Anda di halaman 1dari 7

KANDUNGAN

Muka surat

Halaman Judul i

Pengesahan ii

Pengakuan iii

Dedikasi iv

Penghargaan v

Abstrak vi

Absract vii

Kandungan ix

Senarai Jadual xi

Senarai Rajah xii

Senarai Gambar xiii

1.0 PENDAHULUAN 1

1.1 Pengenalan 1

1.2 Konteks 3

1.3 Refleksi Pembelajaran dan pengajaran 5

2.0 FOKUS KAJIAN 9

ix
2.1 Pemilihan fokus kajian 9

2.2 Pengumpulan data awal 11

2.3 Tindakan 16

3.0 Tinjauan Literatur 19

4.0 OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN 25

4.1 Objektif kajian umum 25

4.2 Objektif kajian khusus 25

4.3 Soalan kajian 25

5.0 KUMPULAN SASARAN 26

6.0 PELAKSANAAN KAJIAN 27

6.1 Pelan tindakan 29

6.2 Langkah-langkah tindakan 30

6.3 Kaedah mengumpul data 34

6.4 Cara menganalisis data 48

6.5 Cara menyemak data 73

7.0 DAPATAN KAJIAN 76

x
8.0 REFLEKSI 84

9.0 CADANGAN TINDAKAN SUSULAN 87

10.0 RUJUKAN 90

11.0 LAMPIRAN 93

xi
SENARAI JADUAL

JADUAL MUKA SURAT

1 Jadual pemilihan fokus kajian 9

2 Pelan tindakan 29

3 Borang pemerhatian 38

4 Borang pemerhatian 40

5 Borang senarai semak 42

6 Borang senarai semak 43

7 Borang temu bual berstruktur sebelum kajian 45

8 Borang temu bual berstruktur selepas kajian 46

9 Keputusan pemerhatian sebelum kajian 50

10 Keputusan pemerhatian selepas kajian 51

11 Keputusan ujian pra 52

12 Keputusan ujian pasca 54

13 Keputusan latih tubi 1 58

14 Keputusan latih tubi 2 59

15 Keputusan latih tubi 3 60

16 Skor bacaan 1 62

17 Skor bacaan 2 63

18 Skor bacaan 3Keputusan temu bual sebelum 64

xii
19 Keputusan temu bual sebelum kajian 67

20 Keputusan temu bual selepas kajian 69

xiii
SENARAI RAJAH

RAJAH MUKA SURAT

1 Keputusan senarai semak tingkah laku 13

2 Keputusan temu bual berstruktur 14

3 Model kajian Kurt Lewin 18

4 Triangulasi kaedah pengumpulan data 25

5 Graf keputusan ujian pra 53

6 Graf keputusan ujian pasca 55

7 Graf perbandingan antara ujian pra dan pasca 56

8 Graf perbandingan antara latih tubi 1,2 dan 3 61

9 Graf perbandingan antara skor bacaan 1, 2 dan 3 65

10 Graf Perbandingan antara latih tubi 1,2 dan 3 76

11 Graf Perbandingan antara latih tubi 1, 2 dan 3 79

12 Graf Perbandingan antara ujian pra dan ujian 80

pasca

xiv
SENARAI GAMBAR

GAMBAR MUKA SURAT

1 Membunyikan digraf 31

2 Permainan puzzle 32

3 Membaca teks 33

4 Membunyikan digraf 70

5 Permainan puzzle 71

6 Membaca teks 71

7 Rakaman video 72

xv