Anda di halaman 1dari 12

SULIT

NO. KAD PENGENALAN/


NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

UJIAN PENCAPAIAN
SEKOLAH RENDAH 2017
SAINS (PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 4)
018/2
Kertas 2
Mei
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan atau


Untuk Kegunaan Pemeriksa
nombor sijil kelahiran dan angka
giliran kamu pada petak-petak yang Kod Pemeriksa:
disediakan.
Markah Markah
Soalan
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada Penuh Diperoleh
ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini. 1 4

2 4
3. Kertas ini mengandungi 8 soalan.
3 5
4. Kamu dikehendaki menjawab semua
soalan. 4 5

5. Jika kamu hendak menukar jawapan, 5 5


padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tulis jawapan yang baru. 6 5

7 6

8 6

Jumlah

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak


[Lihat halaman sebelah
018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
For SULIT 2 018/2
Examiner's
Use
1 Manusia memerlukan oksigen untuk terus hidup. Oksigen diserap oleh organ
pernafasan manusia pada setiap masa.

(a) Namakan organ yang menerima oksigen dan membebaskan karbon dioksida
1(a) pada manusia.
1 .........................................................................................................................
[1 markah]

(b) Rajah 1.1 menunjukkan organ pernafasan manusia yang mengalami


kerosakan.

Rajah1.1
1(b)
Berdasarkan Rajah 1.1, bagaimanakah organ ini boleh rosak?
1
.........................................................................................................................
[1 markah]
(c) Rajah 1.2 menunjukkan satu situasi.

1(c)(i)
Rajah 1.2
1 (i) Nyatakan kesan mengambil alkohol kepada manusia?

.................................................................................................................
[1 markah]
(d) Kerajaan telah melaksanakan kempen anti dadah. Pada pendapat kamu,
adakah tindakan kerajaan ini perlu?
1(d) Ya Tidak
1 Mengapa? Beri alasan alasan anda.
Total
A1
...................................................................................................................................
[1 markah]
4
018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 3 018/2 For
Examiner's
Use
2 Rajah 2.1 menunjukkan organ perkumuhan manusia.

Rajah 2.1
2(a)
(a) Nyatakan satu organ perkumuhan tersebut.
1
.........................................................................................................................
[1 markah]

(b) (i) Ramalkan keadaan manusia, jika gagal menjalankan perkumuhan seperti
biasa. Tandakan [ ]

Jatuh sakit 2(b)(i)

Toksik berlebihan dalam badan 2

Serangan jantung

[2 markah]

(c) Rajah 2.2 menunjukkan aktiviti seorang murid

Rajah 2.2 2(c)


Berdasarkan Rajah 2.2, Berapa jumlah air yang perlu diambil oleh seorang
kanak-kanak dalam sehari supaya dapat kekal sihat. 1

....................................................................................................................................
Total
.................................................................................................................................... A2
[1 markah]
4
For SULIT 4 018/2
Examiner's
Use
3 Rajah 3.1 menunjukkan organ pernafasan haiwan.

(a) Isikan Rajah 3.1 dengan dua organ pernafasan haiwan.

3..............
1. Insang
................
Organ
pernafasan
haiwan

4..............
2. Peparu
................

Rajah 3.1
3(a)
[2 markah]
2
(b) (i) Belalang tidak mati kepalanya direndam ke dalam air. Mengapa?

3(b)(i) .......................................................................................................................

1 .......................................................................................................................

[1 markah]

3(b)(ii) (ii) Nyatakan satu contoh lain haiwan yang bernafas menggunakan spirakel?

1 ...................................................................................................................
[1 markah]
(c) Rajah 3.2 menunjukkan sejenis haiwan. Mengapakah haiwan ini boleh
hidup di darat dan di dalam air?

3(c)

Rajah 3.2

Total ........................................................................................................................................
A3 .

5 .........................................................................................................................................
.
[1 markah]
018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 5 018/2
For
4 Puan Zulfa memerhatikan sebuah pasu di hadapan rumahnya. Hasil pemerhatian Examiner's
beliau direkodkan Rajah 4.1 di bawah. Use

Rajah 4.1
(a) (i) Apakah yang menyebabkan akar bergerak ke bawah?
4(a)(i)
................................................................................................................
1
.
[1 markah]
4(a)(ii)
(ii) Apakah yang menyebabkan pucuk bergerak ke atas?

................................................................................................................ 1
[1 markah]
(iii) Jika pasu ditegakkan semula. Apakah yang akan berlaku kepada pucuk? 4(a)(iii)

........................................................................................................................... 1
[1 markah]

(b) Farizul mendapati anak pokok hiasan yang ditanam di tepi rumahnya
membengkok ke arah sumber cahaya.

