Anda di halaman 1dari 4
AZLZA BINT) MOHAMED SMP PENDIDIKAM KHAS 5 JANUAR! 2010 BIL, JURNAL : MINGGU KEDUA BELAS TARIKH : 15 APRIL-19 APRIL 2013 MASALAH Sepanjang_merjelani sesi praktikum ke-3 ini selama 12 minggu. Banyak engetahuan dan pengalaman baharu telah saya peroleh separjang berada di sekolah ini. Baryak perubahan kearah yang postif telah dikenalpasti terutama dalam esi persediaan pengajaran dan pembelajaran, akviti yang cilaksenakan sepanjang ses) pongajaran dan pombolajaran dan sikap guru ketika borhadapan dengan ketenah murid ~ mur Namun, yang bermain di fkiran saye ialah bagaimana untuk menjadi pendicik yang cemerling sepanjang bergelar seorang guru seta bagelmana untuk mengekalkan akiviti yang menank dalam ses! pengajaran dan pembetajaran, Sepertmana yeng kita ketahui, sikap manusia ity boleh berubah ~ ubah. Bak kata Pepatah Melayu * Sekali air bah, sekall pantai berubah’. Jika perubahan itu kearah ‘yang posit ja merupakan petanda yang bail, namun, jka parubahan itu ke arah ‘yang negatif, hal inilah yang amat mombimbangkan saya, Oleh yang demikian, banyak perkara yang perk saya lakukan untuk beruscha menjadi seorang pendidik yang cemerlang. Willian Athur eda mengatakan “The mediocie teacher tells. The good teacher explains. The supetior teacher demonstrates. The great leacher inspires’ yang bermaksud guru yang biasa Membentahu, guru yang balk member! penjelasan, guru yang bagus member tunjuk ajar. Gur yang terbaik member inspirasi. Oleh itu, saya akan berusaha untuk menjadi guru yang mamberiinspirasi AZLZA BINT) MOHAMED SMP PENDIDIKAM KHAS 5 JANUAR! 2010 ANALISIS MASALAH ‘Sepanjang menjalani prekiikum selame tiga bulan ii, banyak meklumbslas ‘yang ditarima kearah yang positf. Almdulilah saya boreyukur kehadrat llahi kerana