Anda di halaman 1dari 53

2

SENARAI EKSPERIMEN FIZIK (SPOT 2016)

BIL BAB EKSPERIMEN


Pecutan Vs Daya
1. DAYA & GERAKAN Halaju Vs Ketinggian
Inersia

Tekanan Vs Luas Permukaan


2. TEKANAN Tekanan Air Vs Ketumpatan
Prinsip Archimedes
Prinsip Pascal

Kenaikan suhu Vs Jisim


3. HABA
Hukum Charles
Hukum Tekanan

Pantulan Cahaya
4. CAHAYA Ketumpatan medium Vs
Jarak imej Vs Jarak objek

Pembiasan : Panjang Gelombang VS Kedalaman


5. GELOMBANG Interferens : x Vs a
Interferens : x Vs D

Medan Elektrik
6. ELEKTRIK Hukum Ohm
Rintangan Vs Suhu Konduktor

Voltan Output Vs Bil. Lilitan Gegelung Sekunder


7. Daya Pada Konduktor Pembawa Arus Vs Arus
ELEKTROMAGNET
Arus Aruhan Dalam Solenoid Vs Bilangan Lilitan
Arus Aruhan Dalam Solenoid Vs Kelajuan

8. ELEKTRONIK Transistor (Litar Pengganda) : VS


3
EKSPERIMEN: PECUTAN VS DAYA (F = ma)

Situasi di dalam rajah menunjukkan bot boleh bergerak dengan lebih laju sekiranya bot dikayuh oleh
dua orang berbanding seorang.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di (b)
dengan menggunakan jangka masa detik, troli dan lain-lain radas.

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan


kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
4

EKSPERIMEN : F = ma

INFERENS : Pecutan dipengaruhi oleh daya

HIPOTESIS : Jika daya bertambah, maka pecutan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara daya dan pecutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Daya, F


Bergerakbalas : Pecutan, a
Dimalarkan : Jisim troli, m

RADAS DAN BAHAN : Jangka masa detik, troli, pita detik, pembaris meter, gelang getah, landasan, dua kaki
retort dan bekalan kuasa

Jangka
Pita detik masa detik Troli
Gelang getah

Landasan terpempas geseran


Bekalan kuasa

supply

PROSEDUR : 1. Hidupkan suis bekalan kuasa dan suis jangka masa detik.
2. Tarik troli berjisim 1.0 kg menuruni landasan dengan satu gelang getah.
(1 gelang getah = 1 unit daya)
3. Kira pecutan dengan menganalisis pita detik menggunakan formula

=

4. Ulang eksperimen dengan menarik troli dengan bilangan gelang getah = 2, 3, 4


dan 5 unit

PENJADUALAN DATA : Bilangan gelang getah/unit Pecutan, a/ cms-2 @ Daya/N Pecutan, a/ cms-2
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5

ANALISA DATA :
a / cms-2

Bilangan gelang getah


5

EKSPERIMEN: HALAJU VS KETINGGIAN

Rajah menunjukkan 2 gelongsor P dan Q yang berbeza ketinggian.


Dua orang budak yang berjisim sama menggelongsor dari bahagian atas gelongsor P dan Q.
Budak pada gelongsor P mendapati dia tiba ke tanah pada kelajuan yang lebih tinggi berbading
budak pada gelongsor Q.

Gelongsor P Gelongsor Q

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti landasan, troli dan lain-lain, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
6

EKSPERIMEN : HALAJU VS KETINGGIAN

INFERENS : Halaju dipengaruhi oleh ketinggian

HIPOTESIS : Jika ketinggian bertambah, maka halaju bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara ketinggian dan halaju

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketinggian landasan,


Bergerakbalas : Halaju,
Dimalarkan : Jisim troli,

RADAS DAN BAHAN : Jangka masa detik, troli, pita detik, pembaris meter, landasan, blok kayu, protractor,
bekalan kuasa, wayar penyambung

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan menetapkan ketinggian landasan, = 20.0 cm
Hidupkan suis bekalan kuasa dan suis jangka masa detik. Lepaskan troli menuruni
landasan.
3. Ukur halaju dengan menganalisa pitak detik dan menggunakan formula berikut:
10
=
10 0.2
4. Ulang eksperimen dengan ketinggian landasan, = 30.0 cm, 40.0 cm, 50.0 cm dan
60.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Ketinggian landasan, / cm Halaju, / cms-1


20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

ANALISA DATA :
/ cms-1

/ cm
7

EKSPERIMEN: INERSIA

Rajah 3.1 menunjukkan ujian jarak membrek sebuah trak.


Rajah 3.2 menunjukkan jarak membrek bagi trak itu semasa membawa muatan.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti bilah mata gergaji, plastisin dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

viii) Tujuan eksperimen

ix) Pembolehubah dalam eksperimen

x) Senarai radas dan bahan

xi) Susunan radas

xii) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

xiii) Cara anda menjadualkan data

xiv) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
8

EKSPERIMEN : INERSIA

INFERENS : Inersia dipengaruhi oleh jisim objek

HIPOTESIS : Jika jisim bertambah, maka inersia bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jisim, m


Bergerakbalas : Tempoh ayunan, T
Dimalarkan : Jarak antara bebola plastisin dan apit-G, // Sudut ayunan,

RADAS DAN BAHAN : Apit G, plastisin, bilah gergaji, penimbang elektronik, jam randik, pembaris

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan melekatkan bola plastisin berjisim, m = 50 g pada hujung
mata gergaji
3. Ukur masa bagi 10 ayunan lengkap, menggunakan jam randik.

