Anda di halaman 1dari 5

SEJARAH TINGKATAN 2

BAB 2: KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH

Soalan Objektif [30 markah]

1. Antara berikut, yang manakah menjadi faktor B Dasar campur tangan


campur tangan British di Negeri-negeri C Dasar perdagangan bebas
Melayu? D Dasar tidak campur tangan
I Revolusi Perindustrian
II Perang saudara di Perak 5. Mengapakah keunggulan British sebagai
III Pembukaan Terusan Suez kuasa besar tercabar menjelang akhir abad ke-
1V Kekayaan hasil bumi 19?
A I, II dan III A Pembinaan Terusan Suez
B I, II dan IV B Pembebasan tanah jajahan
C I, III dan IV C Persaingan kuasa imperialis baru
D II, III dan IV D Perkembangan Revolusi Perindustrian

2. Apakah kesan penting Revolusi Perindustrian Sayong


yang berlaku di Eropah kepada British? Kelian Pauh
A Keperluan yang tinggi terhadap bahan Larut
mentah
6. Kawasan di atas terkenal dengan
B Keperluan yang tinggi ke atas tenaga
perlombongan
buruh
A Emas
C Bahan makanan diperlukan di Eropah
B Minyak
D Permintaan tinggi ke atas rempah ratus
C Bijih besi
D Bijih timah
3. Apakah kesan ciptaan kapal wap kepada dasar
campur tangan British di negeri-negeri Melayu?
I Mempercepatkan perjalanan
II Mengelakkan ancaman lanun
III Menjadikan perjalanan lebih selamat
IV Membawa muatan yang lebih banyak
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

7. Gambar di atas menggambarkan Perang Larut


Tahun Peristiwa
1873 Parti Konservatif Parti Liberal di Negeri Perak. Apakah kesan utama Perang
Larut ke atas ekonomi Perak?
4. Jadual di atas merujuk kepada perubahan A Menjejaskan perusahaan mengetin
kerajaan di British di Britain. Apakah dasar B Menjejaskan perusahaan bijih timah
yang diamalkan oleh British ke atas negeri- C Menyebabkan pembukaan tanah baru
negeri Melayu sebelum tahun 1873? D Menyebabkan orang Melayu menganggur
A Dasar naungan

1
Jawatan Sultan Raja Muda Raja Bendahara Raja Di Hilir
1871 Sultan Ismail Raja Abdullah - -
1865 Sultan Ali Raja Abdullah Raja Ismail -
1857 Sultan Jaafar Raja Ali Raja Ismail Raja Abdullah

1851 Sultan Muhammad Syah Raja Jaafar Raja Ali Raja Yusuf

8. Jadual di atas menunjukkan kedudukan raja-raja dalam sistem pewarisan takhta Perak pada kurun ke 19.
Apakah punca perebutan takhta berlaku?
A Campur tangan pelombong-pelombong Cina
B Rampasan kuasa oleh putera-putera raja
C Sistem pewarisan takhta tidak dipatuhi sepenuhnya
D Campur tangan Inggeris di Negeri-negeri Melayu

11. Sultan Abdul Samad telah melantik Tengku


Kudin untuk menamatkan Perang Klang.
Mengapakah pembesar tempatan
menentangnya?
A Tengku Kudin bukan putera Sultan Abdul
Samad
B Tengku Kudin bukan anak gahara
C Tengku Kudin bukan anak negeri Selangor
D Tengku Kudin bersubahat dengan pihak
British
9. Dialog dalam gambar di atas diucapkan oleh
Raja Abdullah dan Andrew Clarke. Apakah
Serangan ke atas kapal dagang berhampiran
kerugian yang dimaksudkan oleh baginda?
Kuala Langat
I Pelucutan jawatan pembesar
Serangan ke atas rumah api Tanjung
II Pengecilan wilayah kekuasaan
Richardo
III Kekurangan kuasa pentadbiran
IV Kehilangan hak memungut cukai 12. Apakah kesan daripada peristiwa di atas
A I dan II kepada negeri Selangor?
B I dan IV A Pembinaan kubu
C II dan III B Peperangan saudara
D III dan IV C Penerimaan Residen
D Pengambilan askar upahan
10. Apakah alasan Raja Mahadi untuk menguasai
daerah Klang? 13. Mengapakah Sungai Linggi menjadi rebutan
A Mendapat sokongan British dalam kalangan pembesar-pembesar di Sungai
B Dilantik oleh Sultan Abdul Samad Ujong?
C Disokong oleh para pembesar yang lain A Sesuai sebagai pusat pentadbiran
D Mewarisi kawasan kekuasaan B Sesuai sebagai kubu pertahanan
ayahandanya C Sesuai sebagai tempat mengutip cukai
D Sesuai sebagai pusat perdagangan

2
C Pesalah telah ditangkap dan dihukum mati
1874 Dato Kelana bersetuju menerima D Hubungan British dengan pembesar
perlindungan British Melayu

