Anda di halaman 1dari 11

LATIHAN

ULANGKAJI

Soalan 1 berdasarkan peta di bawah. A I dan II B II dan III


C III dan IV D I dan IV

Kegemilangan Kedah sebagai sebuah kuasa maritim


pada kurun ke-16 telah menarik minat SHTI
3. Mengapakah SHTI berminat dengan negeri Kedah?
I pangkalan tentera
II pusat perluasan kuasa
III pelabuhan persinggahan
IV pusat pengumpulan barang
1. Sebelum tahun 1791, Kedah merangkumi

I Perlis II Pulau Pinang A I,II dan III B I,II dan IV


III Seberang Prai IV Siam C I,III dan IV D II,III dan IV

A I, II dan III B I, II dan IV 4. Mengapakah perlantikan Tunku Abdullah sebagai


C I, III dan IV D II,III dan IV Raja Mudah Kedah ditentang oleh pembesar-
pembesar Kedah?
A. Tidak cekap mentadbir
Syarikat Hindia Ditubuhkan di England
B. Bukan anak gahara
Timur Inggeris (SHTI) pada tahun 1600
C. Berbaik dengan Siam
2. Apakah tanggungjawab SHTI ? D. Tidak diiktiraf British
I Meluaskan tanah jajahan
II Mencari jalan laut ke Timur
III Menyebarkan agama Kristian
IV Menjalankan perdagangan antarabangsa

1
LATIHAN
ULANGKAJI
Upacara menaikkan bendera Union Jack.
Pulau Pinang dinamakan Price of Wales Island.

8. Apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada


Firma Jourdain Sullivan and de Souza peristiwa di atas?
5. Apakah faktor yang mendorong Sultan Kedah A. Berani menentang musuh negara
menghubungi firma diatas? B. Berhati-hati dengan tindakan pemimpin C.
A. Menarik pelabur asing Berwaspada dengan bantuan kuasa luar D.
B. Menjaga kedaulatan negeri Berusaha memelihara kedaulatan negara
C. Menghapuskan kegiatan lanun
D. Memajukan kegiatan perdagangan 9. Janji Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI ) untuk
membantu Kedah menghadapi musuh dapat
6. Apakah syarat yang dikenakan oleh Sultan Kedah dikaitkan dengan
terhadap firma tersebut? A. Musuh dalam selimut
A. Membina loji B. Gunting dalam lipatan
B. Membayar pampasan C. Menanam tebu di tepi bibir
C. Memberi bantuan ketenteraan D. Pucuk dicita ulam mendatang
D. Mengatasi penentangan tempatan
10. Apakah faktor utama yang mendorong Syarikat
Hindia Timur Inggeris berminat terhadap Seberang
Perjanjian Inggeris-Kedah 1786 Perai?
I Sebagai benteng pertahanan
7. Kesan langsung daripada perjanjian tersebut ialah II Menampung keperluan makanan
A. Pertapakan SHTI di Pulau Pinang III Sesuai sebagai pusat perdagangan
B. Ancaman Siam berakhir IV Berpotensi menjadi pangkalan tentera
C. Masalah lanun dihapuskan
D. Perebutan takhta tamat A I dan II B II dan III
C III dan IV D I dan IV

2
LATIHAN
ULANGKAJI

Perjanjian Persahabatan dan Perikatan


14. Apakah faktor SHTI mencari pangkalan baharu di
11. Melalui perjanjian di atas SHTI dapat Singapura?
A. menguasai Selat Melaka I Barang dagangan dari China
B. menguasai Seberang Perai II Pulau Pinang tidak strategik
C. memajukan Pualau Pinang III Belanda mengenakan cukai tinggi
D. menyekat kemaraan Siam IV Berpotensi menjadi pangkalan tentera

Pulau Pinang A I,II dan III B I,II dan IV


C I,III dan IV D II,III dan IV
Francis Light &
SHTI Seberang Perai 15. Siapakah yang ditugaskan mencari pangkalan
baharu bagi menyaingi pengaruh Belanda di Selat
12. Bagaimankah Francis Light dan SHTI mendapatkan Melaka?
kedua-dua kwasan tersebut ? A. Francis Light
A. Perjanjian damai B. Stamford Raffles
B. Tipu muslihat C. George Leith
C. Dasar monopoli D. William Farquhar
D. Penaklukan
16. Manakah antara berikut merupakan wilayah takluk
Belanda menyerah secara sementara semua tanah jajahan kerajaan Johor pada abad ke-19?
di timur kepada British sehingga Perang Napoleon tamat. I Singapura II Pahang
III Johor IV Melaka
13. Maklumat di atas berkaitan dengan
A. Surat-surat Kew A I,II dan III B I,II dan IV
B. Perjanjian Inggeris-Kedah C I,III dan IV D II,III dan IV
C. Perjanjian Burney 1826
D. Perjanjian Inggeris Belanda 1824

3
LATIHAN
ULANGKAJI

17. Apakah langkah awal Raffles setelah mendarat di 20. Mengapakah Britsh enggan menyerahkan Singapura
Singapura pada 12 Januari 1819? kepada Belanda?

A. Membuka loji A. Singapura berpotensi menjadi perlabuhan bebas


B. Mencari kawasan B. Belanda akan meluaskan pengaruh di Singapura
C. Membuka penempatan C. Singapura berada di bawah jajahan takluk British
D. Menjual bahan mentah D. Belanda tidak mampu memajukan Singapura

Perjanjian antara Temenggung Abdul Rahman pada


tahun 1823 dengan Stamford Raffles tidak sah. Soalan 21 dan 22 berdasarkan pernyataan di bawah.

18. Apakah reaksi British ? Perjanjian Inggeris-Belanda 1824


A. Memujuk Sultan Hussien
B. Mengancam akan menyerang Johor 21. Apakah kesan terpenting perjanjian ini?
C. Memaksa menandatangani perjanjian A. Belanda menguasai Melaka
D. Menggunakan isu pewarisan takhta B. British menguasai Bangkahulu
C. British meluaskan pengaruh di Tanah Melayu
Belanda mempertikaikan tindakan British D. Kepulauan Melayu dikuasai sepenuhnya oleh
membuka petempatan di Singapura. Belanda

19. Apakah faktor kebimbangan tersebut? 22. Melalui perjanjian ini Belanda telah menyerahkan
A. Menjejaskan perdagangan Belanda negeri X kepada British.
B. Penyatuan negeri-negeri Melayu X ialah.
C. British akan memonopoli bijih timah A. Acheh
D. Tengku Abdul Rahman adalah sultan yang sah B. Bangkahulu
C. Melaka
D. Betawi

4
LATIHAN
ULANGKAJI

25. Apakah faktor pemindahan pentadbiran Negeri-


Gabenor Jeneral Gabenor negeri Selat pada tahun 1867?
I keseragaman undang-undang
Negeri -negeri Selat Residen II bantahan penduduk tempatan
III merugikan para pedagang
Konsuler IV kekacauan daripada kongsi gelap

23. Di manakah pusat pentadbiran Gabenor Jeneral ? A I,II dan III B I,II dan IV
A. Pulau Pinang B. Singapura C I,III dan IV D II,III dan IV

C. London D. India
26. Antara berikut, faktor manakah mendorong campur
tangan British di negeri-negeri Melayu?
Negeri-negeri Selat (NNS) A. Mendapatkan tenaga buruh
Pulau Pinang B. Membawa masuk pelabur asing
Melaka C. Menyekat pengaruh kuasa asing
Singapura D. Membantu orang tempatan memajukan
24. Apakah tujuan penyatuan tersebut ? ekonomi
I perkongsian pakar
II menjimatkan perbelanjaan
III menyeragamkan pentadbiran Larut
IV permintaan perdagang Klang
Sungai Ujong
A I dan II B II dan III
27. Mengapakah British berminat dengan kawasan-
C III dan IV D I dan IV
kawasan di atas?
A. Ancaman Belanda
B. Kekayaan bijih timah

