Anda di halaman 1dari 44

MINGGU: 01 HARI: Ahad TARIKH: 03 Januari 2016 MATAPELAJARAN

MASA: 12:15-01:15 KELAS: 4 AL-FARABI KEHADIRAN: . / 31 SEJARAH

MINGGU 1

Mata Pelajaran Sejarah

Fokus Standard Kandungan


1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

Standard Pembelajaran
1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah.
1.1.2 Mengenalpasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan
garis masa dan kronologi.

k.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam


kehidupan seharian.

Objektif 1. Menyatakan Maksud Sejarah.


2. Menyenaraikan Sumber-Sumber Sejarah.

Aktiviti 1. Bersoaljawab Dengan Murid Tentang Asal Usul Keturunan Murid


Atau Guru (Gelaran )
Contoh : Raja, Wan, Syed, Ku
2. Guru Menjelaskan Maksud Sejarah Kepada Murid.
3. Guru Menayangkan Slide Batu Bersurat Terengganu, Artifak
Fosil, Dan Manuskrip .
4. Bersoaljawab Tentang Gambar Yang Ditayangkan.
5. Murid Menyenaraikan Sumber - Sumber Sejarah Yang Telah
Ditayangkan.

Elemen Merentas Nilai Murni : Bersyukur


Kurikulum (EMK) Kemahiran Pemikiran Sejarah : Elemen Asas Sejarah
Tmk : Slide
Bahan Bantu Mengajar Komputer, Lcd,Buku Teks,Majalah,Lembaran Kerja

Penilaian Pengajaran dan Murid Dapat Menyatakan Maksud Sejarah Dan Sumber-Sumber
Pembelajaran Sejarah.

Refleksi ____orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 2

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah


Standard Kandungan:
Fokus 1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah

Standard Pembelajaran:
1.1.3 Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.
K1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam
kehidupan harian

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menulis berkaitan diri mengikut kronologi.
ii. Murid dapat menyatakan kepentingan pengurusan masa
dalam kehidupan harian.
Aktiviti 1. Merangka cerita tentang diri sendiri dengan bimbingan guru
2. Murid bercerita tentang sejarah diri sendiri.
3. Melengkapkan jadual harian secara kronologi
4. Berdasarkan jadual harian, murid dapat menguruskan diri
sendiri dalam kehidupan harian.

EMK Nilai Murni bersyukur, menghargai masa


KPS - Elemen konsep masa
Dimensi Kewarganegaraan Menghargai masa
TMK -
Bahan Bantu Belajar Lembaran kerja, carta , alat tulis,
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 3

Mata Pelajaran Sejarah


Tema / Tajuk 1. Mari Belajar Sejarah
Fokus Standard Kandungan:
1.1 Pengertian Sejarah dan kemahiran sejarah.
Standard Pembelajaran
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan
tempat bersejarah.
K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan di
tempat sendiri.
menghargai tinggalan sejarah dan bahan warisan Negara.

Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tempat bersejarah yang
mungkin ada di persekitaran tempat tinggal murid dan di muzium.
Contoh soalan:
a) Apakah peristiwa yang pernah berlaku di SK.Tunku Putera,Baling
pada tahun 1955 dahulu?
b) Siapakah di antara kamu yang pernah melawat mana-mana
muzium di Negara kita?.
c) Pada kebiasaannya apa yang dapat kamu lihat semasa melawat
muzium tersebut?
2. Guru menunjukkan klip video mengenai bahan tinggalan sejarah
yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah di Negara kita.
3. Murid diminta menyenaraikan tinggalan sejarah yang mereka lihat
melalui tayangan klip video tadi pada lembaran kerja.
4. Guru menegaskan kepada murid kepentingan untuk kita menghargai
bahan tinggalan sejarah yang menjadi bahan warisan Negara.
EMK Nilai Murni : Bersyukur dan berbangga menjadi warganegara Malaysia.
KPS : Elemen Asas Sejarah ( Tokoh)
TMK : Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Komputer , LCD, Klip video, lembaran kerja


Mengajar
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 4

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Mari belajar sejarah.
Fokus : Standard Kandungan
1.1 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah.

Standard Pembelajaran
1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah.

K1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungan


dengan masa kini.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyatakan sebab berlakunya sesuatu peristiwa sejarah
2. Menjelaskan akibat berlakunya peristiwa sejarah.
3. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua nilai murni

Aktiviti : 1. Guru menayangkan tayangan klip video Singapura dilanggar todak.


2. Guru bersoal jawab bersama murid berkaitan klip video yang ditayangkan.
3. Murid menyatakan pengajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut.
4. Guru mengaitkan kepatuhan murid terhadap tanggungjawab kepada Negara..
Seterusnya mendorong ia bertindak mendahului zaman.

EMK : Nilai Murni: kepatuhan, kasih saying


KPS: Elemen Asas Sejarah (Tokoh)
Dimensi Kewarganegaraan: Kesetiaan kepada institusi beraja.
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu komputer, LCD, klip video


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 5

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah


Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga.

Standard Pembelajaran:
1.2.1 Menyatakan biodata diri.
1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga.
K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah
keluarga.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


1.Menyatakan biodata diri.
2. Mengenal pasti salasilah keluarga.
3. Menyenaraikan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah
keluarga.
Aktiviti 5. Menonton slaid berkaitan keluarga. (TMK)
6. Bercerita tentang salasilah keluarga sendiri secara rawak.
7. Berbincang secara kumpulan berdasarkan gambar keluarga
yang dipaparkan oleh guru.
8. Membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

EMK Nilai Murni bersyukur, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul keluarga.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer,LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 6

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah


Standard Kandungan:
Fokus 1.2 Pengertian Diri Dan Keluarga.

Standard Pembelajaran:
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.
1.2.4 Mengenal pasti gelaran anggota keluarga.
K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan gelaran dalam
institusi keluarga.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


i. Menyatakan maksud keluarga asas.
ii. Menyenaraikan gelaran anggota keluarga.
iii. Menyenaraikan kepentingan gelaran dalam keluarga.
Aktiviti 9. Menonton slaid berkaitan keluarga. (TMK)
10. Bercerita tentang keluarga sendiri secara rawak.
11. Berbincang secara kumpulan berdasarkan gambar keluarga
yang dipaparkan oleh guru.
12. Membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

EMK Nilai Murni bersyukur, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul keluarga.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer,LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis.
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif
P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 7

Mata Pelajaran Sejarah

Fokus Standard Kandungan


1.2 Pengertian diri dan keluarga

Standard Pembelajaran
1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis
masa.
1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.

k.1.2.8. Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-


1. Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut
garis masa.
2. Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.

