Anda di halaman 1dari 5

I.

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang kamu anggap

benar!

Wacanen crita rakyat ing ngisor kanthi permati!

Cindelaras

Raden Putra raja ing Jenggala duwe garwa loro yaiku Dewi Limaran lan Dewi Cindaka

padha ayune, nganti ora bisa dibedaake. Sing mbedakake mung sipate. Menawa Dewi

Limaran watake becik. Nanging Dewi Cindaka culika.

Ringkasing crita amarga pitraeh Dewi Cindaka, Dewi Limaran di tundhing lunga Raden

Putra. Sabanjure Dewi Limaran lunga saparan-paran nganti tumeka alas. Kamangka dheweke

lagi ngandhut. Dina ginanti dina, wulan ginanti wulan, Dewi Limaran banjur babaran. Anake

miyos lanang, diparapi Cindhelaras.

1. Irah-irahan wacan ing duwur yaiku ....

a. Raden Putra

b. Dewi Limaran

c. Dewi Cindaka

d. Cindelaras

2. Kepriye Sipate Dewi Limaran .

a. Becik

b. Culika

c. Pelit

d. Eman

3. Kepriye sipate Dewi Cindaka .

a. Becik

b. Culika

c. Pelit

d. Eman

4. Nyambut gawe bebarengan diarani ..

a. Rembugan

b. Dolanan

c. Sambatan

d. Gotongan
5. Sinom iku kelebu tembang . . . .

a. pilihan

b. dolanan

c. macapat

d. Wajib

6. Jumlah gatra ing tembang gambuh ana ....

a. papat c. Enem

b. lima d. Pitu

7. Muslih mengeti dina kelairane.

Ukara pitakon sing bener . . . .

a. Sapa sing mengeti dina kelairane ?

b. ing ngendi Muslih mengeti dina kelairane ?

c. Kapan Muslih mengeti dina kelairane ?

d. Kenang apa Muslih mengeti dina kelairane ?

8. Bapak lunga menyang surabaya, basa kramane .

a. Bapak kesah menyang Surabaya

b. Bapak tindak dhateng Surabaya

c. Bapak tindak menyang Surabaya

d. Bapak kesah dhateng Surabaya

9. Ibu maca surat. Krama aluse maca yaiku .

a. Maos b. Nyerat c. Serat d. Caos

Pacelathon kanggo No. 10, 11

Ibu : Wong lagi bae mangan kok wis macak pramuka,

arep menyang ngendi maneh, Pram!

Pramono : Badhe dhateng Sekolahan, latihan

Pramuka, Bu!

Ibu : Lho biasane latihane rak dina Minggu?

Pramono : Leres bu, nanging dinten punika latihan

Malih amargi badhe ngawontenaken Pesta Siaga.

10. Sapa bae sing guneman ?

a. Ibu lan Pramuka c. Pramono lan Pramini


b. Ibu lan Pramono d. Pramono lan Pramuka

11. Ngomongake bab apa Ibu lan Pramono?

a. mangan awan c. dina Minggu

b. teng sekolah d. latihan Pramuka

12. Saiki mangsa rendheng. Mangsa tegese .

a. wayah b.wulan c.mangan d.udan

13. segadirubung tinggi, batanganne apa ? salak

a. sawakul b. sakepel c. sapiring d.sapuluk

Raden Werkudara kuwi Panenggake Pandahawa. Dedege werkudara gagah gedhe

dhuwur. Kalebu swarane uga gedhe jumleger. Apa maneh yen pinuju nesu, swarane

kaya-kaya njugrukake gunung.

Nanging, watake satriya pinunjul banget. Raden werkudoro ora seneng umuk, ora

goroh, tur ora nate pamer kekuwatane. Kamangka raden werkudara kuwi sekti mandraguna.

Wesi gligen wae bisa ditoklek nganggo tangane.

Raden werkudara duwe kuku sing ampuh jenenge kuku pancanaka.

14. Sapa panenggake pandhawa kuwi ....

a. Arjuna

b. Werkudara

c. Puntadewa

d. Janaka

15. Kepriye dedege Raden Werkudara ....

a. ala

b. cendep

c. gering

d. gagah lan gedhe dhuwur

16. Raden werkudara uga duwe kuku kang ampuh banget, jenenge ....

a. Kuku sukma

b. Kuku Pancanaka

c. Kuku Dewanaka

d. Kuku Sejati

17. Gawe ukara pacelathon, sawise jeneng wong dikanteni tandha .


a. Titik

b. Koma

c. Titik koma

d. Titik loro

18. Tandha pada lingsa ( ) gunane kanggo . . . .

a. titik utawa pungkasaning ukara

b. koma utawa mandeg sedhela

c. aksara mati pungkasaning tembung

d. miwiti ukara tunggal alinea

19.

Aksara jawa ing ndhuwur iku unine .

a. Bagong iku adhine gareng

b. Gareng duwe adhi bagong

c. Bagong adhine gareng

d. Bagong kuwi adhine gareng

20. Ibu dereng wungu

Yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku .

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

21. Simbah tindak solo nitih sepur.

nitih basa ngokone .....

22. Bapak ngadeg ing ngarep lawang. Ngadeg krama inggile .

23. Layang kanggo ngabari pahargyan diarani ..

24. Ukara pitakon dipungkasi nganggo tandha .

25. Semar, Gareng, Petruk lan Bagong ing pewayangan diarani ....

26. Hani : Menyang ngendi, Nis?

Nisa : Menyang sawah, Han.

Sing lagi takon yaiku .

27. Tandha kanggo miwiti ukara tunggal utawa alinea diarani ..

28. Parine wis kuning sedhela meneh .

29. Yuswanipun Bapak sampun sewidak taun.

Yuswa tegese .
30. Diwaca .

III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!

31. Gawea ukara nganggo tembung :

a. Pira

b. Ngundang

Wangsulan :

a......................................................................................

b. ..........................................

32. Sebutna araning Pandhawa Lima!

Wangsulan:

33. Gawea pacelathon, cekak wae !

Wangsulan

34. Sing nekani pahargyan Yona.

Gawea ukara pitakon kanggo wangsulan ing nduwur !

Wangsulan

35. Tembang macapat ana pira? Sebutna 3 wae!

Wangsulan

..