Anda di halaman 1dari 118

ISSN: 2013-0864

http://www.con-textos.net NMERO 2. DESEMBRE DE 2008

NDEX
EDITORIAL
Presentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Consell de redacci de (con)textos

ENTREVISTA
Conversando con Eduardo Sevilla Guzmn.
De la Sociologa Rural a la Agroecologa: la revalorizacin del conocimiento local como constante . . . . . . . . . . 5-17
Miguel DOATE i SASTRE; Raul MRQUEZ PORRAS; Pablo ROMERO i NOGUERA

ARTICLES
Contrabandos no concelho mais portugus de Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-35
Eduarda ROVISCO

Cuerpo, dolor e incertidumbre.


Experiencia de la enfermedad y formas de interpelar el cuerpo en pacientes de Cuidados Paliativos . . . . . . . . 36-50
Juan Pedro ALONSO

Il dionisiaco dimenticato del rituale cristiano.


Riflessione teorica che parte da unetnografia sul modo religioso degli immigrati ecuadoriani
a Roma e a Barcellona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-72
Francesco ROMIZI

Missatges autorreferencials dels actors del ritual de lId-al-adha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-92


Marta ALONSO CABR

NOTES ETNOGRFIQUES
Hacia la construccin de una etnografa en un hospital psiquitrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93-102
Mara Jimena MANTILLA

La etngrafa-gua: Tcnicas y metodologa de investigacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-110


Fabiola MANCINELLI

RESSENYA
De lanticipaci i lecologisme avant la lettre dels i les anarquistes ibriques.
Urbanisme orgnic, demografia social, feminisme radical i naturisme fa ms dun segle . . . . . . . . . . . . . 111-118
Pablo ROMERO i NOGUERA
(con)textos
revista dantropologia i
investigaci social
Publicaci bianual
Nmero 2. Desembre de 2008
ISSN: 2013-0864
Aquesta revista i els textos que la conformen estan subjectes a la
http://www.con-textos.net segent llicncia, a excepci daquells casos on sespecifiqui una
http://www.ub.edu/con-textos altra cosa.
redaccio@con-textos.net

Consell de Redacci:
Miguel Doate i Sastre
Marc Jimnez Marzo LLICNCIA CREATIVE COMMONS
Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 2.5 Espanya
Daniel Malet Calvo
Sou lliure de:
Mart Marf i Castn
Raul Mrquez Porras Copiar, distribuir i comunicar pblicament lobra

Francesca Nucci Amb les condicions segents:


Helena Planes Nieto Reconeixement. Heu de reconixer els crdits de lobra especificant-ne lautoria, el
Pablo Romero i Noguera ttol del text original, el nom i nmero de la revista, i lenlla web on es pot trobar.

Irene Sabat Muriel No comercial. No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

Sense obres derivades. No podeu alterar, transformar o generar una obra


derivada daquesta obra.
Pgina web:
Afcade OnLine S.L. Quan reutilitzeu o distribuu lobra, heu de deixar ben clar els termes de la llicncia de
lobra.
Disseny grfic: Alguna daquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el perms del titular dels drets
RMC dissenys dautor.

[raijarz@hotmail.com]
Els drets derivats dusos legtims o altres limitacions reconegudes per llei no queden
Maquetaci: afectats per lanterior.

RMC dissenys Aix s un resum fcilment llegible del text legal (la llicncia completa) disponible a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca
Mart Marf i Castn http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.es

Edici:
2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural i
Departament dAntropologia
Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Cultural i Histria dAmrica i
frica 2008, sobre els articles, els seus autors i les seves autores
Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Histria
c/ Montalegre, 6-8, 2n, desp. 2023
08001 Barcelona
Telfons: (0034) 93 403 77 58
(0034) 93 403 77 73
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 3-4. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, consell de redacci de (con)textos


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

Presentaci
Us presentem el segon nmero de
(con)textos, que confirma la possibilitat
i tamb la necessitat de generar espais
de reflexi, intercanvi i formaci en
lmbit de les cincies socials. La
Consell de redacci de (con)textos
publicaci acull un ampli espectre de
redaccio@con-textos.net
propostes, orientacions i temtiques
que prenen lantropologia social i/o el
mtode etnogrfic com a
punts de confluncia.

Os presentamos el segundo nmero de Des del Consell de Redacci de (con)textos, ens plau de presentar-vos
(con)textos, que confirma la posibilidad el segon nmero daquesta publicaci, que s fruit de lesfor dels au-
y tambin la necesidad de generar tors i les autores, aix com de tot el conjunt de gent que treballem per
espacios de reflexin, intercambio y dur a bon terme aquest projecte. Si el primer nmero, que va veure
formacin en el mbito de las ciencias la llum el passat mes de maig, significava la posada en prctica duna
sociales. La publicacin acoge un iniciativa que duia prop dun any gestant-se, aquesta segona publica-
amplio espectro de propuestas, ci confirma la dinmica engegada i fa un nou pas vers la consolidaci
orientaciones y temticas que toman del projecte. I s que el nmero 2 de (con)textos fa pals que s possible
la antropologa social y/o el mtodo -i probablement necessari- un espai de reflexi, intercanvi i formaci
etnogrfico como puntos de confluencia. com el que aqu sofereix. Per altra banda, tamb posem de manifest
la voluntat deditar la revista de forma bianual.
We are delighted to present the second El nmero 2 de (con)textos surt a la llum desprs de setmanes de
issue of (con)textos, which confirms debat i discussi al si del Consell de Redacci. El nostre sistema dava-
the possibility of and also the need to luaci dels textos es basa en dinmiques assembleries que intenten
set up spaces for reflection, exchange garantir la pluralitat de veus i opinions a lhora donar forma a la re-
and training within the field of social vista i decidir sobre els seus continguts. A ms a ms, intentem tamb
sciences. The journal gathers a wide establir un dileg amb els autors i autores, fent-los arribar propostes i
spectrum of proposals, orientations indicacions per, al nostre entendre, millorar els seus escrits. Sovint no
and topics that take social anthropology s tasca fcil aquesta de revisar i opinar sobre els textos daltri, la qual
and/or ethnographic method cosa ens obliga a equilibrar el sentit crtic amb el respecte i la cortesia.
as meeting points. De totes manera ens esperona el fet que els nostres comentaris acostu-
men a ser molt ben rebuts.
Aquest nmero que teniu al davant, tal com pass amb lanterior,
presenta un ampli ventall de propostes, tant pel que fa al contingut
com a la forma dels textos. En efecte, trobem articles en portugus, en
castell, en itali i en catal, i tamb autors i autores que provenen de
diverses universitats catalanes aix com una destacada representaci
editorial de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Si b la majoria de les
4 Consell de redacci de (con)textos editorial

persones que signen els textos sn doctorands, no s la dicotomia nietzscheana apollini/dionisac, posada
pas aquesta una condici sine qua non per publicar tamb en relaci amb alguns clssics de lantropologia
a (con)textos. En efecte, la revista dna igualment ca- simblica. La secci darticles es tanca amb un text
buda als treballs de persones doctorades, professores, de Marta Alonso Cabr que tamb bascula entre dos
investigadores o estudiants, sense tenir en compte la escenaris prenent com a eix de la comparaci una
seva posici acadmica a lhora de valorar les seves prctica aparentment similar: el ritual musulm del
propostes. I s que (con)textos vol ser un punt de tro- sacrifici del xai. En avaluar els elements comuns i
bada on filiacions acadmiques, teriques i discipli- discordants entre els dos casos, lautora advoca
nries diverses es puguin aglutinar, prenent lantro- per una comprensi situada del ritual i subratlla la
pologia social i/o el mtode etnogrfic com a comuns necessitat de tenir en consideraci el context social
denominadors. que lacull i linflueix, alhora que s influt per ell.
s probablement en el contingut i la temtica Pel que fa a les notes etnogrfiques, ambdu-
dels textos que presentem on es pot apreciar aquesta es posen de manifest la problemtica dels rols que
heterogenetat que esmentvem. Tal com va succeir hom juga durant el treball de camp. Mara Jimena
amb el nmero 1, aquesta edici de (con)textos senceta Mantilla palesa, en la seva experincia en un centre
amb una entrevista, en aquest cas al catedrtic de la hospitalari psiquitric, com la seva anterior funci de
Universidad de Crdoba Eduardo Sevilla Guzmn. treballada social en el mateix escenari reverber en el
Aquest referent dins lmbit de la sociologia seu paper posterior com a investigadora. Per la seva
rural planteja i discuteix un seguit de propostes banda, Fabiola Mancinelli, que treballa en lmbit del
metodolgiques que giren entorn a la idea de la turisme, es debat entre el doble rol que desenvolupa
investigaci-acci i a la necessitat del comproms de com a guia turstica i com a etngrafa. La seva refle-
les cincies socials amb els seus objectes o subjectes xi exposa els problemes i avantatges de tal duplicitat
destudi. Seguidament, des de Portugal, Eduarda i tamb del context especfic del seu treball de camp,
Rovisco fa una incursi histrica a lanomenada els viatges organitzats de grups de joves turistes dels
antropologia de la frontera. Lautora aborda de EUA per Europa. La revista es tanca amb una resse-
forma clara i lcida els intercanvis econmics i les nya de Pablo Romero Noguera sobre lobra La ecolo-
relacions socials transfrontereres en el context de la ga humana en el anarquismo ibrico dEduard Masjuan
raia lusitana-espanyola, recolzant-se en un exhaustiu (2000). Romero subratlla lactualitat dels planteja-
treball de documentaci i memria oral. Per la seva ments dels anarquistes ibrics de finals del segle XIX
banda, Juan Pedro Alonso examina la percepci de i principis del XX, remetent a lavantguardisme de
la malaltia i el dolor entre pacients duna unitat de les seves idees i prctiques referents a lurbanisme, la
cures palliatives en un hospital de la ciutat de Buenos demografia o el rol de la dona.
Aires. El text analitza la circulaci de discursos i Esperem que aquest conjunt descrits que us
interpretacions sobre lestat dels malalts per part dells oferim siguin del vostre inters, i que gaudiu llegint-
mateixos i dels professionals mdics; unes narratives los tal com nosaltres hem gaudit revisant-los i dis-
i percepcions que sovint intenten gestionar situacions cutint-los. Us animem, com sempre, a participar en
delevada incertesa. El treball de Francesco Romizi fa properes edicions de (con)textos, enviant articles, notes
un proposta analtica per articular la comparativa entre etnogrfiques o ressenyes. Aprofitem tamb per re-
les prctiques religioses dels immigrats equatorians cordar-vos que podeu publicar comentaris als articles
a Roma i Barcelona, duna banda, i aquelles de les a travs del web http://www.con-textos.net, on tamb
poblacions locals, de laltra. La idea principal remet a web trobareu totes les indicacions per participar.

(con)textos (2008) 2:3-4, ISSN: 2013-0864


de larticle, consell de redacci de (con)textos
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero
Nmero2. 2.
Desembre
Desembre
dede
2008.
2008.
Pgines
Pgines
xx-xx.
5-17. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Eduardo


2008,Sevilla
sobre Guzmn,
larticle, [lautor
Miguelque
Doate
sigui]i
2008,Sastre,
sobreRaul
ledici,
Mrquez
Departament
Porras, Pablo
dAntropologia
Romero i Noguera
Cultural
i2008,
Histria
sobre
dAmrica
ledici, iDepartament
frica de la Universitat
dAntropologia
de Barcelona
Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia
Aquest text
Creative
i la seva
Commons
edici estan
Reconeixement-No
subjectes a una llicncia
Comercial-Sense
Creative
Commons Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades
Obres Derivades
2.5 Espanya.
2.5
Espanya. Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

Conversando con
Eduardo Sevilla Guzmn ilustra la espe-
cificidad de varias disciplinas centradas
en el medio rural a partir de su propia

Eduardo Sevilla Guzmn


experiencia. Tal y como explica en la
entrevista, su deriva hacia las Ciencias
Sociales se debi a la necesidad de
sustraerse al dominio que los intereses
de latifundistas y multinacionales De la Sociologa Rural a la
ejercan sobre la investigacin en la
escuela de ingenieros donde trabajaba. Agroecologa: la revalorizacin del
Ms recientemente, la necesidad de
buscar una alternativa a lo que se conocimiento local como constante
conoce como agricultura convencional
le llev a focalizar su atencin en el
estudio de otras maneras histricas
y contemporneas de manejar los Miguel DOATE i SASTRE
recursos naturales, confluyendo con
la incorporacin de los saberes locales
Ral MRQUEZ PORRAS
y cientficos en Ciencias Naturales- en Pablo ROMERO i NOGUERA
la Agroecologa. En todo este camino
ha seguido de cerca y colaborado con el Universitat de Barcelona
SOC (Sindicato de Obreros del Campo), redaccio@con-textos.net
histrica y combativa asociacin de
jornaleros andaluces, y establecido una
red internacional de alianzas acad-
micas y activistas en el campo de los
estudios y las luchas campesinas. Su
apuesta como veremos a continuacin- Eduardo Sevilla Guzmn es doctor ingeniero agrnomo y doctor en Sociologa
es a favor de un tipo de investigacin Rural, rea en la que ocupa una ctedra en la Universidad de Crdoba des-
militante y pluriepistemolgica. de 1991. En esta institucin dirige el programa de doctorado en Agroecologa,
Sociologa y Desarrollo Rural Sostenible y el Instituto de Sociologa y Estudios
[AGROECOLOGA, CAMPESINADO, Campesinos (ISEC). Su labor investigadora se ha centrado en el campesinado, el
CONOCIMIENTO LOCAL, sector jornalero andaluz y los movimientos sociales en Espaa y Amrica Latina
INVESTIGACIN-ACCIN en general, siendo tambin un referente del activismo agroecolgico. Entre su co-
PARTICIPATIVA, SOCIOLOGA RURAL] piosa obra publicada destaca: La evolucin del campesinado en Espaa:
elementos para una sociologa poltica del campesinado (1979), Sobre
agricultores y campesinos: estudios de sociologa rural de Espaa
(1984), Ecologa, campesinado e historia (1993) o De la sociologa
entrevista rural a la agroecologa (2006).
6 Miguel DOATE, Raul MRQUEZ, Pablo ROMERO entrevista

Actualmente centras tu labor investigadora en la Podras hablarnos de tu paso de los Estudios


Agroecologa, podras explicarnos brevemente en Campesinos a la Agroecologa? Qu aportara sta
qu consiste? de nuevo a los Estudios Campesinos1?

La Agroecologa es una alternativa al manejo degra- Veris, yo empec estudiando el campesinado, la gen-
dante y de naturaleza industrial de los recursos natu- te que vive en el campo y tiene un manejo convencio-
rales que se da en la agricultura convencional. Una nal de los recursos naturales, sean forestales, agrarios
alternativa que ha surgido de la gente que ha visto o ganaderos. Una gente que tena unos planteamien-
por ejemplo la utilizacin de agroqumicos, de insu- tos y sobre todo una cultura muy rica e importante
mos externos provenientes de usos blicos, etc. para que la modernidad despreciaba e incluso combata.
la erradicacin de animales y plantas llamadas malas Entonces, cuando empec con el trabajo de campo,
hierbas (cuando realmente no lo son). Y todo por- contact con personas que tenan una dimensin mi-
que el conocimiento agronmico convencional de la litante de oponerse a lo que la modernidad estaba
ciencia es limitado y adems va acompaado de un y est haciendo con las culturas tradicionales en el
desprecio al conocimiento histrico que han tenido campo, con el manejo de los recursos naturales que
todos los pueblos en el manejo de los recursos na- planteaba y plantea globalmente y la consecuente de-
turales y a la sustentabilidad que han conseguido en gradacin que supona y supone del planeta. As es
el planeta. Pero esta gente no slo se ha rebelado al como decid estudiar este enfrentamiento por parte
manejo industrial por la degradacin que supona de de gente desde las sociedades rurales, primero aqu
la naturaleza sino tambin por la consiguiente degra- en Espaa, en Andaluca, pero despus, a raz de mis
dacin a la que la sociedad era sometida a travs del estudios en Inglaterra, fui contactando con otros in-
mercado, la explotacin de unos pases sobre otros, vestigadores, sobre todo latinoamericanos, que esta-
el expolio de los recursos naturales... Los que em- ban haciendo las mismas cosas. Mi tesis doctoral se
pezamos analizando todo esto desde la agronoma titul Campesinos sin tierra, es decir, gente que luchaba
desebamos introducir en la universidad y en la cien- porque no tenia tierra, una cosa muy parecida a lo
cia el pensamiento de otra gente, de aquellos que ha- que hace ahora mismo el MST2; y es que por ejem-
cen planteamientos que enriquecen el pensamiento plo durante mi estancia conoc a algunos brasileos
cientfico, pero que tambin lo critican con razn al que venan a discutir con esta gente y que aos ms
mostrar sus fallos. Es decir, la Agroecologa plantea tarde participaron en la creacin del MST en Brasil.
cambiar el pensamiento cientfico, quitndole aque- Desde entonces empec a conocer gente que se opo-
llo que contribuye a la degradacin de los recursos ne a la modernidad actual tal como est planteada y
naturales y de las sociedades e incorporando otras que busca lo que luego se plante en el movimiento
formas de conocimiento que lo enriquecen, creando
as una ciencia nueva en beneficio de la naturaleza y 1 Params informacin sobre esta cuestin ver: SEVILLA
de las personas. GUZMN, E. (2006) De la Sociologia Rural a la Agroecologa.
Barcelona: Icaria Editorial.
2 ElMovimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra es un
movimiento de campesinos surgido en Brasil en los aos 80
que reivindica, a travs de la ocupacin de tierras y otras
formas de lucha, una reforma agraria en sentido amplio. Se ha
convertido en uno de los movimientos sociales ms importantes
de Amrica Latina. Para ms informacin consultar http://www.
mst.org.br.

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Conversando con Eduardo Sevilla Guzmn 7

antiglobalizacin: otro mundo distinto. Pues es con ... es que tu trabajas, o trabajabas, un poco dentro
esta gente, que desde el manejo de los recursos natu- de la bestia, no?
rales se posicionaba de esta manera (y posteriormen-
te cre Va Campesina), con los que yo empec a Claro, yo estudie ingenieros agrnomos primero,
trabajar desde la universidad. Porque adems tuve la pero muy pronto comprend que para entender lo
suerte de que en Crdoba pude organizar un grupo que pasa en el campo y en la agricultura lo ms im-
con el que trabajar estos temas3, y que adems al ser portante eran las ciencias sociales, la sociologa. Fue
funcionario no me podan echar aunque lo intenta- por ello que fui a Inglaterra a realizar un doctorado
ron-, pues haca cosas que a gran parte de mis com- en Sociologa Rural. All, conoc a un antroplogo
paeros desagradaba, no slo porque trabajaba con cataln que se haba exiliado en Mxico cuando la
jornaleros y gente as sino tambin porque criticaba guerra civil...
lo que ellos hacan. Aunque daba Sociologa Rural,
yo estaba trabajando en un escuela de ingenieros ... te refieres a ngel Palerm?
agrnomos, donde estaba al orden del da la qumica
agrcola, el modificarlo todo, trabajar para los gran- S. Me dijo que fuera con l a trabajar all porque le
des propietarios y ms tarde para las multinacionales, pareca muy interesante lo que yo estaba haciendo,
defendiendo en todo momento sus intereses. A da as que prepar todo y cuando termin el doctorado
de hoy las multinacionales controlan prcticamente me fui para all, pero cuando llegu acababa de morir
toda la investigacin agronmica a nivel mundial, y al poco me volv a Espaa, donde encontr trabajo
entre otras cosas financiando determinadas lneas en la Universidad de Crdoba. Pronto encontr a
de investigacin en las universidades. Y yo y otra personas que estudiaban temas parecidos a los mos
mucha gente lo denunciamos, pero nos silencian, in- y nos pusimos a trabajar juntos; es el caso del cataln
tentan que no salga en la prensa, que no haya un Joan Martnez Alier o del mexicano Vctor Manuel
debate pblico; son conscientes de la existencia de Toledo. Precisamente de Toledo acabo de presentar
un fuerte movimiento contrario a todo esto a nivel su libro La memoria biocultural dentro de nuestra colec-
mundial pero tambin de que los gobiernos hoy por cin Perspectivas agroecolgicas en Icaria4.
hoy hacen caso omiso de estas reivindicaciones. Pero
claro, con la crisis ecolgica que padecemos, y ahora Este mismo camino ha sido seguido por otros
con la financiera que aclara an ms cosas, nos estn cientficos sociales, crees que sera una especie de
dando la razn de una manera tan evidente que yo proceso natural, inevitable?
creo que van a tener que empezar a considerar la
propuesta que nosotros tenemos desde hace mucho Pienso que uno de los mayores defectos del pensa-
tiempo. Porque en cuanto no haya petrleo y no se miento cientfico actual es la especializacin, la parce-
pueda vivir de esta manera ni consumir como se con- lacin de la realidad, el aislamiento del investigador
sume... claro que nos escucharn; a lo mejor no lo en su pequeo reducto. Igual que la mayor parte de
vemos nosotros, pero an as sirve plantearlo. los mdicos que hay en el mundo son medio anal-
fabetos; es decir, el generalista slo sabe curar un
constipado, el onclogo tratar un cncer, pero no
4 TOLEDO, V. M. & BARRERA-BASSOLS, N. (2008)
3Se trata del ISEC (Instituto de Sociologa y Estudios La memoria biocultural. La importancia ecolgica de las sabiduras
Campesinos), al que se refiere ms adelante. tradicionales. Barcelona: Icaria.

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
8 Miguel DOATE, Raul MRQUEZ, Pablo ROMERO entrevista

entienden la totalidad del hombre y lo que significa. claro, porque hemos tenido que unir ciencias natu-
Igual sucede con el resto de disciplinas, a todas corres- rales y ciencias sociales en el manejo de los recursos
ponde una pequea parcela del saber, pero para en- naturales. En la Agroecologa confluyen en pie de
tender las cosas tienes que abrir el enfoque, tener una igualdad la agronoma, la ganadera y la silvicultura
perspectiva ms amplia. Entonces aparece no slo la con las ciencias sociales.
interdisciplinariedad, sino que llega un momento en
que te das cuenta que la ciencia se equivoca en mu- Entonces, consideraras que esta propuesta
chas cosas; es parte del mtodo, equivocarse e ir mo- de la pluriepistemologa no slo sirve para la
dificando, pero hasta que se produce esa modificacin Agroecologa y el contexto del mundo agrario, sino
a menudo el destrozo es ya enorme. Y esos destrozos para cualquier disciplina y contexto? Es decir,
hay que evitarlos, enfrentarse a eso y cambiarlo. Eso todo investigador puede o debe trascender el
no slo pasa en las ciencias sociales, que es donde os conocimiento cientfico?
movis vosotros y me he movido yo, sino tambin, y
an ms, en las ciencias naturales, las puras. Por eso Claro, articular el conocimiento cientfico que no de-
es muy importante la interdisciplinariedad y aceptar grada a la gente con otras formas de conocimiento.
que hay otras formas de conocimiento que hay que Porque la perversin mayor del conocimiento cient-
incorporar a la propia. Ese es el motivo fundamental. fico es a travs de la economa. La economa lo que
En relacin a vuestra pregunta, claro que la mayor ha hecho es pervertirlo todo utilizando el paradigma
parte de los cientficos sociales o de la gente que tra- convencional del neoliberalismo, la implementacin
baja desde cualquier disciplina cientfica ha de enten- de la economa de los neoclsicos, no considerar que
der lo que pasa y adoptar una pluriepistemologa; es la tierra est viva, dando por sentado que la tierra es
decir no slo trabajar la interdisciplinariedad, que es algo sustituible por dinero como si se tratase de cual-
entrar en otras disciplinas, sino tambin penetrar en quier otra mercanca. Aceptar este funcionamiento
otras formas de conocimiento distintas a la cientfica de la economa y la implementacin de esta mane-
y ver que eso vale, aceptarlo y articularlo con lo otro. ra de pensar es lo que ha determinado que estemos
Y eso slo se consigue valorando el conocimiento cargndonos el mundo. Hay gente que lleva muchos
local campesino indgena, no slo en cuanto al ma- aos denuncindolo, tambin desde la ciencia auto-
nejo de recursos naturales sino de todo lo dems, y res como Naredo o Martnez Alier. En este sentido
al revalorizar eso ver que tiene que haber un con- lo que la Agroecologa ha hecho es tomar la crtica
trol comunitario de los problemas y no dejarlo todo que se haca a la economa: unindola a otras crti-
en manos de los polticos, como hacemos ahora. Lo cas ha elaborado un discurso para enfrentarse a esta
mismo con los cientficos: tiene que haber un control situacin.
de la gente implicada en los problemas, un control
pblico que evite que se hagan las barbaridades que Hablas del dilogo entre conocimiento cientfico y
se hacen. Hay mucha gente que trabaja en lo que otras formas de conocimiento, de la incorporacin
se llama ciencia con la gente, como S. Funtowicz5, del discurso local al propio discurso cientfico. Pero
que plantea este tipo de alternativas. Y esto los que nos preguntbamos -nosotros que provenimos de
trabajamos desde la Agroecologa lo tenemos muy la Antropologa social- cmo construirlo, cmo
diferenciarlo de otros discursos cuyo primer y
5 FUNTOWICZ, S. & RAVETZ, J. R. (2000) La ciencia ltimo objetivo es la aplicacin, un proceso que
posnormal. Ciencia con la gente. Barcelona: Icaria. con demasiada frecuencia acaba sometiendo la

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Conversando con Eduardo Sevilla Guzmn 9

investigacin antropolgica a los resultados que se decisiones y se da cuenta de las cosas. Porque t solo
quieren obtener, a unos objetivos concretos, muy no te puedes enterar, ni t ni la gente que desde la
prcticos... universidad lo intenta, por mucho trabajo de campo
que hagas. Es la gente que ha vivido las cosas y que
En todo, en todo pasa esto. Pasa en todas las disci- conoce desde dentro sus problemas la que los puede
plinas, en todas las reas de conocimiento. Porque se resolver. T tienes que estar ah apoyando lo que
plantean pseudo-problemas vinculados con el merca- hagan, ayudndoles, y sobre todo, como apuntabais
do, que en el fondo son eso, y al resolverlos lo que anteriormente, articular en pie de igualdad el conoci-
se hace es contribuir a la lgica del trabajo dejando miento local con el cientfico. Articularlo y ver cmo
de lado la vida misma: estar todo el da trabajando, llegas a un dilogo de saberes. Donde hay mayores
ahorrar y no poder gastar el dinero. Se adiestra para dificultades es cuando existen etnicidades histricas
el mercado y para explotar a otra gente. Eso es lo profundas que se mantienen, como en el caso de los
horrible. Y que no haya un sector crtico y no nos de- quchuas y los aymaras en los Andes o los nahua
mos cuenta de todo esto. Es obvio, claro que es as. en Mxico, en sitios donde todava hay gente que
mantiene su identidad y el conocimiento, una cos-
Adems, aquellos que defienden estas posturas movisin histrica no erosionada. La mayor parte de
tienden a integrar el conocimiento local aunque las cosmovisiones histricas ya son un intento de re-
no en pie de igualdad, situndose el investigador crear algo que no funciona para nada. Pero hay gente
por encima de las gentes depositarias de ese que agarrada, por ejemplo, a que sigue haciendo el
conocimiento. La pregunta sera cmo tu tipo de agricultura que haca antes, mantiene cosas
propuesta de una ciencia en la que el conocimiento Porque el contacto con el resto lo destroza todo, es
local deviene fundamental en el discurso que muy difcil mantenerse.
construye el cientfico sortea estos riesgos, estos
peligros del ego del investigador? Se tratara de que no sea slo un discurso o
una recuperacin de un discurso, sino que vaya
Nosotros trabajamos a travs de una metodologa acompaado de una prctica que no se ha dejado
que a los antroplogos y a la gente convencional pue- nunca de hacer
de escandalizar: trabajamos desde una investigacin
accin participativa. O sea, nosotros no pensamos Claro, y que se hace a lo mejor recreando otras cosas.
que hay que distanciarse de la gente con la que tra- Por ejemplo, en Bolivia (nosotros damos cada ao
bajas sino al revs, hay que meterse dentro para en- un curso en Agruco, Cochabamba) las instituciones
tenderla desde dentro; y desde sus intereses funcio- histricas que tenan se han perdido, pero los nuevos
nar. Hay que seguir una metodologa muy dura, que sindicatos, cuando se crearon, las retomaron para
consiste en vivir con la gente durante mucho tiempo que realizaran la funcin que histricamente hacan;
pero no como ha hecho el antroplogo histricamen- especialmente respecto al manejo de los recursos na-
te, para conocerla y tal, cmo son y todo eso, sino turales. Por ejemplo: las comunidades disponen de
para identificarse con ellos y resolver sus problemas grandes territorios comunales que se dividen, sor-
de acuerdo con lo que ellos plantean. No eres t el tean y reparten de manera rotatoria entre las familias
que plantea las soluciones, son ellos quienes lo hacen segn el nmero de personas que las puede trabajar.
y as te lo van mostrando. T llevas a cabo procesos Son los responsables de todo este proceso quienes
de acompaamiento de gente que es quien toma las han heredado el conocimiento de estos mecanismos,

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
10 Miguel DOATE, Raul MRQUEZ, Pablo ROMERO entrevista

los que conocen e interpretan los signos de la natura- Tambin aqu an pueden observarse prcticas que
leza, la luna, las estrellas los cuales, ellos dicen, no- son los rescoldos que perviven de un tipo de manejo
sotros no sabemos leer-.Y lo que hacen funciona, ha- comunal de los recursos naturales o sea, de los bienes
cen una agricultura a cuatro mil metros que la ciencia comunales. Por ejemplo que todo el mundo en un
convencional dice que no puede haber. Esto no sig- pueblo tuviera derecho a la lea. Porque en el siglo
nifica que las montaas hablen, como ellos piensan, XIX si no tenas eso te moras; la nica energa que
sino que tienen una manera de comprobar emprica- tena la gente para protegerse del fro en invierno era
mente cosas que nosotros no entendemos pero que la lea del bosque. Esto era comunitario y si no lo te-
funcionan. Se rigen por su cosmovisin y nosotros nas te moras. Lo mismo pasaba con la leche, porque
no lo entendemos. Hay que aceptar que eso es as la cabra que te daba de comer tambin coma y para
y que funciona. Y la ciencia no resuelve sus proble- la gran mayoria que no posean tierras, los pastos del
mas porque no sabe. Es importante, claro, pero, de ayuntamiento eran fundamentales. Pero tambin su-
todas formas esto que os cuento son pequeas cosas cede con otras prcticas no necesariamente vincula-
que existen en muy pocos sitios. La mayor parte del das a los bienes comunales pero con la misma lgica
conocimiento histrico est absolutamente perdido; de aprovechamiento de los recursos como la rebus-
lo que no significa que no se resuelvan los proble- ca6, y sta es una prctica que yo he vivido. Porque
mas de igual manera, porque la gente que trabaja todava hay rebusca en muchos sitios en Andaluca..
en un ecosistema se da cuenta de cmo funciona. El Y eso es algo que todava est. La lgica de eso hay
conocimiento local se recrea y aparece solo. Sidney mucha gente que trata de reivindicarla todava. Pero
Mintz, que trabajaba en el grupo de Eric Wolf, ngel hay que tener en cuenta que en Andaluca ya hay
Palerm y otros, tiene unos trabajos sobre el Caribe por lo menos dos generaciones que no han trabajado
donde muestra cmo, tras varias generaciones, cuan- nunca en el campo, que han vivido del seguro de
do el sistema poltico que haba en determinadas islas desempleo, del PAR. Y eso es brutal. La gente no
se relajaba, la gente volva a practicar el mismo tipo necesita de la rebusca, aunque hay mucha gente que
de agricultura que dos o tres generaciones anteriores. todava la reivindica y les permiten practicarla. Yo he
Y ese conocimiento de dnde sale? Cmo se sabe? visto a la gente del SOC7, por ejemplo, estar durante
Por qu quienes haban sido esclavos y no haban quince das enfrentados con uno de los latifundistas
podido trabajar, de pronto, dos generaciones ms que se negaba a permitirla hasta conseguir que lo
tarde, sus nietos hacan lo mismo que ellos hacan? hiciera; era algo importante. Hoy est prohibido en
Mintz es uno de los primeros que empieza a sealar todos sitios pero como prctica social se mantiene.
que existe un conocimiento histrico, que la gente
mantiene y que determina que resuelva los proble-
mas de mantenimiento de las bases biticas, de ma- 6 Prctica consuetudinaria por la que se permita la entrada a
nejo de los recursos naturales campos de propiedad ajena para recoger los frutos que restaban
despus de la cosecha. Recomendamos el excelente documento
flmico de la directora francesa Agns Varda sobre dicha
Pervivencias, resistencias, reapariciones como prctica y su extensin al mbito urbano y contemporneo: Les
stas se encontraran an en el campo andaluz glaneurs et la glaneuse (2000). Existe una versin subtitulada al
tras el proceso de modernizacin agraria? qu espaol (Los espigadores y la espigadora) de acceso libre en
la red: http://video.google.es/videoplay?docid=1757319964974
papel jug el Estado, el Derecho en el intento de 802576.
eliminacin de ests prcticas consuetudinarias? 7 Sindicato de Obreros del Campo.

Ver http://www.soc-andalucia.com.

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Conversando con Eduardo Sevilla Guzmn 11

El ISEC ha tenido desde sus inicios, all por relacin que cuesta mucho tiempo. Yo trabajo desde
el 1978, un claro componente de compromiso, la Agroecologa pero valdra para cualquier rea de
cmo se ha desarrollado, cmo has desarrollado estudio. La militancia es el compromiso, el compro-
esta investigacin-militante que has apuntado miso con lo se hace; la militancia tienes que tenerle
en diferentes ocasiones? Y la denominada en la universidad tambin, en donde ests y en lo
investigacin accin participativa? En qu se que haces. Este tipo de investigacin militante es no
diferenciaran una y otra? separar tu militancia de tu vida, en ningn mbito,
porque sino lo que ests haciendo es engaarte a ti y
La investigacin militante es un nombre que hemos a los dems. Pero es difcil.
puesto a la investigacin-accin participativa que se
hace pensando en los intereses de la gente, sobre Antes has citado al SOC, cul es la relacin entre la
todo. Si trabajas en una investigacin-accin parti- evolucin del ISEC y las dinmicas del movimiento
cipativa tienes que aceptar que existen intereses dis- jornalero andaluz?
tintos en el grupo con el que trabajas; tus intereses,
hacer una tesis doctoral o lo que sea; los intereses de Durante muchos aos, durante el tiempo en que es-
los otros agentes sociales que estn en el escenario tuvimos intentando construir una Agroecologa en
Te mueves dentro de esta interrelacin de intereses. Andaluca, comprobamos que lo local tiene una di-
Si realizas una investigacin militante te pones prc- mensin enorme en la cuestin del manejo de los re-
ticamente al servicio de los intereses del grupo con cursos naturales, sumndose la propia identidad de
el que ests, corriendo riesgos en la universidad. Lo cada lugar. En nuestro caso era la identidad andaluza,
mejor es efectuar dinmicas que permitan llegar a la de la gente con la que trabajbamos. Me acuer-
consensos entre la gente, intentar resolver los proble- do que conseguimos un proyecto de la Comunidad
mas de una forma participativa. Lo cual no quiere Econmica Europea para introducir en el mercado
decir que abandones la investigacin militante, sino variedades de calabaza, de cucurbitceas antiguas, y
que la haces buscando eludir enfrentamientos. Hay a travs de ellas generar posteriormente una serie de
que analizar la lgica situacional en cada momen- mercados alternativos. Pero los jornaleros dijeron:
to, interpretando lo que pasa y tomando decisiones Pero bueno, si estas semillas vienen de Alemania!.
colectivamente, y eso debe hacerlo la gente, tu slo Claro se trataba de un estudio comparado entre di-
no puedes. Tenemos que aprender a movernos bus- versos pases con semillas provenientes de diferentes
cando la dimensin participativa en el control de puntos del norte de Europa, con objetivos cientficos
los conflictos, que es lo que antes apuntaba, que el pero que a ellos les reportara un dinero con el que
mundo corriente no hace y la ciencia tampoco. La poder hacer muchas cosas. Pero decan: Qu coo!
investigacin militante pretende buscar elementos de Nosotros queremos las semillas nuestras, de aqu,
resolucin de los conflictos con la gente, ir resolvien- porque eso es una falsa, eso no es nuestro!. Y tenan
do sus problemas, por eso es una investigacin- ac- razn, porque adaptar una semilla de fuera es un pro-
cin participativa. Pero la accin no est guiada por ceso largusimo y ellos ya tenan las suyas, histricas,
tus intereses sino que est guiada por los intereses que se haban amaestrado all, unas semillas que sin
de los que inicialmente eran tu objeto de estudio y agroqumicos funcionaban perfectamente. Las otras,
que ahora se han transformado y, junto a ti, son el vete t a saber lo que tardan y cmo van. Ellos tenan
sujeto que dirige la cosa. De eso se trata. Ese paso razn y se enfrentaban al proyecto. Este tipo de re-
de objeto a sujeto es un paso con la gente, un tipo de lacin que tuvimos con ellos era de vivir, de trabajar

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
12 Miguel DOATE, Raul MRQUEZ, Pablo ROMERO entrevista

codo con codo, hasta el punto que varios del ISEC E incluso cuando nosotros tenemos un proyecto con
que trabajaban con ellos llegaron a dejar la universi- Argentina o Brasil, en que nos obligan a que hayan
dad y a ponerse a trabajar en las cooperativas, aun- expertos espaoles que vayan, en lugar de llevar a
que luego han vuelto a la universidad porque se han gente de la universidad les pedimos a gente del SOC
dado cuenta de que ellos no eran jornaleros... Pero que lo hagan. Ensear el conocimiento que vale,
es fundamental sentir que ests trabajando en una ponerlo en prctica, ellos lo van a hacer mejor que
misma dinmica. Determin que durante unos 15 o nosotros.
20 aos la gente del ISEC y la gente del movimiento
jornalero, no solo del SOC, gente que se enfrentaba De tus explicaciones parece extraerse que estis
incluso a sus organizaciones, formramos parte de ms prximos a las dinmicas del movimiento
un mismo proyecto vital. La gente del SOC que ha jornalero internacional...
trabajado con nosotros es aqulla que se enfrenta-
ba a la direccin porque queran una direccin ms Realmente trabajamos mucho ms en Latinoamrica
participativa, queran que no estuviera dentro de un que aqu, en Argentina por ejemplo. Vale que da la
marxismo con orejeras sino que tuviera flexibilidad casualidad que vivimos [l y su compaera] parte del
para hacer cosas. Muchos de ellos eran los disidentes ao all; pero tambin en Brasil, Mxico... hay gente.
de varias organizaciones. Con ellos trabajamos y con No en vano llevamos desde inicios de los 90 haciendo
ellos llegamos, tras muchos aos, a elaborar una pro- maestras y doctorados, quedndonos en estos pases
puesta de manejo de los recursos naturales agroeco- y haciendo cosas. Incluso hay algunas personas de
lgica. En ese perodo de tiempo nos hicimos amigos la universidad que trabajan en el gobierno, en Brasil
de un montn de gente, ntimos amigos; pero aho- por ejemplo, en el Ministrio de Desenvolvimento
ra esa relacin tan fluida ya no existe. Ahora estn Agrrio; gente con cargos importantes y que est in-
empezando otras relaciones. Por ejemplo en Brasil, tentando aplicar polticas pblicas de Agroecologa
donde hay generaciones nuevas que han estado co- para los pequeos productores. Pero lo que ocurre
nociendo a la gente que trabaja temas de certificacin es que, al mismo tiempo que existe este ministerio
participativa. Ahora el problema ms importante que existe el de Agricultura, que impulsa decididamente
tiene la Agroecologa es el sello que quieren implan- los transgnicos. Uno se pregunta de qu sirve eso,
tar, la certificacin dada por expertos. La gente de las pero son las contradicciones. Hay mucha gente ha-
comunidades se niega a ello porque ellos inventaron ciendo eso y enfrentndose. Yo creo que la relacin
la certificacin tica, ellos le ponen su sello. Adems, ms importante ahora, ms que con el SOC, que fue
no quieren exportar sino vender en mercados locales importante histricamente, es con Va Campesina;
y de determinada forma, etc. Su sello recoge la diver- porque Va Campesina est jugando un papel desta-
sidad de cada lugar, a diferencia del propuesto, que cado, est trabajando en sitios clave: en Bolivia con
muy probablemente sera uniformizador. En Brasil la Morales o en Venezuela con Hugo Chvez, que, in-
Agroecologa es fuerte a nivel de movimientos socia- dependientemente de contradicciones igual de salva-
les, hay mucha gente trabajando en estos proyectos jes, est dando mucho dinero para estos proyectos.
y es con esta gente con la que actualmente tenemos Hay grupos en Brasil, con los que hemos trabajado
relaciones ms estrechas; ms que con la gente del en proyectos de Agroecologa, que ahora estn en
SOC. Aunque con ellos mantenemos buenas relacio- Venezuela promoviendo proyectos. Nosotros apoya-
nes. Ellos siguen trabajando, haciendo cooperativas, mos este tipo de cosas. Van salir bien? Pues no se
van a Brasil y dan conferencias en las universidades... sabe, pero son dinmicas interesantes que miran de

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Conversando con Eduardo Sevilla Guzmn 13

reproducir el manejo agroecolgico en otros lugares. con el movimiento sandinista fue gracias a un cura
del SOC que haba all, Diamantino Garca. Yo fui a
Es curioso que a nivel internacional trabajaseis Managua porque nos haban llamado para dar una
con el Portugal de la revolucin de los claveles, conferencia acadmica sobre reforma agraria conti-
con el Chile de Allende, con la Nicaragua de los nental, pero dentro de una reunin poltica, as que
sandinistas y ahora con Morales o Chvez all nadie nos haca ni caso. Estbamos solos, todo
estaba vaco y, de pronto, cuando iba a haber una re-
Yo estuve trabajando en Nicaragua con el movimien- unin plenaria, llegaba todo el mundo: miembros de
to sandinista, fue un fracaso enorme, pero bueno fue los sindicatos revolucionarios de toda Latinoamrica.
una experiencia Fijaros casualidades de la vida: Entonces, en una reunin de sas estaba Diamantino.
hubo alumnos mos que se quedaron all, se casaron, Cuando me vio exclam: Eduardo!, y me abraz.
y han vuelto a Crdoba con sus parejas. Un trasvase A partir de ese momento me empezaron a hacer caso...
de gente muy interesante. Fjate que en Misiones, al Fijaros, era la gente de Andaluca, del SOC, la que
norte de Argentina, en la selva donde estn los gua- estaba en contacto con ellos. O sea que la dimensin
ranes, hay un chico que ha creado una tecnicatura, internacional exista en ellos. Luego nosotros inten-
una carrera de grado medio, de Agroecologa; yo a tamos reciclar a gente de universidades que trabajaba
l lo conoc en los 80 en Nicaragua, despus me lo en esto, intentamos acompaar estos procesos, pero
encontr en Argentina y le di un libro, un manuali- han sido ellos los que han contactado y llevado a
to que habamos hecho de Agroecologa. Empez a cabo esa dimensin internacional. Y Va Campesina
leerlo; l tena las metodologas pedaggicas de la es el resultado. Son los movimientos sociales desde
teologa de la liberacin muy trabajadas, y con lo del el manejo de los recursos naturales los que lo han he-
libro cre este curso. Hay otras experiencias muy in- cho. Sin embargo, los sindicatos aqu en Catalunya...
teresantes, militantes: por ejemplo, lo que han llama- Aqu haba una Uni de Pagesos genial, pero ahora...
do turismo militante; gente que va a hacer turismo S hay un grupo de jovencitos disidentes, que reivin-
por Iguaz y son llevados con los guaranes para que dican la Agroecologa, pero los dems hasta se han
vean cmo las multinacionales estn destrozando su salido de la COAG8 son empresarios!
territorio, su etnicidad, para crear dinmicas de apo-
yo y solidaridad. Luego quizs no se consigue nada, De alguna manera todos estos conflictos de los que
pero son propuestas que si tuvieran un mnimo de estamos hablando, podran interpretarse dentro
ayuda pblica funcionaran; ahora cuando hay ayuda de la lucha entre lo local y los poderes supralocales
es con todas las contradicciones que deca antes. Es en nuestro caso autonmico, estatal y europeo-, es
lo que mismo que pasa con el gobierno Lula: cuando decir, cmo una lucha entre poderes? cmo una
lleg hubo muchas esperanzas pero luego nada; ms manifestacin ms del binomio local/global?
bien todo lo contrario (aunque su poltica internacio-
nal haya sido positiva para Latinoamrica). Creo que s, conviene introducir aqu claramente
una dimensin conflictiva para entender lo que pasa.
Empezsteis con el SOC, saltando a un nivel ms Pero yo creo que el enfrentamiento ms importante
internacional, quedando el SOC un poco apartado... es el enfrentamiento entre los valores de la identidad

Creo que la dimensin internacional estaba en el 8 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y

SOC. Cuando yo empec a trabajar en Nicaragua Ganaderos.

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
14 Miguel DOATE, Raul MRQUEZ, Pablo ROMERO entrevista

europea, la modernidad, la ciencia, etc., y lo que sur- Continuando con la dimensin ms local, en
ge del pueblo, las identidades locales y su diversidad. concreto la andaluza: a pesar de la visin que has
Porque ocurre que la modernidad trata de reducir las dado un poco pesimista -aunque tal vez deberamos
identidades a una sola, la nuestra. Sin embargo hay hablar de realismo- sobre la Agroecologa en
una biodiversidad, una diversidad cultural enorme Andaluca, queramos que nos hablases de un
que se enfrenta a eso, que no lo acepta. Yo dira que concepto muy interesante que conocemos por
esa dimensin conflictiva existe en esos trminos, en- Martnez Alier, el de ecologismo popular o
tre una identidad europea -aunque hablar en estos ecologismo de los pobres9. De alguna manera
trminos tal vez sea excesivo- que se intenta repro- parecis afirmar un origen del ecologismo entre
ducir en todo el mundo arrollando todo lo dems, los jornaleros andaluces... se puede afirmar este
desplegndose como la nica cosa posible, y esas re- origen popular del ecologismo en Andaluca?
sistencias que se le enfrentan. Es un enfrentamiento
que sigue vigente, y en un momento dado se articula Bueno, creo que el planteamiento no debera ser se.
con el capitalismo, con su manera de analizar las co- La gente percibe los cambios que se han ido produ-
sas y de ver las cosas, el punto de vista de la lgica ciendo en el manejo de los recursos naturales y el de-
econmica. En este momento es el neoliberalismo, terioro de la naturaleza que ello ha significado; en las
antes como lo queramos llamar, pero es el desarrollo zonas rurales lo perciben de una manera muy clara.
del capitalismo, la lgica del lucro vinculada a eso Y lo perciben no slo desde el punto de vista ecol-
y el proceso de mercantilizacin. Primero de priva- gico, de que ya no hay biodiversidad en la fauna, la
tizacin de las cosas, despus de mercantilizacin, y flora y todo eso, que el monocultivo lo ha arrasado
finalmente de utilizar la ciencia para legitimar y jus- todo, etc., sino tambin desde el punto de vista social.
tificar todo eso. O sea, dira que es la modernidad O sea que la gente se va, se tiene que ir, se vaca el
lo que nos ha agredido. Suena muy fuerte decir eso campo, y bueno dnde van? La gente vive en el
pero es as. desorden de las ciudades. Y cmo est quedando el
campo en todos sitios? Ante esto hay una respuesta
Se carga las propias identidades, las formas de de jvenes neorrurales que tratan de enfrentarse a
hacer, de organizarse, de vivir locales lejanas, eso y que buscan la Agroecologa. En Andaluca hay
al mismo tiempo que surge todo este modelo asociaciones de productores y consumidores de pro-
neoliberal. Pero es lo mismo en todo el mundo, ductos agroecolgicos creadas por jovencitos, muje-
no? Quizs a pocos kilmetros de Bruselas haba res en su mayora, para trabajar en huertos, vender a
unos campesinos que han sufrido esa misma gente que ideolgicamente les apoya, que quiere que
homogeneizacin, esa destruccin de unas se haga otro tipo de agricultura y cambiar las cosas.
formas de vida locales como lo han hecho con los Y no slo piensan en comer sano. Piensan en que sa
campesinos de la India... es una alternativa, buscan una alternativa de vida.
Eso se est dando, claro que se est dando. O sea, yo
Claro, claro, y todava hay gente que sufre eso, mu- no soy pesimista respecto a la Agroecologa, pero s
cha gente. Incluso en Holanda y en los sitios de lo soy respecto a que surja de la gente de los pueblos,
Europa ms modernos. Desde el punto de vista del de los pequeos agricultores. A sos se los cargan.
manejo de los recursos y desde el punto de vista de
la lgica del funcionamiento de las cosas, pues pasa 9 MARTNEZ ALIER, J. (2005) El ecologismo de los pobres.

todava, claro que pasa. Conflictos ambientales y lenguajes de valoracin. Barcelona: Icaria.

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Conversando con Eduardo Sevilla Guzmn 15

La gente joven que sale pues tiene que empezar a no la crisis financiera actual, que es un resultado
aprenderlo, pero no soy pesimista. tambin de las barbaridades que hacen, sino la crisis
desde el punto de vista ecolgico, la crisis ecolgi-
Nos gustara que hablases de la conexin entre ca global- ha determinado que la gente del campo,
lo que son los movimientos sociales de mbito como os he dicho antes, perciba de manera clara
agrario y los movimientos sociales urbanos, todo esto, se sienta impotente para hacer cosas pero
sobre la necesidad de pensar juntos el campo quiera hacerlas. Sobre todo determina que mucha
y la ciudad, sobre todo en la situacin actual de gente, al vivir en las ciudades, en la explosin de
crisis ecolgica global. No es nueva la idea de desorden que existe por todos lados, intente generar
ruralizar la ciudad, al tiempo que se urbaniza alternativas. Hay un intento de hacer una agricultura
el campo, para entendernos: los anarquistas periurbana o una agricultura incluso urbana a travs
ibricos, sobre todo los catalanes, desde una de huertos Y yo dira que la alianza ms que entre
perspectiva proto-ecologista, ya hace ms de rural y urbano es entre consumidores y productores.
cien aos que pensaban el territorio de otra Claro, los consumidores fundamentalmente estn en
manera, con una mayor conexin campo-ciudad las ciudades y los productores en el campo, pero en-
y con unos ncleos urbanos de tamao limitado tonces ah se produce una convergencia. Hay mucha
y autosuficiente a nivel energtico y alimentario, gente de la ciudad que quiere ir al campo y que quie-
rodeados de cinturones agrcolas y forestales10. Hoy re actuar all tambin, eso se est dando. Hay esta
en da, mucho tiempo despus, tenemos curiosas movilidad y este intercambio que est determinando
continuidades, expresiones de esa vocacin en que se genere un tejido social reivindicativo, con esa
ejemplos contemporneos como el de Can Masdeu doble naturaleza de rural y urbano. Ahora mismo
y lo que ellos llaman rurbanismo11: estn en la hay propuestas que utilizan la Agroecologa, a un
ciudad pero a la vez son rurales. Bueno, cmo es en nivel de consciencia poltica, ms all de los movi-
Andaluca, si existe, esa confluencia de luchas entre mientos stos que aparecen en el libro del que hemos
la ciudad y el campo, por ejemplo a travs de la hablado antes12. Hay mucha gente que est practi-
defensa del territorio, contra el urbanismo agresivo, cando experiencias alternativas, pero, como os deca
la desecacin, la desertizacin, los problemas del hace un momento, tambin ms ac de este tipo de
agua experiencias alternativas ms atpicas, pues hay otras
muchas que son meras asociaciones de productores-
Creo que la crisis tan brutal que estamos viviendo consumidores, que tienen esa dimensin militante
tambin y que hacen planteamientos muy caeros
10 Ver MASJUAN, E. (2000) La ecologa humana en el anarquismo
en muchos aspectos. Hay muchas. En Andaluca
ibrico. Urbanismo orgnico o ecolgico, neomalthusianismo y naturismo existe una Federacin de asociaciones de producto-
social. Barcelona: Icaria.
11 Can
res-consumidores de productos agroecolgicos, que
Masdeu es una antigua masa okupada en la sierra
de Collserola dentro del lmite del trmino municipal de no tiene casi apoyo oficial aunque tenga un cierto
Barcelona. En ella viven comunitariamente y como ellos dicen- respaldo, y que ha surgido de la gente que trabajaba
rurbanamente unas 30 personas y se desarrollan cada fin de
12 Se
semana multitud de actividades abiertas al barrio y la ciudad, trata de un libro sobre distintas experiencias
relacionadas en su mayora con la agroecologa, el naturismo contemporneas en el campo del activismo poltico
social y la autogestin colectiva de la vida. Se trata adems agroecolgico del que hablamos en algn momento off the
de un proyecto muy vinculado con el barrio y que participa record: LPEZ GARCA, D. & BADAL PIJOAN, M. (coords.)
y sirve de nodo de muchas luchas sociales y de defensa del (2006) Los pies en la tierra. Experiencias y reflexiones hacia un
territorio. Ver http://www.canmasdeu.net/. movimiento agroecolgico. Barcelona: Virus.