14. Maklumat di atas merujuk kepada persetujuan


Raja Abdullah
pembesar tempatan di Sungai Linggi.
Berdasarkan maklumat di atas, persetujuan Dato Kelana
tersebut bermakna British berkuasa dalam 18. Antara berikut yang manakah persamaan bagi
A percukaian kedua-dua tokoh di atas?
B perdagangan A Menentang British
C perundangan B Kehilangan takhta
D pemerintahan C Meminta bantuan British
D Menerima Residen secara paksa
15. Sultan Ahmad berusaha untuk mengekalkan
Pahang daripada dijajah oleh British. Negeri Peristiwa
Apakah tindakan baginda untuk mengekalkan Perak Perang Larut
kedaulatan Pahang? Selangor Perang Kelang
I Mengubal Perlembagaan Negeri Negeri Perbalahan Sungai
II Mengalakkan kemasukan pelabur Eropah Sembilan Ujong
III Membuat pakatan dengan kuasa Perancis
IV Mengukuhkan angkatan ketenteraan 19. Jadual di atas menunjukkan kekacauan di
A I dan II negeri-negeri Melayu yang memberi peluang
B I dan IV kepada British untuk campur tangan pada
C II dan III kurun ke-19. Apakah iktibar daripada
D III dan IV peristiwa tersebut?
A Bersatu padu asas kestabilan negara
16. Pada tahun 1887, Hugh Clifford telah dilantik B Berbangga dengan kekayaan negara
sebagai wakil British di Pahang. Mengapakah C Berdikari untuk memperjuangkan hak
British masih tidak berpuas hati? D Bertoleransi dalam kalangan masyarakat
A Wakil British tidak berkuasa untuk
mengutip cukai 20. Antara berikut, yang manakah Residen British
B Wakil British tidak mempunyai pengaruh yang telah dilantik di negeri-negeri Melayu?
yang luas I J.P. Rodger di Selangor
C Wakil British mempunyai kuasa yang II J.G Davidson di Pahang
terhad III J.W.W Birch di Perak
D Wakil British tidak tahu berinteraksi IV Martin Lister di Negeri Sembilan
dengan sultan A I dan II
B I dan IV
C II dan III
Pada tahun 1888, seorang warga Negara
D III dan IV
British berbangsa Cina bernama Go Hui
ditemui mati berhampiran istana Sultan
Ahmad. Faktor penubuhan Negeri-negeri Melayu
Bersekutu:
17. Apakah kesan langsung peristiwa ke atas Residen terlalu berkuasa
negeri Pahang? Krisis kewangan Pahang
A Perdagangan British terancam X
B Pahang menerima seorang Residen
3
21. Faktor X dalam rajah di atas merujuk kepada D Residen menganggap dirinya terlalu
A pentadbiran tidak seragam berkuasa berbanding Sultan
B perang merebut kuasa
C pemusatan kuasa sultan Perbelanjaan negeri Pahang meningkat
D desakan pelabur Eropah kerana menanggung hutang yang banyak

22. Apakah kelemahan pelaksanaan Sistem 25. Pernyataan di atas merujuk kepada situasi
Residen? yang dihadapi oleh Pahang. Mengapakah
I Residen menjadi terlalu berkuasa Pahang menanggung hutang yang banyak?
II Pentadbiran negeri yang tidak seragam A Perang saudara
III Tiada garis panduan bidang tugas yang B Pergaduhan kongsi gelap
jelas C Kekacauan akibat serangan lanun
IV Sultan enggan menerima nasihat Residen D Kebangkitan rakyat menentang British
A I, II dan III
B I, II dan IV Pesuruhjaya Tinggi British
C I, III dan IV
D II, III dan IV X

23. Sultan Abdullah marah terhadap Residen Residen Pahang Residen Selangor
J.W.W Brich di Perak kerana dianggap
mencampuri adat Melayu. Apakah tindakan
Residen Negeri
Residen yang dianggap melanggar adat Residen Perak
Sembilan
tersebut?
A Mencampuri urusan pentadbiran agama
26. X dalam struktur pentadbiran Negeri-Negeri
Islam
Melayu Bersekutu di atas ialah
B Menghapus amalan perhambaan
A Frank Swettenham, Gabenor Jeneral
C Menghapuskan pemajakan kawasan
B George Leith, Gabenor Jeneral
perlombongan
C Frank Swettenham, Residen Jeneral
D Memperkenalkan sistem perundangan
D George Leith, Residen Jeneral
Barat

27. Kesan daripada pembentukan Negeri-negeri


24. Mengapakah Residen British kerap kali
Melayu Bersekutu pada tahun 1896 ialah
bertindak melampaui bidang tugasnya di
A kuasa Residen dikurangkan
negeri-negeri Melayu?
B kuasa Raja-raja Melayu dipulihkan
A Residen tidak mempunyai garis panduan
C kemasukan pelabur dari Eropah
untuk laksanakan tugas
diselaraskan
B Residen sentiasa menerim ancaman
D kemasukan imigran menjadi semakin
daripada pembesar tempatan
terancang
C Residen ingin mengaut kekayaan demi
kepentingan peribadi

4
Perak
Pahang
Selangor
Negeri Sembilan
28. Senarai di atas merujuk kepada Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang membentuk Persekutuan 1895?
Mengapakah raja-raja Melayu tidak bersetuju dengan pembentukan Persekutuan 1895?
I Dikehendaki menurut nasihat Residen Jeneral
II Kuasa sultan diambil alih oleh Residen Jeneral
III Dikeluarkan daripada menjadi pengurusi Durbar
IV Residen Jeneral berkuasa dalam urusan kewangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Tahun : 1898
Peristiwa : Durbar pertama
Tempat : Kuala Kangsar
29. Berdasarkan maklumat di atas, mengapakah pihak British menubuhkan Durbar?
A Untuk memberikan peluang pada pembesar tempatan berbincang dengan pihak British
B Untuk mengurangkan kuasa pentadbiran di tangan Residen
C Untuk memberi peluang raja-raja Melayu berbincang dengan wakil British
D Untuk menyeragamkan pembangunan di negeri-negeri Melayu

30. Sultan Idris telah mengkritik British dalam Persidangan Raja-raja Melayu (DUBAR) di Kuala Lumpur.
Apakah tuntutan beliau?
I Menjimatkan perbelanjaan kerajaan
II Menambahkan bilangan pegawai Melayu
III Mengiktiraf bahasa Melayu
IV Mengembalikan kuasa raja-raja
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV