Anda di halaman 1dari 13

NAMA: TINGKATAN : ..

BAHAGIAN A ( JAWAB SEMUA SOALAN)

1. Pilihpenyataan yang menghasilkankesanpergerakangarisan yang paling hebat.


A. Pergerakan air di tasik
B. Pergerakan air kolam
C. Pergerakan air terjun
D. Pergerakan air laut

2. ___________ialahpercantumanantarapermulaangarisandenganpenghujunggarisan.
A. Garisan
B. Jalinan
C. Bentuk
D. Rupa

3. Apakahmaksudjalinan?
A. Corakpadapermukaankain
B. Corakpadabadankudabelang
C. Jalinanpadabatangpokok
D. Kesanatau rasa sesuatupermukaan

4. Merah,kuningdanbirumerujukkepada__________
A. Warnaasas B. Warnasekunder
C. Warnatertier D. Warnapanas

5. Pilihkumpulanwarnasekunder.
A. Biru,merahdankuning B. Hijau,hitamdanungu
C. Merah,jinggadanperang D. Hijau,ungudanjingga

6. Antara berikut, yang manakahmempunyairuangkonkrit?


A. Catan C. Arca
B. Cetakan D. Lukisan

7.Pilihpenyataan yang betultentangbentuk.


A. Bentukterhasilapabilapermulaangarisanbertemudenganpenghujunggarisan.
B. Sebuahkotakmerupakansatubentukilusi
C. Bentukmempunyaisatupermukaansahaja.
D..Bentukadalahpercantumansatah-satahrupa yang mempunyaiberatdanjisim.

8. Sebuahbukumerupakanbentuk______________,lukisanbuku pula
ialahbentuk____________.
A. ilusi,konkrit
B. rupa,konkrit
C. konkrit,rupa
D. konkrit,ilusi

1
NAMA: TINGKATAN : ..

9. Prinsippenegasandalamseniialah
A. Salah satuunsurseni
B. Ciri yang bertentangandalamgubahan
C. Keadaan yang menunjukkansebuahrekaanlebihmenarik
D. Satucarauntukmewujudkantitiktumpuandanmenarikperhatiansesuatuperkara

10. Antara objek di bawah, yang manakahtidakmempunyaiimbangansimetri?


A. Wau
B. Pokok
C. Cerminmata
D. Rama-rama

11. Antara Berikut, yang manakahmempunyaipenegasan?

A. C.

B. D.

12. Rupa yang bebastanpasudutdikenalisebagai


A. Rupaorganik
B. Rupageometri
C. Rupa negative
D. Rupapositif

13. Rupa yang mempunyaisudutdansempadandikenalisebagairupa


A. Rupaorganik
B. Rupageometri
C. Rupa negative
D. Rupapositif

14. Antara objek yang berikut, yang manakahtidakmempunyaijalinansentuh?


A. Ukirankayu B. tenunan
C. Tikar D. Gambarfoto

15. Apabilapermulaangarisanbertemupenghujunggarisan, makaterhasilah


A. rupa
B. corak
C. bentuk
D. mukataip

2
NAMA: TINGKATAN : ..

16. Antara berikut, yang manakahcontohobjekbuatanmanusia yang


menunjukkankesanjalinan?

I. Tayar II. TapakKasut


III. Kulitkacang IV. Sayaprama-rama

A. I dan II B. I, II dan III


C. I, II, III dan IV D. III dan IV

Soalan17 hinggasoalan 20, padankanrupadenganbentuk di bawah.

A. B.

C. D.

17. Kotak

18. Piramid

19. Kon

20. Silinder

BAGI BAHAGIAN A , SILA HITAMKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA DI RUANG YANG DISEDIAKAN
1 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 13 A B C D
4 A B C D 14 A B C D
5 A B C D 15 A B C D
6 A B C D 16 A B C D
7 A B C D 17 A B C D
8 A B C D 18 A B C D
9 A B C D 19 A B C D
10 A B C D 20 A B C D

3
NAMA: TINGKATAN : ..

BAHAGIAN B ( JAWAB SEMUA SOALAN)


Meja Titiklenyap nyata tampak ilusi konkrit organik geometri huruf sentuh
guru
tampak kesan merah sejuk tebal melengkung pergerakan ton bentuk Jalinan

Soalandibawahberdasarkanpilihanjawapan di atas.

