Anda di halaman 1dari 14

c

c
STRATEGI ,PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN BAHASA
c
c
cc 
c c
c 
c c 
c c c c c c c c
 
c c c 
 c c c 
c c 
c
c
ccc 
cc
c c
c
ccc
c

c 
cccccc
 
 c
c
 
cccc
cccc ccc 
ccc
c
c ccc
cc

cccc
ccc
cccccccccccccccc c
c ccc
cccc
cccc
ccccccccccccccccc
 c
c
c c 

c !c "#$%c c 
c &c 
c c 
c c c
cccc
c

c'

cc
 c
(
c 
c c c c 
c c c c c
cc
c c
c
c
cc
c
cccccc
c 
c c 
c 
c c 
c c c c 
c 
c
cc
cc)
cc
c 
cc c
c
c
c 
cc
cccc 
cc*c
c
c +c)c
c +cc,)c
c +c-)c
c +c)cc
c
c
c
Pendekatan Deduktif
c
+c 
c c c c c c c
c c 

c c 
c c c c (
c '
c c
cccccc 
ccc
c
cc
ccccccc 
ccc
c
c c
c c 
c c 
c 
c c c c c 
c c c

c c 
)c c 
c c c c c c
c c
c
c
c
Pendekatan Induktif
c
+c c c c c c c c 
c
c c 

c + 
c c c 
c
c c 

c c c 
c c 
c

ccc
c
 c
c
c c 
c c c c c 
c c c
 
c c c c c cc

c c c c c 
c c c 

cc
cccccc
)cc c
c
c
c
c
Pendekatan Eklektif
c
+c c c c c c c c
cc
c 
 cc
cc 
c
c 
c c c 
c c c c c
c 
c c c c c 

 c 

c
c c c c c c c 

c
c 
c c 
c c c c c
c
cc c
c
c 
c c c c 
c c c
c c 
c c c c c 
c c

c c c c c 
c cc

c c c 
c c c c c
cccc
c c
c
c
c
Pendekatan Komunikatif
c
+cc c c
c + 
c c
c c 
c c c c c c c c
c 
c c 
c c c 
c
c 
c 
c c c 

c c c c c
c c c c c c c c c c
c 
c 
c c c c c c c
cc c
+ 
c c c c c c 


c c c c
cccccc.ccccc
c c
+c )c c )c c c c c 


c c c c 
c c .c 
c c 

c c
c 
c c 

c c c +c
 
cccc
c
c
c
 c
c
c
c
c
c
c
c*cc
c c c c /c c c )c ))c c
) c
0
cccccc
 c
c
c
c
c
KAEDAH PENGAJARAN BAHASA
c
c
+c 
c c c c c 
c c c
 
c cc
cc*c
c
c c1c'
2c
c
c ccc
c c
c
c c)2c
c c-)c
c c 3cc
c
c
c
Kaedah Nahu Terjemahan
c
c
 cc1c
c*c
c
"c c c 
 
c c c c c c cc
c 
ccccc c
c
4ccc 
 
c
ccccc)c
c c
c
5c c c 
c c 

c c c c c c
cc c
c
6c c 
 
c c c 
c c 
cccccccc
ccc

cc c
c
c
Teknik Mengajar
c
"c c + 
c ' 
c 
c c c c c (
c

c 
c c 
c c c c c c
c
c c7ccc
c) c
c
4c c + 
 
c 
c c 
c 

c c c
c) c
 
c c c 
c 

c c c c
ccc + 
c' 
cc
cc
c c c 
c 

c c c 


c
cc 
 c
c
c 
c c c c c 
 
c c c
c
cc
cc2cccc
c c
c
c
Sifat-sifatnya
c
"cccc
)c)c
c
4cccccccc
cc c
c
c
c
c
c
Kaedah Bacaan
c
cccc
ccc8c
cc8cccc c
c
Tujuan

1 c7c
cc
c c
- c c 
c 
c c 2c c c

 c

Teknik Mengajar

1cc(
ccc
ccc
ccc
c
c
c 
c c c 

 c + 
 
c c c c
c c c c c c c 

c c
 c
c
3 c 0c 
c c c c c c 
c c
cc c
4 3c 
c c 
c c c c
c 
 
c c c c

ccccc)cc cc
5 + 
c c c 
c c c c
c 
 
c c 
c c 
c
c c +c c c 
c )c
c c
6 0cccc 
ccccc
 
 
c 
c c c c c c c
 
c c 
c 
c c 

c c c

ccc c0ccc
c 
 
ccc
ccccccc &c c
c
c
c
c
Kelemahan
c
"cccc 
 
ccccccc
c c c 
 
c c c c
 c
c
4c c 9c c c c c c c c c c c
 + 
 
c c c c c c c c c c
ccccc c
5cccc cc 
 
cccccc
c c c c c 
c c c c c c
cc 
 
cccccccc


cccc 
 c
c
c
Kaedah Terus
c
c
cc c c c c 
c
c cc c c
cc&c
cccc
ccc c
c
c
Tujuan
c
"c c c 
 
