Anda di halaman 1dari 67

PANDUAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


KELAS BERCANTUM

MATA PELAJARAN
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

SEMAKAN 2017
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Cetakan November 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan


pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial,
tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi
dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk
dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara
elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara
lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian
Pendidikan Malaysia.

ii
MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN GURU-GURU YANG BERDAFTAR
DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MELAKSANAKAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM.

MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS
BERCANTUM.

Cetakan November 2016


Kementerian Pendidikan Malaysia

iii
ISI KANDUNGAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ....................................................................................... II


ISI KANDUNGAN ......................................................................................................................... IV
PANDUAN GURU ......................................................................................................................... V
1.0 PENGENALAN MATA PELAJARAN.......................................................................................... VI
2.0 PEMETAAN KURIKULUM MATA PELAJARAN..................................................................................... I
3.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM.......................................................... 34
3.1 Pengenalan .............................................................................................................. 34
3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred ........................................................ 34
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas ................................................................................................................. 35
3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan .................................................................................... 35
3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan ......................................................................................................... 35
3.2.4 Pengajaran Individu ........................................................................................................................ 36
3.2.5 Pengajaran Sosial ............................................................................................................................ 37

3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21.................................................................. 37


3.3.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Abad 21 ........................................................................................................... 38
3.3.2 Elemen-Elemen Yang Terkandung Dalam Pembelajaran Abad 21 .................................................. 40
3.3.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21. ............................................................................... 41

3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy) ............................................................. 48


3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas............................................................................................................... 49
3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri ............................................................................................................. 49
3.4.3 Peer Tutoring .................................................................................................................................. 50
3.4.4 Pengajaran Kumpulan ..................................................................................................................... 52
3.4.5 Kolaborasi Dari Pelbagai Pihak ........................................................................................................ 52

4.0 CONTOH RINGKASAN PENGAJARAN HARIAN................................................................................. 53


4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas .................................................................................... 53
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kumpulan ............................................................................ 54
4.3 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan .................................................... 57
RUJUKAN ..................................................................................................................................... 60
SENARAI PANEL PENGGUBAL ........................................................................................................... 61

iv
PANDUAN GURU

PENGENALAN
Panduan pengajaran dan pembelajaran (PdP) kelas bercantum ini disediakan
untuk membantu guru merancang, mengurus dan melaksanakan kelas
bercantum. Modul ini memberi peluang kepada guru untuk mendapatkan
maklumat tentang strategi dan kaedah pengajaran pelbagai gred yang digunakan
dalam kelas bercantum.

SASARAN PANDUAN
Guru yang melaksanakan kelas bercantum.

SUSUNAN KANDUNGAN PANDUAN


Panduan ini ditulis dalam susunan kandungan seperti berikut:

1. Falsafah Pendidikan Negara


2. Pengenalan Mata Pelajaran
3. Pemetaan Mata Pelajaran
4. Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum
5. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

v
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran

Penguasaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Abad ke-21


menjadi satu keperluan bagi pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah
masa kini yang dikatakan sebagai golongan Digital Natives (Prensky, 2001).
Antara ciri-ciri Digital Natives adalah golongan yang biasa menggunakan TMK
dalam kehidupan harian mereka. Trenda Pendidikan yang kini diberikan kepada
kurikulum yang menggabungkan Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics (STEAM) juga melibatkan pembelajaran ilmu TMK dalam pelbagai
disiplin untuk menggalakkan inovasi (Horizon Report, 2017).

Namun begitu, Digital Natives ini memerlukan pengetahuan dan kemahiran


yang membolehkan mereka menggunakan teknologi untuk menjadi pelajar yang
berjaya. Literasi digital, atau pengetahuan serta kemahiran tentang bagaimana
menggunakan teknologi serta apa yang boleh teknologi lakukan untuk
memanfaatkan aktiviti harian mereka, perlu diberikan secara sedar dan
sistematik. Diharapkan murid-murid dapat pelajari TMK (learn about ICT) untuk
membolehkan mereka belajar melalui TMK (learn through ICT) dan belajar
dengan TMK (learn with ICT) sebagai persediaan mereka ke sekolah menengah
dan juga sebagai warga global digital yang efektif.

Dalam buku panduan ini, murid-murid akan berpeluang menguasai pengetahuan


dan kemahiran disiplin ilmu TMK di samping mengembangkan daya kreativiti
mereka. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran yang diaplikasikan dalam kelas
bercantum TMK adalah pembelajaran aktif, kolaboratif dan berasaskan projek
agar murid-murid dapat belajar dalam persekitaran yang berasaskan kehidupan
sebenar.

Matlamat

Buku Panduan Kelas Bercantum bagi mata pelajaran Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) menyasarkan untuk meningkatkan kemahiran dan
pengetahuan murid-murid tentang TMK dan bagaimana mengintegrasikan TMK
dalam kehidupan seharian mereka dengan cekap dan berkesan.

vi
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran

SK Tahun 4 dan Tahun 5

TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 4 Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
Dunia 1.0 Memperihal komputer 1.1 Menyatakan maksud 1.1 Menerangkan konsep pembelajaran bagi:
Komputer dan fungsinya komputer. rangkaian (Masa 1 Jam)
(25 waktu) menggunakan
Tahun 5 1.2 Mengenal dan 1.2 Menerangkan medium pendekatan secara
Tahun 5 1.0 Mengenal Rangkaian menyenarai jenis rangkaian: berkumpulan.
Sistem Komputer komputer. wayar dan tanpa wayar (pembelajaran
Rangkaian secara masteri
Dan Dunia 1.3 Mengenal bahagian- learning).
Internet bahagian penting
(16 waktu) komputer.
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Peta Bulatan (1.1)
Peta Dakap (1.2, 1.3)

Tahun 5
Peta Bulatan (1.1)
Peta Dakap (1.2)

Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


1.4 Menunjukkan 1.3 Menyatakan kegunaan pembelajaran bagi:
komponen pada unit rangkaian (Masa 1 Jam)
sistem seperti port
input dan output, menggunakan
Pemacu Cakera Liut, pendekatan secara
Pemacu Cakera Optik berkumpulan.

ii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
dan soket input arus (pembelajaran
ulang alik (AC). secara masteri
learning).

Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Pick and match
activity
(membuat padanan
gambar komponen
dengan nama) dan
membuat
pembentangan.

iii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 5
Aktiviti Round Robbin
dan Gallery Walk.

Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


1.5 Menerangkan maksud 1.4 Membuat ilustrasi pembelajaran bagi:
input, proses, output model rangkaian (Masa 1 Jam)
dan storan dengan
menggunakan analogi menggunakan
mudah. pendekatan secara
berkumpulan.
(pembelajaran
secara masteri
learning).

iv
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Cadangan aktiviti:
Tahun 4
Melengkapkan
gambarajah (rujuk
lampiran 1) dan buku
teks MS 7.
Tahun 5
Membuat ilustarasi
menggunakan kertas
kosong/ google
drawing/ drawing
program.

v
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 4 Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
Dunia 2.0 Mengenal perisian 2.1 Menyatakan maksud 2.1 Menamakan peranti pembelajaran bagi:
Komputer komputer dan jenis perisian. rangkaian: (Masa 1 Jam)
(25 waktu) kabel rangkaian
kad antaramuka
Tahun 5 2.2 Menyatakan fungsi dan rangkaian (NIC) wireless menggunakan
Tahun 5 2.0 Memahami Fungsi contoh sistem card/adapter pendekatan secara
hab
Sistem Peranti Rangkaian pengendalian. suis (switch) berkumpulan.
Rangkaian Komputer modem (pembelajaran
penghala (router)
Dan Dunia Titik Capaian Tanpa secara masteri
Wayar (Wireless Access
Internet learning).
Point)
(16 waktu)
2.2 Menerangkan fungsi
Cadangan aktiviti:
peranti rangkaian

Tahun 4
Peta bulatan (2.1)

vi
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 5
Peta dakap (2.1)
peranti berserta
nama.

Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


2.3 Menyatakan fungsi dan 2.3 Menilai dan pembelajaran bagi:
contoh perisian membanding (Masa 1 Jam)
aplikasi. keupayaan peranti
rangkaian menggunakan
2.4 Menyatakan fungsi dan pendekatan secara
contoh program utiliti. berkumpulan.
(pembelajaran
secara masteri
learning).

vii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Peta pokok (2.3)
rujuk lampiran 2 dan
buku teks MS 12
&13.

Tahun 5
Peta pokok (2.3)
rujuk lampiran 3 dan
buku teks MS.

viii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 4 Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
Dunia 3.0 Memahami peranti 3.1 Menerangkan maksud 3.1 Menyatakan maksud pembelajaran bagi:
Komputer komputer dan memberi contoh Internet (Masa 1 Jam)
(25 waktu) peranti input.
Tahun 5 3.2 Menyenaraikan menggunakan
Tahun 5 3.0 Mengenal Internet 3.2 Menerangkan maksud perkhidmatan Internet pendekatan secara
Mengenal dan memberi contoh berkumpulan.
Rangkaian peranti output. (pembelajaran
Komputer secara masteri
(16 waktu) learning).

ix
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Peta pokok rujuk
lampiran 4
buku teks MS 17.

Tahun 5
Peta pokok rujuk
lampiran 5 buku teks
MS 20,21,22,23 dan
24.

x
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
3.3 Menerangkan maksud 3.3 Mencari maklumat pembelajaran bagi:
dan memberi contoh menggunakan (Masa 1 Jam)
peranti storan. pencarian Boolean
(AND,OR), berfrasa ( menggunakan
) atau simbol ( *) pendekatan secara
berkumpulan.
(pembelajaran
secara masteri
learning).

Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Melengkapkan peta
pokok di lampiran 5.

xi
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 5
Amali:
Menggunakan
pencarian Boolen,
berfrasa dan simbol
yang ditetapkan oleh
guru.

Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


3.4 Menyenaraikan 3.4 Menyebarkan pembelajaran bagi:
perkakasan dan maklumat (Masa 1 Jam)
perisian komputer menggunakan mailing
dengan menggunakan list dalam buku alamat menggunakan
aplikasi hamparan e-mel. pendekatan secara
elektronik bagi membeli berkumpulan.
satu set komputer

xii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
berdasarkan risalah Cadangan aktiviti:
senarai harga
Tahun 4
Menyelesaikan
soalan situasi rujuk
lampiran 6 dan buku
teks MS 20 dan 21.
Menaip semula
jawapan ke dalam
aplikasi hamparan
elektronik.

Tahun 5
Menggunakan peta
alir cara kerja dan
membuat aktiviti
hands on.

xiii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 4 Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
Dunia 4.0 Memahami ukuran 4.1 Menerangkan maksud 3.5 Mengelas jenis laman pembelajaran bagi:
Komputer data data. web: komersial, (Masa 1 Jam)
(25 waktu) peribadi, organisasi,
4.2 Menyatakan unit hiburan, berita dan menggunakan
Tahun 5 piawai ukuran data bit, social pendekatan secara
Mengenal bait, kilobait, megabait berkumpulan.
Rangkaian dan gigabait. 3.6 Menyenaraikan (pembelajaran
Komputer kebaikan dan secara masteri
(16 waktu) keburukan Internet learning)

Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Menggunakan peta
pokok dan hamparan

xiv
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
elektronik yang telah
disediakan.

*berikan sifir
penukaran ukuran
data
Contoh:
1 1024
2 2048
3
4

Tahun 5
Melengkapkan peta
pokok di lampiran 7

xv
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
dan rujuk buku teks
MS 35.
Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
4.3 Menukarkan ukuran 3.7 Menghasilkan laman pembelajaran bagi:
data Kilobait (KB) ke blog persatuan atau (Masa 1 Jam)
Bait. kelab secara
berkumpulan. menggunakan
4.4 Menukar ukuran data pendekatan secara
Megabait (MB) ke berkumpulan.
Kilobait (KB). (pembelajaran
secara masteri
4.5 Menukar ukuran data learning).
Gigabait (GB) ke
Megabait (MB).

xvi
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Murid melengkapkan
lembaran kerja yang
diberikan oleh guru.
Tahun 5
Murid dibimbing
untuk:
Mendaftar laman
blog.
Mengakfifkan akaun
blog melalui email.
Log masuk ke dalam
blog masing-masing.

xvii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
*Murid yang berjaya
membimbing rakan
yang lain.

Murid boleh : Pengajaran dan


4.6 Menghubungkait fail pembelajaran bagi:
data dan bait. (Masa 1 Jam)
4.7 Menyatakan dan
membandingkan saiz menggunakan
fail. pendekatan secara
4.8 Menggunakan aplikasi berkumpulan.
Notepad untuk

xviii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
membandingkan saiz Cadangan aktiviti:
fail satu perkataan dan
satu ayat. Tahun 4
Menjalankan aktiviti
menggunakan
notepad bagi
membandingkan saiz
fail satu perkataan
dan satu ayat.

Tahun 5
Menyambung
tugasan membina
blog bagi
menghasilkan laman
blog persatuan atau

xix
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
kelab secara
berkumpulan.
Tahun 4 Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
Dunia 5.0 Menjaga keselamatan 5.1 Menggunakan perisian 1.1 Mengenal pasti jenis pembelajaran bagi:
Komputer data dan komputer anti virus untuk data (Masa 1 Jam)
(25 waktu) mengimbas komputer.
Tahun 5 5.2 Menggunakan kata 1.2 Menghasilkan menggunakan
1.0 Memahami Data dan laluan untuk maklumat dari data pendekatan secara
Maklumat keselamatan data. yang dikumpul berkumpulan.
5.3 Melakukan (pembelajaran
Tahun 5 2.0 Mengkaji Sistem defragmentasi 2.1 Menerangkan maksud secara masteri
Mengenal Pangkalan Data terhadap storan luaran. dan ciri-ciri pangkalan learning)
Rangkaian data
Komputer
(16 waktu)

xx
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
2.2 Menyatakan contoh Cadangan aktiviti:
pangkalan data yang Tahun 4
mudah Hands On 3 stesen
Stesen 1
Mengimbas
menggunakan anti
virus
Stesen 2
Menggunakan kata
laluan
Stesen 3
Melakukan
defragmentasi

Tahun 5
Pembelajaran Kendiri

xxi
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Tahun 4 Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
Eksplorasi 1.0 Mengkaji multimedia 1.1 Menyenaraikan elemen 2.3 Menentukan jadual, pembelajaran bagi:
Multimedia multimedia (teks, imej, rekod dan medan. (Masa 1 Jam)
audio, video dan
Tahun 5 animasi). 2.4 Menentukan jenis menggunakan
Mengenal medan dalam pendekatan secara
Rangkaian 1.2 Membuat pangkalan data (Teks, berkumpulan.
Komputer perbandingan saiz Tarikh dan Nombor)
(16 waktu) format fail bagi setiap Cadangan aktiviti:
elemen multimedia 2.5 Menghasilkan
seperti untuk teks, imej pangkalan data secara Tahun 4
(jpeg, bmp, tiff), audio lakaran di atas kertas Menggunakan peta
(mid, wav, mp3) dan pokok. Di bawah
video (avi, mpeg). peta pokok murid
diminta untuk:
Mencatat saiz format
fail seperti mana
xxii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
1.3 Membezakan yang diberikan oleh
guru.
persembahan linear Susun semula
dan tak linear. mengikut saiz fail
secara menaik atau
menurun.

Tahun 5
Murid menghasilkan
lakaran pengkalan
data di atas kertas
dengan panduan
daripada guru.
Dari hasil lakaran
murid perlu
menentukan:
Jadual, rekod dan
medan.

xxiii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Jenis medan sama
ada teks, tarikh dan
nombor.

Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


2.0 Menggunakan aplikasi 2.1 Menggunakan aplikasi 3.1 Membina jadual pembelajaran bagi:
khusus untuk membina penyunting grafik untuk menggunakan jenis (Masa 1 Jam)
bahan multimedia menghasil dan data teks, tarikh dan
menyunting imej dalam nombor menggunakan
Tahun 5 format *.jpeg. pendekatan secara
3.0 Membangunkan Sistem 3.2 Memasukkan data berkumpulan.
Pangkalan Data menggunakan jadual (pembelajaran
secara masteri
learning)

xxiv
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Cadangan aktiviti:

Tahun 4
Aktiviti hands on.
Murid diminta untuk:
Menyunting imej
berdasarkan tema
yang diberikan oleh
guru
Menyimpan imej
dalam format jpeg.
Contoh tema:
Sekolah saya

Tahun 5
Aktiviti hands on.
Murid diminta untuk:
Membina jadual
menggunakan jenis

xxv
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
data teks, tarikh dan
nombor.
Memasukkan data ke
dalam medan
(perisian pengkalan
data).
Contoh:
MS Access.

Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


2.2 Menggunakan aplikasi 3.3 Membina borang pembelajaran bagi:
penyunting audio untuk (Masa 1 Jam)
menghasil dan
menyunting audio menggunakan
dalam format *.wav, pendekatan secara
*.wma, *.midi atau berkumpulan.
*.mp3.

xxvi
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Cadangan aktiviti:
Tahun 4
Aktiviti hands on.
Murid diminta untuk:
Menyunting audio
berdasarkan tema
yang diberikan oleh
guru.
Menyimpan audio
dalam format *.wav,
*.wma, *.midi atau
*.mp3.
Contoh tema:
Sekolah saya

Tahun 5
Aktiviti hands on.
Murid dibimbing
untuk membina
borang

xxvii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
menggunakan
perisian pengkalan
data yang telah
ditetapkan.

Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


2.3 Menggunakan aplikasi 3.4 Menambah rekod pembelajaran bagi:
penyunting video untuk menggunakan borang (Masa 1 Jam)
menghasil dan menggunakan
menyunting video 3.5 Menyunting rekod pendekatan secara
dalam avi, wmv atau menggunakan borang berkumpulan.
mpeg
Cadangan aktiviti:
Tahun 4
Aktiviti hands on.
Murid diminta untuk:
Menyunting video
xxviii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
berdasarkan tema
yang diberikan oleh
guru.
Menyimpan video
dalam format avi,
wmv atau mpeg.

Tahun 5
Murid diminta untuk
menggunakan
borang yang telah
dibina untuk:
Menambah rekod
sekurang-kurangnya
5 rekod lagi.
Menyunting
sekurang-kurangnya
5 rekod sedia ada.

Soalan KBAT

xxix
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
Apakah beza antara
menambah rekod
dengan menyunting
rekod?

Tahun 4 Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan


3.0 Membangunkan 3.1 Melakar papan cerita 3.6 Membuat carian pembelajaran bagi:
persembahan bagi menyediakan (Masa 1 Jam)
multimedia interaktif tak persembahan menggunakan
linear multimedia interaktif tak pendekatan secara
linear. berkumpulan.

Cadangan aktiviti:
3.2 Membangunkan
persembahan Tahun 4
multimedia yang Murid membuat
lakaran papan cerita
xxx
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
mengandungi pada lembaran kerja
yang diberikan oleh
sekurang- kurangnya guru.
tiga elemen Murid
membangunkan
multimedia. papan cerita
menggunakan
perisian
persembahan
multimedia yang
mengandungi
sekurang-kurangnya
3 element
multimedia.

Tahun 5
Murid membuat
carian secara query
sepertimana yang
dikehendaki guru dan

xxxi
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
membuat catatan
terhadap hasil carian.
Murid boleh : Murid boleh : Pengajaran dan
3.3 Mempakejkan 3.7 Menjana Laporan pembelajaran bagi:
persembahan (Masa 1 Jam)
multimedia dengan menggunakan
nama yang sesuai. pendekatan secara
berkumpulan.
(pembelajaran
secara masteri
learning)

Cadangan aktiviti:
Tahun 4
Murid mempakejkan
persembahan
multimedia yang

xxxii
TAJUK/ CATATAN
BIDANG/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TEMA/ TAHUN 4 TAHUN 5
NILAI
telah siap diedit ke
dalam bentuk CD.
Murid menguji lari
hasil yang telah
dibuat.

Tahun 5
Murid mencetak hasil
carian melalui query
seperti yang telah
ditetapkan oleh guru.

xxxiii
3.0 Pengajaran Dan Pembelajaran Kelas Bercantum
3.1 Pengenalan
Kelas bercantum mempunyai bilangan murid yang kecil dan terdiri daripada
murid daripada tahun persekolahan yang berbeza. Proses pengajaran dan
pembelajaran dalam kelas bercantum perlu mengambil kira keperluan murid
yang berbeza daripada aspek kebolehan, minat dan tahap pemikiran.
Sehubungan dengan itu kaedah pengajaran pelbagai gred digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum. Umumnya, pengajaran dan
pembelajaran yang biasa dilaksanakan dalam pengajaran pelbagai gred adalah
Pengajaran Kelas, Pengajaran Kumpulan dan Pengajaran Individu. Strategi
pengajaran dan pembelajaran seperti penggabungjalinan, penyerapan,
pemulihan dan pengayaan perlu diubahsuai berdasarkan keperluan murid yang
pelbagai.

Murid dalam kelas bercantum mempunyai unsur-unsur kepelbagaian yang perlu


diambilkira oleh guru ketika merancang proses pengajaran. Unsur-unsur
kepelbagaian mereka adalah seperti berikut:

i. Umur
ii. Kebolehan
iii. Tahap perkembangan
iv. Latar belakang
v. Pengalaman
vi. Motivasi
vii. Minat

3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred


Pengajaran pelbagai gred digunakan dalam kelas bercantum untuk
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut adalah
lima jenis pengajaran pelbagai gred yang digunakan dalam kelas bercantum:

34
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas
Guru menyampaikan pelajaran kepada semua murid yang berada dalam bilik
darjah kelas bercantum pada masa yang sama. Walau bagaimanapun,
pengajaran secara kelas ini hanya sesuai dilaksanakan untuk mata pelajaran
seperti Pendidikan Jasmani, Muzik, Pendidikan Seni dan Moral kerana guru
boleh menyampaikan maklumat am kepada murid.

3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan


Kaedah ini dijalankan dalam situasi guru mengajar murid dalam kumpulan
berasingan mengikut umur tertentu dalam sesuatu waktu. Guru akan mengajar
satu kumpulan murid secara kelas dan dalam waktu yang sama murid daripada
tahun persekolahan yang lain akan membuat kerja secara individu. Kaedah ini
disebut Kaedah Mengikut Tahun Persekolahan dengan tujuan
membezakannya dengan kaedah kumpulan kebolehan yang terdapat dalam
kelas biasa.

Kaedah ini boleh digunakan apabila terdapat peringkat kebolehan murid


mengikut tahun persekolahan sangat berbeza daripada aspek kemahiran dan
pengetahuan di dalam sesuatu bidang tertentu. Contohnya, bagi mata pelajaran
Bahasa Melayu, kemahiran membaca bagi sebuah kelas bercantum Tahun 2
dan Tahun 3, guru akan melaksanakan aktiviti bacaan dengan murid Tahun 2
dan kemudian, manakala murid Tahun 3 diberi buku atau teks untuk
pembacaan di ruang pembacaan senyap. Kemudian guru akan beralih kepada
Tahun 3 untuk melaksanakan aktiviti bacaan. Semasa melaksanakan kaedah
ini, guru digalakkan mengadakan aktiviti-aktiviti kumpulan.

3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan


Kaedah ini bermaksud guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan
dan menyampaikan pengajarann kepada kumpulan murid tertentu dalam satu-
satu masa. Setelah guru selesai membimbing satu kumpulan, guru akan
berpindah dan membimbing kumpulan yang lain; dan seterusnya bergilir-gilir
sehingga merangkumi semua kumpulan murid.

Terdapat beberapa cara yang sesuai untuk membentuk kumpulan :

35
(a) Kumpulan Mengikut Kebolehan Yang Sama

Murid yang lebih kurang sama tahap kebolehan diletakkan dalam satu
kumpulan. Kumpulan seperti ini sesuai untuk beberapa aktiviti dalam kemahiran
asas, aktiviti pengayaan dan pemulihan.

Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik.


Kaedah ini amat sesuai digunakan untuk mata pelajaran seperti Matematik,
Sains dan bahasa. Guru akan memerhati dan mencatat pencapaian murid
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan kemudian secara sistematik
akan membahagikan murid pada kumpulan-kumpulan tertentu berdasarkan
kebolehan mereka. Guru perlu lebih menitikberatkan keperluan murid daripada
kumpulan yang lemah.

(b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Murid daripada pelbagai kebolehan dan kecenderungan akan diletakkan dalam


satu kumpulan. Contohnya, ahli kumpulan yang terdiri daripada murid yang
pandai membaca, melukis dan merekacipta. Biasanya kumpulan seperti ini
dibentuk untuk menjalankan satu-satu projek. Oleh itu kumpulan yang
mempunyai pelbagai kebolehan dapat menghasilkan projek yang berjaya.
Lembaran kerja pula disediakan mengikut kebolehan murid.

3.2.4 Pengajaran Individu


Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan
diri dalam aktiviti pembelajaran. Guru mengambil kesempatan untuk
membimbing secara individu. Kaedah individu ini bermaksud pengajaran guru
adalah dikhususkan kepada seseorang murid yang tertentu dengan bahan
bantu mengajar atau lembaran kerja khas untuk murid berkenaan sahaja.
Kaedah ini bertujuan untuk mengembangkan secara optima potensi dan
kebolehan murid itu, dan dalam situasi kelas bercantum dimana bilangan
muridnya yang bersaiz kecil, kaedah ini merupakan kaedah paling efektif.