Aktiviti 1. Guru membimbing murid mengenali garis masa berdasarkan


peristiwa bersejarah dalam keluarga.
2. Murid membuat catatan peristiwa bersejarah dalam
keluarga.
3. Guru meminta beberapa orang murid menceritakan tentang
peristiwa bersejarah dalam keluarga mereka.
4. Murid mencatatkan peristiwa bersejarah dalam keluarga
masing-masing di dalam buku latihan.

Elemen Merentas Nilai murni Bersyukur


Kurikulum (EMK) KPS Elemen asas sejarah.
Dimensi kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal usul
keluarga.
Bahan Bantu Mengajar Buku teks, buku latihan.

Penilaian Pengajaran dan Murid dapat menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.
Pembelajaran

Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 8

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah


Standard Kandungan:
Fokus 1.3 Sejarah Sekolah
Standard Pembelajaran:
1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap
1.3.2 mengenalpasti lokasi sekolah.
K 1.3.7 menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


iv. Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.
v. Menulis nama dan alamat sekolah dengan lengkap

Aktiviti 13. Guru menayangkan slaid power point lencana sekolah dan
papan tanda nama sekolah di tembok pintu hadapan sekolah.
14. Guru bersoal jawab dengan murid tentang lencana dan nama
yang dipaparkan pada tembok pintu hadapan sekolah.
15. Murid menyebut nama dan alamat sekolah dengan lengkap
berdasarkan pada slaid yang dipaparkan.
16. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan:
a. Kumpulan 1,2 dan 3 - Menulis nama dan alamat
sekolah pada sampul surat
b. Kumpulan 4,5 dan 6 - Mewarnakan poster nama
dan alamat sekolah yang telah disediakan oleh
guru
17. Guru menunjukkan hasil kerja murid kepada kelas dan
bahan yang terpilih dilekatkan pada sudut sejarah di
papan kenyataan.

EMK Nilai Murni berbangga, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah - tempat
Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada sekolah
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer ,LCD, slaid powerpoint, poster,sampul surat.
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 9

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah


Standard Kandungan:
Fokus 1.3 Sejarah Sekolah
Standard Pembelajaran:
1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan sekolah.
1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah.
K 1.3.8 Mengenalpasti usaha-usaha untuk mengekalkan
kebersihan dan keindahan sekolah.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


vi. Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.
vii. Menulis nama dan alamat sekolah dengan lengkap

Aktiviti 18. Guru menayangkan slaid power point lencana sekolah dan
papan tanda nama sekolah di tembok pintu hadapan sekolah.
19. Guru bersoal jawab dengan murid tentang lencana dan nama
yang dipaparkan pada tembok pintu hadapan sekolah.
20. Murid menyebut nama dan alamat sekolah dengan lengkap
berdasarkan pada slaid yang dipaparkan.
21. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan:
a. Kumpulan 1,2 dan 3 - Menulis nama dan alamat
sekolah pada sampul surat
b. Kumpulan 4,5 dan 6 - Mewarnakan poster nama
dan alamat sekolah yang telah disediakan oleh
guru
22. Guru menunjukkan hasil kerja murid kepada kelas dan
bahan yang terpilih dilekatkan pada sudut sejarah di
papan kenyataan.

EMK Nilai Murni berbangga, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah - tempat
Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada sekolah
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer ,LCD, slaid powerpoint, poster,sampul surat.
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 10

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah


Standard Kandungan:
Fokus 1.3 Sejarah Sekolah
Standard Pembelajaran:
1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan
bendera sekolah.
1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.
K 1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi
pendidikan yang perlu dibanggakan.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


viii. Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.
ix. Menulis nama dan alamat sekolah dengan lengkap

Aktiviti 23. Guru menayangkan slaid power point lencana sekolah dan
papan tanda nama sekolah di tembok pintu hadapan sekolah.
24. Guru bersoal jawab dengan murid tentang lencana dan nama
yang dipaparkan pada tembok pintu hadapan sekolah.
25. Murid menyebut nama dan alamat sekolah dengan lengkap
berdasarkan pada slaid yang dipaparkan.
26. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan:
a. Kumpulan 1,2 dan 3 - Menulis nama dan alamat
sekolah pada sampul surat
b. Kumpulan 4,5 dan 6 - Mewarnakan poster nama
dan alamat sekolah yang telah disediakan oleh guru
27. Guru menunjukkan hasil kerja murid kepada kelas dan
bahan yang terpilih dilekatkan pada sudut sejarah di papan
kenyataan.

EMK Nilai Murni berbangga, kasih sayang


KPS - Elemen asas sejarah - tempat
Dimensi Kewarganegaraan Keterikatan emosi kepada sekolah
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer ,LCD, slaid powerpoint, poster,sampul surat.
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 11

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Mari Belajar Sejarah
Fokus : Standard Kandungan
1.4 Kawasan Tempat Tinggal Murid

Standard Pembelajaran
1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap.
1.4.2 Nyatakan lokasi tempat tinggal.
K 1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga kemudahan awam di kawasan
setempat.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyatakan alamat dan lokasi tempat tinggal dengan lengkap.
2. Mengenal dan menamakan mercu tanda yang terdapat berhampiran tempat
tinggal.

Aktiviti : 1. Guru memberi satu situasi mengenai kehadiran seorang murid baru.

2. Guru memberi ruang kepada murid di dalam kelas untuk mengemukakan


soalan kepada murid baru tersebut.
Contoh:
Siapakah nama awak?
Kamu datang ke sekolah dengan siapa?
Di mana kamu tinggal?

3. Guru mengaitkan soalan ke-3 dengan isi pelajaran pada hari ini.

4. Murid menyatakan alamat lengkap masing-masing .(nilai murni)

5. Guru memilih seorang murid dan bertanyakan tentang lokasi rumahnya.

6. Murid melukis pelan lokasi dari sekolah ke rumah dengan bimbingan ibu
bapa. (sebagai kerja rumah)

EMK : Nilai Murni: kesyukuran, kasih sayang


KPS: Elemen Asas Sejarah (tempat tinggal)
Dimensi Kewarganegaraan: -
TMK: -

Bahan Bantu Kad jemputan kahwin, sampul surat


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 12

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Mari Belajar Sejarah
Fokus : Standard Kandungan
1.4 Kawasan Tempat Tinggal Murid

Standard Pembelajaran
1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal.
1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.
K 1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat tinggal.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyatakan alamat dan lokasi tempat tinggal dengan lengkap.
2. Mengenal dan menamakan mercu tanda yang terdapat berhampiran tempat
tinggal.

