Anda di halaman 1dari 18

KURSUS ORIENTASI KSSM

PJPK TINGKATAN 2

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PJPK

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Peneraju Pendidikan Negara
PUNCA KUASA KSSM PJPK

Peneraju Pendidikan Negara


Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2016 Pelaksanaan Mata Pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Lampiran 7.
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Peruntukan masa 64 jam masa minimum
Kesihatan dalam kumpulan mata pelajaran setahun.
wajib.
Agihan waktu:
Mulai Tingkatan 1 tahun 2017, mata i. Pendidikan Jasmani PJ) : 48 jam setahun
pelajaran Pendidikan Jasmani dan mata ii. Pendidikan Kesihatan (PK) : 16 jam setahun
pelajaran Pendidikan Kesihatan
digabungkan menjadi satu mata Penyusunan Jadual Waktu PJPK:
pelajaran. Terdiri daripada Komponen i. Peruntukan masa PJPK 2 jam seminggu
Pendidikan Jasmani dan Komponen bagi sekolah menengah.
Pendidikan Kesihatan.
PJ 3 jam dan PK 1 jam bagi setiap
2 minggu.

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


Jadual 1: Contoh Penyusunan Sesi PdP
PJPK Sekolah Menengah
Hari ii. Waktu PJ dilaksanakan berselang hari
Minggu
Isnin Rabu dalam seminggu.
1 PJ PJ
2 PJ PK iii. Bagi sekolah sesi pagi dan tidak
3 PJ PJ mempunyai gimnasium atau dewan
4 PJ PK berbumbung PdP PJ diajar sebelum
waktu rehat.
5 PJ PJ
Bagi sekolah sesi petang, PdP PJ
6 PJ PK
diajar selepas waktu rehat.
7 PJ PJ
8 PJ PK

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


2. Guru 3. Pakaian
i. PJPK bagi sesebuah kelas diajar i. Pakaian Guru
oleh guru yang sama. Kemeja-T berkolar, seluar sukan panjang
(Track- Bottom), kasut sukan dan
ii. PJPK diajar oleh guru opsyen berstoking.
dalam mata pelajaran ini atau ii. Pakaian Murid
yang telah mendapat latihan khas. Kemeja-T berkolar atau tidak berkolar,
seluar sukan panjang (Track-Bottom),
iii. Guru PJPK yang opsyen atau kasut sukan dan berstoking.
khas hendaklah diberi sekurang- iii. Kelonggaran kepada guru dan murid
kurangnya 14 waktu PJPK. memakai pakaian PJ sepanjang hari
berkenaan termasuk perhimpunan.

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


4. Langkah Keselamatan 5. Peruntukan Geran
Per Kapita (PCG)
i. Langkah keselamatan semasa PdP PJPK
di bawah tanggungjawab guru PJPK Menggunakan peruntukan PJ
seperti berikut: dan peruntukan PK.
- Menjaga keselamatan murid semasa
PdP PJPK di dalam dan di luar bilik
darjah.
- Bertanggungjawab mengeluar,
mengguna dan menyimpan peralatan
sukan walaupun dibantu oleh murid.
- Kawasan PdP PJPK hendaklah dalam
keadaan baik dan terurus.

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


GERAN PER KAPITA (PCG)

Peneraju Pendidikan Negara


Peruntukan PCG adalah berdasarkan Surat Pekeliling Arahan Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012:
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE
SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN MURID.

3.2 Peruntukan PCG bagi sekolah menengah:

100 MURID
BANTUAN 101 - 500 501 - 1000 1001 MURID
BIL. DAN
PER KAPITA MURID MURID KE ATAS
KE BAWAH
Mata Pendidikan RM 800 RM 800 + RM 3,840 + RM 7,440 + RM 6.80
pelajaran Wajib Jasmani RM 7.60 RM7.20 seorang melebih1000
Pendidikan seorang melebihi seorang orang.
Kesihatan 100 orang. melebihi 500
orang.

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


PANITIA PJPK

Peneraju Pendidikan Negara


Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1996 Panitia mata pelajaran
3.2 Struktur dan Organisasi Panitia 3.4.3 Memilih dan mencadangkan buku teks
3.2.1 Panitia mata pelajaran adalah sebuah untuk kegunaan murid.
badan ikhtisas yang dianggotai oleh 3.4.4 Memilih dan mencadangkan buku
semua guru yang mengajar mata rujukan.
pelajaran yang sama. 3.4.5 Menyelaraskan soalan ujian dan
Sekolah kecil yang mempunyai peperiksaan.
bilangan guru yang sedikit adalah 3.4.6 Mengkaji dan menganalisis keputusan
difikirkan tidak perlu menubuhkan peperiksaan.
pelbagai panitia mata pelajaran. 3.4.7 Mengadakan mesyuarat panitia secara
berkala.
3.4 Peranan Panitia 3.4.8 Mengatur perjumpaan atau mesyuarat
3.4.1 Memperolehi sukatan pelajaran panitia secara formal atau tidak formal
terbaru. untuk membincangkan isu berkaitan
3.4.2 Menyediakan rancangan pengajaran masalah mengajar.
untuk tahun persekolahan. Sehingga... 3.4.14

10/10/2017 Peneraju Pendidikan Negara


SEGAK

Peneraju Pendidikan Negara


PELAKSANAAN SEGAK DI SEKOLAH
RENDAH DAN MENENGAH

Punca Kuasa

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2016;


Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal untuk
Murid Sekolah Malaysia.
2. Buku Panduan SEGAK 2016.

Peneraju Pendidikan Negara


MATLAMAT OBJEKTIF SEGAK
SEGAK 1.Mengukur dan merekodkan tahap
kecergasan fizikal kendiri;
Murid sentiasa peka,
2. Menganalisis dan mentafsir kecergasan
berpengetahuan, dan
fizikal kendiri;
mengamalkan aktiviti kecergasan
3. Mengetahui tahap kecergasan fizikal kendiri;
untuk meningkat dan
4. Merancang dan melakukan tindakan susulan
mengekalkan tahap kecergasan
bagi meningkatkan tahap kecergasan fizikal;
fizikal berdasarkan kesihatan
dan
yang optimum.
5. Mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat
untuk mencapai tahap kecergasan fizikal
berdasarkan kesihatan yang optimum.
1 2 3
Peneraju Pendidikan Negara
INSTRUMEN DALAM SEGAK

Pengiraan Indeks Naik Turun Tekan Tubi / Ringkuk Tubi Jangkauan


Jisim Badan Bangku Tekan Tubi Separa Melunjur
(Ukuran tinggi dan 3 Minit Ubah Suai
berat)

1 2 3 4 5

Peneraju Pendidikan Negara


KANDUNGAN BUKU PANDUAN SEGAK

01 02 03 04
oPengecualian
05 06
o Taklimat kepada o JK Kecil SEGAK o Nama ujian o Norma ujian mengikut
o Thn 4-Tkt.5 murid o Tujuan ujian
(10 -17 Tahun) murid o Takwim program umur dan jantina
o Ujian ikut TURUTAN SEGAK sekolah oPeralatan SEGAK o Jantina o Keputusan keseluruhan
o Umur dikira pada 31
o Rujuk norma ujian o Lantik dan latih guru oRuang ujian o Alat dan o Paras skor untuk status
Dis.
o Ujian SEGAK hari untuk skor dan gred sebagai penguji SEGAK kemudahan Cergas
yang sama, waktu PJ o Guna borang BSSR o Pentadbiran ujian oPakaian dan o Pengurusan ujian o Cadangan aktiviti
atau luar waktu atau BSSM o Laporan SEGAK kasut o Prosedur ujian intervensi
o TURUTAN ujian o Guna sistem PAJSK sekolah dari PAJSK oPengawasan guru o Ilustrasi ujian o Lampiran A BSSR
o Murid tidak sihat- sahaja o Analisis dapatan o Lampiran B- BSSM
pada hari lain o Laporan SEGAK o Laporan kepada o Lampiran C- Jadual BMI
o Murid berkeperluan kepada murid dan pentadbir CDC 2000
khas TIDAK perlu penjaga
o Analisis dapatan

Langkah Tindakan Norma Ujian


Pelaksanaan Keselamatan
Pelaksanaan Panitia PJ Bateri Ujian dan Lain-lain
Ujian SEGAK Ujian SEGAK

Peneraju Pendidikan Negara


PENGGUNAAN JADUAL BMI WHO 2007 SECARA
BERPERINGKAT MULAI MAC 2016

Tahun/Tingkatan Penggunaan Jadual BMI dalam SEGAK

2016 2017 2018


Tahun 4 WHO 2007 WHO 2007 WHO 2007
Tahun 5 CDC 2000 WHO 2007 WHO 2007
Tahun 6 CDC 2000 CDC 2000 WHO 2007
Tingkatan 1 WHO 2007 WHO 2007 WHO 2007
Tingkatan 2 CDC 2000 WHO 2007 WHO 2007
Tingkatan 3 CDC 2000 CDC 2000 WHO 2007
Tingkatan 4 WHO 2007 WHO 2007 WHO 2007
Tingkatan 5 CDC 2000 WHO 2007 WHO 2007

Peneraju Pendidikan Negara


Taklimat Ujian Ujian 1
Memanaskan badan
SEGAK Indeks Jisim Badan

Ujian 4 Ujian 3 Ujian 2


Ringkuk Tubi Tekan Tubi/ Tekan Tubi Ubah Naik Turun Bangku 3 Minit
Separa Suai

Ujian 5
Merujuk norma Mendapatkan status
Jangkauan Menyejukkan badan
SEGAK SEGAK
Melunjur

ALIRAN PENGELOLAAN SEGAK


Peneraju Pendidikan Negara
Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum


http://bpk.moe.gov.my/

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara