Anda di halaman 1dari 4

10 HADIST TENTANG KEWAJIBAN MENUNTUT ILMU

Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan.
(HR. Ibnu Abdil Barr)
Rasululloh Bersabda : " Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim" [ H.R.
Ibnu Majah ]
Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan
barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan
barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu. (HR. Turmudzi)


(( Barangsiapa yang menyusuri jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan
baginya jalan untuk ke syurga.)) {HR Muslim

.Barangsiapa yang menyusuri jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan
baginya jalan untuk ke syurga. Sesungguhnya Malaikat meletakkan sayapnya untuk
menaungi penuntut ilmu kerana redha atas apa yang dilakukannya. Sesungguhnya seorang
alim itu akan diminta ampun baginya makhluk yang di langit dan di bumi hinggakan ikan-
ikan di laut. Kelebihan seorang alim berbanding seorang abid ialah ibarat rembulan kepada
bintang-bintang yang lain, Sesungguhnya para ulama ialah pewaris nabi-nabi, dan
sesungguhnya nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu,
barangsiapa yang mendapatkannya maka dia telah mendapat satu keuntungan yang besar. (
HR Abu Daud dan At-Tirmizi)
:Apabila matinya seorang anak Adam itu, maka akan terputuslah amalannya kecuali tiga
perkara: sedekah jariah, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya (oleh orang lain), atau anak
soleh yang mendoakannya (HR Muslim)


Dunia ini adalah dilaknat. Dilaknat apa yang didalamnya kecuali berzikir kepada Allah Taala
dan apa yang menurut kehendakNya, dan orang yang alim atau orang yang belajar. (HR At-
Tirmizi)Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di dalam sabilillah sehinggalah dia
pulang. (HR At-Tirmizi)

Barangsiapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya
jalan menuju surga. (HR. Muslim)

Rasululloh Bersabda : Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga. [ H.R. Ibnu Majah & Abu Dawud ]

Pengertian Menuntut Ilmu


Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah
tingkah laku dan perilaku kearah yang lebih baik,karena pada dasarnya ilmu menunjukkan
jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan.
Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaiman sabda Nabi Muhammad Saw.
Artinya : Menuntut Ilmu diwajibkan atas orang islam laki-laki dan perempuan

Dengan demikian perintah menuntut ilmu tidak di bedakan antara laki-laki dan
perempuan. Hal yang paling di harapkan dari menuntut ilmu ialah terjadinya perubahan pada
diri individu ke arah yang lebih baik yaitu perubahan tingkah laku, sikap dan perubahan
aspek lain yang ada pada setiap individu.

Dasar Hukum Menuntut Ilmu


Hadits Rasullulah SAW,
Yang berbunyi :Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, waktunya
adalah dari buaian ibu (bayi), sampai masuk liang kubur. Hadits dari Rasul SAW yang
sangat jelas sekali perintahnya, bahwa dalam Islam menuntut ilmu hukumnya adalah WAJIB
yang artinya adalah, jika dikerjakan dan dilaksanakan kita akan mendapat PAHALA, jika
diabaikan,/tidak dilaksanakan kita akan mendapat DOSA. Jadi permasalahan yang mendesak
sekarang adalah, jika kita mengaku sebagai seorang Muslim, marilah mumpung kita masih
diberi kesempatan hidup oleh ALLAH SWT, segeralah dan jangan ditunda-tunda lagi untuk
menuntut ilmu agama Islam yang benar, benar dalam artian yang sesuai dengan Al-qur`an
dan Hadits Shahih dari Rasullulah SAW, agar kita memperoleh petunjuk dan kebenaran
dalam Islam yang diturunkan oleh ALLAH SWT melalui Rasulnya Muhammad SAW,
sehingga kita dasar dalam beragama Islam tidak hanya menduga-duga atau berprasangka saja.
Kita boleh berhenti menuntut ilmu, hanya jika kita sudah masuk liang kubur / MATI, jika kita
sudah mati sudah tidak ada kewajiban lagi untuk menuntut ilmu. Jadi jika kita masih hidup,
alangkah ironi , jika kita mengaku sebagai seorang Muslim, tapi giliran ada yang mengajak
untuk menuntut ilmu agama Islam tentang hukum-hukum ALLAH lewat kajian Al-qur`an
dan Hadits Shahih merasa enggan dan berat sekali, dan banyak sekali alasan-alasan yang
dilontarkan, seakan-akan mau hidup selamanya,..Subhanallah,..sebelum terlambat marilah
koreksi diri kita dan tanyakan dalam hati kita, jika kita sudah tahu bahwa menuntut ilmu
dalam Islam hukumnya adalah wajib, dan ketika ada kesempatan dan ada orang yang
mengajak untuk menuntut ilmu, kemudian kita menunda-nundanya bahkan menolaknya,
sekarang pertanyaan besarnya adalah, Masihkah pantaskah kita dihadapan ALLAH SWT,
disebut sebagai seorang Musli?????
Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, segeralah dan jangan ditunda-tunda lagi,
untuk menuntut ilmu agar jika kita mati, tidak dalam golongan orang yang mengalami
kerugian. Alangkah sayangnya jika kematian telah mendatangi kita, kita masih belum
menjalankan satu pun apa yang di perintahkan Allah SWT, apakah kita mau jika kelak di
alam kubur keadaannya gelap gulita, padahal disanalah kita menunggu entah berapa juta
tahun lagi, hari kebangkitan seperti yang dijanjikan ALLAH, Marilah sebelum malaikat maut
benar-benar menghampiri kita, laksanakanlah dulu perintah ALLAH , yaitu belajar untuk
menuntut ilmu agama Islam yang benar, benar artinya sesuai dengan Al-qur`an dan Sunnah
atau Hadits shahih dari Rasullulah SAW, karena seperti kata pepatah, kesempatan baik itu
jarang sekali yang datang dua kali, dan semoga kelak jika kita mati, akan termasuk dalam
golongan orang-orang Muslim yang beruntung.

Ciri - Ciri Orang Yang Berilmu


1. Memiliki rasa takut dan khasyyah yang tinggi kepada Allah
2. Ilmunya sesuai dengan amal perbuatannya dan selalu beramal sesuai dengan ilmunya.
3. Menyebarkan ilmu yang dimilikinya dan tidak menyembunyikannya.
4. Selalu berfikir dan mentadaburi tanda - tanda kekuasaan Allah Azza Wa Jalla, mwnyakini
bahwa seluruh yang Allah ciptakan tidak ada kebatilan sedikitpun di dalamnya.
5. Tidak menjadikan ilmunya ( illmu agama ) untuk mengeruk keuntungan dunia dengan
cara yang diharamkan oleh agama.
6. Selalu mengikuti yang terbaik dari apa yang didapatkan dan selalu mencari yang paling
mendekati kebenaran.
7. Tidak akan menyampaikan ilmunya kecuali benar - benar telah diketahui kebenaran ilmu
tersebut dan tidak berbicara kecuali kebenaran semata.

Prinsip-Prinsip Ilmu
1. Mempelajari ilmu demi mencari ridha Allah subhanahu wa taala.\
2. Tidak menyembunyikan ilmu.
3. Mengamalkan ilmu.
4. Menjaga diri dari mengaku sebagai orang berilmu dan ahli al-Quran.
5. Tidak meremehkan dan mengabaikan ulama.
6. Tidak mempelajari ilmu untuk kebanggaan.
7. Mempelajari ilmu untuk diajarkan.
8. Meringankan langkah dalam menuntut ilmu.
9. Besemangat untuk duduk mendampingi ulama (menimba ilmu).
10. Bersemangat untuk menyebarkan ilmu.
Dalil Al-Quran tentang ilmu
Artinya :
"Wahai orang-orang yang beriman!Apabila dikatakan kepadamu,"Berilah kelapangan
didalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat
derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa
derajat". Q.S Al-Mujadalah ayat 11
Artinya ;
"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi kemedan perang, mengapa
sebagian diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka
dapat menjaga dirinya " QS. At-Taubah ayat :122

Hikmah Menuntut Ilmu


1. Berada dijalan Allah
"Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia berada di jalan Allah
hingga pulang" (HR Turmudzi)
2. Mendapatkan pahala yang mengalir terus
"Jika anak adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu
Shodaqoh jariyah, Ilmu yang bermanfaat, dan Anak sholeh yang selalu mendoakan orang
tuanya." (HR Muslim)
3. Ditinggikan derajatnya
"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat".
4. Dimudahkan jalan menuju surga
"Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pasti Allah membuat mudah
baginya jalan menuju surga." (HR Muslim)
5. Mudah untuk menyelesaikan suatu masalah
6. Bagi orang berilmu, makin tinggi ilmunya semakin tawaduk/tidak sombong.
7. Orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya, maka semakin pandai daripada orang yang
tidak mengamalkan ilmunya.
8. Meningkatkan ketaatan kepada Allah sebagaimana Imam Syafi'i berkata: "Barang siapa
taat kepada Allah SWT dengan ilmu maka bermanfaatlah batinnya."
9. Menjaga diri dari hal hal buruk sebagaimana Imam Syafi'i berkata: "Barang siapa tiada
menjaga dirinya maka tak bergunalah ilmu."
10. Memperhalus perasaan dan menyuburkan kebijaksanaan sebagaimana Al Imam Al
Ghazali berkata: "Menuntut ilmu bukan hanya mengisi otak dan pikiran, tetapi juga untuk
memperhaluskan perasaan dan menyuburkan kebijaksanaan."