Anda di halaman 1dari 10

Bahagian A

(60 markah)
Jawab semua soalan

1. A, B dan C adalah istilah yang digunakan dalam reka bentuk.

A Reka bentuk
B Teknologi
C Reka bentuk dan teknologi

Padankan istilah itu dengan definisinya dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang


mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk


menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan

Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan


semulajadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem

(3 markah)

2. Rajah berikut menunjukkan satu teknik pembinaan objek.

Tandakan () bagi teknik yang betul dan (x) yang salah pada petak yang disediakan.

Penyatuan

Peleraian

Pembenaman

(3 markah)

1
3. A, B dan C adalah etika yang terdapat dalam reka bentuk.

A Selamat digunakan
B Mesra alam sekitar
C Jujur

Padankan etika itu dengan maksudnya dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Menggunakan bahan kitar semula supaya tidak membawa kesan negatif terhadap
alam sekitar

Menentukan harga produk dalam mencari keuntungan tanpa membebankan


Pengguna

Memberikan jaminan bahawa produk yang dikeluarkan telah diluluskan


oleh SIRIM

(3 markah)

Inovasi dalam reka bentuk

4. Tandakan () pada ayat yang berkaitan dengan pernyataan di atas (x) pada ayat yang tidak
berkaitan.

Kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru

Pengubahsuaian terhadap produk sedia ada

Penambaikan terhadap fungsi, bentuk atau corak sesuatu produk

(3 markah)

5. A, B dan C adalah istilah yang digunakan dalam pengurusan projek reka bentuk.

A Kos projek
B Skop kerja
C Tempoh masa

Padankan istilah itu dengan definisinya dengan menulis A,B dan C pada petak yang disediakan.

Tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek

Keseluruhan peruntukan kewangan yang dipersetujui bagi menjayakan projek.

Bidang kerja sesuatu projek reka bentuk.


(3 markah)

2
6. Tandakan () bagi cara untuk mengenalpasti masalah yang betul dan (x) yang salah pada petak
yang disediakan.

Pengalaman diri sendiri

Perdagangan

Pemerhatian
(3 markah)

7. Tandakan () bagi pernyataan yang menerangkan tentang bentuk lakaran 3 Dimensi (3D) yang
betul dan (x) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Menunjukkan gambaran sebenar objek yang ingin dibina

Lakaran ini tidak berstruktur

Terdapat lebih daripada satu permukaan

(3 markah)

8. Rajah berikut menunjukkan alatan dan bahan yang digunakan untuk mencantum mock up atau
model.

Padankan alatan dan bahan itu dengan kegunaannya dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.

Digunakan untuk mencantum plastik, mounting board dan kadbod.

Digunakan untuk mencantum serta menghasilkan corak yang menarik.

Digunakan untuk mencantum permukaan pelbagai jenis bahan mock-up seperti


kayu, fabrik dan plastik.
(3 markah)

3
9. Nyatakan jenis kos bagi item di bawah ini dengan menulis A, B dan C di petak yang sesuai.

A Kos bahan B Kos upah C Kos overhead

Bilangan pekerja

Cat penyembur

Bil air
(3 markah)

10. Tandakan () bagi tiga kriteria utama yang mesti dipatuhi oleh pereka bentuk semasa menilai
mock-up pada petak yang disediakan

Mematuhi ketepatan rupa bentuk

Memenuhi cita rasa pelanggan

Memenuhi kehendak pengurus projek

(3 markah)
11. Rajah yang berikut menunjukkan paksi lakaran oblik.

Nyatakan paksi di A, B dan C.


A:___________________________________________________________
B:___________________________________________________________
C:___________________________________________________________
(3 markah)

12. Tandakan () bagi pernyataan tentang proses rendering yang betul dan (x) yang salah pada petak
yang disediakan.

Satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gaya visual lakaran objek
yang lebih realistik.

Untuk memaparkan permukaan rata supaya kelihatan melengkung.

Untuk menghasilkan lakaran dalam bentuk 2D.

(3 markah)

4
13. Tandakan () bagi penyataan yang betul dan (x) bagi pernyataan yang salah.

Lakaran oblik dilakarkan berpandukan dua paksi asas, iaitu


paksi menegak dan paksi surut.

Lakaran isometrik adalah lakaran piktorial yang mengambarkan


keseluruhan pandangan dalam bentuk 3 Dimensi (3D), iaitu pandangan
atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi.

Lakaran perspektif menghasilkan imej dalam 3 Dimensi (3D)


bagi menampak bentuk yang realistik.
(3 markah)
14. Padankan jenis lakaran dengan cirinya yang betul.