Aktiviti : 1. Guru memberi satu situasi mengenai kehadiran seorang murid baru.

2. Guru memberi ruang kepada murid di dalam kelas untuk mengemukakan


soalan kepada murid baru tersebut.
Contoh:
Siapakah nama awak?
Kamu datang ke sekolah dengan siapa?
Di mana kamu tinggal?

3. Guru mengaitkan soalan ke-3 dengan isi pelajaran pada hari ini.

4. Murid menyatakan alamat lengkap masing-masing .(nilai murni)

5. Guru memilih seorang murid dan bertanyakan tentang lokasi rumahnya.

6. Murid melukis pelan lokasi dari sekolah ke rumah dengan bimbingan ibu
bapa. (sebagai kerja rumah)

EMK : Nilai Murni: kesyukuran, kasih sayang


KPS: Elemen Asas Sejarah (tempat tinggal)
Dimensi Kewarganegaraan: -
TMK: -

Bahan Bantu Kad jemputan kahwin, sampul surat


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 13

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Mari Belajar Sejarah
Fokus : Standard Kandungan
1.4 Kawasan Tempat Tinggal Murid

Standard Pembelajaran
1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan tempat tinggal.
1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat.
K 1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara yang perlu dihargai.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyatakan alamat dan lokasi tempat tinggal dengan lengkap.
2. Mengenal dan menamakan mercu tanda yang terdapat berhampiran tempat
tinggal.

Aktiviti : 7. Guru memberi satu situasi mengenai kehadiran seorang murid baru.

8. Guru memberi ruang kepada murid di dalam kelas untuk mengemukakan


soalan kepada murid baru tersebut.
Contoh:
Siapakah nama awak?
Kamu datang ke sekolah dengan siapa?
Di mana kamu tinggal?

9. Guru mengaitkan soalan ke-3 dengan isi pelajaran pada hari ini.

10. Murid menyatakan alamat lengkap masing-masing .(nilai murni)

11. Guru memilih seorang murid dan bertanyakan tentang lokasi rumahnya.

12. Murid melukis pelan lokasi dari sekolah ke rumah dengan bimbingan ibu
bapa. (sebagai kerja rumah)

EMK : Nilai Murni: kesyukuran, kasih sayang


KPS: Elemen Asas Sejarah (tempat tinggal)
Dimensi Kewarganegaraan: -
TMK: -

Bahan Bantu Kad jemputan kahwin, sampul surat


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 14

Mata Pelajaran Sejarah


:
Tajuk : Mari Belajar Sejarah
Fokus : Standard Kandungan
2.1 Zaman Air Batu

Standard Pembelajaran
2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu
K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyatakan sebab berlaku perubahan pada Zaman Air Batu.
2. Menerangkan kesan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.
3. menyata cara-cara Menghargai alam sekitar

Aktiviti : 1. Guru menayangkan video gambar salji di Benua Artik.


2. Guru menerangkan sebab berlaku perubahan bumi pada Zaman Air
Batu.
3. Murid mengkaji perubahan melalui peta/globe.
4. Murid diminta menyebut dan menulis cara-cara menghargai alam
sekitar.

EMK : Nilai Murni: Mencintai alam sekitar


KPS: Konversi Masa - Menerangkan perubahan dan kesinambungan
dalam urutan masa
Dimensi Kewarganegaraan: Menghargai Alam Sekitar
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu komputer, LCD, klip video,peta,globe


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 15

Mata Pelajaran Sejarah


:
Tajuk : Mari Belajar Sejarah
Fokus : Standard Kandungan
2.1 Zaman Air Batu

Standard Pembelajaran
2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu
K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam
sekitar.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyatakan sebab berlaku perubahan pada Zaman Air Batu.
2. Menerangkan kesan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.
3. menyata cara-cara Menghargai alam sekitar

Aktiviti : 1. Guru menayangkan video gambar salji di Benua Artik.


2. Guru menerangkan sebab berlaku perubahan bumi pada Zaman Air
Batu.
3. Murid mengkaji perubahan melalui peta/globe.
4. Murid diminta menyebut dan menulis cara-cara menghargai alam
sekitar.

EMK : Nilai Murni: Mencintai alam sekitar


KPS: Konversi Masa - Menerangkan perubahan dan kesinambungan
dalam urutan masa
Dimensi Kewarganegaraan: Menghargai Alam Sekitar
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu komputer, LCD, klip video,peta,globe


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 16

Mata Pelajaran Sejarah


:
Tajuk : Mari Belajar Sejarah
Fokus : Standard Kandungan
2.1 Zaman Air Batu

Standard Pembelajaran
2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air batu.
K2.1.6 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menyatakan sebab berlaku perubahan pada Zaman Air Batu.
2. Menerangkan kesan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.
3. menyata cara-cara Menghargai alam sekitar

Aktiviti : 1. Guru menayangkan video gambar salji di Benua Artik.


2. Guru menerangkan sebab berlaku perubahan bumi pada Zaman Air
Batu.
3. Murid mengkaji perubahan melalui peta/globe.
4. Murid diminta menyebut dan menulis cara-cara menghargai alam
sekitar.

EMK : Nilai Murni: Mencintai alam sekitar


KPS: Konversi Masa - Menerangkan perubahan dan kesinambungan
dalam urutan masa
Dimensi Kewarganegaraan: Menghargai Alam Sekitar
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu komputer, LCD, klip video,peta,globe


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 17

Mata Pelajaran Sejarah

Tema / Tajuk Zaman prasejarah

Fokus Standard Kandungan


3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Standard Pembelajaran
3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah.
3.1.2 Menyatakan lokasi Prasejarah.
K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:


i) mengetahui kegiatan masyarakat prasejarah.
ii) mengenalpasti jenis-jenis alatan zaman prasejarah.
iii) menyenaraikan aktiviti masyarakat prasejarah.

Aktiviti 1. Menonton tayangan klip video kehidupan masyarakat prasejarah.


2. Berpandukan kepada tayangan video tersebut, guru bersoaljawab
dengan murid.
Contoh soalan:
a) Pada zaman manakah kegiatan masyarakat berlaku ?
b) Namakan alatan yang digunakan untuk aktiviti masyarakat
di dalam video tersebut ?
3. Murid bergerak di dalam kumpulan yang ditetapkan dan diminta
berbincang serta menyenaraikan:
a) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat zaman
prasejarah.
b) Senaraikan alatan-alatan yang digunakan dalam kehiduapan
seharian masyarakat zaman prasejarah.
4. Pembentangan dan pelaporan setiap kumpulan.
5. Tayangan semula klip video sebagai aktiviti pengukuhan.
6. Edaran lembaran kerja kepada murid-murid pemulihan dan
pengayaan.

