Anda di halaman 1dari 12

TARBIATUNA

JAWATANKUASA TARBIAH - IKRAM MALAYSIA


Bil Keluaran : 11 Siri : 1438H/01 Edaran untuk ahli IKRAM sahaja Bulan: Rabiul Akhir - JamadilAwal 1438H

Taujihat Mutiara
Al-Quran
...


Menjayakan Agenda
Perubahan ..Sesungguhnya Allah tidak

Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh
mengubah apa yang ada pada
Ahmad, Presiden IKRAM sesuatu kaum sehingga mereka
Assalamualaikum w.b.t. Selamat bertemu kembali ikhwah dan mengubah apa yang ada pada
Bingkisan Tarbawi akhawat yang dimuliakan. Semoga sentiasa di bawah naungan
diri mereka sendiri dan apabila
Allah menghendaki untuk
dan rahmat dari Allah. Semoga tahun 2017 ini akan membawa menimpakan kepada sesuatu
kaum bala bencana (disebabkan
perubahan diseluruh sisi kehidupan kita sama ada dari sudut kesalahan mereka sendiri), maka
individu, rumahtangga , masyarakat dan negara tercinta kepada tiada sesiapapun yang dapat
menolak atau menahan apa yang
kehidupan yang lebih mendekati syariat Islam , mencintai Allah ditetapkanNya itu dan tidak ada
dan Rasul SAW . sesiapapun yang dapat menolong
dan melindungi mereka selain
Sesungguhnya proses perubahan kepada kehidupan yang daripadaNya. (Al-Rad: 11)
lebih baik akan gagal sekiranya tiada perancangan yang rapi,
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria
Pengerusi JK Tarbiah Pusat komitmen, kehendak yang kuat serta istiqomah untuk mencapai Mutiara
apa yang dihajati. Hadith
Al-Taujihat Al Begitu juga agenda perubahan dan islah yang sedang dibawa Dari Abdillah bin Masud ra.
Ukhti Murabbiah oleh IKRAM melalui Rancangan IKRAM ( RI 2016/19 ) tidak akan bahawa Rasulullah saw bersabda,
Orang yang mempunyai sifat
berjaya tanpa ahli memahami konsep yang jelas terhadap Manhaj sombong sedikit saja di dalam
hatinya tidak akan masuk surga.
Taghyir dan Islah serta langkah-langkah perubahan yang sedang
Seseorang berkata, Bagaimana
dibawa oleh IKRAM mengikut keutamaan yang telah digariskan. halnya oleh seseorang yang
mempunyai pakaian-pakaian
Sehubungan dengan ini Tarbiatuna pada keluaran ini
yang indah dan sepatu-sepatu
membawa pembaca kepada konsep maqasid syariah, memahami yang indah? Rasulullah saw
bersabda, Allah itu indah dan
maksud manhaj taghyir dan menjelaskan peranan naqib serta
Allah menyukai keindahan
menjelaskan peranan individu melalui SPDC ( Sistem Pengurusan (Seseorang tidak disebut sombong
Ustazah Kamaliah Noordin jika ia mempercantik dirinya).
Daei Cemerlang ) untuk menjayakan agenda perubahan. Tidak
Kesombongan terletak pada
Pengerusi JK Pemantapan lupa juga ditekankan bahawa keluarga yang rahmah juga sebagai penolakan terhadap kebenaran
Keluarga Ahli (PeKA) dan memandang orang lain
penjana kepada kejayaan agenda perubahan yang sedang dibawa
rendah.
Pengurusan Daie oleh IKRAM. (Hadth Riwayat Muslim)

Dari Meja Editor Mutiara Hikmah


Kitab yang terletak di
perpustakaan sedikit yang
membacanya, tetapi seorang
muslim sejati adalah laksana
kitab terbuka yang semua
orang membacanya. Ke mana
saja ia pergi, ia adalah dak-
Zaharudin Othman wah yang bergerak
YDP Perwakilan IKRAM ~Imam Hasan Al-Banna~
Diterbitkan oleh : Jawatankuasa Tarbiah Pusat, Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM),
No. 6, Jalan Dagang SB 4/1, Taman Sungai Besi Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA
Tel:+603-8945 6999, +603-8945 3666 Fax:+603-8945 1772 Emel:info@ikram.my
TAUJIHAT
Ustaz Dr Hj. Mohd Parid Sheikh Ahmad
Presiden IKRAM

IKRAM &Apakah IKRAM sebagai sebuah organisasi Islam memiliki dicapai secara sempurna tanpa berhadapan dengan risiko
keserasian untuk menjayakan maqasid syariah, menjadikan yang tidak perlu.
maqasid syariah dapat dicapai menerusi usaha-usaha per-
Ini boleh berlaku lantaran IKRAM merupakan satu wadah
juangannya.
perjuangan Islam yang gigih berusaha ke arah menepati
Ia satu persoalan yang hanya dapat dijawab menerusi kualiti wadah perjuangan Nabi akhir zaman yang sentiasa
penilaian terhadap usaha-usahanya sepanjang perjalanan berusaha untuk melakukan perubahan perjalanan seja-
perjuangannya berasaskan garis panduan perancangannya rah manusia dan dunia secara menyeluruh dan sempurna
dalam semua tahap perjuangan yang telah dilalui dan yang secara bertahap-tahap menerusi pelaksanaan Islam yang
akan ditempuhi pada masa-masa hadapan, merentasi berb- menyeluruh sebaik-baiknya. Impaknya lahir dalam bentuk
agai-bagai fasa yang penuh dengan berbagai-bagai cabaran. pelestarian kehidupan manusia, perjalanan dunia dan kese-
jahteraan perjalanan alam semesta.
Pertubuhan IKRAM Malaysia sebagai sebuah wadah per-
juangan umat Islam di Malaysia setakat ini telah menampak- Semua ahli-ahli IKRAM diasuh dengan asuhan Islam
kan keserasian yang maksimum dalam konteks menjayakan terbaik yang mampu diolah, sejajar dengan keperluan
maqasid syariah. perjuangan Islam pada zamannya. Keadaan ini mendorong
mereka melakukan yang terbaik dalam usaha mewujudkan
Ini lantaran pendekatannya dalam amal sentiasa men-
suasana masa depan yang lebih baik dalam kehidupan
gambil bentuk pendekatan siasah syariyah, pendekatan
peribadi mereka, kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
yang terbaik, adil, berimbangan, sejajar dengan fitrah manu-
hubungan sesama manusia di peringkat daerah, negeri,
sia dan alam semesta.
negara, rantau dan antara bangsa.
Satu pendekatan amal yang akan memelihara nilai
Pegangan mereka terhadap agama tambah mantap,
kehidupan manusia, kemanusiaan manusia, institusi kema-
fitrah mereka terus digilap, peribadi mereka menjadi seim-
nusiaan, lingkungan kehidupannya dan alam semesta.
bang, adil saksama, susuk kemanusiaannya terpancar jelas,
Semua wasail yang diguna IKRAM bermatlamat menca- berdiri sebagai manusia soleh yang merdeka, memiliki perib-
pai ke seluruh maqasid syariah di setiap tahap perjuangan adi yang mulia dan pandangan hidup yang jelas dan benar,
secara beransur-ansur, bertahap-tahap, kebanyakannya peranannya di tengah-tengah lingkungannya membina dan
ditujukan kepada pelastarian kemanusiaan manusia dan memakmurkan kehidupan, impak kewujudannya pengim-
kehidupannya. bang di tengah-tengah mereka.