Kira tempoh ayunan, T dengan menggunakan formula = 10
(Tempoh ayunan digunakan untuk mewakili inersia)
4. Ulang eksperimen dengan jisim plastisin, m = 60 g, 70 g, 80 g dan 90 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim plastisin, Tempoh ayunan, / s @ Kedalaman Tekanan / Pa


/g air, / cm
50 2.0
60 4.0
70 6.0
80 8.0
90 10.0

ANALISA DATA : /s
@

/g
h
9
EKSPERIMEN: TEKANAN VS LUAS PERMUKAAN

Rajah menunjukkan adalah lebih mudah untuk berjalan di atas padang sekolah menggunakan
kasut sukan berbanding kasut tumit tinggi. Kasut tumit tinggi akan tenggelam ke dalam tanah yang
lembut.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti plasticine, pemberat, blok kayu dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
10

EKSPERIMEN : TEKANAN VS LUAS PERMUKAAN

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh luas permukaan

HIPOTESIS : Jika luas permukaan bertambah, maka tekanan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dan luas permukaan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Luas permukaan,


Bergerakbalas : Tekanan, P // Kedalaman lekukkan pada plasticine,
Dimalarkan : Jisim bongkah keluli, // Ketinggian jatuhan bongkah keluli, h

RADAS DAN BAHAN : Plasticine, bola keluli, pembaris meter, blok kayu, kaki retort

Bongkah keluli

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan luas permukaan blok kayu , = 5.0 cm2
3. Ukur kedalaman lekukan pada plasticine, menggunakan pembaris meter.
(Tekanan ditunjukkan oleh kedalaman lekukan pada plasticine)
4. Ulang eksperimen dengan luas permukaan blok kayu, = 6.0 cm2, 7.0 cm2, 8.0 cm2
dan 9.0 cm2
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Luas Kedalaman lekukan pada


permukaan, plasticine, / cm
/ cm2
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

ANALISA DATA : / cm

A / cm2
11
EKSPERIMEN: TEKANAN VS KETUMPATAN

Rajah (a) menunjukkan seorang penyelam sedang menyelam ke dalam kolam renang.
Rajah (b) menunjukkan seorang penyelam sedang menyelam ke dalam dasar laut.
Mereka berada pada kedalaman yang sama tetapi penyelam di dalam rajah (b) merasai telinganya sakit.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti corong tisel, silinder penyukat dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
12

EKSPERIMEN : TEKANAN VS KETUMPATAN

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh ketumpatan

HIPOTESIS : Jika ketumpatan bertambah, maka tekanan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara ketumpatan dan tekanan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketumpatan,


Bergerakbalas : Tekanan, P // Beza ketinggian paras air di dalam manometer,
Dimalarkan : Kedalaman,

RADAS DAN BAHAN : Corong tisel, manometer, silinder penyukat, air, garam, penimbang elektronik, tiub getah,
pembaris meter, tiub getah nipis, kaki retort

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Silinder penyukat dipenuhkan dengan isi padu air, = 250 ml dan dicampurkan
dengan garam berjisim, = 10 g. Rendamkan corong tisel secara menegak pada
kedalaman air, = 30.0 cm
3. Ukur beza ketinggian paras air di dalam manometer, dengan menggunakan
pembaris meter
(Beza ketinggian paras air di dalam manometer = Tekanan air)
4. Ulang eksperimen dengan jisim garam, = 20 g, 30 g, 40 g dan 50 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim garam, Beza ketinggian paras air di @ Ketumpatan, Tekanan,
/g dalam manometer, / cm / gcm-3 / Pa
10 1
20 2
30 3
40 4
50 5

ANALISA DATA : / cm
@

m/g
13
EKSPERIMEN: DAYA TUJAH VS ISIPADU AIR TERSESAR / KEDALAMAN

Rajah (a) menunjukkan seorang budak lelaki mengangkat seketul batu di dalam sebuah sungai.
Rajah (b) menunjukkan budak lelaki tersebut mengangkat batu itu di permukaan air. Ia merasa
jauh lebih berat dari sebelumnya.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian anda mengenai daya keapungan:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti silinder logam, bikar, neraca dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
14

EKSPERIMEN : DAYA TUJAH VS ISI PADU AIR TERSESAR / KEDALAMAN

INFERENS : Daya tujah dipengaruhi oleh isi padu air tersesar / kedalaman

HIPOTESIS : Jika isi padu air tersesar / kedalaman bertambah, maka daya tujah bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara isi padu air tersesar / kedalaman dan daya tujah

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Isi padu air tersesar, / Kedalaman rendaman,


Bergerakbalas : Daya tujah, F
Dimalarkan : Ketumpatan air,

RADAS DAN BAHAN : Bikar, air, silinder logam, benang, neraca spring, pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Ukur berat silinder logam sebelum direndam, 1 dengan menggunakan neraca spring.
Rendamkan silinder logam ke dalam air pada kedalaman, = 1.0 cm
3. Ukur berat silinder logam di dalam air, 2 dengan menggunakan neraca spring. Kira
daya tujah, menggunakan formula = 1 2
4. Ulang eksperimen dengan kedalaman rendaman, = 2.0 cm, 3.0 cm, 4.0 cm dan 5.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Kedalaman rendaman, / cm Daya tujah, / N


1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA :
/N

/ cm
15

EKSPERIMEN: KEDALAMAN RENDAMAN VS KETUMPATAN

Rajah menunjukkan dua buah sampan berjisim sama, terapung di permukaan sungai dan
permukaan laut. Lelaki itu mendapati, aras tenggelam bot adalah berbeza antara laut dan sungai.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti bongkah kayu, garam dan lain-lain, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
16
EKSPERIMEN : KEDALAMAN RENDAMAN VS KETUMPATAN

INFERENS : Kedalaman rendaman dipengaruhi oleh ketumpatan air

HIPOTESIS : Jika ketumpatan air bertambah, maka kedalaman rendaman berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara ketumpatan air dan kedalaman rendaman

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketumpatan air,


Bergerakbalas : Kedalaman rendaman blok kayu di dalam air, // Daya tujah,
Dimalarkan : Jisim blok kayu,

RADAS DAN BAHAN : Air, garam, penimbang elektronik, bikar, blok kayu, pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan melarutkan garam berjisim, = 20 g di dalam 500 ml air.
Rendamkan blok kayu berjisim 0.1 kg di dalam air.
3. Ukur kedalaman rendaman blok kayu di dalam air, dengan menggunakan pembaris
meter.
(Kedalaman rendaman blok kayu di dalam air = Daya tujah)
4. Ulang eksperimen dengan menambahkan jisim garam, = 40 g, 60 g, 80 g dan 100 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim garam, / g Kedalaman rendaman blok kayu di dalam air, / cm
20
40
60
80
100

ANALISA DATA :
/ cm

m/g
17
EKSPERIMEN: PRINSIP PASCAL

Rajah 3.1 dan 3.2 menunjukkan sebuah kereta sedang diangkat menggunakan jek hidraulik.
Didapati bahawa apabila tekanan sebanyak 238 kPa dikenakan, kereta itu diangkat setinggi 1.20 m.
Apabila tekanan ditingkatkan kepada 450 kPa, kereta itu diangkat setinggi 2.00 m.