1. Garisanbolehdiolahuntukmenimbulkan ____________________ , ________________ ,


____________________ , dan ___________________
2. Garisan _________________________
sesuaidigunakanuntukpermukaaanbulatsepertisfera, kon, dansilinder.
3. Garisan ______________________ yang disusunsecararapat-rapatmenghasilkanton yang
gelap.
4. Warnabiruadalahsejeniswarna _______________, manakalawarna _______________
adalahwarnapanas
5. Jalinanadalah __________________ yang terdapatpadapermukaansesuatubenda.
6. Terdapatduajenisjalinaniaitujalinan __________________ danjalinan ______________
7. Rupamukataip yang paling asasdikenalisebagai _______________________
8. Terdapatduajenisrupa, iaiturupa ___________________ danrupa ________________
9. Duajenisbentukiaitubentuk _____________________ danbentuk _______________
10. Ruang ___________________________ ialahruang yang terdapatpadalukisan
11. Ruang ___________________________ ialahruang yang terdapatpadaarca
12.Garisanperspektifakanbertemupadapusat yang dikenalisebagai
____________________________.
13. Penegasan di dalamsebuahbilikdarjahialah ___________________

4
NAMA: TINGKATAN : ..

Garisanberalun
Garisanberduri Garisantebal

Garisanpancaran Garisan zig zag Garisanberbulu

Garisanbergerigi Garisanputus-putus
Garisanhalus

Garisanberombak
BAHAGIAN C (JAWAB SEMUA SOALAN )
Lakarkanjenis-jenisgarisan di bawah:
Disediakanoleh :Disemakoleh: Disahkanoleh :
. .. .
(En. Zul b. Kamaruddin)

5
NAMA: TINGKATAN : ..

6
NAMA: TINGKATAN : ..

7
NAMA: TINGKATAN : ..

JAWAPAN BAHAGIAN A ( JAWAB SEMUA SOALAN)

1. Pilihpenyataan yang menghasilkankesanpergerakangarisan yang paling hebat.


A. Pergerakan air di tasik
B. Pergerakan air kolam
C. Pergerakan air terjun
D. Pergerakan air laut

2. ___________ialahpercantumanantarapermulaangarisandenganpenghujunggarisan.
A. Garisan
B. Jalinan
C. Bentuk
D. Rupa

3. Apakahmaksudjalinan?
A. Corakpadapermukaankain
B. Corakpadabadankudabelang
C. Jalinanpadabatangpokok
D. Kesanatau rasa sesuatupermukaan

4. Merah,kuningdanbirumerujukkepada__________
A. Warnaasas B. Warnasekunder
C. Warnatertier D. Warnapanas

5. Pilihkumpulanwarnasekunder.
A. Biru,merahdankuning B. Hijau,hitamdanungu
C. Merah,jinggadanperang D. Hijau,ungudanjingga

6. Antara berikut, yang manakahmempunyairuangkonkrit?


A. Catan C. Arca
B. Cetakan D. Lukisan

7.Pilihpenyataan yang betultentangbentuk.


A. Bentukterhasilapabilapermulaangarisanbertemudenganpenghujunggarisan.
B. Sebuahkotakmerupakansatubentukilusi
C. Bentukmempunyaisatupermukaansahaja.
D..Bentukadalahpercantumansatah-satahrupa yang mempunyaiberatdanjisim.

8. Sebuahbukumerupakanbentuk______________,lukisanbuku pula
ialahbentuk____________.
A. ilusi,konkrit
B. rupa,konkrit
C. konkrit,rupa
D. konkrit,ilusi

8
NAMA: TINGKATAN : ..

9. Prinsippenegasandalamseniialah
A. Salah satuunsurseni
B. Ciri yang bertentangandalamgubahan
C. Keadaan yang menunjukkansebuahrekaanlebihmenarik
D. Satucarauntukmewujudkantitiktumpuandanmenarikperhatiansesuatuperkara

