Anda di halaman 1dari 12

TARBIATUNA

JAWATANKUASA TARBIAH - IKRAM MALAYSIA


Bil Keluaran : 07 Siri : 1436H/02 Edaran untuk ahli IKRAM sahaja Bulan: Jamadil Akhir - Rejab 1436H

Taujihat Mutiara
BAITUL MUSLIM MEMACU Al-Quran
KEJAYAAN DAKWAHWahai orang-orang yang
.. beriman! Peliharalah diri
kamu dan keluarga kamu dari
Ustaz Dr Mohd Parid Segala puji dan syukurWassalam... neraka yang bahan-bahan
Sheikh Ahmad Bertemu kembali ikhwah dan akhawat pada keluaran buletin bakarannya: manusia dan batu
Presiden IKRAM (berhala)
Tarbiatuna siri ke tujuh ini dengan tema yang lebih mantap iaitu
ke arah memperkukuhkan baitul muslim di kalangan ahli IKRAM. Surah Al-Tahrim : 6
Seperti difahami Imam Hassan Al Banna telah meletakan maratib
Bingkisan Tarbawi amal selepas membangun individu muslim ialah membina keluar-
ga muslim yang mantap.
Dari binaan individu dan keluarga muslim yang mantap akan Mutiara Hadith
lahirlah masyarakat yang islami, masyarakat yang mantap dari ... Setiap kamu adalah
sudut akidahnya, akhlaknya. Masyarakat yang boleh mencorakkan pemimpin dan setiap
pemimpin bertanggungjawab
biah persekitaran mereka kepada suasana yang boleh membawa ke atas orang yang
ketaatan kepada Allah I. dipimpinnya..
Dalam keluaran kali ini banyak isu-isu yang sangat relevan (Diriwayatkan oleh Bukhari dan
dalam usaha kita untuk memperkuatkan baitul muslim yang disen- Muslim)
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria
Pengerusi JK Tarbiah Pusat tuh antaranya peranan baitul muslim dalam menjayakan manhaj
taghyir dan islah dalam masyarakat, rumahtangga Rasulullah , ru-
mahtangga Imam Al-Banna serta hasil kajian Indeks Kesejahteraan
Keluarga Ikram (IKKI).
Semoga dengan isu-isu yang diketengahkan pada kali ini dapat
Maktabah Tarbiah dijadikan panduan dan tauladan untuk membina Baitul Muslim
yang mantap sebelum kita melangkah ke fasa dakwah masyarakat
yang lebih terbuka sifatnya dan berbeza karenahnya. Marilah kita Mutiara Hikmah
jadikan baitul muslim serta penghuninya iaitu isteri dan anak-anak
Janganlah bercakap lebih
pewaris kepada dakwah ini . Bangunkanlah ia sebagai syurga
nyaring daripada kadar yang
yang menenangkan penghuninya setelah berpenat lelah di medan dikehendaki oleh pendengar
dakwah. kerana percakapan yang
nyaring itu adalah suatu
Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan ugama itu kepada perbuatan yang sia-sia malah
anak-anaknya dan ( demikian juga ) Nabi Yaakob ( berwasiat kepa- menyakiti hati orang.
Ustazah Maznah Daud da anak-anaknya ) katanya Wahai anak-anakku ! Sesungguhnya
Naib Ketua Wanita IKRAM ~Imam Hasan
Allah telah memilih ugama ( Islam ) ini menjadi ikutan kamu , maka Al-Banna~
janganlah kamu mati dalam keadaan islam ( Al-Quran 2:132 )

Dari Meja Editor


Diterbitkan oleh : Jawatankuasa Tarbiah Pusat, Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM),
No. 9, Jalan Dagang SB 4/1, Taman Sungai Besi Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA
Tel:+603-8945 6999, +603-8945 3666 Fax:+603-8945 1772 Emel:info@ikram.my
1
TAUJIHAT
Peranan Baitul Muslim
dalam menjayakan Minhaj
Taghyir dan Islah Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad,
Presiden IKRAM

# Ia dapat menyuburkan potensi-po-


tensi yang dimiliki dan kemahiran
juga bakat yang diwarisi dari generasi
sebelumnya, mengembangkannya
kepada dunia dan manusia sejagat.

