Anda di halaman 1dari 14

MAKALAH

AGAMA
Mengintegrasikan Islam, Iman dan Ihsan

Disusun Oleh :

1. Pratama Aditya / 3311511029


2. Ghalin Nurhalia / 3311511030
3. Kharisma Dila Utami / 3311511032
4. Antoni Maulana / 3311511033
5. Dwi Agung Saptono / 3311511035
6. Galih Suseno / 3311511037
7. Rangga Yudhistira / 3311511039
8. Oscar Prawira / 3311511052

Kelas : IF 5B Karyawan

Teknik Informatika

Politeknik Negeri Batam, Batam

Tahun 2017
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
Rahmat-Nya Makalah AGAMA dengan judul Mengintegrasikan Islam, Iman dan Ihsan
dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak
akan sanggup menyelesaikanya dengan baik.

Makalah ini memuat tentang Mengintegrasikan Islam, Iman dan Ihsan, yakni
hubungan antara Islam, Iman dan Ihsan dalam membentuk Insal Kamil.

Semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi pembaca.
Walaupun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Penyusun membutuhkan kritik dan
saran dari pembaca yang membangun. Terima kasih.

Batam, 22 September 2017

Penyusun
Daftar Isi
Type chapter title (level 1) .................................................................................................................... 1

Type chapter title (level 2) .................................................................................................................. 2

Type chapter title (level 3) .............................................................................................................. 3

Type chapter title (level 1) .................................................................................................................... 4

Type chapter title (level 2) .................................................................................................................. 5

Type chapter title (level 3) .............................................................................................................. 6


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Iman, islam, ihsan adalah tiga kata yang maknanya saling berkaitan, sebagaimana yang
diterangkan dalam sabda Rasulullah Saw Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa
tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul-Nya, engkau
mendirikan solat, mengelurkan zakat, berpuasa ramadhan, dan menunaikan ziarah haji ke
baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanannya.

Muhammad bersabda, Iman adalah hendaknya engkau beriman kepada Allah, malaikat-
malaikat-Nya, kitb-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman pula kepada
ketentuan (qadar) baik ataupun buruk.

Rasulullah bersabda Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya


atau jika engkau tidak melihat-Nya, maka Alla-lah yang melihat engkau.

Begitulah kalau jika dilihat dari segi aspek lahirnya, maka agama yang diajarkan jibril
adalah islam, agama juga disebut iman jika yang diamati adalah aspek batinnya. Kemudian
agama baru disebut ihsan jika aspek batin (iman) dan lahirnya (amal saleh) telah di penuhi
secara utuh dan sempurna.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai


berikut :
A. Apa yang dimaksud dengan Islam?
B. Apa yang dimaksud dengan Iman ?
C. Apa yang dimaksud dengan Ihsan ?
D. Apa Perbedaan Islam, Iman dan Ihsan ?
E. Hubungan antara Islam, Iman dan Ihsan ?
1.3 Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah :


A. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Islam
B. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Iman
C. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Ihsan
D. Mengetahui Perbedaan Islam, Iman dan Ihsan
E. Mengetahui hubungan antara Islam, Iman dan Ihsan
BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Islam, Iman, Ihsan

A. ISLAM

Islam merupakan pernyataan kata nama yang berasal dari bahasa arab aslama,
yaitu untuk menerima, menyerah, atau tunduk Dengan demikian islam berarti
penerimaan dari atau penundukan kepada tuhan, dan penganutnya harus menunjukkan
ini dengan menyembah-Nya, menuruti perintah-Nya dan menghindari politheisme.

Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari Al-qur,an. Dalam beberapa


ayat, kualitas islam sebagai kepercayaan ditegaskan: Barangsiapa yang Allah
kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya
untuk (memeluk agama islam) .

Ayat lain menghubungkan islam dan din (lazimnya diterjemahkan sebagai


Agama) . Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai islam jadi agama bagimu.

Secara etimologis kata islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata
salam yang berarti Damai. Kata muslim (sebutan bagi pemeluk agama islam) juga
berhubungan dengan kata islam, kata tersebut berarti Orang yang berserah diri kepada
Allah.

Islam sebagai sebuah nama dari nama agama yang tidak diberikan oleh para
pemeluknya, melainkan kata Islam pada kenyataannya dicantumkan dalam Quran,
yaitu:

i. Wa radhitu lakum al-Islama dinan


Artinya Dan Allah mengakui bagimu Islam sebagai Agama

ii. Inna ddina inda ilahi al Islam


artinya Sesungguhnya agama disisi Allah adalah Islam
Berdasarkan 2 (dua) surah tersebut maka jelaslah bahwa nama Islam diberikan
oleh Allah sebagai sebuah nama agama dan bukan nama hasil ciptaan manusia yang
memeluk agama tersebut. Ada beberapa pengertian Islam, yaitu:
i. Islam berarti kepatuhan atau penyerahan diri.
ii. Islam berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan
kepatuhan.
iii. Islam dalam bahasa Arab ialah sebagai kata benda jenis masdhar yaitu berasal
dari kata kerja

Islam memberikan banyak amalan keagamaan. Para penganut, umumnya di


galakan untuk memegang lima rukun islam, yaitu lima pilar yang menyatukan muslim
sebagai sebuah komunitas.