Diagram 3.1/Rajah
Diagram 3.2/Rajah 3.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti picagari, pemberat dan radas lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
18

EKSPERIMEN : PRINSIP PASCAL

INFERENS : Perbezaan ketinggian omboh dipengaruhi oleh tekanan

HIPOTESIS : Jika tekanan bertambah, maka perbezaan ketinggian omboh bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara perbezaan ketinggian omboh dan tekanan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Daya, // Tekanan,


Bergerakbalas : Perbezaan ketinggian omboh,
Dimalarkan : Ketumpatan cecair,

RADAS DAN BAHAN : Pembaris meter, minyak, 2 picagari kaca, pemberat berslot, tiub getah dan 2 kaki retort

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Ukur dan rekodkan ketinggian awal omboh 2, menggunakan pembaris.
Mula eksperimen dengan meletakkan pemberat berslot berjisim, = 50 g di atas
omboh 1
3. Ukur ketinggian omboh 2, 1 menggunakan pembaris meter.
Kira perbezaan ketinggian omboh, menggunakan formula = 1 0
4. Ulang eksperimen dengan jisim pemberat berslot, = 100 g, 150 g, 200 g dan 250 g
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jisim pemberat berslot, / g Perbezaan ketinggian omboh, / cm


50
100
150
200
250

ANALISA DATA :
/ cm

m/g
19
EKSPERIMEN : KENAIKAN SUHU VS JISIM

Diagram (a) shows effect of hot water spilt on a hand. It causes the skin to blister. Diagram (b) shows effect
of hot water splashed on to a hand. It causes a severe damage to the skin.
Rajah (a) menunjukkan kesan akibat air terpercik ke atas tangan. Ia menyebabkan tangan melepuh. Rajah
(b) pula menunjukkan kesan apabila air yang sama tertumpah ke atas tangan. Ia menyebabkan kecederaan
yang teruk kepada tangan.

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as beaker, immersion heater and other apparatus, describe one
experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti bikar, pemanas rendaman dan lain-lain radas, terangkan satu
rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
20
EKSPERIMEN: KENAIKAN SUHU VS JISIM

INFERENS : Kenaikan suhu dipengaruhi oleh jisim air

HIPOTESIS : Jika jisim air bertambah,maka kenaikan suhu berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jisim air dan kenaikan suhu

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jisim air,


Bergerakbalas : Kenaikan suhu,
Dimalarkan : Kuasa pemanas rendam, // Masa pemanasan,

RADAS & BAHAN : Bekalan kuasa, pemanas rendam, jam randik, kaki retort, bikar, air, penimbang elektronik,
silinder penyukat, pengacau, termometer

PROSEDUR : 1. Mula eksperimen dengan menambahkan air berjisim, = 200 g ke dalam bikar.
2. Pastikan unsur pemanas pada pemanas rendam terendam sepenuhnya di dalam air.
3. Ukur suhu awal air, 1 menggunakan termometer. Hidupkan suis pemanas rendam
selama 5 minit dan kacau air secara seragam.
4. Ukur suhu akhir air, 2 selepas 5 minit. Kira kenaikan suhu, menggunakan formula
= 2 1
Ulang eksperimen dengan menggunakan jisim air, = 300 g, 400 g, 500 g and 600 g

PENJADUALAN DATA : Jisim air, / g Kenaikan suhu, / 0C


200
300
400
500
600

ANALISA DATA : / 0C

m/g
21
EKSPERIMEN: HUKUM CHARLES

Diagram (a) shows an empty plastic bottle being left on the seat of a car on a hot afternoon. Diagram (b)
shows the same plastic bottle the following morning when the weather was very cold.
Rajah (a) menunjukkan sebuah botol plastik kosong yang ditinggalkan di tempat duduk sebuah kereta pada
waktu tengah hari yang panas. Rajah (b) menunjukkan botol plastik yang sama pada pagi berikutnya di mana
cuaca sangat sejuk.

(a) (b)

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as capillary tube, concentrated sulphuric acid and other apparatus,
describe one experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti tiub kapilari, asid sulfurik pekat dan lain-lain radas, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
22

EKSPERIMEN : HUKUM CHARLES

INFERENS : Isi padu gas dipengaruhi oleh suhu gas

HIPOTESIS : Jika suhu gas bertambah, maka isi padu gas bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara suhu gas dan isi padu gas untuk jisim gas yang tetap
pada tekanan yang malar

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Suhu,


Bergerakbalas : Isi padu gas, // Panjang turus udara terperangkap,
Dimalarkan : Tekanan atmosfera,

RADAS DAN BAHAN : Tiub kapilari, termometer, penunu Bunsen, pembaris meter, asid sulfurik pekat, kasa
dawai, pengacau, kaki retort, tungku kaki tiga, ais

PROSEDUR : 1. Panas dan kacau air sehingga suhu, = 30 0C


2. Ukur panjang turus udara yang terperangkap, dengan menggunakan pembaris meter
(Panjang turus udara terperangkap = Isi padu gas)
3. Ulang eksperimen dengan suhu, = 40 0C, 50 0C, 60 0C dan 70 0C

PENJADUALAN DATA : Suhu, / 0C Panjang turus udara terperangkap, / cm


30
40
50
60
70

ANALISA DATA :
/ cm

/ 0C
23
EKSPERIMEN: HUKUM TEKANAN

Sebelum memulakan perjalanan yang jauh, Luqman telah memeriksa tekanan udara di dalam
tayar keretanya seperti dalam Rajah (a). Dia mendapati tekanan udara tayar adalah 200 kPa.
Selepas beberapa jam perjalanan, Luqman memeriksa semula tekanan udara di dalam tayar
seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah (b). Dia mendapati tekanan udara tayar meningkat kepada
245 kPa. Luqman juga mendapati tayar lebih panas selepas beberapa jam membuat perjalanan
walaupun saiz tayar tidak berubah.