5
LATIHAN
ULANGKAJI

C. Permintaan konsi gelap


D. Permintaan pemerintah tempatan 30. Berdasarkan jadual di atas, X ialah?
A. Parti Konservatif
Kilang-kilang di Britain memerlukan bekalan bijih B. Parti Sosialis
timah secara berterusan untuk industri mereka. C. Parti Rakyat
D. Parti British
28. Apakah jenis industri yang berkaitan dengan
pernyataan di atas?
A. Industri mengetin makanan Pembukaan Terusan Suez
B. Industri pembuatan motokar Penciptaan kapal wap
C. Industri pembinaan kapal
31. Apakah kesan perkembangan di atas terhadap
D. Industri tekstil
Tanah Melayu pada kurun ke-19?
A. Perkembangan industri desa
29. Apakah kepentingan pembukaan Terusan Suez pada
B. Pelaburan pemodal-pemodal Eropah meningkat
tahun 1869?
C. Perkembangan Revolusi Perindustrian
A. Menjadi sistem pengairan yang utama
D. Penghijrahan orang Eropah secara beramai-
B. Memudahkan pelayaran ke Tanjung Harapan
ramai
C. Memudahkan orang Eropah menguasai jalan
laut
D. Memendekkan jarak pelayaran daripada barat
ke Timur

Parti Liberal Mengamalkan dasar tidak campur tangan


X Mengamalkan dasar campur tangan

6
LATIHAN
ULANGKAJI

Pembesar Y ialah
Ghee Hin A Long Jaafar B Dato Sagor
Kongsi C Raja Ismail D Ngah Ibrahim
Gelap Cina
Hai San
35. Apakah punca perebutan takhta di kalangan kerabat
Diraja Perak?
32. Apakah kesan kemunculan kedua-dua kumpulan A. Sistem pewarisan taktha tidak dipatuhi
diatas di negeri Perak? B. Sultan mangkat tanpa meninggalkan waris
A. Mencetuskan Perang Larut C. Tiada sistem pewarisan dan pentadbiran yang
B. Kemasukan ramai buruh Cina baik
C. Terlibat dalam perusahaan bijih timah D. Penglibatan British dalam Perang Saudara pada
D. Menjadi orang tengah British tahun 1871

33. Daerah Larut di Perak kaya dengan bijih timah 36. Mengapakah Raja Abdullah tidak di tabalkan
terutama kawasan menjadi Sultan Perak selepas kemangkatan Sultan
I Kelian Wang II Kelian Pauh Ali pada tahun 1871?

III Kelian Bahru IV Kelian Pasir A. Bukan Raja Muda


B. Bukan anak gahara
A I dan II B II dan III C. Tidak disukai oleh pembesar
C III dan IV D I dan IV D. Tidak hadir upacara pemakaman Sultan Ali

34. Dialog berikut mungkin diucapkan oleh seorang Perjanjian Pangkor, 1874
tokoh di Perak. 37. Apakah kesan terpenting Perjanjian ini?
A. Raja Abdullah diberi pencen
Pembesar Y : Tujuan saya membawa kamu kesini adalah untuk B. Bermulanya penguasaan British di Perak
mengusahakan lombong bijih timah di Larut. C. Raja Ismail dilantik sebagai Sultan
7
LATIHAN
ULANGKAJI
D. Sultan dan Penasihat British bekerjasama