Muhammad bin Abullah Saw Islam merupakan satu-satunya agama yang


benar. Allah telah menjadikannya sebagai agama yang mudah, tidak ada kesulitan dan
kesusahan didalamnya, Allah tidak mewajibkan dan tidak pula membebankan kepada
para pemeluknya apa-apa yang mereka tidak sanggup melakukunnya

B. IMAN

Pengertian dasar dari istilah IMAN ialah memberi ketenangan hati,


pembenaran hati. Jadi makna iman secara umum mengandung pengertian pembenaran
hati yang dapat menggerakkan anggota badan memenuhi segala konsekuensi dari apa
yang dibenarkan oleh hati.

Iman pula berasal dari pada kata dasar al-amn yang berarti aman yaitu tiada rasa
takut. Pengertian iman dari segi istilah ialah mempercayai Allah s.w.t. dan rasul-Nya
dengan pengucapan lidah dan kepercayaan dalam hati tanpa rasa ragu.

Iman sering juga dikenal dengan istilah aqidah, yang berarti ikatan, yaitu ikatan
hati. Bahwa seseorang yang beriman mengikatkan hati dan perasaannya dengan sesuatu
kepercayaan yang tidak lagi ditukarnya dengan kepercayaan lain.

Aqidah tersebut akan menjadi pegangan dan pedoman hidup, mendarah daging
dalam diri yang tidak dapat dipisahkan lagi dari diri seorang mukmin. Bahkan seorang
mukmin sanggup berkorban segalanya, harta dan bahkan jiwa demi mempertahankan
aqidahnya.

C. IHSAN

Ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh
hamba Allah swt. Dalam terminologi agama Islam, Ihsan berarti seseorang yang
menyembah Allah seolah-olah ia melihat-Nya, dan jika ia tidak mampu membayangkan
melihat-Nya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat
perbuatannya.

Ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan dari-Nya.


Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu mencapai target ini akan kehilangan
kesempatan yang sangat mahal untuk menduduki posisi terhormat dimata Allah swt.
Rasulullah saw. pun sangat menaruh perhatian akan hal ini, sehingga seluruh ajaran-
ajarannya mengarah kepada satu hal, yaitu mencapai ibadah yang sempurna dan akhlak
yang mulia.

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat ihsan, serta memberi
kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran(An-Nahl: 90 )

Ihsan meliputi tiga aspek yang fundamental. Ketiga hal tersebut adalah:

i. Ibadah
Yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan
sebagainya dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun,
sunnah, dan adab-adabnya.

ii. Muamalah
Suatu kegiatan yang mengatur hala-hal yang berhubungan dengan tata cara
hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual
beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.
iii. Akhlak.

Ihsan dalam akhlak sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah.
Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah
melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah dalam hadits yang
telah dikemukakan di awal tulisan ini, yaitu menyembah Allah seakan-akan
melihat-Nya, dan jika kita tidak dapat melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah
senantiasa melihat kita.

Semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh
potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun
profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka
yang telah naik ketingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Semoga kita
semua dapat mencapai hal ini, sebelum Allah swt. mengambil ruh ini dari kita.

2.2 Hubungan antara Islam, Iman dan Ihsan

Islam, Iman dah Ihsan hubungannya sendiri sangat erat. Sebagaimana dalam hadits nabi
SAW yang artinya: Dari Umar radhiyallahu `anhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-
duduk disisi Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang
laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak
tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun di antara kami
yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua
lututnya kepada kepada lututnya (Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam) seraya berkata,
Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?, Maka bersabdalah Rasulullah
shallallahu`alaihi wa sallam: Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah (tuhan
yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau
mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu ,
kemudian dia berkata, anda benar . Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang
membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: Beritahukan aku tentang Iman . Lalu beliau
bersabda, Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,
rasulrasul- Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang
buruk , kemudia dia berkata, anda benar. Kemudian dia berkata lagi: Beritahukan
aku tentang ihsan . Lalu beliau bersabda, Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah
seakanakan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau.
Kemudian dia berkata, Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya). Beliau
bersabda, Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya ". Dia berkata, Beritahukan
aku tentang tanda-tandanya , beliau bersabda, Jika seorang hamba melahirkan tuannya
dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi penggembala
domba, (kemudian) berlomba-lomba meninggikan bangunannya , kemudian orang itu
berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau (Rasulullah shallahu`alaihi wasallam)
bertanya, Tahukah engkau siapa yang bertanya ?. Aku berkata, Allah dan Rasul-Nya
lebih mengetahui . Beliau bersabda, Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian
(bermaksud) mengajarkan agama kalian .

