Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS

Tarikh : 22 Ogos 2017


Masa : 7.45 8.45 (60 minit)
Tahun : 5 Jaya
Bilangan Murid : 33 Orang
Matapelajaran : Sains
Tema : Sains Bahan
Tajuk : Jirim
Standard Kandungan : 9.2 Perubahan Keadaan Jirim

Standard Pembelajaran : Murid boleh :


9.2.1 Memerihalkan air boleh berubah dalam keadaan melalui proses pembekuan,
peleburan, pendidihan, penyejatan dan kondensasi dengan menjalankan aktiviti.
9.2.2 Menjelas dengan contoh perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima atau
kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti.
9.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK atau penulisan.

Hasil Pembelajaran Umum : Memahami perubahan keadaan jirim


Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
i. Menyatakan air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim.
ii. Menjelaskan proses pembekuan dan kondensasi
iii. Memberikan contoh situasi yang melibatkan proses pembekuan dan kondensasi
iv. Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 70 % peratus lembaran kerja yang
diberikan.

Kaedah dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran : Penyiasatan melalui eksperimen


Teknik : Aktiviti berkumpulan
Pengetahuan Sedia Ada :

(i) Pelajar mengetahui jirim wujud dalam keadaan pepejal,cecair dan gas.
(ii) Pelajar mampu mengelas bahan/objek dalam keadaan pepejal, cecair dan gas.
(iii) Pelajar mengetahui sifat pepejal, cecair dan gas.

Bahan Bantu Mengajar : Radas eksperimen (Bikar, penunu bunsen, tuku tiga kaki,
mancis, bekas minuman plastic), ais, air,jubin.Aplikasi PowToon
Nilai : Teliti, Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada
cara memahami alam, menghargai sumbangan sains dan teknologi

Kemahiran Berfikir : Menjana idea, menghubungkait, mencirikan, membuat


kesimpulan, membanding dan membezakan.

Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi, memerhati, mengekseprimen

EMK : Kepimpinan.

Fasa dan Masa Isi Kandungan Aktiviti PdP Catatan


Pemerhatian dan Jenis Aktiviti Nilai : Teliti
Analisis Penyoalan.
KB : Menjanakan
Penyoalan 1.Guru meminta idea, mencirikan,
mengenai air yang pelajar melihat membanding dan
terbentuk pada kepada perbezaan membezakan.
permukaan luar antara dua gelas.
gelas. a.Gelas berisi ais
b.Gelas berisi air
biasa.
2. Guru
kemudiannya
bertanya kepada
pelajar mengapa
perkara tersebut
terjadi.
Pencetusan Idea Perbincangan Jenis Aktiviti : Nilai : Teliti
perbendaharaan 1. Guru
kata sains dan memperkenalkan KPS:
kepada pelajar Berkomunikasi,
perbendaharaan memerhati
kata sains
(pembekuan dan
kondensasi)
2.Guru membuat
penerangan kepada
pelajar apa yang
dimaksudkan
dengan proses
kondensasi dengan
menggunakan
demonstrasi gelas
tadi.
3. Guru
menunjukkan pelajar
aplikasi PowToon
mengenai proses
pembekuan dan
kondensasi
Penstrukturan Idea Eksperimen 1. Guru BBB : Radas
Pendidihan dan membahagikan eksperimen (Bikar,
Kondensasi pelajar kepada penunu bunsen, tuku
beberapa kumpulan. tiga kaki, mancis,
bekas minuman
2.Setiap kumpulan
plastic), ais, air.
diminta untuk
membuat
Nilai : Bekerjasama,
eksperimen
bertanggungjawab.
berdasarkan kepada
lembaran KPS : Memerhati,
penyiasatan yang mengeksperimen.
diberikan oleh guru
kepada setiap
kumpulan

3. Setiap murid
diminta untuk
melengkapkan
lembaran nota yang
diberikan
berdasarkan
pemerhatian.
Aplikasi Idea Perubahan keadaan Jenis Aktiviti : BBB : Lembaran
jirim melibatkan Perbincangan dan Kerja
proses pendidihan menjawab lembaran
dan kondensasi kerja Nilai : Bekerjasama,
berfikir secara
1. Murid diminta rasional, minat dan
untuk sifat ingin tahu
menyelesaikan
soalan dalam
Lembaran Kerja 1

2. Guru dan murid


kemudiannya
bersama-sama
membincangkan
hasil kerja murid
(Lembaran Kerja 1)
Refleksi Mensyukuri manfaat 1. Murid KB: Menjana idea,
perubahan keadaan menyenaraikan dua membuat
jirim air. kelebihan, dua kesimpulan,
kelemahan dan dua menghubungkait.
perkara menarik
Contoh : Proses yang mereka belajar Nilai : Menyedari
kondensasi hari ini bahawa sains
merupakan proses 2 Pelajar diminta merupakan satu
yang terlibat dalam untuk memberikan daripada cara
kejadian hujan. pendapat mereka memahami alam .
mengenai
kepentingan proses
pembekuan dan
kondensasi dalam
kehidupan seharian.
Bikar
Termometer

Kasa Dawai
Tuku Tiga Kaki Penunu Bunsen

Tujuan : Memerihalkan air boleh berubah keadaan melalui proses


kondensasi.
Alat dan Bahan: Radas eksperimen (Bikar, penunu bunsen, tuku tiga kaki, mancis,
bekas minuman plastic,jubin,kaki retort), ais, air.

Langkah-langkah :

1. Susun radas seperti dalam rajah di atas.


2. Tuang air ke dalam bikar sehingga 50 ml.
3. Gunakan thermometer untuk menyukat suhu awal air.
4. Panaskan air sehingga wap air terhasil.
5. Gunakan thermometer untuk menyukat suhu air setelah mendidih.
6. Ambil jubin dan letakkan pada wap air yang terhasil.
7. Catakan pemerhatian anda.

Suhu Awal Air :

Suhu Air setelah mendidih :

Pemerhatian :