10. Antara objek di bawah, yang manakahtidakmempunyaiimbangansimetri?


A. Wau
B. Pokok
C. Cerminmata
D. Rama-rama

11. Antara Berikut, yang manakahmempunyaipenegasan?

A. C.

B. D.

12. Rupa yang bebastanpasudutdikenalisebagai


A. Rupaorganik
B. Rupageometri
C. Rupa negative
D. Rupapositif

13. Rupa yang mempunyaisudutdansempadandikenalisebagairupa


A. Rupaorganik
B. Rupageometri
C. Rupa negative
D. Rupapositif

14. Antara objek yang berikut, yang manakahtidakmempunyaijalinansentuh?


A. Ukirankayu B. tenunan
C. Tikar D. Gambarfoto

15. Apabilapermulaangarisanbertemupenghujunggarisan, makaterhasilah


A. rupa
B. corak
C. bentuk
D. mukataip

9
NAMA: TINGKATAN : ..

16. Antara berikut, yang manakahcontohobjekbuatanmanusia yang


menunjukkankesanjalinan?

I. Tayar II. TapakKasut


III. Kulitkacang IV. Sayaprama-rama

A. I dan II B. I, II dan III


C. I, II, III dan IV D. III dan IV

Soalan17 hinggasoalan 20, padankanrupadenganbentuk di bawah.

A. B.

C. D.

17. Kotak c

18. Piramid B

19. Kon D

20. Silinder A

BAGI BAHAGIAN A , SILA HITAMKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA DI RUANG YANG DISEDIAKAN
1 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 13 A B C D
4 A B C D 14 A B C D
5 A B C D 15 A B C D
6 A B C D 16 A B C D
7 A B C D 17 A B C D
8 A B C D 18 A B C D
9 A B C D 19 A B C D
10 A B C D 20 A B C D

10
NAMA: TINGKATAN : ..

BAHAGIAN B ( JAWAB SEMUA SOALAN)

Meja Titiklenyap Nyata Tampak Ilusi Konkrit Organic Geometri Huruf Sentuh
guru 12 11 10 9 9 8 8 7 6
13
Tampak Kesan merah Sejuk Tebal Melengkung Pergerakan Ton Bentuk Jalinan
6 5 4 4 3 2 1 1 1 1

Soalandibawahberdasarkanpilihanjawapan di atas.

1. Garisanbolehdiolahuntukmenimbulkan ____________________ , ________________ ,


____________________ , dan ___________________
2. Garisan _________________________
sesuaidigunakanuntukpermukaaanbulatsepertisfera, kon, dansilinder.
3. Garisan ______________________ yang disusunsecararapat-rapatmenghasilkanton yang
gelap.
4. Warnabiruadalahsejeniswarna _______________, manakalawarna _______________
adalahwarnapanas
5. Jalinanadalah __________________ yang terdapatpadapermukaansesuatubenda.
6. Terdapatduajenisjalinaniaitujalinan __________________ danjalinan ______________
7. Rupamukataip yang paling asasdikenalisebagai _______________________
8. Terdapatduajenisrupa, iaiturupa ___________________ danrupa ________________
9. Duajenisbentukiaitubentuk _____________________ danbentuk _______________
10. Ruang ___________________________ ialahruang yang terdapatpadalukisan
11. Ruang ___________________________ ialahruang yang terdapatpadaarca
12.Garisanperspektifakanbertemupadapusat yang dikenalisebagai
____________________________.
13. Penegasan di dalamsebuahbilikdarjahialah ___________________

11
NAMA: TINGKATAN : ..

Garisanberalun
Garisanberduri Garisantebal

Garisanpancaran Garisan zig zag Garisanberbulu

Garisanbergerigi Garisanputus-putus
Garisanhalus

Garisanberombak
BAHAGIAN C (JAWAB SEMUA SOALAN )
Lakarkanjenis-jenisgarisan di bawah:
Disediakanoleh :Disemakoleh: Disahkanoleh :
. .. .
(En. Zul b. Kamaruddin)( PnNurlizaBintiMohd Khalil ) ( Pn Amirah AffafBtAbd Salam )

12
NAMA: TINGKATAN : ..

Guru SeniKetuaPanitiaPendidikanSeni Guru KananKemanusiaan

13