Rajah (a) Rajah (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti tolok Bourdon, kelalang dasar bulat dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
24

EKSPERIMEN : HUKUM TEKANAN

INFERENS : Tekanan dipengaruhi oleh suhu

HIPOTESIS : Jika suhu bertambah, maka tekanan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara suhu dan tekanan untuk jisim gas yang tetap pada isipadu
yang malar

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Suhu,


Bergerakbalas : Tekanan,
Dimalarkan : Isipadu,

RADAS DAN BAHAN : Kelalang dasar bulat, tiub getah, tolok Bourdon, bikar, pengacau, termometer, kasa dawai,
tungku kaki tiga, penunu Bunsen, air batu dan air

PROSEDUR : 1. Panas dan kacau air sehingga suhu, = 30 0C


2. Ukur tekanan udara terperangkap di dalam kelalang dasar bulat, dengan
menggunakan tolok Bourdon
3. Ulang eksperimen dengan suhu, = 40 0C, 50 0C, 60 0C dan 70 0C

PENJADUALAN DATA : Suhu, / 0C Tekanan, / Pa


30
40
50
60
70

ANALISA DATA :
/ Pa

/ 0C
25

EKSPERIMEN : PANTULAN CAHAYA

INFERENS : Sudut pantulan dipengaruhi oleh sudut tuju

HIPOTESIS : Jika sudut tuju bertambah, maka sudut pantulan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju dan sudut pantulan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Sudut tuju,


Bergerakbalas : Sudut pantulan,
Dimalarkan : Jenis cermin (cermin satah)

RADAS DAN BAHAN : Bekalan kuasa, wayar penyambung, kotak sinar, cermin satah, kertas putih, protraktor,
pembaris meter

Ke bekalan Kotak sinar


kuasa

Cermin satah

Garisan normal

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mulakan eksperimen dengan sudut tuju, = 100
3. Hidupkan suis bekalan kuasa dan kotak sinar.
Ukur sudut pantulan, dengan menggunakan protraktor
4. Ulang eksperimen dengan sudut tuju, = 20 0, 30 0, 40 0 dan 50 0
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Sudut tuju, / 0 Sudut pantulan, / 0


10
20
30
40
50

ANALISA DATA :
/ 0

i/0
26
EKSPERIMEN: PEMBIASAN CAHAYA

Rajah menunjukkan sinaran laser ditujukan ke titik A dan mengenai ikan P. Apabila sinaran laser
ditujukan ke titik B, pancaran laser terkena pada ikan Q.

Berdasarkan pemerhatian pada fenomena cahaya ;

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti blok gelas berbentuk segiempat, bekalan kuasa dan
lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda
nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
27

EKSPERIMEN : PEMBIASAN CAHAYA

INFERENS : Sudut pembiasan dipengaruhi oleh sudut tuju

HIPOTESIS : Jika sudut tuju bertambah, maka sudut pembiasan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara sudut tuju dan sudut pembiasan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Sudut tuju,


Bergerakbalas : Sudut pembiasan,
Dimalarkan : Indeks pembiasan,

RADAS DAN BAHAN : Blok kaca berbentuk segiempat, bekalan kuasa, wayar penyambung, kotak sinar,
protraktor, kertas putih dan pembaris meter

PROSEDUR : 1. Hidupkan suis bekalan kuasa dan kotak sinar.


2. Mulakan eksperimen dengan sudut tuju, = 100.
3. Ukur sudut pembiasan, dengan menggunakan protraktor
4. Ulang eksperimen dengan sudut tuju, = 200, 300, 400 dan 500

PENJADUALAN DATA : Sudut tuju, / 0 Sudut pembiasan, / 0


10
20
30
40
50

ANALISA DATA :
/0

i/0
28
EKSPERIMEN: JARAK IMEJ VS JARAK OBJEK

Rajah 3.1 menunjukkan sebuah projektor yang menggunakan kanta cembung untuk membentuk satu
imej yang jelas dan tajam pada skrin.
Rajah 3.2 menunjukkan bahawa apabila kanta itu dilaras lebih dekat kepada objek di dalam projektor,
skrin perlu digerakkan lebih jauh daripada projektor supaya imej yang jelas dan tajam dibentukkan.

Berdasarkan pemerhatian di atas ;

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti mentol cahaya dan lain-lain, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
29

EKSPERIMEN : JARAK IMEJ VS JARAK OBJEK

INFERENS : Jarak imej dipengaruhi oleh jarak objek

HIPOTESIS : Jika jarak objek bertambah, maka jarak imej berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak objek dan jarak imej

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak objek,


Bergerakbalas : Jarak imej,
Dimalarkan : Panjang fokus kanta,

RADAS DAN BAHAN : Mentol, bekalan kuasa, wayar penyambung, kanta cembung, skrin, pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambarajah


2. Mulakan eksperimen dengan meletakkan kanta cembung pada jarak, = 15.0 cm dari
mentol. Hidupkan suis bekalan kuasa.
3. Skrin dilaraskan sehingga imej yang jelas dan tajam terbentuk di atas skrin. Ukur jarak
imej, dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak objek, = 20.0 cm, 25.0 cm, 30.0 cm dan 35.0 cm
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jarak objek, / cm Jarak imej, / cm