c c c c 
c
c
c

ccc c
c
4ccc 
 
cccc 
ccc

cc
 c
c
c
c
Teknik Mengajar
c
"c c + 
c c c c c c 
 
c c 
c
c c c c 
 c c 
c c
ccc c cc
c)c ccc

c
c
cc 
 
c 
ccc c
c
4c cc
ccc)c cc
c
c
cc
c
c

c
&cc c
c
5c+ 
cc 
c
c)ccccc 
c
ccc 
 
cc c7c
cc 
ccc

cc c
c
6c c 0c c c c 
c c c c
ccccc c
c
 
c
"c + 
c c c c c c c 
c
 
 
c c c c &c c
 
c c 
22)c c 
c 
c

cc

c
4c + 
 
c c 
c c c c c
 

ccc c
5c c
ccccccc
cc
) c :c c c c 
c c c c
 
c c
c
Kelemahan-kelemahan
c
c
"c c c 
c c c c c c 
 
c c
c c c c 9c c 
c 
c c
)c c c c 

c c c ,c c 
c 


c c c c c 

c c c c c
c 
cccccc c
c
4ccc
ccc
cc 
ccc
cc
cccc
ccc
cccc 
cc
c
c 
c
c
5c 0c c c c c c 
c c
c c )c c c 

c c c c c


c c c c c 
c c 

c c
 c
c
c
c
c
Kaedah Kod Kognitif

c
: c 0c c 

c c 
c c c c )c 
c 
c c
c
ccc
 c
c
ccccccc c 
c &c c 
c c

c
c c 
c c c +c c c
c c c 
c c 
)c c c  
c c
c 
c c c c

c c c
c ccc c
c
cccc+cc c 
c !c "#$"c c c
c &c cc c
cc
c
cc*cc
c
"c c c 
c c c c c c c 
 c
4c 0ccc
)
c
5c +ccc
cc c
6c cccc
 c
c
c
c c c c c c c c 
c 
c
 
cc!cccccc
c
c 
c 
c c c )c c c
cccc
c
c
c c c c c c c c 
c
 
ccc c
c c c 

c 
c 

c c

cc
cccccc

 c
c c 
ccccc

cccc
)c)c
c 
c c c c c c c

c
c c
c
c
c
c
3c 
c c c c 
c 
c c

c '
c c

c c 'c cc
cc
c

ccccc
c) c
c 
c c c 
/
/c 
c 

c
cc
ccc
c
c
c

ccc
c c c c )c 
c c
c c c
 
c c c c c c c c c
c c 
c 'c c c c c c c c c c c 

c c
c 
)c c 
)c ) c c c 

c c c 
c


c c c 
c 
c 
c 
c c
 c
c
c
cccc3c 
c c 
c c c 
c c


c c c c c c 
c 
c c

c
ccccc 
c
c
ccc9c c c c c 
c c 
c &c c c
c 
c c c c

c c
c 
c c 
ccccc

c 
cc
c c c
 c + 
c 

ccc c c

cc)cc
ccc
cccc
c c c c + 
c c c c c
ccc
cc
 c
c
c
c
c
c
c
c
c
Kaedah Oral ±Aural ( Dengar ±tutur )
c
c
ccccccc

cccc
c'
ccccc
)/c c c 
c c  c c c 
c c c
 c c
c c c c c 
c 
c 3c c
c c c c 
c
c c 
c 
c c
c c +

c c c )c c c c c
c 
c c c c 0c c
c c c
cc'cc cc
cc
c ccc 
c
 c
c
c c c '
c c c c 3c c c
c c c c
c 
c c c c 
c
c c3ccccc&cccc
c c
 c c c 
c c 
c 
c

c )c c c 
c c 

c +

c c
c 
c c c cc &cc c c c
c 
 c c c 
c c c 

c c c
)
ccc cc c
c
c c 
cccc
ccc.c
 c c c c c &c c c c c
 
cccccc
cccc
 c
c
c
c Tujuan Kaedah Oral-aural ( Dengar-Tutur )
c
c
 )c c 
c c c c c c c c
 
c 
c c 
c c c c *c

cc

cc ccccccc
c
c

c
c c

cccc c
c c 
c c c c c c c c c
 
ccccccc c
c
c
c
c
c
c
Kaedah Komunikatif
c
c
"c c c 
c 
c 
c + 
c c c c 
cc
c c 
c c 
c 
c c 
c 
c c
c c 
c 
c 
c c c c