IKRAM sebagai gerakan Islam di Malaysia beriman Semua usaha ini dilaksanakan IKRAM sepanjang kewuju-
dengan perubahan manusia sebagai agen penting (pivatol) dannya dan sepanjang perjuangannya dengan penuh yakin
kepada usaha-usahanya bagi mencapai seluruh baha- bersama-sama saudara-saudara seperjuangan di seluruh
gian-bahagian maqasid syariah. Tanpa perubahan manusia pelusuk dunia bagi mendokong misi Islam sepenuhnya,
yang mendasar terlebih dahulu usaha-usaha tersebut tidak menyebar luas risalahnya, menegakkan keadilan ke atas
akan dapat mencapai maqasid syariah secara sempurna dan semua manusia dan menyebar luas rahmah ke arah seluruh
menyeluruh . penghuni alam semesta.

IKRAM sentiasa mensasarkan pencapaian aspirasinya, Usaha-usaha ini akan terus di usahakan IKRAM dan
maqasid syariah secara bertahap-tahap sejajar dengan ahli-ahlinya dengan penuh ketekunan dan kesabaran, kea-
sunnah dan tabiat perubahan manusia dan alam semesta zaman dan kegigihan sepanjang hayat lantaran ia merupa-
yang ditatangnya. Pendekatan ini membolehkan aspirasinya kan misi hidup matinya bagi menjana keagungan umatnya
dan kemenangan agamanya.

2
IKRAM melihat manusia dan dunia masa kini sedang cana yang lahir dari buatan tangan manusia sendiri lantaran
berhadapan dengan berbagai-bagai kemelut, berada dalam kejahatannya sendiri terhadap dirinya, manusia lain, alam
berbagai-bagai krisis, di pingir berbagai-bagai jurang ben- dan penciptanya.
cana. Ia memerlukan penyelamat yang dapat menyelamat-
Untuk menjana kejayaan bagi episod perjuangan ini,
kannya dari keadaan-keadaan sukar di atas yang hanya
ahli-ahli IKRAM perlu cekal, berusaha keras dan bersabar
mampu ditawarkan oleh Islam yang datang dari Allah s.w.t,
menatangi semua bentuk cabaran yang menggalangi perjala-
pencipta Alam semesta.
nan perjuangan mereka, terus menerus mempersiapkan diri
Tanpa sentuhan Islam yang mendamaikan, santunan- dengan keupayaan-keupayaan baru, berlapis-lapis barisan
nya yang penuh rahmah, manusia akan sesat, tidak akan pelopor dan pimpinan yang sudah dipersiapkan untuk maju
memperoleh hidayat, tidak akan berpegang kepada nilai-nilai ke hadapan memikul tanggungjawab membangun sejarah
kehidupan yang benar, tidak akan bertemu jalan-jalan keluar baru umat manusia dan dunia, mewariskan perjuangan
yang lurus , penyelesaian dan jawapan-jawapan yang tepat mereka kepada generasi-generasi baru selepas mereka agar
kepada berbagai-bagai permasalahan kehidupan yang diha- kejayaan yang telah dicapai akan terus marak menyinari
dapi. dunia dengan sinarnya, menyantuni kehidupan manusia
sejagat dan perjalanan alam semesta dengan rahmatnya.
Mereka akan sentiasa dirundung malang sepanjang
hayat, tidak akan dapat menyantuni diri sendiri, terpisah dari Sebagai pendokong IKRAM, ahli-ahlinya melihat
lingkungan kekeluargaan dan kemasyarakatannya yang did- tanggungjawab ini satu kewajipan wajib yang mesti dipikul
ambakan, berada dalam persekitaran dan lingkungan yang sepenuhnya agar misi yang dipikul dapat disempurnakan se-
kucar kacir, tidak aman dan sejahtera. baik-baiknya oleh barisan-barisan pimpinan dan para pelopor
yang telah dipersiapkan dengan berbagai-bagai keupayaan
Di sinilah letaknya kepentingan organisasi perjuangan
bagi membangun sejarah baru umat dan dunia, menjana
seperti IKRAM, menyantuni ahlinya dan umat manusia,
maqasid syariah secara menyeluruh dan sempurna agar ke-
mengurus kehidupan mereka, perjalanan negara dan dunia
hidupan mereka selepas ini tambah makmur dan sempurna
dengan unjuran-unjuran Islam dan syariatnya agar manusia
menepati aspirasi sebuah negara rahmah mithali.
dan dunia sentiasa selamat dan sejahtera, berkembang
maju ke hadapan, terpelihara dari kemelut, krisis dan ben-

MAKTABAH TARBIAH / Buku Pilihan ..Kamu hendaklah memiliki perpustakaan


peribadi sama ada kecil mahupun besar..
AKHLAK PARA NABI: ~Hasan Al-Banna~ [Risalah Taalim]
IBRAH YANG DICARI oleh masyarakat yang diseru,

Buku ini memuatkan berbagai aspek akhlak justeru melebarkan lagi pen-

yang dizahirkan dalam diri para rasul ketika garuh dakwahnya.

berdepan dengan situasi hidup yang berbeza. Buku ini perlu dibaca oleh setiap daie yang
Ibrah yang diperolehi akan dapat memperbaiki ingin menapak jalan dakwah yang penuh dengan
aspek perbuatan, perkataan dan akhlak dalam liku-liku kehidupan bagi memperoleh petunjuk
diri seorang daie. Ketika itu, dirinya akan diterima daripada perjalanan hidup para rasul.
Penerbit: RHSB
Penulis: Mahmoud Abu Rayyah
IISBN: 9789670965079 http://risalahharmoni.com/

IRSYADUL MUJTAMA: dalam kehidupan.


SUATU KEFARDHUAN
Buku ini menjelaskan mengenai cara mem-
Pembinaan masyarakat merupakan proses bimbing masyarakat, kepentingannya serta lang-
yang bersifat natural (semulajadi), sebagai kes- kah-langkah asas untuk membina masyarakat.
inambungan kepada proses-proses sebelumnya. Ianya dibawakan bersama contoh-contoh daripada
Bermula dengan individu Muslim, keluarga Muslim al-Quran dan sejarah pergerakan dakwahdijelas-
dan masyarakat Muslim.Setiap daie, pemikir dan kan adab-adab, wasilah dan uslub membimbing
murabbi, perlu berusaha keras, untuk menyedar- masyarakat bagi membantu para daie untuk
Penerbit: RHSB
Penulis: Mahmoud Abu Rayyah kan masyarakat agar mempraktikkan syariat Allah beramal dalam masyarakat.
ISBN: 9789670965086