EMK Nilai murni - hormat-menghotmati dan bersyukur


KPS - Eleman asas sejarah
DImensi kewarganegaraan - berbangga dengan sejarah asal usul
negara
TMK - belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, DVD, dan lembaran kerja.


Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 18

Mata Pelajaran Sejarah

Tema / Tajuk Zaman prasejarah

Fokus Standard Kandungan


3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Standard Pembelajaran
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3.1.4 Mengenalpasti alat-alat dan kegunaannya dalam masyarakat
Prasejarah.
K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan
persekitaran.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:


i) mengetahui kegiatan masyarakat prasejarah.
ii) mengenalpasti jenis-jenis alatan zaman prasejarah.
iii) menyenaraikan aktiviti masyarakat prasejarah.

Aktiviti 1. Menonton tayangan klip video kehidupan masyarakat prasejarah.


2. Berpandukan kepada tayangan video tersebut, guru bersoaljawab
dengan murid.
Contoh soalan:
a) Pada zaman manakah kegiatan masyarakat berlaku ?
b) Namakan alatan yang digunakan untuk aktiviti masyarakat
di dalam video tersebut ?
3. Murid bergerak di dalam kumpulan yang ditetapkan dan diminta
berbincang serta menyenaraikan:
a) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat zaman
prasejarah.
b) Senaraikan alatan-alatan yang digunakan dalam kehiduapan
seharian masyarakat zaman prasejarah.
4. Pembentangan dan pelaporan setiap kumpulan.
5. Tayangan semula klip video sebagai aktiviti pengukuhan.
6. Edaran lembaran kerja kepada murid-murid pemulihan dan
pengayaan.

EMK Nilai murni - hormat-menghotmati dan bersyukur


KPS - Eleman asas sejarah
DImensi kewarganegaraan - berbangga dengan sejarah asal usul
negara
TMK - belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, DVD, dan lembaran kerja.


orang daripada 31 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Refleksi Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 19

Mata Pelajaran Sejarah

Tema / Tajuk Zaman prasejarah

Fokus Standard Kandungan


3.1 Kehidupan manusia prasejarah

Standard Pembelajaran
3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.
3.1.4 Mengenalpasti alat-alat dan kegunaannya dalam masyarakat
Prasejarah.
K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan
persekitaran.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:


i) mengetahui kegiatan masyarakat prasejarah.
ii) mengenalpasti jenis-jenis alatan zaman prasejarah.
iii) menyenaraikan aktiviti masyarakat prasejarah.

Aktiviti 1. Menonton tayangan klip video kehidupan masyarakat prasejarah.


2. Berpandukan kepada tayangan video tersebut, guru bersoaljawab
dengan murid.
Contoh soalan:
a) Pada zaman manakah kegiatan masyarakat berlaku ?
b) Namakan alatan yang digunakan untuk aktiviti masyarakat
di dalam video tersebut ?
3. Murid bergerak di dalam kumpulan yang ditetapkan dan diminta
berbincang serta menyenaraikan:
a) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat zaman
prasejarah.
b) Senaraikan alatan-alatan yang digunakan dalam kehiduapan
seharian masyarakat zaman prasejarah.
4. Pembentangan dan pelaporan setiap kumpulan.
5. Tayangan semula klip video sebagai aktiviti pengukuhan.
6. Edaran lembaran kerja kepada murid-murid pemulihan dan
pengayaan.

EMK Nilai murni - hormat-menghotmati dan bersyukur


KPS - Eleman asas sejarah
DImensi kewarganegaraan - berbangga dengan sejarah asal usul
negara
TMK - belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, DVD, dan lembaran kerja.


Refleksi .. orang daripada 31 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 20

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal
Fokus : Standard Kandungan
4.1 Kedudukan Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal

Standard Pembelajaran
4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu Awal.
4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu Awal pada peta
Malaysia.

K.4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu Awal

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menamakan beberapa Kerajaan Melayu Awal

2. Menamakan kesan-kesan peninggalan sejarah yang dapat dilihat pada masa


sekarang.

Aktiviti : 1. Membincangkan maksud kerajaan.


2. Mengaitkan kerajaan semasa.
3. Tanggungjawab sebuah kerajaan untuk rakyat.
4. Menyenaraikan nama-nama kerajaan melayu awal berdasarkan pilihan-pilihan
yang disenaraikan oleh guru.

EMK : Nilai Murni: kepatuhan, kasih sayang


KPS: Mencari Sumber(Kaedah mencari sumber &menggunakan sumber)
Dimensi Kewarganegaraan:Menghargai sejarah asal usul Negara.
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Computer


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 21

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal
Fokus : Standard Kandungan
4.1 Kedudukan Kerajaan-Kerajaan Melayu Awal

Standard Pembelajaran
4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan
Melayu Awal.

K.4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan persisiran pantai.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menamakan beberapa Kerajaan Melayu Awal

2. Menamakan kesan-kesan peninggalan sejarah yang dapat dilihat pada masa


sekarang.

Aktiviti : 1. Membincangkan maksud kerajaan.


2. Mengaitkan kerajaan semasa.
3. Tanggungjawab sebuah kerajaan untuk rakyat.
4. Menyenaraikan nama-nama kerajaan melayu awal berdasarkan pilihan-pilihan
yang disenaraikan oleh guru.