36
3.2.5 Pengajaran Sosial
Kumpulan ini berbeza dengan kumpulan yang dibentuk berdasarkan aktiviti
dan kumpulan pelbagai kebolehan kerana kumpulan ini dibentuk berdasarkan
kepada penyesuaian kanak-kanak itu sendiri dimana kanak-kanak diberi
peluang memilih kumpulan-kumpulannya sendiri berdasarkan minat dan
kecenderungan murid berkenaan serta dikelilingi oleh rakan-rakan yang
disenangi murid itu. Jenis-jenis aktiviti yang dibuat biasanya termasuklah
permainan, pelajaran muzik, drama atau pelajaran bercorak rekreasi; juga ata
pelajaran yang menekankan kemahiran psikomotor.

3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21


Pengajaran bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan pelajaran
atau ilmu pengetahuan kepada murid. Ia merupakan satu proses yang bermula
daripada persediaan untuk mengajar, melakukan pengajaran, menilai kembali
apa yang telah diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan
proses pengajaran itu. Pengajaran juga adalah rancangan guru yang sistematik
untuk membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Pembelajaran
ialah proses perubahan struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku
yang berbeza. Dari sudut kognitif, pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan
tingkah laku yang segera. Proses pembelajaran yang berlaku secara
berterusan akan membawa perubahan tingkah laku.

Pelbagai kaedah pengajaran yang telah digunakan oleh guru sejak berkurun
lamanya. Ini dilakukan untuk memastikan supaya murid mendapat
pembelajaran yang berkualiti dan berkesan. Kaedah pengajaran yang sering
diperkatakan masa kini adalah pembelajaran abad 21 seiring dengan arus
pembangunan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan inisiatif
pembelajaran abad 21 secara rintis pada tahun 2014 dan meluaskan
pelaksanaan ke seluruh negara mulai tahun 2015 selaras dengan transformasi
pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-
2025). Terdapat perbezaan antara pembelajaran konvensional dan
pembelajaran abad 21 iaitu:

37
Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Abad Ke-21
Dipimpin oleh guru Berasaskan murid
Pembelajaran langsung Pembelajaran koperatif
Menekankan pengetahuan, Menekankan kemahiran,
kandungan dan kemahiran proses dan pemikiran aras
asas. tinggi
Berfokuskan praktikal
Berfokuskan teori Menekankan kemahiran
Menekankan Kurikulum hidup
Aktiviti Individu Aktiviti berkumpulan

Merangkumi dalam bilik Melibatkan komuniti


darjah Pentaksiran formatif
Belajar untuk kehidupan
Pentaksiran sumatif
Belajar untuk sekolah

3.3.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Abad 21


Pengajaran dan pembelajaran abad 21 turut menekankan 4 ciri iaitu:
(a) Komunikasi (Communication)
(b) Pemikiran kritis (Critical Thinking)
(c) Kolaborasi (Collaboration)
(d) Kreativiti (Creativity)

38
(a) Komunikasi

Murid digalakkan untuk memahami, mengelola dan menghasilkan satu


komunikasi yang efektif dalam pelbagai bentuk sama ada secara lisan atau
tulisan. Murid akan diberi peluang untuk menggunakan kemahiran komunikasi
ketika mengutarakan pendapat mereka sama ada dalam aktiviti berkumpulan
atau pun ketika bersama guru.

(b) Kolaborasi
Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan kemampuannya dalam aktiviti
berkumpulan, bakat kepimpinan, memainkan pelbagai peranan, memikul
tanggungjawab, menghormati pendapat orang lain, bertoleransi dan berempati
dengan orang lain.

(c ) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah


Murid dididik untuk berusaha menganalisa, menyelesaikan masalah dan
membuat keputusan.

(d) Kreativiti dan inovasi


Murid digalakkan untuk mencuba menghasilkan sesuatu yang baharu atau
membuat inovasi.

39
Secara rumusannya, murid kini perlu didedahkan dengan pelbagai situasi yang
menuntut mereka untuk menyelesaikan pelbagai pemasalahan supaya mereka
boleh menjadi modal insan yang kritis, berdaya saing dan mampu berhadapan
dengan cabaran globalisasi. Mereka juga perlu bijak berkomunikasi dan bekerja
dengan orang lain terutama ketika mereka berada di dalam alam pekerjaan.
Oleh itu, sistem pendidikan negara perlu menyediakan murid dengan ilmu dan
kemahiran ini bersesuaian dengan kehendak semasa.

3.3.2 Elemen-Elemen Yang Terkandung Dalam Pembelajaran Abad 21


Berikut adalah gambarajah yang menyenaraikan elemen-elemen yang
terkandung dalam pembelajaran abad 21.

Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil daripada pembelajaran abad 21 ialah:


bijak menyoal
berupaya membuat hubung kait
yakin berkomunikasi
mengambil risiko
ingin tahu

40
menjana idea
fleksibel
mendengar dan membuat refleksi
mampu bekerja dengan orang lain
mampu berfikir sendiri
menguasai kemahiran literasi
berani mencuba

3.3.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21.

Strategi kolaboratif dan kooperatif


Strategi koperatif dan kolaboratif memerlukan murid bekerjasama dalam kumpulan
bagi mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas dan berkomunikasi serta
berinteraksi antara satu sama lain secara beerstuktur.

Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu murid
berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan
satu hasil akhir (end product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran.
Pendekatan berstruktur dalam pembelajaran koperatif melibatkan proses mencipta,
menganalisis dan mengaplikasikan struktur dan tidak terikat kepada isi kandungan
pelajaran.

Ciri-ciri pembelajaran koperatif


Ganjaran kumpulan: ganjaran kumpulan menjadikan murid lebih bermotivasi
untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan
Tanggungjawab individu: mendorong murid membimbing rakan-rakan
sekumpulan dan semua ahli bertanggungjawab menguasai pelajaran
Peranan ahli
Interaksi
Kemahiran berkumpulan-menguruskan sebarang konflik yang timbul di dalam
kumpulan

41
Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang melibatkan satu
kumpulan murid yang bekerja bersama untuk mencapai hasil pembelajaran secara
bersama. Dalam pembelajaran kolaboratif terdapat tiga cara iaitu kolaboratif guru-
murid, kolaboratif murid, dan kolaboratif melalui ICT. Dalam Pembelajaran Abad 21,
pembelajaran kolaboratif penting kerana ia merupakan satu proses yang mencabar
murid berfikir, menyelesaikan masalah, mepunyai tujuan yang sama untuk mencapai
keputusan.

Pembelajaran
kolaboratif

Kolaboratif kolaboratif
murid-murid melalui ICT

Berkongsi membuat Perkongsian


pendapat keputusan maklumat

Ciri ciri pembelajaran kolaboratif


Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid- contoh
maklumat hasil carian internet
Perkongsian kuasa antara guru dan murid penurunan kuasa kepada murid
menentukan objektif sesuatu tugasan, menggunakan kreativiti mereka
menyiapkan tugasan, contohnya pengurusan grafik
Guru sebagai mediator- membantu murid mengaitkan maklumat baru yang
diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan
kepada situasi baru

Tambahan pula, pembelajaran ini berpotensi memenuhi gaya pembelajaran murid,


dan murid dapat mempelajari kemahiran interpersonal. Selain itu pembelajaran ini
menuju kepada perubahan dan murid bertoleransi sesama sendiri (Watson &
42
Battistich 2006). Dalam kelas bercantum, kaedah pembelajaran ini boleh digunakan
dalam menjalankan aktiviti kumpulan secara bersama-sama oleh murid. Murid
dibahagikan kepada beberapa kumpulan mengikut kebolehan mereka. Elemen yang
perlu di beri perhatian ialah minat, kebolehan dan umur mereka. Bagi murid yang
mempunyai aras yang lebih tinggi, isu yang lebih kompleks boleh dikemukakan di
mana ahli-ahli kumpulan akan berusaha untuk mencari penyelesaian yang sesuai.

Contoh pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang boleh digunakan dalam kelas
bercantum adalah jigsaw, gallery walk, perbincangan kumpulan, projek. Contoh:
Jigsaw Model.

Murid di bahagikan kepada kumpulan. Setiap murid akan belajar satu topik atau
kemahiran. Selepas itu kumpulan itu dibahagikan kepada kumpulan baru supaya
setiap kumpulan mempunyai wakil yang boleh mengajar satu topik atau kemahiran.
Kaedah ini sangat efektif untuk pembentangan isi kandungan . Murid dapat mengajar
murid yang lain dan pada masa yang sama dapat memupuk sifat kepimpinan. Semasa
pembelajaran ini berlaku, guru berpeluang mengajar kumpulan yang lain.

Pembelajaran kontekstual
Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu
yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia
pekerjaan. Pembelajaran kontekstual melibatkan murid sepenuhnya dalam proses
pembelajaran. Pembelajaran ini menekankan proses penglibatan murid untuk mencari
bahan-bahan yang mereka belajar dan kaitkan dengan kehidupan sebenarnya.
Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk
memberi kefahaman kepada murid kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu
sendiri melibatkan murid, pengajar dan bahan pengajaran. Pembelajaran kontekstual
ini bukan sekadar mendengar dan mengambil nota tetapi murid mengalami proses
pembelajaran secara langsung, iaitu menghubungkan isi pelajaran dengan dunia
sebenar, proses interaksi antara murid dengan murid yang lain serta menjadikan
situasi pengajaran di dalam kelas sebagai simulasi kepada kehidupan harian mereka.

43
Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada
murid. Guru dikehendaki melibatkan murid secara aktif dan menemui idea dan fakta.
Ini akan menjadikan murid dapat melibatkan diri secara menyeluruh dalam aktiviti dan
membentangkan hasil kerja mereka.

Contohnya: Pembelajaran eksperiential, pengalaman hidup sebenar, dan


pembelajaran aktiviti. Kaedah yang boleh digunakan ialah simulasi, main peranan,
kajian kes dan problem based learning

Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)


Pembelajaran Berasaskan Masalah ialah satu strategi yang berpusatkan murid. Murid
dikehendaki belajar tentang sesuatu mata pelajaran dengan menggunakan
pengalaman untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Murid akan menguasai
kemahiran berfikir dan juga pengetahuan tentang mata pelajaran tersebut. Kaedah ini
bermatlamat untuk menolong murid mengembangkan pengetahuan mereka,
menyelesaikan masalah dengan efektif, pembelajaran kendiri, kemahiran kolaboratif
dan meningkatkan motivasi intrinsik.

Dalam kumpulan, murid mengenalpasti apa yang mereka tahu, apa yang perlu mereka
tahu, bagaimana dan cara mengakses informasi baru untuk menyelesaikan masalah.
Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi sokongan, bimbingan dan
memantau proses pembelajaran.

Masalah

Aplikasikan Apa murid


pengetahuan tidak tahu

Belajar apa
yang tidak tahu

Kitaran Pembelajaran Berasaskan Masalah

44
Contoh:
1) Murid di beri satu masalah untuk berbincang dalam kumpulan. Di sini murid
akan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka.
2) Dalam kumpulan, murid akan mengembangkan teori atau hipotesis untuk
menerangkan masalah. Pada masa ini murid akan mengenal pasti isu
pembelajaran. Fasilitator memberi bimbingan supaya murid dapat
membina pengetahuan semasa menyelesaikan masalah.
3) Pembelajaran kendiri akan berlaku dalam proses ini di mana murid terus
mencari isu dalam masalah yang diberi.
4) Murid akan membentuk kumpulan dan membincang dapatan mereka
berdasarkan apa yang mereka pelajari.

Dalam proses pembelajaran, maklumbalas dan refleksi akan berlaku. Murid aktif
dalam membina pengetahuan baru. Kekuatan PBL adalah proses pembelajaran ini
membina satu keyakinan dalam murid berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan
persekitaran mereka, seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi masalah
dan cabaran yang sebenar berlaku dalam dunia.

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)


Pembelajaran Berasaskan Projek adalah kaedah pengajaran abad 21 yang sangat
komprehensif kerana ia menyokong kesemua kemahiran dalam ciri abad 21. Ia
merupakan satu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek
sebagai cara murid memeperoleh ilmu. Kaedah ini adalah berpusatkan murid,
memerlukan masa untuk disiapkan, merentasi kurikulum dan melibatkan kemahiran
serta kecerdasan pelbagai. Kaedah ini memerlukan murid untuk berinteraksi dengan
isu dan amalan dunia sebenar selain menekankan pembelajaran kendiri dan amalan
penerokaan oleh murid.

Proses pembelajaran menggunakan kaedah ini bermula dengan soalan-soalan


berpandu, pemahaman konsep dan prinsip terus pelajaran. Ini akan memberi peluang
kepada murid untuk memahami sesuatu perkara dengan mendalam. Murid biasanya
diberi kebebasan untuk memilih tema bagi projeknya berdasarkan kepada senarai
tema yang disediakan. Kemudian murid akan mengumpul segala maklumat dan

45
bahan yang berkaitan dengan projek tersebut. Oleh itu murid perlu menjangkau
bidang yang pelbagai dan luas. Dengan cara ini projek dapat meluaskan skop
pemikiran murid dan memberi mereka peluang untuk memperoleh pengalaman yang
lebih luas. Pembelajaran menggunakan kaedah ini selalunya dicirikan dengan
penghasilan satu produk pada akhir pembelajaran. Murid juga boleh menunjukkan
apa yang telah dipelajari dalam bentuk demonstrasi dan persembahan.

Terdapat persamaaan di antara kaedah Pengajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan


Pengajaran Berasaskan Projek (PBP) di mana kedua-duanya menggunakan kaedah
inkuiri yang membentuk soalan dan masalah untuk diselesaikan. Namun begitu
terdapat perbezaan di antara keduanya. PBP menilai murid melalui penghasilan
produk atau pembentangan murid terhadap pemasalahan yang dipilih. Manakala PBM
melihat kepada jawapan atau penyelesaian masalah. Dalam PBM guru akan terus
memberikan masalah kepada murid untuk diselesaikan manakala PBP memberi ruang
kepada murid untuk memilih tema atau isu yang ingin mereka selesaikan.

Flipped classroom
Flipped classroom adalah satu strategi pengajaran yang berbeza dengan kaedah
tradisional yang sering guru laksanakan. Flipped classroom menyampaikan isi
kandungan pengajaran di luar bilik darjah contoh melalui talian, penggunaan video,
audio, perisian multimedia dan apa jua jenis bahan yang memanfaatkan murid.
Kaedah ini adalah fleksibel dan boleh diguna dalam pelbagai disiplin dan peringkat
pendidikan. Pada peringkat sekolah , kaedah ini tidak terhad kepada murid biasa.
Siegle (2013) telah membuktikan kaedah flipped classroom sesuai dilaksanakan
terhadap murid yang istimewa dan murid yang berbakat. Bagi murid yang pada tahap
rendah kaedah flipped classroom membantu meningkatkan motivasi dan minat murid
seperti pemulihan. Sebaliknya, bagi murid yang mempunyai kecerdasan tinggi, kaedah
flipped classroom bertindak sebagai proses pengayaan.

Dalam pembelajaran menggunakan flipped classroom, guru menyediakan bahan-


bahan bacaan seperti buku, nota, video tape pengajaran dan juga laman web yang
berkenaan dengan topik yang hendak diajar. Sebelum pengajaran topik itu, murid akan
membaca atau mengakses bahan tersebut di rumah. Ia adalah satu persediaan yang

46
rapi dan baik kerana murid dapat mengakses bahan-bahan pelajaran di rumah
mengikut tahap mereka. Sebagai contoh, murid pada tahap yang rendah boleh melihat
bahan-bahan pelajaran beberapa kali dan murid pada tahap yang tinggi akan lebih
bermotivasi untuk mencari lebih maklumat tentang topik yang berkenaan. Apabila
murid menghadiri kelas, guru telah menyediakan pelbagai aktiviti kumpulan di dalam
kelas. Aktiviti kumpulan adalah berkenaan dengan bahan yang mereka telah baca.

Cadangan ialah guru boleh menyediakan stesen pembelajaran, demonstrasi, aktiviti


makmal, kerja berkumpulan dengan bimbingan.

Ciri-ciri flipped classroom


Pembelajaran aktif: Murid melalui satu proses pembelajaran yang aktif di mana
murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.
Pembelajaran arah-kendiri: Murid merujuk kepada bahan pengajaran yang lalu
dan kaitkan dengan pengetahuan yang baru.
Pelbagai gaya pembelajaran: Flipped classroom dapat memenuhi gaya
pembelajaran murid, iaitu pengajaran dan pembelajaran adalah dalam berbagai
bentuk dan murid melibatkan diri dalam aktiviti.
Pelbagai instruction: Murid belajar mengikut tahap kebolehan.

47
Interaksi sosial: Interaksi sosial dipertingkatkan melalui aktiviti kolaboratif di
dalam kalangan murid dengan murid dan murid dengan guru. Interaksi dengan
guru adalah lebih bermakna.
Penyediaan abad 21: Menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan, iaitu
mengembangkan kemahiran teknologi supaya murid dapat menggunakan
teknologi dan sumber untuk menambah pengetahuan mereka.