3
< AL-IRSYAD

Manhaj Taghyir di sisi Ikhwan dan beberapa isu


Nukilan: Dr Muhammad Abd Rahman Mursi Anggota Maktab Irsyad

6 zahir pada mereka.Tanfiz bagi menekuni amal dan menimba


pengalaman serta kemahiran dalam melaksanakan aktiviti
Sekitar Keseimbangan antara Pembentukan ini.
dan Gerakan atau antara Individu dan Jamaah
Justeru fokus ke atas individu akan berjalan selari dengan
Keistimewaan dakwah Imam Syahid ialah dapat mereal- pembinaan jamaah dan gerak kerja dalam masyarakat. Dan
isasikan keseimbangan ini dan mampu melihat big picture kewujudannya di medan untuk mempengaruhi, mengislah
segala tuntutan dakwah dan gerakan, sama ada di peringkat dan melakukan perubahan sehingga dapat memimpin dan
individu atau jamaah secara keseluruhannya. Lalu ISHAB mendekati pelaksanaan terhadap objektif secara universal
menerangkan: Sesungguhnya dakwah ini tidak akan relevan yang telah ditunjukkan oleh rukun amal dalam Risalah
kecuali bagi orang yang mampu menguasai (memahami) Taalim itu.
semua ruang lingkupnya.
Ia bukan sekadar teori, bahkan ISHAB telah mengger-
Sekalipun ISHAB amat prihatin terhadap tarbiah dan akkannya secara praktikal dalam bentuk perancangan yang
pembentukan individu serta berusaha mengislah mereka lengkap, di pelbagai peringkat yang digerakkan oleh jamaah,
dan meraikan segala tuntutan pertumbuhan mereka, ia tidak berkeseimbangan antara dalaman dan luaran, antara
menukar mereka menjadi manusia jumud eksklusif atau tuntutan tarbiah dan kewajipan islah dan gerakan dalam
membentuk mereka di bilik-bilik tertutup, bahkan ia menolak masyarakat serta bagaimana berhadapan dengan peristiwa
mereka di dalam masyarakat untuk menyampaikan dakwah untuk memandu umat.
dan memandu umat ke arah petunjuk Islam dan akhlaknya,
menjadikan masjid asas tempat bertolak dan mengembalikan Itulah yang dilakukan oleh ISHAB sejak hari pertama
masjid itu seperti peranannya yang pertama dalam Islam dakwah bermula; beliau melaksanakan islah dan dakwah
tanpa mengabaikan wasilah dakwah yang lain serta pelbagai dengan masyarakat dan dalam masa yang sama mentarbi-
lagi institusi masyarakat sebagai medan untuk dakwah dan ah dan membentuk individu. Buktinya seperti tertubuhnya
islah dan menjadikannya sebagai sebahagian dari kewajipan Persatuan Pentaubat Wanita di Ismailiyah dan gerakan
al-akh pada maratib amal; iaitu di samping mengislah diri dakwah di kalangan buruh Syarikat Terusan Suez.
dan membentuk rumahtangga Islam, dia juga wajib dalam
Demikian juga kita melihat tertubuhnya gerakan jamaah
masa sama bergerak aktif dalam masyarakat dan memandu
bersama masyarakat dan kesedaran umat menentang pen-
serta mengislah konsep, tingkah laku, mempengaruhi dan
jajahan Inggeris, juga persatuan yang berjuang untuk mem-
menyebarkan dakwah secara serentak sehingga ia tidak
bela isu Palestin dan bahaya Zionis. Mereka bersama-sama
tertunda bilamana pembentukan disempurnakan nanti.
aktif bagi menghadapi ancaman tersebut sehingga ada di
kalangan mereka yang terkorban dan mati syahid.
ISHAB menjelaskan bahawa paksi
dakwah dari takrif (pengenalan), takwin Sesungguhnya dakwah Ikhwan bukan dak-
(pembentukan) bagi para pendokongnya wah rahsia atau dakwah bersifat eksklusif
atau dakwah untuk tempat tertentu atau demi
serta tanfiz (pelaksanaan) bagi wasilah maksud dan matlamat tertentu, akan tetapi ia
dan gerakannya tidak terpisah Antara satu membawa projek Islam yang komprehensif ber-
sama lain, bahkan ia berjalan seiringan dasarkan manhaj kenabian bagi membangun
dan selari. umat Islam di seluruh alam.
Berlaku pelbagai peristiwa ke atas jamaah yang men-
yaksikan penerimaan manusia sentiasa bertambah atau
Apa sahaja gerak kerja dan aktiviti seharusnya melalui terbukanya peluang untuk penyebaran dakwah dari masa ke
ketiga-tiga sudut ini; semasa. Ia berlaku tanpa disusun dan tanpa didahului dengan
persediaan dalaman yang sempurna. Justeru ia menuntut
Iaitu Takrif bagi menentukan mesej dakwah melalui
sesuatu pengembangan bagi dakwah untuk menghadapi
aktiviti ini. Takwin bagi menentukan sasaran dalam pem-
situasi itu. Ia menuntut penguasaan untuk mereka yang
bentukan dan tarbiah yang akan dilalui oleh individu dalam
datang menyambut seruan dakwah ini atau dengan kata lain
gerak kerja, aktiviti dan usaha merawat perkara negatif yang