EMK : Nilai Murni: kepatuhan, kasih sayang


KPS: Mencari Sumber(Kaedah mencari sumber &menggunakan sumber)
Dimensi Kewarganegaraan:Menghargai sejarah asal usul Negara.
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Computer


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 22

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Kerajaan-kerajaan Melayu Awal / Kedudukan Kerajaan-


kerajaan melayu awal.
Fokus Standard Kandungan:
4.1 Kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu Awal

Standard Pembelajaran:
4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam
kerajaan-kerajaan Melayu.
K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai
kemakmuran negara.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan
dapat:
i.Menamakan dan melabelkan laut, teluk dan pulau pada
peta di sekitar Kerajaan Melayu Awal.
ii.Menyatakan 2 keperluan menjaga kebersihan di
persisiran pantai.
Aktiviti 1.Menonton persembahan filem Pirate of
carribean.(TMK)
2.Guru menerangkan kedudukan laut, selat, teluk dan
pulau di sekitar Kerajaan Melayu Awal dengan
menggunakan peta besar dan globe.
3.Murid mendengar penerangan daripada guru.
4.Murid melakukan aktiviti yang disediakan oleh
guru-melabel laut, selat, teluk dan pulau pada peta
dan menyatakan keperluan menjaga kebersihan di
persisiran pantai.
EMK Nilai Murni - bertanggungjawab,kasih
sayang
KPS - Elemen asas
sejarah(tempat)
Dimensi Kewarganegaraan tanggungjawab
warganegara
TMK - Belajar melalui TMK
Keusahawanan - Gigih
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, peta besar, globe,
lembaran latihan, alat tulis,
Refleksi .. orang daripada 31 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai diberi bimbingan.Murid yang telah
menguasai diberi latihan pengayaan.
MINGGU 23

Mata Pelajaran Sejarah


Tema/Tajuk Kerajaan-kerajaan Melayu Awal / Kedudukan Kerajaan-kerajaan
melayu awal.
Fokus Standard Kandungan:
4.1 Kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu Awal

Standard Pembelajaran:
4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-
kerajaan Melayu.
K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran
negara.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
i.M e n a m a k a n d a n m e l a b e l k a n l a u t , t e l u k
dan pulau pada peta di sekitar Kerajaan
Melayu Awal.
ii.Menyatakan 2 keperluan menjaga kebersihan di
persisiran pantai.
Aktiviti 1.Menonton persembahan filem Pirate of
carribean.(TMK)
2.Guru menerangkan kedudukan laut, selat,
teluk dan pulau di sekitar Kerajaan Mela yu
Awal dengan menggunakan peta besar dan
globe.
3.Murid mendengar penerangan daripad a
guru.
4.Murid melakukan aktiviti yang disediakan oleh
guru-melabel laut, selat, teluk dan pulau pada peta
dan menyatakan keperluan menjaga kebersihan di
persisiran pantai.
EMK Nilai Murni - bertanggungjawab,kasih
sayang
KPS - Elemen asas
sejarah(tempat)
Dimensi Kewarganegaraan tanggungjawab
warganegara
TMK - Belajar melalui TMK
Keusahawanan - Gigih
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,DVD, peta besar, globe, lembaran
latihan, alat tulis,
Refleksi .. orang daripada 31 orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai diberi bimbingan.Murid yang telah
menguasai diberi latihan pengayaan.
MINGGU 24

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
k 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang
kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah
individu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
x. Menyatakan maksud tokoh terbilang.
xi. Mengenal pasti kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama

Aktiviti 28. Menonton sedutan video Hang Tuah (TMK)


29. Murid menyatakan watak tokoh berdasarkan sedutan
video yang ditonton.
30. Murid diterangkan maksud tokoh terbilang (individu yang
memainkan peranan penting dalam sesuatu kerajaan).
31. Bersoal jawab tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka yang murid ketahui.
32. Murid diperkenalkan dengan tiga orang tokoh terbilang (
Parameswara, bendahara Tun Perak, Laksamana Hang
Tuah).
33. Murid dipaparkan carta organisasi pemerintahan
Kesultanan Melayu Melaka melalui slaid powerpoint (KPS).
34. Bersoal jawab maksud tokoh terbilang.
35. Lembaran kerja (melengkapkan carta organisasi mengikut
kedudukan tokoh dalam Kesultanan Melayu Melaka).
EMK Nilai Murni keberanian, kepimpinan,
patriotisme
KPS - Membuat penjelasan
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal
usul negara kita.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,
Refleksi ..... orang daripada 31 orang murid telah mencapai objektif PdP.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 25

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh Terbilang
Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
k 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang
kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah
individu.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
xii. Menyatakan maksud tokoh terbilang.
xiii. Mengenal pasti kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama

Aktiviti 36. Menonton sedutan video Hang Tuah (TMK)


37. Murid menyatakan watak tokoh berdasarkan sedutan
video yang ditonton.
38. Murid diterangkan maksud tokoh terbilang (individu yang
memainkan peranan penting dalam sesuatu kerajaan).
39. Bersoal jawab tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka yang murid ketahui.
40. Murid diperkenalkan dengan tiga orang tokoh terbilang (
Parameswara, bendahara Tun Perak, Laksamana Hang
Tuah).
41. Murid dipaparkan carta organisasi pemerintahan
Kesultanan Melayu Melaka melalui slaid powerpoint (KPS).
42. Bersoal jawab maksud tokoh terbilang.
43. Lembaran kerja (melengkapkan carta organisasi mengikut
kedudukan tokoh dalam Kesultanan Melayu Melaka).
EMK Nilai Murni keberanian, kepimpinan,
patriotisme
KPS - Membuat penjelasan
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal
usul negara kita.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis,
Refleksi .... orang daripada 31 orang murid telah mencapai objektif PdP.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 26

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat melayu lama

K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu


yang dapat dicontohi.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xiv. Menamakan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka.
xv. Menyenaraikan jasa-jasa tokoh -tokoh terbilang.
xvi. Mengaitkan jasa tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dengan kehidupan masa kini.

Aktiviti 44. Menunjukkan gambar tokoh-tokoh negarawan- Perdana


Menteri Malaysia (TMK).
45. Bersoal jawab berkaitan jawatan tokoh-tokoh tersebut.
46. Guru memaparkan jawatan-jawatan penting dalam
pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka:
Bendahara
Laksamana
Temenggung
Shahbandar
47. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan seperti nama di
atas. Setiap kumpulan mencari tugas-tugas khas setiap
tokoh tersebut
48. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil.
49. Murid merumuskan aktiviti pelajaran pada hari ini dengan
bimbingan guru.
EMK Nilai Murni patriorisme, taat setia , berani
KPS - Elemen asas sejarah -tokoh
Dimensi Kewarganegaraan tanggungjawab warganegara
TMK slaid powerpoint, LCD

Bahan Bantu Belajar slaid powerpoint, alat tulis, buku teks,kad manila
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 27

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam
membangunkan kesultanan melayu melaka.

K5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh


terbilang kesultanan melayu melaka dan masyarakat.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xvii. Menamakan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka.
xviii. Menyenaraikan jasa-jasa tokoh -tokoh terbilang.
xix. Mengaitkan jasa tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dengan kehidupan masa kini.

Aktiviti 50. Menunjukkan gambar tokoh-tokoh negarawan- Perdana


Menteri Malaysia (TMK).
51. Bersoal jawab berkaitan jawatan tokoh-tokoh tersebut.
52. Guru memaparkan jawatan-jawatan penting dalam
pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka:
Bendahara
Laksamana
Temenggung
Shahbandar
53. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan seperti nama di
atas. Setiap kumpulan mencari tugas-tugas khas setiap
tokoh tersebut
54. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil.
55. Murid merumuskan aktiviti pelajaran pada hari ini dengan
bimbingan guru.
EMK Nilai Murni patriorisme, taat setia , berani
KPS - Elemen asas sejarah -tokoh
Dimensi Kewarganegaraan tanggungjawab warganegara
TMK slaid powerpoint, LCD

Bahan Bantu Belajar slaid powerpoint, alat tulis, buku teks,kad manila
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 28

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.1 Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam
membangunkan kesultanan melayu melaka.

K5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh terbilang


kesultanan melayu melaka dan masyarakat.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xx. Menamakan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka.
xxi. Menyenaraikan jasa-jasa tokoh -tokoh terbilang.
xxii. Mengaitkan jasa tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu
Melaka dengan kehidupan masa kini.

Aktiviti 56. Menunjukkan gambar tokoh-tokoh negarawan- Perdana


Menteri Malaysia (TMK).
57. Bersoal jawab berkaitan jawatan tokoh-tokoh tersebut.
58. Guru memaparkan jawatan-jawatan penting dalam
pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka:
Bendahara
Laksamana
Temenggung
Shahbandar
59. Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan seperti nama di
atas. Setiap kumpulan mencari tugas-tugas khas setiap
tokoh tersebut
60. Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil.
61. Murid merumuskan aktiviti pelajaran pada hari ini dengan
bimbingan guru.
EMK Nilai Murni patriorisme, taat setia , berani
KPS - Elemen asas sejarah -tokoh
Dimensi Kewarganegaraan tanggungjawab warganegara
TMK slaid powerpoint, LCD

Bahan Bantu Belajar slaid powerpoint, alat tulis, buku teks,kad manila
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 29

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas
Melaka.

K5.2..5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh


dicontohi.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
i. Mengetahui latar latar belakang Parameswara sebagai
pengasas Melaka.
ii. Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh
dicontohi.

Aktiviti 62. Guru memberi satu teka-teki.


63. Guru menanya murid tentang pengasas Melaka.
64. Bersoal jawab dengan murid tentang latar belakang pengasas
Melaka.

EMK Nilai Murni berani, bijaksana


KPS - Elemen asas sejarah -tokoh, tempat
Dimensi Kewarganegaraan perkongsian sejarah
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Komputer riba LCD, peta Melaka, kertas mahjong, marker pen
Belajar
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 30

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

Standard Pembelajaran:
5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara
dari Palembang ke Melaka..

K5.2..5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh


dicontohi.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
iii. Mengetahui latar latar belakang Parameswara sebagai
pengasas Melaka.
iv. Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh
dicontohi.

Aktiviti 65. Guru memberi satu teka-teki.


66. Guru menanya murid tentang pengasas Melaka.
67. Bersoal jawab dengan murid tentang latar belakang pengasas
Melaka.

EMK Nilai Murni berani, bijaksana


KPS - Elemen asas sejarah -tokoh, tempat
Dimensi Kewarganegaraan perkongsian sejarah
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Komputer riba LCD, peta Melaka, kertas mahjong, marker pen
Belajar
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 31

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Fokus : Standard Kandungan
5.2 mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan
Melayu Melaka

Standard Pembelajaran
5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.

5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan


pelbagai sumber.
5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan seseorang pemimpin yang
dihormati dalam masyarakat.

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


1. Menceritakan peristiwa / kejadian pembukaan negeri Melaka.
2. Menyatakan asal usul nama negeri Melaka.

Aktiviti : 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman murid mengenai
kewujudan nama kampung atau tempat kediaman mereka.
Apakah nama kampung anda?
Adakah kamu tahu tentang sejarah kewujudan nama kampung kamu?

2. Guru bercerita berkaitan rentetan peristiwa yang membawa kepada


pembukaan negeri Melaka dengan menggunakan persembahan slaid.

Pada tahun 1396, Parameswara dan pengikut-pengikutnya


mengundurkan diri ke Muar dan kemudiannya ke Sungai Ujong sebelum
singgah di Bertam iaitu berdekatan dengan muara sungai Melaka. Setelah tiba
di Bertam, baginda telah melihat anjing buruannya ditendang oleh seekor
pelanduk putih.

Baginda terpegun dengan peristiwa ganjil itu lantas berpendapat bahawa


tempat itu sangat sesuai untuk dijadikan tapak negeri. Mengikut kepercayaan
orang Melayu pada zaman itu, kejadian ganjil seumpama itu melambangkan
permulaan suatu pekerjaan yang akan menghasilkan kejayaan.

Baginda memerintahkan supaya sebuah negeri dibuka dan negeri itu dinamakan
Melaka, mengambil sempena nama pokok tempat baginda sedang berteduh
ketika berlakunya peristiwa ganjil itu.
3. Guru menjelaskan asal usul nama Melaka yang diambil dari nama sebatang
pokok tempat mereka berteduh dengan menggunakan persembahan slaid.
Menurut Sejarah Melayu, Melaka mendapat nama daripada nama pokok
Melaka, tempat Parameswara berehat. Semasa berburu, Parameswara
menyaksikan satu peristiwa aneh, iaitu pelanduk yang kecil telah menendang
anjing perburuannya. Oleh itu tempat tersebut dipilih untuk mendirikan
kerajaan. Nama Melaka diambil daripada sepohon pokok. Pokok Amalaka
yang pertama tumbuh di alam semesta. Pokok tersebut mempunyai kuasa
ajaib.

4. Guru membuat rumusan tentang peristiwa tersebut dengan tertubuhnya


kerajaan negeri Melaka.

EMK : Nilai Murni : Bekerjasama, keberanian


KPS: Elemen Asas Sejarah (tokoh)
Dimensi Kewarganegaraan: Kepatuhan kepada ketua
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Komputer (melayari internet), slaid powerpoint


:
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 32

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Fokus : Standard Kandungan
5.2 mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan
Melayu Melaka
Standard Pembelajaran
5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.
5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber.
5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang
dibanggakan.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
Menceritakan peristiwa / kejadian pembukaan negeri Melaka.
Menyatakan asal usul nama negeri Melaka.
Aktiviti : Guru bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman murid mengenai kewujudan
nama kampung atau tempat kediaman mereka.
Apakah nama kampung anda?
Adakah kamu tahu tentang sejarah kewujudan nama kampung kamu?
Guru bercerita berkaitan rentetan peristiwa yang membawa kepada pembukaan
negeri Melaka dengan menggunakan persembahan slaid.
Pada tahun 1396, Parameswara dan pengikut-pengikutnya
mengundurkan diri ke Muar dan kemudiannya ke Sungai Ujong sebelum
singgah di Bertam iaitu berdekatan dengan muara sungai Melaka. Setelah tiba
di Bertam, baginda telah melihat anjing buruannya ditendang oleh seekor
pelanduk putih.