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
16 Miguel DOATE, Raul MRQUEZ, Pablo ROMERO entrevista

en el campo, del SOC y estos grupos. Ellos empe- S, esa la visin, que las cosas estn ocurriendo.
zaron a hacer en todas las ciudades puntos de venta, A menudo se dice que no hay alternativas, que
articulndose con consumidores y demostrando que no existe una alternativa, pero lo cierto es
funcionan. Se est dando eso. Que eso tenga una que ya se estn llevando a cabo en muchos
dimensin, como propuesta, ms cultural tambin, sitios hace tiempo Cerramos un poco con la
ms amplia, pues es ms complicado. Si se buscan Antropologa, barriendo para casa. Si la disciplina
propuestas que enriquezcan eso en experiencias que -o transdisciplina- es la Agroecologa, en algunos
ya ha habido en el movimiento anarquista, pues lugares indicas que el agroecosistema es su
no lo s. En todo caso existe eso, pequeo, incipiente. unidad de anlisis. Parece ser una aproximacin
Pero como la crisis que se est dando cada vez va a micro-macro, donde se podra hablar de lo macro
ser mayor y ms evidente, y va a obligar a la gente a travs de lo micro, de los casos concretos. Esto
a vivir de otra manera dentro de muy poco no va a remite directamente al mtodo antropolgico. La
haber los follones de coches que tenemos porque no idea es trabajar no en la pura abstraccin o en el
va a haber gasolina, aunque todava sigan actuando campo de las ideas, o no slo, sino a travs de la
como si eso no fuera a pasar. Tienen que empezar investigacin concreta, de casos, de investigaciones
a pasar cosas nuevas, que van a suponer cambios etnogrficas y trabajo de campo. Ir al modelo
muy drsticos en los cuales va a haber que echar general a travs de lo particular. Nos parece
mano de propuestas. Entonces, bueno, nosotros te- muy interesante porque ah parece ser que la
nemos propuestas claras, que estn funcionando. Va Agroecologa hace una aproximacin anloga a la de
a llegar un momento en que haya oportunidades de la Antropologa social.
introducirlas; espacios que generen cambios. S se va
a dar, pero la cosa va lenta, a pesar de la virulencia Claro, el concepto de ecosistema, que se transfor-
y lo fuerte de la crisis, que va a ser cada vez mayor, ma en el de agroecosistema cuando introduces la
que se est dando ya... Fijaos: creo que lo que ms artificializacin para generar alimento, y luego en
va a convulsionar todo va a ser el movimiento de los etnoagroecosistema cuando te das cuenta que esa
emigrantes, porque va a seguir y a ver qu va a pa- artificializacin no funciona sin una cultura poten-
sar. Y fijaos en estos planteamientos de ruptura de la te localizada que le d su identidad, es algo que la
propiedad de la tierra, que ya no existe el poder que Agroecologa ha tomado de las ciencias naturales, de
exista antes vinculado a ella en el campo. Si la gente la ecologa. Hay un cuerpo mnimo conceptual que
tiene la tierra abandonada por todos lados! Por qu la Agroecologa utiliza. La Agroecologa funciona a
no se dan oportunidades? Ya hay muchos alcaldes de un primer nivel o una primera dimensin, que es la
pueblo que estn empezando a decir, oye, esto hay ecolgico y tcnico-productiva; pero una segunda di-
que dejar que la gente venga aqu, vamos a dar cosas. mensin que es la que podramos llamar el desarro-
Creo que eso va a pasar y esas son soluciones que llo local, la bsqueda de soluciones, de tener el acce-
tendrn que poder crearse muy pronto. Vamos a ver so a los recursos, a los medios de vida, propiamente
si somos capaces de llevarlas a cabo entre todos. No econmica. Y luego ya la cultural y poltica, donde
s si te contesto la pregunta Lo decs es muy inte- te mueves a travs de los movimientos sociales inten-
resante, y hay atisbos de que eso se produzca, claro tando buscar alternativas a un sistema de realidad
que hay atisbos. que impide que podamos funcionar y que podamos
vivir mnimamente, por como se han desarrollo me-
canismos de coaccin a travs del mercado y todo el

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Conversando con Eduardo Sevilla Guzmn 17

deterioro que se ha provocado. Esto es algo que im- ABSTRACT


plica una resistencia y unas alternativas que, a travs Drawing on his own experience, Eduardo Sevilla Guzmn
de polticas pblicas puntuales, se puedan ir introdu- talks about the specificity of disciplines dealing with rural
ciendo; se trata de que llegado el momento, cuando environments. As he explains in this interview, his turn to
el cambio sea evidente porque la crisis suponga un the social sciences was due to the need to elude the control
callejn sin salida, tengamos acceso a esas alternati- exerted on his research by landholders and companies as he
vas. Pero s, esta estructura conceptual que aparece was working at an engineering college. Then, as he searched
tiene una naturaleza muy interdisciplinaria y la con- for an alternative to what is known as conventional agri-
fluencia con los planteamientos de la Antropologa culture, his attention turned to the study of other historical
militante es obvia. Porque, efectivamente, el trabajar and contemporary ways of managing natural resources. This
y pensar localmente es algo que aparece en el movi- is how his career ended up in Agroecology, understood as a
miento ecologista cuando se articula con los movi- mix of local knowledge and the natural sciences. All along
mientos sociales en la defensa de la naturaleza. his career he has advised and collaborated with the SOC
(Sindicato de Obreros del Campo), a historical Andalusian
association of peasant workers, and he has established both
RESUM academic and activist alliances in the international field of
Eduardo Sevilla Guzmn illustra lespecificitat de vries peasant struggles and studies. As it becomes apparent
disciplines centrades en el medi rural a partir de la seva in this interview, his commitment involves a militant and
prpia experincia. Tal i com explica en lentrevista, la seva multi-epistemological approach to research.
deriva cap a les Cincies Socials es degu a la necessitat [AGROECOLOGY, PEASANTRY, LOCAL KNOWLEDGE,
de sostreures al domini que els interessos de latifundistes PARTICIPATIVE ACTION RESEARCH, RURAL SOCIOLOGY]
i multinacionals exercien sobre la recerca en lescola
denginyers on treballava. Ms endavant, la necessitat de
cercar una alternativa al que es coneix com agricultura
convencional el dugu a focalitzar la seva atenci en lestu-
di daltres formes histriques i contempornies de manejar
els recursos naturals, confluint amb la incorporaci dels
sabers locals i cientfics en Cincies Naturals- en lAgroe-
cologia. En tot aquest cam ha seguit de prop i collaborat
amb el SOC (Sindicato de Obreros del Campo), histrica i
combativa associaci de jornalers andalusos, i establert una
xarxa internacional daliances acadmiques i activistes en
el camp dels estudis i les lluites camperoles. La seva aposta
com veurem tot seguit- s a favor dun tipus dinvestigaci
militant i pluriepistemolgica.
[AGROECOLOGIA, PAGESIA, CONEIXEMENT LOCAL,
INVESTIGACI-ACCI PARTICIPATIVA, SOCIOLOGIA RURAL]

(con)textos (2008) 2:5-17, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduardo Sevilla Guzmn, Miguel Doate, Raul Mrquez, Pablo Romero
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 18-35. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Eduarda Rovisco


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

Contrabandos no
concelho mais
Com este texto pretendo partilhar portugus de Portugal
alguns resultados e interrogaes deco-
rrentes de uma investigao efectuada
no mbito de um doutoramento sobre
gesto prtica de fronteira e proces-
sos de identificao na raia central
luso-espanhola. Este artigo centra-se Eduarda ROVISCO
numa anlise dos discursos sobre
contrabando colhidos em duas fregue- Centro de Estudos de Antropologia Social
sias do concelho de Idanha-a-Nova e Centro em Rede de Investigao em Antropologia
do papel do contrabando na construo Instituto Superior de Cincias do Trabalho e da Empresa
deste concelho como lugar turstico. eduarda.rovisco@gmail.com
Atravs desta anlise interrogo a ideia
de conflito entre contrabandistas e
Estado, ideia que tem norteado grande
parte da anlise antropolgica sobre
o tema nesta fronteira e que no tem
constitudo objecto de debate. I.

[CONTRABANDO, FRONTEIRA LUSO- A entrada em vigor do Mercado nico Europeu em 1993 no cons-
ESPANHOLA, IDANHA-A-NOVA, tituiu apenas um marco na circulao de mercadorias, servios, pes-
MUDANA SOCIAL, TURISMO] soas e capitais, instituindo-se tambm como momento de detonao
da produo de conhecimento sobre contrabando na fronteira luso-
espanhola. Com efeito, se antes de 1993 se podiam contar pelo menos
12 ttulos na literatura de fico portuguesa que abordavam o tema
(cf. Marques 2004), na produo antropolgica nacional deparvamo-
nos com brevssimas referncias ao contrabando (ver, por exemplo,
Dias, 1953; Cutileiro, 1977) e uma tese indita realizada no mbito
de uma licenciatura em antropologia (Santinho, 1984). Depois desta
data, o panorama inverte-se, tendo sido produzidos por antroplogos
portugueses vrios textos dedicados ao tema (Godinho, 1995; Luz,
article 1998; Afonso, 2003; Fonseca e Freire, 2003; Amante, 2004; Maarico,
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 19

2005; Cunha, 2005, 2006a, 2006b; Lavado, 2006). o contrabando, nem consegue definir aquilo que
Se adicionarmos os textos de antroplogos espa- a fronteira sem ser por referncia explcita e directa
nhis (Uriarte, 1994; Cceres e Valcuende, 1996; prtica do contrabando. Da mesma maneira no
Valcuende, 1998; Medina Garca, 2003) e ainda consegue definir o raiano sem ser pela referncia
textos portugueses ou espanhis produzidos por sua histria pessoal como contrabandista: ser raiano
outras disciplinas (Blanco-Carrasco, 1995; Salvado, antes de tudo, ter um passado como contrabandis-
1996; Meln Jimnez, 1999; Ramos, 2001; Ferreira, ta. (2004: 133)
2005; Baptista, 2005; Cabanas, 2006; AAVV, 2007;
Cabezudo & Gutirrez, 2007) torna-se evidente que Sublinho que foi este primado das narrativas
a abordagem do contrabando passou do domnio da sobre contrabando no discurso dos raianos sobre
fico - maioritariamente integrada no movimento a fronteira, que determinou a centralidade que este
neo-realista - para o domnio das cincias sociais. tema veio a ocupar na minha investigao1.
A maioria destes textos resulta de investigaes No sendo meu propsito proceder aqui recen-
desenvolvidas em simultneo (os textos supracitados so de todos os textos produzidos sobre contraban-
produzidos por antroplogos portugueses foram na do na fronteira luso-espanhola, devem ser referidas
sua maioria publicados depois da elaborao do pro- algumas linhas de orientao comuns a este corpo
jecto desta investigao), conduzindo a uma certa re- de conhecimento. Desde logo, denota-se uma maior
petio no tipo de abordagens e inviabilizando a exe- incidncia das investigaes na fronteira centro e sul
cuo prvia de um estado da questo que direccione e no contrabando dito de sobrevivncia. Por outro
a investigao. Muitos destes textos referem mesmo lado, a maioria destas investigaes incidem apenas
a ausncia de bibliografia sobre o tema dado o seu em um dos lados da fronteira. Em alguns dos seus
carcter de clandestinidade, sublinhando a urgn- troos possvel efectuar uma leitura cruzada de in-
cia de salvar a memria de uma prtica dada como vestigaes efectuadas em cada um dos seus flancos.
extinta. Contudo, nem todos os textos resultam do este o caso do estimulante exerccio de comple-
propsito de resgatar a memria do contrabando. mentaridade a que convidam os trabalhos de Lus
Os trabalhos citados de Uriarte, Valcuende del Ro, Cunha e Medina Garca que se ajustam no apenas
Meln Jimnez, Amante, Cunha e Salvado abordam por constiturem anlises efectuadas de cada um dos
o contrabando na medida em que este se revela in- flancos da raia, como ainda ao nvel da escala de an-
contornvel em investigaes sobre esta fronteira. lise utilizada e das abordagens propostas: Medina
Para Cunha, se a fronteira constitui a coluna verte- Garca analisa o contrabando luz de diferentes con-
bral que articulou os vizinhos raianos, o contrabando junturas poltico-econmicas, enquanto Lus Cunha
foi quase sempre a seiva que alimentou essa relao.
(2006: 171). Amante afirma mesmo que absoluta- 1 Investigao realizada no mbito de um doutoramento em
mente impossvel falar da raia e dos raianos sem falar antropologia no Instituto Superior de Cincias do Trabalho e
da Empresa (ISCTE), intitulada Gesto prtica da fronteira
de contrabando (2004:132) ou que: e processos de identificao na raia central e financiada pela
Fundao para a Cincia e a Tecnologia (FCT). A investigao
contemplou um trabalho de campo em Zarza la Mayor
O contrabando () tem um papel decisivo na for-
(Provncia de Cceres), em Salvaterra do Extremo e em Penha
mao da identidade da raia e dos raianos. A razo Garcia (duas freguesias da concelho de Idanha-a-Nova) que
disto prende-se com o facto de a fronteira e o contra- decorreu ao longo de cerca de 3 anos. Foram ainda efectuadas
entrevistas em muitas outras localidades da raia espanhola
bando serem em larga medida extenso um do outro. que confina com o concelho de Idanha-a-Nova e em outras
O raiano no concebe a existncia da fronteira sem freguesias deste concelho, assim como do concelho do Sabugal.

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
20 Eduarda ROVISCO article

centra a investigao em elementos narrativos revela- domstica que permite a sobrevivncia de agregados
dores do papel do presente na construo dos actuais rurais, que impede a sua desvalorizao em termos
discursos sobre o contrabando. de rank local, que constitui uma forma socialmente
Um outro denominador comum a vrios tolerada de mobilidade social ascendente.
textos consiste numa abordagem do contrabando Na perspectiva estatocntrica compreensvel a re-
centrada no confronto entre Estado e contrabandis- misso do comrcio clandestino para o terreno da
tas, de que so exemplo os textos supracitados de ilegalidade, valorando-o negativamente nas diversas
Santinho, Godinho, Luz, Fonseca e Freire, Cabanas entradas de dicionrio (1995: 211, 212)
e Amante.
O texto de Santinho analisa a identidade dos Na esteira de Godinho, Luz analisa o contraban-
habitantes de Quadrazais, atravs de categorias do em Montalvo a partir dos conceitos de grande
como espao e tempo, procedendo a uma anlise da e pequena tradio de Redfield, fazendo assim con-
estratificao social dos contrabandistas, da honra, trastar duas vises do contrabando:
do segredo e dos seus heris. Segundo a autora, os
contrabandistas culpam o sistema estatal da situa- Podemos mesmo afirmar que no interior desta co-
o to insegura em que sempre foram obrigados a munidade, [a prtica do contrabando] no tida
viver. (1984: 140), apontando o Estado e as auto- como ilegal. Para os montalveneses a ilegalidade da
ridades como entidades destitudas de moralidade prtica do contrabando algo que advm do exte-
nas suas relaes com os contrabandistas, e o con- rior e com o que tm de se confrontar, muito embora
trabando como nica forma de manter a honra dos no a pensem nem a sintam como tal. () Ao nvel
quadrazenhos, honra esta definida pela capacidade da pequena tradio, ou seja, ao nvel do conhe-
de assegurar economicamente as suas famlias. cimento local, a actividade perde toda a conotao
Paula Godinho, partindo dos conceitos de so- negativa que lhe atribuda pelo exterior e ganha
ciedades parciais com culturas parciais de Kroeber um carcter positivo. (1998: 60)
(1948), de grande e pequena tradio de Redfield
(1956) e de tica de subsistncia entre o campesi- No mesmo sentido aponta a primeira frase do
nato de Scott (1976), analisa a racionalidade do texto de Cabanas: O contrabando visto geralmen-
contrabando enquanto estratgia integrada que visa te pela sociedade como uma prtica repugnante, des-
assegurar a economia da casa. Numa anlise semn- truidora dos mais elementares princpios da moral e
tica do termo contrabando em vrios dicionrios, a dos bons costumes (2006: 11) deixando assim im-
autora afirma: plcito o seu propsito de lhe opor a viso local: O
contrabando aqui visto como sinnimo de trabalho
Esta vastido semntica explanada nos dicionri- e este foi sempre uma honra para as gentes do cam-
os, ao dar o significado erudito do fenmeno que po. (2006: 84).
abordamos, permite-nos detectar a carga negativa Tambm Amante revela uma leitura do contra-
que recobre o termo. Os representantes da grande bando pautada pelo conflito entre Estado e raianos:
tradio (Redfield, 1956), da cultura citadina que
transporta os valores englobantes da sociedade em O contrabando, representou, a reaco dos raianos
que se inserem as pequenas comunidades de cam- ao isolamento a que estiveram votados durante a
poneses, de forma exterior e etnocntrica classificam maior parte da sua vida e tambm uma estratgia
como contrabando o complemento da economia local de contorno do poder central. O Estado para

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 21

os raianos uma entidade perfeitamente abstracta e Penal y Procesal en Materia de Contrabando y


profundamente distante, no lhe reconhecem ne- Defraudacin de 1929, vigente durante la posguerra,
nhuma capacidade de interveno na sua vida nem defina el contrabando como la ilcita produccin, circulaci-
mritos no seu prprio sucesso, assumindo que tra- n, comercio o tenencia de gneros estancados o prohibidos
dicionalmente houve uma divergncia entre a retri- (2003: 117). Ter sido a Ley de Contrabando y
ca de fronteira difundida pelo Estado e aquela que Defraudacin (Dec. de 11/9/1953) que:
a realidade da vida na fronteira, destacando sempre
uma assimetria entre os interesses do Estado e os abri la puerta a una acepcin ms amplia, al considerar
interesses locais. () O contrabando, na mente do como infraccin de contrabando el comercio con gneros de lcito
contrabandista, representa uma infraco que co- comercio. La Ley de Contrabando de 1964 difumin an
metida contra uma entidade perfeitamente abstracta, ms la clsica distincin entre contrabando y defraudacin, al
o Estado. No o entendem como crime contra o in- considerar el contrabando como una infraccin tributaria ms.
divduo ou contra a propriedade individual. (2004: () A partir de la ley de 1964 se catalogaba como contra-
135, 145) bando, adems de las diversas operaciones realizadas con ob-
jetos estancados o prohibidos la importacin o exportacin
No texto O contrabandista, j se sabe, era da de mercancas sin presentarlas para su despacho en las oficinas
oposio, Fonseca e Freire vo ainda mais longe ao de Aduanas (2003: 117)
revelarem que o contrabando no apenas interpre-
tado como uma actividade de resistncia econmica Em Portugal, a evoluo da noo de contra-
ao Estado, mas ainda como um acto de oposio po- bando foi similar. O Contencioso Aduaneiro de
ltica ao regime: Setembro de 1894 apresenta uma definio de con-
trabando assente na natureza legal ou ilegal das mer-
Nos discursos produzidos actualmente, os contra- cadorias sendo, assim, similar lei espanhola supra-
bandistas no se vem apenas como subversivos citada de 1929. Esta definio viria em Portugal a
(pelo no cumprimento das leis fiscais), eles assu- ser alterada pelo Contencioso Aduaneiro aprovado
mem quase como a consequncia natural da sua acti- pelo Decreto-Lei n 31664 de 21/11/1941 que define
vidade uma faceta de opositores polticos ao regime no artigo 35 contrabando como: toda a aco ou
vigente. Trata-se de um exemplo paradigmtico de omisso fraudulenta que tenha por fim fazer entrar
uma actividade de resistncia econmica a que atri- no Pas ou sair dele quaisquer mercadorias sem pas-
buda, posteriormente, uma inteno dissonante da sarem pelas Alfndegas, opondo-se a descaminho,
inteno original: a de oposio poltica ao regime definido pelo artigo 41 como:
(2003: 74)
toda a aco ou omisso fraudulenta que tenha por
Antes de passar anlise das prticas e discur- fim retirar das Alfndegas ou passar atravs delas
sos sobre contrabando colhidos na raia de Idanha-a- quaisquer mercadorias sem serem submetidas ao
Nova discursos estes que tendem a contraditar a competente despacho ou mediante despacho com
leitura do contrabando enquanto prtica de resistn- falsas indicaes, de modo quer a obter a entrada ou
cia ao Estado -, importa precisar a definio de con- sada de mercadorias de importao ou exportao
trabando produzida pelo Estado, bem como a forma proibida, quer a evitar o pagamento total ou parcial
como as populaes utilizam o termo. dos direitos e mais imposies estabelecidas sobre a
Segundo Medina Garca, em Espanha, a Ley importao ou exportao.

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
22 Eduarda ROVISCO article

O objectivo destas novas concepes de contra- a 17 de Setembro de 1885, tendo sido integrada na
bando e descaminho relaciona-se, segundo Amadeu Guarda Nacional Republicana a 26 de Maro 1993.
Martins, com a inteno de alargar o mbito da apli-
cao do delito de contrabando, libertando-o da re-
lao com as mercadorias proibidas que se haviam II.
tornado relativamente reduzidas (1955: 15) e, ainda,
torn-lo mais claro e operacional, centrando a sua Os discursos colhidos na raia do concelho de Idanha-
definio no local onde o delito era praticado e no a-Nova2 indicam a existncia de 3 motores de inte-
no tipo de produtos. raco entre as populaes portuguesas e espanholas
Na raia, excluindo as autoridades, raro o con- em meados do sculo XX: a) o contrabando; b) a
trabandista que refere esta distino entre contraban- procura de trabalho por parte de portugueses nos
do e descaminho, entendendo-se por contrabando campos da raia espanhola; c) as idas a festas e bai-
todo o tipo de trocas comerciais clandestinas efectu- les no pas vizinho, maioritariamente empreendidas
adas com as populaes do outro lado da fronteira, por portugueses do sexo masculino no que concerne
independentemente de passarem ou no pelas alfn- frequncia de bailes. Contudo, o contrabando ter-
degas e dos produtos serem ou no proibidos. se- institudo como o grande impulsor de contactos
Deve ainda ser notado no que concerne vigi- transfronteirios, tanto pelo maior nmero de pes-
lncia do contrabando, que em Espanha: soas que envolvia, como pela maior frequncia das
deslocaes. O discurso da maioria da populao
El Instituto de Carabineros () ejerca desde mediados del S. coincidente com a questo colocada por um habitan-
XIX como resguardo de las fronteras y estaba encargado de te de Salvaterra do Extremo: As pessoas s iam a
vigilar y reprimir todos los actos que pudieran ser constitutivos Espanha por causa do contrabando. Ato o que iam
de faltas o delitos de contrabando (). Dependa directamen- l a fazer mais?! () Ato se no fosse o contraban-
te del Ministro de Hacienda, el cual poda delegar esta fun- do, o que iam l fazer?
cin en la subsecretara. El Inspector General de Carabineros Aps a Guerra Civil de Espanha, a poltica in-
ejerca de coordinador general y de cabeza visible del Cuerpo; tervencionista de Franco na dcada de 40 sobre a
el cual estaba organizado en circunscripciones y en unidades produo, comrcio, preos, salrios e circulao de
(puestos, secciones y compaas), a cargo de generales jefes de mercadorias, que contemplou a pena de morte para
circunscripcin y de las distintas unidades respectivamente. os seus infractores (Medina Garcia, 2003: 112, 113) e
La Ley de 15 de marzo de 1940 de la propia Jefatura del imps, entre 1939 e 1952, as discriminatrias senhas
Estado suprimi la Inspeccin General de Carabineros, a la de racionamento (distintas em funo da pertena a
vez que reorganiz el Cuerpo de la Guardia Civil, donde meios rurais ou urbanos e do estatuto econmico-
qued integrado el interior. El espritu de la reforma de 1940 social dos sujeitos) desencadeou o alastramento da
no estaba exento de reconocimiento a la labor de la Guardia economia informal, canalizando produtos para o
Civil en favor del triunfo de los nacionales; por contra, los mercado paralelo, vendidos a preos de tal forma
carabineros, en su mayor parte fieles a la Repblica, sufrieron elevados que se tornavam inacessveis maioria da
las consecuencias de esta reorganizacin
(Medina Garcia, 2003: 235) 2 Pertencente ao distrito de Castelo Branco, este concelho

possui 1413 km2, uma densidade demogrfica de 8,3


habitantes por km2, e um ndice de envelhecimento de 453%,
Com uma estrutura similar ao Instituto de o terceiro mais elevado do conjunto dos concelhos raianos
Carabineros foi criada, em Portugal, a Guarda Fiscal portugueses de acordo com o censo efectuado em 2001.

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 23

populao. Na raia espanhola, o contrabando foi a nmero de indivduos se ter envolvido no contra-
estratgia utilizada por muitos para escapar fome e bando na segunda metade do sculo XX. Contudo,
pobreza extrema, permitindo o abastecimento das so muitos os contrastes entre o contrabando prati-
famlias e ainda um rendimento suplementar decor- cado nestas duas freguesias, nomeadamente ao nvel
rente da sua revenda em povoaes mais distantes da participao feminina, produtos contrabandeados,
da fronteira. Com efeito, o contrabando intensifica- meios de transporte utilizados e perodo de declnio
se de tal forma no final da guerra que, em muitas destas prticas.
localidades, as populaes afirmam que este nasceu Se tanto em Salvaterra quanto em Penha
com a Guerra Civil. Garcia se detecta um corte nas prticas do contra-
Na tentativa de contextualizar o contrabando bando produzido em finais dos anos 40, marcado
praticado neste troo da raia a um nvel nacional, ana- pelo declnio da exportao clandestina de produtos
lisei documentao de arquivo relativa a apreenses alimentares e pelo aumento da exportao clandes-
efectuadas pela Guarda Fiscal em toda a fronteira lu- tina de caf oriundo de Campo Maior (ver Cunha,
so-espanhola para anos das dcadas de 40 e 50. Esta 2006a, 2006b), o comrcio ilcito deste produto ad-
anlise permitiu concluir que a raia de Idanha se situa quiriu contornos distintos nas duas freguesias.
na transio entre o norte e o sul da fronteira tanto Contrariamente a Penha Garcia, onde a parti-
ao nvel do nmero de apreenses efectuadas quanto cipao das mulheres no contrabando na segunda
ao nvel do tipo de produtos contrabandeados3. metade do sculo XX foi residual, em Salvaterra, a
Das 5 freguesias fronteirias do concelho de
XX, as terras de Salvaterra do Extremo encontravam-se
Idanha-a-Nova, Salvaterra do Extremo e Penha nas mos de pouco mais de meia dzia de famlias, sendo o
Garcia4 tero sido as duas localidades onde um maior grosso da populao constitudo por assalariados temporrios,
que encontravam no contrabando a nica via de solvncia
3 A norte regista-se um maior nmero de apreenses econmica nos longos perodos de desemprego. Ao longo da
dcada de 60, grande parte da populao de Salvaterra ter-se-
por habitante e um maior peso dos txteis (confeces e
fixado na cintura industrial de Lisboa. Entre 1960 e 2001
bombazina), produtos de perfumaria e cosmtica, calado,
Salvaterra do Extremo perdeu 81,5% da populao. O ltimo
sabo, bebidas alcolicas e ferramentas agrcolas. A sul
censo contabilizava 203 residentes, 56,2% dos quais com 60
regista-se um maior peso do caf, de produtos alimentares,
anos ou mais e apenas 14,8% com menos de 30 anos. Note-se
utenslios domsticos (sobretudo loia), mobilirio, produtos
ainda que 24,1% da populao com 10 anos ou mais no sabe
farmacuticos, cortia e tabaco. Verifica-se um maior peso
ler nem escrever.
dos produtos provenientes de Espanha na fronteira norte
Apesar de situada mais a norte, localizava-se em Penha Garcia
e dos produtos de exportao na fronteira sul. Na dcada
uma das maiores propriedades do pas, conhecida por Herdade
de 40 observa-se, na fronteira sul, um muito maior peso
ou Granja do Vale Feitoso com cerca de 7.500 ha, com um
das apreenses de produtos alimentares, designadamente
enorme peso na economia da freguesia, a residindo grande
farinha, com destino a Espanha, o que se encontra relacionado
parte da populao em meados do sculo trabalhando como
com os contrastes da estrutura fundiria entre o norte e o
rendeiros (j que boa parte da propriedade no era explorada
sul da Pennsula Ibrica, e que neste perodo de ps-guerra
directamente pelos proprietrios) ou como assalariados
concorreram para a maior fragilidade em termos alimentares
permanentes ou temporrios. Muitos so os contrastes com
das populaes da raia espanhola no sul.
Salvaterra e que se reflectem na paisagem, na arquitectura, na
4 Considerados o celeiro da Beira Baixa, os campos de Idanha maior religiosidade da populao de Penha Garcia, ou no seu
constituam em meados do sculo XX a zona mais setentrional posicionamento poltico mais direita. A partir do incio da
do latifndio (e, no perodo da Reforma Agrria, tambm dcada de 60, muitos habitantes de Penha Garcia comearam
da sua zona de interveno) decorrente da concentrao de a emigrar (maioritariamente para Frana) ou a fixar-se na rea
terras, no sculo anterior, nas mos de uma nfima minoria metropolitana de Lisboa. Entre 1960 e 2001 Penha Garcia
de proprietrios que propiciou a proletarizao da populao, perdeu 61% da sua populao. Em 2001 contava com 928
impondo assimetrias econmicas e sociais tpicas do latifndio. residentes, com uma pirmide etria ligeiramente menos
Contudo, e uma vez que o concelho de Idanha constitui uma invertida que Salvaterra, mas com uma taxa de analfabetismo
rea de transio entre o norte e o sul do pas, so mltiplos consideravelmente superior (44,7%) atingindo assim grupos
os contrastes entre as duas freguesias. Em meados do sculo etrios mais jovens.

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
24 Eduarda ROVISCO article

proximidade a Zarza la Mayor aliada maior dispo- determinou nestas dcadas (50, 60 e 70) uma nova
nibilidade das mulheres (que aqui no participavam ordem na estratificao social dos contrabandistas
em grande parte dos trabalhos agrcolas, nomeada- em Penha Garcia, dicotomizada em patres vs cria-
mente nas colheitas de cereal) produziu uma gran- dos. Possuir um cavalo constitua condio necess-
de envolvimento feminino no comrcio clandestino ria para trabalhar por conta prpria no contrabando
transfronteirio. de caf a cavalo. Ter mais do que um cavalo permitia
Outra distino prende-se com a organizao contratar a frete tantos homens quanto o nmero de
do contrabando de caf praticado pela populao cavalos excedentrios que se possua.
masculina. Em ambas as freguesias, estes homens Em Penha Garcia, o contrabando no termi-
envolvendo-se no contrabando tanto pela ausncia nou com o declnio do comrcio clandestino de caf
de emprego durante a maior parte do ano, como pela decorrente da descolonizao5 de vastas reas onde
grande diferena de remunerao obtida no contra- este produto era cultivado, em especial, situadas em
bando e nos trabalhos agrcolas- organizavam-se em Angola. alis a revoluo de 1974 que vem trazer
quadrilhas compostas por um ou dois elementos um novo impulso ao contrabando praticado nesta
que geriam as operaes e obtinham os lucros de- localidade, j que, entre Abril de 1974 e as ocupa-
correntes da venda do caf e um nmero varivel es de terras no mbito da Reforma Agrria, in-
de homens contratados a frete, i.e., pagos para trans- meros latifundirios do Ribatejo e Alentejo entrega-
portarem caf para Espanha. Nas duas freguesias ram o gado das suas herdades a contrabandistas de
estas quadrilhas operavam apenas durante a noite Penha Garcia para que estes o transportassem para
(contrariamente s mulheres que actuavam durante Espanha6. Gado que, com as desocupaes, voltou
o dia) e, de um modo geral, no traziam quaisquer a ser reintroduzido em Portugal com o auxlio dos
mercadorias de Espanha para Portugal. mesmos contrabandistas.
Em Salvaterra, estas quadrilhas raramente ul- O perodo da Reforma Agrria geralmente
trapassavam os 12 elementos, deslocando-se a p a narrado como uma espcie de prlogo do contraban-
Ceclavn, Acehuche, Garrovillas, Mata de Alcntara, do de gado que, em Penha Garcia, se intensificou a
ou mesmo Zarza la Mayor, com 25 quilos de caf s partir de finais da dcada de 70 e foi praticado at
costas. Este tipo de organizao persistiu at 1973, abertura da fronteira, inserindo-se nas redes luso-
ano em que o contrabando masculino se dissolveu, espanholas que envolveram veterinrios, talhos, ma-
na sequncia da morte por afogamento de um con- tadouros, produtores e comerciantes de gado, guar-
trabandista no decurso da travessia de um rio. das fiscais, etc. O comrcio clandestino de gado foi
Em Penha Garcia, na dcada de 50, a maioria
dos contrabandistas de caf comearam a utilizar ca- 5 Descolonizao decorrente da Revoluo de 25 de Abril de

valos no transporte deste produto, tendo sido forma- 1974 que ps termo a 48 anos de um regime ditatorial, 36 dos
quais com Oliveira Salazar como Presidente do Conselho de
das duas extensas quadrilhas de cafezeiros (nome atri- Ministros.
budo aos contrabandistas que transportavam caf a 6 Segundo Margarida Fernandes: As primeiras ocupaes

cavalo) cada uma das quais transportando 80 quilos encontravam justificao, implcita ou explicitamente, no
articulado de legislao contra a sabotagem econmica,
de caf para Placencia, Montehermoso, Valverde
estabelecida pelo decreto-lei 660/74, de 25 de Novembro, que
del Fresno, Eljas, Guijo de Coria, Coria, Moraleja, advogava a interveno estatal em empresas cujos proprietrios
Calzadilla. Deste modo, o volume de caf contra- manifestamente descurassem a gesto dos seus negcios e
que, deliberadamente, criassem dificuldades financeiras nas
bandeado bem como os lucros obtidos eram muito empresas, incluindo os que contrabandeavam bens e capitais
superiores aos de Salvaterra. A posse de um cavalo para outros pases. (2006: 111).

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 25

conduzido localmente pelas mesmas pessoas que li- Estas diferenas nas prticas de contrabando
deraram o contrabando de caf a cavalo, consistindo entre o norte e o sul da fronteira do concelho de
sobretudo na importao clandestina de gado bovino, Idanha -tanto do lado portugus como do lado espa-
caprino e ovino bastante velho e muitas vezes doente nhol produzem divergncias ao nvel dos discursos
e moribundo, e tambm na exportao de novilhos, actualmente produzidos sobre o contrabando. No sul,
embora em menor quantidade. uma vez que estas prticas terminaram mais cedo, a
Para alm do contrabando de gado e de caf, memria do contrabando encontra-se muito mais as-
muitos contrabandistas de Penha Garcia envolve- sociada memria da Guerra Civil de Espanha e da
ram-se ainda no auxlio emigrao clandestina na fome na dcada de 40, sendo os discursos sobre o
dcada de 60, no contrabando de tabaco americano contrabando bastante mais negativos.
nas dcadas de 60, 70 e 80 e no transporte transfron- Uma das questes cruciais das narrativas sobre
teirio de bacalhau, fruta e produtos congelados (que, contrabando colhidas na raia de Idanha prende-se
na dcada de 80 chegava fronteira em camies) com uma permanente afirmao de que os homens
embora de forma intermitente, intercalando-o com espanhis, implicados nestas redes, muito raramen-
o negcio de gado. te participaram no transporte transfronteirio deste
As entrevistas realizadas em vrias localidades produto.
portuguesas e espanholas apontam claramente para
um abandono do contrabando cada vez mais tardio Os espanhis no vinham c. No vinham c. Ns
medida que caminhamos para norte, tpico tambm que lhe amos l a levar tudo. Os espanhis so mais
detectvel na documentao judicial7. As grandes di- espertos que os portugueses. Vinham c as espanho-
ferenas entre o contrabando praticado nas fregue- las coitaditas e tambm levavam caf. Os homens
sias do norte e do sul do concelho podem, quanto espanhis no vinham c. Os espanhis estavam l
a mim, ser explicadas pela proximidade de Penha muito bem descansadinhos e no vinham c.
Garcia a Valverde del Fresno, responsvel pela inclu- (Ex-contrabandista, Salvaterra do Extremo)
so da primeira localidade nas redes de contrabando
formadas por indivduos de Valverde del Fresno e de Esta diminuta presena de contrabandistas
localidades do concelho do Sabugal, especialmente espanhis do sexo masculino nas aldeias da raia
do Soito8. portuguesa que, segundo os locais, impunha aos
portugueses o transporte do caf, com o esforo e
7 Os 277 Processos de Corpo de Delito / Autos de Inqurito

(PCD/AI) relativos a contrabando entre 1940 e 1993


reivindicando melhores salrios. Na dcada de 50 comearam
consultados no Arquivo do Tribunal Judicial da Comarca
tambm a usar cavalos diminuindo assim as exigncias
de Idanha-a-Nova (ATJCIN) corroboram esta ideia. Esta
de mo-de-obra e o poder negocial dos contrabandistas
documentao revela que 81% das apreenses efectuadas em
contratados a frete. Os lucros deste negcio foram a partir
Penha Garcia entre 1940 e 1993 foram realizadas na dcada de
dos anos 60 investidos no contrabando de tabaco, negcio
80. Em Salvaterra, este valor desce para 20,9%.
a que muitos homens do Soito se dedicaram durante vrias
8 A freguesia do Soito frequentemente apontada como a mais dcadas. Estes contrabandistas asseguravam o transporte do
rica do distrito da Guarda devido aos capitais acumulados tabaco desde o local onde este era descarregado dos barcos
no contrabando. Nos anos 40, algumas pessoas do Soito na costa portuguesa at s grandes cidades espanholas.
comearam a organizar-se em sociedades em torno da Sendo o contrabando praticado no Soito indissocivel do de
exportao clandestina de estanho para minas espanholas Valverde del Fresno uma vez que as redes eram compostas por
na rea de Valverde del Fresno. Inicialmente o transporte de contrabandistas das duas localidades, a proximidade de Penha
estanho era feito a p, sendo a exigncia de mo-de-obra de Garcia a Valverde del Fresno constitui certamente um dos
tal forma elevada que se procedia contratao de homens factores que ter contribudo para as diferenas que tm vindo
nas aldeias circundantes, tendo chegado a realizarem-se greves a ser referidas.

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
26 Eduarda ROVISCO article

o risco da decorrente, geralmente justificada pela a argcia dos contrabandistas e a sua vitria sobre as
populao portuguesa atravs de traos como a alti- autoridades -histrias estas contadas sobretudo em
vez, a arrogncia e o temor, atributos omnipresentes espaos pblicos como os cafs e a rua- e o registo
nas representaes que tecem sobre os espanhis. pungente, relacionado com episdios de agresses,
Todavia, no tero certamente sido alheios a este re- detenes e mortes de contrabandistas narrados em
duzido cruzar de fronteira por parte de contrabandis- espaos domsticos.
tas espanhis, os entraves psicolgicos resultantes da Os contrabandistas deste troo da raia afirmam
represso franquista e, por outro lado, as vantagens comummente que as autoridades portuguesas foram
econmicas para a populao da raia portuguesa de- mais tolerantes do que as espanholas invocando trs
correntes da exclusividade do transporte transfron- argumentos.
teirio do caf. Em primeiro lugar, sublinham a represso das
A populao do concelho de Idanha diferencia autoridades espanholas at aos anos 70, que passou
os habitantes de Valverde del Fresno (cujos homens por prticas de tortura e disparos sobre os contra-
viriam a Portugal buscar caf) das populaes de bandistas, tendo sido colhidos vrios depoimentos
Zarza la Mayor, Piedras Albas, Alcntara, etc (cujos de contrabandistas agredidos e alvejados pelas auto-
homens no se deslocariam tanto a Portugal). Em ridades espanholas. Em Penha Garcia, por exemplo,
Penha Garcia, tal como em algumas freguesias de foram alvejados 6 cafezeiros, tendo todos sobrevivido
Penamacor e do Sabugal, a populao de Valverde aos disparos.
mesmo descrita atravs de adjectivos geralmente Em segundo lugar, sublinham a maior tolern-
atribudos aos portugueses (honestidade, coragem, cia das autoridades portuguesas em relao ao con-
humildade, capacidade de trabalho), tendo sido fre- trabando de exportao. Embora tambm tenha sido
quentemente referido que a populao de Valverde referida uma equivalente tolerncia da Guardia Civil
meio portuguesa pelo facto de ser muito con- em relao ao contrabando de produtos que circula-
trabandista. As narrativas sobre contrabando colhi- vam no sentido Espanha - Portugal, deve ser notado
das, quer do lado portugus quer do lado espanhol, que, na segunda metade do sculo XX, o contra-
instituem um paralelismo entre ser contrabandista e bando nestas localidades fez-se maioritariamente no
ser portugus, justificado localmente pelo facto de os sentido Portugal - Espanha. A transigncia das auto-
portugueses serem melhores e mais contrabandistas ridades portugueses enfatizada atravs da tolern-
que os espanhis e porque os segundos no possuem cia em relao ao contrabando de caf. Com efeito,
os atributos adequados para o contrabando, sendo no s o discurso dos contrabandistas e dos prprios
necessrio aportuguesarem-se para se tornarem guardas fiscais, como ainda a documentao de ar-
bons contrabandistas. quivo consultada corrobora esta postura. Veja-se o
Uma outra questo capital nas narrativas sobre caso de uma carta dirigida por um contrabandista de
contrabando relaciona-se com os confrontos com as Mono a Salazar com data de 14/6/1963:
autoridades. Como qualquer acto de rememorao,
estas tendem a remeter as rotinas para zonas de som- Ns pobres residentes na rea do Concelho de
bra e a enfatizar os acontecimentos extraordinrios Mono vimos pedir a V. Ex para que continue o
(Connerton, 1999: 31). So, pois, os relatos destes regime de liberdade de Trnsito a passagem de caf
confrontos que constituem o tema central das narra- em gro para Espanha, pois de contrrio teremos de
tivas sobre o contrabando, verbalizados em dois tons emigrar para Frana para no morrermos de fome,
distintos: o registo jocoso patente nas histrias sobre pois nesta zona de fronteira no h qualquer indstria

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 27

e a lavoura no d nada. No queramos deixar as de caf - que constituem a maioria no perodo em


nossas famlias e os nossos filhos para irmos procu- anlise - e as autoridades portuguesas foi muitas ve-
rar sustento a outra Nao, mas da forma que est zes recordada num tom humorstico tanto por con-
a proceder o senhor Tenente da Guarda Fiscal desta trabandistas como por guardas fiscais denunciando a
vila, mandando apreender tudo que aparea, mas ineficcia destes ltimos no combate ao contrabando.
em especial o caf, teremos de tomar qualquer re- No essencial, esta relao foi caracterizada de forma
soluo () O caf no faz falta no nosso Pas, pois positiva, sublinhando-se continuamente que o con-
muito est a apodrecer nas nossas provncias ultra- trabando era til tanto para contrabandistas como
marinas e podamos angariar cada vez mais divisas para guardas fiscais e ainda para o prprio Estado
com a sada do caf para Espanha. () Sr. Ministro, portugus na medida em que permitia a exportao
pedamos para resolver a nossa situao, pois, at suplementar de grandes quantidades de caf e a en-
agora sempre amos ganhando um bocado no caf trada de divisas no pas. Assim, o contrabando aqui
que [le]vamos para Espanha, mas agora estamos na lembrado, no como um prtica de resistncia quo-
misria. Ponha V. Ex o caf em regime de liberdade tidiana ao Estado reveladora de um conflito entre
como at aqui estava porque s vantagens trs para Estado e raianos, mas antes como um acto que, em
ns e para o Estado. boa medida, beneficiou o prprio Estado portugus
(Arquivo Contemporneo do Ministrio das e que contou com a cooperao da prpria Guarda
Finanas (ACMF), Fundo do Gabinete do Ministro Fiscal.
(FGM), Srie 13, Mao 1) Um terceiro argumento invocado para demons-
trar a maior transigncia das autoridades portugue-
Atente-se ainda nas palavras de um contraban- sas relaciona-se com o elevado nmero de contra-
dista e dois guardas fiscais: bandistas portugueses presos pela Guardia Civil e o
reduzido nmero de contrabandistas (portugueses ou
C os nossos guardas no se importavam muito espanhis) presos pela Guarda Fiscal. De um modo
porque o caf c no se consumia e ns trazamos geral, a Guarda Fiscal limitava-se a apreender as mer-
[divisas]. cadorias maioritariamente provenientes de Espanha,
(Ex-Cafezeiro, Penha Garcia) deixando seguir os contrabandistas, registando em
acta a impossibilidade de capturar os infractores.
A gente at tnhamos ordens verbais para deixar pas- O grosso dos actas de apreenso que integram os
sar o caf. Processos de Corpo de Delito (PCD) e Autos de
(Ex-Comandante do Posto de Penha Garcia) Inqurito (AI) relativos a contrabando do Arquivo
do Tribunal Judicial da Comarca de Idanha-a-Nova
Porque o nosso caf vinha das colnias. E se no (ATJCIN) no identificam os arguidos, referindo re-
fosse assim, ns c em Portugal no consumamos correntemente que no conseguiram capturar nem
tanto caf. Sabe o que fizeram, ainda no meu tempo? conhecer [o arguido] por se ter posto em precipitada
Fechmos os olhos ao caf. Ns estvamos no campo fuga ao ser por ns surpreendido. (ATJCIN, PCD
e quando cheirava a caf deixvamos passar porque n 105/60). Este comportamento contrastava com
eram divisas que entravam para o nosso pas. a actuao da Guardia Civil que deu lugar a um
(Ex-Comandante da Seco da Zebreira) elevado nmero de detenes de contrabandistas
portugueses.
Note-se que a relao entre os contrabandistas A anlise de 616 actas de apreenso de

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
28 Eduarda ROVISCO article

mercadorias efectuada pela Guardia Civil de Zarza estarem envolvidos maioritariamente na exportao
la Mayor pertencentes ao Archivo do Ayuntamiento clandestina de caf, no transportando para Portugal
de Zarza la Mayor (AAZM) revelou que, de um quaisquer mercadorias- possuem um discurso muito
modo geral, os contrabandistas espanhis intercepta- menos crtico em relao s autoridades portugue-
dos com produtos de contrabando pelas autoridades sas do que as mulheres que transportavam produtos
espanholas eram libertados e os portugueses detidos nos dois sentidos. As actuais representaes sobre o
por terem passado clandestinamente a fronteira. contrabando em localidades onde homens e mulhe-
Os contrabandistas do concelho de Idanha-a- res nele se envolveram variam assim em funo do
Nova detidos em Espanha permaneciam, em mdia, gnero dos sujeitos, revelando formas e contedos
uma semana nas prises das localidades onde eram distintos.
capturados, sendo depois transferidos para a priso
de Cceres onde permaneciam entre 10 a 60 dias,
embora existam casos de detenes de 3, 4, 9, 10 e 12 III.
meses. Aquando da sada desta ltima cadeia, eram
conduzidos fronteira, sendo entregues PIDE no Vrios autores tm vindo a sublinhar o efeito catas-
posto da Beir, ficando em geral 1 ou 2 dias presos trfico produzido pela abertura da fronteira na raia
na priso de Castelo de Vide, sendo depois conduzi- luso-espanhola (Uriarte, 1994: 229; Cavaco, 1995:
dos pela PIDE ao Tribunal de Idanha-a-Nova e a jul- 10; Guichard, 2000: 12). Todavia, na maioria das
gados pelo crime de emigrao clandestina. Na sua localidades raianas, o incio do desmoronamento de
maioria estes contrabandistas foram, neste ltimo um modo de vida assente na fronteira e no contra-
julgamento, absolvidos ou condenados a uma pena bando ocorreu bem mais cedo.
de 15 dias dada como cumprida. O gradual enfraquecimento das relaes entre
No ATJCIN encontram-se dois maos com as populaes raianas dos dois lados da fronteira im-
77 Processos Sumrios relativos a estes julgamen- pulsionadas pelo contrabando deriva de um longo
tos nos anos de 1947-1959 a que correspondem 114 processo iniciado a partir de 1960, que coincide com
arguidos, na sua maioria mulheres residentes em a desruralizao da pennsula ibrica. A emigrao
Salvaterra do Extremo que, ao contrabandearem e o xodo rural resultante do avano da indstria
luz do dia e ao no utilizarem prticas de corrup- transformadora, a terciarizao, a desruralizao e
o to generalizadas e eficazes quanto as quadrilhas desagrarizao, a litoralizao, a monetarizao da
masculinas, se encontravam mais expostas e vulner- economia, o desenvolvimento da segurana social e a
veis vigilncia e actuao da Guardia Civil. democratizao do ensino (ver Barreto 1996; Viegas
A actuao das autoridades que, como afirmei, e Costa, 1998) produziram mudanas profundas no
dependia do sentido de circulao de mercadorias- interior do pas (coincidente com o espao fronteiri-
tem consequncias ao nvel dos discursos actualmen- o), transformando as relaes entre as populaes
te produzidos sobre as autoridades e o contrabando. de ambos os lados da fronteira. E se, em muitas lo-
Se, na sua maioria, os contrabandistas portugueses calidades, o contrabando sucumbe a algumas destas
e espanhis consideraram as autoridades espanholas transformaes logo na dcada de 60 (Luz, 1998;
mais repressivas do que as portuguesas, este discur- Medina Garcia, 2003; Maarico, 2005), noutros lu-
so apresenta variaes em funo do tipo de contra- gares estas prticas persistem como expresso das
bando efectuado pelos sujeitos. De um modo geral, muitas contradies do decnio.
os homens do concelho de Idanha-a-Nova por Na dcada de 70, o declnio do contrabando

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 29

acentua-se, embora a ritmos distintos, em diferentes mais distintos. Note-se que muitos afirmaram no
localidades. Se a revoluo de 1974 acentuou este entender a lngua do pas vizinho e que, no concelho
declnio com o aumento da proteco social e a des- de Idanha-a-Nova, como na maioria dos concelhos
colonizao que desencadeou o decrscimo do con- da raia luso-espanhola, no existem transportes p-
trabando de caf, por outro lado, veio relembrar a blicos transfronteirios. Assim, tanto os mais idosos
ancestral funo da fronteira como refgio poltico como os mais jovens, que no possuem veculos mo-
em perodos de convulso social e relanar o trfico torizados, vm-se impedidos de visitar o pas vizinho,
clandestino de gado, que se estender pela dcada a no ser que o faam a p, o que os primeiros no
de 80. tambm nesta dcada que se opera uma podem fazer e os segundos no querem.
mudana significativa nos modos de contrabandear, Deste modo, pode ser afirmado que o desmo-
atravs da expanso do uso de veculos motorizados ronamento das relaes transfronteirias na raia
no transporte de mercadorias, e consequentemente, luso-espanhola deriva, mais do que da abertura da
de uma significativa reduo do nmero de indivdu- fronteira, de um longo processo que produziu uma
os envolvidos em cada operao. mudana de paradigmas societais, isto , entre dife-
Na dcada de 80, a adeso de Portugal e Espanha rentes modos bsicos de organizar e viver a vida em
CEE provocou o derradeiro golpe no contrabando. sociedade (Santos, 2002: 11).
Os produtos espanhis comprados clandestinamen- O paradoxo, caracterstico do discurso das cin-
te em Espanha nas dcadas anteriores invadiram cias sociais, de que a abertura da fronteira foi respon-
as prateleiras dos supermercados portugueses e o svel pelo enfraquecimento das relaes entre por-
contrabando passou a centrar-se em torno de produ- tugueses e espanhis ao inviabilizar a continuidade
tos como gado, tabaco americano e estupefacientes. dos elos propiciados pelo contrabando, encontra-se
Acentuou-se o fosso econmico-social entre o interior tambm no discurso das prprias populaes raianas,
e o litoral onde a Europa chegou sob a forma de hi- pelo que se afigura pertinente colocar a questo: que
permercados, centros comerciais, da democratizao usos fazem as populaes da expresso abertura da
do consumo e do cio. fronteira? No espao que esta investigao abarca,
O choque geracional que recobriu a dcada de observou-se que a abertura da fronteira resume, para
80 entre o hedonismo da apelidada gerao sem os raianos, todo um longo processo de transforma-
memria e as geraes anteriores alastrou-se ao in- es que afastou as populaes de ambos os lados da
terior do pas. Para as novas geraes que nasceram, fronteira, correspondendo institucionalizao da vi-
grosso modo, durante ou aps os anos 70, as hist- tria do novo paradigma societal sobre o que Uriarte
rias de contrabando que ouvem dos avs parecem (1994) apelidou de cultura de fronteira. A abertura
to extraordinrias e distantes como a algum que da fronteira tende assim a afirmar-se nos discursos
vem do litoral, e para muitos, representam um uni- dos mais velhos como baliza entre dois tempos dis-
verso a combater, do qual se subtraem numa atitude tintos: o tempo do contrabando, da segurana, da
de confronto aberto. A democratizao do ensino ordem, da alegria, da amizade, em suma dos valores
impeliu os jovens que restaram nas aldeias raianas positivos da ruralidade vs o tempo do egosmo, da
para os estabelecimentos de ensino secundrio de competio, do perigo, do caos, ou seja, dos valores
Idanha-a-Nova e Castelo Branco. As suas redes de negativos que atribuem ao presente.
sociabilidade passaram a ser estruturadas cada vez O processo de declnio do mundo rural a par-
mais longe da fronteira e os referentes culturais dos tir de meados dos anos 60, solidamente laado com
jovens portugueses e espanhis tornaram-se cada vez o declnio do contrabando, que implicou a ruptura

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
30 Eduarda ROVISCO article

dos aglomerados locais com o espao que os rodeia De remoto e isolado, [o concelho] tornou-se o cen-
(Baptista, 2003: 60) e a actual orientao do espao rio ideal para quem procura o descanso, mas tam-
remanescente da agricultura para funcionalidades tu- bm a aventura e o lazer, em alternativa ao quotidia-
rsticas, deve aqui ser interrogado, tendo em ateno no de stress da cidade9
o papel que a fronteira e o contrabando ocupam na
sua construo como lugar turstico. Com um bom nvel de preservao, esta regio
O turismo constitui uma reserva de esperana pde assim oferecer para alm do belo, a liberda-
que sustenta os discursos sobre o futuro das zonas de, serenidade e a autenticidade que os destinos do
rurais de fronteira proferidos pelas vrias escalas de litoral e urbanos no conseguem oferecer. Aqui o
poder, de Bruxelas ao poder local. Com efeito, o fu- turista pode voltar s origens, reencontrar-se com si
turo tornou-se, no discurso sobre a rea em estudo, prprio, em perfeito descanso e silncio, com todo
sinnimo de turismo. Esta equao parece decorrer o tempo do mundo e paisagens a perder de vista,
mais de uma crena do que duma evidncia de que o meditando e reencontrando as relaes humanas sin-
turismo possa criar postos de trabalhos e assim fixar ceras, simples, sem competio, usufruindo de uma
ou mesmo atrair populaes, visto ser muito reduzi- experincia multisensorial nica10
do o nmero de pessoas que retiram proventos desta
actividade. Apesar do concelho de Idanha-a-Nova Estes trechos, passveis de serem utilizados para
ter vindo a ser apontado como o mais dinmico da publicitar muitos outros espaos rurais, estatuem-
Beira Interior Sul no que concerne ao turismo, ex- se sobre a exaltao das virtualidades regenerado-
ceptuando as freguesias de Monfortinho, Monsanto, ras e teraputicas dos espaos rurais definidos por
Idanha-a-Velha e Penha Garcia, nas restantes 13 fre- oposio s cidades (Williams, 1973) - explorando
guesias do concelho, o papel do turismo residual, ideias fortes associadas aos campos enquanto espao
encontrando-se praticamente circunscrito ao turismo de nostalgia (Marx, 1964; Lowenthal, 1985) ou de
cinegtico. As contradies entre este discurso e os iderio pastoral (Marx, 1964; Silva, 2004) - nutrin-
reais benefcios do turismo em espaos rurais tm, do-se das prprias fragilidades demogrficas e eco-
de resto, vindo a ser denunciadas por vrios inves- nmicas do concelho que o turismo supostamente
tigadores que defendem que o nmero de postos viria combater.
de trabalho criado pelo turismo em espaos rurais Contudo, no que a esta investigao respeita,
muito diminuto, maioritariamente sazonal, e com torna-se particularmente relevante a equivalncia en-
muito baixa remunerao (Ribeiro e Marques, 2002; tre campo e portugalidade, ou lugar onde a essncia
Silva 2006). da nao se oferece contemplao (acomodando-
As vrias vertentes do turismo promovido no se assim a processos de mercadorizao e turistifica-
concelho - termalismo (Termas de Monfortinho), o), explcita no slogan de desdobrveis distribudos
turismo cultural nas aldeias histricas (Monsanto e nos Postos de Turismo do municpio: Um segredo
Idanha-a-Velha), turismo natureza (maioritariamente muito bem guardado. Idanha-a-Nova, provavel-
na rea do Parque Natural do Tejo Internacional e mente o concelho mais portugus de Portugal11.
Penha Garcia), turismo rural, etc - unificam-se, vo- 9 Cmara Municipal de Idanha-a-Nova ( s.d) Um segredo muito

latilizando-se na constituio de slogans e pequenos bem guardado. Idanha-a-Nova, provavelmente o concelho mais portugus
textos promocionais que caracterizam sumariamente de Portugal. Idanha-a-Nova: CMIN, pg: 2.
o concelho. Atente-se em dois textos: 10 Cmara Municipal de Idanha-a-Nova (2005) Adufe (7): 23.
11 Slogan adaptado do ttulo atribudo a Monsanto (freguesia do

