Anda di halaman 1dari 45

PKU 3111

ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

ISU DAN TRENDA DALAM PENDIDIKAN KHAS

1.1 Strategi dan


1.2 Profesionalisme Guru
Penempatan Pelajar

1.3 Pelaksanaan 1.4 Isu Pelabelan dan


Pengajaran Pengajaran

1.5 Isu Pengurusan 1.6 Tindakan Susulan,


Program Pendidikan Pengurusan, Penyeliaan
Khas dan Komunikasi

1.7 Kepelbagaian 1.8 Penglibatan Ibu bapa


Kompetensi Murid dan Komuniti

1.9 Isu Sistem Sosial


1.1 STRATEGI DAN PENEMPATAN PELAJAR

Penempatan Murid

Perbezaan Antara
1.1.1 Isu Individu Individu dan
Penyesuaian

Kesan Kecacatan
Kepada Individu

Pengajaran
1.1.2 Strategi Individu
Pengajaran dan
Pembelajaran
1.1 STRATEGI DAN
Pengajaran
PENEMPATAN
Kumpulan
PELAJAR

Peruntukan
Kewangan
1.1.3 Kemudahan
dan Prasarana

Lokasi dan Jenis

Kemudahan-
1.1.4 Keberkesanan
kemudahan
Program Pemulihan
Khas
ISU INDIVIDU

Isu Penempatan Murid


Pendidikan Khas

Sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi


sesuatu darjah, murid-murid untuk kelas
pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas
tersebut sekiranya bilangan murid pemulihan
dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang
sahaja. Walau bagaimanapun jumlah murid dalam
satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi 15
orang.

Sekiranya murid-murid yang diambil untuk


mengikuti kelas pemulihan datangnya dari satu
kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak
melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu
alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan
di antara Guru Kelas Pemulihan Khas dengan guru
besar dan guru-guru asas.
Sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu
darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah
diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya
hendaklah tidak melebihi 15 orang.

Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM) pelaksanaan


dilakukan berdasarkan kesesuaian sekolah
Perbezaan Individu dan
Penyesuaian

Budaya Bangsa dan Ras Tahap Kecerdasan

Status Sosioekonomi Implikasi terhadap guru Faktor Implikasi kepada guru Pengenalan kecerdasan Implikasi terhadap guru

Kepercayaan guru
Amalan membesarkan Perasaan rendah diri Guru tidak dipengaruhi
Kesedaran guru Keupayaan untuk belajar tentang konsep
anak dalam akademik oleh persepsi stereotaip
kecerdasan

Kesan kemiskinan dan


kaitan antara tahap Pengharapan guru
Pengetahuan seseorang
pendidikan dan Kepercayaan guru kepada murid adalah Sikap guru
yang diperolehi
pendapatan ibu bapa rendah.
dengan pencapaian anak

Keupayaan untuk
Sekolah sebagai institusi
Pendekatan pengajaran menyesuaiakan diri Penilaian
kelas menengah
dengan situasi baharu

Kemahiran berfikir
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

STRATEGI
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengajaran Kumpulan Pengajaran Individu

Ciri-ciri pengajaran
kumpulan
Ciri-ciri pengajaran
individu

Kekuatan
pengajaran
berkumpulan Kekuatan
pengajaran individu

Kaedah pengajaran
kumpulan
Kelemahan
pengajaran individu

Kelemahan
Kaedah Pengajaran
pengajaran
individu
kumpulan
Pengenalan Kepada Pengajaran
Kumpulan

Berasaskan kepada perubahan Konsep


strategi pengajaran yang
berorientasikan guru kepada
berpusatkan pelajar

Tujuan
murid dapat menguasai kemahiran
tertentu mengikut kadar
pembelajaran yang sepadan dengan
kebolehan mereka.
Rasional

Kepelbagaian kebolehan pelajar

Pengertia
n
L.M. Smith (1969); unit
sosial yang terdiri
daripada beberapa
individu yang berinteraksi
antara satu sama lain,
mempunyai nilai-nilai yang
sama dan saling
bergantung diantara
mereka. Gibb (1969); beberapa
individu yang mempunyai
tujuan yang sama, saling
berhubung dan bertukar-
tukar pendapat serta fikiran
dan berganting antara satu
sama lain atau berganding
bahu.

Sudut
Pendidikan
Mempunyai fungsi
yang sama
berusaha dan
bekerja ke arah satu
matlamat yang
spesifik
Keahlian dalam
sesuatu kumpulan
boleh berubah-
Satu kelompok yang ubah
mengandungi beberapa
murid yang bertingkah
laku sama terlibat
dalam proses
pembelajaran
Murid dibentuk
berdasarkan minat
dan kebolehan
murid, aras
keupayaan dan
persahabatan
Pengajaran Kumpulan

Pengajaran
Satu pendekatan yang kumpulan
menurut Konsep
pada dasarnyamelibatkan perkumpulan
2 orang atau lebih dalam Trump(1966),
kerja merancang, Callahan (1969)
mengajar dan menilai dan Sharifah
pengajaran serta hasil Alwiah (1983)
pembelajaran satu pelajar cerdas
kumpulan murid. Murid (10%), sederhana
pada mulanya berada (70%), lemah (20%)
dalam satu kumpulan
yang besar, kemudian
berpecah kepada
kumpulan kecil dibawah
pimpinan seorang guru.Melibatkan seorang Prinsip pengajaran
kumpulan
guru yang
mengelola satu
murid yang
dipecahkan kepada
beberapa kumpulan
kecil untuk
melibatkan diri
dalam aktiviti
pembelajaran
secara kumpulan.

Penilaian awal
Perancangan rapi
untuk ketahui
guru
pencapaian pelajar

Ketua kumpulan
Arahan guru jelas
dilantik

Pelajar bergerak
Alat dan bahan
bebas dan
disediakan
berbincang

Pelajar dibiasakan Susunan meja dan


dengan rutin kerusi yang teratur

Ahli kumpulan tidak Perhatian guru


semestinya tetap penting

Sesi penutup atau


rumusan yang
penting.
Kaedah Pengajaran Kumpulan

Persembahan
Pecahan topik
Setiap anggota kumpulan
Setiap kumpulan perlu mempunyai tugas
mempersembahkan tugasan secara
untuk menganalisis topik mengikut
tidak formal atau bergilir-gilir dan
pembahagian dan pecahan topik
mengekalkan istilah yang penting.