Baginda terpegun dengan peristiwa ganjil itu lantas berpendapat bahawa


tempat itu sangat sesuai untuk dijadikan tapak negeri. Mengikut kepercayaan
orang Melayu pada zaman itu, kejadian ganjil seumpama itu melambangkan
permulaan suatu pekerjaan yang akan menghasilkan kejayaan.

Baginda memerintahkan supaya sebuah negeri dibuka dan negeri itu dinamakan
Melaka, mengambil sempena nama pokok tempat baginda sedang berteduh
ketika berlakunya peristiwa ganjil itu.

Guru menjelaskan asal usul nama Melaka yang diambil dari nama sebatang pokok
tempat mereka berteduh dengan menggunakan persembahan slaid.
Menurut Sejarah Melayu, Melaka mendapat nama daripada nama pokok
Melaka, tempat Parameswara berehat. Semasa berburu, Parameswara
menyaksikan satu peristiwa aneh, iaitu pelanduk yang kecil telah menendang
anjing perburuannya. Oleh itu tempat tersebut dipilih untuk mendirikan
kerajaan. Nama Melaka diambil daripada sepohon pokok. Pokok Amalaka
yang pertama tumbuh di alam semesta. Pokok tersebut mempunyai kuasa
ajaib.
Guru

membuat rumusan tentang peristiwa tersebut dengan tertubuhnya kerajaan negeri


Melaka.

EMK : Nilai Murni : Bekerjasama, keberanian


KPS: Elemen Asas Sejarah (tokoh)
Dimensi Kewarganegaraan: Kepatuhan kepada ketua
TMK: Belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar Komputer (melayari internet), slaid powerpoint


:
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 33

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka
Standard Pembelajaran:
5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak.

K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh


dijadikan contoh.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xxiii. Menceritakan riwayat hidup Tun Perak
xxiv. Menanam semangat kesetiaan dan ketaatan kepada pemimpin.

Aktiviti 68. Murid melihat gambar mengenai Melaka pada zaman dahulu.
69. Guru bercerita tentang riwayat hidup Tun Perak.
70. Murid menyusun riwayat hidup Tun Perak. (kad manila)
71. Membentangkan jawapan secara berkumpulan.

EMK Nilai Murni taat dan patuh kepada pemimpin.


KPS - elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar kad manila
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 34

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

Standard Pembelajaran:
5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi
bendahara.

K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam


membentuk sahsiah individu.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xxv. Menceritakan riwayat hidup Tun Perak
xxvi. Menanam semangat kesetiaan dan ketaatan kepada
pemimpin.

Aktiviti 72. Murid melihat gambar mengenai Melaka pada zaman dahulu.
73. Guru bercerita tentang riwayat hidup Tun Perak.
74. Murid menyusun riwayat hidup Tun Perak. (kad manila)
75. Membentangkan jawapan secara berkumpulan.

EMK Nilai Murni taat dan patuh kepada pemimpin.


KPS - elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,slaid powerpoint, kad susunan
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 35

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

Standard Pembelajaran:
5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi
bendahara.

K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam


membentuk sahsiah individu.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xxvii. Menceritakan riwayat hidup Tun Perak
xxviii. Menanam semangat kesetiaan dan ketaatan kepada
pemimpin.

Aktiviti 76. Murid melihat gambar mengenai Melaka pada zaman dahulu.
77. Guru bercerita tentang riwayat hidup Tun Perak.
78. Murid menyusun riwayat hidup Tun Perak. (kad manila)
79. Membentangkan jawapan secara berkumpulan.

EMK Nilai Murni taat dan patuh kepada pemimpin.


KPS - elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,slaid powerpoint, kad susunan
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 36

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

Standard Pembelajaran:
5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis
serangan siam di Melaka.

K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam


membentuk sahsiah individu.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xxix. Menceritakan riwayat hidup Tun Perak
xxx. Menanam semangat kesetiaan dan ketaatan kepada
pemimpin.

Aktiviti 80. Murid melihat gambar mengenai Melaka pada zaman dahulu.
81. Guru bercerita tentang riwayat hidup Tun Perak.
82. Murid menyusun riwayat hidup Tun Perak. (kad manila)
83. Membentangkan jawapan secara berkumpulan.

EMK Nilai Murni taat dan patuh kepada pemimpin.


KPS - elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,slaid powerpoint, kad susunan
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 37

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan:
Fokus 5.3 Tun Perak sebagai Bendahara Melaka

Standard Pembelajaran:
5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis
serangan siam di Melaka.

K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam


membentuk sahsiah individu.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;


xxxi. Menceritakan riwayat hidup Tun Perak
xxxii. Menanam semangat kesetiaan dan ketaatan kepada
pemimpin.

Aktiviti 84. Murid melihat gambar mengenai Melaka pada zaman dahulu.
85. Guru bercerita tentang riwayat hidup Tun Perak.
86. Murid menyusun riwayat hidup Tun Perak. (kad manila)
87. Membentangkan jawapan secara berkumpulan.

EMK Nilai Murni taat dan patuh kepada pemimpin.


