Anda di halaman 1dari 6

Nama: __________________________ Kelas: Tahun 5

Efisyen

SEKOLAH KEBANGSAAN DAMANSARA JAYA 2

PKBS 2 TAHUN 2017

PENDIDIKAN MUZIK

1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian.

2. Jawab semua soalan

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak

1
(A) Jawab soalan yang berikut.

1. Namakan berikut. ( / 8 markah)

2. Lukiskan berikut. ( / 8 markah)

3. Namakan not-not berikut. ( / 8 markah)

4. Lukiskan kedudukan not dengan jenis not yang diberi ( / 8 markah)

5. Tuliskan jumlah nilai not berikut. ( / 10 markah)

6. Tuliskan jumlah nilai berikut. ( / 10 markah)

2
(a) (d)

(b) (e)

(c)

7. Lukiskan garis bar berdasarkan meter berikut. ( / 6 markah)

(a)

(b)

8. Isikan tanda rehat yang sesuai dengan corak irama berikut. ( /8


markah)

(a)

(b)

3
9. Isikan meter yang sesuai dengan corak irama berikut. ( / 4 markah)

(a)

(b)

(B) Bulatkan satu jawapan yang betul

4
10. Apakah menghasilka
C.
maksud D. n pic
angka 4 ________. D.
tersebut?
A. rendah
A. Bilangan
detik 13. Rentak C. 18.
C. berikut yang lembut
Bilangan manakah
rentak B. tinggi
tidak
B. Jenis not D. kontur
bermeter ? kasar melodi ini
D. Jenis menggambar
A. Masri
meter kan solfa
_________.
C. 16. tam-ti ialah
Inang salah satu A. Do Re
daripada MI Re
B. Waltz
nama irama
11. Berikut yang
_______ bagi B. Mi Fa So
manakah D.
Mi
ialah meter Zapin
dua-empat? C. La So La
14. Corak irama
A. Kaedah Fa
yang
dimainkan Itali
A. D. La So Fa
atau C.
C. Mi
dinyanyikan Kaedah
berulang- Kodaly 19. Dinamik
ulang sebagai beransur
B. Kaedah
iringan atau lambat
B. Wales
harmoni berkaitan
D.
D. ialah dengan
Kaedah
_______. ___________
Jerman
.
A. skor
12. Corak irama irama C. A. solfa
manakah ostinato 17. Berikut
sesuai untuk B. mud
irama manakah
yang C. tempo
B. pic sepadan?
meter ?
D. D. meter
A. solfa A.
E.
C.
20. Istilah muzik
15. Tali yang Legato
halus jika B. membawa
B. dipetik akan
makna C. harmonik
___________ a
.
D. kerincing
A. Dimainka Disediakan
n/ & disemak
dinyanyik oleh
23. Berapakah
an secara jumlah jari
bersambu yang
ngan digunakan ......................
dalam ...................
B. Dimainka
n/ penjarian Zulkefli Bin
dinyanyik rekorder? Ahmad
an secara A. 6
terputus-
putus C.
8
C. Lambat Disahkan
B. 7 oleh
D. Cepat ,
segar D. 9
......................
......................
21. Berikut ialah
....
alat muzik
tiupan 24. __________ En. Ab
kecuali ... berkait rapat Rahman Bin
dengan Ramli
A. rekorder jalinan
C. lapisan suara PK
xilafon dalam Pentadbiran
sesebuah SKDJ2
B. flut
D. lagu.
klarinet A. Dron

C. Frasa
22. Berikut yang
B. Ostinato
manakah
bukan alat
D.
perkusi?
Tekstur
A. dram
samping

B. kastanet