3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy)


Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum, guru mesti
mengenal murid dari segi aras kebolehan murid, kematangan, umur, dan minat. Guru
yang mengajar kepelbagaian aras dalam kelas bercantum harus mengetahui
beberapa aspek supaya guru dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang
efektif. Aspek-aspek tersebut akan dibincangkan di bawah.

Kumpulan strategik
Bahagikan murid kepada kumpulan pelbagai aras. Dengan pembentukkan kumpulan
pelbagai aras, murid digalakkan bergaul dan berinteraksi dalam tugasan mereka.
Contohnya, guru boleh memberi murid yang beraras rendah aktiviti membaca, beraras
tinggi pula aktiviti menulis dan aktiviti yang lain bersesuaian dengan tahap murid.

Penyediaan sumber/bahan pengajaran dan pembelajaran


Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah pelbagai jenis dan harus
memberi cabaran kepada pembelajaran murid yang pelbagai aras. Contohnya,
lembaran kerja yang pelbagai jenis untuk digunakan dalam kumpulan pelbagai aras.
Lembaran kerja adalah berbentuk tugasan berkumpulan, tugasan dengan bimbingan
guru, tugasan individu dan tugasan bimbingan rakan sebaya.

Pembelajaran kendiri
Dalam menjalankan aktiviti kumpulan, pada masa yang sama murid juga diberi
peluang untuk membuat pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri ini akan
menolong murid dalam mencapai objektif pembelajaran.

48
Meluangkan masa untuk murid berkeperluan khas.
Guru harus memastikan murid yang berkeperluan khas, bermasalah pembelajaran,
boleh mencapai kejayaan seperti murid lain. Memberi tugasan yang khas dan memberi
lebih perhatian individu kepada murid yang berkenaan. Perhatian individu ini
bergantung kepada tahap keperluan murid berkenaan.

Terdapat beberapa strategi pelbagai gred yang boleh digunakan untuk kelas
bercantum. Antaranya adalah seperti apa yang akan dibincangkan di bawah.

3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas


Dalam pengajaran seluruh kelas, guru mengajar semua kumpulan secara kelas.
Untuk strategi ini, guru merancang pengajaran dengan memilih topik yang
sesuai untuk semua murid dalam kelas. Dalam strategi ini, guru menyediakan
isi kandungan, hasil pembelajaran dan kaedah penyampaian pengajaran yang
sama. Sokongan rakan sebaya boleh diterapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran iaitu murid yang yang lebih tua boleh bekerjasama dengan murid
yang lebih muda. Contoh aktiviti pengajaran kelas, guru merancang untuk
mengajar nombor 1-10 kepada murid yang beraras rendah. Guru tersebut
menerangkan nombor dengan teknik bercerita kepada semua kumpulan dalan
bilik darjah. Semasa becerita guru melibatkan murid yang beraras lebih tinggi
menggunakan chart nombor dan menunjukkan nombor semasa guru menyebut
nombor itu semasa becerita.

3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri


Pembelajaran arah kendiri merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran
untuk memenuhi keperluan pembelajaran individu. Murid diberi tanggungjawab
bagi pembelajaran mereka sendiri. Murid juga diberi peluang untuk belajar
mengikut keperluan mereka dan berinisiatif untuk belajar. Dalam kelas
bercantum, lebih daripada dua kumpulan murid akan terlibat aktif dalam proses
pengajaran dan pembelajaran dalam masa serentak. Oleh sebab itu, guru
perlu merancang pembelajaran arah kendiri kepada salah satu kumpulan murid
supaya proses pengajaran dan pembelajaran boleh berjalan lancar.

49
Contohnya, guru memberi tugasan kepada sekumpulan murid untuk
pembelajaran arah kendiri semasa mengajar murid di kumpulan lain. Selepas
tamat mengajar di kumpulan itu, guru akan membimbing murid yang
melaksanakan pembelajaran arah kendiri.

Pembelajaran arah kendiri boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti berikut:


Memberikan murid tugasan. Contoh; kerja sekolah
Memberikan murid projek di mana penglibatan semua murid adalah
maksimum. Contoh; projek sejarah.

Kelebihan pembelajaran arah kendiri:


Murid akan mempunyai autonomi di atas pembelajaran mereka
Kaedah ini boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar
Ia boleh meningkatkan komitmen dan rasa tanggungjawab dalam diri murid
Murid belajar untuk menetapkan matlamat pembelajaran dan menilai tahap
pencapaian mereka sendiri
Murid dididik untuk membuat keputusan mereka sendiri.

Kelemahan
Murid akan merasa terpinggir dan keliru kerana mereka berasa kurang
mendapat bimbingan daripada guru

3.4.3 Peer Tutoring


Peer tutoring atau bantuan rakan sebaya adalah penting dalan pelaksanaan kelas
bercantum. Bantuan rakan sebaya dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran
dan pembelajaran dalam bilik darjah. Bantuan rakan sebaya diperlukan apabila guru
mengajar satu kumpulan dan pada masa yang sama bantuan rakan sebaya diperlukan
untuk kumpulan yang lain. Murid boleh mendapatkan bantuan dan sokongan daripada
rakan-rakan yang sudah memahami konsep yang diajar oleh guru. Kaedah ini boleh
dilaksanakan menggunakan 3 cara:
Murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda (gred yang berlainan)

50
Murid yang lebih pandai mengajar murid yang kurang pandai (gred yang
sama)
Dua orang rakan belajar bersama-sama dan saling berbincang untuk
memahami sesuatu tajuk atau topik yang dipelajari.
Murid yang lemah akademik akan mengajar murid yang pandai tapi dalam
subjek lain yang mereka mahir. Contohnya, Pendidikan Seni

Beberapa panduan yang perlu dipatuhi oleh guru ketika melaksanakan peer
tutoring ialah:

Guru perlu teliti dan berhati-hati ketika melantik murid yang akan menjadi
pembimbing.
Guru perlu peka dengan hubungan antara murid yang menjadi pembimbing
dengan murid yang akan dibimbing untuk mengelakkan konflik.
Guru perlu memberi persediaan kepada murid yang akan menjadi
pembimbing.
Kaedah peer tutoring tidak boleh dilaksanakan terlalu lama
Menasihati murid yang menjadi pembimbing supaya tidak angkuh.
Memberitahu ibubapa tentang pelaksanaan peer tutoring supaya mereka
sedar apa yang berlaku di dalam bilik darjah.

Kelebihan peer tutoring:


Memberi ruang dan masa kepada guru untuk menekankan aspek-aspek lain
dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan lain terutama ketika
menyelesaikan masalah.
Memberi peluang kepada murid yang pandai untuk mengasah bakat sebagai
pemimpin dan pembimbing
Murid akan lebih memahami konsep dengan mendalam apabila menjadi
pembimbing
Mampu meningkatkan kematangan dan hubungan interpersonal murid

51
3.4.4 Pengajaran Kumpulan
Di dalam kelas bercantum yang terdiri daripada pelbagai aras dan kebolehan,
murid boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan ketika pengajaran dan
pembelajaran. Pembahagian murid dalam kumpulan ini bergantung kepada
subjek yang diajar. Terdapat beberapa jenis kumpulan yang boleh
dilaksanakan dalam kelas bercantum iaitu:
Between class ability
Amalan membahagikan murid kepada kelas-kelas yang berbeza
berdasarkan tahap keupayaan.
Within class ability
Amalan membahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan pengajaran kecil
Pembelajaran kooperatif

3.4.5 Kolaborasi Dari Pelbagai Pihak


Pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan guru perlu dilakukan
sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru. Konsep komuniti pembelajaran
profesional boleh didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti kolaboratif antara pihak sekolah
dengan pihak di luar komuniti sekolah. Sekolah boleh membawa masuk pihak
berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik darjah untuk menterjemahkan
kurikulum dan penyampaian kurikulum, dan aktiviti kolaboratif antara pihak
berkepentingan dengan pihak sekolah untuk memantapkan penyampaian guru.
Antaranya ialah pengajaran bersama rakan guru (team teaching), tunjuk cara dalam
pengajaran (lesson demonstration), sistem sokongan rakan sekerja (buddy support
system), perkongsian pintar antara komuniti sekolah dengan komuniti di luar sekolah,
dan pengajaran secara kolaboratif (collaborative teaching).

Pihak sekolah juga boleh menjalinkan kerjasama dengan ibubapa murid dalam
melaksanakan kelas bercantum ini. Antara langkah-langkah yang boleh adalah:

Mengadakan hari terbuka supaya murid boleh berbincang dengan ibubapa


dan guru tentang prestasi akademik mereka
Mengadakan Khidmat Masyarakat
Ibubapa turut membantu dalam penyediaan bahan bantu mengajar
Menganjurkan aktiviti untuk mengutip dana
Ibubapa turut terlibat dalam penilaian murid dan pemantauan kerja sekolah
Ibubapa turut menumbang kepakaran untuk mengajar berpasangan dengan
guru

52
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian

4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas


Minggu : 28 Hari : SELASA Tarikh : 29.08.2017
Kelas : 4 UKM Masa : 10.35-11.35 pagi Matapelajaran : TEKNOLOGI MAKLUMAT
Standard Kandungan TAHUN 4 : MEMAHAMI PERANTI KOMPUTER TAHUN 5: DUNIA PENGKALAN DATA
Standard Pembelajaran Tahun 4 : 3.4 Tahun 5: 1.2
Di akhir pdpc, murid dapat :
Menghasilkan satu set hamparan elektronik menggunakan pelbagai broshur yang bersesuaian.
Membuat keputusan pembelian perkakasan yang bersesuaian berdsarkan set hamparan elektronik yang di hasilkan serta memberikan
rasionalnya.
TP 5 : Membuat keputusan untuk memilih perkakasan dan perisian bagi set komputer mengikut keperluan menggunakan
TP :
Objektif
(Tahun 4) perisian hamparan elektronik daripada pelbagai broshur jualan.

TP 3 : Membentuk maklumat dari data yang diberi


TP : TP 4 : Menganalisa petikan yang diberi untuk memperoleh data
(Tahun 5) TP 5 : Menentukan jenis data dari petikan yang dianalisa ke dalam bentuk jadual

Murid mendengar penerangan tentang objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan hari ini.
Murid memerhati gambar yang di tayangkan oleh guru menggunakan LCD dan menyatakan aktiviti yang
dilakukan oleh individu di dalam tayangan video
PENGLIBATAN
(5 minit)

https://goo.gl/MWwjDq
1. Murid diminta memerhatikan broshur jualan yang diedarkan bagi setiap kumpulan (kumpulan
PENEROKAAN
campuran murid tahun 4 dan 5)
(15 minit)
2. Murid mengenal pasti dan menyenaraikan perkakasan komputer lengkap bagi 1 set komputer.
PENERANGAN Murid mendengar penerangan guru untuk membina satu set hamparan elektronik bagi membeli satu set
(10 minit) komputer berdasarkan risalah senarai harga (broshu jualan).
Aktiviti
1. Murid mencatat sekurang-kurangnya 4 maklumat yang perlu dipertimbangkan semasa membuat
pembelian perkakasan komputer (nama perkakasan, harga, keupayaan dan jaminan)
menggunakan jadual.TP 3 T5
2. Murid memindahkan maklumat yang dicatatkan kepada lembaran elektronik TP 4 T5
PERKEMBANGAN
3. Murid membuat keputusan untuk menentukan set perkakasan yang mereka pilih dan memberikan
(20 minit)
rasionalnya TP 5 T4 /TP 5 T5
4. Murid membuat pembentangan hasil kerja kumpulan masing-masing menggunakan teknik 1 stay
3 stray.
5. Murid membuat penambahbaikan
PENILAIAN
Murid menjawab soalan pengukuhan menggunakan program plikers/ lembaran kerja yang bersuaian
(5minit)
PENUTUP Murid membuat kesimpulan dengan menceritakan kelebihan penggunaan hamparan elektronik berbanding
(5 minit) dengan kaedah manual.

EMK PENTAKSIRAN KECERGASAN PELBAGAI


TMK / LISAN / INTERPERSONAL /
KEUSAHAWANAN / PENULISAN INTRAPERSONAL /
KREATIVITI / PEMERHATIAN / MUZIK
BAHASA / INDIVIDU / VERBAL LIGUSTIK /
KESIHATAN KUMPULAN / KINESTATIK /
ALAM SEKITAR LOGIK MATEMATIK
SAINS TEKNO
VISUAL RUANG
BAHASA /
KEJURUTERAAN NATRUALIS

BAHAN BANTU BELAJAR BAHAN BANTU BELAJAR KAEDAH PDPC ALAT BERFIKIR
BUKU TEKS / KOMPUTER/INTERNET / PERBINCANGAN / I-THINK(Bulatan)
BUKU KERJA/AKTIVITI PAPAN PUTIH MINI KUIZ / I-THINK Buih

53
LEMBARAN RADAS SAINS PROJEK ITHINK(BuihBerganda)
GAMBAR / CARTA / LAPORAN AMALI KAJIAN MASA DEPAN I-THINK (Pokok)
LCD ROJEKTOR / KERTAS MAJONG / PENYELESAIAN MASALAH I-THINK (Dakap)
P.POINT FLIPPED C.ROOM I-THINK (Alir)
VISUALISER UJIKAJI/EKSPERIMEN I-THINK (Pelbagai Alir)
CD LAWATAN/LUAR KELAS I-THINK (Titi)
MODEL KERJA KUMPULAN / Peta Minda
BAHAN MAUJUD / Gambarajah / Lakaran /

KEHADIRAN REFLEKSI TAHAP PENGUASAAN


________ Semua murid menguasai objektif
1 2 3 4 5 6
____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan
____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.
PdP ditangguhkan kerana _______________________________________

4.2 Contoh Pengajaran Secara Kumpulan


RPH KELAS BERCANTUM TAHAP 2 (TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI)

Tahun 4 5
Masa 9.40 10.40 9.40 10.40
Bilangan Murid 4 6
Tema Dunia Komputer Sistem Rangkaian Dan Internet
Standard Kandungan 4.0 Memahami ukuran data 3.0 Mengenal Internet
Standard Pembelajaran 4.3 Menukar ukuran data Kilobait 3.7 Menghasilkan laman blog
(KB) ke Bait. persatuan atau kelab secara
4.4 Menukar ukuran data berkumpulan.
Megabait (MB) ke Kilobait
(KB).
4.5 Menukar ukuran data
Gigabait (GB) ke Megabait
(MB).
Objektif Pada akhir pembelajaran murid Pada akhir pembelajaran murid
dapat: dapat:

Tahun 4 1. Murid cemerlang dapat


1. Murid cemerlang dapat mendaftar ( sign up )dan
menjawab 9 soalan ukuran daftar masuk ( sign in) laman
data Kilobait (KB) ke Bait, blog persatuan atau kelab
Megabait (MB) keKilobait (KB) dengan panduan yang
dan Gigabait (GB) ke Megabait diberikan oleh guru.
(MB).
2. Murid Sederhana dapat
2. Murid Sederhana dapat mendaftar ( sign up ) dan
menjawab 6 soalan ukuran daftar masuk ( sign in) laman
data Kilobait (KB) ke Bait, blog persatuan atau kelab
Megabait (MB) keKilobait (KB) dengan panduan yang
dan Gigabait (GB) ke Megabait diberikan oleh guru dan
(MB). bantuan rakan.

3. Murid lemah dapat menjawab 3. Murid lemah dapat


3 soalan bagi ukuran data mendaftar ( sign up ) dan
54
Kilobait (KB) ke Bait, Megabait daftar masuk ( sign in) laman
(MB) keKilobait (KB) dan blog persatuan atau kelab
Gigabait (GB) keMegabait dengan panduan yang
(MB). diberikan oleh guru dan
bimbingan guru.

Nilai Disiplin dan bertanggungjawab Disiplin dan bertanggungjawab


EMK Kreativiti dan Inovasi Kreativiti dan inovasi
Bahan Bantu Mengajar 1. Komputer 1. Komputer
2. Aplikasi hamparan elektronik 2. Panduan bagi membina
3. Lembaran kerja laman blog persatuan atau
kelab.

LANGKAH PdP
Langkah/ Aktiviti PDPC Catatan
Masa Tahun 4 Tahun 5
Set Induksi 1. Murid diberikan lembaran 1. Murid menonton contoh ABM:
yang mengandungi jadual laman blog yang 1. Contoh blog
operasi 1024. ditunjukkan oleh guru. 2. Komputer
3. Projektor
2. Jadual ini telah 4. Jadual operasi 1024
diterangkan cara
penggunaan pada sesi
PDPC yang lepas. KAEDAH
1. Kelas
3. Murid melengkapkan jadual
tersebut.