KPS - elemen asas sejarah
Dimensi Kewarganegaraan berbangga dengan sejarah asal-
usul negara.
TMK belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD,slaid powerpoint, kad susunan
Refleksi ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 38

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan :
5.4 Menyatakan Hang Tuah sebagai Laksamana
Melaka
Fokus Standard Pembelajaran :
5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah.
K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada institusu
beraja.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka.
Objektif
Menyenaraikan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
Menonton tayangan video klip tentang cerita Hang Tuah (TMK).
Bercerita tentang kisah dan peranan Hang Tuah berdasarkan video yang
ditonton.
Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara dengan mengaitkan peranan Hang Tuah sebagai
Aktiviti
laksamana (KPS)dan masa kini.
Menyenaraikan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
Membentangkan jawapan berdasarkan kad tugasan yang diberikan.
Latihan bertulis dalam lembaran kerja
Nilai Murni Patriotisme, Berani, Patuh
KPS - Elemen Asas Sejarah
EMK
Dimensi Kewarganegaraan Tanggungjawab Warganegara
TMK Belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, video klip, buku latihan, alat tulis, kad tugasan
___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Refleksi Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
Minggu 39

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan :
5.4 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana
Melaka
Fokus Standard Pembelajaran :
5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana
K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan sesuatu
masalah.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka.
Objektif
Menyenaraikan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
Menonton tayangan video klip tentang cerita Hang Tuah (TMK).
Bercerita tentang kisah dan peranan Hang Tuah berdasarkan video yang
ditonton.
Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara dengan mengaitkan peranan Hang Tuah sebagai
Aktiviti
laksamana (KPS)dan masa kini.
Menyenaraikan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
Membentangkan jawapan berdasarkan kad tugasan yang diberikan.
Latihan bertulis dalam lembaran kerja
Nilai Murni Patriotisme, Berani, Patuh
KPS - Elemen Asas Sejarah
EMK
Dimensi Kewarganegaraan Tanggungjawab Warganegara
TMK Belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, video klip, buku latihan, alat tulis, kad tugasan
___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Refleksi Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
Minggu 40

Mata Pelajaran Sejarah

Tema/Tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Standard Kandungan :
5.4 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana
Melaka
Fokus Standard Pembelajaran :
5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana
K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan sesuatu
masalah.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :
Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka.
Objektif
Menyenaraikan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
Menonton tayangan video klip tentang cerita Hang Tuah (TMK).
Bercerita tentang kisah dan peranan Hang Tuah berdasarkan video yang
ditonton.
Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara dengan mengaitkan peranan Hang Tuah sebagai
Aktiviti
laksamana (KPS)dan masa kini.
Menyenaraikan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan
kedaulatan negara.
Membentangkan jawapan berdasarkan kad tugasan yang diberikan.
Latihan bertulis dalam lembaran kerja
Nilai Murni Patriotisme, Berani, Patuh
KPS - Elemen Asas Sejarah
EMK
Dimensi Kewarganegaraan Tanggungjawab Warganegara
TMK Belajar melalui TMK
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, video klip, buku latihan, alat tulis, kad tugasan
___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Refleksi Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 41

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Tokoh-tokohTerbilangKesultananMelayu Melaka
Fokus : Standard Kandungan
5.4 Mengetahuidanmemahami Hang TuahsebagaiLaksamana Melaka.

Standard Pembelajaran
5.4.3 Menjelaskanperistiwapertarunganantara Hang Tuahdengan Hang Jebat
dalamHikayat Hang Tuah.
K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam
mempertahankan kedaulatan negara
Objektif: Padaakhirpengajarandanpembelajaran, muridakandapat:
Menyatakanperanan Hang TuahsebagaitokohLaksamanaterbilang
KesultananMelayu Melaka.
Menjelaskanperistiwapertarunganantara Hang Tuahdengan Hang
Jebatmengikutkronologi.
Menyenaraikansekurang-kurangnyaduanilaimurni yang terdapatpada
Hang Tuah.

Aktiviti :
Guru bersoaljawabbersamamuridberkaitanperananlaksamana.
Nyatakan 4 perananlaksamana.
Bezakantugastenteralautdahuludansekarang.
Guru menayangkantayanganklip video pertarunganantara Hang Tuahdengan
HangJebat.Tayangan video
Guru bersoaljawabbersamamuridberkaitanklip video yang ditayangkan.
Siapa yangterlibat?
Kenapaberlakunyapertarungan?
Guru berceritaberkaitanrentetanperistiwa yang
membawakepadapertarunganantara Hang Tuahdan Hang Jebat.
Guru mengaitkankepatuhanmuridterhadapundang-undangdanperaturansekolah.
Seterusnyamendorongmuriduntukmenyatakannilaikesetiaan Hang
Tuahkepadainstitusiberaja.
Muridmenjelaskanrentetanperistiwapertarungantersebutmengikutkronologi di
dalambukulatihan.

EMK : NilaiMurni: kepatuhan, kesetiaan


KPS: ElemenAsasSejarah (tokoh)
DimensiKewarganegaraan: Kesetiaankepadainstitusiberaja.
TMK: Belajarmelalui TMK

Bahan Bantu Komputer, LCD


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.
MINGGU 42

Mata Pelajaran : Sejarah


Tajuk : Tokoh-tokohTerbilangKesultananMelayu Melaka
Fokus : Standard Kandungan
5.4 Mengetahuidanmemahami Hang TuahsebagaiLaksamana Melaka.

Standard Pembelajaran
5.4.3 Menjelaskanperistiwapertarunganantara Hang Tuahdengan Hang Jebat
dalamHikayat Hang Tuah.
K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam
mempertahankan kedaulatan negara
Objektif: Padaakhirpengajarandanpembelajaran, muridakandapat:
Menyatakanperanan Hang TuahsebagaitokohLaksamanaterbilang
KesultananMelayu Melaka.
Menjelaskanperistiwapertarunganantara Hang Tuahdengan Hang
Jebatmengikutkronologi.
Menyenaraikansekurang-kurangnyaduanilaimurni yang terdapatpada
Hang Tuah.

Aktiviti :
Guru bersoaljawabbersamamuridberkaitanperananlaksamana.
Nyatakan 4 perananlaksamana.
Bezakantugastenteralautdahuludansekarang.
Guru menayangkantayanganklip video pertarunganantara Hang Tuahdengan
HangJebat.Tayangan video
Guru bersoaljawabbersamamuridberkaitanklip video yang ditayangkan.
Siapa yangterlibat?
Kenapaberlakunyapertarungan?
Guru berceritaberkaitanrentetanperistiwa yang
membawakepadapertarunganantara Hang Tuahdan Hang Jebat.
Guru mengaitkankepatuhanmuridterhadapundang-undangdanperaturansekolah.
Seterusnyamendorongmuriduntukmenyatakannilaikesetiaan Hang
Tuahkepadainstitusiberaja.
Muridmenjelaskanrentetanperistiwapertarungantersebutmengikutkronologi di
dalambukulatihan.

EMK : NilaiMurni: kepatuhan, kesetiaan


KPS: ElemenAsasSejarah (tokoh)
DimensiKewarganegaraan: Kesetiaankepadainstitusiberaja.
TMK: Belajarmelalui TMK

Bahan Bantu Komputer, LCD


Belajar :
Refleksi : ___orang daripada ___ orang murid telah mencapai objektif P&P.
Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.