15.0
20.0
25.0
30.0
35.0

ANALISA DATA :
/ cm

/ cm
30

EKSPERIMEN: PANJANG GELOMBANG VS KEDALAMAN

Rajah menunjukkan puncak gelombang air menjadi semakin rapat antara satu sama lain apabila
mendekati pantai.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti tangki riak, sebuah motor penggetar dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
31
EKSPERIMEN : PANJANG GELOMBANG VS KEDALAMAN
INFERENS : Panjang gelombang dipengaruhi oleh kedalaman air

HIPOTESIS : Jika kedalaman air bertambah, maka panjang gelombang bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara kedalaman air dan panjang gelombang

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Kedalaman air,


Bergerakbalas : Panjang gelombang,
Dimalarkan : Frekuensi,

RADAS DAN BAHAN : Bekalan kuasa, dawai penyambung, lampu, tangki riak, motor penggetar, stroboskop
mekanikal, kertas putih, air, pembaris meter dan plat Perspex

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Letakkan sekeping plat Perspex di tengah tangki riak untuk mendapatkan kedalaman
air, = 1.0 cm
3. Hidupkan suis lampu dan suis motor penggetar pada frekuensi = 10 Hz.
4. Muka gelombang dibekukan menggunakan stroboskop. Ukur panjang gelombang, di
atas kertas putih menggunakan pembaris meter
5. Ulang eksperimen dengan meletakkan plat Perspex yang berlainan ketebalan untuk
mendapatkan kedalaman air, = 2.0 cm, 3.0 cm, 4.0 cm dan 5.0 cm
6. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Kedalaman air, / cm Panjang gelombang, / cm


1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA :
/ cm

/ cm
32

EKSPERIMEN: INTERFERENS ( VS )

Rajah di bawah menunjukkan satu sesi percubaan sistem bunyi di dalam sebuah dewan. Dua
pelajar X dan Y memahami bahawa hanya sedikit sahaja barisan pendengar boleh mendengar
bunyi yang kuat jika jarak pemisahan antara dua pembesar suara sangat rapat. Mereka menyuruh
pelajar A dan B membetulkan jarak pemisahan antara dua pembesar suara supaya lebih banyak
barisan pendengar mendengar bunyi yang kuat. Ini membolehkan lebih banyak barisan kerusi
dimuatkan dalam dewan untuk pendengar.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti dua pembesar suara, penjana isyarat audio,
osiloskop sinar katod dan lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk
menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
33
EKSPERIMEN : INTERFERENS ( VS )
INFERENS : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan dipengaruhi oleh jarak antara dua pembesar
suara

HIPOTESIS : Jika jarak antara dua pembesar suara bertambah, maka jarak antara dua bunyi kuat
berturutan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara dua pembesar suara dan jarak antara dua
bunyi kuat berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak antara dua pembesar suara,


Bergerakbalas : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan,
Dimalarkan : Frekuensi,

RADAS DAN BAHAN : Penjana isyarat audio, osiloskop sinar katod (CRO), dua pembesar suara, mikrofon,
wayar penyambung dan pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan jarak antara dua pembesar suara, = 1.0 m. Hidupkan suis
penjana isyarat audio dan osiloskop sinar katod (CRO). Gerakkan mikrofon perlahan-
lahan dalam satu garis lurus yang berserenjang dengan pembesar suara, = 2.0 m
3. Ukur jarak antara dua bunyi kuat berturutan, dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak antara dua pembesar suara, = 1.5 m, 2.0 m, 2.5 m
dan 3.0 m
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Jarak antara dua pembesar suara, Jarak antara dua bunyi kuat berturutan,
/m / cm
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

ANALISA DATA :
/ cm

/m
34

EKSPERIMEN: INTERFERENS ( VS )
Diagram shows a scholl hall with two identical loud speakers. When the two loud speakers produce sound,
student A and student B noticed that, when they heard near the stage, the distance between two consecutive
loud sound is closer compare when they heard further from the stage.
Rajah menunjukkan sebuah dewan sekolah dengan dua pembesar suara yang sama. Apabila pembesar-
pembesar suara mengeluarkan bunyi, pelajar A dan B mendapati, apabila berada berhampiran dengan
pentas, jarak antara dua bunyi kuat berturutan lebih dekat berbanding apabila berada pada jarak yang lebih
jauh dari pentas. .

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:
(a) Make one suitable inference
Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as loud speaker, audio signal generator and other apparatus,
describe one experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti pembesar suara, penjana isyarat audio dan lain-lain radas,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
35

EKSPERIMEN : INTERFERENS ( VS )

INFERENS : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan dipengaruhi oleh jarak antara pembesar suara
dan lokasi bunyi kuat dikesan

HIPOTESIS : Jika jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat dikesan bertambah, maka jarak
antara dua bunyi kuat berturutan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat
dikesan dan jarak antara dua bunyi kuat berturutan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat dikesan,
Bergerakbalas : Jarak antara dua bunyi kuat berturutan,
Dimalarkan : Frekuensi, // Jarak antara dua pembesar suara,

RADAS DAN BAHAN : Penjana isyarat audio, osiloskop sinar katod (CRO), dua pembesar suara, mikrofon,
wayar penyambung dan pembaris meter

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Mula eksperimen dengan jarak antara dua pembesar suara, = 1.0 m. Hidupkan suis
penjana isyarat audio dan osiloskop sinar katod (CRO). Gerakkan mikrofon perlahan-
lahan dalam satu garis lurus yang berserenjang dengan pembesar suara, = 2.0 m
3. Ukur jarak antara dua bunyi kuat berturutan, dengan menggunakan pembaris meter
4. Ulang eksperimen dengan jarak antara pembesar suara dan lokasi bunyi kuat dikesan,
= 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m dan 4.0 m
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : jarak antara pembesar suara dan Jarak antara dua bunyi kuat berturutan,
lokasi bunyi kuat dikesan, / m / cm
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

ANALISA DATA :
/ cm

/m
36
EKSPERIMEN: MEDAN ELEKTRIK ( T VS V )

Rajah 1 dan Rajah 2 menunjukkan buih sabun yang ditiupkan ke arah sebuah janakuasa Van de
Graaf. Didapati bahawa apabila janakuasa itu dihidupkan, buih-buih sabun itu ditolak menjauhi
janakuasa. Apabila kelajuan ke 3 dipilih pada tombol kelajuan, buih-buih itu ditolak lebih jauh
berbanding jika kelajuan perlahan dipilih.

DIAGRAM 2

Rajah 1 Rajah 2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti plat logam, bekalan kuasa VLT, bola polistirene
bersalut cat logam, benang nilon dan lain-lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen
untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
37

EKSPERIMEN : MEDAN ELEKTRIK

INFERENS : Tempoh ayunan dipengaruhi oleh beza keupayaan

HIPOTESIS : Jika beza keupayaan bertambah, maka tempoh ayunan berkurang

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara beza keupayaan dan tempoh ayunan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Beza keupayaan,


Bergerakbalas : Tempoh ayunan,
Dimalarkan : Jarak di antara dua plat logam,

RADAS DAN BAHAN : Bekalan kuasa VLT, voltmeter, pembaris meter, benang nilon, plat logam, bola polistirene
bersalut cat logam, jam randik, kaki retort dan wayar penyambung

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Hidupkan suis bekalan kuasa VLT dan tetapkan beza keupayaan, = 1 kV
3. Ukur masa bagi 10 ayunan lengkap, menggunakan jam randik.

Kira tempuh ayunan, menggunakan formula = 10
4. Ulang eksperimen dengan menetapkan beza keupayaan, = 2 kV, 3 kV, 4 kV dan 5 kV
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Beza keupayaan, / kV Tempoh ayunan, / s


1
2
3
4
5

ANALISA DATA :
/s

/ kV
38

EKSPERIMEN: VOLTAN VS ARUS (HUKUM OHM)

Rajah menunjukkan satu mentol disambungkan ke satu sel kering 1.5 V, didapati nyalaan mentol
kurang terang. Kemudian mentol disambungkan ke satu bateri 12 V seperti yang ditunjukkan
dalam rajah (b) dan didapati mentol menyala dengan lebih terang.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti voltmeter, dawai konduktor dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
39

EKSPERIMEN : VOLTAN VS ARUS (HUKUM OHM)

INFERENS : Beza keupayaan dipengaruhi oleh arus

HIPOTESIS : Jika arus bertambah, maka beza keupayaan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara arus dan beza keupayaan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Arus,


Bergerakbalas : Beza keupayaan, // Voltan,
Dimalarkan : Rintangan,

RADAS DAN BAHAN : Sel kering / bateri, pemegang bateri, ammeter, voltmeter, rheostat, dawai konstantan
s.w.g 28, suis, wayar penyambung dan pembaris meter

Sel kering Ammeter

Rheostat

Voltmeter
PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah
2. Hidupkan suis dan laraskan rheostat sehingga mendapat bacaan arus, = 0.2 A
3. Ukur beza keupayaan, dengan menggunakan voltmeter
4. Ulang eksperimen dengan melaraskan rheostat untuk mendapatkan bacaan arus, =
0.4 A, 0.6 A, 0.8 A dan 1.0 A
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Arus, / A Beza keupayaan, / V


0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

ANALISA DATA :
/V

/A
40

EKSPERIMEN: RINTANGAN VS SUHU DAWAI

Diagram 4.1 shows a bulb lights up when connected to a power supply.


Rajah 4.1 menunjukkan sebiji mentol menyala apabila disambungkan kepada satu bekalan kuasa
elektrik.

Diagram 4.2 shows the bulb become dimmer when its wire is exposed to the hot sun.
Rajah 4.2 menunjukkan mentol itu menjadi semakin malap bila wayarnya terdedah kepada cahaya
matahari yang terik.

Rajah 4.1 Rajah 4.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:


(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti ammeter, dawai konstantan dan lain-lain, terangkan
satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
41
EKSPERIMEN : RINTANGAN VS SUHU DAWAI
INFERENS : Rintangan dipengaruhi oleh suhu dawai

HIPOTESIS : Jika suhu dawai bertambah, maka rintangan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara suhu dawai dan rintangan dawai

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Suhu dawai,


Bergerakbalas : Rintangan,
Dimalarkan : Luas keratan rentas dawai, // panjang dawai

RADAS DAN BAHAN : Sel kering / bateri, pemegang bateri, ammeter, voltmeter, rheostat, gegelung dawai
konstantan s.w.g 28, suis, wayar penyambung, pembaris meter, termometer, bikar, air
dan penunu bunsen.
Bekalan kuasa

Reostat V A

Bikar Termometer
Air

Gegelung dawai
konstantan
Penunu
Bunsen
PROSEDUR : 1. Air dipanaskan sehingga suhu 50 C. Hidupkan litar dan rheostat dilaraskan sehingga
mendapat bacaan arus, = 0.5 A
2. Ukur beza keupayaan, dengan menggunakan voltmeter.

Kira rintangan, dengan menggunakan formula =
3.
4, Ulang eksperimen dengan memanaskan dawai gegelung konstantan sehingga 60 C,
70C, 80C dan 90C.

PENJADUALAN DATA : Suhu dawai / C Rintangan, / /


50
60
70
80

90

ANALISA DATA :
42
EKSPERIMEN: TRANSFORMER

Rajah (a) menunjukkan sebuah transformer injak turun yang terdapat di dalam pengecas bateri
telefon bimbit. Gegelung sekundernya atau output disambungkan kepada sebuah telefon bimbit 5 V.
Rajah (b) menunjukkan sebuah transformer injak turun yang terdapat di dalam pengecas komputer
riba. Gegelung sekundernya atau output disambungkan kepada komputer riba 19 V.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti teras besi lembut, wayar kuprum tertebat dan lain-
lain, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda
nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
43
EKSPERIMEN : TRANSFORMER
INFERENS : Voltan output dipengaruhi oleh bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder

HIPOTESIS : Jika bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder bertambah,


maka voltan output bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder dan
voltan output

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder,


Bergerakbalas : Voltan output,
Dimalarkan : Bilangan lilitan dawai pada gegelung primer,

RADAS DAN BAHAN : Teras besi lembut, dawai kuprum tertebat, voltmeter arus ulang-alik (a.u),
bekalan kuasa a.u 12 V, perintang, dawai penyambung.

12 V

Perintang

PROSEDUR : 1. Mulakan eksperimen dengan menggunakan 900 lilitan dawai kuprum tertebat pada
gegelung primer dan 100 lilitan pada gegelung sekunder sebuah transformer
2. Hidupkan suis bekalan kuasa a.u dan ukur voltan output dengan menggunakan
voltmeter a.u
3. Ulang eksperimen dengan bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder, = 200
lilitan, 300 lilitan, 400 lilitan dan 500 lilitan dan kekalkan bilangan lilitan pada gegelung
primer

PENJADUALAN DATA : Bilangan lilitan dawai pada gegelung sekunder , / lilitan Voltan output, / V
100
200
300
400
500

ANALISA DATA :
/V

/ lilitan
44
EKSPERIMEN : DAYA PADA KONDUKTOR PEMBAWA ARUS VS ARUS

Diagram (a) and (b) shows a table fan. In Diagram (a), the speed control is set at button 1 and the fan blade
is rotates. In diagram (b), the speed control is set at button 3 and the fan blade is rotate faster.
Rajah (a) dan (b) menunjukkan sebuah kipas meja. Dalam rajah (a), kawalan laju ditetapkan pada butang 1
dan bilah kipas berputar. Dalam rajah (b), kawalan laju ditetapkan pada butang 3 dan bilah kipas berputar
dengan lebih cepat..

(a) (b)

Based on the information and observation :


Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Make one suitable inference


Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) State one appropriate hypothesis that could be investigated


Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) With the use of apparatus such as d.c power supply, magnets, U-shaped iron yoke and other
apparatus, describe one experimental framework to investigate the hypothesis stated in (b)
Dengan menggunakan radas seperti bekalan kuasa a.t, magnet, dening besi berbentuk U dan lain-
lain radas, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan
dalam (b).

In your description, state clearly the following :


Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Aim of experiment
Tujuan eksperimen
ii) Variables in the experiment
Pembolehubah dalam eksperimen
iii) List of apparatus and materials
Senarai radas dan bahan
iv) Arrangement of apparatus
Susunan radas
v) The procedure of the experiment which include the method of controlling the manipulated
variable and the method of measuring the responding variable
Prosedur eksperimen termasuk kaedah mengawal pembolehubah dimanipulasi dan kaedah
mengukur pembolehubah bergerak balas
vi) The way you would tabulate the data
Cara anda menjadualkan data
vii) The way you would analyse the data
Cara anda menganalisis data
[10 markah]
45

DAYA PADA KONDUKTOR PEMBAWA ARUS VS ARUS

INFERENS : Daya pada konduktor dipengaruhi oleh arus

HIPOTESIS : Jika arus bertambah, maka daya pada konduktor bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara arus dan daya pada konduktor

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Arus,


Bergerakbalas : Daya pada konduktor,
Dimalarkan : Panjang konduktor, // Kekuatan medan magnet

BAHAN & RADAS : Bekalan kuasa, suis, pembaris meter, dening besi berbentuk U, magnet, dawai kuprum
tidak berpenebat s.w.g 28, blok kayu, ammeter, rheostat dan apit-G

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti gambar rajah


2. Hidupkan suis dan laras rheostat untuk menetapkan arus, = 1.0 A
3. Ukur sesaran yang digerakkan oleh dawai gelongsor, menggunakan pembaris meter
(Sesaran yang digerakkan oleh dawai gelongsor = Daya pada konduktor)
4. Ulang eksperimen dengan menetapkan arus, = 2.0 A, 3.0 A, 4.0 A and 5.0 A
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : /A / cm
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

ANALISA DATA :
/ cm

/A
46
EKSPERIMEN: ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS BILANGAN LILITAN

Rajah menunjukkan keratan rentas dinamo basikal. Setiap dinamo mempunyai magnet dan gegelung
dawai kuprum yang tertebat. Output kedua-dua dinamo basikal disambungkan kepada lampu
basikal. Rajah (a) menunjukkan dinamo basikal mempunyai kurang lilitan berbanding dinamo basikal
dalam Rajah (b). Apabila dinamo diputarkan oleh roda basikal pada kelajuan yang sama, lampu
dalam Rajah (b) menyala lebih cerah.

(a) (b)

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti magnet bar, gegelung dawai kuprum dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
47

EKSPERIMEN : ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS BILANGAN LILITAN

INFERENS : Arus aruhan dipengaruhi oleh bilangan lilitan gegelung

HIPOTESIS : Jika bilangan lilitan gegelung bertambah,


maka arus aruhan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan gegelung dan arus aruhan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Bilangan lilitan gegelung dawai kuprum,


Bergerakbalas : Arus aruhan,
Dimalarkan : Laju gerakan relatif, // Kekuatan medan magnet

RADAS DAN BAHAN : Magnet bar, gegelung dawai kuprum, miliammeter, pembaris meter, wayar penyambung,
silinder kadbod dan kaki retort

PROSEDUR : 1. Mulakan eksperimen dengan melilitkan dawai kuprum di sekeliling silinder kadbod
dengan bilangan lilitan gegelung, = 10 lilitan. Laraskan ketinggian magnet bar untuk
dilepaskan, = 20.0 cm.
2. Jatuhkan magnet bar ke dalam gegelung. Ukur arus aruhan, dengan menggunakan
miliammeter semasa magnet bergerak memasukki gegelung dawai.
3. Ulang eksperimen dengan menggunakan bilangan lilitan gegelung, = 20 lilitan,
30 lilitan, 40 lilitan dan 50 lilitan.