Langkah 1 1. Murid secara berpasangan 1. Murid diberi ABM


diberikan lembaran kerja penerangan tentang 1. Lembaran kerja
bagi ukuran data Kilobait langkah-langkah 2. Komputer
(KB) ke Bait, Megabait (MB) mendaftar laman blog 3. Panduan mendaftar
ke Kilobait (KB) dan persatuan atau kelab laman blog
Gigabait (GB) ke Megabait masing-masing. persatuan atau
(MB) yang disertakan kelab
dengan penyelesaian 2. Murid mendaftar laman
contoh. blog persatuan atau
kelab masing-masing KAEDAH
2. Murid berbincangan mengikut panduan yang 1. Berpasangan
dengan pasangan untuk disediakan oleh guru 2. kumpulan
menyelesaian soalan secara berkumpulan dua
daripada lembaran orang
tersebut berpandukan TEKNIK
contoh yang diberikan 1. Tunjukcara

Langkah 2 1. Murid diminta untuk 1. Kumpulan yang telah


bertukar lembaran kerja siap mendaftar laman ABM
yang mengandungi soalan blog persatuan atau 1. Lembaran kerja
kelab masing-masing 2. Komputer

55
soalan dengan kumpulan mengikut panduan yang 3. Perisian aplikasi
lain. disediakan oleh guru hamparan elektronik
akan diminta untuk 4. Panduan mendaftar
2. Murid secara berpasangan mambantu kumpulan laman blog
menyemak jawapan lain yang belum siap persatuan atau
kumpulan lain dengan mendaftar. kelab
bantuan perisian aplikasi
hamparan elektronik. 2. Kumpulan yang yang
tidak berjaya mendaftar
laman blog persatuan
atau kelab masing-
masing akan dibantu
oleh rakan daripada
kumpulan lain.

3. Kumpulan yang
menghadapi masalah
dan tidak dapat dibantu
oleh kumpulan lain akan
dibimbing oleh guru.
(Kumpulan lemah)

Langkah 3 1. Murid diberikan soalan 1. Kumpulan diminta untuk ABM:


Kbat berkenaan mendaftar masuk ( sign 1. Panduan mendaftar
penukaran secara terbalik in) ke dalam laman blog laman blog
a. Bait kekilobait (KB) persatuan atau kelab persatuan atau
b. Kilobait (KB) ke masing-masing kelab
Megabait (MB) mengikut panduan yang 2. Komputer
c. Megabait (MB) ke disertakan. 3. Lembaran Kerja
Gigabait.
2. Kumpulan yang yang
2. Murid berbincang untuk tidak berjaya mendaftar
menyelesaian masalah masuk ( sign in) laman
tersebut. blog persatuan atau
kelab masing-masing
3. Guru membimbing murid akan dibantu oleh rakan
untuk menyelesaiakan daripada kumpulan lain.
soalan KBAT tersebut.
3. Kumpulan yang
menghadapi masalah
dan tidak dapat dibantu
oleh kumpulan lain akan
dibimbing oleh guru.
(Kumpulan lemah)

Penutup 1. Murid secara individu 1. Murid secara ABM:


diberikan soalan penilaian berkumpulan membuat 1. Soalan penilaian
yang mengandungi 9 pembentangan 2. Komputer
soalan untuk dijawab. dihadapan kelas hasil 3. Projektor
kumpulan.

56
2. Penilaian adalah 2. Guru menilai hasil
berdasarkan kepada pembentangan dan
objektif yang ditetapkan. pemerhatian semasa
langkah pertama
berdasarkan kepada
objektif.

4.3 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan


Tahun 4 5
Tarikh 18 Ogos 2017
Masa 8.30-9.30 pagi
Bilangan Murid 10 orang 10 orang
Tema Dunia Komputer Mengenal Rangkaian Komputer
Tajuk
Standard 1.0 memperihal komputer dan fungsinya 1.0 Mengenal rangkaian komputer
Kandungan
Standard Murid boleh Murid boleh:
Pembelajaran 1.1 menyatakan maksud komputer 1.1 Menerangkan konsep rangkaian
1.2 Mengenal dan menyenaraikan jenis 1.2 Menerangkan medium rangkaian wayar dan
komputer tanpa wayar
1.3 Mengenal pasti bahagian penting pada
komputer
Objektif Pada akhir pdpc murid dapat: Pada akhir PDPC murid dapat:
1. Menyatakan jenis komputer dan bahagian- 1. Menyatakan maksud, kegunaan dan medium
bahagian rangkaian (TP 1)
penting komputer secara lisan atau bertulis 2. Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar
dengan betul (TP 1) serta 3 contoh kegunaan rangkaian (TP2)
Pendekatan Pendekatan pelajaran berfokus Pendekatan pelajaran berfokus
EMK i-think (peta bulatan) dan peta pokok I think (peta bulatan) , peta pokok
Bahan Bantu Gambarajah pelbagai peralatan yang Gambarajah suasana telekomunikasi masa kini.
Mengajar menggunakan sistem komputer. Komputer dan LCD (jika ada)
Gambarajah bahagian komputer Lembaran kerja yang bersesuaian
Lembaran kerja yang bersesuaian.

Langka Isi pelajaran Aktiviti PDPC


Catatan
h/masa 4 5 4 5
Set 1.0 memperihal 1.0 Mengenal Memerhatikan tayangan video ABM:
Induksi komputer dan rangkaian komputer suasana di sebuah syarikat yang Video atau
fungsinya sibuk gambarajah
https://goo.gl/WsxDa1 yang
bersesuaian
Buku teks

Murid Murid EMK


menyatakan menyatakan Ithink

57
peranti yang kaedah Pendekatan:
memudahkan komunikasi Analisis dan
cara kerja di dengan membuat
dalam tayangan pelanggan yang penilaian.
video. sedang berkumpulan
dijalankan.
Murid duduk
dalam kumpulan Guru memberi
berdua dan peneguhan
menulis idea kateria kejayaan
mengenai dan objektif
maksud komputer pembelajaran
menggunakan pada hari ini.
peta bulatan

Guru memberi
peneguhan
kateria kejayaan
dan objektif
pembelajaran
pada hari ini.

Langkah 1.2 Mengenal dan 1.1 Menerangkan Murid Murid duduk


1 menyenaraikan medium rangkaian melengkapkan dalam kumpulan
jenis komputer wayar dan tanpa peta pokok berdua dan
wayar ABM
mengenai jenis menulis idea
1. Internet
komputer tentang konsep
2. Buku Teks
berserta contoh rangkaian
3. Peta Bulatan
melalui lembaran menggunakan
KAEDAH
kerja yang peta bulatan (TP
1. kelas
diberikan oleh 1)
2. Berpsangan
guru.
3. kumpulan
(TP 1) https://goo.gl/
EMK:
https://goo.gl/k S3n9YM 1. internet
GStzu 2. iTHINK

Langkah 1.3 Mengenal 1.2 Menerangkan Murid diberikan Murid ABM


2 pasti bahagian medium rangkaian gambar komputer melengkapkan 1. Internet

58
penting pada wayar dan tanpa dan diminta untuk peta dakap yang 2. Buku Teks
komputer wayar melabel diberikan untuk 3. Peta dakap
bahagian- menjana idea KAEDAH
bahagian penting berserta contoh 1. kelas
yang ada pada tentang 2. Berpasangan
komputer tersebut mediuam wayar 3. kumpulan
(TP 1) dan tanpa EMK:
https://goo.gl/kG wayar. (TP 2) 1. internet
Stzu https://goo.gl/S 2. iTHINK

3n9YM

Langkah Aktiviti Aktiviti pengkayaan Murid diberikan Murid diberikan


3 pengkayaan soalan penilaian soalan penilaian
melalui aktiviti melalui aktiviti
ABM:
quiziz/ lembaran plikers/lembaran
Internet
kerja kerja
Kad Plikers
https://goo.gl/Z https://goo.gl/ Kaedah:
a9aYR 8NGWb2 Kelas

Penutup Murid membuat Murid membuat


kesimpulan kesimpulan
mengenai topik mengenai topik
pembelajaran pembelajaran
pada hari ini pada hari ini

REFLEKSI :
___________________________________________________________________

59
Rujukan

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah, (2006). Modul Kelas Bercantum,
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

New Media Consortium, (2017). NMC/CoSN Horizon Report Preview > 2017 K-12
Edition. 6101 West Courtyard Drive Building One Suite 100, Austin, TX 78730.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 9(5), 1-
6.

Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the Classroom.


Gifted Child Today, 37 (1), 5155.

60
Senarai Panel Penggubal

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


BIL NAMA ORGANISASI
1 Pn. Shamsiah Binti Md Nasir IPGK Pend. Teknik
2 Pn. Mimma Sayuti Binti Mat Khalid IPBK Bahasa Melayu
3 Pn. Hariane Binti Zolkpli BPK
4 En. Razali Bin Muhammad SK Taman Paroi Jaya
5 Pn. Faizatunaziyah Binti Mohd Jais SK Ampang Tinggi

61