4
dakwah perlu mengambil faedah dari peluang dan medan wajib bagi merealisasikan taklif syarie. Jamaah akan sentia-
yang sedia terhidang, bukan hanya duduk dan teragak-agak sa berdiri selama mana taklif syarie yang menghendaki ia
dengan alasan semua itu tiada dalam perancangan terdahu- dibentuk tidak ternafi. Silap siapa yang menyangka bahawa
lu atau individu belum memiliki persediaan dalaman yang pembentukan tarbawi bagi individu adalah satu marhalah
cukup bagi menghadapi perubahan dan pembaharuan. dan gerak kerja bersama masyarakat adalah marhalah
berikutnya. Gerak kerja bersama diri dan masyarakat adalah
Maka peluang itu tidak menunggu orang yang bersikap
unit yang satu seumpama dua wajah dari satu syiling yang
teragak-agak, selama mana peluang sedemikian berjalan
tidak terpisah, kedua-duanya berjalan bersama dan saling
selari ke arah matlamat umum dakwah dan akan mereal-
mempengaruhi. Keimanan seorang individu dan usahanya
isasikan maslahat bagi dakwah ini.
menyampaikan risalah kepada manusia adalah wajib
Kadang-kadang berlaku peristiwa mengenai batang walaupun sekadar satu ayat dari Kitab Allah dan maratib
tubuh jamaah (kerana ia memandu masyarakat) ketika itu amal yang telah ditunjukkan oleh ISHAB dari pembentukan
sehingga menuntut jamaah menyatakan pendirian dan individu, rumahtangga dan masyarakat adalah maratib
memberi reaksi yang mungkin lebih besar dari saiz atau yang selari dan bergandingan, bukan marhalah-marhalah
kemampuan sebenarnya. Dalam situasi seperti ini jamaah yang berpindah-pindah. Akan tetapi usaha dan wasilah yang
mesti mengambil tanggungjawab dan tidak seharusnya diguna pakai kadang-kadang meluas atau menyempit atau
berlepas diri, namun perlu ditentukan sedetailnya (mem- mengembang sesuai situasi dan keadaan yang di tempoh
perincikan) sasaran, bebanan dan langkah yang diperlukan, oleh jamaah pada mana-mana paksinya.
perlu dipisahkan antara yang boleh dan yang mustahil untuk
Di antara perkara penting dalam bab faham dan amal
dilaksanakan dengan syarat tidak terkeluar dari perancan-
khususnya bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam
gan umum dakwah pada prinsipnya.
usaha islah masyarakat ialah jangan dia lupa kepada jamaah,
Adapun berhujah untuk tidak terlibat (dengan mas- objektifnya dan kerja untuk memperkasakan tiang-tiang,
yarakat) sehingga sempurna pembentukan dan tarbiah memperteguh asas-asasnya dan meninggikan binaannya.
individu merupakan konsep yang cacat terhadap dakwah. Ia adalah fokus utama pada mana-mana usaha pengislahan
yang kita inginkan; iaitu memusatkan usaha bagi mereal-
Ia terkeluar dari medan pengaruh dan melemahkan isasikan matlamat terpenting. Itulah yang disebut sebagai
peranannya dalam masyarakat. Ia juga tidak akan mereal- kaedah sulbah yang memandu dan mengarah serta kekal
isasikan pembentukan tarbawi sebenar bagi individu dengan kukuh ketika berhadapan dengan tekanan dan halangan,
menyisihkan mereka dan memasukkan mereka ke daerah menjamin agar tidak terpesong dari jalan yang lurus. Tidak
tertutup dari situasi-situasi ini. Ia juga konsep yang berlawa- wajar sama sekali bagi mereka yang bekerja dalam safnya
nan dengan perjalanan dakwah yang dipraktikkan semasa berkata sesungguhnya kita telah melepasi marhalah jamaah
hayat Imam Syahid. dan fokus kita sekarang ialah pada marhalah masyarakat.
Di antara kesilapan juga dalam hal ini ialah tenggelamn- Sesungguhnya sebarang usaha meleburkan jamaah atau
ya individu dalam gerak kerja dan aktiviti ketika menghadapi melemahkan binaannya atau mengabaikan batang tubuh
peristiwa dan pendirian tanpa memiliki kejelasan misi, tanpa dan perkembangan jamaah atau melemahkan peranannya
menguasai apa objektif dakwah dan gerak kerja mereka, memimpin dalam dakwah atas apa alasan sekalipun boleh
tanpa memiliki kemampuan menyerap manfaat dari realiti dianggap sebagai pukulan yang ditujukan kepada matlamat
sekeliling dan perubahannya untuk kebaikan perancangan Islamiah yang terbesar iaitu projek Islam bagi memban-
mereka atau kita disibukkan oleh gerak kerja dan aktiviti dari gkitkan umat dan mengembalikan kekuasaan mengambil
usaha memfokuskan pembinaan tarbawi individu dan be- peranan memimpin dunia ini sekali lagi.
rusaha mendapatkan kader-kader baru untuk saff, bahkan
sepatutnya dakwah dapat memanfaatkan suasana itu Dengan keseimbangan di antara takwin (pembentukan)
untuk memperdalam dan merealisasikan pembinaan yang dan harakah (gerakan), di antara dalaman dan luaran atau
diharapkan dan tidak memesongkan kita dari berinteraksi di antara tuntutan individu dan tuntutan jamaah di medan
bersama perubahan-perubahan baru yang berlaku daripada pengaruh dan gerakan bagi dakwah ini merintis jalannya,
perancangan utama kita bahkan sebaik-baiknya kita halakan dan dengan kemampuan menguasai perubahan dan pem-
hasilnya nanti untuk kemaslahatan dakwah. baharuan dan sentiasa mengikuti perkembangan peristiwa
serta merebut peluang, jamaah pasti akan berjalan ke arah
Berkaitan persoalan yang dilontarkan adakah mem- merealisasikan matlamatnya tanpa kecacatan atau kelema-
bentuk jamaah dikira sebagai wasilah ataupun matlamat? han atau penyelewengan dari usul dan matlamat utama
Sesungguhnya misi jelas untuk membangunkan dakwah dakwah.
menegaskan bahawa jamaah bukan wasilah dan bukan
matlamat. Sesungguhnya jamaah adalah kefardhuan yang

5
BINGKISAN TARBAWI
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria,
Pengerusi JK Tarbiah Pusat

Keterampilan Naqib dalam


Menjayakan Perubahan

Murabbi atau naqib adalah paksi dalam dakwah. Mereka @ tokoh serta tidak mengongkong anggotanya dari
antara rukun penting bagi menjayakan proses tarbiah. Tanpa anggota lain dalam jamaah.
mereka akan cacatlah perjalanan dakwah dan tarbiah. 2. Amanah dalam memindah maklumat dan penyam-
Justeru para naqib perlu dibangunkan dan dipertingkatkan paiannya.
dari masa ke semasa untuk menjayakan misi dan visi dakwah. 3. Mengembangkan potensi dan keupayaan diri serta
Dakwah dan tarbiah tidak hanya berkait dengan pembinaan mampu untuk berusaha menajamkan kemahiran
dalaman sahaja. Ia juga bersifat lahiriah yang dapat dilihat yang diperlukan.
dan dirasai oleh masyarakat sekeliling. 4. Lebih mengutamakan kerja dan menjauhkan diri
dari keriuhan dan meninggikan suara, sentiasa ber-
Hakikat yang dinyatakan di atas dapat difahami apa- tawakal, mengutamakan isi @ kandungan. Adalah
bila kita mengkaji perjalanan dakwah Rasulullah s.a.w. baik baginya memiliki buku tanpa judul dari memiliki
Pentarbiahan para sahabat radhiallahu anhum membentuk judul tanpa buku.
rijal yang bekerja siang dan malam sebagai agen perubah 5. Sentiasa memelihara syura dan institusi, disiplin ker-
masyarakat. Keberadaan mereka disedari dan arus peruba- ja dan mengutamakan mereka yang berkelayakan.
han yang dibawa amat berpengaruh. Sebab itu pendokong 6. Menerima nasihat daripada mana pun datangnya.
jahiliah menghalang mereka dengan menggunakan segala 7. Meraikan adab-adab muhasabah dan merujuk.
kekuatan yang ada. Hendaklah tegas dan mampu membuat keputusan.
8. Hendaknya dia menjadi qudwah bagi siapa yang ber-
Dalam konteks dakwah kita dewasa ini, keterampilan samanya dalam isu ketaatan, disiplin dan lainnya.
naqib sewajarnya selari dengan tuntutan semasa. Berikut 9. Mampu menyesuaikan diri dengan suasana serta
adalah beberapa aspek yang mesti dibangunkan bagi men- menghidupkan ruh ukhuwah, kasih sayang dan sa-
jayakan perubahan yang kita inginkan: ling membantu.
10. Menjaga keadilan dan kesamaan dalam hubungan
a) Tarbiah yang berkaitan langsung dengan diri naqib:
sosialnya, mampu membuat pertimbangan dan
1. Rasa tanggungjawab yang tinggi seorang naqib di memutuskan sesuatu dengan tepat serta bersandar
hadapan Allah s.w.t. dan dia akan memikul amanah kepada kebenaran dan bukti.
tersebut di hadapanNya.
c) Tarbiah yang berkaitan dengan anggota:
2. Sentiasa ikhlas dalam setiap amal dan menghindari
sifat-sifat ujub, angkuh, riyak, sumah serta mena- 1. Berlapang dada, bersangka baik dan thiqah terha-
nam perasaan bahawa dia sangat perlu kepada dap ikhwah yang lain kerana mereka sama-sama
jamaah ini, bukan sebaliknya. memikul tanggungjawab.
3. Tidak bergantung dengan kedudukan; sama halnya 2. Memiliki kemahiran tarbiah dalam menyampaikan
dia dikedepankan atau dikebelakangkan serta sela- taujih dan bahan-bahan tarbiah sebagai satu tang-
lu menguatkan semangat jundiyah. gungjawab serta mengembangkan potensi dan
4. Sentiasa bermuhasabah dirinya seperti yang dilaku- tauzif yang sesuai.
kan oleh Umar ibn Khattab RA. 3. Memiliki kemampuan untuk menguasai anggota,
5. Hendaklah dia memiliki bekalan khusus dari ibadah menghadapi masalah dan memberi penyelesaiann-
dan ketaatan yang dengannya dia mendapatkan ya.
kekuatan ruh dan menggamit bantuan Allah serta 4. Mampu mengenali tabiat dan keadaan anggota.
memperbanyakkan doa kepada Allah. 5. Mewujudkan makna taaruf, tafahum dan takaful
6. Hendaklah dia selalu memiliki kekuatan ruh yang dengan sempurna di antara anggota.
tinggi, semangat yang membara dan tekat yang kuat. 6. Tidak menyembunyikan ilmu, mampu memindah-
kan pengalaman dan potensi kepada mereka yang
b) Tarbiah yang berkaitan dengan tugasnya:
bersamanya serta bekerja keras untuk mewariskan
1. Memiliki tajarrud yang sempurna; iaitu mengikat se- dakwah kepada generasi baru.
tiap anggota dengan jamaah, bukan dengan individu
bersambung di m/s 7
6
MAKTABAH TARBIAH

Menggerakkan RI
dalam konteks Manhaj Taghyir
Oleh : Ustaz Abdul Muhaimin Muhammad Shahar

Dalam usaha membangun kembali peranan khira umat, mendidik masyarakat bersama-sama memikul taklif Ilahi.
tasawwur perubahan yang perlu wujud dalam fikiran para duat Penekanan kepada membangun generasi pelapis seperti
mestilah bertunjangkan rujukan yang sahih. Sejarah perjuan- aktiviti IKRAM Siswa, IKRAM Teens, IKRAM Junior dan IKRAM
gan Rasulullah s.a.w telah menunjukkan terdapat kesan yang Kids dan seumpamanya adalah untuk memastikan makna
ketara dari manhaj perubahan yang dilaksanakan, di antaran- perubahan yang berterusan dari satu generasi ke generasi
ya ialah; perubahan yang menyeluruh bukan juziy, perubahan berikutnya sehingga tercapai visi. Rancangan IKRAM (RI1619)
yang mendalam bukan luaran, perubahan dari bawah bukan adalah manifestasi kepada makna perubahan bertahap-tahap
dari pucuk, perubahan yang bertahap-tahap tidak mendadak, atau tadarruj. MyCare dan segala agensi di bawahnya begitu
perubahan yang berterusan tidak terputus atau bermusim juga MUSLEH dan penglibatannya di peringkat antarabangsa
dan akhir sekali perubahan yang bersifat global bukan lokal. untuk memenuhi tuntutan perubahan yang bersifat alami
atau global.
Malaysia menjadi negara rahmah merupakan visi IKRAM,
dan perjuangan membangun sebuah masyarakat maju ber- Ahli IKRAM mesti yakin dengan manhaj taghyir yang
asaskan manhaj taghyir yang tepat merupakan misi penting sedang dilaksanakan yang bertunjangkan konsep syura.
dalam menggerakkan perubahan ini, namun pengoperasian Segala usaha dalam menjayakan visi dan misi jamaah adalah
manhaj taghyir ini mestilah mengambil kira realiti dan merupakan ubudiah kita kepada Allah swt yang menuntut
persekitaran. Dari sinilah datangnya Rancangan IKRAM yang kesungguhan dan keikhlasan. Kita tidak ragu dengan manhaj
memenuhi ciri-ciri manhaj taghyir di atas. taghyir yang kita lalui ini, namun dari sudut perlaksanaannya
masih terdapat banyak lagi ruang-ruang islah yang boleh kita
Berbagai institusi ditubuhkan untuk memenuhi makna
usahakan bersama-sama.
kesyumulan. Pentarbiahan ahli melalui berbagai wasail serta
marhalah, dan yang terkini melalui sistem pengurusan daie Semoga Allah swt sentiasa memberikan taufik kepada
cemerlang (SPDC) dan Model Kepimpinan IKRAM (MKI) untuk seluruh lapisan kepimpinan dan ahli-ahli IKRAM untuk terus
memenuhi makna perubahan yang mendalam. Program thabat dalam perjuangan menegakkan Islam sebagai al-Deen
Rabtul Am dan aktiviti berkaitan masyarakat madani pula yang diredhai Allah swt. Ameen!!!
untuk memenuhi makna perubahan dari bawah dengan

Zaid bin Tsabit r.a. berkata: Bersabda Nabi saw, Hai sekalian manusia, solatlah di rumah,
maka sesungguhnya seutama-utama solat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali solat
fardhu. (Bukhari Muslim)

smradhi.photographer@2014 Masjid As-Salam, Puchong Perdana

bersambung dari m/s 6 ketekunan, latihan dan pengarahan yang berterusan. Kita
9. Saling berhubungan dengan ikhwah yang lain, tidak mengatakan bahawa seorang naqib dalam segenap
berinteraksi dengan mereka dan berada di barisan sudut mesti memenuhi semua sifat-sifat tersebut, akan tetapi
hadapan pada medan dakwah. paling tidak ada standard minima untuk dilakukan. Kemudian
10. Menjaga hubungan dan komunikasi yang baik den- secara berperingkat berusaha ke arah penyempurnaan dan
gan generasi lama dan baru di kalangan anggota. latihan peningkatan kualiti melalui pelbagai wasilah tarbiah
Keterampilan naqib seumpama yang tersebut di atas sedia ada. Dengan demikian diharapkan para naqib dapat
mustahil dapat dilahirkan dalam waktu sehari semalam menjayakan perubahan yang menjadi matlamat dakwah ini
atau jalan singkat tertentu. Ia hanya boleh dijayakan dengan insya-Allah. -------------- ----------------
7
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH
Ustazah Kamaliah Noordin
Pengerusi JK Pemantapan Keluarga Ahli (PeKA)

Kesejahteraan Keluarga Du'at

Tonggak Kejayaan Rancangan


IKRAMI(RI)
Rancangan IKRAM (RI) merupakan zammulini... Baginda tidak pergi men- berikut perlu di beri perhatian.
satu usaha untuk meletakkan hala cari sahabat-sahabatnya seperti Abu
1. Sejahterakan hubungan kekelu-
tuju dan mengatur perjalanan dakwah Bakar atau Umar.
serta pelaksanaan usaha menca- argaan.
Malahan dalam Surah Ar Rum 30:
pai objektif secara terancang dan Kesejahteraan hubungan kekelu-
21, Allah telah menjelaskan perkara
tersusun. Melalui RI ini, kepimpinan argaan boleh dicapai dengan membia-
ini.
IKRAM berkongsi visi, misi dan strategi sakan beberapa langkah atau tindakan
dengan setiap lapisan ahli. Hal ini Dan di antara tanda-tanda yang kecil tapi penuh bermakna, sep-
sangat penting kerana kejayaan IKRAM kekuasaanNYa dan rahmatnya, erti menunjukkan kasih sayang dan
mencapai objektif-objektifnya banyak bahawa di ciptakan untukmu(wa- mengambil berat sesama ahli keluarga
bergantung kepada kefahaman dan hai kaum lelaki) isteri-isteri dari secara ikhlas. Menganggap bahawa
dokongan ahli. jenis mu sendiri supaya kamu isteri atau suami juga anak-anak tentu
bersenang hati dan hidup mesra tahu yang kita sayang mereka adalah
Namun mungkin tidak ramai
dengannya kesilapan yang besar. Kasih sayang
yang menyedari bahawa satu tonggak
penting dalam kejayaan IKRAM men- dan sikap ambil berat ini harus di lahir-
Dan dalam Surah Al-Furqan: 74.
capai wawasannya melalui RI adalah kan melalui perbuatan dan lisan.
kesejahteraan keluarga ahli dan peng- dan juga mereka berdoa
geraknya. dengan berkata Wahai Tuhan
kami, berilah kami beroleh dari Di samping itu, cara berkomunikasi
Peri pentingnya setiap daie berada isteri-isteri dan zuriat kami perka- dalam keluarga perlulah dilihat kemba-
dalam lingkungan keluarga sejahtera ra- perkara yang menyukakan hati li. Seorang ayah atau ibu, juga suami
demi kelangsungan dakwah dan melihatnya atau isteri perlu menjadi pendengar
perjuangan boleh dilihat dari sirah yang baik. Hal ini harus dilaksanakan-
Rasulullah s.a.w. sendiri. Sejak dari Begitu juga, Hasan al Banna telah
nya bukan hanya kepada kata-kata
awal nubuwah, bahkan sebelum itu menyatakan bahawa maratib amal
lisan, tetapi juga bahasa badan.
lagi, Allah telah menganugerahkan adalah, diri , keluarga, masyarakat dan
Kadang kala bahasa badan lebih men-
kepada baginda seorang isteri, seterusnya negara. Kenapakah keluar-
erangkan duduknya sesuatu perkara,
Khadijah, yang sangat memahami ga perlu disantuni dan di bina sebelum
berbanding kata-kata. Seperti mana
perjuangannya, dan sanggup melaku- membina masyarakat dan negara? Ini
sebuah gambar boleh menceritakan
kan apa sahaja demi kejayaan misi adalah kerana keluarga bukan hanya
lebih dari 1000 perkataan, begitu juga
Rasulullah s.a.w., khatimul anbiya. merupakan batu bata binaan mas-
bahasa badan. Komunikasi berkesan
Allah memilih Khadijah sebagai ratu yarakat, tetapi ianya juga merupakan
merupakan alat yang paling berharga
hati, pendokong, penasihat dan anchor kepada semua duat yang ingin
untuk mencegah masalah-masalah
pendamping utama Rasulullah s.a.w. bekerja untuk pembinaan masyarakat
kekeluargaan dari berputik dan seter-
ketika saat-saat penting dan berat dan negara, hatta alam semesta.
usnya merebak.
pada awal nubuwah.
Bagaimanakah memelihara
Umum mengetahui bagaima- kesejahteraan Keluarga?
na Khadijah merupakan tempat Ketua keluarga, sama ada ayah
Persoalan yang selalu bermain
Rasulullah s.a.w. mendapat ketenan- atau ibu, perlu juga mengatur dan
di minda mereka yang prihatin
gan dan kekuatan, seperti mana dalam mengurus masa secara optimum agar
ialah bagaimana membina dan
peristiwa Rasulullah menerima wahyu dapat meluangkan masa berkualiti
mengekalkan kesejahteraan keluarga?
pertama. Baginda kembali kepada bersama anak-anak atau ahli keluarga.
Dalam konteks ini, perkara-perkara
isterinya sambal meminta zammiluni.. Masa berkualiti dan perhatian adalah

8
hak setiap ahli keluarga, baik suami, dan di simpan oleh penganjur. Tapi kerisauan (anxiety) mengalami pening-
isteri , anak-anak, atau ibu bapa sekiranya tidak boleh dielakkan, maka katan ketara. Maka aspek kesihatan
sendiri. Namun masa berkualiti ini perlu ditinggalkan nombor telefon yang psikospiritual juga harus di ambil berat.
merupa sesuatu yang boleh menjadi boleh dihubungi.
perkara yang sukar dipegang, sekira
Para duat juga perlu memastikan
kita tidak tegas dengan diri sendiri.
Kecenderungan untuk menangguhkan
keselamatan ahli keluarga dalam Penutup.
dunia siber. Penerangan dan didikan Jelaslah bahawa sekiranya ahli
sambal berniat menggantikannya
bagaimana menjaga keselamatan IKRAM berazam untuk bersungguh
di masa akan datang adalah alasan
diri dalam dunia siber harus menjadi dalam melaksanakan RI, maka kes-
untuk menyedapkan hati sendiri atas
keutamaan, seperti juga menjaga dan ejahteraan keluarga harus dipelihara,
kegagalan menyempurnakan hak.
menasihati mereka menjaga kesela- bukan di sisihkan atau diletak sebagai
Hakikatnya, mengganti masa berkualiti
matan apabila ke sekolah atau keluar nombor dua. Seperti yang telah di tun-
bersama keluarga di masa hadapan
dengan rakan-rakan. jukkan oleh Rasullullah s.a.w. , dalam
adalah lebih sukar berbanding melak-
sanakannya mengikut jadual yang 3. Penjagaan Kesihatan kesibukan baginda, kesejahteraan kel-
telah ditetapkan. uarga tetap dianggap penting, kerana
Satu perkara yang sangat penting keluarga yang sejahtera akan memberi
2. Keselamatan keluarga dalam kehidupan ialah kesihatan. kekuatan dan ketenangan kepadanya
Aspek kesihatan sangat perlu di jaga bagi melaksanakan tanggung jawab
Keselamatan keluarga adalah
sekiranya para duat ingin bekerja dengan berkesan.
satu lagi perkara yang perlu di beri
secara berkesan. Ahli keluarga yang
fokus bagi menyejahterakan keluarga. Marilah kita melaksanakan
kerap sakit akan pasti menjejaskan
Keselamatan rumah dan persekitaran amanah terhadap keluarga kita
penumpuan terhadap pelaksanaan
adalah tanggung jawab ketua keluar- dengan penuh rasa tanggung jawab.
peranan dalam strategi RI. Dari itu,
ga. Bagaimanakah hati akan tenteram
pastikan kesihatan keluarga sentiasa Hai orang beriman, janganlah
menjalan strategi dakwah sekiranya
terjaga. Ambil langkah-langkah pence- kamu mengkhianati Allah & rasul
anak-anak di rumah tidak dipastikan
gahan, berbanding langkah rawatan. (Muhammad) dan janganlah kamu
keselamatannya. Ini termasuklah lang-
Amalan pemakanan bernutrisi adalah mengkhianati amanah2 yang di
kah-langkah keselamatan yang perlu
amat penting, di samping gaya hidup percayakan kepadamu, sedang
ahli keluarga laksanakan jika berlaku
sihat. kamu menngetahui (Al Anfal 8:27)
kecemasan. Sepatutnya telefon bimbit
ayah atau ibu sentiasa boleh dihubun- Namun harus diingatkan bahawa
gi oleh ahli keluarga. Elakkan program kes remaja dan kanak-kanak men-
di mana telefon tidak dibenarkan galami fenomena tekanan(stress) dan

SEBAHAGIAN AKTIVITI KITA

Membina Kemahiran Modal Insan


23 Oktober 2016. Shah Alam. JK terpilih kemudian di susun dalam
PSM telah memulakan siri-siri bagi satu program pembangunan bakat
program Model Kepimpinan IKRAM yang memerlukan komitmen peser-
(MKI). ta selama antara dua hingga tiga
Projek yang komprehensif dan tahun.
integratif ini dirangka bagi menye- Selain di berikan latihan-la-
Sebahagian peserta di yang terlibat di dalam program MKI
diakan bakat bakat kepemimpinan tihan kemahiran dalam kelas
di kalangan ahli IKRAM yang ber- (daurah), program MENTORING ,
daya saing dalam usaha memacu dan projek-projek Khas turut diber-
perubahan masyarakat dan negara ikan bagi mengembangkan bakat
selaras dengan keperluan masakini kepemimpinan peserta di samping
Bermula dengan proses sarin- memastikan ciri ciri kepemimpinan
gan yang menggunakan pendeka- dalam diri peserta dapat di appli-
tan best practice, peserta yang akasi dengan baik.

9
PENGURUSAN DAIE
Zaharudin Othman
Yang diPertua Dewan Perwakilan IKRAM

SISTEM PENGURUSAN
DAIE CEMERLANG (SPDC)
Pendahuluan Tujuan hidup adalah mendapat keredhaan Allah azza wa
jalla. Matlamat perjuangan kita bagi membolehkan tujuan
Duat hari ini berhadapan dengan medan dakwah yang
tersebut dicapai adalah menegakkan ajaran dan kefahaman
amat mencabar. Dengan perkembangan teknologi maklumat
Islam yang benar-benar bersumberkan isi dan inti kandungan
yang canggih; maklumat hari ini berada di hujung jari; mas-
al-Quran dan al-Sunnah. Dengan kefahaman dan kejelasan
yarakat menjadi lebih terdedah dengan kepelbagaian mak-
matlamat akan menjanakan tindakan yang jelas dan berse-
lumat serta daya pemikiran yang canggih. Di samping itu juga
padu di kalangan duat.
terdedah kepada medan operasi dakwah yang bertambah
menggugat prinsip-prinsip sebagai seorang duat. 2. Membina suasana pembelajaran dan pembangu-
nan diri berterusan
Berhadapan dengan realiti dakwah yang penuh men-
cabar, , satu sistem pengurusan medan dakwah yang secara Duat yang cemerlang ada duat yang senantiasa berusa-
kolektif akan membantu daie untuk sentiasa fokus kepada ha untuk mempertingkatkan amal. Ciri ini diasaskan kepada
matlamat dakwah, memberikan perhatian pembangunan sabda Rasulullah S.A.W :
diri dan serta memastikan kesepaduan tindakan dakwah
Manusia yang bijak ialah manusia yang sentiasa meng-
peribadi dengan halatuju gerakan dakwah sudah pasti ianya
hisab dirinya dan berusahauntuk hari matinya. Manusia
akan menyumbang kepada kecemerlangan prestasi dakwah
yang lemah ialah manusia yang sentiasa mengikut
daie tersebut.
nafsunyadan sentiasa berangan-angan terhadap Allah
Sistem Pengurusan Daie Cemerlang ataupun akronimn- taala(Riwayat At-Turmuzi)
ya SPDC adalah satu inisiatif IKRAM untuk menggembleng
Hadis ini mengajar kita bahawa seorang muslim haruslah
tenaga ahli-ahli IKRAM ke arah menjana komitmen, fokus
sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupannya
dan membina kesepaduan ke arah pencapaian Rancangan
dari hari ke hari. Jika kita lihat kepada cara hidup Rasulullah
IKRAM.
s.a.w. kita akan dapati bahawa Rasulullah s.a.w. dan para
sahabat adalah manusia-manusia yang sangat gigih berjihad
Falsafah SPDC. dan melaksanakan amal dakwah tetapi mereka juga adalah
Falsafah SPDC berteraskan kepada beberapa prin- manusia-manusia yang kuat beramal. Sehingga mereka
sip-prinsip asas amal Islam. Antaranya dikenali sebagai: Ahli-ahli ibadat di waktu malam dan peku-
da-pekuda di waktu siang.
1. Kejelasan Matlamat Dalam Usaha-Usaha Dakwah
Kejelasan matlamat dalam usaha-usaha dakwah mer- 3. Penyejajaran Matlamat Peribadi dengan Organi-
upakan suatu kepastian. Ianya berlandaskan kepada ayat
sasi
108 Surah Yusuf. Menghayati dan melaksanakan amal jamaie merupakan
satu tuntutan bagi mereka dalam medan dakwah. Ciri ini
Katakanlah (wahai Muhammad): Inilah jalanku, aku dan diasaskan kepada firman Allah taala dalam surah As-Saff: 4:
orang-orang yang menurutku, menyeru manusia umumn-
ya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang ber-
dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: Maha perang untuk membela ugamaNya, dalam barisan yang
suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang
bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan tersusun kukuh.
Allah dengan sesuatu yang lain.
Ianya juga berlandaskan hadith yang bermaksud
Ayat di atas memberikan penekanan perkara yang paling
Hendaklah kamu berada dalam jamaah, kerana
utama dalam usaha-usaha dakwah iaitu kejelasan matlamat
sesungguhnya berjamaah itu adalah rahmat sedang
yang ingin di capai. Jika kita jelas hal ini, maka strategi dan
perpecahan itu merupakan azab. (Muslim)
jalan-jalan yang akan kita lalui juga akan menjadi jelas.

10
Dalam konteks amal dakwah penggabungan kepada kanlah. (HR. Ibnu Mubarak)
jamaah adalah wajib kerana tugas dakwah adalah besar
SPDC akan memastikan tenaga dakwah di janakan
dan berat. Ia tidak mungkin dapat dilaksanakan dan dicapai
secara bersepadu dalam mencapai visi dan misi IKRAM.
secara sendirian.
Ianya akan memudah cara penglibatan Daie di semua per-
Untuk memastikan penghayatan dan pelaksanaan amal ingkat dengan:
jamaie yang benar,berikut adalah perkara yg perlu di hayati Mensejajarkan penglibatan dakwah dengan visi dan misi
oleh pendakwah: IKRAM;
Mempunyai kefahaman yang jelas dan penghayatan yang Melahirkan ahli-ahli yang berkualiti mengikut acuan tarbi-
amat mendalam terhadap asas-asas amal jamaie ah Jemaah untuk mendokong misi dakwah
Penggabungan kepada Jemaah yang berlandaskan Memacu usaha dakwah dengan cemerlang
atas kejelasan dan penghayatan terhadap perancangan
jamaah. Kefahaman yang jelas terhadap perancangan Proses SPDC
jamaah akan memastikan setiap tindakan dan amal daie
SPDC akan mempunyai tiga langkah utama yang perlu
itu selari dengan perancangan jamaah dan memberikan
pertimbangan kepada kepentingan jamaah. di laksanakan oleh setiap ahli IKRAM. Ianya akan dilakukan
dengan kerjasama Naqib / Murabbi dan ahli IKRAM.
Apa itu SPDC Penetapan Objektif PDC
SDPC adalah satu sistem pengurusan amal yang
Ini merupakan langkah pertama di mana ahli IKRAM
dilaksanakan di semua peringkat keahlian IKRAM untuk me-
akan duduk berbincang dengan Naqib / Murabbi untuk me-
mastikan kecemerlangan Dakwah. Ianya merupakan sistem
netapkan apakah objektif yang ingin di capai dalam tahun
pengurusan yang akan membantu daie dalam merancang
tersebut. Penetapan objektif merangkumi semua aspek
perjalanan dakwah, mengenal pasti usaha untuk pemer-
medan dakwah ahli tersebut dan antaranya ialah:
ingkatkan(menambah baik) kapasiti daie, mewujudkan
a. Medan Amal : Apakah fokus dan matlamat
suasana dialog yang sihat dan berterusan serta memantau
yang ingin di capai dalam medan yang dipilih
pencapaian matlamat dakwah. Ianya adalah berlandaskan
dan diceburi untuk tahun ini. Contohnya
Surah Al-Hasyr ayat 18:
ingin mempertingkatkan aktivisme di
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada kawasan tempat tinggal seperti terlibat
Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa dalam pengurusan surau penempatan.
yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan b. Pembangunan Diri ahli usrah yang dipimpin:
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Apakah menjadi matlamat utama yang
mengetahui apa yang kamu kerjakan. ingin dibangunkan dalam diri-diri ahli yang di
pimpin. Contohnya mempertingkatkan tahap
Perancangan merupakan sunnatullah, sehingga siapa keahlian ahli-ahli usrah yang di pimpin
saja yang tidak melakukan perancangan dengan baik c. Pembangunan Diri : Apakah bidang-bidang
samada dia orang beriman atau orang kafir maka akan ber- yang ingin difokuskan untuk pembangunan
hadapan pelbagai masalah bahkan kegagalan. Seperti kata diri pada tahun ini. Contohnya memban-
pepatah Fail to plan is planning to Fail. Atas dasar itulah gunkan kemampuan untuk memberikan
ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kita untuk membuat penyampaian yang berkesan mengenai
perancangan tentang orientasi dan aktiviti dakwah selepas Maqasid Syariah kepada masyarakat umum.
kita disuruh untuk beriman dan bertakwa. d. Pembangunan Ahli Jawatankuasa yang di
pimpin : Apakah kemahiran-kemahiran dan
Ianya juga bertepatan dengan Sabda Nabi penguasaan pengurusan yang ingin diperting-
Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan katkan di kalangan ahli yang berada dalam
Jawatankuasa yang di pimpin. Contoh kemahiran
maka fikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan terse-
ahli Jawatankuasa untuk mengendalikan majlis
but baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek maka
Jawatankuasa yang mempunyai impak yang tinggi.
tinggalkanlah (HR Ibnul Mubarak)
e. Kewangan : Apakah jumlah sumbangan
Ianya berasakan kepada hadith di bawah: kewangan yang ingin diberikan kepada
organisasi dan persatuan yang dianya terlibat.
Jika Engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka Contoh sumbangan tetap sebanyak RM 500
pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut sebulan kepada tabung aktivisme Organisasi
baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggal- f. Pembangunan Keluarga : Pembangunan keluarga

11
g. sebulan kepada tabung Antaranya:
aktivisme Organisasi
h. Pembangunan Keluarga : 1. Jawatankuasa Pusat dan Negeri
Pembangunan keluarga melibatkan Memudah cara komunikasi dan kefahaman
dalam memupuk kasih sayang tentang Perancangan IKRAM
dan juga membina kapasiti ahli Membantu dalam membudayakan
keluarga dalam menggembleng Perancangan IKRAM dalam pengurusan
tenaga dalam dakwah. Contoh
TARBIATUNA memastikan semua anak-anak yang
organisasi IKRAM
Pemantauan yang berkesan terhadap pen-
berada di IPT melibatkan dalam
JAWATANKUASA TARBIAH PUSAT glibatan ahli
- PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA - program IKRAM dan menjadi ahli
aktif IKRAM di akhir pengajian. 2. Naqib dan Murabbi
Penaung Pengurusan dan pensejajaran penglibatan
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria Persetujuan matlamat ini di capai setelah
berlaku perbincangan antara Naqib dan ahli Ahli
Ketua Editor dan mengambil kira keperluan dakwah semasa
Azamuddin Mohd Maarof
Satu proses membina komunikasi dan kefa-
kawasan. Ianya juga melihat kepada tahap ke- haman ahli terhadap Perancangan IKRAM
Penulis: mampuan ahli tersebut. Perancangan dakwah
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria Pemantauan pencapaian yang sistematik
Ustaz Abd Muhaimin Moham- ini akan didokumenkan dalam boring SPDC dan
Membuka peluang untuk melaksanakan
mad Shahar akan menjadi rujukan dalam setiap perbincan-
Ustazah Kamaliah Nordin aktiviti bimbingan
gan bimbingan yang di lakukan pada langkah
Zaharudin Othman
kedua. 3. Ahli
Penulis / Penterjemah:
Ustaz Abd Muhaimin Moham-
Kejelasan penglibatan
1. Bimbingan dan Penambahbaikan
mad Shahar Satu proses untuk memahami perancangan
Langkah ini memberi penekanan supaya
Pengurus/Susunatur/Grafik IKRAM dan pengharapan organisasi
Hanafi Sudi@Yusoff
Naqib dan ahli melakukan dialog bimbingan
dan menilai kemajuan dalam setiap aspek PDC Membuka peluang untuk dialog dengan
Diterbitkan oleh : Murabbi tentang pencapaian dakwah dan
yang telah ditetapkan dalam langkah pertama.
Jawatankuasa Tarbiah Pusat, amal
Pertubuhan IKRAM Malaysia Dialog bimbingan bertujuan untuk mengenal
(IKRAM), pasti isu-isu dan halangan yang di hadapi Membuka lagi satu peluang untuk proses
Tel + 603 - 8945 6999, muhasabah
. + 603 - 8945 3666 oleh. Naqib dan ahli mengenal pasti apakah
Fax +603 - 8945 1772 langkah-langkah yang perlu diambil untuk men-
tarbiatuna.ikram@gmail.com gatasi masalah tersebut. Penutup
Untuk menjayakan perlaksanaan SPDC
Dicetak oleh : Dialog bimbingan ini perlu di lakukan seku-
memerlukan sokongan di semua peringkat.
rang-kurangnya 2 kali dalam tahun tersebut
Di samping itu beberapa perkara perlu wujud
dan perlu di dokumenkan untuk rujukan di
untuk memastikan kejayaan perlaksanaan
masa akan datang
SPDC seperti :
Mashi Publication Sdn Bhd 2. Pencapaian dan Melihat Ke hadapan Dokongan yang kuat dari Pimpinan Tertinggi
Tel: 03-9076 6311
Fax: 03-9075 4311 Dalam langkah ini Naqib dan ahli melaku- IKRAM
mashipublication@yahoo.com
kan penilaian terhadap pencapaian dalam Perancangan IKRAM yang di fahami semua
matlamat yang telah ditetapkan dan mengenal Proses perlaksanaan yang fleksibel dan
pasti Lesson Learnt sepanjang tahun terse- mudah di laksanakan
but. Ianya amat penting untuk menjadi iktibar
Komunikasi yang berterusan terhadap pen-
dalam merangka matlamat baru di tahun
capaian yang di harapkan
yang akan datang.
Wujudkan pengukuran yang seimbang
Proses SPDC ini adalah proses yang
Pemantauan yang berterusan terhadap
berterusan dan akan dilakukan setiap tahun.
pencapaian dan dilakukan secara berkala
Penggunaan teknologi dalam menyokong
Manfaat SPDC
perlaksanaan
Sekiranya dilakukan secara berkesan,
Naqib dan ahli di berikan kemahiran untuk
SPDC akan membawa banyak manfaat
melaksanakan sistem dan proses.
kepada organisasi di semua peringkat.

12