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 31

A conexo entre campo e paisagem nacional e o seu truo de habitaes.


papel nos processos de construo das naes oci- Esta imagem turstica da raia como repositrio e
dentais (Lowenthal; 1996) constitui um denomina- simultaneamente guardio de portugalidade, no caso
dor comum a vrias reas da produo intelectual de Idanha-a-Nova revelando-se em boa medida deve-
portuguesa implicadas no processo de construo da dora dos processos de encenao turstica da nao
nao, nomeadamente na antropologia (Leal, 2006). enquanto buclica arcdia (Pires, 2003: 17) pro-
O slogan Idanha-a-Nova, provavelmente o conce- movidos pelo Secretariado de Propaganda Nacional
lho mais portugus de Portugal vem apenas refor- / Secretariado Nacional de Informao (SPN / SNI),
ar a equivalncia entre mundo rural e portugalidade acomoda-se mal a processos de mercadorizao das
atravs da adio de um elemento de elevada eficcia culturas de fronteira ou de modos de vida raianos,
retrica: a atribuio do Galo de Prata a Monsanto. habitualmente representados atravs de imagens que
Ora, este slogan revela-se til para pensar o olhar constantemente ferem a ideia de reduto de portuga-
turstico sobre os espaos rurais fronteirios. lidade. A este nvel o contrabando constitui um bom
A desvitalizao da maioria das freguesias da exemplo. Apesar dos discursos sobre contrabando
raia portuguesa acomoda-se a processos de patrimo- colhidos em Idanha declararem um profundo nacio-
nializao e turistificao do seu carcter de reposi- nalismo, a imagem generalizada na sociedade portu-
trios de portugalidade, para o qual concorre tanto guesa sobre o contrabandista f-lo corresponder ao
o vasto territrio fronteirio enquadrado em reas heri associado aventura, liberdade, ao bando-
protegidas sob diferentes categorias12, como a rede leirismo, ou a algum que por no se ater s leis do
de fortificaes da raia. Nas ltimas dcadas muitas Estado ou viver entre dois Estados representado
destas fortificaes foram objecto de interveno como exterior nao. Esta imagem poder explicar
com vista sua conservao, sendo que algumas fo- o facto dos processos de mercadorizao turstica do
ram mesmo reconstrudas aps terem sido total ou contrabando se enquadrarem apenas no formato do
parcialmente destrudas pelas populaes num longo turismo activo ou aventura, como revelam as rotas
processo de reutilizao dos seus materiais na cons- de contrabando efectuadas no municpio que assen-
tam mais em processos de monumentalizao da pai-
concelho de Idanha) de Aldeia mais portuguesa de Portugal sagem do que do contrabando13.
no concurso realizado pelo Secretariado de Propaganda
Nacional em 1938. (ver sobre este assunto Brito, 1982; Flix, 13As rotas do contrabando que tm vindo a ser realizadas no
2003). Como refere Pedro Flix, o concurso foi uma das
concelho inserem-se numa vasta oferta de percursos pedestres.
ferramentas da institucionalizao do regime que ideolgica
Em 2006, a Revista Adufe anunciou a realizao de 16 produtos
e retoricamente vinham substituir a primeira repblica e,
deste tipo dedicados aos mais variados temas: Rota da Egitnea,
simbolicamente, se distanciava da Espanha em guerra, em
Rota dos Abutres, Rota da Idanha, Rota de Monsanto, Rota do
particular da repblica espanhola. (2003: 210, 211). A
Contrabando, Rota dos Barrocais, Rota dos Fsseis, Rota das
evidncia de que a eleio de Monsanto veio recordar sua
Minas, Percurso dos Veados e Alares, etc. Nos anos de 2003 e
populao os seus deveres para com a ptria, atravs da
2004 acompanhei a Rota do Contrabando a Cavalo de Penha
glorificao do seu passado blico e vitorioso sobre os inimigos
Garcia. Realizada na Primavera, esta rota consiste num passeio
da mesma num momento particularmente crtico para o Estado
a cavalo entre Penha Garcia e a fronteira atravs do Vale
Novo, revela o significado acrescido do Galo de Prata (prmio
Feitoso, incluindo um almoo servido na margem portuguesa
atribudo) colocado no topo da Torre de Lucano, neste sentido
do rio. Apesar de o lder de uma quadrilha de cafezeiros ter
equiparvel ao castelo enquanto signo de poder do Estado-
acompanhado o passeio e se ter disponibilizado para responder
nao.
a questes sobre contrabando, foram poucas as questes
12
Parque Nacional da Peneda-Gers, Parques Naturais de colocadas dado os participantes serem maioritariamente do
Montesinho, Tejo Internacional, Serra de S. Mamede e Vale do concelho de Idanha-a-Nova e j terem participado em edies
Guadiana, Reservas Naturais da Serra da Malcata, do Sapal de anteriores da mesma rota. Deste modo, o contrabando , nesta
Castro Marim e Vila Real de St. Antnio. rota, apenas um pretexto para a realizao de um passeio

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
32 Eduarda ROVISCO article

O esteretipo do contrabandista como figura BIBLIOGRAFA


exterior nao, em boa medida anlogo leitura
proposta pelas cincias sociais do contrabando como AAVV (2007) Jornadas do Contrabando. Actas.
expresso de um conflito entre Estado e raianos, Sabugal: Sabugal +.
convoca, quanto a mim, uma reavaliao. Como foi ABELHO, A. (1955) Arraianos. Histrias de
visto, o conflito que emerge nos discursos sobre o contrabandistas & malteses. Lisboa: edio de autor.
contrabando proferidos na raia de Idanha tem como AFONSO, A, I. (2003) Fronteiras da memria.
interlocutor sobretudo os vizinhos do outro lado da Inqurito oral e recriao de imagens numa
fronteira (autoridades e contrabandistas espanhis) aldeia da raia luso-espanhola. Em FREITAS
e no o Estado portugus. Note-se que os elementos BRANCO, J. et al. (eds.) Retricas sem fronteiras. I.
que integravam as autoridades portuguesas (Guarda Oeiras: Celta, pg. 27-40.
Fiscal), que aqui materializavam o Estado, eram oriun- AMANTE, F. (2004) Fronteira e identidade. Construo
dos de aldeias raianas muito prximas, muitos deles e representao identitrias na raia luso-espanhola.
contrabandistas at ingressarem na Guarda Fiscal e, Dissertao de doutoramento em Cincias Sociais.
maioritariamente, filhos e/ou netos de contrabandis- Lisboa: ISCSP / policopiado.
tas. Note-se ainda que as recorrentes referncias aos BAPTISTA, D. (2005) Apontamentos sobre os
conflitos ocorridos com receptadores ou autoridades caminhos do contrabando. Em JACINTO
de localidades situadas do outro lado da fronteira en- R. et al. (eds.) Territrios e Culturas Ibricas. Porto:
volvem processos j descritos por Sahlins (1991) e Campo das Letras, pg. 148-163.
Silva (1999) assentes no deslize das crticas tecidas BAPTISTA, F. O. (2003) Um rural sem territrio.
aos seus interlocutores de um plano individual ou lo- Em PORTELA, J. et al. (eds.), Portugal Cho,
cal, para o plano nacional. A frase proferida por um Oeiras: Celta, pg. 47-66.
contrabandista de Penha Garcia: os espanhis sem- BARRETO, A. (ed.) (1996) A Situao Social em
pre gostaram de fazer morcelas com o sangue dos Portugal. Lisboa: ICS.
portugueses, enquanto descrevia o comportamento BRITO, J. P. (1982) O Estado Novo e a aldeia
de um guarda civil dito como particularmente agres- mais portuguesa de Portugal. Em O Fascismo em
sivo, disto exemplo. Portugal. Lisboa: A Regra do Jogo, pg. 511-532.
CABANAS, A. (2006) Carregos. Contrabando na raia
central. Lisboa: Artemgica.
CABEZUDO RODAS, A. M.; GUTIRREZ
CASAL, J. L. (2007) El contrabando. Crnicas de
una Extremadura amarga. Badajoz.
CCERES, R.; VALCUENDE DEL RO, J. M.
(1996) Hacer los portes, el estraperlo y otras
formas de contrabando. PALENZUELA,
P. (ed.) Antropologa del Trabajo. VII Congreso de
Antropologa Social. Zaragoza: FAEE.
CAMPINAS, A. V. (1986) [1952] Fronteirios.
Tomar: Nova Realidade.
equestre atravs de uma paisagem primaveril muito apreciada CAVACO, C. (ed.) (1995) As regies de fronteira:
pelos participantes. Inovao e Desenvolvimento na Perspectiva do Mercado

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 33

nico Europeu. Lisboa: CEG / UL. Discursos em torno do contrabando. Prohistoria,


CONNERTON, P. (1993) Como as Sociedades 7(7): pg. 51-74.
Recordam. Oeiras: Celta. FONSECA, M. (1984) [1958] Seara de Vento. Lisboa:
CUNHA, L. (1999) Contrabando e Guerra Editorial Caminho.
civil: memrias de uma terra de fronteira. Em GODINHO, P. (1995) O contrabando como
PUJADAS, J.; DIZ, E. M.; BRITO, J. P. estratgia integrada nas aldeias da raia
(eds.), Globalizacin, fronteras culturales y polticas y transmontana. A Trabe de Ouro, 2(6): pg. 209-
ciudadana Actas del VIII Congreso de Antropologia, 222.
vol I, Santiago de Compostela, FAAEE / AGA, LAVADO, A. (2006) Contrabando, o jogo do jogo:
pg. 89-98. do social e do cultural nos modos de reproduzir
CUNHA, L. (2005) A herana do contrabando e perenizar os quadros sociais da memria.
entre a memria e o mercado. Em Revista de Cincias Sociais e Humanas, 18: pg. 295-
VALCUENDE DEL RO, J. M. et al (eds.) Las 318.
polticas de la memoria en los sistemas democrticos: LEAL, J. (2000) Etnografias Portuguesas (1870-1970):
poder, cultura y mercado. Sevilla: Fundacin El Cultura Popular e Identidade Nacional. Lisboa: Dom
Monte, pg. 91-108. Quixote.
CUNHA, L. (2006a) Memria social em Campo Maior. LOWENTHAL, D. (1985) The Past is a Foreign
Lisboa: Publicaes D. Quixote. Country. Cambridge: Cambridge University Press.
CUNHA, L. (2006b) Do contrabando indstria LOWENTHAL, D. (1996) Paysages et identits
de torrefaco de caf em Campo Maior. nationales. Em JOLLIVET, M.; EIZNER, N.
Etnogrfica, X (2): 251-262. (eds.) LEurope et ses Campagnes. Paris: PFNSP,
CUTILEIRO, J. (1977) Ricos e Pobres no Alentejo. pg. 245-274.
Lisboa: S da Costa. LUZ, I. (1998) O contrabando em Montalvo. Estudo
DIAS, J. (1981) [1953] Rio de Onor. Comunitarismo sobre o contrabando tradicional. Lisboa: FCSH /
agro-pastoril. Lisboa: Presena. policopiado.
FLIX, P. (2003) O concurso A Aldeia Mais MAARICO, L. (2005) Memrias do contrabando em
Portuguesa de Portugal. Em CASTELO- Santana de Cambas. Santana de Cambas: Junta de
BRANCO, S.; FREITAS BRANCO, J. (eds.) Freguesia de Santana de Cambas.
Vozes do Povo. A Folclorizao em Portugal. Oeiras: MARQUES, J. F. (2004) O contrabando no
Celta, pg: 207-232. romance contemporneo portugus. Em SILVA,
FERNANDES, M. (2006) Terra de Catarina. Do F. R. et al (eds.) Estudos em homenagem a Lus
latifndio Reforma Agrria. Ocupao de Terras em Antnio de Oliveira Ramos. II. Porto: FLUP, pg.
Baleizo. Oeiras: Celta. 669-695.
FERREIRA DE CASTRO, J. M. (1990) [1934] MARTINS, A. (1955) Contencioso aduaneiro e legislao
Terra Fria. Lisboa: Guimares Editores. coordenada sobre aambarcamento, especulao, delitos
FERREIRA, J. C. (2005) Comrcio comrcio contra a economia e matana clandestina. S.l.
ou no? Em JACINTO, R; BENTO, V. (eds.) MARTINS, J. (1959) Drama sob as nuvens. S.l.
Territrios e Culturas Ibricas. Porto: Campo das MARX, L. (1967) The Machine in the Garden:
Letras, pg. 143-147. Technology and the Pastoral Ideal in America. Oxford:
FONSECA, I.; FREIRE, D. (2003) O Oxford University Press.
contrabandista, j se sabe, era da oposio. MEDINA GARCA, E. (2003) Contrabando en la

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
34 Eduarda ROVISCO article

raya de Portugal. Cceres: Diputacin Provincial SANTINHO, M. C. (1984) Quadrazais. Terra de


de Cceres. contrabando. Lisboa: FCSH / policopiado.
MELN JIMNEZ, M.A. (1999) Hacienda, comercio SANTOS, B. S. (2002) [1994] Pela mo de Alice. O
y contrabando en la frontera de Portugal (siglos XV- social e o poltico na ps-modernidade. Porto: Edies
XVIII). Cceres: Cicon ediciones. Afrontamento.
MONTEMOR, N. (2003) [1939] Maria Mim. SCOTT, J. (1976) The Moral Economy of the peasant.
Sabugal: Cmara Municipal do Sabugal. Yale University Press.
NAMORA, F. (1981) [1946] Minas de San Francisco. SILVA, L. (1999) Identidade Nacional: Prticas e
Amadora: Livraria Bertrand. Representaes num Contexto de Fronteira. (Tese
NAMORA, F. (1994) [1950] A noite e a madrugada. de Mestrado em Antropologia). Lisboa: ISCTE /
Mem Martins: Publicaes Europa-Amrica. Policopiado.
PINHO, F. (1995) A msica tradicional de Penha SILVA, L. (2006) Processos de Mudana nos Campos: O
Garcia: continuidade e mudana. Lisboa: FCSH/ Turismo em Espao Rural. (Tese de Doutoramento em
UNL / Policopiado. Antropologia). Lisboa: ISCTE / Policopiado.
PIRES, E. (2003) Aguarelas da nao: turismo, TORGA, M. (1999) [1944] Novos Contos da Montanha.
mobilidades em lazer e nacionalismo: as Lisboa: Dom Quixote.
pousadas do SPN / SNI (1942-1948). EM URIARTE, L. (1994) La Codosera: Culturas de
FREITAS BRANCO, J.; AFONSO, A. I. (eds.) Frontera e Fronteras culturales en la raya Luso-
Retricas sem Fronteiras. I. Oeiras: Celta, pg. 15-25. Estremea. Mrida: A.E.
PRISTA, P. (1998) O turismo nos campos. VALCUENDE DEL RO, J. M.. (1998) Fronteras,
Em ABRIL EM MAIO e SOS RACISMO Territorios e Identificacio nes colectivas. Sevilla,
Essas outras histrias que h para contar. Lisboa: Fundacin Blas Infante.
Salamandra, pg. 156-153. VIEGAS, J.; FIRMINO DA COSTA, A. (eds.)
RAMOS, L. et al. (2001) O contrabando e outras (1998) Portugal, que modernidade?. Oeiras: Celta.
histrias. Porto: FL. WILLIAMS, R. (1989) [1973] O Campo e a Cidade na
REDFIELD, R. (1956) [1989] Peasant Society and histria e na literatura. So Paulo: Companhia das
Culture. Chicago: UCP. Letras.
RIBEIRO, Aquilino (1985) [1943] Volfrmio.
Amadora: Bertrand Editora.
RIBEIRO, M.; MARQUES, C. (2002) Rural
Tourism and the development of less favoured
areas-between rethotic and pratice. International
Journal of Tourism Research, 4: pg. 211-220.
RODRIGUES MIGUIS, J. (1989) [1981] O po
no cai do cu. Lisboa: Editorial Estampa.
SAHLINS, P. (1991) Boundaries: The Making of France
and Spain in the Pyrenees. Berkeley/Los Angeles/
Oxford : University of California Press.
SALVADO, P. (1996) Relaes transfronteirias na
raia do concelho de Idanha-a-Nova (Tempo, espao e
memria). Lisboa: FCSH/UNL / Policopiado

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Contrabandos no conceilho mais portugus de Portugal 35

RESUM ABSTRACT
Amb aquest text pretenc compartir alguns resultats i inter- In this paper I intend to share some results and emerging
rogants resultat duna investigaci realitzada en lmbit dun questions from my most recent research work towards a
doctorat sobre gesti prctica de frontera i processos diden- PhD on local-level practices and identity processes in the
tificaci a la raia central lusitana-espanyola. Aquest article Luso-Spanish border. This article is primarily concerned
es centra en una anlisi dels discursos sobre el contraban with the analysis of discourses on smuggling collected in
recollits en dues freguesias del concelho dIdanha-a-Nova i two freguesias (parishes) in the concelho (municipality) of
en el paper del contraban en la construcci daquest concel- Idanha-a-Nova and with the role played by smuggling in the
ho com a lloc turstic. A travs daquesta anlisi qestiono la construction of the latter as a tourist place. Through this
idea de conflicte entre els contrabandistes i lEstat, idea que analysis I interrogate the idea of conflict between smugglers
ha orientat gran part de lanlisi antropolgica sobre el tema and the state, which has guided most of the anthropological
en aquesta frontera i que no ha estat objecte de debat. studies on this subject relating to this border, which has
[CONTRABAN, FRONTERA ESPANYOLA-PORTUGUESA, been taken for granted without further debate.
IDANHA-A-NOVA, CANVIS SOCIALS, TURISME] [SMUGGLING, LUSO-SPANISH BORDER, IDANHA-A-NOVA,
SOCIAL CHANGE, TOURISM]

RESUMEN
Con este texto pretendo compartir algunos resultados e
interrogaciones fruto de una investigacin efectuada en el
mbito de un doctorado sobre gestin prctica de frontera y
procesos de identificacin en la raya central luso-espaola.
Este artculo se centra en un anlisis de los discursos acerca
del contrabando recogidos en dos freguesias del concelho
de Idanha-a-Nova y en el papel del contrabando en la cons-
truccin de ese concelho como lugar turstico. A travs de
este anlisis cuestiono la idea de conflicto entre los contra-
bandistas y el Estado, idea que ha orientado gran parte del
anlisis antropolgico sobre el tema en esta frontera y que
no ha constituido objeto de debate.
[CONTRABANDO, FRONTERA HISPANO-PORTUGUESA,
IDANHA-A-NOVA, CAMBIOS SOCIALES, TURISMO]

(con)textos (2008) 2:18-35, ISSN: 2013-0864


de larticle, Eduarda Rovisco
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 36-50. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Juan Pedro Alonso


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

Cuerpo, dolor e
El trabajo aborda diferentes formas
de interrogar las sensaciones corpo-
rales de pacientes con enfermedades

incertidumbre
terminales, asistidos en una Unidad
de Cuidados Paliativos de la ciudad
de Buenos Aires. Se analizan ciertas
formas de interrogar las sensaciones
corporales en un contexto de fuerte Experiencia de la enfermedad y
incertidumbre, tanto en la expe-
riencia de los pacientes como en la formas de interpelar el cuerpo en
gestin de estas situaciones por los
profesionales. Por un lado, se explo- pacientes de Cuidados Paliativos
ra una forma de hipervigilancia del
cuerpo, donde los sntomas fsicos
representan el avance de la enferme-
dad, y por otro en formas alternativas Juan Pedro ALONSO
de interpretar estas sensaciones.
En estas formas de interpelar al Instituto de Investigaciones Gino Germani
cuerpo la dimensin emocional de la (Universidad de Buenos Aires)
enfermedad se revela como central Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas
en la experiencia del padecimiento. juan_alonso79@yahoo.com.ar
Tentativas, precarias, amenazantes
o reparadoras, las interpretaciones
que los pacientes hacen de sus
signos corporales, lejos de separarse
del conocimiento biomdico, se
presentan como variaciones sutiles
que delinean los contornos de una INTRODUCCIN
fisiologa y una biologa imprecisas.
Interesa abordar en este trabajo algunas dimensiones de la experiencia
[CUERPO, DOLOR, INCERTIDUMBRE, de la enfermedad en pacientes con enfermedades oncolgicas en esta-
CUIDADOS PALIATIVOS, FIN DE VIDA] do avanzado, centrando el anlisis en determinadas formas especficas
en que stos interrogan e interpelan las sensaciones corporales, en
particular el dolor1.
A partir de una perspectiva fenomenolgica se aborda la proble-

1 Eltrabajo se enmarca en una investigacin ms amplia acerca de la organizacin


mdica del final de la vida y la experiencia de la enfermedad y la atencin en

article servicios de Cuidados Paliativos, disciplina mdica especializada en la atencin de


pacientes que padecen enfermedades terminales.
Cuerpo, dolor e incertidumbre 37

matizacin y visibilizacin del cuerpo a partir de la Los Cuidados Paliativos son una disciplina m-
experiencia de la enfermedad, avanzando en el an- dica especializada en la gestin del periodo final de
lisis de ciertas formas de interrogar las sensaciones la vida de personas con enfermedades que no respon-
corporales en un contexto de fuerte incertidumbre, den a tratamientos curativos. La eleccin de emplazar
tanto en las percepciones y posicionamiento de los la investigacin en este servicio especfico responde a
pacientes como en las formas en que estas experien- que dicha unidad presenta el nivel mximo de com-
cias son gestionadas por los profesionales del equi- plejidad en Cuidados Paliativos2. El servicio cuenta
po. Por un lado, se explora una forma de hipervigi- con un equipo interdisciplinario (mdicos, psiclogos,
lancia del cuerpo, donde las sensaciones corporales enfermeros, trabajadores sociales, terapistas ocupa-
son interpretadas como un sntoma del avance de la cionales, etc.) especializados en este tipo de abordaje.
enfermedad y la muerte-, y por otro se analizan for- El servicio atiende a pacientes en distintos niveles de
mas alternativas de interpretarlas, opuestas al saber evolucin de la enfermedad, y cuenta con diferen-
biomdico. En estas formas de interpelar al cuerpo, tes modalidades de atencin: servicio ambulatorio,
la dimensin emocional de la enfermedad se reve- equipos mviles, atencin domiciliaria, hospital de
la como central en la experiencia del padecimiento. da y sala de internacin. Dado que el objetivo del
Estas formas de interpretar los signos corporales y proyecto es dar cuenta de la forma en que se gestiona
el dolor, tentativas, precarias, amenazantes o repa- el final de la vida en esta disciplina, se considera rele-
radoras, lejos de separarse del conocimiento mdi- vante que el servicio seleccionado brinde la mxima
co, se presentan como variaciones de categoras y gama de terapias paliativas posible.
etiologas mdicas que conceden otro sentido a estos Como parte del trabajo de campo de una inves-
signos. Finalmente, la clave en que los profesionales tigacin en curso, realic observaciones en la unidad
del servicio interpelan estos procesos -apoyados en el por un periodo de 6 meses. Las observaciones fue-
par aceptacin/negacin de la situacin de salud del ron registradas en un cuaderno de campo. Las princi-
paciente- reduce a trminos de psicologa individual pales actividades y escenarios de observacin fueron
la produccin y los usos sociales de la incertidumbre reuniones de equipo y pases de sala; participacin
que enmarca la experiencia del padecimiento. en la consulta mdica con pacientes externos que se
atienden en la unidad; participacin en las visitas de
los profesionales a pacientes internados en la unidad
NOTAS METODOLGICAS de Cuidados Paliativos y a pacientes internados en
otras salas del hospital, en seguimiento por el equipo;
Los datos utilizados en el anlisis fueron recabados a participacin en reuniones de los profesionales con
partir de un diseo metodolgico cualitativo con un familiares de los pacientes; participacin en ateneos
importante contenido etnogrfico. La informacin hospitalarios, jornadas y congresos de la especialidad,
emprica que se analiza fue recabada a partir de ob- 2 En Argentina, los Cuidados Paliativos son ofrecidos a partir
servaciones en una Unidad de Cuidados Paliativos, de 1982. Recin en el ao 2000 el Ministerio de Salud y Accin
as como de conversaciones y entrevistas informales Social reconoce la disciplina como prctica mdica y aprueba
su inclusin en planes de salud, pero hasta el momento pocas
con pacientes y familiares. El trabajo de campo fue
instituciones pblicas los ofrecen y muy pocas prepagas y obras
realizado entre los meses de julio y diciembre del sociales los aceptan. Esta situacin expone a los pacientes que
ao 2007 en un servicio de Cuidados Paliativos de no responden a tratamientos curativos a tcnicas teraputicas
ineficaces o inadecuadas para sus necesidades, o. directamente,
un hospital pblico ubicado en la zona norte de la a ser abandonados por el sistema de salud (Wenk y Bertolino,
Ciudad de Buenos Aires. 2002).

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
38 Juan Pedro ALONSO article

as como conversaciones y entrevistas informales con En la experiencia de la enfermedad, este tipo


los diferentes profesionales durante sus rutinas dia- de abordaje permite cuestionar la forma en que la
rias. La participacin en el equipo facilit el trato co- epistemologa de la biomedicina categoriza y trata
tidiano con pacientes, y permiti entablar relaciones los padecimientos, reduciendo el fenmeno del sufri-
y realizar entrevistas informales y seguimientos en el miento a la interrogacin sobre el cuerpo biolgico.
tiempo. En este sentido, la observacin participante La experiencia de la enfermedad, particularmente
permiti revelar la actuacin prctica de los profesio- aquellos padecimientos graves como los que se ana-
nales y a la vez acceder directamente a la experiencia lizan en este trabajo, acarrea dilemas morales y una
de los pacientes en este tipo de atencin. bsqueda de sentido a los que la biomedicina no
Las notas de campo fueron cargadas y codifica- puede dar respuestas satisfactorias (Taussig, 1995).
das con un programa de anlisis de datos cualitativos Como seala Good (1994), los padecimientos graves
(Atlas.ti), y analizadas desde una lgica inductiva. desafan la epistemologa de la biomedicina: mien-
tras que para los profesionales la enfermedad sucede
en el cuerpo, para el paciente el cuerpo constituye el
CUERPO, DOLOR E INCERTIDUMBRE fundamento mismo de su subjetividad y de su expe-
riencia del mundo; el cuerpo y la enfermedad son as
La tematizacin del cuerpo como objeto de reflexin inseparables de la experiencia subjetiva.
de las ciencias sociales reconoce diferentes aproxi- Recuperando esta perspectiva, interesa a conti-
maciones tericas, metodolgicas y temticas. En el nuacin dar cuenta de la problematizacin del cuer-
presente trabajo interesa recuperar los abordajes que, po en la experiencia de la enfermedad. Good (1994),
partiendo desde una perspectiva fenomenolgica, recuperando el trabajo de Schutz, apunta que la en-
interrogan los procesos de salud/enfermedad/aten- fermedad y el dolor implican un quiebre en la vida
cin. Desde este campo disciplinar, Alves y Rabelo cotidiana, un movimiento en la experiencia encarna-
(2003) sostienen que tanto el abordaje de la biome- da del mundo de la vida que conduce a la deconstruc-
dicina como algunas aproximaciones de las ciencias cin del mundo que experimenta la persona enferma.
sociales transforman el cuerpo en objeto o en mero A continuacin analizaremos cmo la enfermedad
portador de smbolos. En el mismo sentido Csordas visibiliza el cuerpo y, en los casos considerados, lo
(1992) apunta que el inters por el cuerpo en las cien- constituye en un foco de incertidumbre.
cias sociales lo construye como un objeto o tema de
anlisis en donde se inscriben y pueden leerse sm- El cuerpo visibilizado
bolos culturales y religiosos. Desde una perspectiva
fenomenolgica, Csordas seala que estas formas de En la vida cotidiana observa Le Breton (1999: 23)-
conceptualizar el cuerpo dan por sentado el embodi- el cuerpo se vuelve invisible, dcil; olvida las races
ment, en tanto fundamento existencial de la cultura y fsicas de su existencia. En la misma lnea, Leder
el self, y propone adoptar el cuerpo ya no en carcter (1984; citado en Csordas, 1992) sostiene que nues-
de objeto sino como base de la insercin prctica del tros cuerpos estn fenomenolgicamente ausentes
ser-en-el-mundo, y punto de partida metodolgico en la vida cotidiana. Esta ausencia remite a que el
y epistemolgico de las ciencias sociales, que permi- cuerpo, como base de nuestra insercin prctica en
te cuestionar los dualismos con que abordamos la el mundo, no es problematizado: el cuerpo se con-
realidad (mente/cuerpo, sujeto/objeto, naturaleza/ funde con el propio ser. El cuerpo desaparece de
cultura...). la conciencia, y no es sino a partir de una actitud

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Cuerpo, dolor e incertidumbre 39

reflexiva que el cuerpo se constituye como objeto cotidiana: a travs del dolor, el propio cuerpo antes
(Alves, Rabelo y Souza, 1999). espacio de certezas, instrumento a-problemtico de
Como sostienen Alves, Rabelo y Souza (1999), nuestra relacin con el mundo- se constituye en foco
sistematizando diferentes aportes desde la fenome- de incertidumbre. El cuerpo enfermo, el cuerpo con
nologa, experimentamos el mundo a partir de una dolor, adquiere nuevos sentidos, interpela y es inte-
insercin prctica en que no puede oponerse la no- rrogado de forma renovada. El horizonte de finitud,
cin de sujeto y objeto. El concepto de experiencia la amenaza latente de la propia muerte que acompa-
pre-reflexiva, pre-objetiva, remite a esta complicidad a a enfermedades como el cncer (Sontag, 2003),
ontolgica entre el ser y el mundo. Experimentamos otorga a este fenmeno caracteres particulares.
el mundo a partir de nuestro cuerpo y, como seala El mundo de la vida cotidiana (Schutz y
Csordas (1992), la objetivacin del cuerpo no es sino Luckman, 2003) constituye el mundo circundante,
una forma particular, reflexiva, de atender al cuerpo, inmediato, compartido intersubjetivamente, que las
ya que originalmente nuestro cuerpo no constituye personas presuponen en virtud del sentido comn
un objeto para nosotros. y que experimentan como incuestionable hasta nue-
La irrupcin de la enfermedad, o ms bien del vo aviso: es el sustrato comn en el que actuamos y
malestar asociado a signos corporales, da visibilidad comprendemos nuestras acciones y la de los otros. La
al cuerpo silenciado en la cotidianeidad (Grimberg, actitud natural, como forma de organizar la experien-
2003). Los primeros sntomas anuncian que algo cia en el mundo de la vida cotidiana, supone aceptar
malo est pasando: malestares, dolores, desafan el la creencia en una realidad exterior, la existencia de
no cuestionamiento del cuerpo y su invisibilidad es otros de los que asumo reciprocidad de perspectivas.
puesta en cuestin. La enfermedad y el dolor, en tan- En la misma lnea, Giddens (1991) llama seguridad
to obstculos a esta inmersin prctica, desafan el ontolgica al sentido de continuidad y orden de los
estatuto a-problemtico del cuerpo (Good, 1994). En eventos, una confianza bsica que permite atemperar
este contexto, el cuerpo se transforma en un aspecto la ansiedad frente al riesgo, asociada a un sentido
central de la experiencia. La atencin se focaliza en la de invulnerabilidad que pone entre parntesis a nivel
materialidad del cuerpo, principio estructurante de la prctico los posibles eventos que amenazan la inte-
experiencia de enfermedad. gridad fsica y psicolgica del individuo. La actitud
natural, esta seguridad ontolgica, seala Giddens,
La incertidumbre encarnada desatiende los interrogantes sobre nosotros mismos,
sobre los otros y sobre el mundo. Sin embargo, el
De lo que sigue puede destacarse el carcter disrupti- mundo de la vida est amenazado por la incertidum-
vo del dolor3 y la enfermedad en el mundo de la vida bre: la sucesin rutinaria de experiencias no proble-
mticas conlleva la posibilidad de ser interrumpidas
3 Elinters inicial de las ciencias sociales respecto al dolor fue cuando ya no se cuente con experiencias eficaces
explorar cmo las manifestaciones y actitudes en relacin
al dolor respondan a patrones culturales de socializacin para desenvolverse, y lo incuestionable deje de serlo.
(Zborowski, 1952). Ms recientemente, la investigacin socio- Estas perspectivas dan por sentado el carcter
antropolgica del dolor se enmarca en las investigaciones sobre
enfermedades crnicas, organizadas en dos grandes tpicos: al. 1994). A su vez, desde una perspectiva socio-histrica se
por un lado a travs de la gestin mdica de las enfermedades ha abordado la construccin del tratamiento del dolor como
crnicas (Baszanger, 1989, 1995; Csordas y Clark, 1992; una especialidad mdica (Baszanger, 1995), as como las
Jackson, 1994; Bendelows y Williams, 1996); y por otro en conceptualizaciones e innovaciones en la teraputica del dolor
relacin a la experiencia subjetiva de vivir con padecimientos por cncer en el campo de los cuidados paliativos (Clark, 1999;
crnicos (Kleinman, 1988; Good, 1994; Del Vecchio Good et Winslow et al., 2003; Seymour et al., 2005).

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
40 Juan Pedro ALONSO article

encarnado como fundamento existencial de la cul- enfermedad y el padecimiento estn atravesadas por
tura y el self (Csordas, 1992)- de la actitud natural, la una dimensin moral, que compromete una bsque-
seguridad ontolgica. O mejor, este dar por sentado da de certidumbre y sentido al sufrimiento (Taussig,
el carcter encarnado del self supone ciertas carac- 1995; Kleinman, 1988). La biomedicina, por su es-
tersticas y atributos corporales especficos, como la tatuto epistemolgico, no alcanza a dar respuesta a
capacidad para actuar, para constituirse como agente, esta dimensin moral de la experiencia (Good, 1994;
y la ilusin del dominio sobre el propio cuerpo. En Tausig, 1995). Sumada al carcter encarnado que
este punto, en el anlisis de Good (1994; Grimberg, subyace a enfermedades graves, interesa indagar en
2003; Scarry 1985) acerca del carcter desestructura- ciertas formas de organizar la atencin de estas pa-
dor de la experiencia de la enfermedad -como expe- tologas que a su vez producen y hacen circular la
riencia encarnada-, resulta revelador para dar cuenta incertidumbre que enmarcan estas experiencias.
de la forma en que la enfermedad objetiva el cuerpo En primer lugar puede observarse un registro
y lo enfrenta al s mismo. En esta experiencia la incer- de incertidumbre ms evidente y quizs menos re-
tidumbre se hace cuerpo, conmueve los fundamentos levante. Participando en las reuniones de equipo, en
de la seguridad ontolgica. los pases de sala, puede apreciarse el lugar que las
Al respecto, es comn que los pacientes se refie- dudas y la falta de certezas que el equipo mdico
ran a s mismos, a la posibilidades de continuar con tiene respecto a los estados clnicos y las terapias a
sus actividades, su trabajo, etctera, en relacin con seguir en algunos pacientes. Esto se debe al tipo de
el cuerpo: lo que me deja el cuerpo, lo que me pacientes que llegan al servicio: tpicamente, pacien-
permite el cuerpo en esta situacin de enfermedad. tes con sntomas de difcil manejo, con estados clni-
El dolor y la enfermedad ponen al cuerpo en disar- cos confusos o mltiples patologas; y, en ocasiones,
mona con el self (Leder, 1984; citado en Bendelow dada la gravedad de los casos, la necesidad de tomar
y Williams, 1995: 88). El cuerpo aparece as como decisiones sin mucho tiempo para evaluaciones ms
enfrentado al s mismo. Como se seal, el cuerpo exhaustivas. En ese contexto no es extrao escuchar
constituye el punto de vista por el cual nos inserta- sentencias como las siguientes: no sabemos por qu
mos en el mundo, como centro de la instrumenta- carajo le baja la glucosa en relacin a un paciente
lidad del involucramiento prctico. La enfermedad al que le bajaba el nivel de glucemia sin una causa
y el dolor ponen en jaque la forma no cuestionada aparente-; tomar una decisin es difcil porque el
en que actuamos en y sobre el mundo a travs del cuadro clnico cambia da a da; no s qu carajo
cuerpo. En ese sentido, el dolor pone en tensin la estamos tratando sobre la infeccin de un paciente
relacin no problemtica entre cuerpo y prctica, do- internado; etc. Por otra parte, esta falta de certidum-
tndola de nuevos sentidos: en la experiencia de la bre puede observarse as mismo en las evaluaciones
enfermedad, el cuerpo aparece como objeto, como sobre la trayectoria de algunos pacientes, de los que
obstculo a las realizaciones prcticas. Se constituye se espera que fallezcan de un da a otro y su situa-
como lmite, que constrie y limita la capacidad de cin se revierte y continan internados durante va-
agencia de la persona. rias semanas.4
4 Glaser y Strauss (1995) analizan las dificultades que estas
La produccin y la circulacin de la evaluaciones generan en la organizacin de los cuidados a
incertidumbre en mbitos mdicos personas con enfermedades terminales. En este servicio puede
observarse casi cotidianamente estas situaciones. En un caso
se convoc a la familia de un paciente que se esperaba que
Como se seal anteriormente, la experiencia de la falleciera a lo largo del da. Durante tres das los familiares

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Cuerpo, dolor e incertidumbre 41

En segundo lugar interesa marcar otro registro incertidumbre no slo no desaparece, sino que hasta
en que se produce y circula la incertidumbre en la in- puede acrecentarse, generando una mayor ansiedad
teraccin de los pacientes con el equipo. Idealmente, y angustia. Las preguntas acerca del cundo va a
los Cuidados Paliativos proponen un tipo de relacin suceder y del cmo, se suman a la dimensin mo-
con los pacientes respecto a la informacin basada en ral del por qu.
lo que Glaser y Strauss (1965) definen como open En este sentido, Giddens (1991) diferencia entre
awareness context, es decir, que los pacientes conoz- lo no problemtico de la muerte pensada en trminos
can tanto el diagnstico como el pronstico de su biolgicos6, en oposicin a la muerte considerada en
enfermedad. De hecho, la aceptacin por parte del trminos subjetivos: considerada en trminos pura-
paciente de la propia condicin de muriente, tie- mente biolgicos, la muerte es relativamente no pro-
ne un lugar central en las intervenciones del equipo, blemtica el cese de funciones fisiolgicas del orga-
y articulan las nociones de bien morir en que se nismo. Kierkegaard seala que, en contraste con la
apoya la disciplina5. Ahora bien, este ideal funciona muerte biolgica, la muerte subjetiva es una incerti-
de manera problemtica, tanto por las resistencias de dumbre absoluta (Giddens, 1991: 49). De aqu que
pacientes y familiares a manejarse en esos contextos, la nocin comn de que la muerte es la nica certeza
como por la forma en que se llega a ellos. con que vivimos se restrinja slo a la biologa.
Los profesionales del equipo llaman progresar Algunos ejemplos de cmo se maneja la infor-
informacin a esta forma de avanzar informacin macin y la incertidumbre en las palabras de un m-
sobre el diagnstico y el pronstico de la enfermedad, dico, luego de presenciar con l una entrevista en que
pensada en trminos de proceso: a medida de que se los hijos de una paciente le preguntaban qu decirle y
vayan propiciando nuevas situaciones clnicas y que qu no a su madre acerca de su mal pronstico:
el paciente quiera saber, lo que implica tantear en
las consultas cunto sabe y cunto quiere saber ese G. me habla de los temores de la familia a que el m-
paciente sobre su condicin, los profesionales van dico hable de la situacin con el paciente: el temor es
progresando la informacin. Este tema tiene mlti- que se le diga que tienen un cncer terminal y que
ples aristas, pero para el objetivo del trabajo interesa se van a morir, todo eso junto. Cuando se enteran
marcar slo una cosa: la incertidumbre respecto a qu van a decirle ah se relajan. Depende cmo lo
la informacin sobre el pronstico de enfermedades abords, me dice. Entre decirle que tiene un cncer
graves como la que estamos analizando pareciera in- y se va a morir a decirle que no tiene nada, hay una
herente a esta situacin. Aun cuando el equipo no infinita escala de grises
quiera ocultar informacin, la forma en que esta se
va progresando tie de incertidumbre todo ese En las consultas puede observarse palpable-
proceso. Ms an: incluso si el paciente est ente- mente cmo funciona esa infinita escala de grises.
rado sobre el mal pronstico de su enfermedad, la Un ejemplo de mis observaciones en consultorios
externos:
acapararon el servicio esperando que sucediera el fallecimiento.
Cuando falleci el paciente, una semana despus, slo haba
con l un acompaante.
5 Dicha nocin de bien morir se basa en que el paciente 6 Al respecto, un residente me deca sobre el morir: es lo ms

acepte su condicin y tome las decisiones (teraputicas y de simple que hay. Has visto a tus hermanos dormir, a tu novia,
otro tipo) en el final de su vida. Otro de los aspectos es que el a tus padres? Es as de simple, se duermen. Slo que dejan de
paciente muera acompaado por sus familiares, sin sufrimiento respirar. Hay muchos mitos, muchas cosas en la cabeza, pero lo
(Clark y Seymour, 1999; Castra 2003; Menezes, 2004). que se ve es tan sencillo como eso.

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
42 Juan Pedro ALONSO article

Entra a la consulta un paciente con un cncer de En su anlisis de la interaccin entre los equipos
pulmn, en seguimiento por el equipo. A simple vis- mdicos y los pacientes con enfermedades termina-
ta se ve una protuberancia en su cuello. El mdico les o cercanos a la muerte, Glaser y Strauss (1965)
deja hablar al paciente acerca de su estado hasta que proponen un tipo de interaccin en que el paciente
comienzan a hablar sobre su cuello. En la consulta no sabe acerca de su pronstico. Este tipo, sealan
anterior otra mdica le ha anunciado que probable- los autores, puede derivar en otro en que el paciente
mente haya que hacer una resonancia. El mdico in- sospeche y busque poner a prueba al equipo acerca
terroga: Le dijeron qu era?. El paciente responde: de su condicin. Estos contextos estn claramente
S, que es por la enfermedad. Entonces el mdico marcados por la incertidumbre y la ansiedad acerca
lo palpa y le adelanta que muy probablemente y del pronstico de la enfermedad o la situacin de sa-
eso lo ver con su onclogo- haya que hacer algn lud. Interesa remarcar, a partir de lo ya expuesto, que
tratamiento para atender ese nuevo problema: ya esa incertidumbre si bien en otro registro- acompa-
sea con quimioterapia, radioterapia. El paciente se a la experiencia de la enfermedad, an cuando los
desanima con la noticia y enseguida el mdico marca pacientes son informados de su situacin. Precisado
la situacin: O., no le estoy diciendo nada nuevo. el contexto en que, proponemos, se enmarcan las en-
Ya saba que eso que usted tiene es por la enferme- fermedades en un estadio avanzado, se plantea a con-
dad, ahora creci, y como creci la enfermedad hay tinuacin el anlisis de dos formas en que este tipo
que hacer un tratamiento especfico. Pero no le estoy de pacientes interpelan, interrogan las sensaciones
diciendo nada nuevo, O. slo le adelanto lo que muy corporales: de un lado, una forma hipersensibilizada
seguramente va a definir su oncloga. de atender al cuerpo, y del otro la puesta en marcha
de interpretaciones alternativas. Ambas formas, en
En principio, atribuir al bulto a algo que es por apariencia contradictorias, pueden ser complementa-
la enfermedad como en una gripe puede explicar- rias. Por otra parte, ambas se enlazan a los procesos
se la fiebre, el decaimiento, etc.- pareciera un eufe- de incertidumbre hasta aqu descritos.
mismo (en ese marco, el dolor y una metstasis ese
bulto- podran describirse por la misma sentencia). El cuerpo hipervigilado
Ms all de eso, la apuesta por un nuevo tratamien-
to corre el eje de la atencin en las implicancias de En la primera consulta en el servicio, A. -un pacien-
ese sealamiento y lo pone en la nueva accin tera- te joven con metstasis en la columna de un tumor
putica quimioterapia, radioterapia- y luego, en sus primario que los mdicos no pudieron diagnosticar-
resultados. Del Vecchio Good et al. (1994, citado en se quejaba del tiempo perdido hasta la deteccin de
Crossley, 2003) sealan estos procesos por medio de su enfermedad. En los ltimos aos haba sufrido
la nocin de therapeutic emplotment, que describe la los mismos sntomas dolor en la espalda y en las
forma en que los onclogos negocian y estructuran piernas-, de menor intensidad, que fueron tratados
los horizontes temporales de las expectativas de los como una lumbalgia. La mdica del servicio, tranqui-
pacientes a partir de los tratamientos, como una for- lizndolo por ese tiempo perdido: no se puede vivir
ma de mantener la esperanza. Como seala Crossley pensando que cualquier dolor puede ser un cncer.
(2003), el intento de vivir en el contexto de este guin Con el paso del tiempo y el avance de la enfermedad,
coexiste con una narrativa no dicha de incertidum- cada dolor, cada anomala detectada en su cuerpo
bre, temor y escepticismo respecto a la efectividad de ser para A. objeto de preocupacin, posible signo
la biomedicina. de avance de la enfermedad, del desarrollo de una

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Cuerpo, dolor e incertidumbre 43

metstasis, y de la proximidad de la muerte. Al cuer- enfermedad corporal, en la interaccin con los m-


po invisibilizado de la cotidianeidad le sigue la hiper- dicos-, se corresponde a su vez con la forma en que
vigilancia del cuerpo. El caso de A., paciente con el algunos pacientes interrogan sus propias sensaciones
que compart diversas entrevistas en el largo ao en corporales. El paciente se convierte as parafrasean-
que estuvo tratndose en el servicio, permite ilustrar do a De pola (2005:29)- en un lector, un descifra-
una de las formas propuestas en que los pacientes dor, un hermeneuta hipersensibilizado, en este caso,
interpretan las sensaciones corporales. de su propio cuerpo.7
En el caso de A., con el paso del tiempo y el Por otra parte, esta forma de interpelar las sen-
avance de la enfermedad, la mirada sobre el propio saciones corporales se asocia a representaciones so-
cuerpo fue acentundose, as como el temor a com- bre el carcter expansivo del cncer (Sontag, 2003).
probar el progreso de la enfermedad. Como seala Un pasaje en una charla con A. es ilustrativa al
Good (1994), a propsito de su lectura de Schutz, respecto:
uno de los aspectos de la actitud natural en el mundo
de la vida es la suspensin de nuestras dudas exis- El onclogo lleg una hora tarde y estuvimos char-
tenciales, como la propia mortalidad, dudas que las lando con dos seoras. Una contaba cmo tena el
enfermedades graves movilizan. Es en este contexto tumor en un lugar, luego le apareci en otro lado, en
en que el cuerpo, como fuente de incertidumbre, se otro, y cmo iban tratando y lastimando diferentes
constituye en el lugar en que se leen da a da los partes de su cuerpo. La otra seora se incomodaba
signos del avance de la enfermedad, y con ella de la con el relato de esta seora y yo la escuchaba y algo
muerte. Charlando sobre la situacin de A. con su que pensaba y que reprima era: seora, cllese la
mdica: boca, no me destruya la idea de que esas cosas no
pasan
A. est muy asustado, muy temeroso, el miedo lo
inmoviliza. Dej de hacer las cosas que le gustaban, En el prximo apartado nos detendremos en los
ir al cine, al teatro, leer. Tiene terror de morirse y a ecos de esta expresin: no me destruya la idea de
la vez est esperando la muerte. Est constantemen- que esas cosas no pasan, contrapuesta aunque so-
te observndose, controlndose todo lo que le pasa lidaria- a esta interpretacin de los signos corporales
en el cuerpo. Lleg a tomar las dosis ms altas que como sntomas de avance de la enfermedad8. Por lo
se conoce de metadona. Ante el menor dolor llama pronto, interesa indagar en el abordaje sintomtico
desesperado y se le sube la medicacin de los Cuidados Paliativos.
Como disciplina que se especializa en la gestin
Ms all de la diversidad de la temtica, es de del final de la vida, una de sus especialidades consiste,
utilidad recuperar aqu el anlisis que realiza Emilio 7 Estanocin del paciente como exegeta no se circunscribe
De pola acerca de la produccin y circulacin de ru- solamente a las sensaciones corporales, objetivo de este trabajo.
mores entre los presos polticos. Ms puntualmente, La informacin brindada por los profesionales en ocasiones es
expuesta al mismo tipo de anlisis el tono, lo que se dijo, lo
De pola seala la relacin entre el desconocimiento que no se dijo, etc.
y la desinformacin a que los detenidos son expues- 8 En lnea con estas especulaciones, una digresin reflexiva:
tos deliberadamente, y en cmo ello se corresponde como etngrafo, mi contacto cotidiano con este tipo de
con la avidez por parte de estos de buscar y examinar patologas no ha agravado una hipocondra que podra definir
como amateur; pero s le ha provisto de una nueva nosografa:
posibles signos. Como ya se ha sealado, el contexto a los tradicionales de pulmn, colon, debera agregar paladar,
de incertidumbre que constituye la experiencia de la odo, cara, nariz, etc.

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
44 Juan Pedro ALONSO article

precisamente, en el control sintomtico, tanto del do- del portacard. G. presiona con sus dedos y pregunta
lor como de otros sntomas fsicos (y psicolgicos, en a C.: duele? No, no. S. Ah le duele?, pregunta
los que no nos detendremos), apuntando a mejorar G., inquieto. S. G. sigue palpando, pensativo. Yo, al
la calidad de vida de los pacientes en el final de escuchar de nodulitos, al ver la inquietud de G. me
sus vidas. El examen mdico repasa puntualmente temo lo que finalmente me dir (que sospecha pro-
los diferentes sntomas asociados al cncer, para que gresin de la enfermedad). () En un momento G.
el paciente los evale (en una escala que punta de dice que hay que evaluar esos ndulos. Deja todo
cero ausencia de dolor- a diez mximo dolor). En muy en el aire: que consulte a su oncloga. Ay no,
este abordaje sintomtico los profesionales aspiran a doctor, dice C., asustada. (..) Le da medicacin, y si
recuperar y alentar las capacidades del paciente para sigue doliendo, habr que evaluar, pero la remite a
identificar y dar cuenta de los sntomas, lo que impli- la oncloga que la est tratando
ca una interrogacin meticulosa sobre el propio cuer-
po9. Al respecto, un mdico me comentaba sus dudas Cuando termina la consulta el mdico me in-
sobre si muchos de los sntomas que tratan realmen- terpela te qued alguna duda, socilogo?- y me
te preocupaban a los pacientes o si ellos mismos los confirma sus sospechas de que ha progresado la en-
sensibilizan los metemos en nuestra mquina de fermedad, aunque no crea que le corresponda a l
hacer chorizos- a prestar atencin a cuestiones que comunicrselas sino a su oncloga. En posteriores
sin su intervencin no tendran relevancia. El abor- consultas s va a hacerlo e incluso va a proponerle
daje contribuira a una forma de auto-examinarse, a realizar una puncin. Finalmente, se descart la sos-
interrogar las manifestaciones del cuerpo con la mi- pecha de que se tratara de nuevo foco de la enferme-
rada del clnico. dad, y la paciente fue dada de alta del servicio. Esta
A su vez, esta forma de interpelar las sensaciones situacin se relaciona, por su parte, con el cambio
del cuerpo como un posible avance de la enfermedad del paradigma de la nocin de cura a la de remisin
tiene el correlato en la forma en que los profesionales con respecto al cncer: esto implica categorizar al
interrogan nuevos sntomas. Como pude observar cncer de forma ms cercana a un padecimiento cr-
en una consulta con una paciente con un cncer de nico, lo que implica una revisin peridica luego de
mama en remisin, que asista a la consulta por una la virtual remisin, as como la posibilidad estads-
situacin de dolor en la otra mama, ligada en prin- ticamente certificada- de que la enfermedad vuelva a
cipio con una intervencin para extraerle un instru- manifestarse.
mento a travs del que se aplicaba la quimioterapia: Por su parte, la figura de la hipocondra permite
apuntar en la participacin de la medicina en la pro-
G. mdico- empieza a palpar: C. habla de durezas duccin y circulacin de la incertidumbre. En su an-
alrededor de la herida, de que le duele. Dice que lisis de la hipocondra, Kleinman (1988: 197) seala
tiene como nodulitos. Su oncloga dice que son que las dudas del hipocondraco tienen un comple-
mento exacto en las del profesional, que sabe que, a
9 Ligado a este punto, otra forma en que los pacientes
pesar de tratar de convencer al hipocondraco de lo
interpretan los signos corporales, que no se analizar en este
contrario, nunca puede estar completamente seguro
trabajo, se relaciona con los procesos de expertizacin en
el caso de pacientes con enfermedades crnicas (Pecheny, que el paciente no tiene una enfermedad. La figura
Manzelli y Jones, 2002). Strauss (1986) seala la habilidad de la hipocondra, si nos permite apuntar la partici-
para leer e interpretar los signos corporales por parte de los
pacientes como uno de los primeros pasos en la gestin de las pacin de la medicina en la produccin y circulacin
enfermedades crnicas. de la incertidumbre, a su vez permite acercarnos, a

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Cuerpo, dolor e incertidumbre 45

travs de la relacin problemtica entre los signifi- Para su exposicin presentaremos tres casos de
cados y la experiencia de los pacientes con las de distintas caractersticas- en que es posible rastrear es-
los profesionales, a la otra forma de interpelar los tas formas alternativas (al saber biomdico) de inter-
mensajes corporales en las que nos detendremos a pretacin de los signos corporales. Para ello resulta
continuacin. til recuperar la nocin de modelos explicativos de
la enfermedad que plantea Kleinman (1988), restrin-
Usos sociales de la incertidumbre giendo su aplicacin a los objetivos de este trabajo.
En ese trabajo Kleinman apunta a las formas conflic-
Un pasaje de La muerte de Ivan Illich, de Len Tolstoi, tivas de significar y experimentar la enfermedad de
resulta ilustrativo para comenzar el anlisis de esta pacientes y profesionales, donde llama a recuperar
forma alternativa de interrogar las sensaciones cor- los modelos explicativos informales de descripcin
porales que nos proponemos analizar: de la enfermedad que presentan los pacientes Estos
modelos explicativos -que definiremos, a falta de
En su imaginacin tena lugar la anhelada curacin una categora ms apropiada, como usos sociales de
del intestino ciego: se representaba la absorcin y la incertidumbre- se presentan como alternativos al
la eliminacin de lo que all estorbaba y el restable- saber biomdico, aunque no necesariamente ambas
cimiento de la actividad normal. S, todo esto es interpretaciones entren en conflicto.
as se dijo-, pero hay que ayudar a la naturaleza. El primer caso que interesa plantear es el de S.,
Entonces se acord de la medicina. Se incorpor un una mujer que se atiende en el servicio a raz de un
poco para tomarla y volvi a echarse de espaldas, dolor en un brazo. Se sospecha que padece un cncer
prestando atencin al benfico efecto que surta y a de pulmn, pero an no lo han confirmado. Lo que
cmo iba destruyendo el dolor. S, lo nico que hace sigue es un resumen de las notas de campo de la
falta es tomarla regularmente y evitar las influencias consulta en que S. lleva el resultado de la anatoma
perniciosas. Ahora me siento ya algo mejor; incluso patolgica al servicio:
mucho mejor. Se palp el costado: al tacto, no le
dola. Nada, no lo siento. Realmente, ya estoy mu- De vuelta al pasillo. L. mdica- me invita a ver una
cho mejor. Apag la vela y se volvi de costado. El paciente con ella: S. Antes de verla me cuenta un
intestino ciego se recuperaba, iba reabsorbindose. poco: es una paciente que se sospecha que tiene un
De repente, le acometi el viejo dolor, ya conocido, cncer de pulmn, pero todava est sin diagnstico.
sordo, lento, tenaz, soterrado y serio. Y el mismo Pasan S. y su cuada. () Entonces S. dice que ya
sabor de boca asqueroso. Se le oprimi el corazn y le dieron el resultado de la biopsia. La mujer que
le dio como un vahdo. Dios mo, dios mo! la acompaa saca una copia y se la da a L., que la
lee. Bien, dice, y qu te dijeron de esto? Que vaya
Interesa marcar algunas cuestiones de este pa- a oncologa. Ah Entonces L. le pregunta qu
saje para abordar aqu: en primer lugar, la forma de piensa: S. no sabe. L. dice que antes no sabamos el
interpretar e interpelar los procesos corporales; el nombre y el apellido de la enfermedad, pero era una
carcter ntimo y precario- de estas interpretacio- posibilidad que fuera un tumor. Le dijeron cuando
nes; y por ltimo la forma alternativa de definir estos se lo hicieron que era una posibilidad? No, dice S.,
procesos recurriendo, sin embargo, a categoras y adems le haban hecho varios anlisis al respecto y
concepciones de la biomedicina sobre el cuerpo y su todos dieron negativos, por eso esperaba que este
funcionamiento. tambin diera negativo, pero dio positivo. () S.