Interaksi Rumusan
Selepas persembahan, anggota lain Setiap perbincangan perlu dibuat
perlu berinteraksi iaitu sama ada rumusan dalam bentuk nota atau peta
mebtanya, memberi pandangan atau minda agar daya ingatan dapat
teguran jika salah. dikekalkan.

Sumbang saran Main peranan


Teknik pemikiran kreatif yang Aktiviti melakonkan sesuatu situasi
melibatkan setiap ahli kumpulan secara spontan untuk
memikirkan tentang suatu masalah dan memperkembangkan pemahaman.
mengemukakan idea mereka

Concentric Circles dan Fish Bowl


Simulasi
Membentuk dua kumpulan. Kumpulan
Latihan yang melibatkan gambaran
pertama akan berbincang manakala
situasi sebenar sesuatu aspek tertentu
kumpulan kedua akan menjadi pemerhati

Teknik Jigsaw Panel


Perbincangan dalam kumpulan yang Perbincangan dalam bentuk perbualan
melibatkan dua tahap: Tahap asas; antara sekumpulan yang terpilih dan
Tahap Pakar diketuai oleh seorang ketua.
Pengajaran Kumpulan

Kebaikkan Pengajaran Kelemahan


Kumpulan Pengajaran Kumpulan

Membantu Menimbulkan
menghasilkan perasaan rendah diri
pelbagai hasil atau tinggi diri dalam
Berkesan untuk Guru yang tidak cekap diri murid.
pembelajaran
membantu mencapai akan mengalami
hasil pembelajaran kekangan masa dan
bidang afektif dan konsep yang tidak
memperkembangkan kukuh.
kemahiran
interpersonal
Membina sikap dan
tabiat yang baik Kekangan dalam
seperti berfikiran aspek pengurusan.
terbuka dan
kesediaan untuk Perhatian yang
mendengar serta diberikan oleh guru
menghormati orang tidak saksama,
lain. Pelunag untuk terdapat perasaan iri
menjana pelbagai hati dan membenci.
idea, pengalaman dan
pengetahuan bagi Memerlukan pelbagai
memperteguhkan kemahiran yang
tabiat dan amalan. disesuaikan dengan
Meningkatkan pelbagai peranan.
komitmen individu Memerlukan
terhadap penglibatan aktif
pembelajaran. Pelajar yang lemah murid untuk
akan dibimbing dan menjayakan
pelajar cerdas akan pembelajaran
terus maju.

Kesan pembelajaran
Memupuk semnagat tergugat sekiranya
positif (kerjasama, tidak ada kerjasama
tolak ansur, antara kumpulan.
bertanggungjawab
dan kepimpinan). memperkembangkan
kemahiran
komunikasi.
Turut dikenali sebagai Self-
direct, independent atau
autonomous learning (Fry
2003)

Ellington dan Earl (1999)


menggunakan istilah
individualized student-
centered approach

Definisi
Menekankan sistem
pembelajaran yang fleksibel
yang mengambil kira
perbezaan individu dan gaya
pembelajaran individu.

Murid banyak
bertanggungjawab terhadap
pelbagai aspek pembelajaran
mereka dan mempunyai
motivasi yang tinggi.

Pengajaran Individu

Mempunyai penyataan
objektif pembelajaran yang
jelas untuk dicapai.

Melibatkan penglibatan aktif


murid dalam memberi respon
kepada bahan pembelajaran.
Kekuatan Pengajaran
Individu

Memberi peluang kepada


pelajar lemah untuk mendapat
perhatian yang diperlukan.

Hubungan guru dan murid erat


kerana berlakunya maklum
balas.
Memerlukan komitmen
dan motivasi yang tinggi
daripada murid.

Kelemahan
Pengajaran Individu

Masalah logistik kerana


perlu medapat sokongan
daripada pihak
pentadbiran

Pengajaran
Individu
Kajian terarah bahan
dalam buku teks.

Pengajaran kendiri
melalui bahan media

Kaedah Pembelajaran
Individu
Pembelajaran berasaskan
komputer dan multimedia

Tugasan atau projek


individu.
Peruntukkan Kewangan

Bertujuan untuk
Di bawah Bantuan
membolehkan kanak-
Perkhidmatan Bimbingan
kanak menerima
Kaunseling (Pekeliling
pendidikan yang sesuai
Kewangan
dengan bakat, tahap
Bil:2/91KP1537/17/jld.(8)
kecerdasan dan
bth.11 Feb 1991
kebolehannya.

Penentuan pembelian
Pihak sekolah boleh segala harta modal
menggunakan peruntukan hendaklah dibuat oleh
PCG mata pelajaran yang Jawatankuasa Khas
sesuai. Peringkat Sekolah yang
dipengerusikan oleh guru
besar.

Pembelian yang melebihi


Laporan dan resit bagi
kadar yang ditetapkan
harta modal yang dibeli
perlu mendapat kelulusan
hendaklah dikemukakan
terlebih dahulu daripada
kepada PPD serta salinan
Pengajarah JPN dan
kepada JPN.
dikemukakan melalui PPD.

Perbelanjaan bagi wang


PCG

Membeli peralatan kecil


dan bahan habis guna
untuk tujuan
Pembelian buku rujukan,
pembelajaran
cakera padat dan lain-lain
yang bersesuaian untuk
tujuan pembelajaran.

Penyelengaraan peralatan
termasuk komputer untuk Keceriaan berunsurkan
kegunaan pembelajaran. pendidikan untuk
memberi pengukuhan
kepada pembelajaran.