Hadis di atas mengetengahkan 4 (empat) masalah pokok yang saling berkaitan satu
sama lain, yaitu:

A. Islam
B. Iman
C. Ihsan
D. Hari kiamat

Pernyataan Nabi saw. di penghujung hadis di atas bahwa itu adalah Malaikat Jibril
datang mengajarkan agama kepada manusia mengisyaratkan bahwa keempat masalah
yang disampaikan oleh malaikat Jibril dalam hadis di atas terangkum dalam istilah ad-din
(baca: agama Islam).

Atas dasar tersebut, maka seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama
belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa
jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan
mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan, sebab ihsan mengandung konsep
keikhlasan tanpa pamrih dalam ibadah. Keterkaitan antara ketiga konsep di atas (Islam,
iman, dan ihsan) dengan hari kiamat karena karena hari kiamat (baca: akhirat) merupakan
terminal tujuan dari segala perjalanan manusia tempat menerima ganjaran dari segala
aktifitas manusia yang kepastaian kedatangannya menjadi rahasia Allah swt.
2.3 Perbedaan Islam, Iman dan Ihsan

Antara iman, islam dan ihsan di samping saling berhubungan,juga terdapat perbedaan
yang merupakan ciri di antara ketiganya, yaitu :

A. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati.


B. Islam adalah sikap aktif untuk berbuat/beramal.
C. Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan islam,yang sekaligus merupakan cerminan
dari kadar iman dan islam itu sendiri.

2.4 MENGINTEGRASIKAN IMAN, ISLAM, DAN IHSAN DALAM MEMBENTUK


INSAN KAMIL

A. Menelusuri Konsep dan Urgensi Islam, Iman, dan Ihsan dalam Membentuk
Insan Kamil ( Manusia Sempurna )

Menurut Ibn Araby, ada dua tingkatan menusia dalam mengimani Tuhan.
Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian.
Artinya, mereka menyaksikan Tuhan; mereka menyembah Tuhan yang
disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimami Tuhan
dengan cara mendefinisikan. Artinya, mereka tidak menyaksikan Tuhan. Tetapi mereka
mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat sifat dan
nama nama Tuhan. ( Asmaul Husna )

Abdulkarim Al Jilli membagi insan kamil atas tiga tingkatan.

i. Tingkat Pemula (al bidayah).


Pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat sifat
ilahi pada dirinya.

ii. Tingkat menengah (at tawasuth).


Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang
terkait dengan realitas kasih Tuhan (al haqaiq ar ramaniyyah). Pengetahuan
yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari
pengetahuan biasa, karena sebagian dari hal hal yang gaib telah dibukakan
Tuhan kepadanya.
iii. Tingkat terakhir (al khitam).
Pada tingkat ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh.
Dan telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir

B. Menggali Sumber Teologis, Historis, dan Filosofis Tentang Iman, Islam, dan
Ihsan sebagai Pilar Agama Islam

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Umar Bin Khatab r.a kaum muslimin
menetapkan adanya tiga unsur penting dalam agama islam yakni, iman, islam, dam
ihsan sebagai kesatuan yang utuh.

Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar islam dan akhlak
merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan.
BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Islam, Iman dan Ihsan saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut
Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman.

2. Iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam.

3. kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan
ihsan, sebab ihsan mengandung konsep keikhlasan tanpa pamrih dalam ibadah.

4. Iman lebih menekankan pada segi keyakinan di dalam hati, Islam adalah sikap aktif
untuk berbuat/beramal,ihsan merupakan perwujudan dari iman dan islam,yang
sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan islam itu sendiri

B. SARAN
Dengan kekurangan makalah sederhana ini yang jauh dari kata-kata sempurna,
kami sebagai penulis sangat mengharapkan masukan dari semua pihak terutama bagi
pembaca untuk kebaikan makalah kami mendatang. Bagi pembaca kami menyarankan
untuk mengetahui banyak referensi berkaitan dengan materi ini, dengan tujuan agar
tercapainya pemahaman yang benar dalam mengintergrasikan Iman, Islam dan Ihsan.
DAFTAR PUSTAKA

http://rizkiarahmayanti16.blogspot.co.id/2015/02/mengintegrasikan-iman-islam-dan-
ihsan.html

http://cgeduntuksemua.blogspot.co.id/2012/04/makalah-iman-islam-dan-ihsan.html#!/tcmbck

http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/02/iman-islam-ihsan.html

http://ajengindah.log.fisip.uns.ac.id/wp-content/uploads/sites/261/2016/12/watermark_BAB-
4.pdf

Anda mungkin juga menyukai