Jenis lakaran Ciri


Lakaran peribadi Membantu pelanggan memahami sesuatu konsep
rekaan yang disampaikan oleh pereka
Lakaran teknikal Lakaran awal yang tidak tersusun ketika
menyediakan konsep produk
Lakaran persembahan Lakaran ceraian, keratan rentas dan pelbagai sudut
pandangan
(3 markah)

15. Padankan pernyataan dibawah dengan jenis sistem pengairan fertigasi yang betul dengan menulis
A, B dan C pada petak yang disediakan.

A Sistem pengairan percikan


B Sistem pengairan titis
C Sistem pengairan semburan kabus

Larutan baja disalur terus ke zon akar pokok

Larutan air jatuh seperti air hujan

Larutan air disembur seperti kabus


(3 markah)

16. Tandakan () pada komponen asas sistem pengairan fertigasi yang betul dan (x) bagi yang tidak
berkaitan pada petak yang disediakan.

Sumber

Alur keluar

Alat pengatur masa


(3 markah)

5
17. Tandakan () bagi media tanaman sistem fertigasi dan ( x ) bagi yang salah pada ruang jawapan.

Tanah loam

Coco peat

Sekam padi

(3 markah)

18. Senaraikan tiga aksesori dalam reka bentuk fesyen.


i. ___________________________________________________________
ii. ___________________________________________________________
iii. _______________________________________________________________

(3 markah)

19. Tandakan () bagi teknik cantuman yang digunakan pada rekaan kasut kanak-kanak di bawah dan
( X ) bagi yang salah pada ruang jawapan.

Kaedah sulaman

Kaedah jahitan

Kaedah tampalan

(3 markah)

20. Susunkan langkah-langkah yang betul dalam proses reka bentuk dengan menulis 2, 3 dan 4.
Langkah 1, 5, 6 dan 7 telah diberi dalam ruang jawapan.

Menyediakan Memotong Mengukur Menanda Mencantum Kemasan Mendraf


bahan dan alatan
1 5 6 7
(3 markah)

6
Bahagian B
(40 markah)
Jawab semua soalan

1. Rajah berikut menunjukkan sebuah mock-up bagi produk reka bentuk.

Berdasarkan rajah itu,

a) Nyatakan maksud mock-up

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(2 Markah)

b) Nyatakan tiga kriteria yang terdapat pada mock-up itu.

(i) _________________________________________________________

(ii) _________________________________________________________

(iii) _________________________________________________________

(3 Markah)

c) Nyatakan tiga bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan mock-up itu.

(i) _________________________________________________________

(ii) _________________________________________________________

(iii) _________________________________________________________

(3 Markah)

d) Nyatakan dua kaedah untuk menguji produk

(i) _________________________________________________________

(ii) _________________________________________________________

(2 Markah)

7
2. Rajah berikut menunjukkan satu contoh beg.

Berdasarkan rajah itu,


(a) Lakarkan imej tiga dimensi (3D) bagi beg tersebut.

(5markah)

(b) Nyatakan dua teknik yang boleh digunakan untuk menjadikan lakaran ojek tersebut lebih
realistik.

(i) _________________________________________________________

(ii) _________________________________________________________

(2 markah)
(c) Nyatakan tiga kriteria pemilihan lakaran yang terbaik.

(i) _________________________________________________________

(ii) _________________________________________________________

(iii) _________________________________________________________

(3 markah)

8
3. Ain Safiyah menghasilkan satu produk reka bentuk skirt untuk golongan remaja yang mempunyai
bentuk badan gempal dan rendah. Dia tidak pasti untuk memilih jenis garisan yang sesuai untuk
skirt tersebut.

Berdasarkan rajah A dan B,


(a) Pilih dan tentukan jenis garisan mana yang sesuai untuk reka bentuk tersebut.

____________________________________________________________________

(1 markah)

(b) Terangkan alasan pemilihan jawapan anda dengan membuat perbandingan antara dua jenis
garisan.

Rajah A Rajah B
(i) (i)

(ii) (ii)

(iii) (iii)

(6 markah)

(c) Selain garisan, nyatakan elemen lain yang perlu dipertimbangkan oleh Ain Safiyah untuk
menghasilkan reka bentuk fesyen.

(i) ____________________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________________

(3 markah)

9
4. Rajah berikut menunjukkan satu lakaran sistem fertigasi.

(a) Analisiskan lakaran reka bentuk fertigasi tersebut berdasarkan elemen berikut.

Elemen reka bentuk Penerangan

Garisan

Rupa

Tekstur

Saiz

(8 markah)

(b) Nyatakan dua teknik lakaran reka bentuk fertigasi yang anda tahu.

(i) _________________________________________________________________

(ii) _________________________________________________________________

(2 markah)

10

Anda mungkin juga menyukai