Program berunsur
pendidikan yang boleh
memberi pengukuhan
semasa cuti sekolah
KEMUDAHAN DAN PRASARANA

Sebuah bilik darjah dengan


keluasan 3 bay khusus yang
diubahsuai

Sebuah bilik yang kondusif


Menurut Garis berukuran 3 bay. Susun atur kelas
Panduan Pelaksanaan tertaluk kepada pelan yang telah
Program Pemulihan diluluskan dalam projek brif
RMK9.
Khas (2008); pihak
sekolah perlu
menyediakan
Sekolah yang tidak dapat
kemudahan fizikal memenuhi kriteria di atas perlu
program Pemulihan menyediakan ruang sekurang-
Khas seperti: kurangnya dengan keluasan 2 bay.

Memastikan semua peralatan dan


bahan yang dibekalkan untuk
program pemulihan khas
diteempatkan di dalam kelas
pemulihan.
Lokasi Kelas
Pendidikan Khas
Ketiadaan bilik yang sesuai dan
kondusif untuk pengajaran dan
pembelajaran PK. Sekiranya ada
bilik khas, ianya terlalu kecil,
sempit dan kurang selesa.

Kekurangan peralatan dan


perabut

Tiada kelas khas dan sering


Isu-isu kelas berpindah randah semasa
pendidikan khas ditubuhkan program PK

Bilik PK yang tidak sesuai dan


pengaliran udaranya kurang baik.

Bilik PK berkongsi tujuan rawatan


murid-murid sekolah.
Kemudahan-kemudahan Kelas Pendidikan Khas

Isu kemudahan
Kemudahan dalam
kelas pendidikan
kelas
khas

meja guru kerusi guru

Kekurangan kemudahan
fizikal seperti perabut
komputer meja bulat
sekolah.

Lambat naik taraf kelas


meja tegak soft board pemulihan khas kerana
lambat menerima
peruntukkan kewangan
khas naik taraf kelas.

meja dan kerusi murid white board

BBM di sekolah tidak


mencukupi atau telah
usang dan tidak menarik
untuk digunakan
televisyen LCD projector

Mesin cetak Display board/kiosk


PROFESIONALISME GURU

Kelayakan guru

Motivasi guru
1.2.1 Keperluan Guru

Ketrampilan guru

Latihan guru asas

Kursus Dalam Perkhidmatan

1.2 PROFESIONALISME 1.2.2 Peningkatan Pendidikan Jarak Jauh


GURU Profesionalisme

Kajian Berasaskan Bilik


Darjah

Kerjasama

Kenaikan pangkat

1.2.3 Sokongan
Pengurusan Sekolah penghargaan dan
pengiktirafan

Kebajikan

Kerja berpasukan
1.2.1 KEPERLUAN GURU

KEPERLUAN GURU

Kelayakan Ketrampilan
Motivasi Guru Guru
Guru

Memberikan
Kelulusan Iktisas Komunikasi Menunjukkan Membahagi Memusatkan
Guru Pemulihan Petunjuk yang
Terbuka Sikap Tangkap Perhatian Perhatian
jelas Memberi
Pengukuhan
Diploma Khas Memandang
Pendidikan Bidang Tugas secara Visual Menegur
Pemulihan Khas saksama

sijil Kursus Dal Kebebasan


Memberikan
Cuti Pemulihan Menjalankan Verbal
Khas 6 Bulan pernyataan
Kerja
Sijil Kursus Dalam
Perkhidmatan Gerak
Pemulihan Khas 4 Jaminan Kerja
Mendekati
Minggu

Ijazah Sarjana Memberi reaksi


Muda Pendidikan Ransangan
Khas (Pemulihan terhadap gangguan
Kerja
Khas) pada murid
Faedah Lain
dan Insentif

Waktu Kerja
yang Fleksibel

Peluang untuk
Maju
1.2.2 PENINGKATAN PROFESIONALISME

Kursus Dalam Perkhidmatan

Jenis Kursus yang


Pengenalan
Ditawarkan

Kursus Pendek
Kelolan Institut
Pendidikan Guru
Malaysia (KPKI)
Menyediakan latihan kepada guru-
guru yang sedang berkhidmat di
sekolah rendah dan menengah. Kursus Khas
Pensarjanaan
Pensyarah

Program Pensiswazahan Guru


Bahasa-bahasa Asing bagi Pegawai
Perkhidmatan Lepas Diploma
(PPLD) : Kursus yang sedang
ditawarkan Bahasa Perancis
Program ini bermatlamat kepada
peningkatan pengetahuan dan
profesionalisme keguruan di kalangan
guru seiring dengan perkembangan
pendidikan global.
Program Pembangunan
Jurulatih Malaysia
(Malaysians Trainer
Development Programme).

Kursus Peningkatan
Profesionalisme 14
minggu.

Kursus yang ditawarkan termasuk


program ijazah dan pasca ijazah

Kursus Peningkatan
Profesionalisme untuk
Guru-guru Sekolah
Pendalaman.

Kursus Sijil Perguruan


Khas (KSPK) Satu Tahun.
Pendidikan Jarak Jauh
(PJJ)

Pelaksanaan PJJ Definisi PJJ

Struktur Organisasi Bentuk pelajaran yang


Kemudahan Infrastruktur Kursusu yang dikendalikan merangkumi semua
KPM mempunyai
Bertanggungjawab menerbit dari jarak jauh yang peringkat pengajian
dan menyebarkan bahan- mengandungi proses
infrastruktur di BPG, PPK dengan memerhati dan
bahan pendidikan dan proses memantau secara tidak
komunikasi langsung

Struktur Pasukan Kerja Struktur Matrik Pasukan


Kerja
Memberi autoriti dan
Rangkaian enam kumpulan
tanggungjawab kepada yang disatukan untuk
individu menghasilkan bahan

Peluang Untuk Penyertaan Penyertaan


Faktor penting yang Penglibatan semua pihak
dipertimbangkan dalam dalam bidang pendidikan
PJJ diperlukan

Perkembangan PJJ Masa Depan PJJ

Kemudahan Sokongan Sokongan Kerajaan Kebaikkan PJJ Kelemahan PJJ


Antara kemudahan ialah Universiti menjadi tuan 1. Memberi peluang kedua 1. Interaksi minimum
perkhidmatan kaunseling rumah dan bertindak kepada pelajar. antara pensyarah dengan
kepada pelajar sebagai pusat pentadbiran 2. Memberi peluang pelajar dan pelajar dengan
kepada golongan yang pelajar.
telah bekerja 2. Pelajar perlu melakukan
Perkembangan Komunikasi meningkatkan aktiviti secara kendiri .
pengetahuab dan
Melibatkan sistem kemahiran. 3. Pelajar perlu
pendidikan yang membahagikan masa
menekankan konsep 3. Meningkatkan bilangan dengan berkesan.
pendidikan kendiri rakyat yang
berpengetahuan
1.3 PELAKSANAAN PENGAJARAN

Kandungan

1.3.1 Sukatan Pelajaran dan


Huraian Sukatan Pelajaran
Kemahiran

Kemahiran Guru

1.3.2 Perancangan
Inovasi
Kurikulum

Pentafsiran Kurikulum

1.3 PELAKSANAAN
PENGAJARAN
1.3.3 Strategi Pelaksanaan Keberkesanan Kaedah

Bahan Bantu Belajar

Komitmen Guru
1.3.4 Perbandingan pengurusan
kelas Pemulihan Khas dengan
kelas biasa/ Pendididkan Khas

Jawatankuasa dalam
organisasi

1.3.5 Bebanan Tugas


Bilangan waktu mengajar

Pengkhususan mata pelajaran


PERBANDINGAN PENGURUSAN KELAS PEMULIHAN KHAS DENGAN KELAS
BIASA/PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan pemulihan Pendidikan imbuhan


1. Rancangan pembelajaran disediakan 1. Rancangan pembelajaran
untuk murid-murid yang menghadapi disediakan untuk murid-murid yang
masalah pembelajaran, tanpa mengira menghadapi masalah kekurangan
golongan kaya atau miskin. kemudahan sosioekonomi.

2. Rancangan pembelajaran ditumpukan 2. Rancangan pembelajaran untuk


khas kepada penguasaan kemahiran- semua pelajaran mengikut
kemahiran asas membaca, menulis perkembangan kognitif murid-
dan mengira. murid.

3. Skop kajiannya banyak terbatas 3. Skop kajiannya meliputi pedagogi


kepada pedagogi di dalam bilik darjah. dalam bilik darjah serta
sosioekonomi dan politik di luar
bilik darjah.
4. Program ini hanya meliputi aktiviti 4. Selain aktiviti pengajaran dan
pengajaran dan pembelajaran dalam pembelajaran dalam bilik darjah,
bilik darjah. program ini juga meliputi program
makanan, bantuan dari segi
kemudahan dan kewangan.

5. Bantuan diberikan kepada individu 5. Bantuan diberikan kepada semua


atau sekumpulan kecil murid sahaja di murid daripada golongan bawahan
sekolah rendah dan sekolah di peringkat prasekoalah, sekolah
menengah. rendah serta ibu bapa mereka.

6. Objektif ialah membetulkan 6. Objektif utama ialah merapatkan


kelemahan penguasaan kemahiran- jurang dalam peluang pendidikan
kemahiran asas. di antara golongan kaya dengan
golongan miskin.
BEBANAN TUGAS

Bebanan Tugas

Jawatankuasa Bilangan Waktu


dalam Organisasi Mengajar

Setiausaha Guru
Agihan waktu 480 minit Bahasa
Program Kokurikulum di
mengajar: Melayu
Pemulihan di sekolah
Sekolah

420 minit 120 minit waktu


Matematik persediaan

Faktor

Selaras dengan mata


pelajaran Bahasa
Melayu dan Matematik

Jadual waktu mestilah


dipamerkan di Ruang
Pengurusan dalam bilik
darjah

Pengkhususan
Mata Pelajaran
Catatan waktu
panduan dan
persediaan
Bahasa Melayu Matematik
Tentukan masa yang
diperlukan mengikut
keperluan
berpandukan jadual
waktu induk sekolah
ISU PELABELAN DAN PENGASINGAN

1.4 ISU PELABELAN DAN


PENGASINGAN

1.4.1 Pelabelan 1.4.2 Pengasingan

Kesan kepada murid


Implikasi terhadap
murid

Sokongan dan
kerjasama
Implikasi terhadap
ibu bapa

Masalah
Implikasi terhadap pembelajaran
guru dan sekolah sebagai satu
kontinum
PELABELAN

Kopetensi murid tidak


dapat dipertingkatkan

Mengakibatkan murid
berasa rendah diri dan
kurang yakin dengan diri

Implikasi Terhadap Tingkah laku murid yang


Murid tidak diingini berlaku

Pergaulan sosial murid


terganggu

Murid hilang semangat


untuk belajar

Hubungan ibu bapa


dengan pihak sekolah
atau guru-guru akan
terbatas.

Ibu bapa akan


menganggap anak-anak
Pelabelan mereka tiada potensi
dalam pelajaran
Implikasi Terhadap Ibu
bapa
Ibu bapa akan terus
membiarkan anak kerana
berasa malu

Perasaan rendah diri akan


timbul dalam diri ibu
bapa

Hubungan komuniti guru


dengan guru khas akan
renggang.

Implikasi Terhadap Pemantauan akan sering


Guru dan sekolah berlaku di sekolah

Menerima impak
daripada ibu bapa murid
PENGASINGAN

Murid akan berasa dirinya


lemah dan tidak mempunyai
kemampuan untuk berjaya

Menimbulkan perasaan kecewa


kerana tidak memperoleh
kelebihan seperti orang lain

Kesan kepada murid

Minat murid untuk belajar terus


berkurangan

Merasakan diri mereka tidak


mempunyai peluang seperti
orang lain.

Memberikan layanan yang sama


kepada semua murid

Memberi peneguhan yang


berterusan kepada murid
Pengasingan
Sokongan dan kerjasama

Keadaan kondusif kelas murid


terus dipelihara

Guru sentiasa bersama murid


dan tunjukkan rasa empati
terhadap mereka

Secara mekanis, terapi


perlakuan banyak menumpukan
arahan dari kaunselor kepada
kliennya.

Menggunakan prinsip pelaziman


operan dan pengukuran sama
Masalah Pembelajaran sebagai
ada berkesannya aliran
Satu Kontinum
peneguhan dinilai daripada hasil
kesan rangsangan yang baru

Pendekatan pembelajaran sosial


ini menggunakan prinsip
kesalingan dalam interaksi
manusia dengan alam
persekitarannya.
ISU PENGURUSAN PROGRAM PK

Model Hewett

Model Montesori

1.5.1 Model Pengurusan


Kelas PK Stesen

Kiosk

Model 1: 3 kumpulan berbeza

1.5 ISU PENGURUSAN 1.5.2 Model Pengajaran Model 2: Kumpulan


PROGRAM PK Kumpulan berkemahiran hampir sama

Pengajaran koperatif dan


kolaboratif

Definisi dan Kepentingan

1.5.3 Khidmat Guru Kelayakan dan Kewibawaan


Pendamping

Cara Pelaksanaan
1.5.1 PENGURUSAN KELAS PK

Model Hewett

Hewett and Powers (2004)


Tingkah laku murid conceptualize online
dipengaruhi oleh : teaching as the formal and
informal delivery of
pedagogic content via
electronic formats such as
the Internet, CD-ROM,
Kepercayaan kepada videotape, and DVD.
Keperluan dan kehendak
khurafat / tahyul, atau
untuk bertahan (survival)
keperluan untuk bertindak
dalam persekitaran yang
balas terhadap sesuatu yang
kasar dan kurang mesra.
tidak diketahui.

Perkhidmatan, atau
Kepercayaan kepada sains,
keperluan membantu,
atau keperluan untuk
membimbing, mengawal,
menyiasat, menganalisis, dan
dan mensejahterakan
menjelaskan sesuatu yang
kehidupan mereka yang
tidak diketahui.
kurang bernasib baik.

Kebaikan Model Kelemahan Model

Sekiranya tiada pengawasan


Penggunaan internet atau Guru yang tidak mahir dalam
Pengumpulan bahan daripada guru, murid akan
bahan interaktif yang lebih penggunaan online
maklumat dari pelbagai meneroka laman-laman
menarik dan boleh membina teaching akan mengambil
sumber. sesawang yang tidak sesuai
motivasi murid. masa yang lama.
atau tidak berfaedah.

Menggalakkan murid
Menggalakkan murid mahir
membuat penerokaan dalam
dalam penggunaan ICT.
pencarian sumber maklumat
Model Montesori

Pengenalan Prinsip-prinsip Konsep asas dalam kurikulum

Teori utama Montessori ialah


minda yang menyerap, jangka Menghormati kanak-kanak dan
Minda yang mudah menyerap
masa peka dan proses hak mereka.
normalisasi.

Minda yang menyerap umpama


sekeping span kering yang
Menguasai kemahiran dari
menyerap pemandangan, bunyi- Persekitaran yang tersedia
mudah ke sukar
bunyian, bau-bauan, rasa dan
sentuhan rasa persekitaran.

Menekankan aspek penggunaan


deria seperti melihat, menyentuh,
Kanak-kanak dididik secara
mendengar, menghidu dan Didikan diri
bersepadu dan menyeluruh
merasai sesuatu dengan lidah
memegang.

Kanak-kanak melakukan aktiviti


Bahan pembelajaran
arahan kendiri.

Kanak-kanak belajar dengan lebih


baik dalam persekitaran yang
Tempoh sensitif
disediakan hendaklah
membolehkan kanak-kanak
belajar secara sendiri

Terdapat tempoh sensitif yang


berbeza bagi setiap kanak- kanak.
Satu pendekatan alternatif yang
digunakan dalam proses P&P bagi
murid-murid bermasalah
pembelajaran

Bermula pada 2002 dengan projek


Pengenalan printis di sekolah rendah Wilayah
Persekutuan dan Selangor.

Jabatan Pendidikan Khas (2003) -


Bilik atau sudut dimana
berlakunya proses P&P yang
sistematik dengan sokongan BBM
yang efektif

Murid diberi peluang belajar


Stesen melalui kaedah hands on
experience dan belajar sambil
bermain.

Pendekatan pembelajaran
menekankan pembelajaran
mengikut tahap keupayaan,
kecerdasan, kemahiran,
kebolehan, minat dan
pengetahuan serta pengetahuan
sedia ada murid.

14 buah stesen disediakan


Definisi berasaskan 4 bidang dalam
kurikulum pemulihan khas.

Kajian Rounds et al (1985) ramai


murid mengambil bahagian secara
aktif dalam pelbagai aktiviti dalam
stesen.

Reith dan Evertson (1988)


penyusunan stesen boleh
membantu dalam pelaksanaan
aktiviti-aktiviti pembelajaran dan
mempromosikan mobility murid
secara teratur. Ia boleh
mengurangkan gangguan dan
bising, memperbaiki kualiti
interaksi sosial murid dan
menambah peratusan masa
penumpuan murid terhadap
tugasan akademik
Kiosk

Pengenalan Definisi

Melalui konsep Proses P&P adalah


kepelbagaian, lebih mudah apabila
kecerdasan telah murid tersebut
diaplikasikan dalam tercabar.
Pembinaan kiosk Kecerdasan ini bentuk kiosk untuk
adalah berdasarkan merangkumi membantu murid
teori Multiple pelbagai kebolehan, pemulihan.
Intelligence. keupayaan dan
bakat yang wujud
dalam diri individu.
1 kelas boleh
membina 8 kiosk :

Kecerdasan individu
boleh
dikembangkan Ruang / visual
Interpersonal
melalui pendidikan, Matematik
pengalaman dan
persekitaran.

Bahasa Kinestatik

Howard Gardner menyatakan


bahawa tahap kecerdasan individu
adalah berbeza dan pembelajaran
lebih mudah sekiranya dijelaskan Alam sekitar Muzik
dalam bentuk yang seiring dengan
tahap kecerdasan individu

Intrapersonal
1.6 MODEL PENGAJARAN KUMPULAN

Pengajaran
Koperatif dan
Kolaboratif

Pengajaran Koperatif Pengajaran Kolaboratif

Strategi pembelajaran
Satu strategi pembelajaran kolaboratif merupakan
berteraskan pasukan kecil. salah satu strategi yang
Setiap murid boleh digunakan dalam
bertanggungjawab tentang pengajaran dan
pencapaian diri sendiri dan pembelajaran bestari
membantu ahli kumpulan

Kagan (1998), dalam


pembelajaran koperatif, Perkongsian maklumat
aktiviti pembelajaran antara guru dan murid atau
dikatakan wujud apabila murid dan murid
struktur koperatif yang
disesuaikan dengan isi
kandungan

Berasaskan kepada idea


Pergantungan positif setiap
bahawa pembelajaran
ahli dalam menentukan
adalah satu tingkah laku
kejayaan pasukan.
sosial. Pembelajaran
berlaku melalui
perbincangan atau
komunikasi fizikal atau
virtual.
Hasil secara kumpulan

Satu set proses yang


membantu pelajar Tidak memerlukan
berinteraksi satu sama lain pemantauan guru dan tidak
untuk mecapai satu berstruktur.
matlamat khusus atau
mendapatkan satu hasil
akhir (end-product) yang
ada kaitan dengan isi
kandungan mata pelajaran
Tiada kontrak /
pergantungan dalam
kolaborasi bersama.

Peranan guru sebagai


fasilitator, menstrukturkan
dan memantau aktiviti
pasukan mencapai objektif.
Hasil secara individu.
1.6.3 KHIDMAT GURU PENDAMPING

Guru yang bekerjasama


dengan guru perdana atau
guru biasa untuk menjadikan
proses Pengajaran dan
Pembelajaran bermanfaat dan
sesuai untuk murid.

Guru pendamping khusus


merupakan guru yang memiliki
Definisi pengetahuan yang khusus
dalam masalah yang dihadapi
oleh murid

Guru kelas biasa memiliki


pengetahuan dan pengalaman
untuk membantu kanak-kanak
mempelajari sesuatu

Melatih murid memiliki


kemampuan dan keupayaan
yang tersendiri dan
menggunakannya secara
optimum

Membantu guru kelas dalam


menyelesaikan tugasan-
tugasannya melalui
Khidmat Guru perbincangan
Pendamping
Peranan Guru
Pendamping
Menyusun aktiviti-aktiviti yang
dapat dilakukan di dalam dan
luar kelas

Menjalankan program yang


berpusatkan murid (individu)

Meningkatkan aktiviti
pengayaan dan pemulihan di
dalam kelas KBSR; termasuklah
murid-murid yang telah
diinklusifkan. Ia telah
Kepentingan Guru dilaksanakan sejak 1994 lagi.
Pendamping Memperkemangkan kebolehan
murid-murid dalam aspek
akademik, perkembangan
sosial, komunikasi, tingkah
laku, psikomotor dan
ketrampilan diri.
1.7 PENGAWASAN, PENYELIAAN DAN KOMUNIKASI

Merancang tindakan lanjut

Melaksana Pengajaran
1.6.1 Tindakan Susulan

Membuat Penilaian

Peranan Nazir

1.6 TINDAKAN SUSULAN,


PENGAWASAN, PENYELIAAN DAN 1.6.2 Pengawasan dan Peranan Jabatan Pelajaran
KOMUNIKASI Penyeliaan Negeri

Peranan Pengurusan Sekolah

Halangan komunikasi guru


pemulihan dan rakan guru

1.6.3 Komunikasi

Halangan komunikasi sekolah


dengan ibu bapa
Maklumat pencapaian mrid
diserahkan kepada guru
kelas

Pemerhatian khusus
dilakukan oleh guru darjah,
Merancang Tindakan Lanjut
guru mata pelajaran dan
guru pemulihan khas

Kerjasama antara guru kelas


dan guru pemulihan khas

Penyediaan Rancangan
Pengajaran

Menyediakan bahan bantu


belajar
Tindakan Susulan Melaksana Pengajaran

Apa yang diketahui oleh


murid sebelum pengajaran

Apa yang perlu diketahui


oleh murid selepas guru
mengajar

Instrumen Penentu
Penguasaan Membaca dan
Menulis (IPP2M)

Membuat Penilaian

Indicator for Mastery in


Arithmatic
Peranan Nazir

Peranan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN)

Memastikan semua sekolah rendah diperuntukkan satu jawatan Guru Pemulihan Khas
dan mereka tidak termasuk dalam perkiraan peruntukkan guru asas seperti kelayakkan
peruntukkan guru

Memastikan Jawatankuasa Program Pemulihan Khas ditubuh dan berfungsi


sepenuhnya

Memastikan guru-guru pemulihan khas di negeri melaksanakan Program Pemulihan


Khas dengan berkesan

Menjadikan Program Pemulihan Khas sebagai agenda utama dalam sasaran kerja
tahunan (SKT)JPN

Memastikan semua pentadbir memahami prosedur pelaksanaan Program Pemulihan


Khas.

Membuat unjuran untuk mengurangkan murid yang belum menguasai kemahiran 3M


di peringkat negeri.

Memberi penekanan agar guru besar memastikan pengajaran dan pembelajaran


pemulihan di dalam kelas dijalankan di sekolah masing-masing.

Memastikan guru pemulihn dilantik oleh pengarah Pelajaran Negeri.

Menjalankan pemantauan berkala di Program Pemulihan Khas.

Merancang dan menyediakan kursus latihan untuk guru pemulihan.

Merancang dan melaksanakan aktiviti yang berkaitan dengan program pemulihan

Menyediakan laporan berkala pencapaian program pemulihan


Memastikan tahap kualiti dan dasar-dasar
pendidikan dapat dilaksanakan di institusi
pendidikan terutamanya di sekolah

Menghasilkan Standard Kualiti Pendidikan


Malaysia (SKPM) untuk membantu Berperanan sebagai agensi penasihat
sekolah-sekolah dalam melaksanakan dan pembimbing dalam memastikan
penarafan kendiri dan seterusnya pelbagai dasar pendidikan yang
melaksanakan penambahbaikan diperkenalkan dapat dilaksanakan
berterusan terhadap semua aspek dengan jayanya
pengurusan dan pencapaiannya

Memberi penilaian terhadap kualiti


Meningkatkan pengetahuan dan
pengurusan dan pentadbiran di samping
kemahiran dalam pelbagai bidang supaya
aspek kualiti pengajaran dan
Standard Kualiti Pendidikan Negara
pembelajaran yang menjadi fokus utama
sentiasa berada di tahap yang cemerlang
sistem pendidikan

Memantau dan penilaian tadbir urus di


semua institusi pendidikan terutamanya
di sekolah
1.8 KEPELBAGAIAN KOMPETENSI MURID

1.7 KEPELBAGAIAN
KOMPETENSI MURID

1.7.1 Kompetensi 1.7.2 Kompetensi


Kendiri Sosial

Kesedaran Kendiri Kesedaran Sosial

Pengurusan Kendiri Kemahiran Sosial

Motivasi Kendiri

1.7.3
Pembentukkan
Sikap

Membina Sikap Positif


Bimbingan Berterusan
Murid
KOMPETENSI KENDIRI

Kompetensi Kendiri

Motivasi Kendiri
Motivasi kendiri adalah sebuah
kemampuan kita untuk
memotivasi diri kita tanpa
memerlukan bantuan orang lain

Teori Motivasi Keperluan


Teori Motivasi Intrinsik Teori Motivasi Ekstrinsik
Maslow

Motivasi intrinsik ialah motivasi Motivasi ekstrinsik merujuk Abraham Maslow (1943;1970)
yang terbatin dan merupakan kepada konsep yang berkait mengatakan bahawa pada
pengerak kepada perlakuan dengan peneguhan suatu dasarnya semua manusia
untuk kepentingan sendiri atau proses apabila rangsangan atau memiliki keperluan asas yang
untuk memperolehi ganjaran bagi peristiwa luar yang disebabkan dapat dijelaskan dalam bentuk
diri sendiri (Harter, 1982). oleh tindak balas itu meningkat. piramid yang bermula daripada
peringkat yang paling rendah
sehingga yang paling tinggi

Deci (1975), motivasi intrinsik Motivasi ekstrinsik diwujudkan


boleh diterangkan sebagai suatu daripada rangsangan luaran
keadaan psikologi yang dengan tujuan menggerakkan
mendorong seseorang individu supaya melakukan Keperluan Fisiologi : keperluan
menganggap dirinya sebagai sesuatu aktiviti yang membawa manusia yang paling asas adalah
seorang yang berkebolahan dan faedah kepadanya untuk hidup.
dapat menentukan sesuatu
dengan sendiri

Suatu stimulus atau 'peristiwa


yang diakibatkan memperkuatkan
kemungkinan respon itu berlaku
lagi dipanggil peneguhan. Keperluan Keselamatan : bagi
menjamin kesejahteraan hidup

Keperluan Kasih Sayang:


hubungan dengan insan yang lain

Keperluan Penghargaan Kendiri:


manusia ingin dihormati,
disanjungi dan kehendak status
dalam hidup

Keperluan Kesempurnaan
Kendiri: usaha manusia yang
teragung adalah untuk mencapai
kesempurnaan kendiri
KOMPETENSI SOSIAL

Kompetensi Sosial
Kompetensi Sosial bermaksud
bagaimana seseorang individu
itu dapat mengurus
hubungannya dengan orang lain

Kesedaran Sosial Kemahiran Sosial

Membangun Individu Lain


Pengaruh
Kesedaran keperluan pembangunan
Menggunakan pelbagai teknik
individu lain dan membantu untuk
untuk memujuk
peningkatan

Kesedaran Organisasi Pemangkin Perubahan


Keupayaan membaca perubahan Memulakan hala tuju baru serta
emosi selaras dengan perubahan mengurus dan memimpin
semasa perubahan

Berorientasi Perkhidmatan
Komunikasi
Boleh menjangka, mengenal
Menyampaikan maklumat yang
pasti dan memenuhi keperluan
jelas dan meyakinkan
individu

Empati
Kepimpinan Berinspirasi
Sedar akan perasaan dan
Memandu dan mendorong
keperluan orang lain dan
desakan visi
mengambil berat

Melayani Kepelbagaian
Membina peluang-peluang
melalui pelbagai ragam manusia
PENGLIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI

1.8 PENGLIBATAN IBU


BAPA DAN KOMUNITI

1.8.1 Aspek ibu bapa 1.8.2 Peranan Komuniti

Persepsi
terhadap murid
Persepsi kelas
terhadap sekolah

Sokongan dan
Peluang kerjasama
berinteraksi
Penghargaan
terhadap ibu
bapa
Kolaboratif

Intervensi awal

Kesedaran
Program -program intervensi
juga perlu disesuaikan untuk Sesuatu program yang diatur
setiap kanak -kanak menurut itu mempunyai objektif -
diagnosis , kekuatan - objektifnya yang tersendiri
kekuatan dan kelemahan - yang perlu difahami oleh ibu
kelemahan kanak -kanak itu bapa
sendiri

Penilaian ke atas kanak - Intervensi mungkin


kanak dari peringkat memerlukan rawatan ubat.
prasekolah awal adalah Contohnya, kanak-
penting supaya program - kanak yang sering mendapat
program intervensi awal sawan perlu diberikan ubat
dapat diaturkan cegah sawan.
Intervensi
Awal
ISU SISTEM SOSIAL

Polisi, perancangan
kurikulum dan
bantuan khas

Kuasa dan pengaruh


dalam pentadbiram

1.9.1 Pentadbiran Kolaborasi dalam


Pendidikan Khas Pendidikan Khas

Kajian-kajian
tentang Pend. Khas

1.9 ISU SISTEM


SOSIAL

Peringkat undang-
undang

1.9.2 Undang- Undang-undang


undang dan hak pelindungan
asasi manusia

Undang-undang
keistimewaan

Reformasi Pend.
Khas
PENTADBIRAN PENDIDIKAN KHAS

Pentadbiran Pendidikan
Khas

Polisi, Perancangan kurikulum Kolaborasi dalam Pendidikan


Kajian-kajian tentang Pend. Khas
dan bantuan khas Khas

Melalui kajian ini, akan


Isu polisi: semua pihak yang Kakitangan sekolah seperti guru membolehkan kita merangka satu
bertanggungjawab dalam besar, guru pend khas, guru resos, program yang lebih tersusun dan
menjalankan polisi, tidak guru kelas, pentadbir dan staf berterusan bagi membantu mereka
menjalankan tugas yang diberikan. sokongan sekolah secara lebih berkesan dalam
pemilihan kerjaya.

Isu perancangan kurikulum:


bebanan kerja guru tidak dapat Persatuan-persatuan dalam
merancang proses p&p dengan komuniti. Satu kajian mendapati hampir
berkesan. separuh (45.6 peratus) guru yang
bukan dari kursus pendidikan khas
mengajar di program pendidikan
khas masalah pembelajaran. Aliza
Alias dan Mohd Mokhtar Tahar dari
Fakulti Pendidikan, Universiti
Isu bantuan khas: pelajar yang Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam
tidak berkemampuan yang kertas kerja mereka berkata 54.4
mengalami kecacatan fizikal tidak Ibu bapa, penjaga dan ahli keluarga peratus guru mempunyai
mendapat hak keistimewaan serta pengkhususan pendidikan khas
bantuan yang sepatutnya. pula mendidik pelajar dalam aliran
biasa.

Jabatan-jabatan kerajaan seperti


Jabatan Pendidikan, Jabatan
Kebajikan Masyarakat, Jabatan
Kesihatan dan lain-lain

Organisasi bukan kerajaan (NGO).


UNDANG-UNDANG DAN HAK ASASI MANUSIA

Undang-undang dan hak


asasi manusia

Undang-undang pelindungan Undang-undang keistimewaan Reformasi Pendidikan Khas

Memastikan bahawa orang kurang


upaya di Malaysia mempunyai hak
Pekeliling KP (BS) 8594/Jld.II/32 yang sama di bawah undang-undang Pendidikan Inklusif
seperti masyarakat lain

Amalan mengintegrasikan pelajar


Menghapuskan, sejauh mana yang berkeperluan khas dalam kelas yang
boleh, diskriminasi terhadap seorang sama dengan pelajar biasa atau
Pekeliling KP (BS) 8502/PK/Jld.V (26) atas sebab kurang upaya (kecacatan) normal. Murid yang berada dalam
dalam beberapa aspek hidup kelas ini akan mengikut kurikulum
biasa yang telah diubahsuai oleh
pendidik.

Menggalakkan pengiktirafan serta


penerimaan prinsip bahawa orang Pelajar kurang upaya yang tidak
kurang upaya diberi peluang yang teruk diintegrasikan dengan pelajar
Pekeliling KP (BS) 8594/5/PK/Jld.V sama dan penyertaan sepenuh di biasa atau normal. Kanak-kanak yang
(29) kalangan masyarakat untuk mempunyai kecacatan mental yang
membolehkan mereka hidup sebagai teruk ditempatkan dalam institusi
rakyat yang berhak di negara ini. atau hospital khas.

Penyokong pendidikan inklusif


berpendapat penintegrasian pelajar
Pekeliling KP (BS) 85025/PK/Jld.V kurang upaya dengan pelajar biasa
(34) dalam satu kelas adalah lebih
berfaedah untuk semua pelajar.
Mereka menegaskan bahawa
mengasingkan pelajar kurang upaya
dan menempatkan dalam kelas khas
adalah tidak berkesan (Skrtic, 1995;
Sailor, 1991).

Pelajar kurang upaya yang diasingkan


ditakrifkan sebagai berlainan dan
ini akan menjejaskan harga diri dan
semangat mereka (Laski, 1991).
RUJUKAN

Ateh bin Salim , (1998). Program Pendidikan Pemulihan Jabatan Pendidikan Negeri

Melaka. Johor : Kementerian Pelajaran Malaysia.

Aug Huat Bin , (1996). Konsep dan Kaedah dengan Penekanan Pendidikan Inklusif.

Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Choong Lean Keow , (2009). Siri Pendidikan Perguruan Pengurusan Bilik Darjah

dan Tingkah Laku untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala

Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Noriati dan rakan. (2009). Siri Pendidikan Guru Murid dan Alam Belajar.

Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd.

Yahya Don , (2009). Kepimpinan Pendidikan Di Malaysia. Selangor : PTS

Professional Publishing Sdn. Bhd.

http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_p/persaud_1.html . Dilayari pada 25

Mac 2011.

http://www.penerbit.utm.my/bookchapterdoc/FP/bookchapter_fp18.pdf. Dilayari pada

25 Mac 2011.

http://www.scribd.com/doc/49642904/KEPELBAGAIAN-KOMPETENSI-MURID.
Dilayari pada 25 Mac 2011.

http://edt5390.edublogs.org/files/2009/09/kaedah-kumpulan.pdf. Dilayari pada 25

Mac 2011.

http://edt5390.edublogs.org/files/2009/08/Pengajaran-Individu.pdf. Dilayari pada 25

Mac 2011.

http://eprints.utm.my/6034/1/aziziyah_personaliti.pdf. Dilayari pada 25

Mac 2011.

http://eprints.utm.my/2231/1/5_7.pdf. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.moe.gov.my/index.php?id=87. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://flowersofnation.my/index.php/am/12146. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.oocities.org/uitm_ot/menilai_kanak.htm. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://eprints.usm.my/10296/1/. Dilayari pada 30 Mac 2011.

http://www.educ.upm.edu.my/~othman/modul7a.htm. Dilayari pada 30 Mac 2011.

Anda mungkin juga menyukai