PENJADUALAN DATA : Bilangan lilitan gegelung , / lilitan Arus aruhan, / mA


10
20
30
40
50

ANALISA DATA :
/ mA

/ lilitan
48

EKSPERIMEN: ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS KELAJUAN MAGNET

Rajah menunjukkan seorang budak lelaki menunggang basikal. Lampu basikal bertambah cerah
apabila basikal dikayuh dengan laju

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti magnet bar, gegelung dawai kuprum dan lain-lain,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan
dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
49
EKSPERIMEN : ARUS ARUHAN DALAM SOLENOID VS KELAJUAN MAGNET

INFERENS : Arus aruhan dipengaruhi oleh kelajuan magnet bar di dalam gegelung dawai

HIPOTESIS : Jika kelajuan magnet bar di dalam gegelung dawai bertambah,


maka arus aruhan bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara kelajuan magnet bar di dalam gegelung dawai dan
arus aruhan

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketinggian bar magnet dilepaskan ke dalam gegelung,


Bergerakbalas : Arus aruhan,
Dimalarkan : Bilangan lilitan gegelung,

RADAS DAN BAHAN : Magnet bar, gegelung dawai kuprum, miliammeter, pembaris meter, wayar penyambung,
silinder kadbod dan kaki retort

PROSEDUR : 1. Mulakan eksperimen dengan melilitkan dawai kuprum di sekeliling silinder kadbod
dengan bilangan lilitan gegelung, = 30 lilitan. Laraskan ketinggian magnet bar untuk
dilepaskan, = 20.0 cm.
2. Jatuhkan magnet bar ke dalam gegelung. Ukur arus aruhan, dengan menggunakan
miliammeter semasa magnet bar bergerak memasuki gegelung.
3. Ulang eksperimen dengan menggunakan ketinggian jatuhan magnet bar, = 30.0 cm,
40.0 cm, 50.0 cm dan 60.0 cm

PENJADUALAN DATA : Ketinggian jatuhan magnet bar , / cm Arus aruhan, / mA


20.0
30.0
40.0
50.0
60.0

ANALISA DATA : / mA

/ cm
50

EKSPERIMEN: TRANSISTOR (LITAR PENGGANDA) : VS

Rajah menunjukkan sebuah mikrofon disambungkan kepada pengganda kuasa (power amplifier).
Apabila mikrofon mengesan bunyi, bunyi yang berganda kuatnya akan dikeluarkan melalui pembesar
suara. Bunyi menjadi semakin kuat apabila butang pengawal (volume control) pada amplifier
dihidupkan untuk menambahkan kuasa.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai, [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai [1 markah]

(c) Dengan menggunakan radas seperti diod, rheostat dan lain-lain, terangkan satu rangka
kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan dalam (b)

Dalam penerangan anda, jelaskan perkara berikut:

i) Tujuan eksperimen

ii) Pembolehubah dalam eksperimen

iii) Senarai radas dan bahan

iv) Susunan radas

v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pembolehubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pembolehubah bergerak balas

vi) Cara anda menjadualkan data

vii) Cara anda menganalisis data


[10 markah]
51
EKSPERIMEN : TRANSISTOR (LITAR PENGGANDA) : VS

INFERENS : Arus pengumpul dipengaruhi oleh arus tapak

HIPOTESIS : Jika arus tapak bertambah, maka arus pengumpul bertambah

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara arus tapak dan arus pengumpul

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Arus tapak,


Bergerakbalas : Arus pengumpul,
Dimalarkan : Beza keupayaan bekalan kuasa,

RADAS DAN BAHAN : Transistor npn, sel kering, mikroammeter, miliammeter, rheostat, wayar penyambung dan
suis
mA

A Battery

Battery

PROSEDUR : 1. Sediakan radas seperti rajah


2. Hidupkan suis. Mula eksperimen dengan menetapkan rheostat sehingga bacaan
mikroammeter untuk arus tapak, = 5.0 A
3. Ukur arus pengumpul, dengan menggunakan miliammeter
4. Ulang eksperimen dengan menggunakan arus tapak, = 10.0 A, 15.0 A, 20.0 A
dan 25.0 A.
5. Rekod dan jadualkan data

PENJADUALAN DATA : Arus tapak, / A Arus pengumpul, / mA


5.0
10.0
15.0
20.0
25.0

ANALISA DATA : / mA

/ A
52

EKSPERIMEN : DALAM KETARA VS KETUMPATAN MEDIUM

INFERENS : Dalam ketara dipengaruhi oleh ketumpatan medium

HIPOTESIS : Jika ketumpatan medium bertambah, maka Dalam ketara berkurang.

TUJUAN : Untuk mengkaji hubungan antara dalam ketara, h dan ketumpatan medium,

PEMBOLEHUBAH : Manipulasi : Ketumpatan medium,


Bergerakbalas : Dalam ketara, h
Dimalarkan : Dalam Sebenar, H

RADAS DAN BAHAN : Bikar, air, garam, penimbang, silinder penyukat, pembaris, 2 pin optik, kertas putih
Pemerhati

Bikar Pembaris

Air

Imej pin O

PROSEDUR : 1. Timbang 100 g garam dan larutkan ke dalam 1 liter air suling.
2. Ketumpatan air garam diukur menggunakan formula Ketumpatan,

= = 1 kg m-3.
3. Masukkan air garam ke dalam bikar sehingga Dalam Sebenar, H =10 cm.
4. Gerakkan Pin Optik I dan laraskan sehingga kedudukan Pin optik 1 segaris
dengan imej Pin optik O.
5. Ukur Dalam ketara, h dengan menggunakan pembaris.
6. Ulang langkah 1-5 dengan menggunakan ketumpatan 2 kg m-3 3 kg m-3 , 4
kg m-3 dan 5 kg m-3.

PENJADUALAN DATA : Ketumpatan medium, / kg m-3 Dalam ketara, h/cm


25.0
50.0
75.0
100.0
125.0

ANALISA DATA : Dalam ketara, h/ cm

Ketumpatan medium/kg m-3


53

Anda mungkin juga menyukai