c 
c c c 'c c c 
c )c c

c 
c c 
c c c 
c
c c !c c c c 
c c )c !c c
ccccccc
c
4c 

ccccc 
 
cc
c
c c 
c 
c 
c 
c 
c

c c c c c 
c 
c

c c c cc
c 
c c c c 
c 
c c

c c 
c c 

c c c

 c c 
c c c 
c c
c .c c c 
c
c c 
c &&
c c c c

c c c 
c c 

c c c c
 
c
5c + 
c c c c c c 
c


ccccc&c c
6c + 
c c c c 
c c c
.c c c c c c 

c c c
 
c 
c c c ..c c


cccc c
%c c c c c c c c c
c 
c 
c c c c

c c 
c c 
 c c c 
c c

c 
c c 
c c 
c c
c 
 
cccccc
c 
 c c c c c c

 c c c c 
c c c
c c c c c c 
 c c c
 
c c c c 

c
c 
cc
c c
;c .c c c 
c 
c c c c .c
c 
c 
c c c c 
c 
c )c
c c c c
c c 
 
c c c 
c c c 
c 
 
c
c c c 

c c c c
ccc
.ccc

cccc
c
 c
$c 0
cc 
c
cccc
c 
 
c c c 

c 
c c
c & c c &c c c c
ccc 
 
cc

c
cc
. c
Îc c c c c 
c c c
c c 0c c c c c 
c
 ccc!cccc 
c
c

c c c c 
 (
c c
 c c 
c c c c c
.c 
 + 
c c c
c 
c

c 
 
c c 
c c c c 
c
c 
<c c c 
c c c
c c 
c &c c c c 
c
cccccc 
 c
c
c
c
c
c*c
0

c c c )c c ..c 
c c
 
c c c 
c c c 
c 
c c
 c
:cccc
ccc

c
c
c
c
TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN
c
cc c c c c c c .c c 
c c
c c 
 c ,c 
c c c 
c c c 0c c

 c c c c )c 
c c c c

 c c 
c c 
c c c c c c
 
c 
c c c c c 
c c
c
c
c
c
ccc.ccc
ccccc
cccc c
c
c 0
cc 
c 
c c 
c c c cc
ccc

cc 
c
 c
c
c
1 ) TEKNIK BERSOAL JAWAB
c
c c 
c &c c c 
c c 
c c
c 
c c c 
c c c 
c c (
c 
c
c c c c 
c c c c c c c c
ccc
c& c
cc
cccc

 c c c c c c c c ))c c c
c
ccc
ccc))cc
 c ccc ccc
c
c
c)
ccc
c
ccc 
c
c
c c c c c c 
c 
c c c
c 
c 
c c c & 
 c 0c c c c
c c 

c 
c c c 
c c 
c
c c )
 c ,c c c 
 c c c c c
c 
c cc c )
cc c c 
c c 
c

cccccc
c
ccc 
 c cc
c c c c 
c c c c 
c

ccccc
ccc
c

c
c &cc
cc 
c
c
*c
c 
c c c c c c c 
c c
c
c &ccc
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
-) TEKNIK MAIN PERANAN
c
c c 
c c c c c c c c c
 
c c 
c c c c c 
c c

c c c c 
c c 0c c c 
c
c 

c 
c 
c c c c c
c c c c c 
c 
 c c 
c
c c c c =c c 
>c c c =c 
>c c
c 
c .c 
c c c c c c
 c
c
c c
ccccccccc
c 
c c +
c c 
c c c 
c c c
c c c c c c c 
c c 
c
cc
cc)c.c
c

cc ccc 
cc c
c
c
c
.c*c
c c )
c c 
c c .c c 
c c c c
ccc
cc
c 
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
3) TEKNIK MENGHAFAZ DAN LATIH TUBI

c )/c c c c c c c 


c c c
c c c 

c c c c c c c
c 

c ?c c 
c c c c c

c c c 
c c +c c c c c c c

ccc
c c
c
c)/cc
cccc
c*cc
c
c !ccc 
  c*cc
c 
ccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccc
ccccc
c c
ccccccccccccccccccccccccc
c
c
c !ccccc  
  c*cc
c 
ccc
ccccccccccccccccccccc
ccccc 
cc ccccccc
ccccccccccccccccccccc 
cc
cc cc
c
c
c !cccccc     c*c,c
cc

 cccccc
ccccccccccccccccccccccccc
 c
c
c !ccccccc  
  *c,c
c
cc
cccccccccccccccccccccc

cc
c)/c c+ 
ccc
ccccccccccccccccccccccc
c

cccc 
cccc
ccccccccccccccccccccccc cc cc
c
c
cc
3c c c c c ))c c c c 
 c
 cccc
)ccc
c
ccc
cc c ccccccc
c 
c c c c c c c c c c
c
cc
ccc
cc
ccc))cc c
c
c 
c c c c c c c )/c c c c
c 
c c c c
c 
)
c c c c 
)c 
c 1c c
 
c c c c 
c c c c c c c
c c c c (
c c 
c c &c c c c
cc
cccc
c cc 
cc
cccc cc
cc c
c
c
c*c
c0cc/ccc)/ccccc
cc0
cc'c..ccccc
 c
c
c
c
c
c

4) TEKNIK PENYELESAIAN MASALAH


c
c c c c c c c 
c c
c c &c c c 
 c c c c 
c c 
c
c
c cc c c  c &c !c "#55cc
cccccccccc*c
c
!cc Kenal masalah

c 0ccc
c 
cccccc
c cccc
cccc
 cccc
c cc 
ccccccc
c 
ccc) ccccc
c cc c &cc
ccccc
c c
c
c& c

c 
cc
c cccc c
c
c