Anda di halaman 1dari 4

PETA MINDA (Satu Bentuk Gambaran Minda Untuk Mengekalkan Daya

Ingatan)

Pengenalan

PETA MINDA ialah satu kaedah mengingat dan mencatat nota yang berkesan kepada pelajar
atau sesiapa sahaja yang berminat menggunakannya. Kaedah ini memerlukan anda
menggambarkan fakta-fakta penting yang mahu diingati dalam bentuk lakaran tersendiri untuk
memudahkan anda memahami pelajaran. Anda sebenarnya menggunakan otak kanan anda
seiring dengan membaca yang menggunakan otak kiri. Begitu juga ketika guru mengajar, anda
berupaya menukarkan setiap penyampaian guru ke dalam bentuk gambaran minda.Sebenarnya
minda anda telahpun melakukan proses ini tanpa anda sedari tetapi untuk meningkatkan ingatan,
anda perlu melakukan usaha sendiri untuk menggambarkannya. Kita akan mempelajari 80%
daripada segala yang kita lihat daripada apa yang kita dengar.

Peta Minda digunakan bagi menjana idea dalam operasi pemikiran kreatif. Peta Minda yang
dihasilkan adalah penting mengikut kefahaman pembuatnya sendiri kerana peta minda tersebut
dihasilkan berdasarkan kefahaman, cara mengingat dan cara mengolah yang amat tersendiri dan
bersifat individu.

"Mind Map" atau Peta minda adalah alat untuk membantu anda berfikir dan belajar. Peta Minda
yang telah dibangunkan oleh Tony Buzan adalah kaedah yang berkesan untuk membuat nota dan
berguna untuk menjanakan ide dengan perkaitan. Untuk membina satu peta minda, seseorang
haruslah bermula di tengah mukasurat yang menjadi tajuk utamanya. Kemudian ia bercambah
keluar ke semua arah menghasilkan struktur yang tumbuh dan tersusun mengandungi kata kunci
(keywords) dan rajah kunci (key images).

Kegunaan Peta Minda

1. Mengambil nota
2. Simpanan nota ringkas
3. Memanggil / Mencerna maklumat semula
4. Mengembangkan isi
5. Menyelesaikan masalah

Bentuk Peta Minda

1. Pengkelasan
2. Rantai urutan
3. Kitaran
4. Kitaran (berpusat)
5. Tangga hiraki
6. Pohon fikiran
7. Pengkelasan (berpusat)

Panduan Membina Peta Minda


* Gunakan hanya kata kunci atau gambarajah.
* Mulakan dari bahagian tengah mukasurat dan keluar ke semua arah.
* Jelaskan bahagian tengah dengan imej visual yang mantap yang mewakili tema umum peta
tersebut.
* Buatkan cabangan dan cabangan kecil idea utama.
* Letakkan kanta kunci pada cabangan untuk memperkuat struktur notanya.
* Elakan tulisan sambung supaya mudah dibaca dan diingati. Tulisan huruf kecil lebih mudah
diingati dari huruf besar.
* Gunakan warna untuk mewakili thema, perkaitan dan menyerlahkannya.
*Apa saja yang nyata terserlah akan berada dalam minda anda.
* Gunakan anak panak, ikon atau alat visual lain untuk menunjukkan perkaitan antara ide.
* Jangan terhenti pada satu ide. Mulakan ide baru dengan membina
cabangan baru.
* Letakkan idea yang muncul tanpa berhenti untuk berfikir.
* Tekun dan sabar. Dapatkan keseronokan dan kepuasan.
Di bawah adalah sebuah peta minda yang menunjukkan kaedah untuk membina satu peta minda.
Sila perhatikan setiap bahgian peta secara teliti supaya anda boleh membina peta anda sendiri
mengikut kaedah yang betul.
Bahan
1. Pen / pensel berwarna
2. Kertas kosong (warna putih adalah dicadangkan), saiz sesuai (saiz kertas
lukisan adalah dianggap baik)

Persediaan
a. Kenal pasti konsep / idea utama
b. Bina dengan pantas
c. Bina dengan riang dan positif
d. Penggunaan muzik lembut mempercepat tercetusnya idea tambahan
e. Dalam keadaan selesa & tenang
f. Bina yang unik. Cuba rangsang kreativiti sendiri.

Langkah-langkah dalam membina Peta Minda

1. Tulis tajuk utama di tengah-tengah kertas


2. Kurungkan tajuk utama dengan menggunakan bentuk, simbol atau
gambar yang sesuai
3. Bentuk cabang-cabang besar dari tajuk utama satu cabang untuk satu
isi utama
4. Tulis dengan huruf besar kata kunci atas tiap cabang
5. Lakar cabang-cabang kecil yang kecil sedikit dari cabang utama. Tuliskan
maklumat tambahan
6. Gunakan gambar, lambang atau simbol untuk menjelaskan butiran
7. Lakarkan lagi cabang-cabang yang lebih kecil dan halus sedikit dari c
cabang tambahan. Tulisk maklumat tambahan

Strategi membuat Peta Minda

Strategi-strategi untuk menjadikan Peta Minda lebih bermakna dalam ingatan :


1. Saiz semakin mengecil dari isi utama ke semua isi tambahan berikutnya.
2. Cabang semakin mengecil dari cabang utama ke semua cabang-cabang
tambahan berikutnya.
3. Gunakan lambang yang sesuai dengan diri, minat, persekitaran dan
sejarah kita
4. Gunakan anak panah / warna untuk menunjukkan perkaitan antara isi-isi
atau cabang-cabang
5. Gunakan nombor jika perlu untuk menentukan keutamaan

Menyediakan nota belajar dalam bentuk peta minda.

Nota ringkas dalam bentuk peta minda adalah penting kerana dapat memberi satu gambaran
menyeluruh terhadap satu-satu topik. Peta minda membantu pemahaman dan pelajar dapat
mengingat satu-satu topik dengan lebih cepat. Pelbagai cara dapat dibuat peta minda ini. Bagi
pelajar-pelajar sekolah rendah, peta konsep, pengurusan grafik adalah sesuai digunakan. Peta
minda yang telah siap harus disimpan dalam satu fail. .
Kebiasaannya peta minda dilakar pada topik-topik yang susah diingati. Peta minda juga boleh
ditampal di dinding dalam bilik belajar agar ianya mudah dilihat dengan segera dan dapat diingat
dengan cepat.

Kelebihan Peta Minda.


Lakaran melalui peta minda yang merangkumi teks, grafik dan gambar dapat mempergiat
kreativiti seseorang pelajar atau individu. Peta minda memperkembang kemahiran motor atau
manipulatif pelajar-pelajar. Peta minda memperkembang kemahiran menganalisis pelajar.
Menggalakkan pembelajaran berbentuk koperatif. Memudahkan pembacaan dan pemahaman