(i) Apakah yang perlu dilakukan oleh Farizul supaya anak pokok itu 4(b)(i)
tumbuh tegak.
2
Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.
Pindahkan ke tempat lapang
Total
Memusingkan pasu pokok A4

Menutup dengan kotak 5


[2 markah]
018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
SULIT 6 018/2
5 Rajah di bawah menunjukkan pelan sebuah buah bilik di rumah Amirul dan
rumah Haziq

Pelan bilik di rumah Amirul

5m

5m

Rajah 5.1

Pelan bilik di rumah Haziq

5m

7m

Rajah 5.2

018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT


SULIT 7 018/2 For
Examiner's
Use
(a) Nyatakan rumah siapa yang mempunya keluasan yang lebih besar.
5(a)
..........................................................................................................................
[1 markah] 1

(b) Cipta pelan bilik yang lebih luas daripada bilik di rumah Amirul dan Haziq
di bawah. Lakarkan dan nyatakan ukuran panjang dan lebar.

5(b)

2
[2 markah]

(c) Apakah rumus bagi mencari keluasan.

Luas = X

Hitungkan keluasan bilik yang baru anda cipta:

Luas = Panjang X Lebar


5(c)
= X
2

Total
Jawapan = ............................. m A5
[2 markah]
5
018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
For SULIT 8 018/2
Examiner's
Use
6 Jadual 6.1 menunjukkan sekumpulan murid menggunakan 3 batang pensel untuk
mengukur panjang sebuah meja dengan panjang pensel adalah pemboleh ubah
dimanipulasi. Bilangan ukuran yang diambil adalah pemboleh ubah
bergerakbalas yang dicatatkan dan panjang meja adalah dimalarkan. Keputusan
menunjukan pola bilangan ukuran yang diambil adalah menurun

Panjang pensel (cm) Bilangan ukuran yang diambil

18
5 cm

8
10 cm

5
15 cm

Jadual 6.1

(a) Nyatakan pemboleh ubah:


6(a)(i) (i) Dimanipulasi
1 ...................................................................................................................
[1 markah]
6(a)(ii) (ii) Bergerakbalas
1 ....................................................................................................................
[1 markah]
6(a)(iii (iii) Dimalarkan
)

1
....................................................................................................................
[1 markah]
(b) Nyatakan hubungan di antara panjang pensel dengan bilangan ukuran
yang diambil
6(b)
Semakin bertambah panjang .............................................................semakin
1
berkurang bilangan.........................................................................................
[1 markah]
6(c)
c) Apakah pola bilangan ukuran yang diambil?
1
.........................................................................................................................
Total [1 markah]
A6 018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

5
SULIT 9 018/2 For
Examiner's
Use
7 Aimin dan Iqbal mengukur luas 3 helai daun menggunakan kertas graf.
Keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam Jadual 7.1 di bawah.

Daun K L M

Bilangan kotak yang ditanda () 10 15 22

Jadual 7.1

(a) Lakarkan saiz daun K dan M

Daun K

Daun M

7(a)

2
[2 markah]

(b) Apakah yang dimaksudkan dengan luas?


7(b)
.................................................................................................................................
[1 markah] 1

(c) Nyatakan bahan yang perlu diukur luas menggunakan kertas graf.
Tandakan [ ]

Luas permukaan tapak tangan

Luas permukaan kotak mancis 7(c)

Luas permukaan mini piza 2


[2 markah]

(d) Halim membeli dua buah kad. Kad A berukur 8cm X 5cm. Kad B 7(d)
berukuran 10 cm X 4cm. Kad mana yang lebih luas.
2
............................................................................................................................... Total
[1 markah] A7

018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT 6


For SULIT 10 018/2
Examiner's
Use
8 Aidid, Darwish dan Hafizi menjalankan satu penyiasatan mengukur kadar
pernafasan masing-masing selepas menjalankan aktiviti yang berbeza.
Keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam Jadual 8.1 di bawah.

Murid Kadar pernafasan


(bilangan pergerakan dada naik dan turun dalam 1 minit)
Aidid 35 kali
Darwish 45 kali
Hafizi 50 kali
Rajah 8.1

(a) Nyatakan nama murid mengikuti keaktifan aktiviti mereka

(i) Paling aktif: ...............................................................................................

8(a) (ii) Sederhana aktif: .......................................................................................

3 (iii) Kurang aktif:...........................................................................................


[3 markah]

(b) Manusia yang rajin bersenam mempunyai tahap kesihatan yang lebih baik
berbanding yang tidak bersenam.

Ya Tidak

Mengapa? Beri alasan alasan anda.


8(b)

2
............................................................................................................................

............................................................................................................................
[2 markah]
(c) Apakah yang perlu dilakukan supaya kadar pernafasan yang tinggi menjadi
8(c)
rendah semula?
1
...............................................................................................................................
[1 markah]
Total A8 KERTAS SOALAN TAMAT
6

018/2 2016 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

Anda mungkin juga menyukai