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
46 Juan Pedro ALONSO article

descree que sea un tumor. En relacin a la biopsia, atemperaba, A. retomaba algunas de sus actividades:
S. dice que leyeron que el tumor era chiquito. L. la lecturas, planes para retomar el trabajo, etctera. Por
lee en voz alta y le explica en qu consiste: se toma algunas expresiones, algunos gestos, en esos pasajes
una muestra de lo que se sospecha es el tumor, y se A. afirmaba la esperanza de que su enfermedad retro-
analiza si coinciden con clulas tumorales. Eso es lo cediera, que pudiera volver a recuperar la movilidad
que dice la biopsia. En ningn lugar dice que sea que haba perdido y, por qu no, curarse. El regreso
chiquito, ni puede decirlo (escuchndolo, no se me de un episodio de dolor era cargado entonces como
ocurre de qu palabra o expresin han podido deri- un descrdito a esta interpretacin. Como me dijo en
var esa interpretacin). () Qu opina, pregunta L. una oportunidad, respecto a una de estos pasajes de
S. dice que quiere ver al neurlogo. Por qu? Vena tranquilidad que interrumpa el dolor:
viendo un neurlogo por el dolor de su brazo. ()
S. dice que cuando se baa el agua caliente le hace Vena bien en estos das, vengo bien se corrige- y
pasar el dolor, que puede levantar el brazo, moverlo. esta maana me agarr esta crisis. Espero que esta
Si fuera un cncer lo que tengo, dice, no se pasara crisis sea slo eso, algo pasajero, una circunstancia
con agua caliente. () En un momento L. se va y S.
me cuenta: me meto en la ducha, saco la mariposa, Ahora bien, cmo interpretar la negativa de S.,
y dejo que el agua caliente me caiga en el hombro, y la esperanza de A., la interpretacin de O.? Para ello,
en la ducha puedo mover el brazo, levantarlo, salgo recuperaremos en parte el anlisis de la creencia que
de la ducha para jugar al pdel. Si fuera un cncer, formula De pola (1997) en Las cosas del creer. A par-
cmo la explics? tir de aqu, planteamos estos modelos explicativos
alternativos como una creencia, y no en un sentido
Si bien en este caso el conflicto de interpreta- peyorativo como inferior al saber, en este caso, de
cin tiene lugar en la consulta y este es un caso ex- la biomedicina-, sino en la forma en que es utilizado
tremo, en donde se cuestiona el propio diagnstico-, por De pola en su anlisis: Lejos de ser una forma
los otros presentan un carcter ms ntimo, privado. inferior, falaz y, sobre todo, fallida de conocimiento,
El primero es el caso de O., el paciente con un cncer la creencia es un modo positivo y especfico de apre-
de pulmn que presentamos ms arriba. En una con- hender el mundo (De pola, 1997: 8). En particular,
sulta O. presenta su problema: al ir de cuerpo nota resulta revelador para entender estas formas de in-
un sangrado, por el que fueron a ver al proctlogo terpretar las sensaciones corporales en trminos de la
hace unos das. El mdico le pregunta desde hace creencia en tanto apuesta, especulacin que expresa
cunto: un ao, ms o menos. Para un paciente que alternativamente la duda y la certeza, vacilacin y
asiste de forma semanal o quincenal al mdico, resul- conviccin, que afirma una certeza al tiempo que la
ta extrao que no haya planteado el problema con matiza. Es decir, abordar estas interpretaciones no
anterioridad. O. se explica: pens que los efectos de desde una perspectiva que oponga el par creencia-
estreimiento de la medicacin para el dolor podran verdad, teniendo como patrn al modelo biomdi-
causar el sangrado. co, sino en su ambigedad, descentrndolo de este
El ltimo caso a plantear es de A., el paciente eje: como apuesta y duda, que ilustra la condicin
presentado en el apartado anterior. En algunos mo- precaria que reflejan los contextos de profunda incer-
mentos de su enfermedad, marcada por un dolor tidumbre, angustia y ansiedad de la experiencia de
muy agudo y de difcil control por la ubicacin del tu- enfermedad, y de la forma en que sta es gestionada
mor (que presionaba su columna), en que el dolor se en los mbitos mdicos. En este punto, definimos

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Cuerpo, dolor e incertidumbre 47

tentativamente este tipo de interpretaciones ntimas, personales de elaborar la propia finitud, en tanto for-
a menudo inconfesas- como usos sociales de la incer- mas psicolgicas de hacer frente a la enfermedad y la
tidumbre que atraviesa las trayectorias de la enferme- muerte, se obturan lecturas ms amplias que -justo es
dad de este tipo de pacientes10, y que conforman una decirlo- no contribuiran a reducir la incertidumbre
parte constitutiva de esta experiencia. y la angustia que enmarcan estos procesos. Queda
La hipervigilancia del cuerpo y estos modelos abierto el interrogante acerca de la necesidad (o no)
alternativos de interpretar las sensaciones corporales de intervenir en estos fenmenos, y en qu sentido
comparten una misma forma de auto-examinacin: buscando la aceptacin de la enfermedad, ajustan-
donde en una se advierten signos de avance de la do expectativas, o, por el contrario, alentando la
enfermedad, en otra esos signos son interpretados en esperanza.
otro sentido. El caso de A. sirve para ilustrar lo com-
plementario de ambos procesos analizados. Resumiendo, en este trabajo se analizaron al-
Por ltimo, es interesante notar que estas formas gunas formas en que pacientes con enfermedades
de interpretar los signos corporales analizados aqu se oncolgicas, atendidos en servicios de Cuidados
ajustan, en mayor o menor medida, a explicaciones Paliativos, interpretan los signos corporales en con-
asociadas al conocimiento biomdico, a sus etiologas textos de marcada incertidumbre. En primer lugar,
y teraputicas. Es decir, no se oponen enteramente desde una perspectiva fenomenolgica se analiz la
al conocimiento biomdico, sino que interpretan los constitucin, a partir de la experiencia de la enferme-
mensajes corporales como sntomas que se ordenan dad, del cuerpo como centro de incertidumbre, que
en explicaciones mdicas alternativas el problema desafa la seguridad ontolgica y la actitud natural
neuronal para S., los efectos de la metadona para O. en el mundo de la vida.
La capacidad mdica (Bolstanski, 1975: 37), como En segundo lugar se abord la produccin y
aptitud para entender, identificar y expresar los men- circulacin de la incertidumbre en la interaccin de
sajes corporales a partir de categoras y nociones pacientes y profesionales. Ms all de la intencin
mdicas, funciona aqu como guin de estos modelos de los profesionales de brindar informacin a los
explicativos, as como las emociones y temores que pacientes acerca del diagnstico y pronstico de sus
moviliza la experiencia de la enfermedad. padecimientos, la condicin misma de este tipo de
Las interpretaciones con que el equipo de cui- enfermedades y las formas en que los profesionales
dados paliativos aborda estos fenmenos, ledos en articulan estas revelaciones no atemperan la incerti-
funcin de la aceptacin/negacin de su situacin de dumbre que atraviesa este tipo de enfermedades, as
salud por parte del paciente, supone reducir estos fe- como no acaba de dar respuesta a los cuestionamien-
nmenos a una psicologa individual, a formas per- tos morales y la bsqueda de significado que evoca
sonales de enfrentar la enfermedad y la muerte. Esta la experiencia del padecimiento.
forma de interpretar estos fenmenos reproduce el Por ltimo, se dio cuenta de dos formas en que
par normal/patolgico con que la biomedicina cate- los pacientes interpelan los signos corporales. A priori
goriza los procesos biolgicos. Adjudicando a formas contradictorias, ambas se conectan fuertemente con
el marco de falta de certezas, angustias y ansiedades
10 Interesa marcar cmo dos de estos casos el de S. y el de experimentadas a raz de la enfermedad. Por un lado
A.- estuvieron marcados por la falta de certezas en algunos se dio cuenta de la hipervigilancia del cuerpo, en que
momentos de su paso por los servicios de salud: en el caso de
A., nunca pudieron encontrar el tumor primario; S. pas varios los mensajes corporales son interpretados como pro-
estudios hasta que se detect el origen tumoral de su dolor. gresin o nuevas manifestaciones de la enfermedad.

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
48 Juan Pedro ALONSO article

Por otro lado se indag en formas alternativas al sa- BIBLIOGRAFA


ber biomdico de dar cuenta de algunas sensaciones
corporales. ALVES, P.C.; RABELO, M. C. (2003) Medicina
En estas formas de interpelar al propio cuerpo, tradicional. Uma relaxao a partir dos conceitos
la dimensin emocional de la enfermedad se reve- de experiencia e corpo. En CCERES, C.;
la como central a la experiencia del padecimiento. CUETO, M.; RAMOS, M. y VALLENAS, S.
Tentativas, precarias, epifnicas y a menudo incon- (coord.) La salud como derecho ciudadano. Perspectivas
fesas, ya amenazadoras o reparadoras, las interpreta- y propuestas desde Amrica Latina. Lima: UPCH, pp.
ciones que los pacientes hacen de sus propios men- 335-348.
sajes corporales, lejos de separarse del conocimiento ALVES, P.C.; RABELO, M.C.; SOUZA, I. (1999)
biomdico, se presentan como sutiles variaciones que Introduao. En RABELO, M. C.; ALVES,
delinean los contornos de una fisiologa y una biolo- P. C.; SOUZA, I. M. Experiencia de Doena e
ga imprecisas. An as, estas especulaciones intersec- Narrativa. Ro de Janeiro: Fiocruz, pp. 11-43.
tan flujos de incertidumbre y vislumbran la presencia BASZANGER, I. (1989) Pain: Its experience and
esquiva de esperanzas que torpemente logran hacer treatments. Social Science & Medicine. 23 (3):425-
pie, pero que an as constituyen la cotidianeidad de 434.
la experiencia de la enfermedad y la forma particular BASZANGER, I. (1995) Douleur et mdecine, la fin
en que esta experiencia interpela al cuerpo. dun oubli. Pars: ditions du Seuil
BENDELOW, G.; WILLIAMS, S. (1995) Pain
and the Mind-Body Dualism: A Sociological
Approach. Body & Society. 1 (2):83-103.
BENDELOW, G.; WILLIAMS, S. (1996), The
end of the road? Lay views on a pain-relief cli-
nic. Social Science & Medicine. 43 (7):1127-1136.
BOLTANSKI, L. (1975) Los usos sociales del cuerpo.
Buenos Aires: Ediciones Periferia.
CASTRA, M. (2003) Bien Mourir. Sociologie des
soins palliatif, Paris: PUF.
CLARK, D. (1999) Total pain, disciplinary power
and the body in the work of Cicely Saunders,
1958-1967. Social Science & Medicine. 49:727-736.
CLARK, D.; SEYMOUR, J. (1999) Reflections
on palliative care: sociological and policy perspectives.
Buckingham: Open University Press.
CROSSLEY, M. (2003) Let me explain: narrative
emplotment and one patients experience of oral
cancer. Social Science & Medicine. 56:439-448.
CSORDAS, T. (1992) Introduction: the body
as representation and being in the world.
Emodiment and Experience. The existential ground of
culture and self. Cambridge: Cambridge University

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Cuerpo, dolor e incertidumbre 49

Press, pp. 1-24. Buenos Aires: Cuadernos del Ciclo de Seminario


CSORDAS, T.; CLARK, J. (1992) Ends of the de Salud y Poltica Pblica, CEDES.
line: Diversity among chronic pain centers, SCARRY, E. (1985) The Body in Pain: the making and
Social Science & Mededicine. 34(4). unmaking of the world. New York-Oxford: Oxford
DE POLA, E. (1997) Las cosas del creer. Creencia, lazo University Press.
social y comunidad poltica. Buenos Aires: Ariel. SCHUTZ, A.; LUCKMAN, T. (2003) Las estructu-
DE POLA, E. (2005) La bemba: acerca del rumor carce- ras del mundo de la vida. Buenos Aires: Amorrortu.
lario y otros ensayos. Buenos Aires: Siglo XXI. SEYMOUR, J.; CLARK, D.; WINSLOW, M.
DEL VECCHIO GOOD, M. J.; BRODWIN, P.; (2005) Pain and Palliative Care: Ther emergen-
GOOD, B.; KLEINMAN, A. (eds.) (1994) Pain ce of new specialities. Journal of Pain & Simptom
as human experience: An anthropological perspective. Management. 29(1):2-13.
Los ngeles: UCP. SONTAG, S. (2003) La enfermedad y sus metforas. El
GIDDENS, A. (1991) Modernity and Self-Identity. Self sida y sus metforas. Buenos Aires: Taurus.
and Society in the Late Modern Age. Oxford: Polity STRAUSS, A. (1986) Chronic Illness. En
Press. CONRAD, P.; KERN, R. (eds.) The Sociology of
GLASER, B.; STRAUSS, A. (1965) Awareness of Health and Illness. Critical Perspectives. Nueva York:
dying. Chicago: Aldine Publishing Company. St.Martins Press, pp. 92-99.
GOOD, B. (1994) The body, illness experience, TAUSSIG, M. (1995) La reificacin y la concien-
and the lifeworld: a phenomenological account cia del paciente. En TAUSSIG, M. (comp.) Un
of chronic pain. En Medicine, rationality, and Gigante en convulsiones. El mundo humano como sistema
experience. An anthropological perspective. Cambridge: nervioso en emergencia permanente. Barcelona: Gedisa.
Cambridge University Press, pp. 116-134. WENK, R.; BERTOLINO, M. (2002) Argentina
GRIMBERG, M. (2003) Narrativas del cuerpo. 2002: Palliative Care Status. Buenos Aires:
Experiencia cotidiana y gnero en personas que Fundacin FEMEBA
viven con VIH. Cuadernos de Antropologa Social. WINSLOW, M.; CLARK, D.; SEYMOUR, J.;
17:79-100. NOBLE, B.; TEN HAVE, H.; MELDRUM,
JACKSON, J. (1994) After a while no one believes M.; PAZ, S. (2003) Changing technologies of
you: real and unreal pain, en DEL VECCHIO cancer pain relief: themes from the twentieth
GOOD, M.J. et al. (1994) Pain as human experien- century. Progress in Palliative Care. 11(5):256-260.
ce: An anthropological perspective. Los ngeles: UCP. ZBOROWSKI, M. (1952) Cultural component in
KLEINMAN, A. (1988) The illness narratives. reponse to pain. Journal of Social Issues, 8(4):16-31
Suffering, healing, and the human condition. New York:
Basic Books.
LE BRETON, D. (1999) Antropologa del dolor.
Barcelona: Seix Barral.
MENEZES, R. A. (2004) Em busca da boa morte:
antropologa dos cuidados paliativos. Ro de Janeiro:
Garamond/FIOCRUZ.
PECHENY, M., MANZELLI, H.; JONES, D.
(2002) Vida cotidiana con VIH/sida y/o con hepatitis
C: diagnstico, tratamiento y proceso de expertizacin.

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
50 Juan Pedro ALONSO article

RESUM ABSTRACT
El treball aborda diferents formes dinterrogar les sen- This paper works on different ways in that patients which
sacions corporals dels pacients amb malalties terminals, terminal diseases, attended in a Palliative Care Unit of
assistits a una Unitat de Cures Palliatives de la ciutat de Buenos Aires city, interrogate their corporal sensations. I
Buenos Aires. Sanalitzen certes formes dinterrogar les analyze certain forms of interrogating the corporal sensa-
sensacions corporals en un context de forta incertesa, tant tions in a context of strong uncertainty related to the experi-
en lexperincia dels pacients com en la gesti daquestes ence of the patients as well as how professionals deal with
situacions pels professionals. Per una banda, sexplora una this kind of situations. First, I explore a way of hipervigilance
forma dhipervigilncia del cos, on els smptomes fsics of the body, where the physical symptoms are very close
representen la progressi de la malaltia, i per laltra en to the advance of the illness. Second, I explore alternative
formes alternatives dinterpretar aquestes sensacions. En forms of interpreting these sensations which shows that the
aquestes formes dinterpellar al cos la dimensi emocional emotional dimension of illness is central in the experience
de la malaltia es revela com central en lexperincia del pa- of suffering. Tentative, precarious, threatening or reparative,
timent. Temptatives, precries, amenaadores o guaridores, the interpretations that patients make of their corporal signs,
les interpretacions que els pacients fan dels seus signes instead of being separated from biomedical knowledge, are
corporals, lluny de separar-se del coneixement biomdic, es presented as subtle variations that delineate the contours of
presenten com variacions subtils que delineen els contorns an imprecise biology and phisiology.
duna fisiologia i una biologia imprecises. [BODY, PAIN, UNCERTAINTY, PALLIATIVE CARE,
[COS, DOLOR, INCERTESA, CURES PALLIATIVES, END OF LIFE]
FI DE LA VIDA]

(con)textos (2008) 2:36-50, ISSN: 2013-0864


de larticle, Juan Pedro Alonso
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 51-72. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Francesco Romizi


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

Il dionisiaco
Partiamo da una breve etnografia sulla
religiosit degli ecuadoriani immigrati
a Roma e Barcellona. Qui riscontriamo

dimenticato del rituale


una leggera ma significativa divergenza
tra la loro interpretazione del rituale
cristiano eucaristico e quella che

cristiano
trovano praticata nelle due metropoli
europee. Da questevidenza etnogra-
fica emerge, infatti, una devozione
ecuadoriana che soffre perch si trova
inserita in un contesto religioso pi Riflessione teorica che parte da
introspettivo e secolarizzato del loro.
Da qui cominceremo una riflessione unetnografia sul modo religioso
teorica che si appogger soprattutto
su La nascita della tragedia greca di degli immigrati ecuadoriani a
Nietzsche e sul suo dualismo artistico e
cosmico del apollineo e del dionisiaco. Roma e a Barcellona
Riconosceremo una somiglianza tra la
funzione della tragedia attica e quella
del rituale eucaristico come luoghi
dove si incontrano e integrano armoni- Francesco ROMIZI
camente questi due differenti modi di
abbracciare il divino e il mistero della Universitat Rovira i Virgili
vita. Infine cercheremo di dimostrare francesco_romizi@msn.com
la loro complementariet uscendo
dallequivalenza etnocentrica religiosit
esteriorizzata-religiosit primitiva.

[CRISTIANESIMO, RITUALE,
DIONISIACO, SIMBOLO, 1. PREMESSE SULLA COMPLESSIT
SACRAMENTUM]
Pu una collettivit credere nello stesso Dio in cui crede unaltra collet-
tivit senza per condividere in toto con questa la liturgia, la maniera
di cercare, di evocare e di avvicinarsi a questo Dio? Nel caso partico-
lare della Chiesa Cristiana Cattolica Apostolica Romana c unistitu-
zione rigidamente e gerarchicamente strutturata che scrive la partitura
alla quale si devono attenere gli agenti delle varie Chiese locali. Ci
nonostante una nostra ricerca sul campo bi-localizzata a Roma e a
article Barcellona sulla religiosit degli immigrati ecuadoriani ha messo in
52 Francesco ROMIZI article

evidenza una certa discordanza tra lespressivit de- pauperistici che condannavano leccessiva ricchezza
vozionale di questa collettivit e le due autoctone. e lallontanamento dalle Scritture della Chiesa.
Prima di addentrarci nel nostro case-study per, La rottura luterana del XVI secolo, invece, non
sono necessarie alcune premesse sulloggetto da cui nacque tanto da una valutazione negativa della con-
parte la nostra riflessione, la religiosit ecuadoriana, e nessione immanente-trascendente, quanto da una for-
sul processo comparativo con il quale ci avviciniamo te critica su come questa veniva gestita dal mediatore
ad esso. La prima che non possibile ridurre lin- romano. Tant vero che, soprattutto nella sua tona-
tera espressivit religiosa di collettivit statali come lit calvinista, si riconobbe un mandato creazionale
litaliana, la spagnola o lecuadoriana ad ununica divino a governare, sottomettere e riempire la terra,
matrice. Infatti lungo e complesso il cammino della ricordando per che si trattava di un possedimen-
Chiesa Cattolica. Un cammino fatto di concili e di to di Dio. Per cui il denaro, ormai mezzo e non pi
scismi, di incontri-scontri tra visioni differenti della fine, andava continuamente reinvestito; generando
rivelazione cristiana. quelletica che Max Weber (1970) pose allorigine del
Scrutando un po questa complessit, notiamo Capitalismo. Inoltre il benessere generato dal lavoro-
che molte delle questioni che hanno animato questo vocazione diventava lunico segno visibile di una gra-
cammino, a partire da tutti i dibattiti sui dogmi come, zia divina che non era pi raggiungibile con la fede,
per esempio, la natura trinitaria di Dio, lAssunzio- ma riservata ai soli predestinati. Paradossalmente
ne di Maria o lImmacolata Concezione hanno a per, dando pi rilevanza alla Grazia, la si tolse dalla
che fare con la difficile risoluzione della connessione portata degli uomini e del mondo, indebolendo cos
tra piano terreno e piano celeste. Infatti, per molti quellasse immanente-trascendente che nelle inten-
esponenti del cristianesimo la realt divina sarebbe zioni originarie si voleva consolidare. Tant vero che
troppo trascendente per ammettere legami carnali venne fortemente ridimensionato il ruolo del media-
con la terra: questo un po il motore dei movimenti tore, il sacerdote e della Chiesa come corpo mistico
antitrinitari del I secolo e di quei movimenti che, ere- di Cristo, con una conseguente laicizzazione della
di della visione manichea, aderirono a quella dottri- religiosit e un indebolimento della congiunzione ri-
na dualistica rappresentata dal conflitto fra il mondo tuale tra queste due dimensioni. Come si evince pure
spirituale, creato da Dio, e quello materiale, opera di dal passaggio, nelleucaristia, dalla transustanziazio-
Satana. In questa problematica si pu inserire pure la ne alla consustanziazione1.
disputa teologica sulle immagini sacre in cui si con- La ricerca di un equilibrio su questo asse conti-
trapposero iconoclasti e iconoduli, con la vittoria dei nu pure dopo il ridimensionamento politico e sim-
secondi nel secondo concilio di Nicea (787). bolico della Chiesa nelle societ europee. E unaltra
Strettamente collegato con la delicata questione tappa importante segnata dalla nascita nella Chiesa,
della relazione dogmatica tra immanente e trascen- tra l800 e il 900, della questione sociale, di fronte
dente pure il ruolo dei successori di Pietro sulla alla presa di coscienza dei problemi e della disugua-
Terra; soprattutto dopo limplosione dellImpero glianza che accompagnavano limmenso progresso
Romano. Infatti il pessimismo isolazionista dal quale tecnico, industriale e commerciale dellOccidente.
scaturisce il De civitate Dei di SantAgostino, cede pre-
sto il passo al protagonismo politico di una Chiesa di- 1 Mentre nella transustanziazione il pane e il vino si
venuta lunico punto fermo in un paesaggio estrema- trasformano completamente nel corpo e nel sangue di Ges,
nella consustanziazione il pane e il vino, al tempo stesso,
mente fluido. Il potere secolare che ne deriva provoc mantengono la loro natura fisica e divengono anche sostanza
per, nel Medioevo, una forte reazione di movimenti del corpo e del sangue del Cristo.

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 53

I due orientamenti che nacquero da questa nuova tra questioni terrene e realt spirituale; dai calvinisti
tendenza non erano per del tutto nuovi, in quanto ai fautori del Concilio Vaticano II, passando per la
ricordavano i precedenti movimenti sullasse imma- svolta rappresentata dallenciclica del 1891, Rerum
nente-trascendente: da una parte infatti troviamo po- novarum, che fonda la dottrina sociale della Chiesa;
sizioni che lo allentano, esortando alla rassegnazione, arrivando a toccare il suo apice con la discussa op-
alla pazienza, allaccettazione della povert; posizioni zione preferenziale dei poveri della Teologia della
accompagnate da un minimo dazione, limitata per Liberazione da un lato, e la calvinistica vocazione
al solo campo assistenziale-caritativo e che potrebbe- universale alla santit (salvo poi negare la materia
ro trovare la loro legittimazione in quella separazio- con la mortificazione corporale) dellOpus Dei dallal-
ne sancita da Ges di fronte ai Farisei: reddite quae tro. Un incontro che, seppure ricercato, non sempre
sunt Caesaris, Caesari et quae sunt Dei, Deo (Mt 22, 21). si rivela simmetrico e che per questo pu dare esiti
Dallaltra parte, invece, il nesso terra-cielo si stringe- diversi. Infatti, quello tra terra e cielo un legame
rebbe con lo svilupparsi di unazione a favore della che passa per strade diverse - in primis quella ideale
classe operaia che appare propriamente sociale, col e quella magico-rituale e che, a seconda della loro
riconoscimento dei diritti delloperaio e della difesa combinazione, si assesta su posizioni diverse dinte-
collettiva di questi diritti. grazione e di equilibrio.
Questa seconda tendenza prevalse pure nel Abbiamo accennato qui a tali visioni dottrinali,
Concilio Vaticano II (1962-1965) in cui si discusse oltre che per dare unidea della complessit di cui
proprio della Chiesa nel mondo moderno; soprattut- parlavamo, anche per due ragioni precise: la pri-
to con la rivalutazione (in Lumen Gentium) del ruolo ma che, rievocando determinati momenti storici
dei laici che, venuto meno il potere temporale del- dellevoluzione della Chiesa, vogliamo illuminare i
la Chiesa, diventavano il suo braccio principale nel punti allordine del giorno dellattuale dibattito; la
rapporto con il mondo. Un mondo che era pur sem- seconda che vogliamo mostrare, attraverso esempi
pre opera di Dio e quindi riconosciuto (in Gaudium storici, la stretta connessione di queste visioni con la
et Spes) come luogo in cui Dio manifestava la sua liturgia e con lespressione del sentimento religioso
presenza. Questultimo concilio, come si vede chia- che pretendono ordinare. Basti pensare alla rivolu-
ramente, venne condotto dalla parte pi progressista zione rituale luterana o anche allimportante riforma
della Chiesa, tanto che da questo prese linfa la cosid- liturgica conseguente al Concilio Vaticano II.
detta Teologia della Liberazione che, sviluppatasi in Passando finalmente al nostro caso, identifican-
America Latina, rappresent lattuazione pi estrema do una discordanza tra le espressioni religiose medie
dellirruzione ecclesiastica nel mondo. Anche se poi di paesi e continenti diversi, non vogliamo dimen-
le vennero messi dei freni. ticare questa complessit. Non vogliamo vedere le
Insomma, il sentimento religioso generato dalla Chiese locali e le religiosit nazionali come dei bloc-
rivelazione cedette presto il passo alla volont ordina- chi monolitici, ma come parti di un tutto policromo
trice della Chiesa istituzione; ed proprio in questa del quale contengono tutti i suoi colori. In nessuna
fase dottrinale che emergono le differenze interne alla Chiesa locale troveremo mai solo il bianco o solo il
visione della Verit. Differenze che corrono spesso nero, ma sempre sfumature diverse di grigio. perci,
sullasse rappresentato dal rapporto tra immanente e non ci meravigliamo quando troviamo similitudini
trascendente, andando da chi professa la loro totale tra la religiosit calda degli ecuadoriani e la religio-
separazione (manichei e correnti derivate) a coloro sit pagana e magica della Lucania; o tra alcune
che, invece, credono nellutilit salvifica di un dialogo sue processioni ed i tambureggiamenti della Semana

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
54 Francesco ROMIZI article

Santa di Valladolid, o la sobria ma emozionalmente sono contese la propria prole, ma che, al contrario, si
intensa chiamata del tamburo e del corno dei Merl sono appoggiate luna sullaltra. Stiamo parlando,
della confraternita Jess Nazareno di Zamora2. O tra ormai chiaro, delle identit collettive e del gioco con-
le risposte rituali ecuadoriane alleucarestia e quel- comitante che svolgono questi due centri nella loro
le di nuovi (e non popolari) movimenti di origine definizione. Una complementariet che descrive mol-
europea, come il neocatecumenale, nato in Spagna e to bene Amselle (2001), per il quale un significante
diffusosi massimamente in Italia. N, daltro canto, universale come il divino utilizzerebbe le lingue par-
ci stupiamo quando a Roma troviamo la differenza ticolari per diffondersi e le identit particolari assimi-
nella stessa Chiesa ecuadoriana, conoscendo sacer- lerebbero questi significanti universali, traducendoli
doti vicini alla Teologia della Liberazione ed altri nella loro lingua; e cos facendo si impossesserebbero
dellOpus Dei. di loro e li etnicizzerebbero facendone le basi delle
Per s, quello che emerge dalla nostra breve loro rivendicazioni identitarie. E non un caso che
ricerca sul campo che gli ecuadoriani sentono chia- la traduzione della Bibbia dal greco allo slavo, che
ramente che il loro grigio di una tonalit differente fecero Metodio e Cirillo nel IX secolo, costitu le basi
da quello che trovano nella maggior parte delle par- del nazionalismo russo; come quella che fece Lutero
rocchie che frequentano in Spagna e in Italia. E pro- pose le basi della nazione tedesca.
babilmente avrebbero una percezione molto diversa Sempre, infatti, la Chiesa si innestata in un
se, per esempio, frequentassero tutti comunit neo- contesto culturale con cui ha dovuto dialogare e
catecumenali. Per noi parliamo del clima religioso, con il quale, in qualche modo, ha dovuto negoziare.
dellaltro generalizzato (G. H. Mead, 1973) religioso Per esempio, in Occidente evidente leffetto sulla
che, mediamente, trovano a Roma e a Barcellona. Chiesa stessa, oltre che sulla societ, dellondata ra-
Quando andiamo a comparare due religiosit zionalista ed empirista che, partita nel Rinascimento,
statali, c da considerare subito un secondo elemen- si infranta sulle certezze creazioniste con la rivo-
to di complessit, quello territoriale, che riunisce in luzione astronomica di Copernico, con lo sguardo
s questioni culturali e localistiche. Se infatti lo spi- critico dellilluminismo, con la teoria evoluzionista di
rito unitario sotteso alla natura egualitaria del mes- Darwin e, in sintesi, con la nascita del metodo scienti-
saggio cristiano ha rappresentato sempre una forza fico e la laicizzazione della societ. Anche se c pure
centripeta che ha spinto allomogeneizzazione delle chi inverte i fattori, facendo derivare la rivoluzione
Chiese locali, sempre stata presente unaltra forza, culturale dellEuropa moderna dalla Riforma religio-
opposta. Infatti quel significante universale che la sa del secolo XVI: Senza Calvino non ci sarebbe
Chiesa di Roma ha dovuto sempre dialogare con i stato Voltaire (Trevor-Roper, 1969, 241). E forse la
tanti particolari, altrettante forze centrifughe, che in- soluzione ammettere uninterdipendenza tra fatto
contrava durante il suo cammino storico e durante la religioso e contesto culturale.
sua espansione geografica. Analizzando le religiosit di due o pi realt ge-
Le Chiese locali, in qualche modo, sono sem- opolitiche, che condividono la stessa religione domi-
pre sembrate figlie di due madri: la Chiesa madre e nante, dovremo quindi valutare la relazione tra due
la madre patria. Due madri che in molti casi non si elementi: lidentit culturale di ogni realt territoriale
che consideriamo e un habitat di significato(Hannerz,
2 Qui sarebbe da aprire unimmensa parentesi sulla relazione tra 2001), il cristiano cattolico, che passa trasversalmente
religione popolare religione ufficial eche hanno approfondito
molto bene autori come Delgado (1993) e Prat (1983), e che per dette realt. Due elementi che penseremo aperti,
per noi rimandiamo ad altro momento. dinamici e frequentati internamente dalla differenza.

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 55

Volendo poi comparare queste religiosit, cercando delle semplici riflessioni condivise. Un primo passo
di smarcarci dalla comparazione totalizzante dellevo- che ci aspettiamo ed auguriamo venga contrastato e
luzionismo (biologico o idealista che sia) e per pure corretto.
dallisolazionismo funzionalista, puntiamo al tipo di La prima cosa che facemmo, fu individuare nel-
comparazione focalizzato che ci suggerisce Geertz le due metropoli quei centri e quei momenti in cui la
(1988): come raggiungimento di una conoscenza collettivit ecuadoriana si metteva, in quanto tale, di
del modo in cui una realt universale come lidea fronte allesperienza religiosa. Dopo una previa inda-
del s (per noi sar lespressivit religiosa) si articoli gine svolta nel maggio del 2008, che pass per una
nelle diverse forme culturali. E questo sar possibile conversazione con la dottoressa Catalina Cobo della
in quanto, isolando una realt specifica, non sembra Defensora del Pueblo de Ecuador (dellAmbasciata
impossibile identificare delle categorie universali. dellEcuador) e per una lunga intervista con il con-
Aggiungendo quindi ai primi due elementi, un ter- sigliere comunale aggiunto3 al Comune di Perugia
zo, rappresentato da una certa uniformit del genere (capoluogo della regione Umbria, nel centro Italia)
umano. Wilson Ortiz, sapemmo da dove cominciare la nostra
ricerca romana. Presto infatti, ci rendemmo conto
che il fatto di trovarci nella capitale della Chiesa di
2. SUL CAMPO: ROMA E BARCELLONA Pietro aveva favorito pure una certa sistematizzazio-
ne delle devozioni riconducibili alle varie province
Quello che mosse inizialmente la nostra ricerca sul dellecumene cattolico. Questo anche perch, alme-
campo, fu lintenzione di fare unanalisi dei proces- no in linea teorica, ogni cardinale del globo ha a sua
si legati al multiculturalismo, per quanto riguarda disposizione una delle parrocchie della citt eterna,
lesperienza degli ecuadoriani in Italia e in Spagna. di cui titolare; parrocchie di quella urbs che anche
Che come sappiamo, sono i due paesi europei che, a orbis. Quindi, grazie a questi primi contatti, scoprim-
partire dalla grande crisi economica del paese ame- mo che la collettivit ecuadoriana si riuniva proprio
ricano nel 1999, accolsero i flussi pi ingenti dim- nella chiesa assegnata al Cardinale Jos Gonzales
migrazione provenienti da questarea. Fino al blocco Zumarraga, arcivescovo emerito di Quito. Questa
determinato dallistituzione da parte dei due paesi chiesa era la barocca Santa Maria in Via ed situata
europei del Visto nel 2003. in una zona centralissima di Roma, posta tra Palazzo
Seguendo un po lesempio del maestro della ri- Chigi, sede del governo italiano, e la famosissima
cerca sul campo Bronislaw Malinowski, decidemmo Fontana di Trevi.
per di partire da un aspetto particolare della vita Verso la fine di maggio ci presentammo ad
sociale di questa collettivit, per poi allargare il cer- Eulalia, quella che Padre Umberto, membro dellOr-
chio e fare considerazioni pi generali, sulla cultu- dine dei Servi di Maria che reggono di fatto la par-
ra e in questo caso sullincontro tra culture. Come rocchia di Santa Maria in Via, ci indic come la
lantropologo polacco scelse nella sua Argonauti del coordinatrice del centro ecuadoriano; una disponi-
Pacifico occidentale (1922) il cerimoniale kula, cos noi bile ragazzona di quasi quarantanni proveniente da
decidemmo di partire dallo studio del rituale catto- 3 La legislazione italiana prevede una rappresentanza nelle
lico, vissuto, chiaro, dagli ecuadoriani immigrati a amministrazioni locali dei residenti extracomunitari. Questa
Roma e a Barcellona. Diciamo subito che la nostra viene eletta a parte ed esclusa dal diritto di partecipare
alle votazioni del consesso (anche a causa di una discussa
ricerca ben lungi dallessere terminata e che queste interpretazione del concetto di cittadino espresso nellarticolo
che seguono non vogliono essere niente di pi che 48 della Costituzione italiana).

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
56 Francesco ROMIZI article

Ambato. Dopo una prima conversazione in cui ci iniziava la riunione del collettivo. Nella tavola delle
presentammo, spiegando il motivo della nostra visita, autorit sedevano in mezzo Padre Juan Carlos ed
fummo subito invitati a frequentare tutte le attivit Eulalia ed ai lati gli altri membri della directiva.
del centro. Il centro ecuadoriano di Santa Maria in In questo mese e mezzo, un tempo sicuramen-
Via ha una sua organizzazione costituita da un coor- te esiguo, quello che facemmo fu, a parte parteci-
dinamento laico, la directiva, che affiancata da un pare alle attivit domenicali del centro, organizzare
sacerdote responsabile. La directiva formata da una durante la settimana interviste in profondit con
coordinatrice, Eulalia, una tesoriera, Ramona, una membri di questo collettivo, tanto laici come reli-
segretaria, Ana, un responsabile della commissione giosi. Intervistammo Eulalia, il domenicano Padre
fiestas (nellultima domenica del mese si festeggiano Giovanny, Padre Juan Carlos, il giovane Juan
tutti i compleanni del mese) ed un responsabile della Francisco, la signora Guadalupe, il signor Eduardo,
ricca pagina internet del gruppo (www.ceroma.org), la giovane Lucia, Suor Sandra, la signora Elena. E
il marito di Ana. Il sacerdote che, in ultima analisi, ci parlammo occasionalmente con molti altri frequen-
sembr il vero leader carismatico del centro, era (ora tatori del centro, tra i quali Monsignor Voltolini
gli succeduto Padre Omar) il ventinovenne Padre che venne a visitare il gruppo di Santa Maria in Via
Juan Carlos di Quito. Anche se di fatto, i sacerdoti proprio nel giorno della sua investitura a vescovo di
ecuadoriani che passavano per Santa Maria in Via Portoviejo (importante citt della costa). E in pi in-
erano circa una dozzina, in quanto ultimamente la tervistammo un rappresentante politico della colletti-
Chiesa ecuadoriana ha deciso di investire nel suo fu- vit ecuadoriana della capitale italiana, il consigliere
turo permettendo ad alcuni dei suoi giovani pastori comunale aggiunto al Comune di Roma Madisson
di venire a studiare a Roma. Normalmente si tratta Godoy. Nonostante la limitatezza della nostra perma-
di corsi di Dottorato. nenza l, riuscimmo, soprattutto per un atteggiamen-
Per circa un mese e mezzo frequentammo assi- to molto aperto della comunit, a entrare in empatia
duamente il Centro e le sue attivit, alle quali fummo con molte persone del centro. Tanto che la secon-
ammessi dopo esserci presentati pubblicamente nella da domenica gi ci chiesero se volevamo suonare la
prima riunione. Le attivit del centro si sviluppavano chitarra nella messa e la terza se volevamo leggere
soprattutto la domenica pomeriggio: alle 15h arriva- una lettura. Sicuramente parvero pure interessati a
vano le prime signore (la componente femminile era conoscere uno sguardo esterno sulla loro realt. E
di gran lunga la maggiore) che si sedevano a parla- per questo ci chiesero, come feed-back, di scrivere un
re fuori sul cornicione marmoreo che circumnaviga articolo per la loro pagina web.
la superficie della chiesa; alle 16h veniva aperta la Ora, non potendo qui dilungarci troppo, cerche-
chiesa e gli ecuadoriani si riunivano in una sala par- remo di sintetizzare quello che emerso a Roma dei
rocchiale o nel chiostro prospiciente, assistendo ad temi che qui interessano. Venne a galla da pi parti
una lezione sulla Bibbia tenuta da Padre Giovanny, (Eulalia, Guadalupe, Juan Francisco, Madisson) un
oppure provando i canti con Suor Sandra; alle 17h disagio, chiamiamolo culturale, dovuto al fatto di vi-
veniva celebrata la messa da Padre Juan Carlos ed vere in una societ che appare pi materialista ed egoi-
altri giovani sacerdoti ecuadoriani; alle 18h circa la sta. Padre Giovanny, domenicano quarantenne, che
met della quarantina di ecuadoriani che mediamen- ci riceve nel convento di Santa Sabina, sullAventino,
te assisteva alla messa passava nuovamente nella sala insiste su questo scompenso culturale che contraste-
parrocchiale dove, dopo un momento di condivisio- rebbe con la matrice comunitaria della cultura ecua-
ne informale accompagnata da bibite e patatine fritte, doriana; una delle eredit pi autentiche, secondo

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 57

lui, delle antiche civilt precolombiane. Molto di pi, buon cammino per il cambiamento del contesto
ci dice, di un certo folklore commerciale. La Chiesa ambientale in cui si trovano abbiano una vera fede.
sembra rappresentare per molti un porto sicuro in Riflessione che troveremo nei discorsi di diversi sa-
cui riposare e difendersi dai mulinelli pericolosi e ma- cerdoti catalani.
terialisti dei mari dellOccidente (inteso non geogra- Questo non significa che si neghi che la reli-
ficamente). Dove fare provviste simboliche e restau- giosit latinoamericana viva un momento migliore
rare le scorte di unidentit esposta ai venti effimeri delleuropea. Anzi lo stesso Padre Juan Carlos, come
ed ai canti delle sirene del consumo. Eppure Padre pure Monsignor Voltolini, ci parlano di un inversio-
Giovanny non predica un ascetismo totale, un distac- ne del flusso evangelizzatore: se gli europei avevano
co dal mondo. Anzi per lui la teologia deve partire portato la buona novella al nuovo continente ades-
dalla realt, dai bisogni reali delle persone, in primis so starebbe avvenendo il contrario. Con un rovescia-
la povert. Quello che professa lui, con un chiaro mento totale dei ruoli.
debito nei confronti della Teologia della Liberazione, Quello che emerge dalle interviste pure la pre-
non un taglio manicheo con il mondo, ma al con- senza di differenze nel momento rituale, e in partico-
trario un dialogo pi stretto della materia con i valori lare, nella liturgia eucaristica: Guadalupe (lavoratri-
trascendenti. Una visione della Chiesa ecuadoriana ce domestica di circa 45 anni di Machala) sottolinea
simile a quella che ha il consigliere Godoy, dalla cui come le chiese in Ecuador siano sempre piene, men-
intervista emerge lo stesso apparente paradosso che tre in Italia, al contrario, appaiono sempre vuote. E,
si intuiva gi nellintervista con Padre Giovanny: concentrandoci proprio nella liturgia, quella di Santa
inizialmente ci dice che la Chiesa ecuadoriana sta Maria in Via, tutti gli elementi che componevano il
cambiando in funzione delle necessit delle persone, rituale e che lo servivano da accessori erano ricondu-
svolgendo unimportante funzione sociale; successi- cibili alla Chiesa ecuadoriana: i celebranti, i canti, la
vamente questa stessa Chiesa sembra caratterizzarsi, lingua usata, i santi e le Madonne invocate per inter-
secondo lui, per essere pi spirituale, un mediatore cedere, i vescovi in visita pastorale. Perfino i foglietti
con una dimensione trascendente. Mentre a Roma, il della messa erano quelli stampati per lArcidiocesi di
centro del cattolicesimo, gli ecuadoriani troverebbe- Quito. Pure luniverso iconografico di Santa Maria
ro, secondo lui, un contesto sociale in cui la religione in Via veniva nelloccasione personalizzato con una
non sta al primo posto e una Chiesa estremamente grande immagine della beata Narcisa (che Benedetto
istituzionalizzata, percepita quasi pi come una ONG XVI ha poi canonizzato il 12 ottobre del 2008). E
che come un ponte radio verso una dimensione ce- sempre erano presenti le due Madonne principali
leste. La Chiesa ecuadoriana (anche se il discorso si della devozione ecuadoriana: le coetanee (risalenti
potrebbe allargare a tutte le Chiese della CELAM: alla fine del XVI secolo) Vrgen del Cisne e Vrgen
Conferencia Episcopal Latinoamericana) ci viene del Quinche. La prima nella Novena a lei dedicata,
presentata nello stesso tempo pi spirituale e pi at- pubblicata da Padre Juan Carlos; la seconda sotto
tenta alle esigenze materiali. forma di replica della statua lignea originale nella
In molti ci parlano di uninfluenza negativa del prima cappella entrando a sinistra a Santa Maria
clima socio-culturale italiano sulla fede e la parteci- in Via.
pazione religiosa degli ecuadoriani immigrati l. Per Un fatto che richiam la nostra attenzione, in
Padre Juan Carlos ci mette in guardia dal chiude- quanto normalmente assente nelle celebrazioni ita-
re il cerchio con una relazione di causalit diretta. liane, fu la sorta di competizione discreta, per poter
Infatti egli si chiede se coloro che si allontanano dal leggere la prima e la seconda lettura. E, in generale,

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
58 Francesco ROMIZI article

il clima che respirammo in queste celebrazioni euca- nelle loro ricche tradizioni religiose.
ristiche fu di intensa e animata partecipazione e nello Chiudiamo questa digressione e torniamo alla
stesso tempo di grande rispetto. Con uno spiccato capitale catalana. Pure a Barcellona gli ecuadoriani
sentimento comunitario, un ruolo importante dei rimangono delusi da una citt con chiese stupende,
canti e un riferimento costante ai santi nazionali e come la gotica Mare de Du del Mar, ma riempite
alle due Madonne (che in determinate ricorrenze prevalentemente dai flussi veloci dei turisti e nelle
vengono portate in processione). Tralasciamo in que- quali riecheggiano riti freddi e dai toni cupi. E pure
sta sede un riferimento al ruolo peculiare della fede qui subiscono la tentazione di ricostituire un clima
e del fatto religioso per i migranti che, per quanto religioso pi confacente alla propria sensibilit reli-
sia un tema interessantissimo, ci porterebbe troppo giosa, resa per pi difficilmente attuabile dallassen-
lontano e ci spostiamo a Barcellona. za di clero compatriota e dalla volont espressa della
A Barcellona gli ecuadoriani immigrati non si Chiesa catalana di integrare nel proprio gregge le
aspettano certo di trovare San Pietro e il Pontefice, nuove pecorelle. Per queste ragioni fu un po pi
per s i successori di quei missionari che accompa- difficoltoso che a Roma ricostruire le dinamiche re-
gnarono Cristoforo Colombo - la cui statua svetta an- ligiose della collettivit ecuadoriana in quanto tale.
cora in fondo alla Rambla indicando il nuovo mondo Al consolato non seppero dirci se cera una chiesa
- e quelli che lo seguirono. Quei missionari che porta- in particolare dove la collettivit ecuadoriana facesse
rono nelle loro terre solo cinque secoli fa il Vangelo, comunit. Dei due numeri di telefono di altrettante
il lieto annuncio, ma che furono pure molto solerti, associazioni ecuadoriane che ci dettero a Fedelatina
quando entravano in un nuovo villaggio, nellimpos- (un coordinamento di associazioni latinoamericane),
sessarsi del waka (statua della stirpe che commemora- ad uno rispose un tale dicendoci che chi cercavamo
va la creazione mitica da parte di Viracocha dellan- non lavorava pi l; allaltro ci rispose il signor Jos
tenato tribale, in forma androgina) e nel distruggerlo Vera che per ben due volte non si present allap-
(Arriaga, 1920). Anche se non bisogna dimenticare puntamento convenuto. Neppure alla Delegaci
neppure che, dopo uniniziale collaborazione con i Diocesana de Pastoral Social ci furono molto utili.
conquistadores nel processo di acculturazione, furono La prima persona che riuscimmo a contattare e ad
pure quelli che, a partire da Bartolomeo de las Casas, intervistare fu Pare Joan, parroco di Mare de Du de
si implicarono di pi nella difesa degli indios e delle Lourdes, nel quartiere di Poble Sec a Barcellona; rin-
loro culture. E forse, anche per questo atteggiamen- tracciato grazie a Laura Porzio, una giovane antro-
to degli emissari della Chiesa e per la sua attitudine pologa che opera nella capitale catalana e che colla-
ad inglobare e ad essere tradotta, che le popolazioni bora con Carles Feixa nelle ricerche sui Latin Kings,
indigene fecero proprio e etnicizzarono il messaggio una banda internazionale (nata negli Stati Uniti negli
cristiano. La Virgen non solo inizi ad apparire ad anni 40) i cui componenti sono quasi nella totalit
indigeni, ma lo fece pure con sembianze indigene. E latinoamericani. Interpreti di unantropologia inter-
indigene erano pure le sembianze del bambino che ventista che ha contribuito alla parziale legalizzazio-
teneva in braccio. La Chiesa ecuadoriana arriva ad- ne di questo movimento. Alla quale pure Pare Joan
dirittura a scorgere nelle culture precolombiane las ha collaborato, inizialmente, nel 2006, solo fornendo
semillas del Verbo4, in quanto gli antenati dei cristiani dei locali parrocchiali dove potesse riunirsi la nascitu-
ecuadoriani avrebbero cercato, senza saperlo, Cristo ra associazione, e poi rimanendo sempre pi coinvol-
to. Noi non lo intervistammo per, come prete dei
4 Plan Global Pastoral de la Iglesia en el Ecuador 2001-2010: 12. Latin Kings, etichetta che gli stata suo malgrado

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 59

affibbiata, ma come parroco di un quartiere densa- dalla Chiesa non sono portatori di una vera fede, ma
mente popolato da latinoamericani. di tradizioni culturali. Persone che sarebbero poco
Pare Joan ha rilevato nel suo ufficio pastorale formate dottrinalmente e la cui esteriorizzazione re-
un certo disagio dei parrocchiani latinoamericani nei ligiosa sarebbe il corrispettivo di una penetrazione
confronti della Chiesa che trovavano a Barcellona. E superficiale nel mistero religioso. Persone che, o si al-
proprio dalla diagnosi di quello che potrebbe rappre- lontanerebbero dalla Chiesa, o cercherebbero luoghi
sentare un problema, ci presenta due possibili cure. dove poter esprimere questo tipo di fede popolare. E
La prima consiste nella ricostruzione, in sito, di una ci fa lesempio della chiesa di SantAgust, in carrer
Chiesa ecuadoriana, opzione che a detta sua funziona del Hospital, vicino alla Rambla, dove c una forte
negli Stati Uniti e che la stessa che abbiamo trovato devozione verso i santi e dove si pratica ladorazione
a Roma; anche se dubitiamo che sia lo stesso in altre eucaristica. Il motto che, insomma, sembra trape-
citt italiane. La seconda strada percorribile, quella lare dalle parole del sacerdote catalano, orgoglioso
scelta dalla Chiesa catalana, consiste nella costruzio- dellautenticit della religiosit discreta della sua ter-
ne di ponti, incorporando le differenze e facendole ra, potrebbe essere: meglio pochi ma buoni.
cos uscire da possibili ghetti. Come vediamo la que- La visione di Pare Joan non un caso isolato
stione che si pone la Chiesa catalana sulle misure per nella Chiesa catalana. Questa stessa visione, se vo-
affrontare i nuovi fenomeni multiculturali la stessa gliamo un po etnocentrica e positivista, che si pu
che si presenta ai diversi livelli di amministrazione condensare nellequivalenza essenziale religiosit
pubblica e agli intellettuali che, o esercitando una esteriorizzata-religiosit superficiale (e, implicitamen-
consulenza, o un semplice esercizio teorico, cercano te, primitiva), la trovammo pure nelle parole di Pare
il modello perfetto. Quello che coniughi integrazione Josep. Pare Josep, al quale ci indirizz Pare Joan (es-
e salvaguardia della diversit. sendo la sua parrocchia una delle pi densamente
Per, tornando a monte, il disagio ecuadoriano popolate da immigrati) lanziano parroco di Mare
per Pare Joan riconducibile soprattutto alla diversa de Du de la Llum, una parrocchia situata nel mez-
espressivit liturgica, pi fredda, in cui si esteriorizza zo dei quartieri popolari di Les Planes e Florida, nel
meno e dove le persone vivrebbero la fede in modo comune di Hospitalet. Pure lui rileva un problema di
pi discreto. In Catalogna in particolare, per il parro- adattamento religioso da parte dei molti immigrati
co di Mare de Du de Lourdes, in confronto con altre latinoamericani che vivono in questa zona dellarea
zone della Spagna dove la fede si manifesta ancora at- metropolitana barcellonese. Il suo giovane assisten-
traverso espressioni popolari, gli ecuadoriani trovano te, Pare Manolo, stima orientativamente intorno ai
pi difficolt per un clima secolarizzato ed una reli- 7000/8000 i latinoamericani che vivono nel territorio
gione che non presente per le strade. In verit dalle parrocchiale. E Pare Josep ci dice che di questi ven-
parole di Pare Joan sembra quasi che la maggiore gono in pochi, i pi anziani, e che comunque con il
esteriorizzazione religiosa di quegli ecuadoriani che tempo smettono di venire. Pure lui lo addebita anche
vivono male il clima di intimit diffuso nella Chiesa al fatto che la Spagna un paese abbastanza seco-
catalana sia un elemento superfluo. Infatti la associa larizzato e che qui non trovano la loro dimensione
pi ad unespressione folkloristica, residuo di mondi religiosa pi folcloristica. Un esempio che ci fa che
culturali che furono, che a un canale importante per in molti gli chiedono benedizioni, anche di oggetti
arrivare alla divinit. Questo si deduce dalla sua opi- come medagliette, e lo dice con un tono di distac-
nione che coloro che non riescono ad adattarsi alla co, se non di sufficienza. Anche lui vede il rischio
religiosit catalana e che si allontanano per questo di una ghettizzazione da parte di questi collettivi di

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
60 Francesco ROMIZI article

immigrati e proprio contro questa tendenza stata con cui un sacerdote barcellonese ci descrive la ri-
fondata unassociazione, Caminantes sin fronteras, chiesta di molti ecuadoriani di farsi benedire degli
che si riunisce la domenica dopo la messa e che per oggetti, soprattutto medagliette da portare addosso.
quello che ci rimaneva del mese e mezzo di ricerca Tornando alle due vie di cui ci parlava Pare
sul campo barcellonese frequentammo. La prospet- Joan, percorribili di fonte al disagio religioso, quella
tiva di Pare Josep si pu sintetizzare in questa breve di ricostituire una comunit religiosa nazionale in ter-
affermazione che ci fa, riferendosi agli ecuadoriani: ra straniera non stata del tutto scartata a Barcellona.
son religiosos pero no comprometidos. Infatti, otto anni fa nacque un gruppo composto es-
Ci troveremmo, insomma, di fronte a persone senzialmente da latinoamericani che si riunisce in
la cui identit religiosa non sarebbe tanto il frutto una chiesa barocca situata a met della Rambla, nel
di una libera e consapevole scelta, ma, in gran parte, versante del Raval, Mare de Du del Betlem. Qui tro-
di una costruzione sociale. Si passerebbe, pertanto, varono lappoggio di Pare Raymond che promosse
dalla fede profonda al puro folklore attraverso un una misa intercultural intorno alla quale si and for-
continuum i cui estremi possono essere rappresentati mando spontaneamente un gruppo di immigrati che
dagli appellativi al fenomeno religioso profondo ed non condividevano solo la celebrazione eucaristica
esteriore. Un continuum al quale pero gli ecuadoriani, ma molto di pi e che spesso alla fine della messa an-
come vedremo, cambiano implicitamente la defini- davano a banchettare da Bocata con quei pochi sol-
zione degli estremi che diventano spento e vivo di che consideravano spendibili per il superfluo. Un
e del quale invertono i poli. La lettura che sembra senso comunitario che raggiunse il suo momento pi
spesso emergere da parte dei prelati catalani si riallac- forte appunto nei primi anni, quelli delle difficolt e
cia idealmente, anche se con tonalit nettamente pi dellincertezza, del processo migratorio ecuadoriano
morbide, al je taccuse che trasmise a Roma nel 1599 il e che ora sta un po in una fase recessiva. Elvira, qua-
vescovo di Lima contro gli indios della sua diocesi che rantenne di Ambato e attualmente impiegata in Iberia,
descriveva externa facie christianos, interna facie idolatras. una delle fondatrici di questo gruppo e ci motiva
Giudizio analogo a quelli presenti in molte relazioni, la sua costituzione come una reazione costruttiva ad
conservate nellArchivio Segreto del Vaticano, relati- una Chiesa locale sentita come molto spenta e triste,
ve a diocesi dellEcuador, del Per o della Bolivia. dallattivit noiosa e dalle messe melanconiche. Ci
Quello che preoccupava gli agenti religiosi colo- parlarono di questo gruppo tanto Pare Joan, quanto
nizzanti, e che in parte si riflette sul giudizio dei loro un giovane seminarista di Tarragona.
eredi, non era tanto il timore per uneventuale etero- Un altro esempio di questa tendenza lasso-
dossia formale assunta da parte di queste popolazio- ciazione che abbiamo visto prima, Caminantes sin
ni, quanto per la possibile presenza in loro dei germi fronteras, che si costituita nella parrocchia di Mare
di un atteggiamento ancora idolatra. Uneredit sco- de Du de la Llum. Qui, in una delle riunioni, orga-
moda, traccia dei trascorsi culturali di civilt morte nizzammo un gruppo di discussione a cui partecipa-
ma ancora presenti. Idolatria che rappresenterebbe rono una ventina di latinoamericani e i due sacerdoti
un elemento caratterizzante di quella che Lvy-Bruhl (Pare Josep e Pare Manolo). La presenza del rector
(1922) defin mentalit primitiva e che consiste nel- della parrocchia e del suo giovane assistente non ini-
la credenza in presenze, forze, mana, energie, essenze b i partecipanti nel dire la loro opinione, per quan-
benevole o ostili e spesso associate o incapsulate in to poco piacevole potesse apparire ai due prelati. Ci
oggetti fisici. Un dato, questultimo, che evoca nella colp molto laffermazione breve ma pungente della
nostra ricerca sul campo, la sufficienza e il fastidio giovane boliviana Luz che disse: las misas aqu son

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 61

tristes; a veces me viene gana de llorar. Pi efficace di un allontanamento tra questi due collettivi immagi-
tanti altri interventi ben pi lunghi e motivati, che nari, quello in cui nel Rito della Comunione si recita
approssimativamente convergevano nellindividua- la preghiera che il Signore ci ha insegnato, guidati
zione di significative differenze nella liturgia: a par- dallo Spirito di Ges e illuminati dalla sapienza del
tire dalla grande presenza di giovani che animano in Vangelo, cio il Padrenostro, molti dei latinoamerica-
Ecuador la celebrazione con canti, fino alla natura ni tenevano le braccia aperte e alzate e le mani aperte
pi interattiva della messa di l dove il sacerdote fa- e rivolte verso il cielo come a ricevere fisicamente
rebbe domande allassemblea, facendola partecipare lo Spirito. Invece la maggior parte degli spagnoli ri-
attivamente al rito. manevano nella posizione precedente, cio in piedi
Ma la differenza sensibile, per presente e visibi- ma senza assumere posizioni particolari e funzionali
le, nella maniera di affrontare il rituale della eucarestia a quel momento rituale specifico.
la potemmo apprezzare anche attraverso losservazio- Infine notammo una risposta divergente pure
ne partecipante dello stesso, sempre nella parrocchia in un altro momento, sempre interno al Rito della
del Hospitalet. Era evidente la divisione dellassem- Comunione, e cio quello in cui nello Spirito del
blea in due collettivi, riconoscibili non tanto dai tratti Cristo risorto i partecipanti al rituale si scambiano
morfologici o dalla presenza di confini invisibili che un segno di pace. Qui, mentre gli spagnoli si davano
li separavano (seppur entrambi questi due elementi semplicemente la mano, i latinoamericani si abbrac-
erano in parte presenti), ma piuttosto da una risposta ciavano e scambiavano i due baci sulle guance. In
alla celebrazione ed al celebrante dalle tonalit diffe- questo caso bisogna dire che la stessa partitura di
renti. Tonalit che si facevano peculiari soprattutto cui parlavamo inizialmente ha previsto una variazio-
in tre momenti del rituale. Uno lo osservammo nella ne sul tema e infatti nel Messale festivo troviamo in
Preghiera Eucaristica della Riconciliazione e in par- piccolo, in fondo allenunciazione di questo momen-
ticolare nella presentazione del pane e del vino; gli to rituale, una nota che specifica che tutti si scambia-
altri due nel Rito di Comunione e in particolare nella no vicendevolmente un segno di pace secondo gli usi
recita della preghiera del Padrenostro e nel momento locali. Per, qui, a parte una differenza culturale nei
in cui i presenti si scambiano un segno di pace. saluti, emergeva chiaramente un atteggiamento di-
Infatti durante la presentazione del pane e del verso verso gli altri. E ancora una volta ci tornarono
vino - nel momento in cui il celebrante invoca Dio in mente delle parole di Elvira: Lo que ms hemos
Padre affinch mandi il suo Spirito per trasformare podido reproducir de la religiosidad ecuatoriana es el
questi due doni nel corpo e nel sangue di suo figlio trato con la gente, remplazando estas relaciones fras
Ges la maggior parte dei latinoamericani si ingi- que hay aqu. Los espaoles estaban siempre juntos
nocchiavano, mentre solo una netta minoranza rima- en la misa pero tampoco se conocan.
neva in piedi. Proporzione che si invertiva nel caso Infine ci colp unultima cosa. Alla fine di una
degli spagnoli. Unevidenza che ci richiam laffer- delle messe a Mare de Du de la Llum una bella ra-
mazione di una delle nostre principali informanti di gazza dai tratti latinoamericani and di fronte allalta-
Barcellona, Elvira, una delle fondatrici del gruppo re e rimase per molti minuti in piedi e con lo sguardo
del Betlem: en nuestro pas la eucarista se realiza con mu- come perso, rivolto verso una croce appesa in aria
cha ms devocin y respeto; y se mantiene un ambiente de proprio sopra laltare. Ci colp per due ragioni: per-
espiritualidad porque es un encuentro con el Seor y vamos ch era giovane (e i pochi giovani presenti nella cele-
all convencidos. brazione erano quasi tutti latinoamericani) e perch
Passando al secondo momento in cui notammo sembrava quasi assorta in un atteggiamento estatico.