KEPENTINGAN PENGGUNAAN PETA MINDA


PELBAGAI penyelidikan telah dibuat untuk membentuk dan menyusun strategi pembelajaran
yang lebih berkesan terhadap pelajar-pelajar. Pembelajaran secara hafalan memerlukan daya
ingatan yang kuat, tetapi ianya tidak dapat membentuk insan yang kritis dan kreatif malah ianya
tidak sesuai di zaman yang serba maju ini.
Sebagai seorang insan, Allah telah mengurniakan kepada kita pancaindera yang mempunyai
pelbagai fungsi. Pancaindera ini amat peka serta amat responsif terhadap apa-apa rangsangan
yang berkaitan dengannya.
Mata adalah merupakan salah satu pancaindera yang amat penting bagi seseorang insan. Sebagai
contoh, mata yang berfungsi untuk penglihatan akan merangsangkan tindakan seseorang itu
apabila ianya melihat sesuatu yang dapat memberi sesuatu makna kepada dirinya.
Seorang kanak-kanak yang masih kecil dan belum mengenal huruf dapat memahami sesuatu
keadaan melalui penglihatan dan pemerhatian. Objek yang dilihat melalui mata akan
menghasilkan sesuatu mesej melalui interpretasi yang dibuat di bahagian otak.
Mesej yang dihasilkan akan menjadi mudah dan jelas sekiranya kita dapat merangsangkan
pancaindera yang ada pada seseorang individu itu dengan cepat.
Oleh itu dalam proses pembelajaran seseorang itu perlulah menyusun strategi agar segala isi
pelajaran yang diperolehi dapat diproses oleh otak dengan lebih mudah. Beberapa elemen yang
dapat merangsangkan fungsi otak dan memudahkan pemahaman kita adalah seperti berikut:-
Teks. Teks yang ringkas dan mudah difahami serta saiznya yang tidak begitu kecil dapat
mengelakkan mata berasa letih serta seterusnya mengelakkan diri seseorang itu berasa bosan
untuk membacanya.
Grafik. Bahan grafik seperti garisan anak panah, segi empat dan bulatan dapat digunakan untuk
membentuk jaringan bagi memudahkan pemahaman bagi satu-satu topik.
Gambar. Gambar-gambar yang dilukis bagi melambangkan sesuatu isi pada teks dapat
menjelaskan lagi pemahaman serta mengukuhkan daya ingatan dengan cara mencerdaskan daya
gambaran mental yang ada pada setiap individu.
Dalam hal ini penggunaan peta minda dan pengurusan grafik adalah sesuai ke arah memudahkan
pembacaan serta memudahkan otak membuat analisis untuk menghasilkan sesuatu yang
bermakna. Dalam melakar peta minda atau pengurusan grafik, beberapa langkah perlu dibuat
agar ianya dilakukan secara sistematik:-
Memahami isi petikan. Sekiranya sesuatu lakaran peta minda itu hendak dilakukan berdasarkan
daripada bahan bacaan, maka bahan bacaan itu perlulah dibaca dan difahami secara keseluruhan
terlebih dahulu.
Mengenalpasti isi dan huraian yang berkaitan. Ianya dapat dilakukan dengan cara menggaris isi-
isi serta huraian-huraian yang dianggap ada kaitan dan relevan dengan topik bahan bacaan
tersebut.
Melakar simbol. Idea yang utama akan bermula pada satu titik permulaan dan ianya disimbolkan
dengan satu bulatan. Dari sinilah idea ini akan berkembang. Pelbagai cara dapat dilakukan untuk
perkembangan idea ini. Pada saya melalui pengalaman yang telah saya alami ketika memberi
kursus kepada pelajar-pelajar untuk peringkat pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah
rendah, pemetaan minda ini lebih sesuai dibuat dalam bentuk pengurusan grafik dan jaringan
klasifikasi. Oleh itu penggunaan beberapa simbol berserta dengan warna-warna tertentu dapat
digunakan sebagai satu teknik memetakan minda kita ke arah memudahkan pemahaman.
Melukis gambar. Gambar merupakan salah satu media yang dapat memberi rangsangan yang
begitu cepat daripada teks. Gambar juga dapat memberi pelbagai interpretasi yang dapat
mencetuskan pemikiran yang lebih kritis dan kreatif.
Proses membuat peta minda dapat memberi faedah yang bukan sahaja dapat dilihat pada
zahirnya tetapi juga sesuatu yang tersirat di sebaliknya:-
Latihan dalam pasukan. Peta minda dapat dilakukan melalui satu pasukan. Ini dapat
menggalakkan pelajar-pelajar belajar secara kaloboratif dan koperatif.
Pencetusan idea. Lakaran yang dibuat yang merangkumi teks, grafik dan gambar dapat
mempergiatkan lagi kreativiti seseorang individu ke arah pencetusan idea.
Perkembangan potensi. Lakaran grafik dan gambar dapat memperkembangkan potensi
kemahiran motor yang ada pada pelajar-pelajar.
Kemahiran menganalisis. Setiap fakta yang dibaca terlebih dahulu perlu di analisis dan kemudian
menyusunkannya untuk membentuk satu lakaran. Latihan ini seumpama ini adalah amat
diperlukan ke arah pembentukan sikap yang analitikal.
Penganalisisan data melalui pemetaan minda ini adalah merupakan salah satu ciri-ciri aktiviti
yang terdapat dalam pembelajaran sekolah bestari. Oleh itu guru seharusnya memahirkan diri
serta berusaha memperkenalkan aktiviti ini kepada pelajar-pelajarnya mulai sekarang.
Mengikut seorang penulis Dilip Mukerjea (1996) dalam bukunya bertajuk "Superbrain", melalui
pemetaan minda seseorang itu dapat... "learn MORE, remember MORE, use LESS paper, invest
LESS effort..." yang membawa maksud penggunaan peta minda dapat memperolehi ilmu
pengetahuan yang lebih banyak, mempertingkatkan daya ingatan tanpa merugikan terlalu banyak
kertas serta tenaga.
Beberapa contoh peta minda yang terbaik dalam menyusun isi-isi penting dan berguna untuk
menjawab soalan-soalan yang keluar dalam peperiksaan dalaman atau berpusat dan peringkat
Kebangsaan. Selepas ini kita akan menunjukkan beberapa peta minda yang mempunyai ciri-ciri
yang terbaik.
Kebaikan peta minda
Boleh menggabungkan fungsi otak kiri dengan bahagian otak kanan
Tingkatkan daya ingatan
Idea lebih fleksibel, kreatif dan menarik, idea mudah dikembangkan
Hubungan idea dalam peta minda mudah dikenalpasti kerana dilengkapkan dengan simbol,
rajah, bongkah dan warna menarik
Penyelidikan- Semua idea atau maklumat yang telah dialami adalah dirakamkan dalam ingatan,
peta minda sebagai kunci membuka pintu ingatan
Boleh meningkatkan daya pemerhatian dan pemusatan fikiran-semua anggota bersedia dan
terlibat
Sangat penting semasa membuat ulangkaji pelajaran atau bahan bacaan- ia ringkas, memberi
makna yang nyata dan tersirat