Anda di halaman 1dari 25

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

(KSSM)

KONSEP KURIKULUM
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
(Komponen Pendidikan Jasmani)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Peneraju Pendidikan Negara
PENGENALAN PJPK

Peneraju Pendidikan Negara


MATLAMAT PJPK OBJEKTIF PJPK
Menghasilkan murid yang 1. Mengaplikasi kemahiran, pengetahuan, dan nilai yang diperlukan
berpengetahuan, berkemahiran untuk mengekalkan serta meningkatkan perkembangan fizikal,
dan mempunyai nilai serta kecergasan dan kesihatan diri;
sikap positif bagi mengekalkan 2. Memperkukuhkan kecekapan pergerakan dalam permainan,
kecergasan fizikal dan sukan, dan kecergasan bagi mengekalkan kecergasan dan
kesihatan serta mengamalkan kesihatan diri;
hidup aktif ke arah 3. Melakukan aktiviti dalam suasana yang menyeronokkan untuk
kesejahteraan hidup. meningkatkan kecergasan dan kesihatan diri;
4. Memperkukuhkan kemahiran mengurus kesihatan reproduktif dan
sosial, kesihatan mental serta amalan gaya hidup sihat; dan
5. Meningkatkan dan mengukuhkan kemahiran komunikasi, menjalin
hubungan positif, dan menggunakan pemikiran kreatif dan kritis
menerusi aktiviti fizikal dan kesihatan bagi membentuk jati diri.

Peneraju Pendidikan Negara


KURIKULUM PJPK
Terdiri dari
komponen PJ dan KOMPONEN PJ
Komponen PK 1. Bidang Kemahiran
Komponen PK. 25% 2. Bidang Kecergasan

Komponen PJ
75%
KOMPONEN PK
1. Bidang PEERS
2. Bidang Pemakanan
3. Bidang Pertolongan Cemas

Rajah 1: Agihan Kandungan Kurikulum PJPK mengikut Komponen.

Peneraju Pendidikan Negara


KONSEP KURIKULUM PJ

Peneraju Pendidikan Negara


ASAS REKA BENTUK KURIKULUM KSSM PJ

A
Falsafah
Pendidikan
Kebangsaan B Kekalkan prinsip KBSM
Penggunaan kurikulum standard

Pendekatan Modular Standard Antarabangsa PJ

C D
KBAT Untuk Murid Sekolah oleh
Kemahiran & Pembelajaran ICHPER-SD (2001), WHO,
Abad ke-21 Dasar Sukan Negara dan
TGfU oleh Bunker & Thorpe
(1982)
Kandungan sesuai
untuk murid
kedua-dua jantina E F Elemen Merentas Kurikulum
(sedia ada & baharu)
Ekuiti dan Kualiti
MENGAPA STANDARD?
Semua murid perlu diberi
pendidikan yang sama dan berkualiti

Akauntabiliti
Pentadbir dan guru memastikan
murid melepasi piawaian standard
yang ditetapkan

Skema dan piawai pengukuran


Pengetahuan dan kemahiran perlu
diukur dengan jelas
OBJEKTIF PJ
1. Meneroka konsep dan prinsip dalam Pendidikan Jasmani menerusi pendekatan
MATLAMAT PJ inkuiri;
Membina murid menjadi 2. Mengaplikasi pengetahuan semasa melakukan aktiviti fizikal;
individu yang cergas dan
3. Menggunakan istilah Pendidikan Jasmani untuk berkomunikasi secara berkesan;
sihat serta berkemahiran,
berpengetahuan dan 4. Melakukan kemahiran secara berkesan dalam pelbagai konteks;
mengamalkan nilai murni 5. Mempamerkan dan mengaplikasi pelbagai kemahiran dan teknik dengan
melalui aktiviti fizikal berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal;
ke arah mencapai 6. Mempamerkan dan mengaplikasi pelbagai prinsip, strategi dan konsep
kesejahteraan hidup. pergerakan semasa melakukan aktiviti fizikal;
7. Membina hubungan yang positif dan menunjukkan tanggungjawab sosial semasa
melakukan aktiviti fizikal;
8. Mempamerkan pengalaman pembelajaran Pendidikan Jasmani semasa
melakukan aktiviti fizikal; dan
9. Mengamalkan dan mengekalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Peneraju Pendidikan Negara


Membina kemahiran asas permainan dan sukan
spesifik.

FOKUS PJ
Meningkatkan kecergasan fizikal berdasarkan
MENENGAH konsep kecergasan berdasarkan kesihatan.
RENDAH

Memupuk elemen keselamatan, pengurusan,


tanggungjawab kendiri dan interaksi sosial.

