Anda di halaman 1dari 3

9

8
7
6
5
4
3
2
1

11

38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
BIL
NAMA GURU

4
A1.1 AMALAN PROFESIONAL
A1.2 HUBUNGAN DENGAN

4
PELANGGAN
E1 NILAI
PROFESIONAL

PERATUS

6.00
4
4 A2.1 MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI &


4

KEYAKINAN DIRI
4

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN


E2 SAHSIAH

A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN

PERATUS
8.00

A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN


4

DAN MEMBUAT KEPUTUSAN


4

A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN


A3.3 KEINGINAN MENIMBA
D1 PROFESIONALISME

PENGETAHUAN
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN
4

INOVATIF
E3 POTENSI

PERATUS
8.00
4

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN

A4.2 PERATURAN DAN


4

PEKELILING
A4.3 PENGUASAAN BIDANG
4

TUGAS
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN
4

KOMUNIKASI (TMK)

PERATUS
8.00
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

KESEDIAN MENJALANKAN
4

ARAHAN/ TUGAS LAIN


KEUPAYAAN MELAKSANAKAN
4

BIMBINGAN DAN PEMENTORAN


KEWIBAWAAN
E5 KESEDIAAN &

PERATUS
10.00
SJK C

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


E1

(NETWORKING AND LINKAGES)


PENILAIAN KOMPETENSI

A2.1 SUMBANGAN PROFESIONAL/


4
E2

AN LUAR GAN

SOSIAL
HUBUNG SUMBAN
D2 PENGLIBATAN

PERATUS D2
MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU-GURU

JUMLAH D1 & D2
10.00 50.00
4

A1.1 PENGETAHUAN
4

A1.2 PERANCANGAN
A1.3 PENGETAHUAN
PENTAKSIRAN

PERATUS
E1 PERANCANGAN PdP

4 10.00
4

A2.1 PENYAMPAIAN
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER
4

PENDIDIKAN
4

A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI


4

A2.4 TEKNIK PENYOALAN


A2.5 PENGLIBATAN DAN
PENGUASAAN PEMBELAJARAN
4
D3 KEMAHIRAN

MURID
E2 PELAKSANAAN PdP

PERATUS
30.00
4

A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID


PdP

PERATUS
10.00
E3 PENTAKSIRAN

JUMLAH D3
50.00

WAJARAN PENILAIAN KOMPETENSI


90.00
4

A1.1 KEBERHASILAN

PERATUS
INSTRUMEN
KEBERHASILAN

KEBERHASILAN
KEBERHASILAN

WAJARAN PENILAIAN KEBERHASILAN


100.00 10.00

JUMLAH KESELURUHAN
100.00
2
1
BIL
NAMA GURU

4
A1.1 AMALAN PROFESIONAL

A1.2 HUBUNGAN DENGAN

4
PELANGGAN
E1 NILAI
PROFESIONAL

0
6
PERATUS

A2.1 MENGUTAMAKAN
4
PENCAPAIAN
4

A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK

A2.3 KEMATANGAN EMOSI &


4

KEYAKINAN DIRI

A2.4 BUDAYA KERJA


4
E2 SAHSIAH

SEPASUKAN

A2.5 BERFOKUSKAN
4

PELANGGAN
0
4

PERATUS

A3.1 KEPIMPINAN
4

BERWAWASAN DAN MEMBUAT


KEPUTUSAN

A3.2 PENYESUAIAN
4

PERUBAHAN

A3.3 KEINGINAN MENIMBA


4

PENGETAHUAN
D1 PROFESIONALISME

E3 POTENSI

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN


4

INOVATIF
0
4

PERATUS
4

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN

A4.2 PERATURAN DAN


4

PEKELILING

A4.3 PENGUASAAN BIDANG


4

TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT


4

DAN KOMUNIKASI (TMK)


0
6

PERATUS
E4 KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

0
20

PERATUS D1
SJK C

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


4

(NETWORKING AND LINKAGES)


LUAR
E1 HUBUNGAN

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN


4

SELAIN TUGAS HAKIKI


PENILAIAN KOMPETENSI

SAMPINGAN
E2 TUGASAN
D2 TUGASAN TAMBAHAN

0
10

PERATUS D2
A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI
4

(COACHING AND MENTORING)


LUAR

A1.2 SUMBANGAN
4

PROFESIONAL DAN SOSIAL


E1 HUBUNGAN

0
10

PERATUS D3
D3 PENGLIBATAN
MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU BIMBINGAN (KAUNSELOR)

A1.1 PENGETAHUAN
4

A1.2 PERANCANGAN

A1.3 PENGETAHUAN
4

PENTAKSIRAN
E1 PERANCANGAN PdP

JUMLAH
20
4

A2.1 PENYAMPAIAN

A2.2 PENGGUNAAN SUMBER


4

PENDIDIKAN
D4 PDP

A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI


E2 PELAKSANAAN PdP

JUMLAH
30

A3.1 PENILAIAN PRESTASI


4

MURID
PdP

JUMLAH
10
E3 PENTAKSIRAN

0
60

PERATUS D4

WAJARAN PENILAIAN
0
90

KOMPETENSI

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


4

KEMAHIRAN
0
INSTRUMEN

KEBERHASILAN

100

PERATUS
KEBERHASILAN

WAJARAN PENILAIAN
0
10
KEBERHASILAN

KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
0.00
100.00
4
3
2
1
BIL
NAMA GURU

4
A1.1 AMALAN PROFESIONAL

4
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN
E1 NILAI
PROFESIONAL

0
0
0
6
PERATUS

4
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN

4
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK
E2

A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN


4
4 DIRI

A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN


SAHSIAH

0 A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN


0
0
4

PERATUS

A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN DAN


4

MEMBUAT KEPUTUSAN
4

A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN


E3

A3.3 KEINGINAN MENIMBA


4

PENGETAHUAN
D1 PROFESIONALISME

POTENSI

A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF


0
0
0
4

PERATUS
E4

A4.1 DASAR-DASAR KERAJAAN


4

A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING


4

A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS

A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


4

KOMUNIKASI (TMK)
0
0
0
6

PERATUS
KEILMUAN DAN PENGETAHUAN

0
0
0
20

PERATUS D1
E1

A1.1 JALINAN DAN JARINGAN


4
LUAR

(NETWORKING AND LINKAGES)


HUBUNGAN

A2.1 TUGAS-TUGAS LAIN SELAIN


SJK C

TUGAS HAKIKI
SAMPINGAN
E2 TUGASAN
D2 TUGASAN TAMBAHAN

0
0
0
10

PERATUS D2
E1

A1.1 BIMBINGAN DAN MOTIVASI


4

(COACHING AND MENTORING)


PENILAIAN KOMPETENSI

LUAR

A1.2 SUMBANGAN PROFESIONAL


4

DAN SOSIAL
HUBUNGAN

0
0
0
D3 PENGLIBATAN

10

PERATUS D3
4

A1.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN


E1

A1.2 PERANCANGAN DAN


4

PEMBANGUNAN PENGAJARAN
MARKAH E-PRESTASI OFF-LINE GURU PENOLONG KANAN (PTA)

A1.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN


4

DAN PENGALAMAN
4

A1.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN

A1.5 PEMBELAJARAN DAN


4

PENGAJARAN
KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

0
0
0

JUMLAH
25 4

A2.1 BERFOKUS BIDANG TUGAS


4

A2.2 KEWANGAN
E2

A2.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL


4

A2.4 SUMBER MANUSIA


D4 KEMAHIRAN

PENGURUSAN

A2.5 MAKLUMAT
0
0
0

JUMLAH
25 4

A3.1 PENGURUSAN ORGANISASI


E3

E3.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN


ORGANISASI
KEPIMPINAN

0
0
0

JUMLAH
10

0
0
0
60

PERATUS D4
0
0
0
90

WAJARAN PENILAIAN KOMPETENSI

A1.1 PENINGKATAN ILMU /


4

KEMAHIRAN
INSTRUMEN

0
0
0
KEBERHASILAN

PERATUS
100
KEBERHASILAN

WAJARAN PENILAIAN
0
0
0
10
KEBERHASILAN

KEBERHASILAN

JUMLAH KESELURUHAN
0.00
0.00
0.00
100.00