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
62 Francesco ROMIZI article

Cio non solo cercava Dio, ma addirittura sembrava Che non ricalcano e rappresentano assolutamente le
cercarlo misticamente, ossia attraverso un procedi- diverse espressivit religiose qui confrontate, ma che,
mento di progressivo distacco sia dalla conoscenza secondo noi, contribuiscono alla loro formazione.
sensibile, sia da quella razionale. Dopo la premessa di Richard Wagner in cui vie-
Quindi, per quello che ci stato raccontato e ne indicata larte come la vera attivit metafisica della
per quello che abbiamo visto, ci troveremmo di fron- vita, Friederich Nietzsche apre La nascita della tragedia
te ad una maggiore esteriorizzazione della devozione (2007) identificando subito un principio dualistico in-
religiosa (media) ecuadoriana nei confronti di quelle terno allarte che per in qualche modo (essendo il
italiana e spagnola. Maggiore esteriorizzazione che si referente terreno della realt metafisica) assurge pure
manifesterebbe su due versanti: uno, dinamico, rap- a principio dualistico cosmico, identificando, non a
presentato da una maggiore mobilit rituale espressa caso, le due forze che lo compongono con due divi-
nei canti, in una partecipazione pi intensa, mistica nit della Grecia antica: Apollo e Dioniso. Nietzsche
ed emotiva, in unenfasi delle azioni rituali. Ed un identifica lapollineo e il dionisiaco con due forze ar-
secondo, statico, nella credenza pi incondizionata e tistiche differenti, che erompono dalla natura stes-
meno inibita da sovrastrutture culturali nella presen- sa, senza mediazione dellartista umano (Nietzsche,
za del divino (e in particolare dello Spirito Santo) e 2007: 26) e che quindi sono lespressione esteriore
delle sue propriet reali, effettive e con implicazioni di due impulsi (se consideriamo la natura in senso
ontologiche di cambio di status in oggetti fisici e ri- dinamico), essenze (se lo facciamo con una visione
tuali. da notare che in entrambe queste dimensioni pi strutturalista), o strutture mentali (se partiamo
sembra svolgere un ruolo centrale il riferimento allo da una prospettiva psicologista), che trascendono
Spirito Santo. Lelemento divino ritualmente presen- lespressione artistica in s e lazione umana stessa.
te e vivificante. Larte apollinea quella dello scultore o pi in
generale quella figurativa, mentre quella dionisiaca
per eccellenza la musica. Due arti che per Nietzsche
3. IL DIONISIACO NEL RITUALE CRISTIANO hanno ben poco in comune, in quanto voci di impul-
si non solo diversi ma in opposizione tra di loro. Due
Non cercheremo qui di capire le origini culturali o mondi artistici che assimila a due fenomeni fisiolo-
storiche di due modi di essere e sentire, in parte dif- gici: il sogno e lebbrezza. Apollo, il dio divinante,
ferenti, e che, come abbiamo visto, nascono da un in- il risplendente, la divinit della luce, che incarna
sieme di fattori estremamente complessi e irriducibili: pertanto il sogno, rappresenterebbe lUomo che cer-
quelli che hanno generato questi cammini lievemen- ca un significato a tutto e che toglie dalloscurit gli
te diversi verso il divino. Per, ci sembra opportuno oggetti della realt, dando un nome a tutte le forme
soffermarci sul terzo fattore che ipotizzammo nella che lo circondano. Ricollocando cos tali oggetti in
parte iniziale. Quello di un riferimento a strutture un Universo diventato ordinato e dotato di significa-
mentali universalmente presenti, che dialogherebbe to. LUomo che gode della comprensione immediata
con la complessa e policroma struttura interna della delle figure, figlio di una divinit etica che esige dai
Chiesa e con le particolarit culturali. E per fare que- suoi la misura e, per poterla osservare, la conoscen-
sto ci appoggeremo a un autore che nella sua strava- za di s. Tuttavia, per Nietzsche, nonostante la vita
ganza, fiorita purtroppo in follia, identific, a nostro suprema di questa realt sognata, traspirerebbe la
giudizio, meglio di chiunque altro gli archetipi di due sensazione che si tratti di unillusione e che sotto que-
modi differenti di avvicinarsi alla vita e al suo mistero. sta realt in cui viviamo e siamo ce ne sia nascosta

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 63

unaltra, abbastanza differente; meno nitida, per alla quale ci si pu solo abbandonare. E non un
pi pulsante. Una realt che per il filosofo tedesco caso che larte dionisiaca per eccellenza sia la musi-
emergerebbe proprio quando lincantesimo lucente ca, perch quella che meglio evoca e assomiglia a
del sogno si rompe provocando orrore, al quale per questenergia cosmica che per Nietzsche viene dalla
si aggiunge lestatico rapimento che, per la stessa natura; anzi che lespressione pi autentica della
violazione del principium individuationis, sale dallintima natura. Unenergia che riporterebbe chi la segue alla
profondit delluomo (Nietzsche, 2007, 24). misteriosa unit originaria. Cantando e danzando
Dioniso, dio del vino, dellistinto, del corpo, luomo si manifesta come membro di una comuni-
della passione e della fecondit si oppone insomma t superiore: ha disimparato a camminare e a par-
ad Apollo come la vita che vuole prevalere sulla sua lare ed sul punto di volarsene in cielo danzando
natura teleologica; lenergia cosmica che vuole ab- (Nietzsche, 2007: 26). Insomma luomo dionisiaco si
battere i limiti formali di un Universo divenuto ordi- estranierebbe da s stesso attraverso dei rituali in cui,
nato. E se Apollo era lemblema della coscienza uma- anche per mezzo della componente musicale, arriva
na, Dioniso la divinit dellinconscio. E non un a stati alterati della coscienza; per riallacciarsi meglio
caso che Nietzsche venga inserito da Ricoeur (1969), a questa energia cosmica originaria ed adagiarsi su
con Marx e Freud, nella categoria dei filosofi del di essa. Provando cos la sensazione debbrezza del
sospetto, coloro che, usando le parole di Augustn particolare che entra in contatto con il Tutto.
Gonzlez desacralizaron el espacio del sujeto metafsico ai- Non pensiamo che questi due atteggiamenti
slado y el espacio de las concepciones esencialistas de la historia verso la vita e verso lesistenza si trovino mai allo
(2002: 53). Da questo dualismo nietzschiano emer- stato puro, se non forse in determinati momenti di
gono chiaramente due atteggiamenti diversi verso alcuni rituali come potevano essere i Baccanali della
la vita e i suoi misteri: da una parte latteggiamento Roma del II secolo a.C. Invece si troveranno quasi
apollineo cerca di fare luce su tutto, di incorniciare la sempre combinati in qualche modo e con un dosag-
realt, di fare in modo che ogni oggetto della realt gio variabile.
sia riconducibile a unidea platonica dalle propriet Ora, secondo noi, non serve osare grandi pa-
note e che sia parte integrante di un disegno determi- rallelismi per intendere come nella religiosit e nel-
nato; incapsulando ci che indefinito in forme dai la ritualit ecuadoriana sia mediamente presente
contorni evidenti. Come ricordiamo larte apollinea una maggiore componente dellatteggiamento dio-
quella figurativa, quella della rappresentazione, del- nisiaco rispetto a quello che mediamente troviamo
la descrizione. nella maggior parte dellItalia e della Spagna. E lo
Invece latteggiamento dionisiaco totalmente stesso Nietzsche (2007: 25) che ce lo suggerisce nel
diverso, perch non usa tanto la vista degli occhi e momento in cui individua in quei danzatori di San
della ragione, ma ascolta, per cos dire, le vibrazioni Giovanni e di San Vito le schiere bacchiche dei gre-
dei tamburi dentro la propria anima. Non persegue ci. Cio in quelle espressioni religiose pi esterioriz-
orizzonti, ma sente e gode del fluire della forza vitale. zate, anche cristiane, considerate pi popolari; quelle
Ogni definizione inaccettabile in quanto rappresen- stesse studiate da De Martino in Lucania. Solo che
terebbe un laccio al fluire di questa energia che si il giudizio di valore nietzschiano agli antipodi: ci
avverte ma che non si pu afferrare, che libera per sono uomini che, per mancanza desperienza o per
definizione. Non si ricerca la conoscenza di s stessi, ottusit, distolgono lo sguardo da tali fenomeni come
ma lestasi, il perdersi nel tutto che e rappresen- da malattie popolari, schernendoli o compiangen-
ta questa forza vitale che non si pu dominare, ma doli nella coscienza della propria sanit: i poveretti

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
64 Francesco ROMIZI article

non sospettano certo quanto cadaverica e spettrale accenti dei tuoi inni e cantici, che risuonavano dolce-
apparirebbe appunto questa loro sanit, quando mente nella tua Chiesa! Una commozione violenta:
passasse loro accanto fremendo la vita ardente degli quegli accenti fluivano nelle mie orecchie e distillava-
invasati da Dioniso (Nietzsche, 2007: 25). no nel mio cuore la verit, eccitandovi un caldo sen-
Pu sembrare un controsenso ricercare in un timento di piet. Le lacrime che scorrevano mi face-
rituale cristiano le tracce di un approccio allesisten- vano bene (SantAgostino, Confessiones, 9, 6, 14). Qui
za che Nietzsche nel suo Tentativo di autocritica che non si assiste ad una verit scoperta attraverso la luce
precede la Nascita della tragedia, riconduce a una va- convincente di una parola che ispira un sogno bello
lutazione della vita anticristiana; arrivando perfino ed elevato; qui c solo la gioia, lemozione di una
ad identificare Dioniso con lAnticristo, colui che parte che si sente vicino al centro di tutto; una com-
doveva parlare in favore della vita, visto che per il mozione violenta, irrazionale, un fluire di emozioni
filosofo tedesco il cristianesimo fu fin dallinizio, es- che arriva dritto al cuore provocando eccitazione e
senzialmente e fondamentalmente, nausea e saziet quel senso di unit con lUniverso propria dellazio-
che la vita ha della vita, nausea soltanto travestita, ne dionisiaca nietzschiana. In una parola lebbrezza.
soltanto nascosta, soltanto mascherata con la fede Ci che pi di tutto ritroviamo della modalit
in unaltra o migliore vita (Nietzsche, 2007: 10). dionisiaca, nel culto cristiano, , senza dubbio, la re-
Unaffermazione figlia di una visione che identificava lazione rituale con uno in particolare dei tre elemen-
il messaggio cristiano come figlio esclusivo di Apollo. ti che compongono la divinit trinitaria: lo Spirito
Una contraddizione, in qualche modo, se consideria- Santo. Perch, se nel Verbum biblico e nella sua procla-
mo poi lascendenza dionisiaca che egli stesso poche mazione troviamo soprattutto la Verit intellegibile e
pagine pi avanti attribuisce a i danzatori di San raggiungibile attraverso un processo logico e coscien-
Giovanni e di San Vito. te, fatto su una rivelazione, al contrario, nelle conti-
E infatti pensiamo di poter individuare nel ritua- nue invocazioni rituali allo Spirito troviamo la Verit
le cristiano, e in maniera leggermente pi accentuata solo emotivamente sensibile; raggiungibile non attra-
nella sua maggioritaria interpretazione latinoameri- verso un dominio cosciente di s stessi e una raffigu-
cana, elementi dellapproccio dionisiaco al mistero razione etica e determinata della realt, ma attraverso
divino. Per esempio, nellimportante ruolo dei canti labbandono, loblio di s e del mondo.
sacri che come si evince dal appellativo non sono E in questo senso levidenza etnografica ci ha
semplici canti, ma parte necessaria ed integrale della mostrato unattitudine mediamente pi spontanea e
liturgia solenne5. In un certo senso si potrebbe in- meno mediata degli ecuadoriani nel vivere il rituale
terpretare nietzschianeamente pure laffermazione di eucaristico anche attraverso questo abbandono allo
SantAgostino, chi canta prega due volte6, pensando Spirito. Infatti, a parte la giovane in atteggiamento
che nel canto sacro appaiono tanto la modalit apolli- estatico, tutti e tre i momenti in cui notammo a Mare
nea (nelle parole) quanto la dionisiaca (nella musica). de Du de la Llum una partecipazione pi piena e
E la presenza dellazione estatica dionisiaca nel canto coinvolta del collettivo latinoamericano erano segnati
la descrive nel migliore dei modi lo stesso vescovo dallintervento ex machina e dallirruzione sullassem-
di Ippona: Quante lacrime versate ascoltando gli blea dello Spirito Santo. Durante la presentazione
del pane e del vino questi due oggetti non diventa-
5 Concilio Vaticano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 112: AAS 56 no il corpo e il sangue di Cristo perch cos scrit-
(1964) 128. to nel Vangelo, ma solo attraverso leffusione dello
6 SantAgostino, Enarratio in Psalmum 72. Spirito Santo. E linginocchiarsi a questo mistero

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 65

corrisponde pi a un abbandono estatico che alla di sintesi tra queste due forze nella tragedia attica.
presa di coscienza di una disposizione etica. Anche Infatti ricostruisce le fasi storiche di una lotta conti-
la recita del Padrenostro, che spesso viene fatta can- nua tra questi due principi avversi che si alternarono
tando, si compie guidati dallo Spirito di Ges, oltre nel primato dellinterpretazione della realt. Finch,
che illuminati dalla sapienza del Vangelo (ancora appunto, non si arriv a lopera darte sublime e
una volta sembra esserci una compresenza di dioni- celebrata della tragedia attica e del ditirambo dram-
siaco e apollineo). E le braccia alzate verso il cielo matico, come la meta comune dei due istinti, il cui
dei latinoamericani sembrano proprio chiamare que- misterioso connubio si glorificato, dopo una lunga
sta guida, affinch vivifichi la Parola. Infine, anche lotta precedente (Nietzsche, 2007: 39).
il segno della pace avviene nello Spirito del Cristo Ora, viste le considerazioni fatte precedente-
risorto. E ancora una volta lazione pi forte e ac- mente e divergendo dal nostro fino ad ora maestro
centuata dei latinoamericani, che non si danno sem- Nietzsche, non pensiamo sia azzardato tracciare un
plicemente la mano ma si scambiano un abbraccio, parallelismo tra la tragedia attica e il rituale eucari-
sembra voler evocare e manifestare questa presenza stico cattolico come luoghi di incontro e di sintesi di
viva ed energetica. due principi se non opposti almeno diversi, che, in
Pensiamo quindi che le messe italiane e spagno- costante dialettica, qui vengono integrati. Arrivando
le appaiano mediamente (lo ripeteremo sempre) no- a quellequilibrio che cos defin un precursore del
iose, tristi, cupe agli ecuadoriani immigrati proprio dualismo nietzschiano: lottundimento bacchico del-
per la presenza debole dellelemento dionisiaco. Cio la coscienza e il suo balbettio selvaggio devono esse-
per una dialettica non sempre attiva tra la Verit ap- re accolti nellesistenza limpida della bella corporeit,
presa e la Verit sentita, tra il Verbum e lo Spirito, tra e la limpidezza priva di spiritualit di questultima
lo scritto e il vivificante, tra limmagine della Verit e deve essere accolta nellinteriorit dellentusiasmo or-
il sentore del suo effluvio. Mentre gli agenti religiosi giastico (Hegel, 2000: 953). Un parallelismo, quello
europei vedrebbero con maggior diffidenza queste con la tragedia attica, che si potrebbe estendere, pen-
forme particolarmente esteriorizzate della devozione siamo, ad altri rituali religiosi di diverse tradizioni; e
e del rituale perch temerebbero una deriva verso il che descrive un fenomeno che non completamente
dionisiaco in cui si perda lorizzonte significante, cio nuovo allAntropologia. Infatti si ritrova in qualche
quello del apollineo. Continuando su questa linea, modo presente nella teoria del simbolo di Victor
discordiamo da Nietzsche nella sua visione esclu- Turner ed in particolare nella funzione integrante
sivamente apollinea della religione cristiana, forse insita nella bipolarit del simbolo rituale. E proprio
condizionata pure da una visione pi luterana (suo lanalisi del simbolo rituale appare fondamentale per
padre era un pastore luterano) della stessa; visione avventurarsi nella comprensione di un rituale e delle
in cui il rituale, senza dubbio, stato depurato ancor forze l implicate. Perch il simbolo non solo lunit
di pi da tutti quegli elementi di esteriorit pi ri- basica e minima di un rituale (Turner, 1976), ma an-
conducibili al lato dionisiaco; in particolare dei sacra- che lunica porta verso un universo sconosciuto che
menti che, veicoli della grazia divina nella tradizio- solo attraverso di esso si pu manifestare.
ne cattolica, diventano superflui in una prospettiva Ma prima di andare a vedere proprio il ruolo
marcata dalla predestinazione e dal conseguente ri- dei simboli ci sembra opportuno citare unimpor-
dimensionamento della classe sacerdotale mediatrice. tante autrice che si servita del dualismo nietzschia-
Comunque Nietzsche, pur parteggiando fortemente no. Parliamo di Ruth Benedict che nel suo Modelli
per il dionisiaco, individua un momento importante di cultura us dionisiaco e apollineo per descrivere il

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
66 Francesco ROMIZI article

contrasto fondamentale tra i Pueblos e le altre cul- unenergia psichica, che sostituisce alla libido freu-
ture del Nordamerica. La differenza che per corre diana e che secondo lui nascerebbe nellinconscio. E
tra il suo uso di questi due concetti ed il nostro che infatti proprio linconscio collettivo sarebbe per lui
lantropologa americana se ne serv per classificare il principio basico del simbolismo rituale, collegato
e separare due collettivit, mentre noi li utilizziamo con la mitologia, con la religione e contenente tutta
per trovare un termine di confronto nella diversit. leredit spirituale delluomo.
Mentre cio Benedict scrive: I Pueblos del sud- Anche lAntropologia, quando si occupata dei
ovest appartengono al tipo apollineo (1960: 84), noi simboli, ha riconosciuto spesso lesistenza di una di-
non diremmo mai che, per esempio, gli ecuadoriani mensione della realt dove lo sguardo razionale e il
appartengono al tipo dionisiaco. In quanto ricono- ragionamento logico non potevano arrivare. E altret-
sciamo in tutte le collettivit che qui citiamo la com- tanto spesso questa dimensione presente ma invisi-
presenza di entrambi i principi. Per cui, per quanto bile allocchio si concepirebbe come frequentata da
condividiamo la sua scelta di servirsi di queste cate- non meglio definibili energie e correnti emozionali.
gorie dotate di un forte potere esplicativo, ci sembra Sapir (1969), per esempio, che si riallaccia molto a
che luso che essa ne fa la conduca verso una visione Jung, distingue tra simboli referenziali e simboli di
eccessivamente riduzionista. condensazione: i primi, come i segni di Jung, sa-
rebbero prevalentemente cognitivi e si riferirebbero
a fatti conosciuti; i secondi (che includono la maggior
4. IL DIONISIACO NEL SIMBOLO CRISTIANO parte dei simboli rituali) invece sarebbero saturi di
qualit emozionali e, come i simboli di Jung, affon-
Lo studio del simbolo, la cui nascita in qualche derebbero le loro radici nellinconscio. Anche Sapir,
modo coincide con la rottura della visione essenziale come Jung, concepisce la presenza di una certa ener-
dellUomo e della sua realt e con la scoperta di una gia psichica che definisce scarica di tensione emotiva.
sua molteplicit dimensionale, riceve un grande im- Una tensione emotiva, unenergia quindi, potenzial-
pulso dallappena nata psicoanalisi. Infatti il simbolo mente caotica che necessita proprio dei simboli di
acquistava sempre pi importanza mano a mano che condensazione per esprimersi in maniera armonica
si rilevava nella psiche umana una realt non diret- e ordinata.
tamente raggiungibile. Quando si inizi a percepire Sempre nella scienza antropologica uno degli
la presenza di energie, entrando in un buco nero autori che si occupato dei simboli rituali con pi
dove la vista del cosciente si offuscava e arrendeva costanza e con risultati sicuramente interessanti
a qualcosa che non poteva scomporre analiticamen- stato Victor Turner. Costui si riallaccia a Sapir, cor-
te. E qui entrarono in gioco i simboli e la loro fon- reggendo per un po il tiro. Infatti per Turner (1976)
damentale funzione evocatrice ed integrante. Infatti tutti i simboli rituali sarebbero nello stesso tempo re-
la funzione primaria del simbolo, se di funzione ferenziali e di condensazione. La distinzione, invece,
lecito parlare, proprio quella di esprimere un fatto andrebbe fatta, secondo lui, allinterno di uno stesso
relativamente sconosciuto che spesso dimora nellin- simbolo che presenterebbe sempre una polarizzazio-
conscio e che non sarebbe raggiungibile altrimenti. ne costituita da un polo sensoriale e un polo ideolo-
Ora le questioni sarebbero molte, come, per esempio, gico. E mentre il secondo sarebbe relazionato con i
se queste energie si possono classificare, individuare, principi dellorganizzazione sociale, il primo, radica-
se nascono nellindividuo, o se, al contrario, sono to nellinconscio, si riallaccerebbe ancora una volta a
cosmicamente presenti. Jung ci parla chiaramente di esperienze emozionali; evocate tra laltro, per Turner,

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 67

proprio dalla forma esteriore del simbolo. Nessuno unaltra versione del dualismo apollineo-dionisiaco.
mai riuscito a definire pienamente e razionalmente Come si deduce dalla teoria di Turner, la sintesi tra
queste energie, queste forze, queste esperienze emo- questi due principi non avverrebbe solo nella totalit
zionali, questo fermento vitale che sembra indipen- del rituale, ma pure allinterno della sua cellula ele-
dente dalla determinazione dellUomo e dalle sue mentare, il simbolo. E questo emerge chiaramente
leggi. Per una presenza che in tanti avvertono e dallosservazione del diverso approccio che avevano
che, soprattutto dopo la caduta dellillusione delluni- i due collettivi di Mare de Du de la Llum di fronte
t dellIo con la scoperta dellinconscio da parte di ad uno stesso simbolo che come abbiamo visto per,
Freud, sembra essere universalmente accettata pure ha due poli. E implicitamente ci descrive questa sin-
in ambito scientifico. tesi pure SantAgostino7 nella sua definizione di uno
Tornando a Turner, egli vede il rituale come un dei simboli rituali pi densi e carichi del panorama
luogo di incontro tra due momenti della vita umana simbolico cattolico, il Sacramento: Accedit Verbum at
e sociale rappresentati da questi due poli. Il rituale elementum, et fit sacramentum; segno sacro a cui sempre
come meccanismo che trasformerebbe periodica- sono associati due elementi strettamente collegati tra
mente il coercitivo in desiderabile e questo perch di loro, la benedizione e lo Spirito Santo.
il suo simbolo dominante metterebbe in contatto Ad una prima vista potremmo pensare che il
le norme etiche e giuridiche della societ con forti sacramentum si componga, utilizzando una classifica-
stimoli emotivi. Infatti nella situazione di azione del zione che ci viene dalla Linguistica (e in particolare
rituale, con la sua eccitazione sociale e i suoi stimoli da De Saussure), di un significato, il Verbum e di un
direttamente fisiologici, come la musica, il canto, la significante (il mediatore materiale attraverso cui si
danza, lalcool, lincenso e i vestiti stravaganti, il sim- manifesta il segno), lelementum. Per il sacramentum
bolo rituale effettuerebbe uno scambio di qualit tra non un segno, perch la sua natura non esclusi-
i due poli di significato. Da una parte le norme e i vamente, per intenderci, apollinea, in quanto il suo
valori si saturerebbero di emozioni (di energia), men- contenuto non solamente cognitivo e riferito a fatti
tre dallaltro lato le emozioni immediate ed elemen- conosciuti, definiti e illuminati dalla coscienza. Infatti
tari si nobiliterebbero nel contatto con i valori sociali. il sacramentum sarebbe un momento liturgico, un
Insomma, tornando alla terminologia nietzschiana, il rito, un segno sacro che non rappresenterebbe sol-
rituale sarebbe il luogo dove apollineo e dionisiaco tanto un significato attraverso un significante, ma che
si scambierebbero le loro propriet, integrandosi in invece porterebbe con s effetti concreti e un cam-
maniera armonica e simbiotica. Sembra esserci, per- bio di status; che non conterrebbe solo una struttura
tanto, una stretta parentela, se non addirittura coin- ideologica fissa, ma anche unenergia, una dialettica
cidenza, tra impulso dionisiaco e lenergia che evoca continuata e rinnovante con il piano celeste. La be-
il polo sensoriale di certi simboli religiosi. nedizione di Dio Padre, che contemporaneamente
Ci ritroviamo pienamente con la teoria del sim- parola e dono (bene-dictio) sarebbe unazione rituale
bolo turneriana che mette in evidenza tutti gli aspetti che porterebbe un effetto vivificante, che attraverso
fondamentali presenti nel rituale e, riallacciandoci al alcuni rituali si trasferirebbe e incorporerebbe a og-
nostro case-study, potremmo dire che nei simboli del getti fisici (lostia, lacqua, laceto, il segno della croce,
rituale ecuadoriano il polo sensoriale ha mediamen- ecc.) e da questi passerebbe ai fedeli.
te un peso maggiore rispetto a quello che ha negli Questo passaggio di energia vitale non pu
stessi simboli dei rituali delle Chiese italiana e spa-
gnola. Sostanzialmente ci troveremmo di fronte ad 7 SantAgostino, In Iohannis evangelium tractatus

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
68 Francesco ROMIZI article

darsi n per opera del significante, n dello stesso si- per giunta del tutto inappropriato in quanto riferi-
gnificato ma solo attraverso un terzo elemento: la po- to a una forza sempre personale. Eliade (1976: 29)
tenza che viene dallo Spirito Santo e che lo Spirito prova a raccogliere concetti simili che per, o sono
Santo. Affinch quelli che saranno battezzati nascano strettamente legati a culture particolari, o si portano
dallacqua e dallo Spirito (Gv. 3,5). Il sacramentum dietro gli stessi limiti definitori del mana. Come lo
di SantAgostino non molto lontano dalla ierofania stesso concetto incaico di huaca, che lecuadoriano
di Eliade (1976: 17), cio da un oggetto che diventa Jacinto Jijon y Caamao (1990) riallaccia alla nozio-
sacro nella misura in cui incorpora e rivela unaltra ne melanesiana.
cosa diversa da s. E, tornando ai simboli, possiamo
dire che come Ges e Dio Padre sarebbero consu-
stanziali per mezzo dello Spirito Santo, cos pure nel 5. RIFUGGENDO I LIMITI DEGLI SCHEMI
sacramentum il significante non rappresenterebbe solo il TRADIZIONALI
significato ma lo incarnerebbe; grazie allenergia, alla
potenza, allirruzione dello Spirito Santo. Il sacramen- Che sia reale o immaginaria la particolarit della re-
tum, pertanto, come scrigno semiotico che contiene ligiosit media ecuadoriana, rispetto alla europea,
un significato e per pure unenergia. Questultimo la presenza mediamente pi marcata dellenergia (nel
punto , secondo noi, centrale per comprendere pie- senso di forza viva e attiva e capace di compiere la-
namente la sfumatura maggiormente dionisiaca della voro) divina; che approssimativamente si pu rico-
devozione rituale ecuadoriana. Viene vista un po di noscere nello Spirito Santo. Viene considerata parti-
pi una forza in quelloggetto o in quel rituale del colarmente la forza divina e si ricerca costantemente
quale non basta comprenderne il significato, ma si un contatto e uno scambio con questa; sia attraverso
sente la necessit pure di evocare e sentire tale forza le azioni rituali, sia attraverso il contatto con oggetti
che veicola; e di abbandonarsi ad essa. Siamo insom- benedetti (che si suppone contengano detta energia).
ma tornati al polo sensoriale di Turner. Lindividuazione di questi due principi, il dionisiaco
Questo discorso si pu estendere ad altre reli- e lapollineo, ed il riconoscimento di una loro pari
gioni e ad altri universi culturali con le loro ierofanie. dignit rituale e della loro sintesi simbolica ci permet-
Anzi, dovendo parlare di forze, energie, potenze divi- tono di ricercare una comprensione della religiosit
ne o della natura sempre risultato pi facile riferirsi ecuadoriana che non si appoggi sugli schemi tradi-
a mondi lontani e a religioni primitive. Perch la zionali della comparazione totalizzante evoluzionista;
credenza che un determinato oggetto fosse riempi- e, nello stesso tempo, che rifugga le secche del relati-
to di una qualche energia divina sembrava pi per- vismo culturale.
tinente ad una pratica feticista africana che ad una Ci vorrebbe infatti pochissimo a ricadere nella
religione complessa ed elevata come la cristiana. Che progressione magico-religioso-scientifico e ad innal-
spesso si vista solo come una religione del Libro zare su di un piedistallo la religiosit occidentale cos
e ci si dimenticato che pure una delle religioni depurata dalla sacra luce dellIlluminismo, di
dello Spirito. E infatti diventa impresa ardua trovare ogni orpello pagano e primitivo. Nello stesso modo
un termine nel lessico antropologico con il quale si in cui si potrebbe liquidare come primitiva ogni for-
possano descrivere le qualit dei simboli e rituali che ma espressiva religiosa ancora connessa a rituali ma-
abbiamo visto. Sta di fatto che, praticamente, luni- nipolatori, ossia magici.
co termine che abbiamo per riferirci a questenergia, Pensando cos che la differenza dipenda solo
forza, potenza, il termine melanesiano di mana; da unassimilazione ecuadoriana ancora incompleta

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 69

della ragione, o di quella che Nietzsche (2007) chia- nostalgico dello Spirito si vedano i nuovi (e non
ma idea illusoria. In quanto questa deriverebbe se- folcloristici) movimenti pentecostali nel mondo pro-
condo il filosofo tedesco e noi non possiamo che testante o quelli carismatici in quello cattolico e del
annuire da Socrate e dalla sua incrollabile fede che suo estatico fluire? La prima cosa che succede una
il pensiero giunga, seguendo il filo conduttore della presa di coscienza della limitatezza etnocentrica delle
causalit, fin nei pi profondi abissi dellessere, e che teorie evoluzioniste, che solo sanno guardare verso
il pensiero sia in grado non solo di conoscere, ma una direzione.
addirittura di correggere lessere (Nietzsche, 2007: Successivamente si comincia ad ipotizzare che le
101). Quindi, questo spirito della scienza, rappresen- medagliette benedette non siano solo i nuovi huacas9,
tato dalla fede nella possibilit di attingere la cono- che la ricerca della Grazia non derivi solo dallabi-
scenza della natura e nellefficacia risanatrice univer- tudine di rifuggire il panema10 (Schaden, 1987: 303),
sale del sapere, stato assimilato in pi di duemila che la maggior esteriorit ed espressivit che ci testi-
anni. Cosa che non potuta succedere nel nuovo moniano gli informanti ecuadoriani, e che in parte
mondo e soprattutto nellAmerica centrale e meridio- potemmo noi stessi toccare, non siano figlie esclusive
nale dove la componente demografica riconducibile di quel tipo di ritualit-festa presente in tutte le prin-
alle popolazioni indigene molto alta. cipali tradizioni religiose dellAmerica Latina; e, an-
Per cui, citando unesclamazione che in un suo cora, che la forte devozione per i santi e le madonne
romanzo Gabriel Garcia Marquez (1996) attribuisce non sia solo lennesimo sincretismo con le tradizioni
al Libertador, Simon Bolivar, in risposta ad un com- religiose precolombiane, che ricicla quellinsieme di
mensale francese che gli stava dando lezioni di divinit minori ed entit spirituali alle quali spesso la
politica - per favore, cazzo, lasciateci fare tranquil- divinit maggiore, divenuta deus otiosus, sembrava de-
lamente il nostro Medioevo! -, potremmo ipotizzare legare molte questioni della vita quotidiana. Pure for-
che il tempo avuto a disposizione dalle societ latino- se; per non solo. Potrebbe invece, essere utile, torna-
americane per consegnarsi totalmente e pienamente re a prendere in considerazione una certa uniformit
allidea illusoria non sia stato sufficiente. E ci viene in umana. Considerando che tutti questi elementi che
mente, a questo proposito, un altro brano tratto dal abbiamo qui sopra citato potrebbero fare riferimento
dialogo tra Idolatria e Fides, che immagin la monaca pure (e non solo) a strutture universalmente presenti
e poetessa del XVII secolo Juana Ines de la Cruz: nellUomo. Una uniformit del genere umano che
Idolatria: [] Non cos grande la tua forza, che per non si esprimerebbe nella staticit e nellimboc-
con un solo strappo tu possa estirpare le radici dei co di un cammino unico, ma nella differenza e nelle
miei riti antichi e profondi8. Una poesia scritta pen- scelte culturali dentro una gamma di possibilit; una
sando alluso azteco dei sacrifici umani. uniformit dialettica. Perci lindividuazione del dio-
Per, cosa succede quando ci accorgiamo che nisiaco nella religiosit ecuadoriana non servirebbe
il dionisiaco ancora presente nella nostra depurata tanto a marcare come diversa una cultura altra,
religiosit e pulsa pi che mai cercando di recupe- come fece Benedict, ma a riconoscere il dionisiaco
rare le posizioni perdute nel contatto con il trascen- pure nella nostra societ.
dente? Cosa succede quando ci accorgiamo che in
9 Oggetti
vasti settori dellOccidente risorge un sentimento sacri, inca, che si riteneva conservassero in s il potere
che le aveva create e che fossero in grado di influire sulle
vicende della vita umana.
8 In: Ceram, C.W., (1958), Civilt al sole, Milano, Mondadori 10 La perdita di contatto con le forze magiche e sovrannaturali
(293). in alcune culture dellAmazzonia.

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
70 Francesco ROMIZI article

Infine ci chiediamo se in Occidente il dionisiaco BIBLIOGRAFIA


nel fenomeno religioso non sia stato messo da par-
te con troppa fretta. E, ripensando alle espressioni AA.VV. (1977) La Bibbia di Gerusalemme. Bologna:
malate nelle quali nel XX secolo si incarnato laica- Edizioni Dehoniane.
mente, riconsideriamo ci che ci insegn la mitologia AGOSTINO, (Sant) (1982) Le confessioni. Milano:
greca ai suoi tempi e la psicanalisi ai nostri tempi: Rizzoli.
che se si ignorano certe forze solo perch irrazionali AMSELLE, J. L. (2001) Connessioni. Antropologia
e non immediatamente riducibili a un principio etico delluniversalit delle culture. Torino: Bollati
o logico non si elimineranno, ma si renderanno sola- Boringhieri.
mente pi incontrollate e caotiche. Questa anche la APPADURAI, A. (2005) Sicuri da morire. Roma:
lezione tragica di Euripide e delle sue Baccanti, dove Meltemi.
Penteo, re di Tebe si rifiuta di riconoscere la divinit ARRIAGA, P.J. (1920) [1621] La extirpacin de
di Dioniso che considera solo una sorta di demone la idolatra en el Per. In URTEAGA, H.H. (a
eccitato. E il Dioniso non riconosciuto, non accettato, cura di) Colleccin de Libros y Documentos Referentes a
non integrato si riveler con il disordine sociale, la la Historia del Per, II serie, vol. I. Lima.
follia, la violenza, incarnate nelle donne tebane dive- BARTHES, R. (1966) [1964] Elementi di semiologa.
nute baccanti invasate; e che faranno a pezzi Penteo. Torino: Einaudi.
Tornando al caso specifico delle religioni, igno- BENEDICT, R. (1960) [1934] Modelli di cultura.
rando il loro lato dionisiaco, correrebbero, secondo Milano: Feltrinelli.
Nietzsche, un grande rischio: questa la maniera Catecismo de la Iglesia Catlica (1992) Asociacin de
in cui le religioni sogliono estinguersi: [] quando Editores del Catecismo.
cio il sentimento del mito si estingue e al suo po- DE MARTINO, E. (1959) Sud e magia. Milano:
sto subentra la pretesa della religione alla fondatezza Feltrinelli.
storica (Nietzsche, 2007: 74). Una Verit divina, in- DELGADO, M. (1993) La religiosidad popular:
somma, difficilmente verrebbe accettata e riconosciu- En torno a un falso problema [En lnia], Gazeta
ta pienamente se oltre ad essere imparata non verr de Antropologa, 10. [Consulta, 28.07.1998].
pure sentita. Se non ci sar uno scambio costante di ELIADE, M. (1976) [1948] Trattato di storia delle
qualit tra lapollineo e il dionisiaco di un rituale e religioni. Torino: Boringhieri.
tra il polo ideologico e quello sensoriale del simbolo GARCA MRQUEZ, G. (1996) Il generale nel suo
che lo domina. Affinch la parola non si percepisca labirinto. Milano: Mondadori.
morta e lenergia caotica. O, che lo stesso, affin- GARZN, J. C. (2007) Novena en honor a Nuestra
ch la parola si vivifichi e lenergia diventi creativa. Seora del Cisne. Quito.
Riecheggia nelle vuote chiese europee il rimprovero GEERTZ, C. (1988) [1973] Interpretazione di culture.
di Nietzsche (2007: 75) ad Euripide: poich avevi Bologna: Il Mulino.
abbandonato Dioniso, anche Apollo abbandon te. GONZLEZ, A. (2002) Eso que somos: La identidad
en la sociedad que viene. Barcelona: Edicions de la
Universitat de Barcelona.
HANNERZ, U. (2001) [1996] La diversit culturale.
Bologna: Il Mulino.
HEGEL, G. W. F. (2000) [1807] Fenomenologia dello
Spirito. Milano: Bompiani.

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Il dionisiaco domenticato del rituale cristiano 71

JIJION Y CAAMAO, J. (1990) La religion del RESUM


Imperio de los Inca. Quito. Partint duna etnografia sobre la religiositat dels equatori-
LVY-BRUHL, L. (1971) [1922] La mentalit ans immigrats a Roma i a Barcelona destaquem una lleu-
primitiva. Torino: Einaudi. gera, per significativa divergncia de la interpretaci de la
MEAD, G. H. (1973) [1934] Espritu, persona y partitura del ritual cristi respecte a la que es practica a
sociedad. Barcelona: Paids. les dos metrpolis europees. Des de levidncia etnogrfica
Messale festivo Emmaus (1995) Milano: Edizioni San de la devoci dels equatorians emigrants, que pateixen per
Paolo. ser insertats en un context religis ms introspectiu i secu-
NIETZSCHE, F. (2007) [1872] La nascita della laritzat de lo que van deixar, iniciem una reflexi terica que
tragedia. Milano: Adelphi. es recolzar sobretot a El naixement de la tragdia de Nietz-
PRAT, J. (1983) Religi popular o experincia sche, al seu dualisme artstic i, alhora, csmic de lapolini-
religiosa ordinria. Arxiu Etnogrfic de Catalunya, dionisac. Reconeixem una semblana entre la funci de la
2: 49-69. tragdia tica i la del ritual eucarstic com llocs on es troben
RICOEUR, P. (1969) Le conflict des i integren harmnicament aquestes dues formes dabastir
interpretations. Paris: Seuil. lo div i el misteri de la vida. Intentarem demostrar la seva
SAPIR, E. (1969) Anthropologie, Vol.2: Culture. Paris: complementarietat i sortir de la equivalncia etnocntrica:
Les editions de Minuit. religiositat exterioritzada religiositat primitiva.
SCHADEN, E. (1987) [1970-76] Le religioni [CRISTIANISME, RITUAL, DIONISAC, SMBOL,
indigene dellAmerica meridionale. In PUECH, SACRAMENTUM]
H.-CH. (a cura di) Le religioni dei popoli senza
scrittura. Bari: Laterza, pagg. 283-332. RESUMEN
TREVOR-ROPER, H. R. (1969) [1967] Partiremos de una etnografa sobre la religiosidad de los
Protestantesimo e trasformazione sociale. Bari: Laterza. ecuatorianos inmigrados a Roma y a Barcelona. All desta-
TURNER, V.W. (1976) [1967] La foresta dei caremos una ligera pero significativa divergencia entre su
simboli. Brescia: Morcelliana. interpretacin del ritual cristiano eucarstico y la que en-
WEBER, M. (1970) [1922] Letica protestante e lo cuentran practicada en las dos metropolis europeas. Desde
spirito del capitalismo. Firenze: Sansoni. la evidencia etnogrfica surge una devocin ecuatoriana
que sufre porque est insertada en un contexto religioso
ms introspectivo y secularizado del al origen. Desde aqu
empezaremos una reflexin terica que se apoyar sobre
todo en El nacimiento de la tragedia de Nietzsche y en su
dualismo artstico y csmico de lo apolneo y lo dionisiaco.
Reconoceremos una semejanza entre la funcin de la trage-
dia tica y la del ritual eucarstico como lugares en donde se
encuentran e integran armnicamente estos dos diferentes
modos de abarcar lo divino y el misterio de la vida. En fin
intentaremos demonstrar su complementariedad saliendo
de la equivalencia etnocntrica: religiosidad exteriorizada-
religiosidad primitiva.
[CRISTIANISMO, RITUAL, DIONISIACO, SMBOLO,
SACRAMENTUM]

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
72 Francesco ROMIZI article

ABSTRACT
Starting from un ethnography about the religiousness of the
Ecuadorian emigrants in Rome and in Barcelona, we can see
a slight but significant difference in their interpretation of
the Christian Eucharistic ritual in comparison to that which
you can find practiced in the two European metropolises.
From the evident ethnography of the emigrate sufferance
Ecuadorian devotion, because they were inserted in a reli-
gious context which is more introspective than the previous,
we will start by a theoretical observation which will above
all be based upon The Birth of Tragedy by Nietzsche in the
Apollonian-Dionysian. We recognize a similarity between the
function of the attic tragedy and that of the Eucharistic ritual
such as places in which they meet and integrate harmoni-
cally, these different ways bring them closer to the divine
and to the mystery of life. We try to demonstrate how they
are complementary and to go from the religious ethnography
equivalence: expressed religion-primitive religion.
[CHRISTIANITY, RITUAL, DINOYSIAN, SYMBOL,
SACRAMENTUM]

(con)textos (2008) 2:51-72, ISSN: 2013-0864


de larticle, Francesco Romizi
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 73-92. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Marta Alonso Cabr


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

Missatges
autoreferencials dels
Larticle analitza la celebraci de

actors del ritual de


lId-al-adha o festa del sacrifici,
ritual protagonitzat per la comunitat
de musulmans el des dia del mes de

lId-al-adha
dhu-al-hijja. Es parteix dexemples
etnogrfics procedents del context de
la dispora musulmana al Tarragons
i de la societat emiral mauritana. El
fenomen sanalitza des dels rols que
els actors exerceixen en el ritual.
Largumentaci vol subratllar la idea Marta ALONSO CABR
que tot ritual sinscriu en un context
social especfic del qual ns producte Universitat de Barcelona
alhora que modulador, per mitj del que malonsca11@gmail.com
Roy Rappaport anomena missatges
autoreferencials. Aix no exclou lexis-
tncia dun conjunt de denominadors
comuns o missatges cannics entre
les diverses prctiques rituals referides.

[RITUAL, MUSULMANS, DISPORA, 1. Introducci


ESTRATIFICACI SOCIAL,
CATALUNYA, MAGRIB] Lobjectiu daquest article, fruit dun treball de camp realitzat en dos
contextos molt diferents, s analitzar els rols dels diversos actors del
ritual1 musulm de lId-al-adha2 -literalment, festa del sacrifici-, que t
lloc el des dia del mes de dhu-al-hijja. Tradicionalment, en el context
1 El ritual com a concepte va comenar a adquirir autonomia respecte el camp
religis i mgic amb Edmund Leach, autor que va emfatitzar laspecte comunicatiu
de tot comportament hum i, per extensi, del ritual, els factors diferencials del qual
sn, encara en Leach, la redundncia i la delimitaci del temps i del calendari (1976).
Personalment opto per una definici del ritual on, a ms a ms, lobjectiu, directe o
difuminat, de les prctiques dels participants s aconseguir certa finalitat simblica i
on el concepte de repetici t un rol important.
2 En les transcripcions de la grafia rab a la llatina he adoptat el model de

article transcripci simplificada de lInstitut dEstudis Catalans (1990). En les referncies a


lAlcor he mantingut la transliteraci original de Mikel de Epalza (2002).
74 Marta ALONSO CABR article

domstic, aquest dia el pare de famlia sacrifica un del pelegrinatge a la Meca4. Abans de prosseguir, en
animal com a commemoraci del sacrifici dIbrahim. aquest punt crec convenient esmentar que no tota
A ms a ms, s lltim dia de la gran peregrinaci mort ritual equival a un acte sacrificial; es parla de
anual a la Meca (hajj), i a Mina, la vall on es creu que sacrifici exclusivament en el cas que els lligams tra-
va tenir lloc la immolaci dIbrahim, els peregrins ats durant el ritual entre lanimal i el sacrificant es
sn actors tamb dun sacrifici commemoratiu. La desfacin, s a dir, quan hi ha hagut un apropament
Grcia clssica, que ha estat la llavor germinal dal- entre el sacrificant i la vctima (Bonte, 1999b:11).
guns dels estudis analtics sobre el sacrifici, s segons Respongui a la coincidncia entre una operaci
alguns terics el paradigma de societat on el protago- concreta i lexercici de la matana quotidiana o no,
nisme del pensament religis i social rau en el sacrifici lanlisi del sacrifici deu molt a lopuscle que Henri
sagnant, importncia que es corporifica en el fet que Hubert i Marcel Mauss van redactar al respecte,
tot aliment carni consumit prov duna vctima ani- amb el qual pretenien elaborar un model general tot
mal degollada de manera ritual (Detienne, 1979:9-10, prenent com a exemple el sacrifici vdic de lndia
21; Durand, 1979:133). Jean-Pierre Vernant cita Jean antiga, publicat lany 1899 a Pars. Lesquema del
Casabona per assenyalar que, en termes lingstics, i sacrifici que van proposar partint de la base que el
encara en el cas dels grecs, una prova de lassimilaci sacrifici s un acte religis que, per la consagraci
de tota mort animal la funci de la qual s esdevenir duna vctima, modifica lestat de la persona moral
aliment per als humans, duna banda, i el sacrifici que lacompleix o de determinats objectes pels quals
ritual duna altra s que el lxic de la carnisseria i dita persona sinteressa (1995:35), posteriorment
el del sacrifici s exactament el mateix; els grecs de sha rebellat poc aplicable a diversos casos, com ara
lpoca clssica no distingien, a nivell lingstic, entre el dels ritus africans i grecs, motiu pel qual Luc De
la matana dun animal de carnisseria i la immolaci Heusch titlla la proposta detnocntrica indoeuro-
feta als dus (1979:44). El cas del sacrifici islmic s pea (1986:17; 37-38) i s que, fent un parallelisme
similar, en aquest aspecte, al clssic grec: tot animal amb la postura de Marcel Detienne, aquell creu que
de medi terrestre ingerit per un musulm ha de ser tot esfor per raonar el sacrifici a partir de lexperi-
immolat segons les disposicions halal3, dacord amb ncia religiosa judeo-cristiana s en va (De Heusch,
un seguit de prescripcions que culminen amb lexe- 1986:45). El tractament del sacrifici en tant que pos-
cuci dun sacrifici consagrat a Du. En relaci als sibilitador de la comunicaci entre ssers humans i
sacrificis lespai dels quals no est determinat, lxi- dus, entre el mn prof i el mn sagrat, defensat
cament la llengua rab clssica no distingeix entre la per Marcel Mauss i Henri Hubert, s mantingut en
matana diria que respon a necessitats alimentries anlisis ms recents: de Luc De Heusch (1986:331) a
i el sacrifici dut a terme en ocasi de la commemora- Jonathan Z. Smith (1988:63), passant per Jean-Pierre
ci dels diversos rituals marcats pel calendari o b per Vernant (1979:115-116) entre daltres. Els dos darrers
esdeveniments extraordinaris com ara el naixement apunten que, a ms a ms dapropar homes i dus, el
dun fill. Hi ha, per, una especificitat pel que fa al sacrifici tamb separa els dos mons -sense represen-
glossari: lexpressi que reflecteix el sacrifici delimi- tar cap antilogia-; amb el ritual sacrificial la connexi
tat no noms en temps sin tamb en lespai, el had,
immolaci feta el 10 de dhu-al-hijja com a culminaci 4 La resta de sacrificis animals, tant els commemoratius com

els quotidians, reben el nom de la tcnica operativa de qu sn


objecte: dhabh o nahr. El primer consisteix en el seccionament de
la gola, mentre que el segon en la perforaci de lencreuament
3 Per oposici a haram, halal designa tot all lcit. de lestrnum.

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 75

entre all prof i all sagrat esdev plausible, per al a intermediria en la comunicaci entre all sagrat
mateix temps queda pals que es tracta duna excep- i all prof, Luc de Heusch prefereix parlar dun
cionalitat i que cal prendre un seguit de precaucions acte de conjunci i disjunci de lespai hum i lespai
per no causar cap perill. En daltres paraules, Jean- no hum (De Heusch, 1986:326; Bonte, 1999a:79).
Pierre Vernant considera que en el ritual es conju- Sigui com sigui, ls duna vctima amb la finalitat
guen dues vessants: la festiva duna banda, i laccep- daproximar-se a la divinitat s present tamb en el
taci de la condici mortal de laltra (1979:86). Molts sacrifici rab islamitzat protagonista del meu estudi
autors han analitzat la funci social que t el sacrifici (Chelhod, 1955:VII); es pot acordar, amb tot, que la
ms enll de lactuaci en el terreny supranatural; un intenci del sacrificant o sacrificants de comunicar-se
dells fou Ren Girard, per qui la violncia s la gran amb all sagrat o all present en lespai no hum s
protagonista del sacrifici, que s ents com una ope- el denominador com de totes les variants del sacrifi-
raci de transfert collectiu que sefectua a expenses de ci, que es poden classificar segons la seva freqncia,
la vctima i que actua sobre les tensions internes, els segons la seva funci, segons la natura de lofrena,
rancors, les rivalitats i totes les velletats recproques etc. (Chelhod, 1955:15).
dagressi en el s de la comunitat (1995:14)5. Altres Limaginari musulm distingeix dues grans ca-
autors han destacat, encara entre les funcions socials tegories de sacrifici: les obligacions i les ofrenes. La
del ritual, la creaci de lligams que sevidencia en diferncia ms remarcable entre els dos models s
el repartiment de la carn i en les cuines sacrificials que tericament tan sols en el segon cas el sacrificant
(Bonte, 1999a:83). pot ingerir la vctima, que tant en lobligaci com
El sacrifici, que acostuma a anar precedit duna en lofrena es tracta dun animal. Les immolacions
pregria i sol culminar amb una ofrena, es caracterit- en ocasi de lId-al-adha se solen considerar devoci-
za segons Jean Cazeneuve per la destrucci de lsser ons i, per tant, el sacrificant pot consumir-ne la carn
o objecte ofert, i s aquest anihilament el tret que el (Chelhod, 1955:48). Sobserva una distinci per
diferencia de loblaci; la vctima pot ser destruda oposici entre les vsceres i la carn, que solen consu-
amb lobjectiu de ser oferta als poders sobrenaturals mir-se en un temps desigual i segons una modalitat
en el cas del sacrifici-do o b per ser consumida, al- culinria diferent (Detienne, 1979:20). Amb el fet de
menys parcialment, pels fidels en el sacrifici-comuni compartir els aliments es defineixen els lmits de la
(1971:284-292). Entre els rabs, per, potser en el comunitat, amb la qual cosa sevidencia que lacte
moment de sacrificar preval lefusi de sang de la sacrificial, a ms a ms dinfluenciar el propi sacrifici,
vctima per damunt de la destrucci simple i pura, afecta la vida profana en el seu poder de crear comu-
car lefusi de sang duna bstia immolada s quel- nitat (De Coppet, 1992:67).
com obligatori, un factor sine qua non per diferen- En el text he optat per referir-me a la festa del
ciar la carn consumible de la carronya, la carn lcita sacrifici com Id-al-adha. Aquesta s la traducci lite-
de la carn illcita (Chelhod, 1955:45, 71). En cap ral i la que millor sajusta, segons el meu parer, al sen-
versicle de lAlcor es cita de manera clara lobliga- tit de la festa. s cert que molta gent no noms del
ci de sacrificar, per s que sexposa lobligaci de territori espanyol sin tamb, per exemple, del fran-
matar ritualment perqu la carn dels animals esde- cs, shi refereix com a festa del xai, per segons les
vingui halal (Bonte 1999b:10). Si en laparell teric meves observacions el xai no s el protagonista ex-
de Hubert i Mauss la vctima del sacrifici actua com clusiu a nivell animal daquesta celebraci i, per tant,
es tracta duna denominaci massa estreta. Els mar-
5 Nota de leditor: Les cites han estat tradudes per lautora roquins solen anomenar-la Id-al-kabir, la gran festa

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
76 Marta ALONSO CABR article

i alguns mauritans Tabaski; la diversitat de designaci daprofundir per tal dobtenir dades per a la present
del ritual queda palesa en exemples que van ms en- anlisi, a la participaci en el grup de recerca GRID
ll de lmbit geogrfic objecte de la meva recerca: a (Grup de Recerca de lIslam de la Dispora), on in-
Turquia rep el nom de Kurban bayram i al Pakistan el tervinc, juntament als meus collegues, en diverses
dEid Zoha (Brisebarre, 2003:9). Generalment, per, recerques finanades per la Generalitat de Catalunya
parlar dId-al-adha per, dalguna manera, emfatitzar que tenen per denominador com lobjecte destudi:
que les dues prctiques analitzades sn variants dun els musulmans a Catalunya. Per altra banda, la pri-
mateix ritual. mera estada com a antroploga a Mauritnia va ser
En primer lloc presento les caracterstiques els mesos de febrer i mar de 2007 per qestions la-
de les dues poblacions on vaig fer la recerca per, a borals; vaig treballar concretament a Walata, on vaig
continuaci, desgranar els atributs dels papers que iniciar parallelament una recerca relativa als sacri-
els individus desenvolupen en aquest ritual, des de ficis rituals. Des daleshores, em va semblar interes-
labastiment de les vctimes que seran immolades fins sant aprofundir en la comparaci de dues prctiques
al consum de la carn transformada desprs del sacri- dun mateix ritual musulm en dues localitzacions
fici. Parteixo de la hiptesi que els actors tenen un diferenciades. El segon viatge al desert maurit fou
paper actiu en el ritual, i que cal contextualitzar cada programat en funci de la celebraci del ritual del
prctica ritual per tal de poder intelligir i discernir sacrifici, i va concretar-se els mesos de desembre de
els missatges autorreferencials, aquelles prctiques 2007 i gener de 2008. Alhora, puntualment triangulo
mudadisses que signifiquen el ritual en cada context la informaci amb dades etnogrfiques del Marroc,
determinat tenint presents els missatges cannics, origen dels informants de Creixell, als quals com-
aix s, la norma, el mite. Els missatges cannics prenc dins la dispora musulmana de Catalunya.
sn transmesos pels aspectes invariables o pels com- La categoria de dispora sovint sha relacionat,
ponents de lacte litrgic; els missatges autorreferen- partint del cas paradigmtic jueu, amb lexpatriaci
cials ho sn per qualsevol variaci en lexecuci de de determinada poblaci tenint en compte el binomi
lordre litrgic, que els permet, implica o exigeix centre/perifria. Avui el concepte va ms enll, i s
(Rappaport, 2001:117). En el cas de lId-al-adha, els que el transnacionalisme que caracteritza lactual si-
conceptes analgics dhonor i dobedincia a Du es tuaci a escala mundial passa per la periferialitzaci
digitalitzen en lacci de sacrificar un animal un dia del centre, car la m dobra de la perifria emigra cap
determinat de lany musulm (Rappaport, 2001:140). all on fins aquell moment era el centre tot cercant
La proposta est tamb en la lnia del corpus teric feina (Kearney, 1995). El terme que un cop va des-
de Talal Asad (1993), que concep el ritual com una criure la dispersi jueva, grega i armnia comparteix
prctica interpretable on determinats elements tcits ara significats amb un domini semntic major, que
sn durables i daltres sn variables; el ritual no s inclou paraules com immigrant, expatriat, refugiat,
una rutina sin una prctica interpretable. treballador oreneta, comunitat en lexili, comunitat
Parteixo daquest raonament i el faig dialogar estrangera, comunitat tnica (Tllian, 1991:4-5).
amb una bibliografia ms mplia i amb dades extretes Presentment sevidencia que els grups tnics no es-
de lexperincia etnolgica a Creixell i a Walata. Vaig tan necessriament basats en locupaci de territoris
iniciar el treball de camp al Tarragons el mes doc- exclusius, que identitat i territori no estan relacionats
tubre de 2006; vaig assistir a lId-al-kabir el desembre de manera ntida, quelcom que Frederic Barth ja va
de 2006, per la investigaci ha tingut continutat apuntar (1976) i que certament no s exclusiu ni del
fins a lactualitat degut, a ms a ms de la voluntat segle XX ni del XXI, per que es distingeix en el

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 77

perode vigent per lalta mobilitat dels individus, cir- del concepte, que la circulaci de persones, objectes i
cumstncia que comporta la indefinida precisi de les coneixement entre llocs separats crea una comunitat
identitats, que no es construeixen en relaci a un ter- diasprica (Clifford, 1999:301). Especficament, en
ritori sin a all que Akhil Gupta i James Ferguson el cas dels musulmans a Europa, es dna un model
anomenen espai moral, s a dir, una manera imagi- dicotmic de lnies directives dintercanvi, ms enll
nada de ser que es relaciona amb un espai no tant de la ja mencionada relaci amb el territori nacional
imaginari com imaginat (1992). En un moment en dorigen: la relaci entre els musulmans establerts a
qu lespai ha deixat de ser un obstacle, es pot dir Europa (que no t perqu ser entre individus amb
que les dispores sinscriuen en aquella orbe on els un mateix origen) i la relaci amb la Meca (Bowen,
subjectes viuen en el temps car lespai s illimitat, 2004:880), que queda palesa sobretot en la direccio-
a diferncia de la segona orbe on els subjectes es- nalitat que adopten els cossos dels seguidors de lis-
tan limitats localment i, per tant, viuen en lespai lam en el moment de les pregries i en la convenin-
(Bauman, 2001:130). En el mn contemporani, on el cia de peregrinar-hi un cop a la vida.
binomi local/global es retroalimenta, la producci del El principal, per no per aix nic, fil conduc-
primer dels dos termes es veu directament afectada tor de la construcci comunitria entre els migrats
per lEstat-naci, els fluxos diasprics i les comuni- musulmans a Catalunya rau en principis religiosos,
tats electrniques i virtuals, [que] estan articulades si b crec important no perdre de vista que un in-
dun mode variable, misteris i sovint fins i tot con- dividu creient o practicant de lislam es caracteritza
tradictori, que depn, alhora, de lescenari cultural, identitriament per molts ms trets a part del religis
de classe, histric i ecolgic on entrin en contacte (gnere, edat, classe, etc.). Jordi Moreras cita Clifford
(Appadurai, 1996:206). Letimologia del mot dispo- Geertz per argumentar que, prenent la referncia re-
ra remet a la dispersi. Lgicament, la categoria est ligiosa com a principi estructurant, el grup pot sinte-
relacionada amb la noci despai i s que almenys titzar el seu ethos i la seva cosmovisi, el binomi que
dos espais diferenciats protagonitzen el fet diaspric, salimenta de la percepci de com sn les coses en
com escriu Rgine Azria: La noci de dispora no la realitat (2007a). Com b apunta Jocelyne Cesari,
es conforma amb designar un estat, el de dispersi esdevenir musulm no respon tan sols a una reacci
dun grup i lestabliment dels seus membres en un contra la visi negativa que t lislam a Europa; s, a
lloc on, a la seva arribada, no comparteixen ni la ms a ms, una redefinici positiva de la persona en
cultura, ni la llengua, ni la o les religions. Designa un context de disrupci familiar i social (1995).
un procs de construcci identitria pluri-referencial, Dacord amb Stefano Allievi, la umma no tan
un procs de recerca dequilibri entre un aqu i un sols s una comunitat imaginada constitutiva de lli-
all (2002:69). La prdua daquest referent compor- gams socials i simblics, sin que t una existncia
ta lesvaniment del fenomen diaspric, perqu tant concreta que sevidencia en la peregrinaci massiva
la globalitat com la localitat juguen un rol important del hajj, en les xarxes dajuda econmica sobretot en-
en la categoria: el context global es veu modelat per tre mesquites situades en sl europeu i en la solida-
la mobilitat transnacional i per lligams identitaris ex- ritat interna en ocasi de conflictes que impliquen a
traterritorials que relacionen els individus amb un creients de lislam (2003:23). Daquesta manera, tant
origen (Saint-Blancat, 2002:53; Moreras, 2007a:27). en el hajj com en els altres rituals marcats pel calen-
s cert que la dispora islmica sallunya de la jueva dari musulm t lloc la uni de musulmans de di-
en el sentit que est mancada dun centre autoritari, versos orgens (Khedimellah & Tietze, 2002:137), ja
per sadmet, en una variant inclusiva de la definici es tracti duna consubstancialitat fsica o imaginada.

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
78 Marta ALONSO CABR article

Conseqentment, en aquest espai imaginat tant les ho feren bsicament a lentorn de Barcelona els anys
societats enclavades en un context majoritriament seixanta. Durant la segent dcada el nombre de
musulm com les resultants de lexperincia migra- marroquins assentats en terres catalanes augment
tria es poden considerar nduls del fenomen de la considerablement degut en gran part a les creixents
dispora de lislam; les primeres, entre les quals es dificultats dentrada i permanncia als pasos que
troba un dels dos territoris on he fet treball de camp usualment eren el seu dest, com els Pasos Baixos
per a la present recerca, Mauritnia, ho sn en relaci i Frana. Parlo de marroquins en mascul perqu la
a la umma. Les segones, que es poden exemplificar en immensa majoria eren homes que venien a treballar i,
el cas tarragon que exposo en aquesta anlisi, expe- amb el temps, portaven la seva famlia. Durant la d-
rimenten la circulaci triangular que descriu Chantal cada dels setanta apareixen els primers assentaments
Saint-Blancat, els vrtexs de la qual sn el territori fora de la provncia de Barcelona, si b aquesta se-
dorigen, el pas dassentament i els mltiples llocs guia sent lelecci dominant. Primer, segons lordre
dimplantaci (2002:54). cronolgic, es van establir a la provncia de Girona,
desprs a la de Tarragona i en darrer lloc a la de
Lleida (Colectivo IO, 1994:107-109). Ladhesi a
2. Descripci general de Creixell. lacord de Schengen (1985), amb la conseqent dila-
Especificitats socials dels marroquins de taci de les restriccions a lentrada dimmigrants no
la vila i presentaci de la principal famlia comunitaris al territori de la Uni Europea, no va
informant comportar una aturada o una remissi de larribada
destrangers de nacionalitat no europea; en el cas ca-
Creixell s un municipi de la comarca del Tarragons tal, inversament, el nombre dimmigrants ha crescut
situat a 18 km de Tarragona. Ocupa una superfcie de des daquella data i fins a lactualitat (Alonso Ortiz
10,5 km2 i t aproximadament 3.700 habitants cen- del Ro, 2002:49-53). La histria de la immigraci
sats, 3.000 dels quals tenen la nacionalitat espanyola. marroquina a Creixell discorre gaireb com si fos un
Les 700 persones restants sn estrangeres; com en el mirall de les generalitats explicades.
cas del Tarragons, de Catalunya i dEspanya, la ma- El meu treball de camp en aquest municipi ha
joria daquestes persones, precisament 402, sn mar- tingut uns clars protagonistes, la famlia Bouaziz6,
roquines. La segent nacionalitat present a la vila en arabfons provinents del Nord del Marroc. Raixida
relaci numrica s la colombiana, representada per t una mica ms de quaranta anys. Nascuda a Suk-al-
53 persones. Leconomia del poble es sustenta en el Arba, al Nord Oest del Marroc, viu a Creixell amb
sector terciari. s aix a partir de la dcada dels anys el seu esps, els tres fills comuns i la seva germa-
60; abans, lagricultura, que actualment s una acti- na de llet7. Abans de casar-se, va viure molts anys a
vitat residual centrada quasi exclusivament en el con- prop de Ceuta, on es dedicava a passar mercaderia
reu de regadiu, era el motor econmic del municipi. de territori espanyol a marroqu amb la finalitat de
A la comarca del Tarragons, segons les dades revendre-la en el mercat negre. Posteriorment, lany
de la Secretaria per a la Immigraci recollides per
Eduard Trepat corresponents a lany 2007, hi ha 6 Tots els noms propis que apareixen en aquest article sn

39.248 estrangers empadronats, la primera nacio- ficticis.


7 La
nalitat dels quals s, numricament, la marroquina, mare biolgica de Raixida va alletar Fatiha davant
la manca de llet de la mare daquesta ltima. Per aquest
amb 9.336 persones -5.560 homes i 3.666 dones-. Els motiu, Raixida considera que Fatima s la seva germana i sol
primers marroquins que es van establir a Catalunya presentar-la com a tal, sense ms especificacions.

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 79

2000 va emprendre sola el viatge migratori transnaci- fou coneguda com Iwalatan i pass a dependre del
onal, arribant al poble de Creixell, on encara ara viu regne de Mali i del de Songhay. Walata, el nom de la
i treballa en el sector del servei domstic. Es decla- ciutat des del segle XVI, s la forma arabitzada del
ra creient musulmana i practica tal religi, tot i que nom precedent berber (Cleaveland, 2002:37-38).
no acudeix a la mesquita i amb freqncia no du a A ms de 1.200 km de distncia de la capital
terme les cinc oracions diries. Va estar escolaritza- mauritana, Walata s una poblaci duns 1.000 ha-
da al Marroc fins al Batxillerat, diploma que adquir bitants ubicada a la regi de Hodh Ech Chargui, a
alhora que la llicncia de conducci dautombils. lEst del pas, departament administratiu limtrof
Al Marroc es cas amb Abdelkarim Bouaziz, tam- amb Mali. Considero que s important pensar la ciu-
b natural de Suk-al-Arba i arribat a Creixell lany tat en relaci a Nema, la capital de la regi i principal
2002 grcies a lacolliment a la llei de reagrupament font dabastiment tant material com de serveis; est
familiar. Treballa en la construcci i recentment ha situada a uns 100 km de Walata i quasi diriament hi
aconseguit un contracte indefinit, fet que els ha ani- ha algun cotxe que connecta les dues localitats.
mat a hipotecar-se per comprar la casa que fins fa Lassentament ms antic de la vila se situa a les
poc llogaven. Eventualment Abdelkarim assisteix a faldes de la zona escarpada, amb una urbanitzaci de
la mesquita ms propera de Creixell, ubicada al mu- carrers estrets i laberntics on destaquen les faanes
nicipi limtrof de Roda de Bar. La parella t tres fills, de les cases decorades amb aplicacions pictriques i
nascuts tots al Marroc i vens de Creixell des de lany esgrafiats que sn smbols gaireb nacionals, sobretot
2002: Wasima, de quinze anys, alumna deducaci pel que fa a la difusi turstica (Cleaveland, 2002:39-
secundria, i els bessons Hassan i Bushra, de deu 42). A mida que la ciutat va crixer, lassentament es
anys i estudiants de primria a lescola de la vila. El va estendre cap a lrea propera a la batha, gran avin-
grup domstic est format, a ms a ms, per Fatiha, guda que actualment opera de frontera entre el nucli
germana de llet de Raixida, que desprs de viure urb i els barris perifrics de nmades sedentaritzats,
i treballar uns anys a Castillejos, a set quilmetres que en el perode comprs entre els mesos de juliol i
de Ceuta, va establir-se a Andalusia temporalment setembre acumula laigua de les pluges i on es troben
abans dassentar-se a Creixell mentre les seves fi- els pous que abasteixen daigua els animals. A nivell
lles adolescents viuen al Marroc amb els avis. Com urbanstic, doncs, es diferencien tres grans regions,
Raixida, Fatiha treballa en el sector domstic. que alguns consideren tres Walates: lassentament
originari, el ksar; la nova Walata propera a la batha,
on a ms a ms dhabitatges hi ha les botigues del
3. Descripci general de Walata. La mercat i els edificis de ladministraci; i la perifria
importncia del concepte de tribu i de la nmada (Pinchon, 1996:54). Com ja desenvolupar
condici servil en el retrat social maurit. ms endavant, els habitants de la vila sn quasi un-
Presentaci de la principal famlia nimement arabfons, s a dir, bidan, i es divideixen
informant en nobles i servents. Daltra banda, hi ha els nma-
des sedentaritzats i recentment han arribat a la ciutat
Walata s una de les antigues ciutats caravaneres de homes joves de Mali. La ramaderia i el comer sn
Mauritnia, situada al Sahel, zona geogrfica entre el els eixos econmics principals.
desert i la sabana, entre lfrica del Nord i lfrica Al Magrib les tribus sn grups de filiaci patri-
Negra. Nascuda com una vila perifrica del regne de lineal que es regeixen per dues caracterstiques b-
Ghana amb el nom sonink de Biru, posteriorment siques: lascendncia comuna que tots membres del

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
80 Marta ALONSO CABR article

grup poden narrar, nassab, i la solidaritat en el s de el seu antic amo (Mohammed, 1988:49, 50).
la tribu, assaba, la mxima expressi de la qual s En les tres tribus dominants Xorfa, Wlad
el pagament de la dia, el preu de la sang que cal Dawd i Al-Amhajib- s on es concentra la majoria de
liquidar en cas de mort instaurada per un membre de harratin de Walata, que representen ni ms ni menys
la tribu a un individu de lexterior. que les dues terceres parts dels habitants de la ciu-
Els tres grans ordres estatutaris de Mauritnia tat. En una acurada i metdica elaboraci estadstica
sn els guerrers o hassan; els que sautodefineixen de la morfologia de la poblaci de Walata, Benot
com a detentors de la saviesa religiosa, els zwaa; i Pinchon conclou que la tribu majoritria (35% de la
en tercer lloc totes aquelles tribus tributries de les poblaci) s Xorfa; representen el 694% dels harra-
dues primeres, els znga, dorigen berber. A ms a tin (1996:51). Aquests sn lliberts relacionats amb la
ms daquesta tripartici hi ha els harratin, lliberts, i famlia del seu antic propietari, formant part de la
els abid, esclaus. La cspide de la jerarquia tribal a tribu daquest, tot i que a la prctica sovint duen a
Mauritnia est ocupada per les tribus guerreres i per terme activitats laborals a canvi tan sols de la ma-
les que tenen el control del coneixement religis, els nutenci. A ms a ms de les tribus morabits i dels
hassan i els zwaa respectivament. No passa el mateix, harratin, el panorama social de Walata est format per
per, a Walata, on lauge jerrquic es personifica en les tribus nmades, que representen un 204 % de la
les tribus morabtiques, tripartites per ordre dim- poblaci de la ciutat encara segons dades recollides
portncia en Xorfa, Wlad Dawd i Al-Amhajib. Com, per Benot Pinchon, i que en ordre descendent dim-
entre altres, ha argumentat Alberto Lpez Bargados portncia numrica sn els Kunta, Els Wlad Bella,
(2003:115), el tret diferencial de letnicitat bidan no els Laghmounat, els Nemadi i els Wlad Nasser.
rau en aspectes fenotpics sin en atributs culturals i Durant la meva estada a la poblaci, vaig viure
lingstics. s important vincular la categoria bidan a a casa de Mustafa Wld Baba, que pertany a una fa-
una llengua i no pas a un semblant, car si b la pa- mlia morabtica de la tribu Wlad Dawd. Com el seu
raula deriva de lrab blanc, hi ha esclaus blancs i germ, es dedica professionalment al comer; impor-
nobles negres. El tret distintiu definidor de letnicitat ten mercaderia de Nema amb un dels seus vehicles
bidan s ls de la variant dialectal rab del hassania, quasi a diari -cotxes que tamb serveixen per al trans-
llengua predominant del pas que els habitants dori- port collectiu a canvi duna quantitat econmica- i la
gen negreafric, majoritriament assentats a la riba revenen a les seves botigues i a les dels seus parents.
nord del riu Senegal i a les grans ciutats, i parlants La botiga de Mustafa est situada a la zona del mer-
sobretot de pular, sonink i wolof, no dominen. cat, on tamb hi ha la del seu fill gran Abdellah. La
Legalment labolici de lesclavatge a Mauritnia de la seva esposa Zhora, per contra, est ubicada a
es va dictar el 5 de juliol de lany 1980; aquest fet, lentrada de la casa familiar, a la nova Walata. Ella s
per, no implica que posteriorment no hagi existit tamb Wlad Dawd; amb Mustafa tenen set descen-
la condici desclau. De fet, fins a lactualitat s una dents, quatre nois i tres noies entre 23 i 6 anys apro-
realitat innegable en el s de la societat bidan. A nivell ximadament, si b a la llar familiar tan sols en viuen
jurdic lesclau (abd) era considerat, abans de la de- cinc car dues noies, Attina i Gila, la segona i la quarta
rogaci formal daquesta condici, com un animal. en la lnia de descendncia, resideixen amb la mare
De manera unilateral el seu amo podia alliberar-lo, de Zohra a la part alta de la ciutat, al ksar. Mentre
adquirint aix tots els drets dun home lliure. A la que els tres petits van a lescola deducaci primria
prctica, per, els lliberts (hartani) seguien, i de fet de la ciutat, la menor de les noies estudia el segon
segueixen, mantenint un lligam de clientelisme amb curs deducaci secundria. Abdellah sencarrega de

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 81

la seva botiga, i Fatiha, lnica de les filles que viu la pregria que va tenir lloc a la mesquita An-Nour,
amb els pares, ajuda Zohra a la botiga i collabora els homes van dirigir-se al tancat que lemissari va
en les feines domstiques, que recauen en la hartania preparar al descampat adjacent a la mesquita que ha-
que, des de primera hora del mat i fins entrada la nit, bitualment funciona com a lloc daparcament i van
cuina per al grup domstic i sencarrega de les tasques recollir, un per un, el seu xai. No sels va entregar
de neteja de la llar. Un altre hartan, Baba, t cura del qualsevol be, sin el seu, el que sels havia assignat
ramat de la famlia. Tant aquest com laltra passen en el sorteig que es va fer. Aix, cada home mostrava
el dia treballant per la famlia de Mustafa Wld Baba la butlleta amb el nmero que els havia estat fixat
per a la nit marxen a les respectives llars a dormir. i el rebut del pagament. Mentre que alguns havien
En poca de vacances escolars, un nen duns dotze liquidat la suma total de limport de lanimal prvi-
anys anomenat Bonti tamb treballa com a hartan a ament, daltres van acabar de saldar el preu en el
la casa de Mustafa. moment defectuar la recollida. En tots els casos els
A ms a ms dels tres comeros de qu disposa actors eren masculins, tant el delegat com els que
el grup domstic, els ingressos de la llar deriven del van retirar els seus animals.
negoci del transport amb Nema i de la venda de caps Al mercat hebdomadari danimals de Walata hi
de bestiar, bsicament xais i vaques. El gnere que ha tres grups dactors: els nmades, els tevaia i els
ofereixen a les botigues sn aliments pasta, arrs, ciutadans. Els primers es dediquen al sector de la ra-
productes en conserva, ous, etc.-, refrescos i llamina- maderia; sencarreguen de la criana de dromedaris,
dures. A ms a ms, a la botiga de Zohra shi poden vaques, xais i cabres. Per la seva banda, els tevaia
comprar sabates, peces de roba per infants i tela per actuen dintermediaris entre aquests i els ciutadans
confeccionar malafas8. compradors; adquireixen els animals al desert o b
esperen a la zona del mercat de Walata larribada
dalgun nmada que desitgi vendre bestiar. Aquesta
4. Intermediaris del mercat animal intermediaci, amb la qual sobt una petita quanti-
tat econmica, t lloc tant amb motiu de la fira set-
Com en la descripci que Anne-Marie Brisebarre fa manal com de la matana diria dun animal per part
de lId celebrat a Frana (2003:174), els marroquins dels carnissers de la poblaci. Aix, quan un ciutad
concurrents a la mesquita de Roda adquireixen els a ttol personal o b un carnisser desitja obtenir un
seus xais mitjanant lactuaci dun membre de lAs- animal es dirigeix a un dels homes tevaia. Aquests,
sociaci An-Nour, individu que tria els animals en juntament amb les seves dones i descendents, viuen
nom de tots els collegues. A Roda, lany 2006 un al barri dels Nmadi9 i no sn considerats prpiament
jove va dur a terme aquesta tasca: va comprar els ciutadans, com tampoc ho sn els nmades.
xais a una granja de Lleida uns tres mesos abans del En ocasi de lId, els compradors de la vctima
dia del sacrifici. El cost de cada cap de bestiar va ser sacrificial es dirigeixen al mercat i escullen un dels
de 150 euros, preu que incloa lanimal prpiament animals que hi ha disponibles o b nencomanen un
dit i la seva cura i alimentaci aquests tres mesos, que reuneixi les caracterstiques que ells cerquen. Els
durant els quals lencarregat es va desplaar peri- clients sn majoritriament homes, si b val a dir que
dicament a la granja per revisar lestat de les futures
9 Els
vctimes de lId. El dia de la festa, havent assistit a Nmadi sn caadors nmades. La majoria de bidan, que
sn ramaders, els menysprea degut a la seva principal activitat
de subsistncia, com tamb ocorre amb els Imraghen, els
8 Vestimenta femenina bidan. pescadors de la zona de Banc dArguin.

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
82 Marta ALONSO CABR article

aquelles dones que viuen soles amb els seus fills a la que limam ha de ser el primer en executar la im-
vila mentre els seus marits treballen fora, i que no molaci de la seva vctima (Mahdi, 2003:295-296);
preveuen que aquests tornin en ocasi del ritual, es aquest lapse temporal denota la deferncia que la
dirigeixen elles mateixes al mercat a comprar la bs- comunitat t vers lesmentat subjecte. Aquesta dada
tia. Els casos de dones que viuen sense la seva parella sem va revelar a Walata per cap dels informants
a Walata no sn excepcionals; en una ciutat on les de Creixell no me lha comunicat. Lespecificitat del
ofertes laborals no destaquen ni per la seva diversitat Marroc s que, abans que no ho facin els imams, el
ni per la quantitat, lemigraci masculina s molt im- rei del pas fa la seva immolaci, que s retransmesa
portant numricament. Els destins sn diversos, si b per la televisi nacional, i s que el monarca concen-
sobresurten Nema, Nouakchott i Costa dIvori. tra el poder religis, ostentant tres ttols de manera
simultnia: rei, sult i emir-al-muminin, que li conce-
deixen tres tipus de legitimitat: legitimitat racional
5. Evidncies de la preeminncia de limam en el sentit islmic, legitimitat histrica i legitimitat
carismtica.
En el sunnisme, el poder religis no pertoca ni es A Mauritnia el Ministeri dAfers Islmics regu-
condensa en cap sser hum en especial, sin tan sols la lexistncia dels imams. La gent duna comunitat
en lAlcor i les interpretacions daquest. s cert que determinada arriba a un acord per tal de designar la
la persona del Profeta est impregnada duna auto- persona que reuneixi els criteris que se suposa que
ritat extraordinria, per en lislam no existeix cap ha de condensar limam. Un cop feta lelecci, es re-
categoria religiosa limitada a la conservaci del saber met una carta oficial al citat ministeri on es deixa
de la interpretaci dun text que es concep com la constncia de la tria i, daquesta manera, lindividu
veritat (Segura, 2000:45). Ara b, hi ha una figura s designat imam local, qualificaci que soficialitza
que assoleix certa eminncia en la comunitat de cre- amb lemissi dun decret a tal efecte. Aix, terica-
ients, categoria que sevidencia als ulls de lobserva- ment tots els homes de la vila sn potencials imams
dor en el moment de les pregries, quan la posici i a lhora de fer el plebiscit, sempre i quan reuneixin
la gestualitat de limam revela que aquell actor s un les caracterstiques que suposadament ha de tenir un
referent en la mesquita. Limam, per, no s un inter- imam: conixer les fonts de lislam, ser equnime, ser
mediari entre Du i el fidel, sin que s un guia, un respectable i respectat... A la prctica, en petites po-
pigall en el cam cap al saber musulm. Prova daix blacions com ara la walat, el rol dimam sol passar de
s letimologia del mot, que deriva de la mateixa ar- pares a fills, com sesdev actualment a la ciutat, on
rel de la qual sorigina el verb ammama, seguir un el present imam s fill de limmediatament anterior.
dest, una direcci (Moreras, 1999:201). Quan un conjunt de fidels prega fora duna mesqui-
En lId-al-adha, la figura de limam destaca no ta, fenomen que ocorre sobretot entre els nmades o
noms en el pla espacial sin tamb en el temporal; entre els que habiten lluny duna mesquita i en oca-
la posici i la gestualitat de limam difereixen en les si dalgun viatge, es designa un home que dirigeixi
pregries collectives respecte la resta de creients: el la pregria, que porti a terme la funci dimam; se
seu emplaament el situa en un punt avanat de la sol escollir aquell qui coneix la religi millor que els
comunitat i els seus actes precedeixen els de la resta altres, caracterstica que sovint coincideix amb una
doradors, que amb un breu decalatge de temps re- jerarquia dedat. Segons el tractat dIbn Abi Zaid al-
peteixen de manera idntica les paraules i els gestos Qairawani, ha de dirigir loraci el millor dels indi-
daquell. A ms a ms, el dia del sacrifici se suposa

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 83

vidus, s a dir, el ms versat en el fiqh10. Si el grup de o nulla formaci acadmica per compten amb la
fidels est format tan sols per limam i un altre home, voluntat de liderar la comunitat; 3) imams impor-
aquest es posar a la dreta del primer; quan el grup tats, arribat a Catalunya i a Espanya per dur a terme
s igual o major de tres, els fidels shan de situar dar- especficament el rol de lders religiosos i amb certa
rere de limam i, si entre ells hi ha alguna dona seur formaci reglada; 4) imams de complement, que do-
darrere de tot. En cap cas la dona pot actuar dimam nen suport a limam principal puntualment en dies
(2000:129-131). o perodes de gran afluncia a loratori (Moreras,
El perfil arquetpic de limam en el context de 2007:135-138).
la dispora sol ser diferent al dels pasos musulmans.
Mentre que en les comunitats musulmanes les funci-
ons dels imams es basen en el lideratge doctrinal de la 6. El sacrificant i el sacrificador. De lideal
comunitat i en la direcci del culte i latenci religiosa, al desdoblament de rols
a Europa actuen de lders de la comunitat civil i solen
ser els interlocutors davant les institucions (Moreras, En el degollament de lId-al-adha, la figura del sacri-
2007:61). Sobretot en els primers estadis de lexistn- ficant no sempre coincideix amb la del sacrificador;
cia dimmigrants musulmans a Catalunya, com en lindividu que ofereix el sacrifici no sempre executa la
daltres contextos no musulmans, lhome amb una immolaci. Si b el sacrifici s un manament general
major formaci acadmica desenvolupa les funcions per a tots els musulmans, hi ha una gran restricci:
de lder religis; aquest coneixement formal passa, tan sols tenen lobligaci dactuar com a sacrificants
sovint, pel fet de saber llegir i escriure, sense tenir aquells que econmicament sho puguin permetre
un profund coneixement de lAlcor ni de les altres (Iqbal Sidiqqi, 1978:16). El sacrifici del dia 10 de dhu-
fonts de lislam. Aquesta realitat s manifestada per al-hijja s una sunna11 confirmada, com tamb ho s
creients que no reconeixen el lideratge en aquests lofert el set dia de vida dun nounat. La sunna-al-
homes, com passa entre alguns homes de Creixell muakkada est confirmada per la majoria derudits
i dels pobles confrontants, que raonen que no van car remet a accions que presumptament el mateix
a la mesquita perqu limam s gaireb un analfabet. Profeta va fer (Kanafani-Zahar, 1997:85) i t molt
Com qualsevol imam, ha de protegir el contingut ms pes que no pas la sunna-ar-ratibah, que tan sols s
normatiu i espiritual de la creena musulmana per, aconsellable. El concepte de possibilitat econmica s
a ms a ms, ha de posar al dia el credo a mesura vague, i per aix algunes escoles islmiques shan vist
que sorgeixen noves qestions determinades pel con- abocades a especificar-lo. Aix, lescola majoritria al
text social i histric concret en el qu es troben els Marroc i a Mauritnia, la malikita, precisa que aquell
fidels (Saint-Blancat, 1997:141-144). Jordi Moreras fidel per a qui el preu de la vctima no suposi un de-
identifica quatre perfils en la tipologia dimams pre- sajust econmic durant tot lany segent est obligat
sents a Catalunya i a Espanya: 1) els imams doctors, a ser sacrificant el dia de lId (Brisebarre, 2003:20).
predominantment originaris dOrient Prxim, amb Si b en el conegut tractat sobre la jurisprudncia
formaci acadmica superior i amb una llarga esta- malikita signat per Ibn Abi Ziad al-Qairawani es fa
da al pas; 2) els imams immigrants, perfil dhomes
del Magrib, Senegmbia i Pakistan que van arribar 11 La sunna, s a dir, el conjunt dels relats dels fets i
al pas com a immigrants laborals i que tenen poca ensenyaments del profeta Muhammad, s un dels dos pilars
de la llei islmica, juntament amb lAlcor, segons els sunnites.
La consideraci o no daquesta font de coneixement religis
10 Dret islmic. diferencia els sunnites dels xites.

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
84 Marta ALONSO CABR article

referncia explcitament a la condici masculina del Abdessalam escriu que els textos de referncia que
sacrificant (2000:13), no sempre s aix. Mimagino privilegien lhome com a sacrificant per damunt de la
que eclipsats pel cas marroqu, molts autors acoten, dona sn nfims, i s que lhome i la dona sn iguals
en la lnia de La risala, el rol de sacrificant a la figura davant daquest cas concret (Abdessalam, 2004:96-
del pare de famlia (Brisebarre, 1999:97; Brisebarre, 97); la imatge del sacrificant mascle no t una base
2004:45; Hammoudi, 1988:91; Rachik, 1989:107); textual sin cultural (Van de Bruinhorst, 2007:380).
la hiptesi que acota el rol del sacrificant en lesfera Val a dir, per, que la dona dIbrahim, Agar, s total-
masculina s idnia per reforar la identificaci entre ment absent de la narraci de lAlcor, i que en els
el cos de la vctima i el sacrificant, entre un animal ahadit12 la seva presncia s reduda i passiva (Van de
mascle no castrat i el pare de famlia, vinculats per Bruinhorst, 2007:345).
un ideal de perfecci que passa per la masculinitat, La comuni entre sacrificant i sacrificador tam-
leficcia de ls de laparell genital i la perfecci del b s divergent en un context i en laltre. Si al Marroc,
cos com a conjunt (Bonte, 1999b:50; Hammoudi, i entre els marroquins de Creixell, preferiblement el
1988:170). sacrificant ha dactuar alhora com a sacrificador, a
Aquest aparell teric s extrapolable al cas ob- Mauritnia no ocorre el mateix. En les entrevistes
servat entre els marroquins de la dispora. Totes les realitzades a Walata aquest ideal de conjunci de les
vctimes comprades van ser xais mascles no castrats, dues funcions en un mateix individu no va aflorar
amb la qual cosa corresponien a lideal de vctima dels discursos dels informants i, com vaig observar,
ms ests. A ms a ms, en els casos observats en el molt sovint el sacrificant delega la funci de sacrifi-
context de Creixell i en els referits en les converses cador a un altre individu. Aquesta designaci de rol
amb els informants, el sacrificant sempre ha estat un ocorre sobretot en els casos en qu el sacrificant s
pare de famlia. Tal harmonia entre la prctica i la un noble, o quan es tracta duna dona. Aix, daques-
teoria es veu trencada pel cas maurit. s cert que el ta acci es pot collegir la reproducci duna relaci
sacrificant principal s el pare de famlia de cada llar, de servitud entre subjectes de dues esferes socials
especficament de cada llar que t la possibilitat de diferents, sigui entre un noble i un dels seus antics
comprar un animal per sacrificar-lo; per en aquelles esclaus, o b entre un noble i qualsevol dels harratin
llars on se sacrifica ms dun cap de bestiar, habitual- de la poblaci. En limaginari walat la del carnisser
ment la dona actua com a sacrificant el segon dia, i el s una feina associada a la brutcia i la impuresa, i
tercer dia est consagrat als descendents de la parella. daqu que els treballadors municipals daquest sec-
Si el rol mascul domina, car s limperant el primer tor siguin exclusivament harratin. Si la reflexi sobre
dia del ritual, dia en qu el temps del ritual s ms la brutcia implica la reflexi sobre la relaci entre
distant del temps ordinari, existeix la possibilitat que lordre i el desordre, lsser i el no sser, la forma i
la dona actu com a sacrificant, que sigui el subjecte all informe, la vida i la mort (Douglas, 2007:26),
que reculli [...] els beneficis del sacrifici o en pateixi els atributs dels carnissers, extensibles als servents
els seus efectes (Mauss & Hubert, 1995:31), dacord en general, sn de menyspreu; suposadament per
amb el que vaig observar en el s de la famlia Wld aquest motiu s als harratin a qui sels assignen
Baba. Segons el meu parer, doncs, el que Pierre 12Textos que recullen la tradici de la vida del Profeta, fent
Bonte i Abdellah Hammoudi, entre daltres, teorit- referncia tant a les seves paraules com als seus actes, i que
zen s aplicable tan sols parcialment; dels dos casos van ser escrits desprs de la seva mort. Els sis reculls estimats
com a prpiament ms lcits sn coneguts com a colleccions
observats, per exemple, s vlid tan sols en el con- canniques i van ser escrits entre els segles IX i X de lera
text dels actors marroquins. En aquesta lnia, Sami cristiana.

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 85

tasques relacionades amb la brutcia i que poden, per exclusivament per individus de les tribus Al-Amhajib,
tant, generar contaminaci. Xorfa i, en menor nombre, Wlad Dawd. A la ciutat
A Tanznia la feina del degollador est ben pa- nova, als peus del ksar i abans de creuar la batha, shi
gada (Van de Bruinhorst, 2007:387); no passa el ma- troben els comeros, els edificis de ladministraci i
teix a Mauritnia, on s poc retribuda. El mar de les cases ms noves de Walata, habitades per harratin
2007, durant la meva primera estada a Walata, vaig Xorfa i per nmades sedentaritzats. A laltra banda
poder constatar que hi havia nou homes carnissers, de la batha, cap a lEst, semplaa lanomenat barri
un menys dels existents durant la permanncia de Nmadi, composat per khaimat13 de nmades i coro-
Benot Pinchon a la poblaci. El desembre de 2007, nat per una antiga fortalesa reconvertida en pres;
moment en qu vaig iniciar la segona etapa del treball lescorxador se situa al Sud Est daquest barri, fora
de camp, la xifra es concretava en vuit. Tots aquests allunyat de les khaimat i, lgicament, del ksar i de la
carnissers eren i sn harratin, i la seva feina est relaci- ciutat nova. Es pot collegir, segons la situaci geo-
onada en limaginari collectiu amb la brutcia i la im- grfica de lactivitat de la matana animal, que al me-
puresa. En el procs quotidi dabastiment i consum nyspreu simblic que reben els harratin en general i
de la carn es comprova la interacci de quatre grups els escorxadors o carnissers en particular, cal afegir
socials walats. A trenc dalba, el carnisser encarregat la marginalitat de lespai dedicat a aquesta activitat
aquell dia de fer la matana -el sistema s rotatiu i i la conseqent relaci amb les nocions dimpuresa,
controlat per la comissaria- compra lanimal als n- contaminaci i perill; es pot fer tamb un pont amb
mades amb la mediaci dels tevaia. A continuaci, es el concepte turneri de liminalitat, donat que lescor-
dirigeix a lescorxador, situat a un extrem de la batha, xador s al lmit de la poblaci, i el que all ocorre s
amb la companyia dun o ms ajudants si sescau, on considerat secret, no es pot comunicar.
procedeix a matar lanimal segons les normes del ri- Si b, com he dit anteriorment, entre els mar-
tual islmic. Els compradors, nobles o harratin al ser- roquins lideal s que el sacrificant sigui alhora sacri-
vei daquells, poden intercanviar la mercaderia per ficador, en les ciutats del Marroc i en contextos de
diners al mateix escorxador o b a la botiga ubicada migraci sest accelerant el nombre de divergncies
al bell mig del mercat, administrada pel grup de car- en aquest sentit. En el context rural, la tcnica del
nissers i consagrada a la venta de carn. Aix, doncs, sacrifici es transmet de pares a fills, de manera que
amb la intervenci dels tevaia els nmades abasteixen la majoria dels homes disposen dels coneixements
de carn viva als harratin, que la transformen, i els no- i la prctica necessaris com per degollar la vctima;
bles, directament o mitjanant aquells que depenen ara b, a la ciutat, on aquesta via de transmissi s
dells, la compren per consumir. molt ms dificultosa donat el context, sovint es recor-
Lescorxador s limtrof de la batha, on els nma- re a algun professional per tal dexecutar el sacrifici
des i els habitants de Walata es dirigeixen per abas- (Brisebarre, 2004:47); dacord amb el que he pogut
tir daigua els seus ramats. La tesi de llicenciatura observar, la transmissi en la dispora sassimila ms
de Benot Pinchon (1996) se centra en la verificaci al cas de les ciutats dels pasos musulmans que no
del passat i del present de Walata en tant que ciu- pas al del camp. Tals dificultats de transmissi de la
tat, concloent que ms que una ciutat, Walata s un tcnica en tot context diferent al rural condueixen
lloc on neixen ciutadans (Pinchon, 1996:18), un lloc a alguns terics a evidenciar la incompetncia de
geogrficament dividit quant a assentaments segons molts pares de famlia que actuen com a sacrificadors
les regles imperants del poder tribal. Aix, el ksar, la
part antiga i ms alta de la ciutat, est ocupada quasi 13 Plural de khaima (tenda de campanya).

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
86 Marta ALONSO CABR article

(Deffous, 2004:197). A Creixell, pocs dies abans de present en el moment de la immolaci (Iqbal Siddiqi,
lId, Raixida comentava amb cert menyspreu la inca- 1978:38). Ja sigui alhora el sacrificant o no, segons
pacitat del seu esps per degollar animals i es mos- els textos el sacrificador ha de ser creient i efica
trava amonada perqu no sabia com sho farien. El (Deffous, 2004:197) i, segons el fiqh, no est prohibit
dia del sacrifici, Abdelkarim va estar acompanyat de que lactora sigui una dona (Benkheira, 1999a:90;
quatre homes que viuen en pisos del nucli antic del Benkheira, 1999b:93), encara que a la prctica sol
municipi; entre tots van matar els cinc animals. Cada estar-ne exclosa. La preparaci del sacrificador se
home va desenvolupar una tasca especfica, que va centra en les ablucions prvies a la pregria i, si b
aplicar a les cinc vctimes, com si es tracts duna fei- no ho he pogut confirmar en el meu treball de camp,
na en cadena. Lhome ms experimentat va matar les el cos etnogrfic cita al respecte labstinncia sexual
bsties, Abdelkarim en va inflar la pell i la separ, un i el dejuni com a purificaci (Mahdi, 2003:295) car,
tercer va esquarterar els cossos, etc. Si b en alguns com raona Jean Cazeneuve, aquells qui han de tenir
indrets al sacrificador, dacord amb el precepte segons contacte directe amb all sagrat shan de sotmetre a
el qual aquell qui mata la bstia ha de menjar-ne, se uns preparatius determinats (Cazeneuve, 1971:246).
li dna una part de lanimal (Brisebarre, 1999:115) Hi ha qui, en comuni amb els peregrins a la Meca,
o, ms minoritriament, sel retribueix amb diners segueix una regla o costum que aquests adopten: no
(Sidi Maamar, 2003:269), a Creixell, on ms que la tallar-se ni els cabells ni les ungles un cop iniciat el
delegaci de la tasca a un sacrificador es va tractar mes de dhu-al-hijja i fins la fi del ritual (Iqbal Sidiqqi,
dun sacrifici collectiu, no es va pagar ni amb carn 1978:33). Ara b, com deia ms amunt, no he po-
ni econmicament lhome que va fer els talls mortals gut confirmar aquesta prctica en el meu treball de
als xais. Per contra, a Walata, quan els harratin duen a camp: mentre que en les converses mantingudes a
terme la matana els sacrificants els entreguen diners Creixell els interlocutors han negat tots aquests h-
o b part de lanimal; ara b, dacord amb el que bits ms enll de les ablucions, a Walata la immensa
em van explicar no s com a pagament de la feina majoria dhomes, joves i nens es van tallar el cabell
ni per fomentar que el sacrificador ingereixi part del del cap pocs dies abans de lId, entrat ja el mes de la
cos que ha mort sin que forma part del repartiment peregrinaci i, per tant, contradient les prescripcions
dalmoina propi daquest dia. Aquesta dada tamb de M. Iqbal Siddiqi.
la va recollir Anne-Marie Brisebarre en la seva ex-
perincia etnogrfica relativa a lId-al-adha: lentrega
dun tros de carn al sacrificador, diu, no s salari sin 7. El menjar compartit i la carn donada en
comuni (2003:35). tant que trets definidors dels lmits de la
Cal recordar que, ms enll de lideal de perfec- comunitat
ci en el ritual, hi ha pensadors del mn musulm
que defensen que delegar lacte del degollament als La comensalitat s lacte definidor de la comunitat en
sacrificadors est perms i, fins i tot, el sacrificant no el s de lId-al-adha, una comensalitat on el protago-
est obligat a assistir a lacte per tal que el sacrifici nisme rau en el consum de carn hall, signe distintiu
sigui vlid (Abdessalam, 2004:97). Daltres recorden de la fe en lislam (Bonte, 1999a:84-85). Un cop mor-
la preferncia dactuar alhora com a sacrificador i sa- ta la vctima, la ingesta de la seva carn perfila els l-
crificant, tot i que contemplen la possibilitat que el mits de la comunitat restringida, la formada pels que
sacrificador sigui un altre subjecte; ara b, en aquest consumeixen el cos del mateix animal, que acostu-
ltim cas emfatitzen la necessitat del sacrificant de ser men a ser els membres duna mateixa famlia i estan

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 87

units, doncs, per un lligam uter com raona Ada consumeixi carn. Els sacrificants, o els seus familiars,
Kanafani-Zahar, tenint en compte que es tracta dun aparten una part generosa de la carn de la vctima i
concepte emic libans que inclou la filiaci paterna envien els nens o els harratin a determinades llars per
(1997:88). A Creixell, aquesta comunitat restringida fer entrega del donatiu. Aix, duna banda es com-
la vam formar els pares de la famlia, els seus tres parteixen els aliments cuinats amb els individus del
fills, la germana de llet de la mare i jo. A Walata, a grup domstic i persones amb una estreta vinculaci,
ms a ms del pare i la mare, hi havia la filla gran i daltra banda es fa donatiu de carn crua a vens i
i els tres fills ms petits, a part de mi; val a dir que amics. Simblicament, el lligam uter que abans he
aquests vam ser els comensals de lpat del voltant citat sexpandeix per incloure els ms pobres i desa-
de les dues del migdia, mentre que en el precedent, favorits (Kanafani-Zahar, 1997:89).
compost exclusivament per carn, tamb hi havia el El ritual de lId-al-adha s, parallelament a la
germ de Mustafa, els harratin Baba i Abdu, i el fill recreaci simblica de la que he anomenat comunitat
gran de la parella. Si b Vctor Turner proposa que restringida, un acte comunitari en el sentit islmic
en el ritual les diferncies de la comunitat desapa- del terme comunitat, s a dir, en el sentit inclusiu de
reixen per deixar lloc a la communitas (1988), en el la totalitat de creients de la fe musulmana, la umma.
consum de la vctima de lId sevidencia la jerarquia Efectivament, al mateix temps de ser un acte perso-
social, tant en relaci a les variables dedat i gnere nal, en el sentit que cada cap de famlia que en t la
com, pel cas walat, a les diferncies prpies de la possibilitat actua com a sacrificant, s un ritual col
relaci de servitud. lectiu que en el pla teric pot assimilar-se a la commu-
Els lmits de la comunitat tamb es tracen amb nitas turneriana, car per sobre de qualsevol particula-
altres prctiques. Duna banda, s patent lhbit de ritat a nivell individual, els subjectes sn captats els
parlar per telfon o mitjanant una videoconferncia uns als altres exclusivament en tant que musulmans,
amb els familiars i amics; aquest s destaca sobretot formin part del peregrinatge a la Meca en referncia
entre la dispora marroquina a Creixell. Pel que fa a a la histria dIbrahim, Agar i Ismail o no.
Walata, a part del fet de compartir lpat, els factors
creadors de comunitat es basen en el ndwna i el re-
partiment de carn. El primer s un terme wolof14 que 8. Conclusions
fa referncia a les donacions econmiques que es fan
als infants; culminada la pregria de lId, aquests van Amb la descripci i lanlisi de lId-al-adha seviden-
de llar en llar en grups dun mateix gnere i edat cia que, en contra del que Bruce Kapferer proposa
similar. Els propietaris de les cases acostumen a do- (2005:46), el simbolisme del ritual est relacionat
nar-los diners o alguna llaminadura -canya de mill, amb realitats externes. Aquest aspecte queda demos-
cacauets, caramels, etc.-. El repartiment de carn est trat en la disjunci dels rols de sacrificador i sacrifi-
prescrit per lislam, per a Creixell no sobserva per- cant a Walata, que no es pot explicar si no s tenint
qu, segons diuen els protagonistes de lId-al-adha, en presents les relacions de servilisme de la societat. s
aquell context no hi ha pobres. Per contra, a Walata ms, dacord amb Gerholm, que postula que el ritu-
s una prctica molt estesa, i facilita que, encara que al t efectes en lentorn social que el refica (citat a
molta gent, sobretot de condici servil, no mati una Parkin, 1992:14), lassignaci del rol de sacrificant
bstia en ocasi de la festivitat, prcticament tothom als antics esclaus alimenta lestratificaci social: a
aquells que no poden perdre el seu honor car no
14 Llengua nigerocongolesa parlada al Senegal. en tenen sels assignen tasques que potencialment

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
88 Marta ALONSO CABR article

sn agents de contaminaci i dimpuresa; alhora, a terme per part dun noble amb el propsit de re-
donat que es relacionen amb la brutcia, els harratin parar un error coms i, aix, netejar lhonor (Bonte,
seguiran ocupant els estrats inferiors de la pirmide. 1999c:242). El que Jean Cazeneuve anomena sacri-
Contrriament, els marroquins de Creixell vinculen fici-comuni per oposici al sacrifici-do, s a dir, la
la figura del sacrificant amb la valentia i lentrega, i destrucci duna vctima amb lobjectiu de ser con-
per aix idealment s el pare de famlia qui ha de sumida parcialment o total pels actors, s aplicable
personificar el rol; el fet que els altres membres de tant en la construcci comunitria dels musulmans
la famlia i de la comunitat el vegin actuant com a de Creixell com en la reafirmaci de les relacions ser-
tal ajuda a construir la imatge de lhome casat com vils a Walata que passa pel perfil del sacrificant i el
a responsable de la seva famlia. Aix, si b sovint es dels receptors del repartiment de la carn crua. Queda
copsa el ritual com un fet social total, em sento ms confirmat, doncs, que lacte sacrificial afecta la vida
cmoda comprenent-lo alhora com un producte i un profana en el seu poder de crear comunitat, sigui je-
modulador de la societat que el protagonitza, perqu rarquitzada o no (De Coppet, 1992:67).
daquesta manera queda palesa la bidireccionalitat de Al llarg de lanlisi del treball de camp i de la
la influncia entre el ritual i la societat que lempara i documentaci bibliogrfica queda confirmada la hi-
sevidencia lexistncia dels missatges autorreferenci- ptesi de partida de la recerca: el paper actiu dels ac-
als de qu parla Roy Rappaport (2001:117). tors en el ritual, i la necessitat de contextualitzar cada
Aquest posicionament es manifesta en el rol de prctica ritual per tal de poder copsar i comprendre
lId-al-adha com a generador de comunitat en el con- els missatges autorreferencials (Rappaport, 2001:117).
text diaspric de Creixell, i de manteniment de la je- Aquest fet no s contradictori amb lexistncia dun
rarquia a Walata. A la dispora els oratoris sn espais conjunt de pautes reguladores dels rituals, i s que
que possibiliten la construcci de la comunitat immi- no fa referncia a la iniciativa personal dels actors
grada; en aquesta lnia, el ritual del sacrifici porta a sin a processos de caire comunitari i sovint relaci-
terme la mateixa funci, encara que des de la vessant onats amb el context immediat. Les peces cantades
de la prctica i esdevenint una festa de la memria per grups de persones a lunson, caracterstiques de
(Brisebarre, 2004:45), car el simulacre ritual del lloc tants rituals, sn exemples especialment extrems de
dorigen dels actors s present de manera recurrent la manca de creativitat individual (Bloch, 1989:35);
en limaginari. Lordre social maurit, que Pierre en el cas de la festa del sacrifici, aquest fenomen sevi-
Bonte anomena societat emiral, est altament es- dencia en la repetici de frmules verbals associades
tratificat; aquesta relaci basada en la protecci entre a la gestualitat.
grups servils i no servils va de la m, a cops, de lexe- Lesmentat marge de maniobra es manifes-
cuci dun ritual de sacrifici (Bonte, 1999c:239-240). ta sobretot, pel que fa a les particularitats atenyent
Simptomticament, en hassania el concepte dhabiha als actors, en la disjunci dels rols de sacrificant i
remet al sacrifici i, alhora, a la noci daliana entre sacrificador i leventual inclusi de la dona, en con-
el protector i el protegit (1999c:241), entre el noble i text maurit, en tant que sacrificadora. Cadascun
el servent: el primer delega en el segon la funci im- daquests trets diferencials, dacord amb la hiptesi
pura de sacrificador i el fa destinatari del repartiment de partida, s un missatge autoreferencial del grup
dun aliment tan noble com s la carn (Benkheira, social en qesti, partint de la base que en les dues
1999b:98). La jerarquia de la societat emiral pot prctiques estudiades el missatge cannic s el ma-
mantenir-se amb el sacrifici relatiu a lId-al-adha o teix: rememorar la gesta dIbrahim per, com fu
b amb la variant del targhiba, prctica que es porta aquest, mostrar la submissi a Du. Crec important

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 89

mencionar que els actors no copsen aquestes vari- fronteras. Mxico D.F.: FCE.
acions com a resultat de la seva voluntat, sin que BAUMAN, Z. (2001) Globalitzaci: les conseqncies
solen justificar les seves accions entroncant-les amb humanes. Barcelona: Edicions de la Universitat
una suposada tradici. Hi ha, per, una excepci: en Oberta de Catalunya.
els processos de re-embedding (Giddens, 2000), com BENKHEIRA, M.H. (1999a) Le rite la lettre.
s el cas de Creixell, els informants raonen que al- Rgime carn et normes religieuses. Dins
guns dels canvis que han adoptat en el sacrifici ritual BONTE, P.; BRISEBARRE, A.M.; GOKALP,
sn fruit del marc social i legal del territori on, en A. (eds.) Sacrifices en islam. Espaces et temps dun
tant que musulmans, sn una minoria. Els mateixos rituel. Paris: CNRS ditions, pg. 63-91.
missatges cannics sexpressen mitjanant diferents BENKHEIRA, M.H. (1999b) Lier et sparer. Les
missatges autorreferencials, que no sempre sajusten fonctions rituelles de la viande dans le monde
als textos normatius. islamis. LHomme, 152:89-114.
BLOCH, M. (1989) [1974] Symbols, song, dance
and features of articulation: Is religion an
BIBLIOGRAFIA extreme form of traditional authority?. Dins
BLOCH, M. (ed.) Ritual, History and Power:
ABDESSALAM, S. (2004) Ad Al-Adh. Fte du Selected Papers in Anthropology. London: The
sacrifice dAbraham (Entre religion et tradition). Paris: Athlone Press.
ditions Essalam. BONTE, P. (1999a) Le sacrifice animal. La Ricerca
ALLIEVI, S.; NIELSEN, J. (eds.) (2003) Muslim Folklorica, 40:79-89.
networks and transnational communities in and across BONTE, P. (1999b) Sacrifices en islam. Textes et
Europe. Leiden/Boston: Brill. contextes. Dins BONTE, P.; BRISEBARRE,
ALONSO ORTIZ DEL RO, M. (2002) Laltra riba. A.M.; GOKALP, A. (eds.) Sacrifices en islam.
Trajectries de vida i migraci de dones dorigen marroqu Espaces et temps dun rituel. Paris: CNRS ditions,
al Camp de Tarragona. Tarragona: Arola Editors. pg. 21-61.
APPADURAI, A. (1996) La produccin de BONTE, P. (1999c) Symboliques et rituals de la
lo local. Dins APPADURAI, A. (ed.) La protection. Le sacrifice targba dans la socit
modernidad desbordada: dimensiones culturales de la maure. Dins BONTE, P.; BRISEBARRE,
globalizacin. Buenos Aires: FCE, pg. 187-207. A.M.; GOKALP, A. (eds.) Sacrifices en islam.
ASAD, T. (1993) Toward a Genealogy of the Espaces et temps dun rituel. Paris: CNRS ditions,
Concept of Ritual. Dins ASAD, T. (ed.) pg. 239-261.
Genealogies of religion. Discipline and reasons of power BOWEN, J.R. (2004) Beyond Migration: Islam as
in christianity and islam. Baltimore & London: The a Transnational Public Space. Journal of Ethnic
Johns Hopkins University Press, pg. 55-79. and Migration Studies, 30(5):879-894.
AZRIA, R. (2002) Le fait diasporique: une autre BRISEBARRE, A.M. (1999) La Fte du sacrifice.
faon de penser lEurope, une autre faon de Le rituel ibrhmien dans lislam contemporain.
penser le politique. Dins AAVV, Commissariat Dins BONTE, P.; BRISEBARRE, A.M.;
Gnral du Plan Croyances religieuses, morales et GOKALP, A. (eds.) Sacrifices en islam. Espaces et
thiques dans le processus de construction europenne. temps dun rituel. Paris: CNRS ditions, pg. 93-
Paris: La Documentation franaise, pg. 67-76. 121.
BARTH, F. (1976) [1969] Los grupos tnicos y sus BRISEBARRE, A.M. (dra.) (2003) [1998] La Fte

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
90 Marta ALONSO CABR article

du mouton. Un sacrifice musulman dans lespace urbain. Gallimard, pg. 133-165.


Paris: CNRS ditions. GIDDENS, A. (2000) Modernidad e identidad del
BRISEBARRE, A.M. (2004) Les espaces du yo. El yo y la sociedad en la poca contempornea.
sacrifice de lAyd al-kabr en milieu urbain. Les Barcelona: Ediciones Pennsula.
annales de la recherche urbaine, 96:45-52. GIRARD, R. (1995) La violencia y lo sagrado.
CAZENEUVE, J. (1971) Sociologie du rite (tabou, Barcelona: Anagrama.
magie, sacr), Paris: PUF. GUPTA, A.; FERGUSON, J. (1992) Beyond
CESARI, J. (1995) tre musulman en France aujourdhui. Culture: Space, Identity, and the Politics of
Paris: Hachette. Difference. Cultural Anthropology, 7(1):6-23.
CHELHOD, J. (1955) Le sacrifice chez les arabes. HAMMOUDI, A. (1988) La victime et ses masques.
Recherches sur lvolution, la nature et la fonction des Paris: ditions du Seuil.
rites sacrificiels en Arabie occidental. Paris: PUF. HERRERA, E. (1998)La incorporaci
CLEAVELAND, T. (2002) Becoming Walata. A dimmigrants a societats darribada. Revista
history of saharan social formation and transformation. catalana de sociologia, 6:22-32.
Portsmouth: Heineman. IBN ABI ZAID AL-QAIRAWANI (2000) [1979]
CLIFFORD, J. (1999) Las disporas. Dins La risala. Tratado de creencia y derecho musulmn.
CLIFFORD, J. (ed.) Itinerarios transculturales. Palma de Mallorca: Editorial Kutubia Mayurqa.
Barcelona: Editorial Gedisa, pg. 299-340. IEC (1990) Proposici sobre els sistemes de
COLECTIVO IO (1994) Marroquins a Catalunya. transliteraci i transcripci dels mots rabs al
Barcelona: Institut Catal dEstudis Mediterranis. catal: publicat per acord del 21 de desembre de
DE COPPET, D. (1992) Understanding Rituals. 1989. Documents de la secci filolgica, 1:141-158.
London-New York: Routledge. IQBAL SIDDIQI, M. (1978) Animal Sacrifice in Islam.
DE EPALZA, M. (2002) LAlcor; traducci de lrab Lahore: Kazi.
al catal. Introducci a la lectura i cinc estudis alcornics. KANAFANI-ZAHAR, A. (1997) Le religieux
Barcelona: Proa. sublim dans le sacrifice du mouton: un exemple
DE HEUSCH, L. (1986) Le sacrifice dans les religions de coexistence communautaire au Liban.
africaines, Paris: ditions Gallimard. LHomme, 141:83-100.
DEFFOUS, Y. (2004) Les interdits alimentaires dans le KAPFERER, B. (2005) Ritual dynamics
Judasme, le Christianisme et lIslam. Paris: ditions and virtual practice: beyond representation
Bachari. and meaning. Dins HANDELMAN, D. &
DETIENNE, M. (1979) Pratiques culinaires et LINDQUIST, G. (eds.) Ritual in its own right.
esprit de sacrifice. Dins DETIENNE, M.; New York & Oxford: Berghahn Books, pg. 35-
VERNANT, J.P. (eds.), La cuisine du sacrifice en 54.
pays grec. Paris: ditions Gallimard, pg. 7-35. KEARNEY, M. (1995) The local and the
DOUGLAS, M. (2007) Pureza y peligro. Un anlisis de global: the anthropology of globalization and
los conceptos de contaminacin y tab. Buenos Aires: transnationalism. Annual Review of Anthropology,
Ediciones Nueva Visin. 24:547-565.
DURAND, J.L. (1979) Btes grecques. Proposition KHEDIMELLAH, M.; TIETZE, N. (2002) Les
pour une topologie des corps manger. Dins dynamiques europennes de lislam. Du local au
DETIENNE, M.; VERNANT, J.P. (eds.), La transnational. Dins AAVV, Commissariat Gnral
cuisine du sacrifice en pays grec. Paris: ditions du Plan Croyances religieuses, morales et thiques dans

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Els missatges autorreferencials dels actors del ritual de lIl-al-adha 91

le processus de construction europenne. Paris: La RACHIK, H. (1989) Sacr et sacrifice dans le Haut
Documentation Franaise, pg. 133-145. Atlas marocain. Casablanca: Afrique Orient.
LEACH, E. (1976) Culture and communication: the RAPPAPORT, R. (2001) Mensajes
logic by which symbols are connected. Cambridge: autorreferenciales. Dins RAPPAPORT, R.
Cambridge University Press. (de.) Ritual y religin en la formacin de la humanidad.
LLORAC, S. (1987) Creixell: visi general dun poble del Madrid:Cambridge University Press, pg. 117-
Tarragons. Creixell: Ajuntament de Creixell. 166.
LPEZ BARGADOS, A. (2003) Arenas coloniales. SAINT-BLANCAT, CH. (1997) Lislam de la diaspora.
Los Awlad Dalim ante la colonizacin franco-espaola Paris: Fayard ditions.
del Shara. Barcelona: Edicions Bellaterra. SAINT-BLANCAT, CH. (2002) Lislam en
MAHDI, M. (2003) [1998] Maroc. Se sacrifier diaspora: un laboratoire de gestion du
pour sacrifier: prescription sociale et impratifs pluralisme. Dins AAVV, Commissariat Gnral
religieux. Dins BRISEBARRE, A.M. (ed.) La du Plan Croyances religieuses, morales et thiques dans
Fte du mouton. Un sacrifice musulman dans lespace le processus de construction europenne. Paris: La
urbain. Paris: CNRS ditions, pg. 283-315. Documentation Franaise, pg. 53-66.
MAUSS, H.; HUBERT, H. (1995) [1899] Assaig SEGURA, A. (2000) Aproximaci al mn islmic. Des
sobre la naturalesa i la funci del sacrifici. Barcelona: dels orgens fins als nostres dies. Barcelona: UOC.
Icria. SIDI MAAMAR, H. (2003) [1998] Algrie. Les
MOHAMMED, R.O. (1988) Statut et condition bestiaires sacrificiels. Dins BRISEBARRE,
serviles dans la socit maure prcolonial. Memria de A.M. (ed.) La Fte du mouton. Un sacrifice musulman
mster, Universit de Nouakchott. dans lespace urbain. Paris: CNRS ditions, pg.
MORERAS, J. (1999) Musulmanes en Barcelona. 246-282.
Espacios y dinmicas comunitarias. Barcelona: TLLIAN, K. (1991) The nation state and its
CIDOB Edicions. others: in lieu of a preface. Diaspora, 1(1):3-7.
MORERAS, J. (2007) Els imams de Catalunya. TURNER, V. (1988) [1969] El proceso ritual.
Barcelona: Empries. Estructura y antiestructura. Madrid: Taurus.
PAGE MOCH, L. (1993), Mobilit des hommes, VAN DE BRUINHORST, G.C. (2007) Raise your
mobilit des femmes. Perspective historique de voices and kill your animals. Islamic discouses on the Idd
la migration europenne, Dins AAVV, Vers un al-hajj and sacrifices in Tanga (Tanzania). Authoritative
ailleurs prometteurlmigration, une rponse universelle texts, ritual practices and social identities. Amsterdam:
une situation de crise?. Paris, Cahiers de lInstitut Amsterdam University Press.
Universitaire dtudes du Dveloppement, pg. VERNANT, J.P. (1979) la table des hommes.
106-117. Mythe de fondation du sacrifice chez Hsiode.
PARKIN, D. (1992) Ritual as spatial direction Dins DETIENNE, M.; VERNANT, J.P. (eds.)
and bodily division. Dins DE COPPET, D. La cuisine du sacrifice en pays grec. Paris: ditions
(ed.), Understanding Rituals. London & New York: Gallimard, pg. 37-132.
Routledge, pg. 11-25.
PINCHON, B. (1996) Walata, aux marges de la
Mauritanie mais au centre dun systme dchanges
transfrontaliers. Memria indita de mster,
Universit de Rouen.

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
92 Marta ALONSO CABR article

RESUMEN RSUM
El artculo analiza la celebracin del Id-al-adha o fiesta Larticle analyse la clbration de lId-au-adha ou fte du
del sacrificio, ritual protagonizado por la comunidad de sacrifice, rituel jou par la communaut de musulmans
musulmanes el dcimo da del mes de dhu-al-hijja. Se le dixime jour du mois de dhu-al-hijja. On analyse des
parte de ejemplos etnogrficos procedentes del contexto de exemples ethnographiques procdant du contexte de la
la dispora musulmana en la provincia de Tarragona y de la diaspora musulmane Tarragona et de la socit miral
sociedad emiral mauritana. El fenmeno se analiza desde mauritanienne. Le phnomne est analys partir des rles
los roles que los actores ejercen en el ritual. La argumen- exercs par les acteurs dans le rituel. Largumentation veut
tacin quiere subrayar la idea de que todo ritual se inscribe souligner lide que tout rituel sinscrit dans un contexte
en un contexto social especfico del cual es producto a la vez social spcifique dont cest un produit en mme temps
que modulador, por medio de lo que Roy Rappaport llama quun modulateur, au moyen de ce que Roy Rappaport
mensajes autorreferenciales. Esto no excluye la existencia appelle des messages autorfrentiels. Ceci nexclut pas
de un conjunto de denominadores comunes o mensajes lexistence dun ensemble de dnominateurs communs
cannicos entre las diversas prcticas rituales referidas. ou de messages canoniques entre les diverses pratiques
[RITUAL, MUSULMANES, DISPORA, ESTRATIFICACIN rituelles rfres.
SOCIAL, CATALUA, MAGREB] [RITUEL, MUSULMANS, DIASPORA, STRATIFICATION
SOCIALE, CATALOGNE, MAGHREB]

ABSTRACT
This paper examines the celebration of Id-al-adha or fes-
tival of sacrifice, which is a ritual performed by the Muslim
community in the 10th day of the dhu-al-hijja month. The
analysis is based on ethnographic examples taken from the
Muslim diaspora in the area of Tarragona and the Maurita-
nian emiral society. The phenomenon is explored through
the roles played by the rituals actors. The text aims at
stressing the idea that every ritual is embedded in a specific
social context from which it arises and, at the same time,
it works as a modulator of that very context by means of
what Roy Rappaport calls auto-referential messages. This
point does not exclude the existence of a set of common de-
nominators or canonical messages among the mentioned
ritual practices.
[RITUAL, MUSLIMS, DIASPORA, SOCIAL STRATIFICATION,
CATALONIA, MAGHREB]

(con)textos (2008) 2:73-92, ISSN: 2013-0864


de larticle, Marta Alonso Cabr
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 93-102. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Mara Jimena Mantilla


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

Hacia la construccin
de una etnografa
en un hospital
FICHA DE DATOS psiquitrico
Proyecto:
Prcticas y discursos psi en torno
a las internaciones. Etnografa
de un hospital psiquitrico de la Mara Jimena MANTILLA
ciudad de Buenos Aires
Instituto de Investigaciones Gino Germani
Localizacin: (Universidad de Buenos Aires)
Hospital de Emergencias Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas
Psiquitricas. Ciudad de Buenos jimenamantilla@yahoo.com.ar
Aires

Perodo:
octubre 2005 - diciembre 2006

INTRODUCCIN

La posicin como investigadores en el campo, las relaciones que es-


tablecemos con los informantes, la influencia de nuestras identidades
genricas en el acceso a la informacin y la problemtica de la distan-
cia y cercana con el universo estudiado, influyen en la construccin
de los resultados de la investigacin.
Con estas premisas, en este artculo analizo el trabajo de campo
llevado a cabo en ocasin de mi tesis de maestra1, Prcticas y dis-
nota cursos psi en torno a las internaciones. Etnografa de un hospital

etnogrfica
1Maestra en Investigacin en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires.
94 Mara Jimena MANTILLA nota etnogrfica

psiquitrico de la ciudad de Buenos Aires, cuyo ob- dencia de Servicio Social en salud3, eleg un hospital
jetivo principal fue comprender las prcticas y dis- psiquitrico.
cursos psiquitricos y psicoanalticos en torno a las Al poco tiempo de ingresar a la residencia me
internaciones psiquitricas en un hospital de interna- impact encontrarme con que muchos pacientes te-
ciones breves. nan una larga trayectoria de internaciones en su ha-
Mi propsito es reconstruir el proceso de cons- ber, las historias clnicas hacan mencin en algunos
truccin de los datos desde una perspectiva reflexiva2. casos de ocho o diez internaciones a lo largo de unos
Por ello, a continuacin efecto un recorrido por las pocos aos. A veces el perodo en el que los pacien-
dimensiones que definieron mi abordaje, mi posicin tes permanecan sin estar internados era llamativa-
en el campo y la construccin de las relaciones con mente breve. En la jerga hospitalaria se denominaba
los informantes. a este fenmeno como puerta giratoria, es decir, la
entrada y salida recurrente de los pacientes por las
salas de internacin. Me sorprenda la reaccin que
1. De la experiencia personal a la academia. presentaban algunos pacientes frente a una interna-
Racconto sobre un itinerario cin. En vez de considerarla perjudicial o coercitiva,
la crean necesaria y hasta aliviadora.
A los trece aos tuve mi primer contacto con el sufri- Por su parte, los profesionales ponan el nfasis
miento mental: una de mis primas tuvo un brote psi- en la dimensin teraputica de la internacin y la
ctico que deriv en su primera internacin psiqui- consideraban como una estrategia de cuidado para
trica y en el comienzo de una serie de tratamientos, el paciente o para su grupo familiar.
internaciones, idas y venidas en clnicas y hospitales. La visin de la internacin psiquitrica como
Muchos aos ms tarde, mientras estudiaba una experiencia que no slo priva de la libertad a un
en la facultad, me interesaron los anlisis acerca del individuo sino que causa modificaciones sustanciales
funcionamiento de las instituciones totales (Goffman, en su vida cotidiana no era considerada en casi nin-
1984), los procesos de etiquetamiento y la construc- guna decisin profesional.
cin social de la anormalidad. Comenc a visualizar- De esta manera comenzaron mis primeras ela-
me trabajando en un hospital psiquitrico o en una boraciones sobre lo que sera, aos ms tarde, mi
crcel, no por creer en las virtudes teraputicas de proyecto de investigacin. Las internaciones psiqui-
esas instituciones sino porque me intrigaba su fun- tricas constituan una problemtica confusa donde se
cionamiento real. entremezclaban opiniones respecto de la enfermedad
Fue as como, luego de graduarme de licencia- mental, sus formas de tratamiento, el estatuto de su
da en Trabajo Social y habiendo entrado a la resi- existencia, las causas y/o culpables de su aparicin,
entre otros aspectos.
2 La
La construccin de un problema de investiga-
reflexividad implica entender al etngrafo como sujeto
social, condicionado por su propio marco de referencia, cin se define por una serie de operaciones metodol-
mediante el cual participa activamente del proceso de gicas y epistemolgicas propias del campo acadmico
conocimiento (Frederic, 1998: 94). Por su parte, Bourdieu
3 La residencia es un posgrado de capacitacin en servicio
(2004) denomina como vigilancia epistemolgica, al intento
por reflexionar aquellas cuestiones inherentes al proceso de remunerado al cul se ingresa mediante un examen. Las
investigacin tales como el mtodo cientfico, las condiciones actividades se dividen en asistenciales en los distintos servicios
de produccin del conocimiento, consideraciones ticas, por del hospital y de capacitacin, tales como cursos, grupos de
enumerar algunos de los principales tpicos que una vigilancia estudio, supervisin de casos, entre otras. Durante el perodo
o tarea epistemolgica debiera de estar advertida 2001-2004 fui residente de servicio social en salud.

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Hacia la construccin de una etnografa en un hospital psiquitrico 95

a las que se aaden cuestiones de la biografa del in- favorecieron mi inclusin en espacios institucionales,
vestigador que explican en cierta parte la eleccin y conversaciones informales y otras instancias privile-
acercamiento a determinados temas de investigacin. giadas para el anlisis. Prueba de ello es el tipo de
Mi experiencia cercana con el sufrimiento psquico y complicidad que establec con algunos informantes,
los tratamientos psiquitricos no slo me gener un por ejemplo los residentes -ex compaeros de traba-
inters especial en la problemtica sino que fue uno jo- con quienes compart durante el trabajo de campo
de los aspectos que propici el desarrollo de una re- instancias extra-hospitalarias como fiestas, almuerzos
lacin de empata con los pacientes durante el trabajo y charlas de caf que me permitieron acceder a infor-
de campo. macin valiosa de una forma casual. Adems, haber
Desde la antropologa se entiende que la inmer- sido miembro de la institucin y conocer no slo las
sin subjetiva del investigador forma parte del pro- dinmicas institucionales y profesionales sino el tipo
ceso de conocimiento y bsqueda de comprensin de pacientes me facilit la realizacin de entrevistas
propia del trabajo etnogrfico. Los aspectos subjeti- con los profesionales, donde se explayaban sobre
vos y biogrficos del investigador no slo acompa- temas especficos slo comprensibles para quienes
an la totalidad del proceso de investigacin sino que comparten determinados supuestos.
lo preceden. Se expresan en los motivos de acerca- Con respecto a los pacientes, el proceso de cons-
miento a un problema, el tipo de inters y el estilo truccin de mi identidad como investigadora estuvo
de investigacin, entre otras dimensiones. Pero los marcado por la distincin entre los nuevos (es de-
aspectos biogrficos no slo remiten a las cuestiones cir, los que conoc durante el trabajo de campo) y los
propias de la vida ntima sino que tambin incluyen viejos (que conoca de antao, mientras realizaba la
la trayectoria profesional y las elecciones que la van residencia). Con los pacientes nuevos me presenta-
guiando. ba como investigadora y trataba de explicar con de-
talle mi trabajo. Con los pacientes viejos tambin
haca lo mismo, aunque la situacin era ms confusa.
2. Redefiniendo identidades: de la Las alusiones a mi rol como trabajadora social eran
trabajadora social a la investigadora frecuentes y se expresaban en pedidos concretos vin-
culados con la gestin de recursos, en particular la-
Cuando finalic la residencia, comenc a inclinar mis borales. Mis mayores logros fueron que entendieran
intereses hacia el mbito acadmico. Obtuve una beca que ya no ejerca dicha funcin.
doctoral de la Comisin Nacional de Investigaciones No obstante, la identificacin de mi persona
Cientficas y Tecnolgicas y a partir de entonces me con un miembro profesional de la institucin fue un
desempeo como investigadora. Como no poda ser obstculo que se dio tanto con pacientes viejos como
de otra manera, mi tema de investigacin estaba vin- con nuevos. Algunos pacientes, si bien entendan que
culado con el campo de la salud mental y la eleccin no trabajaba all, asociaban la funcin de investigar
de la sede del trabajo de campo apunt hacia el mis- con ser estudiante. Otros apelaban a conocimientos
mo hospital que fue sede de mi residencia, dado que especficos de mi parte, como lo expresa el siguiente
consider la familiaridad con el espacio como una comentario de un paciente: vos que estudiaste eso,
dimensin que facilitara el acceso a la investigacin. qu significa que uno suee con alguien?
El haber sido residente de servicio social a la Las nociones que circulaban acerca de m se re-
hora del campo implic estar dotada de competen- definan especialmente para los pacientes con quienes
cias lingsticas, comunicacionales y corporales que logr establecer un vnculo sustentado en la amistad.

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
96 Mara Jimena MANTILLA nota etnogrfica

Aparecan entonces nuevos significados, ms asocia- como medio de producir el extraamiento: durante
dos al compaerismo y a la complicidad. En algunos los fines de semana asist al hospital sin otro propsi-
casos, me convert en una especie de consejera sobre to que sentarme en el parque a observar y tratar de
el comportamiento conveniente dentro de la institu- escuchar a pacientes y familiares. Sentada durante
cin, como lo refleja la siguiente nota de campo: Me varias horas en el parque logr posicionarme en un
pregunta: Vos que sabs, qu tengo que hacer para ngulo de observacin diferente al acostumbrado.
que me den el alta? Le aconsejo: lo que vos decas De este modo acced a dinmicas de interaccin entre
antes: portarte bien, no hacer lo. Le doy unas pistas los pacientes y con sus familiares que no haba obser-
ms: decir que la internacin te sirvi para pensar, vado cuando era residente. Asimismo, esta prctica
que tens ganas de hacer cosas, retomar tu estudio, de observacin me prepar para luego compartir con
trabajar. pacientes internados sus rutinas cotidianas.
Las identificaciones de mi persona con una La observacin de fenmenos similares desde
trabajadora social, una amiga, una psicloga, una diferentes espacios impacta en la construccin de los
mujer, o lo que fuera, estuvieron permeadas por mi datos y las diferentes miradas que asumimos en el
pertenencia al hospital. Aunque comprendieran que campo. Mi perspectiva desde el parque fue totalmen-
no trabajaba all, mi cercana con ese universo y mi te diferente a la que obtuve mediante entrevistas for-
concreta presencia all tieron los vnculos que fui males con los mismos actores.
gestando. La construccin de mi identidad como investi-
Mi familiaridad con las rutinas hospitalarias y gadora -al igual que otros procesos identitarios- no
el conocimiento previo de buena parte de los acto- fue un resultado unvoco sino que se trat del desem-
res entorpeci el proceso de extraamiento4 de las peo de roles distintos y complementarios, la adop-
prcticas hospitalarias. En particular, en el momen- cin de actitudes diferentes segn los contextos de
to de describir etnogrficamente algunos escenarios participacin en los que me desenvolv y el tipo de
en los que transcurra el trabajo de campo daba relaciones que establec con los actores.
por sentado aspectos referidos a su organizacin y El significado que adquiri mi presencia y mi
funcionamiento. tarea como investigadora se caracteriz por un nivel
La manera que encontr para abordar estas de confusin que se resista a casi todos mis intentos
cuestiones fue mantener una posicin reflexiva en el aclaratorios que, en virtud de ser lo ms tica posible,
campo mediante la lectura constante de mis notas de generaban mayor confusin.
campo, el registro minucioso de mis actividades, mis Una ancdota que condensa este tipo de hechos
emociones y el vnculo mantenido con los actores, confusos ocurri con una paciente con quien establec
teniendo en cuenta el planteo de Frederic (1998:95) un vnculo estrecho durante la residencia. Laura fue
segn el cual la distancia del universo de sentidos una de las personas ms queridas para m, por ello
de los sujetos estudiados sera producida por la inten- cuando comenc el trabajo de campo y tuve la suerte
sificacin del control del investigador sobre su propio de reencontrarla tuve mucho cuidado en evitar cual-
comportamiento como sujeto. quier tipo de situacin donde ella pudiera sentirse
A su vez, utilic la observacin no participante parte de un vnculo estudiado. Eleg pedirle cola-
boracin con mi trabajo de investigacin aludiendo
4 El proceso de extraamiento consiste en la experimentacin a que yo tena una beca del CONICET y mi trabajo
de una tensin entre la aproximacin a un universo de sentidos
y su distanciamiento por el contraste con el marco de referencia consista en conocer cmo y qu piensan los pacien-
del investigador (Lins Ribeiro, 1989, citado en Frederic, 1998). tes y los profesionales acerca de las internaciones.

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Hacia la construccin de una etnografa en un hospital psiquitrico 97

La palabra beca abri una suerte de equvocos im- Por otro lado, mi identidad genrica tampoco
posibles de solucionar. Se convirti para ella en un pas inadvertida. Las consecuencias de ser una mu-
trabajo para las dos. Laura me peda que trabaje- jer me obligaron a ser cuidadosa con los pacientes
mos en la beca. El punto nodal de la confusin tuvo varones. La actitud amistosa que se requiere para
que ver con que Laura tena una beca otorgada por entablar vnculos confiables con los informantes era
Promocin Social, un subsidio para cumplir con un susceptible de ser interpretada como estrategia de se-
curso de formacin profesional. Con el tiempo, lue- duccin. Por ello, recurra a hacer explcita mi vida
go de proponerle conectar con un joyero -dado su in- amorosa, inventando una pareja que en ese momen-
ters en aprender ese oficio-, la situacin se complic to no tena. Trataba de dar cuenta que poda ser una
an ms. Comenc a recibir llamadas telefnicas de buena amiga pero no otra cosa. No siempre tuve xi-
otros pacientes interesados en las becas y cursos que to y prueba de ello es la escasez de vnculos slidos
supuestamente poda ofrecerles. que mantuve con pacientes varones.
La dificultad de establecer sentidos unvocos a Por el contrario, con las mujeres fue sencillo
las identidades que asumimos en el campo y de ha- crear amistades. Con ellas tambin recurr a contar
cer comprender a los otros quin es uno all es parte aspectos de mi vida privada, pero con la intencin de
intrnseca de la construccin de los datos. La utiliza- generar confianza en tanto pares. Este tipo de amis-
cin del mtodo etnogrfico plantea una dinmica di- tades estn marcadas por la particularidad de gene-
fusa, donde los lmites se encuentran en permanente rarme sensaciones ambiguas, como la culpa por estar
tensin y por momentos no se sabe muy bien qu se investigando a las pacientes y saber que los tiempos
est haciendo all ni cmo los dems nos perciben. de la amistad se relacionaban con los tiempos de la
En el caso de Laura habra que mencionar que investigacin. Recuerdo un caso en especial, una
la situacin de la beca gener tambin una experien- de las pacientes con quien compart muchas salidas,
cia positiva durante su ltima internacin. Se convir- momentos informales y recreativos. En una opor-
ti en una actividad que estructuraba -al menos- el tunidad la llam para cancelar nuestro encuentro
tiempo que compartamos juntas, ella se entusiasma- dado que tena obligaciones que me impedan asistir.
ba cuando me vea y me planteaba seriamente: tene- Apenas insinu dejarlo para otro da, su enojo fue in-
mos que trabajar en la beca. mediato. Comenz a hablar con un tono amenazante,
Como otras situaciones en el campo, este in- acusndome de mentirosa y otra serie de adjetivos.
cidente se destac por su carcter ambiguo: si bien Me acuerdo de una de sus frases: te estoy esperan-
gener una serie de malos entendidos respecto de do vestidita desde hace horas, mi mam me compr
mi lugar como investigadora, al mismo tiempo me galletitas para que llevemos al parque. Finalmente,
permiti distraer a Laura de su angustia por estar logr su cometido. De alguna manera, la culpa que
internada. La ambigedad y contradiccin, aspectos me gener esa frase y la posibilidad de perder ese
intrnsecos de los procesos sociales documentados vnculo me convenci de acudir a su encuentro. No
por la investigacin, formaron parte tambin de las obstante, le subray la equivocacin de su planteo
situaciones vividas en el campo. A su vez, el equ- telefnico.
voco me record que, si bien mi relacin con Laura Ms all de las asimetras que estructuran el
era sincera, nuestros encuentros formaban parte de vnculo investigador-investigado, las amistades que
un cuaderno de notas, es decir, de una dinmica de se generaron durante el trabajo de campo fueron ge-
trabajo. La beca realmente era un trabajo, aunque nuinas. En cierto modo, el registro posterior en un
slo para una de nosotras. cuaderno de campo me recordaba mi funcin como

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
98 Mara Jimena MANTILLA nota etnogrfica

investigadora, que por momentos pareca diluirse en Con estas afirmaciones no pretendo descalifi-
un compromiso afectivo con los informantes. car el proceso de cuidado que supone garantizar que
Por otro lado, un hecho que marc mi pasaje un paciente no se convierta en un conejillo de indias
de residente a investigadora (adems de los casi dos de una investigacin. Las autorizaciones, los papeles,
aos que mediaron entre uno y otro rol) fueron las el consentimiento informado, responden a una deter-
trabas en el acceso. Pese a que no se trataba de un lu- minada tica del cuidado.
gar lejano geogrficamente, lograr que me permitie- El problema es el deslizamiento que se produ-
ran realizar el trabajo de campo fue una ardua tarea. ce entre esa tica del cuidado y el temor de la institu-
cin a ubicarse en el lugar de objeto de investigacin
y por ende de indagacin sobre sus prcticas.
3. Sorteando obstculos. Crnica de la La organizacin jerrquica es un aspecto cen-
entrada al campo tral inherente a las instituciones manicomiales, por
ello es consecuente que al intentar ser aceptada en mi
El proceso de entrada al campo comenz en enero carcter de investigadora tuviese que pasar una serie
del 2005 y recin en octubre del mismo ao obtuve de ritos institucionales: firmas de muchos directores
la autorizacin formal. Las particularidades burocr- y jefes, charlas con infinidad de personas, entre otras.
ticas que asumi reflejan algunos aspectos del funcio- Lo problemtico aparece cuando dicha organizacin
namiento institucional. En primer lugar, el Comit de jerrquica se utiliza como estrategia obstaculizadora
Docencia e Investigacin del hospital me solicit las para, por ejemplo, realizar una investigacin.
firmas de todos los servicios donde iba a participar Es ms problemtico an cuando la dinmica
por la investigacin. Esto comprendi al jefe central burocrtica se convierte en obstculo para el ejercicio
del servicio de Guardia, los jefes de cada una de las de los derechos de los pacientes. Me refiero al acceso
salas de internacin (uno de ellos no quiso autorizar a una medicacin, a una pensin por invalidez, entre
la investigacin en su sala), el jefe de consultorios otros trmites que se gestionan desde el hospital. La
externos y la jefa del Servicio Social. Adems se me dinmica jerrquica-burocrtica obstaculiza el acceso
plante la necesidad de trabajar con un profesional a un recurso en tanto exige como obligatoriedad la
de la institucin como una suerte de co-investigador, firma del director del hospital para cada nota o infor-
figura que a costa de negociaciones se transform en me social que se produce con el objetivo de solicitar
un supervisor. Me solicitaron tambin la elaboracin algn tipo de beneficio para el paciente.
de un consentimiento informado que constara de la En la jerga hospitalaria se llama elevar al
firma del paciente y un enfermero/a antes de la reali- acto de pedir autorizacin del profesional a su jefe,
zacin de cada entrevista. Recuerdo que ms de una de ste a otro y as sucesivamente. La organizacin
vez present el consentimiento, no logrando la apro- institucional que distribuye los cargos y funciones
bacin del Comit de tica, lo que motiv repetidas plantea una compleja red de elevaciones que termi-
escrituras. Inclusive, en una primera instancia se me nan por entorpecer la salida de un informe social
plante que deba agregar la firma de un responsable necesario para obtener un tipo de prestacin social,
judicial antes de entrevistar a pacientes. habitacional, de salud, o judicial. Dicho proceso es
Todos estos aspectos configuraron un tiempo similar al que atraves para lograr el acceso al cam-
de idas y venidas, charlas con unos y otros, y hasta po: una gran cantidad de elevaciones, notas, esperas,
comenc a barajar la posibilidad de realizar el trabajo me hicieron recordar a los momentos en que intenta-
de campo en otra institucin. ba sacar un informe.

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Hacia la construccin de una etnografa en un hospital psiquitrico 99

Los profesionales del servicio social, cuando 4. El problema de la observacin


les apremia la urgencia de intervenir por resolver participante: de una inmersin total a la
una situacin de un paciente, realizan y ocultan no- distancia positivista
tas que salen de la institucin con el riesgo de ser
sancionados si son descubiertos. Cuando esto ocurre El proceso de observacin-participacin trajo apare-
y se detecta una falla en el proceder del profesional, jada cierta tensin entre observar y participar, es de-
la trasgresin se convierte en el eje de reuniones, lla- cir formar parte activamente o mantenerme fuera de
mados de atencin, creacin de nuevas reglas, bs- la escena. Segn los enfoques positivistas, al inves-
queda de normativas institucionales, reglamentos y tigador se le presenta una disyuntiva entre observar
otros documentos que cumplan la funcin de legiti- y participar y si pretende hacer las dos cosas simul-
mar la sancin sobre lo ocurrido. tneamente, cuanto ms participa menos registra, y
Nuevamente se produce un deslizamiento de cuanto ms registra menos participa, es decir, cuanto
sentido: pasan a ser centrales las dimensiones buro- ms participa menos observa y cuanto ms obser-
crticas de las intervenciones y se dejan en un segun- va menos participa. Esta paradoja que contrapone
do plano cuestiones tales como los derechos de los ambas actividades confronta dos formas de acceso a
pacientes, los recursos institucionales que se cuentan la informacin, una externa, la otra interna (Guber,
para intervenir y las posibilidades de establecer inter- 2001: 60).
venciones creativas, entre otros aspectos. Como ejemplo de esta tensin voy a relatar mi
Por ltimo, si el trabajo de campo para experiencia en dos escenarios de observacin par-
Malinowski (1975:40) tiene que ver con descubrir ticipante donde actu de forma contraria en uno y
las formas tpicas de pensar y de sentir que corres- otro, representando ambos extremos de la polaridad:
ponden a las instituciones y a la cultura de una co- inmersin total-distancia absoluta. Cabe aclarar que
munidad determinada, el proceso de bsqueda de estas posiciones dicotmicas slo se reproducen de
las autorizaciones que antecedi al trabajo de campo forma parcial e ilusoria, ya que no es humanamente
nos permite analizar algunas dimensiones del funcio- posible ni dejar de participar en algn grado ni con-
namiento institucional que revelan dichas formas vertirse en miembro totalmente.
tpicas. En tal sentido, se convirti en un dato en s Asimismo, nuevamente en cada uno de los es-
mismo. cenarios encontramos malos entendidos por parte de
Una vez que ingres en el campo, los controles los profesionales respecto a mi funcin e identidad.
no fueron como sugeran las instancias formales que
haba atravesado previamente. No obstante, los pro- Primer escenario: Participacin en la guardia
blemas fueron otros. A las dificultades por establecer externa. De una inmersin total
mi identidad como investigadora se le sumaron los
obstculos para asumir una actitud conveniente en el Nota de campo en la guardia:
ejercicio de la observacin participante.
No tard mucho tiempo en comenzar a parti-
cipar, y a diferencia de lo que me haba imaginado,
ms que ser una observadora atenta a las interac-
ciones entre pacientes y profesionales, como a las
decisiones de internacin, me encontr siendo una
ms en la escena, es decir, una profesional ms, que

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
100 Mara Jimena MANTILLA nota etnogrfica

como tal estaba tambin compelida a decidir (con la Segundo escenario: El grupo teraputico. La
presin que ello significa, ya que la guardia es por participacin como un mal necesario
sobre todas las cosas un espacio donde hay que to-
mar decisiones por lo general de situaciones bastante La siguiente nota de campo corresponde a la partici-
complejas que de ninguna forma se presentan como pacin en un grupo teraputico para pacientes bajo
unvocas). Es as que mi primer da en la guardia me tratamiento ambulatorio, en el que realic observa-
desorient en tanto no esperaba desempear ese rol. ciones durante nueve meses:
Tratando de comprender por qu se dieron as las
cosas, ubico dos elementos: La situacin con B. (el coordinador) est rara. Varios
1) Mi conocimiento previo: me muevo de forma cuestionamientos: en relacin con mi vnculo con los
natural en la situacin, incluso la actitud corporal pacientes: mi paciente amiga, los subgrupos, los te-
revela la familiaridad con la que me muevo. mas que planteo en los subgrupos, que podra plan-
2) La actitud del jefe de guardia suplente: era la tearlos en el grupo. Las cosas estn tirantes, es un
primera vez que tratbamos, sin embargo su actitud buen momento para ir cerrando este espacio porque
fue participativa, trabajamos toda la tarde juntos y aparte de las cuestiones entre ambos, en trminos
en cada situacin l planteaba las cosas de modo tal de trabajo de campo, es ms que suficiente. A l le
de que yo opine y pregunte en las entrevistas como preocupa por un lado mi registro, mi mirada, lo que
tambin que decida junto con l. Me trat como un yo s y no digo, a la vez le preocupa que yo no
par y eso me empuj a tomar cierto protagonismo. haya hecho ninguna devolucin, por eso me la pidi
Supongo que mi pasado como residente y el hecho ahora. Tambin le preocupa mi actitud callada, que
de ser trabajadora social influyeron en ese sentido. no intervenga en el espacio grupal ya que tengo un
l me presentaba ante los pacientes como asisten- vnculo tan cercano con los pacientes. Por mi parte
te social y a m me atemorizaba que confundieran no intervengo porque no es mi funcin ocupar un
las cosas. Al igual que en el grupo de pacientes, era lugar de coordinadora, ni terapeuta, aparte tampoco
convocada a ejercer mi profesin de trabajadora so- lo veo necesario, con la inclusin del psiclogo son
cial. Lo cual en s me incomodaba bastante, yo ya tres los coordinadores, ms que suficiente. No tengo
no me senta trabajadora social, aparte no estaba en la intencin que los pacientes me identifiquen con
contacto con los vericuetos de la poltica social, que esa tarea, creo que, en definitiva, ellos tienen mucho
nunca haban sido mi fuerte, y de preguntarme por ms claro que B. cul es mi funcin. El viernes en la
recursos habitacionales, econmicos, etc., me hubie- guardia me dijo incesantemente que a l le interesa lo
se quedado bastante desconcertada que yo hago, el mismo tema, y tambin me dijo que
una terapeuta de grupo tiene que aprender a hablar
Como refleja la nota, mi identidad como ex- e intervenir mientras registra. Lo cierto que ms all
trabajadora social funcionaba de modo ambivalente: de que confunda las cosas y de que yo no est all
me permita acceder a los espacios con la confianza para ser terapeuta, es tambin verdad que una vez
y buena predisposicin de los dems profesionales, que ocups un rol de registro es difcil cambiar de
pero anulaba mi identidad como investigadora. funcin. Creo que varias cosas se fueron enturbian-
Las veces siguientes intent mantener una ac- do, en parte como consecuencia de mi actitud poco
titud un poco ms distante, aunque no renunci a integrada, meterme poco y mantener una distancia:
la participacin de forma total ni me aboqu a un yo estoy pero hagamos cuenta de que no.
registro desmedido.

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
Hacia la construccin de una etnografa en un hospital psiquitrico 101

El fragmento anterior muestra cmo mi actitud 5. Reflexiones finales: la experiencia del


en el grupo fue la de diferenciarme de dos lugares: trabajador del campo como dato
el de coordinador y el de terapeuta, lo que implic
buscar una posicin cercana al rol de observador En este artculo analic las dimensiones que in-
pasivo, que casi no habla. Sin embargo, esa actitud tervienen en la construccin de una etnografa desde
silenciosa durante las reuniones, atenta a registrar una perspectiva reflexiva, describiendo algunos ras-
cada uno de los comentarios, fue criticada por uno gos del proceso de asuncin de una identidad como
de los coordinadores, quien apelaba a mi identidad investigadora y las particularidades que asumi te-
como trabajadora social tratando de que resolviera niendo en cuenta mi antiguo rol como miembro de la
cuestiones de los pacientes o que cumpliera el rol de institucin, destacando su centralidad en la produc-
coordinadora grupal. cin de los datos.
Por mi parte, me interesaba por mantener un A la vez analic mi recorrido biogrfico en vir-
acercamiento individual con cada paciente luego de tud de su incidencia en la construccin del proble-
la reunin mientras se les preparaba la receta de me- ma, efectu un paralelismo entre el proceso de au-
dicacin. Esta actitud, que dio sus frutos generando torizaciones para realizar el trabajo de campo y los
vnculos estrechos con algunos de los pacientes, fue trmites que se producen en la institucin acerca de
tambin criticada por el coordinador, a quien no le los pacientes, y abord la tensin que se produce en
pareca correcto que yo trabara ciertas conversacio- la observacin participante mediante la descripcin
nes por fuera del dispositivo grupal. Pretenda que de dos escenarios donde adopt posiciones opuestas,
ese material fuera llevado al grupo. dando cuenta de la disyuntiva que se produce en el
Si bien las tensiones generadas no tuvieron intento de encontrar un lugar en el campo.
grandes consecuencias en el desarrollo del trabajo Mi experiencia como etngrafa es susceptible
de campo, me pregunto si no hubiese sido ms en- de ser interpretada como una dinmica de confusio-
riquecedor para los pacientes realizar algn tipo de nes y malos entendidos. En particular acerca del sig-
aporte concreto en las reuniones, comentarios, se- nificado de mi lugar en cada uno de los escenarios,
alamientos que ayudaran de alguna forma al des- tanto para los informantes pacientes y profesionales-
envolvimiento del grupo, a la vez que me hubiesen como para m misma. Esta dinmica es vlida para
permitido abrir algunos debates interesantes para la pensar adems de la construccin de mi identidad
investigacin. como etngrafa- el proceso de construccin del sen-
Considero que mis intentos de sustraccin fue- tido de las internaciones, objeto principal en mi estu-
ron reflejo de una mirada positivista que se sustenta dio. La heterogeneidad de significados alrededor de
en la posibilidad de invisibilizar al investigador y evi- la experiencia de internacin se caracteriza tambin
tar una presencia que contamina la escena de la por una dinmica de confusiones y malos entendi-
investigacin. Ocurre que en este movimiento que dos, respecto de su utilidad, su pertinencia como es-
silencia al investigador se pierde buena parte de la trategia teraputica, sus causas y, por sobre todo, el
informacin etnogrfica, en tanto la etnografa se ca- lugar variable que adquiere en las narrativas de los
racteriza justamente por documentar el proceso de pacientes.
encuentros y desencuentros del investigador en el Para concluir, cabe sealar que las relaciones
campo. entre el trabajador de campo y la gente no difieren
en gran medida de los patrones de interaccin social
y revelan las bases y los trminos en que la gente

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
102 Mara Jimena MANTILLA nota etnogrfica

forma sus vnculos (Emerson, Fretz, Shaw, 1995: 3).


En este sentido, considero la descripcin y anlisis
de mi identidad como etngrafa parte fundamental
de los datos que produje a partir del trabajo de
campo.

BIBLIOGRAFA

BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J. C.;


PASSERON, J. C. (2004) El oficio del socilogo.
Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
EMERSON, M.; FRETZ, R.; SHAW, L. (1995)
Writing etnographic fieldnotes. Chicago: The
University of Chicago Press.
FREDERIC, S. (1998) Rehaciendo el campo. El
lugar del etngrafo entre el naturalismo y la
reflexividad. Publicar en Antropologa y Ciencias
Sociales, Ao VI, n. VII. Colegio de Graduados
en Antropologa.
GEERTZ, C. (1994) Desde el punto de vista del
nativo: sobre la naturaleza del conocimiento
antropolgico. En Conocimiento local. Ensayos sobre
la interpretacin de las culturas. Barcelona: Gedisa.
GOFFMAN, E. (1959) La presentacin de la persona en
la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.
GOFFMAN, E. (1984) Internados. Ensayo sobre la
situacin de los enfermos mentales. Buenos Aires:
Amorrortu.
GUBER, R. (2001) La etnografa. Mtodo, campo y
reflexividad. Buenos Aires: Norma.
MALINOWSKI, B. (1975) Introduccin: objeto,
mtodo y finalidad de esta investigacin. En
Los Argonautas del Pacfico Occidental. Barcelona,
Pennsula.

(con)textos (2008) 2:93-102, ISSN: 2013-0864


de larticle, Mara Jimena Mantilla
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 103-110. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Fabiola Mancinelli


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

La etngrafa-gua
Tcnicas y metodologa de
FICHA DE DATOS investigacin
Proyecto:
More pins on the map: Las prcti-
cas y los discursos de los turistas
americanos de viaje por la Europa Fabiola MANCINELLI
Mediterrnea
Universitat de Barcelona
Localizacin: fabiolamancinelli@yahoo.it
Diferentes itinerarios tursticos
entre Italia, Grecia y Espaa

Perodo:
febrero-julio 2006
INTRODUCCIN

El presente artculo constituye una reflexin abierta sobre algunos as-


pectos metodolgicos y humanos a los que me enfrent durante mi
experiencia como etngrafa-gua con grupos de estudiantes norteame-
ricanos de viaje por la Europa Mediterrnea1.
Mi inters por relacionar la antropologa con el turismo surgi a
partir de la combinacin entre una inclinacin hacia la investigacin y
mi experiencia profesional como gua acompaante de grupos de tu-
ristas en circuitos por varios pases de Europa. Sin embargo, a lo largo
de los seis aos en los que trabaj, descubr que desempear mi pro-
fesin requera mucho ms que buenas habilidades de organizacin y
don de gentes. Como gua, me encontraba en la situacin de gestionar
el encuentro entre dos estereotipos, el del norteamericano de vacacio-
nes, por un lado, y el de la vieja Europa, por otro. La cuestin no era

nota
1 Setrata de una investigacin llevada a cabo con el objetivo de obtener el Diploma
de Estudios Avanzados correspondiente al segundo ao del Programa de Doctorado
en Antropologa Social y Cultural de la Universidad de Barcelona (Mancinelli,

etnogrfica 2008). El artculo se ha realizado en el marco del proyecto SEJ2005-07389/GEOG,


financiado por el Ministerio de Educacin y Ciencia.
104 Fabiola MANCINELLI nota etnogrfica

tanto satisfacer las curiosidades de los turistas acerca poblaciones, clases y gneros? Qu tipo de conoci-
de una realidad para ellos nueva y en cierta medi- mientos, historias y teoras producen?. Sospechaba
da extraa, sino ms bien entender en qu trminos pues que, as como hay prcticas que permiten con-
mis respuestas podan resultar significativas, o cules firmar aquel discurso comn que quita al turista,
eran, en otras palabras, las expectativas previas, los aplastado en la masa, cualquier tipo de identificacin,
esquemas de interpretacin, las sensibilidades y las nacional, de sexo, de edad, es tambin verdadero
certezas que se vean cuestionadas durante la expe- que cada turista es un individuo a medio camino en-
riencia de viaje, que supone siempre, incluso cuando tre su origen y su destino, caractersticas, stas, que
se da de manera fugaz y en cierto modo controlada, no slo confieren unicidad y especificidad a su mira-
el encuentro con otra cultura: la propia y la del pas da sobre el mundo, sino que tambin nos indican la
en el que los turistas, como grupo, se hallaban via- necesidad de un acercamiento emprico, para poder
jando. Me encontr as realizando, entre otras cosas, comprender algo ms de lo que le pasa al individuo
una actividad de traduccin cultural, gracias a la al convertirse en turista. Llegu pues sencillamente a
cual reflexion sobre el imaginario de mis clientes, preguntarme: Qu hacen los turistas cuando hacen
teenagers norteamericanos de viaje (a veces con sus turismo? Hay diferencia entre la dimensin material
familias) por nuestro continente. Porque, para com- de su viaje, lo que hacen realmente y su expectativa
prender lo que resulta ms extrao para un turista cognitiva, aquel bagaje de imgenes, conocimientos,
norteamericano en el trnsito desde el folleto a la expectativas y temores que alimentan la espera? Con
realidad, para contextualizar algunas de sus pregun- estas preguntas en la cabeza y aprovechando mi po-
tas, tena que hacer el esfuerzo de ponerme en su sicin, privilegiada para un etngrafa, de gua acom-
lugar y de acercarme primero a su cultura, comen- paante, durante los meses de marzo, abril y junio
zando a plantearme: Qu saben los norteamerica- de 2007, viaj con 5 distintos grupos de turistas nor-
nos de Europa? Cmo la imaginan? Qu miran teamericanos en distintos itinerarios, entre Grecia,
para confirmar esas imgenes? Por qu viajan? Y Italia y Espaa.
era a travs de sus preguntas y a la vez de mis inten- Mi metodologa de investigacin consisti en
tos de respuesta, cuando poda empezar a construir hacer etnografa del turismo de masas desde den-
su versin de la realidad. Estas consideraciones me tro, en una perspectiva mvil y multisituada (Bruner,
llevaron a replantear la esencia de mi trabajo como 2005), fiel a la manera en que mi colectivo de turis-
gua-acompaante y a evaluar la posibilidad de que tas viajaba, es decir segn un itinerario prefijado que
se convirtiese en una herramienta de investigacin les permita visitar un gran nmero de atracciones
antropolgica. tursticas en una duracin limitada de tiempo. La po-
Mi acercamiento comenz siguiendo el hilo de sicin de etngrafa-gua me permiti vivir a jornada
una doble inspiracin, que se convirti en una doble completa la experiencia de un turista, compartiendo,
pregunta y casi en una mxima regulativa. Por un como deca Margaret Mead (1983: 25), Durante las
lado, la experiencia de antroplogo-gua en Indonesia veinticuatro horas del da, las imgenes y sonidos, los
de Edward Bruner, tal como la describe en su libro sabores y olores, la velocidad y el ritmo de una reali-
Culture on tour (2005) en el que, entre otras cosas, el dad [...] que estaba organizada dentro de un esquema
autor plantea si es posible describir el turismo como perceptivo distinto. Esta inmersin total me permiti
se describen las culturas; por otro, la sugerente pre- ser testigo de una infinidad de hechos menores, que
gunta que James Clifford (1989: 183) plantea en su habran resultado de otro modo invisibles, y, menos
Notes on Travel and Theory: Cmo viajan diferentes an, inteligibles, desde una distancia mayor (Mead,

(con)textos (2008) 2:103-110, ISSN: 2013-0864


de larticle, Fabiola Mancinelli
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
La etngrafa-gua 105

1983: 10). Particip en cada momento de las activida- cuya edad media se aproximaba a los 16 aos, las
des de los turistas, com lo que coman ellos, descans charlas informales se revelaron como una herramien-
las (pocas) horas en las que ellos descansaban, viaj y ta ms eficaz e interesante, an ms si tenemos en
visit los lugares que ellos visitaban, observando sus cuenta que las conversaciones informales entre gua
reacciones y anotando sus comentarios. Al mismo y turista son muy frecuentes en el da a da del viaje.
tiempo, pude observar lo que ocurre en aquella re- A estas dos herramientas, aad algunos datos cuanti-
gin que constituye, en el marco temporal de la dura- tativos, que me sirvieron para refrendar la imagen de
cin del viaje, la intimidad del turista: el descanso en los hechos tal como se observaron empricamente (el
los hoteles, los desplazamientos en autocar... En este viaje material) y construir, al mismo tiempo, el espejo
contexto de movilidad intensiva, mi comunidad fue frente al cual pude contrastar las narrativas de los
un microcosmos de interacciones en el que no slo protagonistas (el viaje imaginado y su reelaboracin
los lugares, sino tambin las personas y las relaciones en el curso de la experiencia).
cambiaban continuamente, ya que la corta duracin
de los viajes organizados confiere a los encuentros
un carcter ocasional y fugaz. De forma diferente a LA AMBIGEDAD DE UN DOBLE ROL
lo que sucede en un contexto antropolgico clsico,
me encontr siendo el nico elemento permanente, Los viajes educativos son organizados dentro de las
mientras que los actores de mi entorno cambiaban. escuelas norteamericanas por uno o ms profesores,
En este sentido, mi campo fue un habitus ms que son quienes deciden si restringir la participacin slo
un lugar, un conjunto de disposiciones y prcticas a estudiantes o dejar que se agreguen tambin fami-
corporizadas (Clifford, 1999: 91). Sin embargo, es- liares y otros adultos. Resulta pues que, a pesar de
tas pequeas comunidades de turistas que se consoli- que exista una tipologa de grupo estndar, compues-
dan y se disuelven tan slo en el tiempo de un viaje to por profesores y estudiantes en porcentaje varia-
me proporcionaron la unidad de un contexto que vi ble, se da a menudo la posibilidad de grupos mixtos,
armarse, definirse y repetirse en cada viaje, no slo con un porcentaje ms alto de adultos, de familias
durante mi experiencia de campo, sino tambin en o incluso de grupos de amigas, casi siempre muje-
los 6 aos previos de experiencia laboral. res, que viajan al extranjero por primera vez. Por
La peculiar caracterstica de temporalidad y ex- exigencias logsticas y econmicas del tour operador,
traordinariedad de un contexto vacacional determin un nico grupo puede componerse de dos o incluso
en parte la eleccin de las tcnicas de investigacin tres grupos ms pequeos, procedentes de escuelas
etnogrfica: la observacin participante fue central a distintas. El nmero de participantes de cada grupo
lo largo de mi trabajo, tanto en los momentos de ac- normalmente alcanza las 40 personas. Los viajes no
tividad turstica propiamente dicha, cuando el grupo forman parte de las actividades didcticas, se cum-
se relacionaba con el entorno, es decir durante los plen generalmente durante las pausas del calendario
paseos guiados, las visitas a atracciones o a museos acadmico y tienen una duracin de 7 u 8 das2.
etc., como en los momentos de desplazamiento o de El rol del gua acompaante, que es la persona
descanso; con las conversaciones informales y algu- que durante el viaje viaja con el grupo para coordi-
nas entrevistas semiestructuradas procur estimular nar las actividades e introducir los pases visitados
la reflexividad del turista sobre su propio rol y activi- con informaciones de carcter general, es uno de los
dades. Sin embargo, dado el contexto de ocio y la jo-
ven edad de los participantes, casi todos estudiantes 2 Sin contar los dos necesarios para el viaje de ida y vuelta.

(con)textos (2008) 2:103-110, ISSN: 2013-0864


de larticle, Fabiola Mancinelli
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
106 Fabiola MANCINELLI nota etnogrfica

elementos que estructura un viaje educativo, en la y para construirse una imagen general del carcter
medida en que permite al estudiante/turista afrontar del pas y de su gente (Bruner, 2005: 204). Mientras
la extraeza del entorno de una forma mediada y estaba procurando, en fin, crear un espacio-discurso
protegida. Como dicen Turner y Ash (1991), estos de mediacin entre lo etnogrfico y lo turstico, me
profesionales del turismo (y tambin las agencias encontr reflexionando y analizndome a mi misma,
de viaje, los directores de hotel, etc.) actan como como agente del proceso que quera describir. Cul
padres sustitutivos, en la medida en que liberan al era, en este caso, la frontera entre el autor y el texto,
turista de responsabilidad y le protegen de la cruda entre el dentro y el fuera? Decid intentar, en los limi-
realidad (1991, cit. por Muela, 2003: 59; cf. tambin tes de los objetivos establecidos para el trabajo que
Urry, 2000: 24). Del gua se espera pues que manten- me estaba proponiendo, expresar esta ambigedad
ga al grupo unido y motivado, que gestione posibles manteniendo una doble reflexividad, sobre el papel
conflictos entre sus miembros (Schmidt, 1979: 457), de gua en cuanto agente en el proceso turstico, y
que favorezca su integracin social (Holloway, 1981: sobre mi misma en cuanto etngrafa-gua integrada
388), que sostenga alta su moral y que los manten- en la relacin, con la posibilidad de jugar e intercam-
ga entretenidos durante el viaje (Cohen, 1985: 12). biar los dos roles. Las charlas y las impresiones de
Para que eso ocurra, es necesario, ante todo, que el otros colegas guas me fueron de ayuda a la hora
grupo exista. En cierta medida, por tanto, podramos de establecer el lmite entre mi empata subjetiva en
decir que es la presencia misma del gua la que crea la relacin con los participantes y la posibilidad de
el sentido de grupo, ya que, si bien durante el viaje generalizar ciertos discursos y prcticas.
de ida e incluso a la llegada, los turistas son an re- En mi caso, la entrada en el contexto de estudio
lativamente independientes los unos de los otros, es fue siempre doble y de alguna forma desfasada: me
el encuentro con el gua el que les va a introducir en presentaba siempre como gua, antes, y como etn-
una convivencia que les llevar a compartir una serie grafa, despus. El hecho de ser, desde el principio y
de experiencias, durante las cuales su individualidad sin mediaciones, una figura familiar y un punto de
se ver absorbida por una entidad colectiva: una uni- referencia para todo el grupo facilit siempre mi pri-
dad social en movimiento. mer contacto con los participantes. La presencia del
A la luz de estas premisas, fue claro desde el gua no se percibe, en general, como incmoda y los
principio que la necesidad de vivir en constante participantes, tras sobrepasar la fase inicial de cono-
ambigedad entre la etngrafa, que recopila datos cimiento, se relacionan de manera espontnea con l
para su trabajo de campo, y la gua acompaante, y estn disponibles a la discusin. Sin embargo, esta
que desempea sus tareas, iba a surgir la cuestin, confianza no sirvi para eliminar aquella tensin que
inevitable en cualquier investigacin antropolgica, siempre acompaa el encuentro con una situacin
de la reflexividad. De hecho, si como etngrafa mi nueva y desconocida, en la que la primera impre-
objetivo era describir la experiencia de los turistas, sin puede determinar el exitoso (o no) desarrollo de
como gua estaba dando al mismo tiempo una es- la relacin futura. Supongo que este momento est
tructura a esta experiencia, tanto en la forma como cargado de expectativas de ambos lados y que los
en los contenidos; mientras estaba tratando de aislar turistas, por razones muy diferentes a las mas, sen-
imgenes previas y estereotipos que pertenecen a la tiran lo mismo. Como gua, tena la posibilidad de
experiencia del viaje, inevitablemente contribua a contactar por correos electrnicos con los lderes de
construir un marco interpretativo que los turistas uti- los grupos con varias semanas de antelacin, presen-
lizaban para la comprensin de los lugares visitados tndome y contestando sus preguntas sobre aspectos

(con)textos (2008) 2:103-110, ISSN: 2013-0864


de larticle, Fabiola Mancinelli
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
La etngrafa-gua 107

logsticos o prcticos del itinerario. Sus correos elec- programadas por el tour. Pero Cmo introducir la
trnicos me ayudaban a entender sus miedos y sus etnografa en un contexto de ocio? Cmo justifi-
expectativas sobre el viaje, en la medida en que ex- car con los participantes su eleccin como sujeto de
presaban aquellas ansiedades comunes a quienes estudio?
estn a punto de comenzar un viaje: desde dudas Era slo despus de esta primera fase, normal-
de orden prctico, que podran hallar respuesta en mente durante el primer trayecto largo en autobs en
cualquier gua de viaje, como qu poner en la maleta, el transcurso del segundo da de viaje, que llegaba la
cunto dinero presupuestar y dnde cambiarlo, etc.; etngrafa. Aprovechando el microcosmos del auto-
hasta cuestiones ms especficas de gestin del tour, car, que reproduce en cierta medida un contexto de
especialmente relativas a cuestiones de seguridad del clase en movimiento, presentaba a todo el grupo mi
grupo3. Sin embargo, nunca utilic este intercambio investigacin, tratando, sin ocultar por ello el hecho
de correspondencia para introducir mis objetivos de en s del estudio, evitar entrar en presentaciones for-
investigacin, para tratar de evitar solapamientos y males de mis intereses y enfatizando en cambio la
confusiones entre mi compromiso profesional como dimensin de intercambio y de curiosidad hacia sus
gua y mi inters investigador. Es cierto que, para relatos individuales. En este sentido, me fue de ayu-
ganarme la confianza de los turistas como investiga- da la suministracin de un pequeo cuestionario, de
dora, tena que demostrarle antes todo que cuidaba tan slo cinco sencillas preguntas, con las que empe-
de ellos como gua, imponiendo mi autoridad profe- zaba a estimular la reflexin de los participantes so-
sional, un proceso cuyo comienzo es precisamente el bre algunas imgenes y estereotipos que pertenecen
primer encuentro con los turistas, a la salida del ae- a la anticipacin del viaje. Sin duda, mi doble identi-
ropuerto. En general, cuando llegaban, el cansancio dad proporcionaba a mi tarea de investigadora una
superaba el entusiasmo. El largo viaje, la diferencia especie de mimetismo protector, que me permita
horaria sumada a los retrasos frecuentes, la comida cumplir mis observaciones y hacer mis preguntas,
de baja calidad de las compaas areas, las dimen- sin que stas fuesen interpretadas como un fastidioso
siones mnimas de los asientos de clase turista, a lo intento de convertir un momento de ocio en una si-
que se aada, para muchos, la emocin del primer tuacin seria, recargada por el rigor acadmico. La
viaje en avin o la frustracin por una maleta perdida, provocacin de Clifford (1999: 88) cuando afirma
haca que lo que debera ser un inicio tuviese ya todo que el turismo es una prctica (...) incapaz de produ-
el sabor de un objetivo logrado. Pese a todo, era en cir un conocimiento serio tiene su razn de ser en la
este momento de aparente debilidad cuando, como medida en que al turista, que viaja para, entre otras
gua, tena que oficiar el rito de ingreso del turista en cosas, divertirse y desconectar de la rutina, laboral
su nueva condicin, ofrecindole una introduccin o escolar, le puede asustar sentirse objeto sistemti-
a las reglas de la vida en grupo y a las actividades co de inters cientfico. Por esta misma razn, me
3 Con
fue difcil hacer un uso intensivo de la grabadora, ya
el fin de aliviar parte de estos temores, las agencias
de viajes educativos para estudiantes norteamericanos estn que me di cuenta en los dos primeros viajes que esa
introduciendo incluso, como valor aadido a sus paquetes, herramienta distorsionaba la conducta de los entre-
un localizador por satlite, mediante el cual el gua, durante
vistados, que perciban la charla como una entrevista
el da, enva la posicin del grupo, junto a fotos sacadas
durante las actividades y una breve descripcin de cmo se y tendan a ser ms complacientes, convencionales, y,
est desarrollando el viaje. El conjunto se publica en tiempo en general, menos directos.
real en una pgina web, a la que los familiares pueden acceder
mediante una contrasea para saber en cada momento qu En cambio, la matizacin de mi inters hacia los
estn haciendo sus seres queridos lejanos. aspectos ms personales de la experiencia de cada

(con)textos (2008) 2:103-110, ISSN: 2013-0864


de larticle, Fabiola Mancinelli
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
108 Fabiola MANCINELLI nota etnogrfica

participante, como atencin a su mirada, no como entorno, aprovechaban para ensear semejanzas y di-
turista, etiqueta evidentemente connotada por un ca- ferencias con los elementos de su cultura, para que se
rcter despreciativo - un aspecto que no escapaba a les reconociera e identificara en la masa. Canadiense
los participantes en los tours, a pesar de su condicin ms que francocanadiense, norteamericano de la cos-
inequvoca - sino como representante de una cultura ta este u oeste, de Utah o Alaska etc.
distinta, me permiti destacar una actitud que en s Sin embargo, la ambigedad de mi posicin,
constituy ya un punto de partida importante para una vez puesta de manifiesto, me hacia ms vulne-
mi trabajo: el hecho de ser objeto de curiosidad y rable frente a los turistas, que se sentan, al fin y al
atencin, de ser interpelados sobre su experiencia, cabo, clientes. La declaracin que los viajes iban a
ocasionaba, en casi todos los participantes, una ac- hacer sujeto de estudio poda por tanto caer bajo la
titud de gran inters y disponibilidad, suscitando sospecha que los servicios del gua pudiesen pasar
mucha receptividad, ya que, sin pretenderlo, satisfa- en segundo plano respecto a los intereses del etn-
ca uno de los deseos ms vivos del turista. Destacar grafo, como pude constatar en un caso en que mi
de la masa, ser personalmente reconocidos, otorgar posicin acadmica gener un abierto antagonismo
relevancia y singularidad a su experiencia y su vi- con una lder de grupo. Ya en un contexto ordinario,
sin de la realidad (Mancinelli, 2008). Curiosamente, la funcin de liderazgo y autoridad del gua puede
la condicin de etngrafa -gua me ubicaba en una producir a veces formas de tensin con los lderes
posicin de observadora-observada y en cierta me- formales del viaje, aquellos profesores que han cui-
dida me haca ser objeto de la misma curiosidad dado de la organizacin durante la fase previa a la
investigadora que yo mostraba hacia los turistas. El llegada. Profesores y acompaantes, a pesar de que
contexto de relacin turstica replica naturalmente el su relacin con los estudiantes sea, por lo visto, bas-
encuentro etnogrfico, pero al revs, ya que, en una tante informal, representan la autoridad formal. En
situacin normal, el gua es el nativo, el informante cambio, el gua acompaante, que tambin cumple
privilegiado, mientras que los turistas suelen cum- un papel didctico, representa la cara informal de
plir el papel del antroplogo, que investiga la cultura esa autoridad, sobre todo porque no es directamente
distinta representada por el sitio visitado (Mancinelli, responsable de la aplicacin de las normas de buena
2008). Esto es particularmente evidente durante los conducta en viaje. Muy a menudo los estudiantes ven
primeros das, en los que los turistas, sorprendidos en l a un amigo y un cmplice, relacin que ha sido
por cualquier detalle, suelen pedir muchas explica- destacada tambin en la experiencia de otros colegas
ciones y compartir sus sensaciones con el gua, que guas. Los estudiantes buscarn por tanto acercarse a
se percibe como la persona que pueda ratificar la co- l y ganarse su amistad, para poder utilizarla, en al-
rreccin de sus primeras impresiones. Al invertir esta gunos casos, con el fin de obtener concesiones de los
relacin, me di cuenta que el inters de los dems por profesores. El gua se convierte en el amigo guay,
su experiencia haca sentir los turistas valorados y se la persona cuya simpata y aprobacin parecen re-
inverta en cierto modo el papel, ya que, dando voz frendar la capacidad de adaptacin al entorno. En los
a sus impresiones, les converta en embajadores de cincos viajes que segu, el proceso de construccin
su cultura en el extranjero. Es un tema que desde en- de empata se desarrollaba en etapas similares: desde
tonces tuve ocasin de constatar muchas veces en las el recelo o la timidez de los primeros das, durante
conversaciones: Aprovechar el viaje como momento los cuales los miembros adolescentes del grupo me
de intercambio, en el que los turistas aprendan, pero ignoraban o trataban de no acercarse a mi, pasando
tambin, a partir de la confrontacin con el nuevo por la fase de ruptura del hielo, el tercer o cuarto da,

(con)textos (2008) 2:103-110, ISSN: 2013-0864


de larticle, Fabiola Mancinelli
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
La etngrafa-gua 109

cuando el grupo empezaba a sentirse tranquilizado haca parecer que yo cuidaba de los estudiantes ms
por mi presencia, normalmente en relacin con al- que ella y concluy su crtica escribiendo una carta
gn acontecimiento exterior, como la relacin con un a la agencia en la que comentaba que yo les estaba
gua local que les aburra o que no les haca caso o no explotando para fines acadmicos. Afortunadamente,
mostraba un particular inters hacia ellos, hasta una fue una circunstancia excepcional. Con mayor fre-
fase de complicidad, que inclua en algunos casos la cuencia, los adultos acompaantes valoraron positi-
peticin de iniciarles en el mundo no turstico de la vamente las implicaciones sociales de la investigacin,
vida local. La complicidad con el grupo forma parte y los turistas reaccionaron con curiosidad al inters
de una especie de juego de rol, en el que los profeso- por aspectos especficos de su experiencia.
res actan como guardianes de una burbuja de la que
slo el gua conoce la salida. Esta dinmica puede
ser la fuente de un potencial conflicto entre lderes LTIMAS PALABRAS
formales e informales, cuya relacin se basa en una
ambigua dinmica entre cooperacin y competicin La experiencia de etngrafa gua me ha dado la
(Garca-Mas, 2005: 175), que puede resultar fcilmen- oportunidad de reflexionar sobre la importancia del
te comprometida por una excesiva demostracin de trabajo de campo, sobre sus implicaciones ticas y so-
entusiasmo de los estudiantes por el gua. En efecto, bre la dimensin de constante intercambio implcita
si los lideres acompaantes son muy jvenes, pueden en la experiencia de estudio.
sentirse reemplazados o excluidos. Cabe matizar que, Es cierto que la ambigedad de mi papel me
en general, el contexto de relacin etnogrfica, que brind limitaciones y ventajas. Mi posicin frente al
estimulaba una mayor atencin por mi parte hacia sujeto de estudio surgi al principio como una nece-
los discursos de los participantes, contribuy en al- sidad metodolgica, ya que una vez formados, los
gunos casos a agudizar este antagonismo potencial. grupos de turistas organizados son muy difciles de
Fue lo que ocurri con Tania, una profesora italo-ca- penetrar (sino viajando como un turista ms) y por
nadiense de 27 aos, y que se reflej directamente en tanto resulta complejo estudiar las relaciones tursti-
la relacin con sus 8 estudiantes. Desde los primeros cas desde una perspectiva interior. Asum pues, como
das, su grupo mostr escasa propensin a aceptar las parte de mi reto, la obligacin de participar de forma
reglas de vida gregaria, sobre todo la norma de pun- directa, aunque privilegiada, con tal de conseguir ac-
tualidad y la obligacin de compartir la mesa y las ceso a un terreno de estudio que diversamente me
habitaciones con los miembros de la otra escuela que habra sido inaccesible. No obstante, me d pronto
viajaba con el grupo. La situacin de aislamiento no cuenta que la exposicin frontal a los informantes,
dio seales de mejora ni cuando me acerqu al gru- sumada a la intensidad de la experiencia (a jornada
po con el intento de charlar sobre sus experiencias, completa y sin interrupciones, en la que el moment-
ya que, en general, no obtuve mucha participacin, neo descanso de una identidad cuestionaba el deber
ni por los miembros jvenes, ni por los profesores. de interpelar la otra), me iban a imponer un espacio
Cuando volv a discutir el tema con Tania, pregun- de constante negociacin entre mis dos identidades:
tndole tanto sobre las difciles relaciones con los la etnogrfica y la turstica. Este fue sin duda uno
dems participantes como sobre su extraa actitud de los nudos metodolgicos ms significativos de mi
hacia mi, ella me reproch estar debilitando, con mi experiencia, una tensin que condujo a plantearme,
inters acadmico, su autoridad de docente y su rela- a cada encuentro con un nuevo grupo de turistas y
cin con los estudiantes. Me coment que mi actitud en el da a da de mi trabajo de campo, la necesidad

(con)textos (2008) 2:103-110, ISSN: 2013-0864


de larticle, Fabiola Mancinelli
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
110 Fabiola MANCINELLI nota etnogrfica

y la manera ms adecuada de justificar la presencia BIBLIOGRAFA


de la etngrafa. Aprend a evaluar las circunstancias
y a matizar entre mi responsabilidad profesional y mi BRUNER, E.M. (2005) Culture on tour: Ethnographies
compromiso acadmico, eligiendo anteponer, cuan- of Travel. Chicago: University Of Chicago Press.
do el equilibrio entre las dos tareas habra podido CLIFFORD, J. (1989) Notes on travel and theory.
comprometer la serenidad de las que eran, al fin y al Inscriptions, 5:177-88.
cabo, las vacaciones de mis informantes, los deberes CLIFFORD, J. (1999) Itinerarios transculturales.
del gua a las intenciones de la investigadora. Fue un Barcelona: Gedisa.
ejercicio constante de discernimiento entre lo profe- COHEN, E. (1985) The tourist guide. The
sional, lo acadmico y lo humano, una prctica de origins, Structure and Dynamics of a Role.
reflexividad en la que la naturaleza de mi papel y mi Annals of Tourism Research, 12: 5-29.
relacin personal con los participantes pueden haber GARCA-MAS, A.; GARCA-MAS, A. (2005) La
determinado parte de la interpretacin, sobre todo si mente del viajero. Caractersticas psicolgicas de viajeros y
consideramos que la ambigedad de mi posicin y, turistas. Madrid: Thomson.
ms all, mi condicin de observadora-observada a HOLLOWAY, J.C. (1981) The guided tour. A
su vez, han comportado un sesgo, para bien y para sociological approach. Annals of Tourism Research,
mal, muy determinante. Sin embargo, es en la bs- 8 (3): 377-402.
queda de un delicado equilibrio entre todas estas MANCINELLI, F. (2008) More pins on the map: las
instancias que he encontrado el valor del trabajo de prcticas y los discursos de los turistas americanos de viaje
campo, como momento en el que se problematizan y por la Europa Mediterrnea, tesina del segundo ao
compaginan, entre otras, necesidad de objetividad y del Programa de Doctorado en Antropologa
primera persona, distancia e implicacin. Social y Cultural, Facultad de Geografa e
Historia, Universidad de Barcelona.
MEAD, M. (1983) Cartas de una antroploga.
Barcelona: Bruguera.
MUELA MNDEZ, G. (2003) La sociologa del
turismo como disciplina. En RUBIO GIL, A.
(coord.) Sociologa del turismo. Barcelona: Ariel:
43-82.
SCHMIDT, C. J. (1979) The guided tour.
Insulated adventure. Urban life, 7 (4): 441- 467.

(con)textos (2008) 2:103-110, ISSN: 2013-0864


de larticle, Fabiola Mancinelli
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
(con)textos. revista dantropologia i investigaci social
Nmero 2. Desembre de 2008. Pgines 111-118. ISSN: 2013-0864
http://www.con-textos.net

2008, sobre larticle, Pablo Romero i Noguera


2008, sobre ledici, Departament dAntropologia Cultural
i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona

Aquest text i la seva edici estan subjectes a una llicncia


Creative Commons Reconeixement-No Comercial-Sense
Obres Derivades 2.5 Espanya.
Podeu consultar una cpia de la llicncia a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/legalcode.ca

De lanticipaci i
lecologisme avant
la lettre dels i les
FITXA DE DADES anarquistes ibriques
Ttol:
La ecologa humana en el anarquis- Urbanisme orgnic, demografia
mo ibrico. Urbanismo orgnico
o ecolgico, neomalthusianismo y social, feminisme radical i
naturismo social
naturisme fa ms dun segle
Autor:
Eduard MASJUAN BRACONS

Any dedici: Pablo ROMERO i NOGUERA


2000
Universitat de Barcelona
Lloc dedici, editorial: lupaks@gmail.com
Barcelona, Icria

ISBN:
84-7426-464-2

1. INTRODUCCI

Aquest s un llibre que ens illustra sobre com neren davanats i ac-
tuals el pensament i les prctiques anarquistes en general i les prpies
dels anarquistes ibrics en particular ja des de finals del s. XIX i fins
al final de lexperincia revolucionria avortada amb la Guerra Civil
espanyola i les lluites intestines dins el bndol antinacional i desprs
anorreada per la dictadura del general Franco. Sorprn a qualsevol
ressenya desconeixedor daquesta realitat, per tamb a liniciat parcial en les
112 Pablo ROMERO i NOGUERA ressenya

realitzacions dels anarquistes, per lholisme del seu de seguridad, la polica metropolitana declar a los peridicos
pensament i prctiques, per la complexitat que desen- que el peligro no proceda de los comunistas, ni siquiera de los
volupen en pensar i practicar una altra forma de vida musulmanes fanticos, sino de los anarquistas (2008:14).
humana ms propera a la seva prpia natura social, En qu fou tant avanat lanarquisme ibric de
biolgica, intellectual. Per aix s irrisori i alhora finals del segle XIX i principis del XX? Quina s la
ofensiu que un editorial recent de The Economist digui rellevncia actual daquell pensament i aquelles prc-
textualment Qu lecciones podemos extraer de ese grupo tiques? Per qu s important un llibre com aquest?
de fanticos que existi hace ya 100 aos y de cuya ideologa Deixem que parli Eduard Masjuan, autor del llibre
no queda prcticamente nada?1. Perqu fou tant avanat que ressenyem i que s la versi completa de la tesi
que continua vigent, i perqu comena a ser gaire- amb qu va obtenir el ttol de doctor en histria a la
b de sentit com constatar la reimplantaci actual Universitat Autnoma de Barcelona:
de lanarquisme o si ms no lextensi de les formes
dorganitzaci i les prctiques llibertries que potser Este libro no slo rememora, valora y rinde homenaje a es-
no sempre es reivindiquen com a tals per en sn critores y activistas de nuestro pasado, sino que se pregunta
paleses hereves2. De fet no s del tot arriscat aven- asimismo por las razones del olvido de sus personas y sus ideas.
turar la tendenciositat del setmanari angls i la seva No se trata de adoctrinar a las generaciones actuales con las
connivncia amb el poder econmic-poltic establert; supuestas enseanzas de la historia sino de comprobar, una
llavors la seva diatriba no seria ms que una reacci vez ms, que la historia se reescribe a la luz de los temas del
contra quelcom que es tem i del que es constata una presente (2008:16)
nova implantaci i una certa fora que a ms t ten-
dncia al maximalisme. Benedict Anderson, en el seu Aix, per exemple, lautor es pregunta si lurba-
ltim llibre (2008), en qu entre daltres coses intenta nisme orgnic, el neomalthusianisme i el naturisme
cartografiar la fuerza gravitacional del anarquismo social dels anarquistes ibrics foren idees protoecol-
entre nacionalismos militantes de lados opuestos del giques. Evidentment pecarem de presentisme si digu-
planeta (2008:8) en els inicis de la globalitzaci con- ssim que eren ecologistes, per si momentniament
tempornia, s a dir com aquest moviment inspira i abandonem diatribes acadmiques nominalistes i ens
alimenta amb fora moviments i aixecaments popu- limitem a observar el contingut del seu pensament i a
lars arreu del mn a finals del segle XIX, conclou com tractaven de posar-lo en prctica, no podem fer res
la introducci advertint que no s estrany que hom ms que constatar que realment ho eren decologistes
trobi parallelismes entre el que descriu el llibre i lac- (en moltes coses el seu pensament no t res a envejar
tualitat: En la convencin republicana de 2004 en Nueva a lambientalisme ecologista actual) i eren molt ms
York, vigilada por muchos miles de policas y otro personal que aix. El llibre de Masjuan ens ho illustra.
1 Vegeu
Algunes paraules clau per comprendre la diversi-
el breu comentari que sobre aquesta editorial fou
publicat a Indymedia Barcelona, don sha extret la cita: http:// tat, la complexitat i, al mateix temps, lorganicitat del
barcelona.indymedia.org/newswire/display/200740/index.php. pensament i les prctiques dels anarquistes ibrics de
Molts dels anarquistes citats aqu apareixen tamb, per cert, al
llibre ressenyat.
fa un segle podrien ser urbanisme orgnic o ecolgic,
2 Vegeu en aquest sentit largumentaci de David Graeber
neomalthusianisme, naturisme social (tal com es subti-
(2004) sobre labandonament i progressiva substituci actual tula el llibre), equilibri entre poblaci i recursos, eman-
de les ideologies i prctiques dinspiraci marxista-leninista cipaci i pedagogia, feminisme radical, eugenisme,
per aquelles menys autoritries i ms horitzontals dinspiraci
llibertria. Fragments of an Anarchist Anthropology es pot descarregar maternitat conscient, lliure i voluntria, dret al propi
lliurement des de www.prickly-paradigm.com/paradigm14.pdf. cos i a lavortament, antimilitarisme, anticolonialisme,

(con)textos (2008) 2:111-118, ISSN: 2013-0864


de larticle, Pablo Romero i Noguera
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
De lanticipaci i lecologisme avant la lettre dels i les anarquistes ibriques 113

revoluci llibertria, collectivitzacions i ajuda mtua. Un model de Gran Barcelona que hauria de se-
El resum de la vocaci del llibre el trobem en el ttol, guir, segons el seu parer, lestela del Gran Pars, Gran
lecologia humana en lanarquisme ibric, un llibre Londres o Gran Berln, per convertir la capital cata-
que com diu lautor realiza una aportacin novedosa lana en la gran urbs de la Mediterrnia, i que anticipa
a la historia del anarquismo ibrico en mbitos que encertadament amb la idea de suburbalitzar Matar
van ms all de la simple crtica al poder del Estado fins a Vilanova passant per Terrassa i Martorell. s el
(2000:14). Daqu que, com diem al principi, el lli- model dall que a Barcelona ja es coneixia a mitjan
bre sorprengui tamb a aquelles persones amb un co- segle XIX amb el nom durbanisme illimitat se-
neixement parcial de lanarquisme histric a lEstat gons la quadrcula de lEixample de Cerd, all que
espanyol3. El llibre es divideix en dues parts: una pri- Patrick Geddes, un dels pares legtims de lecologia
mera dedicada a les idees sobre urbanisme orgnico- urbana, anomen temps desprs conurbaci i encara
ecolgic dels anarquistes i altres militants cvics -i les unes dcades ms tard a Los ngeles William Whyte
lluites i intents dimplantaci en aquest sentit- front popularitz com a urban sprawl (aqu tradut per taca
a lurbanisme extensiu i illimitat imperant llavors, i doli). All que que feia leminent bileg no era res
una segona dedicada a la demografia social que pro- ms que expressar els desitjos duna burgesia indus-
mogueren intensament amb el nom de neomalthusi- trial i uns propietaris privats de terrenys que es veu-
anisme com a estratgia de resistncia a lexplotaci ran projectats durant la Repblica en la proposta del
capitalista del proletariat i alhora com a concepci GATPAC (Grup dArtistes i Tcnics Catalans per al
tica davant la vida i la procreaci, que savan de Progrs de lArquitectura Contempornia) i concretats
forma premonitria als problemes actuals de la relaci per la classe poltica amb el nom de Pla Maci. Amb
entre poblaci i recursos. Ambds temes, com veu- la collaboraci directa de Le Corbusier, aix signifi-
rem i avui sembla ms que obvi -per no tant quan els c el triomf dun urbanisme funcionalista, expansiu
anarquistes els pensaren, promogueren i practicaren-, i molt primerencament pensat per al transport privat,
estan estretament relacionats. les nefastes conseqncies del qual vivim amb agu-
desa avui dia; un model que malgrat all que es pensa
sovint no es remunta a la Transici ni a Porcioles, sin
2. PRIMERA PART a la mateixa Barcelona del XIX, quan absorbeix amb
depredaci tots els municipis del Pla contra la volun-
Barcelona, 1914, paraules del bileg Josep Maluquer tat de les seves poblacions.
Nicolau, personalitat catalana de lpoca: All que demostra Masjuan amb el seu llibre s
que, contra el que sha establert com a lloc com a par-
Gross Barcelona sentn i no hi ha dubte que ser tir duna certa historiografia urbanstica oficialista, per
un dia lrea compresa des del tnel de Montgat, exemple de la m de Francesc Roca (2000:21), exis-
Badalona, Santa Coloma, Montcada, Sardaola, t ja de bon principi una oposici ideolgica que feia
Sant Cugat, Rub, Molins de Rei, Sant Boi, Gav propostes alternatives a aquest model. Efectivament,
i Castelldefels, fins les Costes del Garraf, amb sons ms enll de la resistncia dels habitants de Sants, Sant
grans parcs forestals del Bess, Tibidabo i Llobregat Andreu de Palomar, Sant Mart de Provenals, Grcia
(2000:138) o Sant Vicen de Sarri -ltima poblaci del Pla de
3 Que coneguin, per exemple, la crtica clssica al poder de -fins els famosos Fets de Maig que enfrontaren a Barcelona
lEstat i al capitalisme, o que tinguin algunes nocions sobre la anarquistes i poumistes amb estalinistes i republicans- desprs
realitzaci revolucionria durant els primers onze mesos de laixecament feixista el 18 de Juliol de 1936.

(con)textos (2008) 2:111-118, ISSN: 2013-0864


de larticle, Pablo Romero i Noguera
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
114 Pablo ROMERO i NOGUERA ressenya

Barcelona en ser annexionada, el 1921-, exist en ll- Mentre la taca doli de lurbanisme expansiu i il
tim ter del segle XIX una ferma oposici dels anar- limitat sestn sense fre, Cebri de Montoliu promou
quistes de la prpia Barcelona a lexpansi i annexi. a Catalunya la idea de la Ciutat Jard o orgnica, li-
Lautor, que fins i tot arriba a posar en qesti el so- mitada, airejada i assolellada, que contempla la salut
cialisme revolucionari en qu sacostuma a emmarcar i la necessitat despai dels seus habitants, el clcul de
lEixample de Cerd4, adverteix sobre la paradoxa de la quantitat daliments necessaris i la proporci de ter-
lentusiasme de cierta izquierda por el progresismo ra que aix requereix juntament amb el factor de la
de Cerd... [quan] quien defiende el Ensanche ilimi- seva distribuci, el clcul de la mobilitat no en funci
tado de Cerd de acuerdo con sus intereses son las del transport privat, la descentralitzaci, lexistncia
clases conservadoras y la burguesa local, sabent del dun cintur verd agrcola i forestal per al gaudi de la
seu poder hegemnic en qesti despeculaci immo- gent i per qestions de renovaci de laire i intercanvi
biliria, abastiments, serveis, etc. (2000:34). I daix de gasos, com tot aix comporta ineluctablement la
ja neren conscients les classes populars i els anarquis- municipalitzaci del sl... Unes idees que seguien i
tes a lpoca de lagregaci forosa dels pobles del Pla defensaven les classes populars i els anarquistes i que
de Barcelona. Tendncia en qu es mantingueren els Cebri de Montoliu va tractar dimplantar des de ca-
anarquistes ibrics fins el 1937. Abans daix, des de tapultes institucionals fins que comprov que la vora-
principis de segle XX i desprs que la repressi acabs citat especulativa acabava per devorar-lo a ell mateix
amb la resistncia a lagregaci i suburbalitzaci dels i a les seves idees (que quedaven desdibuixades, per
municipis del Pla5, sestenen a Catalunya el moviment exemple, amb el frau dels suburbis jard -en aquella
per la Ciutat Jard dEbenezer Howard, teoria urbans- poca la zona de Pedralbes per exemple-, idea oposa-
tica alternativa a la metropolitanista, i el corrent de la da a la de ciutat jard i que sha anat concretant fins a
Cincia Cvica o de la Ciutat de Patrick Geddes -que lactualitat en les urbanitzacions totalment dependents
amb molta anticipaci incorpora el clcul dels mate- a nivell dinfraestructures de la ciutat propera) i va
rials i les energies no renovables utilitzades per la in- baixar del tren que havia posat en marxa.
dustria i aposta per ls de les energies renovables i per Desprs dell, els anarquistes sn al mateix
lequilibri camp-ciutat-, ambdues a travs de Cebri de temps portadors i hereus de les idees de Cebri de
Montoliu. Aquest ltim, activista cvic no anarquista, Montoliu: fracassada la via institucional, que bvi-
treballa a Catalunya incansablement per la introduc- ament no podia encaminar cap a la municipalitzaci
ci daquests corrents que aposten per un altre tipus del sl -via indispensable per al desenvolupament de
durbanisme, un que avui en direm ecolgic, donada la Ciutat Jard-, els anarquistes treballen a partir de
la seva premonitria sensibilitat pels problemes am- la dcada dels anys 1920 i sobretot a partir de 1930
bientals, dabastiment, de desequilibri territorial, etc. per la consecuci dun altre urbanisme ms hum i
4 Barcelona debe ensancharse, dilatarse y extenderse por todo este llano
ajustat a les condicions ecolgiques del context de
que Dios ha concedido generosamente a su desarrollo, sn paraules de desenvolupament. Constitut a partir de les idees
lenginyer militar catal. del poeta pre-rafaelita William Morris, la sociologia
5 Amb mobilitzacions que arriben a reunir al carrer 40.000
comunitarista de Piotr Kropotkin i la geografia so-
persones el 1889 -cosa que, segons lautor, s molt tenint en
cial dlise Recls -fonts de les que beuen Patrick
compte el grau de desinformaci que hi havia i les coaccions
que havien patit convocants i/o assistents, per exemple molts Geddes i el seu deixeble Lewis Mumford, al seu torn
alcaldes en una convocatria anterior (2000:47)- per que inspiradors de les idees introdudes a Catalunya amb
una dcada desprs ha desaparegut a conseqncia de la
repressi contra el moviment obrer amb lexcusa dels atemptats fora per Cebri de Montoliu (2000:161-162)-, lur-
anarquistes. banisme anarquista apost den per la via directa i

(con)textos (2008) 2:111-118, ISSN: 2013-0864


de larticle, Pablo Romero i Noguera
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
De lanticipaci i lecologisme avant la lettre dels i les anarquistes ibriques 115

no mediada per les institucions. Inspirats a nivell lo- pel caire ideolgic del moviment neomalthusi i per
cal per lenginyer anarquista dorigen cub Fernando loposici que despert entre determinats sectors.
Tarrida del Mrmol, les idees dels anarquistes ibrics Apart de la relativa importncia de loposici interna
al voltant de lurbanisme es concretaran en els muni- a lanarquisme6, la reacci poblacionista provenia a
cipis lliures federats, noms assolibles a partir de la ms de lesglsia catlica, s clar, de lalta burgesia
collectivitzaci del sl. Aix la idea de la Ciutat Jard catalana, que precisament mantenia un ndex de
prendr la forma del municipi lliure anarquista fede- naixements post-transicionals. Segons els neomalt-
rat dins un model de desenvolupament regional que husians, a aquesta ltima linteressava un alt ndex
contempla unes variables de respecte per la natura i de naixements proletaris per tenir sempre una oferta
dinserci en els cicles daquesta que pel que sembla mplia de m dobra precria que compets pels llocs
res tenen a envejar a lactual urbanisme ecolgic. De de treball i fes abaixar els salaris. Aix, la resistncia
fet, tots aquests autors en serien els pares legtims. popular neomalthusiana consistiria en aquest aspecte
en lautocontrol sobre la procreaci per aconseguir
una millora de la qualitat de vida dels fills nascuts,
3. SEGONA PART que amb un nombre inferior permetria a les famli-
es dafrontar ms folgadament el seu manteniment i
Amuntegament, condicions higiniques pssimes, desenvolupament fsic, moral i intellectual. Els con-
fums contaminants, destrucci de la natura, jorna- traris a la limitaci dels naixements dins de les files
des de treball interminables, alt ndex de reproducci anarquistes argumentaven que una major poblaci
obrera... Sobre aquestes i altres variables es constru- obrera afavoriria lassoliment de la revoluci eman-
eixen el neomalthusianisme i el naturisme social anar- cipadora. Contra aix els neomalthusians esgrimien
quistes ibrics de finals del segle XIX i primer ter del arguments qualitatius:
segle XX. Partint duna reformulaci de contingut
socialista de la teoria de Malthus sobre el desequilibri La Revolucin que transforme el orden actual de cosas no ser
creixent entre poblaci i recursos, lanarquisme pen- llevada a cabo por la miseria, por el hambre. En la conciencia
sa i practica un (auto)control sobre la natalitat obrera de todos est que una Obra tan grandiosa ha de ser produc-
com a forma de resistncia al capitalisme, necessi- to de hombres fuertes de voluntad, inteligentes de cerebro y
tat com estava dun excedent de m dobra en una conscientes de su estado, de su valor real en la sociedad, de
poca de forta expansi. El neomalthusianisme, pro- su personalidad en la tierra, y que no tengan hambre que les
pulsor dall que en deien la procreaci conscient i haga doblar la altiva cerviz ante la explotacin del hombre por
limitada, suposa, en aquella poca en qu encara no el hombre (2000:292)7
ha tingut lloc la transici demogrfica a la pennsula,
una altra aportaci revolucionria molt destacada de
lanarquisme. Si b lautor no satreveix a afirmar-
6 Entre
ho amb rotunditat, suggereix la importncia daquest nosaltres, linfluent Federico Urales, contrari a aquesta
doctrina, mantingu acalorades polmiques amb altres destacats
corrent de pensament demogrfic en lestimulaci de anarquistes que neren partidaris.
la transici cap a la limitaci dels naixements entre 7 Conv destacar que aquest tipus de raonament s el que fan
les classes populars i obreres: les classes altes ja havi- cinquanta anys desprs els destacats historiadors al voltant
en fet aquesta transici, com es demostra amb les da- del Partit Comunista Britnic, reformuladors del marxisme
historiogrfic, amb Raphael Samuel, fundador del History
des estadstiques que lautor aporta respecte dels di- Workshop dOxford, Christopher Hill i E.P. Thompson al
ferents barris de Barcelona. I aix s molt significatiu capdavant (Samuel 1984).

(con)textos (2008) 2:111-118, ISSN: 2013-0864


de larticle, Pablo Romero i Noguera
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
116 Pablo ROMERO i NOGUERA ressenya

Aix sexpressava Luis Bulffi, un dels princi- Espanya, amb les ltimes raneres del colonialisme a
pals divulgadors del neomalthusianisme a Catalunya ultramar i al nord dfrica, la dreta i la burgesia indus-
i Espanya, a lobra Huelga de vientres!, un autntic trial promovia la migraci laboral dels pobres a les co-
best-seller de lpoca que acab per donar al neomalt- lnies alhora que necessitava tropes per combatre les
husianisme el seu caire de doctrina revolucionria, del revoltes indgenes, reclutament del qual com sabem
qual sen vengueren centenars de milers de cpies quedaven exemptes les classes benestants. Daqu que
a Espanya i que fou tradut a diversos idiomes. Per hi hagus aquesta confluncia de lantimilitarisme i
Bulffi, destacat militant anarquista, que fou el primer lanticolonialisme en les reivindicacions neomalthu-
president de lAteneu Enciclopdic Popular i tamb sianes i anarquistes, perqu laugment dels miserables
el primer director de Salud y fuerza, la ms impor- els convertia en carn de can per a les guerres colo-
tant publicaci difusora del neomalthusianisme ibric nials i en m dobra per a les mines, plantacions de
en la seva primera etapa, lexcessiva grandria de les sucre, etc. En laspecte feminista, la procreaci cons-
famlies pobres fa dcil i servil el proletariat, com cient i limitada promovia la maternitat voluntria, la
a efecte de la moral religiosa. s erroni, deia Bulffi prevenci de malalties de transmissi sexual i els em-
en clara alusi a Urales, aquell socialisme que creu barassos no desitjats (amb la distribuci econmica de
que el hombre que ms procrea es el ms fuerte y el tot tipus de remeis profilctics i anticonceptius, amb
que hace ms revolucionarios (2000:261). De fet s la posada a disposici de clniques assequibles per als
aquesta moral religiosa conservadora que fa encertar subscriptors de les revistes neomalthusianes i amb la
Hermenegildo Puig Sais, prohom catalanista promo- creaci del segon centre de planificaci familiar dEu-
tor de la procreaci illimitada obrera, quan afirma ropa), el dret al propi cos de les dones i al gaudi sexual
que els neomalthusians no es conformen amb el di- sense riscos, i, en lltima etapa del neomalthusianis-
lema sense pa o sense amor... volen pa i amor per me anarquista durant la Repblica, el dret a lavor-
sense conseqncies (Masjuan 2000:280). I s que el tament, que en principi els anarquistes no aprovaven
pensament neomalthusi anava molt ms enll de la (apostant per la prevenci de lembars) per que amb
qesti estrictament demogrfica en apostar per una la proliferaci sovint mortal de lavortament clandest,
reforma moral i sexual on prevalgus la llibertat de les els port a aprovar la primera llei que el contempla-
persones i la igualtat de sexes en aquestes qestions. va durant les primeres vuit setmanes. Laprovaci de
El neomalthusianisme ibric, arribat a Espanya la primera llei del divorci amb els anarquistes al go-
desprs de propagar-se a Frana i Anglaterra a travs vern republic fou una altra de les fites aconseguides.
de les relacions de Paul Robin, pedagog anarquista bviament tot aix els enfront amb la moral reaccio-
amic de Francesc Ferrer i Gurdia, i amb la traduc- nria dominant, que impuls premis a la procreaci i la
ci de lobra lments de science sociale de George creaci de lanomenat Comit de Defensa Social (una
Drysdale, sadher de bon principi (1904) a la Lliga espcie de policia inquisitorial de la conducta), a ms
Universal per la Regeneraci Humana, rgan que de desfermar la repressi durant diverses etapes i amb
aglutinava el neomalthusianisme internacional. A ms mltiples excuses: Setmana Trgica, empresonament
de convertir-se en la secci de la Lliga que estengu reiterat de Luis Bulffi, tancament de Salud y Fuerza
les seves idees a Amrica Llatina i als Estats Units, de- i de les seves clniques, prohibici de la distribuci
senvolup una especificitat prpia tot lligant la qesti dels diferents mtodes anticonceptius... Malgrat tot, el
de la procreaci conscient i limitada a la lluita con- neomalthusianisme arrel amb fora, com ho demos-
tra la migraci obrera forosa, el feminisme radical, tra un dels moments de represa de la publicaci, quan
lantimilitarisme i lanticolonialisme. A Catalunya i el mateix Bulffi es mostra sorprs amb la quantitat

(con)textos (2008) 2:111-118, ISSN: 2013-0864


de larticle, Pablo Romero i Noguera
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
De lanticipaci i lecologisme avant la lettre dels i les anarquistes ibriques 117

enorme dadhesions rebudes arrel duna crida per al pensaren -com els anarquistes ibrics fa ms de cent
sosteniment de la publicaci i de les activitats de la anys- en les derives duna civilitzaci que comporta
Lliga espanyola el 1912, en un moment de forta re- uns problemes -inherents a ella i no simples accidents
pressi al moviment obrer (Masjuan, 2000:326). derivats o danys colaterals- que encara avui dia,
En la segona etapa del neomalthusianisme ibric, quan sn ms que evidents, alguns sentesten en no
a partir dels anys 20 i sobretot durant els anys de la veure o directament ocultar per al seu propi profit.
Repblica i de la Revoluci, la doctrina de la procrea- Si aquestes sn llions de tipus ms aviat poltiques,
ci conscient i limitada ja arribava a gran part de la po- de la consideraci i reconeixement de lanarquisme
blaci obrera i noms hagu daprofundir en els seus en podem obtenir -a travs daquest llibre- almenys
supsits, mentre que conflua amb altres moviments unes altres de tipus ms acadmic (tot i la dificultat
que lanarquisme albergava, com sn el naturisme so- daquesta divisi). No es pot passar per alt, per exem-
cial i la seva crida per una vida saludable i propera a ple, la tensi crtica que des del principi ha existit
la natura i respectuosa daquesta, que Masjuan tracta dins lanarquisme entre la faceta terico-ideolgica i
en lltim captol del llibre, o la planificaci regional la prctica-activista, s a dir, latenci al context que
urbanstica de signe llibertari. s tan prpia de lAntropologia. Lanarquisme (o pot-
ser haurem de dir els anarquismes) en general sha
elaborat tericament alhora que es projectava ideo-
4. CONCLUSIONS lgicament i es practicava, reformulant-se contnua-
ment. Com s tamb el cas de lAntropologia, que es
Problemes actuals com la superpoblaci o els deri- construeix en la mateixa prctica defugint abstracci-
vats de lesgotament imminent denergies provinents ons generalitzadores. Dificultant, com deia, la vella
dels mal anomenats combustibles fssils com el divisi esmentada i sortejant la histrica tendncia
petroli i el gas, o de lurani; la contaminaci i altres a separar en la investigaci -a lempara de la neu-
efectes de lindustrialisme que destaroten lequilibri tralitat objectivista- les implicacions tico-poltiques
de la natura i el planeta com lefecte hivernacle i les- de la recerca (bsica) en s mateixa, lAntropologia
calfament global; les guerres de laigua o altres de- anarquista de David Graeber, les propostes recents
rivades de la geopoltica i geoestratgia assassina; o dantropologies militants, les metodologies dacci
daltra banda la reacci constructiva de moviments participativa o les revisions ideolgiques de clssics
com lecologisme radical, la permacultura, el slow com Marcel Mauss o altres justifiquen fins i tot el re-
food o les diettiques alternatives, lactual proposta coneixement de lanarquisme des de lacadmia ms
del decreixement, la proliferaci de cooperatives inquieta. Daltra banda, precisament per la similitud
de consum crtic o la infinitat de contrapropostes entre les aproximacions metodolgiques de lanar-
practicades a nivell local com el rurbanisme de quisme i lAntropologia, del primer en podem extreu-
Can Masdeu en la faana barcelonina de Collserola re altres llions ms prpiament teriques: la finor
o les tantes escapades neorruralistes des dels anys en la percepci de la necessitat dun equilibri en la
60, ens alerten dall que diem al principi i que el relaci poblacions humanes/medi natural, per exem-
llibre de Masjuan posa en evidncia de forma cla- ple, laproximaren a les societats tradicionals/tribals,
ra: la histria es reescriu, molt sovint, en funci de que sempre lobservaren i que han estat camp des-
les qestions candents del present. No s una simple tudi de lAntropologia i ara de lAgroecologia8, i que
projecci presentista, s la presa en consideraci i el
reconeixement daquells que amb molta anticipaci 8 Vegeu en aquest mateix nmero de (con)textos lentrevista

(con)textos (2008) 2:111-118, ISSN: 2013-0864


de larticle, Pablo Romero i Noguera
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona
118 Pablo ROMERO i NOGUERA ressenya

lEcologia cultural de Julian Steward estudi amb una BIBLIOGRAFIA


perspectiva propera de condicionament ecolgic-ma-
terial. Loblit daquesta necessitat dequilibri com ANDERSON, B. (2008) Bajo tres banderas.
a resultat duns models productius i dassentament Anarquismo e imaginacin anticolonial. Madrid:
basats en una explotaci exhaustiva dels recursos i Akal.
una determinada configuraci del poder, que amb GRAEBER, D. (2004) Fragments of an Anarchist
tanta anticipaci lanarquisme ibric va saber cop- Anthropology [En lnia], www.prickly-paradigm.
sar encertadament, ens aproximen a lAntropologia com/paradigm14.pdf, [Consulta, 16.10.2008].
i lEcologia poltiques; la seva comprensi de com MARTNEZ ALIER, J.; ORTA, M. (2005)
aquestes relacions de poder en la ciutat ja en aquell Barcelona insostenible. Noticiari de lAteneu
moment es reflectien en lespeculaci sobre el terreny Enciclopdic Popular, 31:7-10.
i en la projecci urbanstica, ens adverteixen de la ne- MASJUAN, E. (2000) La ecologa humana en el
cessitat de revisar els postulats anarquistes per a una anarquismo ibrico. Urbanismo orgnico o
Antropologia urbana de vocaci crtica. Per acabar, ecolgico, neomalthusianismo y naturismo social.
dentre les moltes altres possibilitats que sobren, una Barcelona: Icria.
mirada atenta a les prctiques i nocions anarquistes SAMUEL, R. (ed.) (1984) Historia popular y teora
daquella poca entorn de la sexualitat, la procreaci, socialista. Barcelona: Crtica.
la maternitat i la salut, que els enfrontaren directa-
ment amb els designis de lesglsia catlica i la moral
burgesa de lpoca, ens haurien dilluminar en les
nostres aproximacions a aquests temes des de lAn-
tropologia i les Cincies Socials en general. Per tot
aix el treball dEduard Masjuan (i per tant les rea-
litzacions anarquistes ibriques) ser una referncia
obligada durant molt de temps.

a Eduardo Sevilla Guzmn, sobretot pel que fa a la necessitat


dincorporaci dels sabers locals en relaci a ls dels recursos
naturals i a la similitud entre les metodologies de lAntropologia
i lAgroecologia.

(con)textos (2008) 2:111-118, ISSN: 2013-0864


de larticle, Pablo Romero i Noguera
de ledici, Dept. dAntropologia Cultural i Histria dAmrica i frica de la Universitat de Barcelona