Anda di halaman 1dari 5

PEMBAHASAN HAKIKAT KUFU DALAM NOVEL CINTA SUCI ZAHRANA

Disusun sebagai syarat mengikuti Ulangan Harian 4 Fiqih Kelas 11 Semester 1 Tahun Ajaran
2012/2013

Oleh :

Muhammad Hamid Al Faqihi

NIS. 1112001254

XI IPA 3

MAN INSAN CENDEKIA SERPONG

TANGERANG SELATAN
KATA PENGANTAR

Kufu
DAFTAR ISI

Judul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Ruang Lingkup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3 Maksud dan Tujuan Penulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bab II Pembahasan

Bab III Penutup

Daftar Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BAB I

PENDAHULUAN