Peneraju Pendidikan Negara


Kandungan Kurikulum PJ
Tingkatan 2 BIDANG KEMAHIRAN BIDANG KECERGASAN
75% 25%
Aspek Aspek Gimnastik Asas Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan:
1&3 2&4
Pergerakan Berirama Kapasiti Aerobik

Bola Baling Daya Tahan dan Kekuatan Otot


Domain Domain
Psikomotor Kognitif Ragbi Sentuh Kelenturan

Sepak Takraw Komposisi Badan


Domain Kriket Pentaksiran Kecergasan Fizikal
Afektif
Olahraga Asas

Rekreasi dan Kesenggangan


Aspek 5

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


ASPEK 5 Pengurusan dan
Keselamatan
KESUKANAN Tanggungjawab
Menerapkan elemen keselamatan, Kendiri
konsep sosiologi dan psikologi,
prinsip dan strategi untuk Interaksi Sosial
melakukan aktiviti fizikal dengan
berkesan Dinamika Kumpulan
(dijelmakan dalam Aspek 5 sebagai domain afektif)

Etika dalam Sukan

Peneraju Pendidikan Negara


PEDAGOGI PJ

Peneraju Pendidikan Negara


Pembelajaran Masteri

STRATEGI PdP PJ PdP Berasaskan Inkuiri


Pembelajaran Abad Ke-21
Deep learning Pembelajaran
KBAT Berasaskan Projek
Berpusat murid
Fun learning Pendekatan TGfU

Lain-lain strategi yang


sesuai

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


KONSEP PdP Pelibatan
(Engagement)
INKUIRI

Penilaian MODEL Penerokaan


(Evaluation) (Exploration)
PEMBELAJARAN
5E

Pengembangan Penerangan
(Elaboration) (Explanation)

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


JENIS INKUIRI
Murid melakukan Murid melakukan
penyelidikan penyelidikan
berdasarkan berdasarkan
persoalan dan langkah persoalan dan langkah
yang ditentukan oleh yang ditentukan oleh
guru murid

1 2 Murid melakukan 3 4
Murid mengesahkan penyelidikan
prinsip/konsep berdasarkan persoalan
tertentu berdasarkan yang disediakan oleh
keputusan guru dan langkah-
penyelidikan langkah ditentukan oleh
terdahulu murid
Peneraju PendidikanPeneraju
NegaraPendidikan
15 Negara
Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

MODEL TGfU
(1) Game Form

(2) Game (6)


appreciation Performance
Pendekatan Learner

TGfU
(3) Tactical (5) Skill
awareness (4) Making appropriate execution
decisions

What to How to
do? do?

Bunker & Thorpe (1982)

Peneraju Pendidikan Negara


Bahasa

KBSM
Sains dan Teknologi
EMK
Pendidikan Alam Sekitar
diterapkan
dalam Patriotisme

PdP PJ Nilai Murni


ELEMEN
MERENTAS Keusahawanan

KSSM
KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi
(EMK)
Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya

Pendidikan Kewangan

Kelestarian Global:
Penggunaan dan Pengeluaran Lestari
Kewarganegaraan Global
Perpaduan

Peneraju Pendidikan Negara


PENTAKSIRAN PJ

Peneraju Pendidikan Negara


Pentaksiran Untuk
Pembelajaran
PENTAKSIRAN
SEKOLAH Pentaksiran Semasa
Pembelajaran
Formatif
Sumatif Pentaksiran Tentang
Pembelajaran

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


Prestasi kemahiran
Senarai Semak
KAEDAH PENTAKSIRAN PJ Portfolio
Mentaksir penguasaan kemahiran,
pengetahuan, amalan kesukanan Rubrik
dan tahap kecergasan fizikal Penilaian kendiri
Kertas - pensel
SEGAK

Peneraju Pendidikan Negara


Pernyataan Umum Tahap Penguasaan
Pendidikan Jasmani
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Meniru atau Melakukan Perkara Asas


1
Murid boleh meniru kemahiran asas atau aktiviti kecergasan yang ditunjukkan atau melakukan kemahiran yang asas.

Mengetahui dan Memahami


2
Murid boleh melakukan dan menyatakan pengetahuan berkaitan fakta, konsep dan prosedur bagi sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.

Mengaplikasi dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti


3 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prosedur, strategi, teknik dan maklumat semasa melakukan
sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.

Mengaplikasi Pengetahuan dan Melakukan dengan Betul


4 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prosedur, strategi, teknik dan maklumat semasa melakukan
sesuatu kemahiran dengan lakuan yang betul dan berkesan.

Merancang untuk Meningkatkan Prestasi


Murid boleh merancang sesuatu aktiviti yang baharu atau mengimprovisasi berdasarkan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari untuk
5
meningkatkan penguasaan kemahiran dan tahap kecergasan fizikal, melakukan aktiviti tersebut secara tekal dan mempamerkan kemahiran
interpersonal (kemahiran insaniah).

Membuat Refleksi untuk Meningkatkan Prestasi dan Amalan Gaya Hidup Sihat
6 Murid boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi untuk meningkatkan prestasi dalam kemahiran, kecergasan dan mempamerkan kemahiran
interpersonal serta boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

Nota: Rubrik tafsiran tahap penguasaan dibangunkan berdasarkan domain psikomotor (Dave, 1975), kognitif (Bloom Revised,
2001), afektif (Krathwohl, 1973) dan International Baccalaurette.

Peneraju Pendidikan Negara


Template
Pelaporan
menggunakan
MS Excel

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


DOKUMEN & BAHAN
SOKONGAN

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum


http://bpk.moe.gov.my/

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara