Anda di halaman 1dari 4

BAB III BILANGAN ROMAWI

Bilangan Romawi adalah lambang bilangan yang menggunakan bilangan Romawi


dalam penulisannya

1. Lambang Pokok Bilangan Romawi

I 1
V5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

2. Cara Penulisan Bilangan Romawi

a. Sistem pengulangan:

Pengulangan dilakukan paling banyak 3 kali.


Lambang bilangan Romawi yang dapat diulang adalah : I, X, C dan M.
Lambang bilangan Romawi V, L dan D tidak boleh diulang.

Contoh:

I =1 C = 100
II = 2 CC = 200
III = 3 CCC = 300
X = 10 M = 1000
XX = 20 MM = 2000
XXX = 30 MMM = 3000

b. Sistem Pengurangan :

Apabila bilangan Romawi yang di sebelah kiri lebih kecil daripada yagn sebelah
kanannya, maka bilangan yang disebelah kanan dikurangi dengan bilangan
yang di sebelah kirinya . Pengurangan ini hanya dapat dilakukan 1 kali.

Contoh :

IV = 5 1 =4
IX = 10 1 =9
XL = 50 10 = 40
XC = 100 10 = 90
CD = 500 100 = 400
CM= 1000 100 = 900
c. Sistem Penjumlahan

Apabila bilangan Romawi diikuti dengan bilangan Romawi yang sama atau lebih kecil,
maka bilangan Romawi tersebut harus ditambahkan. Penjumlahan ini hanya dapat dilakukan
paling banyak 3 angka.

Contoh:

VI =5+1=6 CL = 10 + 50 = 60
VII =5+2=7 DC = 500 + 100 = 600
VIII =5+3=8 MD = 1000 + 500 =
XI = 10 + 1 = 11 = 10 + 50 = 60 1500
XII = 10 + 2 = 12 = 500 + 100 = 600
XIII = 10 + 3 = 13 = 1000 + 5003=angka
Penambahan 1500
XV = 10 + 5 = 15
XVI = 10 + 6 = 16
LX = 60 + 10 = 60

d. Sistem Gabungan :

Gabungan antara sistem pengurangan dan penjumlahan :

Contoh :

XIV = 10 + (5-1) = 14
CXLIV = 100 + (50-10) + (5-1) = 144
CMXCVII = (1000 100) + (100 -10) + 7 = 997
Penulisan Bilangan Romawi dari 1 sampai 1 Miliar

Nilai Lambang
Lambang
Bilang Bilangan Nilai Bilangan
Bilangan Romawi
an Romawi
I 1 CXL 140
II 2 CL 150
III 3 CXC 190
IV 4 CC 200
V 5 CD 400
VI 6 D 500
VII 7 CM 900
VIII 8 M 1000

IX 9 5000
V
X 10 10.000
X
XX 29 50.000
L
XXX 30 100.000
C
XL 40 500.000
D
L 50 M 1.000.000

LX 60 5.000.000
V
LXX 70 10.000.000
X
LXXX 80 L 50.000.000
XC 90 C 100.000.000

C 100 500.000.000
D
CX 110 M 1.000.000.000
CXX 120
Keterangan :

1. 1 strip diatas bilangan romawi tsb dikalikan 1000

V = 5 x 1000 = 5000 ; M = 1000 x 1000 = 1000.000

2. 2 strip diatas bilangan romasi tsb dikalikan 1000.000

L = 50 x 1000.000 = 50.000.000 ; C = 100 x 1000.000 = 100.000.000

4
WWW.BELAJAR-MATEMATIKA.COM