Anda di halaman 1dari 4

Name: Court: Seeming:

Player: Seelie Legacy: Heritage:


Chronicle: Unseelie Legacy: House:
Attributes
Physical Social Mental
Strength ___________OOOOO Charisma___________
OOOOO Perception___________
OOOOO
Dexterity ___________
OOOOO Manipulation__________

OOOOO Intelligence__________

OOOOO
Stamina ___________ OOOOO Appearance___________

OOOOO Wits______________ OOOOO

Abilities OOOOO

Talents Skills Knowledges


Alertness___________OOOOO Crafts_____________OOOOO Computer___________ OOOOO
Athletics___________OOOOO Drive______________ OOOOO Enigmas____________ OOOOO
Brawl_____________OOOOO Etiquette___________OOOOO Investigation_________
OOOOO
Dodge_____________OOOOO Firearms____________OOOOO Law_______________OOOOO
Empathy___________OOOOO Leadership__________OOOOO Linguistics___________
OOOOO
Expression__________OOOOO Melee______________ OOOOO Medicine____________ OOOOO
Intimidation_________
OOOOO Performance_________OOOOO Mythlore___________OOOOO
Kenning____________ OOOOO Security_____________
OOOOO Occult_____________OOOOO
Streetwise___________
OOOOO Stealth______________
OOOOO Politics____________OOOOO
Subterfuge___________
OOOOO Survival____________OOOOO Science____________OOOOO

Advantages
Backgrounds Arts Realms
__________________OOOOO __________________OOOOO Actor______________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Fae_________________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Nature______________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Prop_______________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Scene______________
OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO Time______________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO
Other Traits Glamour Health
__________________OOOOO O O O O O O O O O O
__________________OOOOO
__________________OOOOO Bruised
__________________OOOOO Hurt -1
__________________OOOOO Injured -1
__________________OOOOO Willpower Wounded -2
__________________OOOOO O O O O O O O O O O
Mauled -2
__________________OOOOO Crippled -5
__________________OOOOO Incapacitated
__________________OOOOO
__________________OOOOO
__________________OOOOO Banality Experience
__________________OOOOO
__________________OOOOO O O O O O O O O O O

Fellowship/Household:___________________ Societies/Guilds:_______________________
Master/Leige Lord:____________________ Motley:______________________________
Merits & Flaws
Merit/Fae Gift Type Cost Flaw/Faerie Mark Type Bonus
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
__________________ ___________ ____ __________________ ___________ ____
Other Traits
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO
__________________OOOOO __________________OOOOO __________________OOOOO

Chimerical Items Experience


Item Cost
_______________________________ ____ TOTAL:
_______________________________ ____
_______________________________ ____
_______________________________ ____ Gained From:___________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
_______________________________ ____ ____________________________________
TOTAL SPENT:_______________________
Chimerical Companions Spent On:_____________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Combat
Weapon/Attack Diff. Damage Range Rate Clip Conceal Armor
Class:__________________
Rating:_________________
Penality:________________
Description:
______________________
______________________
______________________
Expanded Backgrounds
Allies Fame
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Contacts Influence
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Faerie Blood Resources
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Faerie Mentor Second Sight
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Other(______________) Other(______________)
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

Possessions
Gear(Carried) Equipment(Owned)
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
Treasures Misc
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

Freeholds
Location Description
_____________________ _____________________________________________________
_____________________ _____________________________________________________
_____________________ _____________________________________________________
History
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Date Ennobled:_____________ Secret Societies:______________________________________

Description
Age:______________________ _________________________________________________
Apparent Age:______________ _________________________________________________
Date of Birth:_______________ _________________________________________________
Hair:_____________________ _________________________________________________
Eyes:_____________________ _________________________________________________
Race:______________________ _________________________________________________
Nationality:________________ _________________________________________________
Height:____________________ _________________________________________________
Weight:____________________ _________________________________________________
Sex:______________________ _________________________________________________

Visuals
Oath Bonds Chart Character Sketch