9
Dato Kelana Syed Abd Rahman LATIHAN
LANGKAJI
U
Dato Bandar Kulop Tunggal

40. Apakah punca persengketaan kedua-dua pembesar


Perang Klang di atas?
A. Mendapatkan sokongan penduduk
Raja Abdullah Raja Mahadi B. Memungut cukai di Sungai Linggi
C. Menguasai kawasan Lukut
38. Apakah punca perang tersebut terjadi? D. Menjadi ketua lembaga
A. Sultan Abdul Samad tidak ada waris
B. Raja Mahadi menyerang istana Sultan 41. Bagaimanakah perluasan kuasa British di daerah-daerah
C. Perebutan kuasa untuk taktha Selangor tersebut?
D. Klang diserahkan kepada Raja Abdullah Jelebu
Rembau
Seri Menanti
British mencari alasan menempatkan
seorang Residen di Selangor
A. Meletakkan residen
39. Berdasarkan penyataan di atas, apakah alasan yang B. Tinggal di daerah tersebut
digunakan oleh British? C. Menyatukan semua daerah
I Rumah api di Tanjung Rachado di serang D. Meletakkan Majistret dan Pemungut Hasil
II Kapal dagang British di rompak di Langat
Negeri Z
III Masalah perebutan taktha
IV Perang kongsi gelap Negeri terakhir
menerima residen British
A I dan II B II dan III 42. Z ialah
C III dan IV D I dan IV A. Perak
B. Selangor
C. Negeri Sembilan
D. Pahang

8
LATIHAN
ULANGKAJI

43. Mengapakah Sultan Ahmad menerima seorang


Residen British pada tahun 1888? A I, II dan III B I, II dan IV
I Paksaan British C I, III dan IV D II, III dan IV
II Perubahan dasar
III Pemberontakan rakyat tempatan
IV Pembunuhan rakyat berwargenegara British Sistem Residen
46. Apakah kelemahan sistem ini?
A I dan II B II dan III Tiada panduan
A. jelas dalam tugas
C III dan IV D I dan IV Kemerosotan
B. ekonomi
Pemberontakan
C. rakyat
Negeri Residen Kutipan cukai
D. rendah
Perak J.W.W. Birch
Selangor J.G.Davison
Pentadbiran tidak seragam
Negeri Sembilan X
Pahang J.P.Rodger Undang-undang tidak selaras
Panduan menjalankan tugas tidak jelas
44. X ialah 47. Maklumat menunjukkan kelemahan Sistem Residen.
A. Hugh Clifford Bagaimanakah British mengatasi masalah tersebut?
B. P.J. Murray A. Membentuk Durbar
C. Martin Lister B. Mengembalikan kuasa sultan
D. Frederick Weld C. Menubuhkan Persekutuan 1896
D. Menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri
45. Apakah yang telah dilakukan oleh Residen British
setelah menguasai negeri-negeri Melayu?
I Mencampuri adat
II Menguasai pentadbiran
III Mengambil alih pungutan cukai
IV Mengambil alih kawasan pembesar
9
LATIHAN
ULANGKAJI

48. Apakah faktor-faktor Penubuhan Negeri-Negeri


Melayu Bersekutu? Sultan Perak Sultan Idris Shah telah
Durbar kedua (1903)
I Peralihan kuasa mengkritik pemusatan kuasa oleh Residen
II Perkongsian pakar

III Krisis kewangan Pahang 50. Apakah perkara yang di tuntut oleh baginda?
IV Sistem perhubungan I Menghapuskan jawatan Residen Jeneral
II Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi
A I,II dan III B I,II dan IV III Orang Melayu dilantik ke jawatan yang lebih tinggi
C I,III dan IV D II,III dan IV IV Bilangan orang Melayu dalam Perkhidmatan Awam
ditambah

A I,II dan III B I,II dan IV


Y C I,III dan IV D II,III dan IV

Pesuruhj Raja-raja Residen 4 orang


aya Residen
Melayu Jeneral KERTAS SOALAN TAMAT
Tinggi British

49. Apakah Y? Di sediakan oleh, Di semak oleh ,


A. Persidangan Majlis Penasihat
B. Persidangan Raja-raja Melayu
C. Majlis Mesyuarat Persekutuan
D. Majlis Mesyuarat Kerajaan NegerI

1
0