Bagi pejuang Islam keluarga


yang sempurna akan dapat berperanan
sebagai sebuah institusi perjuangan,
Keluarga merupakan satu institusi ke satu tahap yang lebih gemilang
yang akan menyediakan kem pendidikan
kemasyarakatan yang utama bagi sewaktu dipupuk dengan keprihatinan,
dan latihan, tempat perlindungan yang
masyarakat manusia. Ia menyediakan bimbingan yang tinggi, pembajaan dan
boleh menyediakan mereka dengan
satu persekitaran yang akan siraman kasih sayang yang berterusan.
bekalan logistik, bekalan semangat dan
mempengaruhi perkembangan
Ia menyediakan satu ruang rundingan, rumah rehat sewaktu pulang
manusia di dalamnya sama ada baik
pergaulan yang saksama antara ibu dari medan juang, pusat operasi seba-
atau buruk, berjaya atau gagal.
bapa dan anak-anak, antara bapa hagian kegiatan mereka bagi memaju-
Baitul muslim atau keluarga dan ibu, suami dan isteri, adik beradik kan perjuangan, memperbaiki situasi
muslim sepatutnya merupakan satu sesama mereka. Ruang pergaulan yang Negara dan situasi kehidupan umat.
unit masyarakat yang hidup di bawah dapat memperteguh hubungan sesama
Membangun baitul muslim yang
naungan Islam, berpegang teguh mereka, hubungan kekeluargaan, kasih
sempurna sebagai sebuah institusi
dengan ajaran-ajarannya, menghayati sayang, persaudaraan, kerjasama,
perjuangan merupakan sebahagian
bimbingannya sepanjang kehidupan. saling membantu membangun diri,
daripada langkah-langkah yang diper-
membangun keluarga agar dapat
Setiap anggota keluarga muslim ini lukan bagi mewujudkan perubahan
ikut serta membangun masyarakat
sepatutnya berpegang dengan fikrah dalam negara dan dalam perjalanan
dan umat ke satu tahap yang lebih
Islam yang menyeluruh, berpegang sejarah umat dan umat manusia.
mulia dan lebih sempurna.
dengan adab-adab dan tata-susila Berdirinya institusi-institusi keluarga
Islam dalam semua penjelmaan Keutuhan masyarakat muslim muslim yang kuat akan memungkinkan
kehidupan kekeluargaan mereka, dan umat banyak bergantung kepada terbinanya institusi masyarakat dan
di dalam rumah dan di luarnya. keutuhan institusi-institusi keluarga di umat Islam yang kuat, yang bersatu,
dalamnya, ia dapat berperanan sebagai berkeupayaan memainkan peranan
Setiap mereka mengambil kedudu- tapak kepada usaha-usaha pengem- pembaikan dalam Negara, memenang-
kan tersendiri dan berperanan dengan bangan perjuangan Islam yg kuat kan agenda umat dan Islam di sana.
peranan yang berbeza-beza tetapi saling sewaktu ia diikuti dengan usaha-usaha
sempurna menyempurnakan, kedudu- Dalam situasi yang berlainan ,
gigih mendidik ahli keluarga, anak-
kan ibu bapa, kedudukan bapa dan ibu, keruntuhan institusi-institusi keluarga
anak, generasi baru di dalamnya yang
suami dan Isteri, anak-anak, abang, muslim. Semua anggota keluarga akan
akan mewarisi perjuangan, membajai
kakak dan adik. Belum lagi ipar lamai berhadapan dengan situasi-situasi ke-
mereka dengan asuhan dan didikan
dan cucu cicit bagi keluarga yang besar. hidupan yang sukar, atau yang memual-
Islam yang sempurna, menaunginya
kan, perhubungan sesama mereka yang
Ia sepatutnya menyediakan satu dengan belaian kasih sayang, dokon-
tidak saksama, lesu yang menjemukan,
persekitaran yang amat baik bagi pem- gan ahli keluarga yang prihatin.
atau penuh dengan perbalahan dan
besaran semua anak-anak, pembinaan Keadaan ini akan menjadikan perkelahian. Satu suasana yang tidak
hubungan kekeluargaan yang erat dan keluarga muslim di atas sebagai akan memungkinkan pembesaran
sihat, mendamaikan antara semua ahli contoh ikutan, idola kepada keluar- anak-anak dan perkembangan keluarga
keluarga, hubungan kasih sayang, sila- ga-keluarga lain, hingga kesemuanya secara normal dan harmoni, kehidupan
turahim yang rapat, rasa tanggungjawab mampu berperanan sebagai kilang keluarga berlangsung dengan tenteram.
sesama mereka dalam semua keadaan, yang akan melahirkan generasi baru
susah dan senang, santunan terhadap Situasi sebegini jika kekal, tidak be-
yang terasuh, sebagai sebahagian
semua anggota keluarga pada setiap rubah, akan menghasilkan masyarakat
daripada sebaik-baik umat manusia
masa, rasa tenang dan senang sewaktu dan umat yang pasif, masing-masing
yang mampu melaksanakan misi Islam
berada di tengah-tengah mereka.
bersambung di m/s 3

2
sambungan dari m/s 2
baru perjuangan ke arah mewujudkan sempurna, membangun satu order baru
melepaskan pucuk sendiri, tak kisah
perubahan kepada situasi dalam yang adil untuk dunia dan sebuah tama-
dengan yang lain, tidak menampakkan
negara dan dunia , situasi kehidupan dun kemanusiaan yang lebih sempurna.
kepedulian atau akan melahirkan mas-
masyarakat, umat dan manusia.
yarakat dan umat yang bermusuhan, Dari sini kita dapat melihat dengan
bercakaran, dibelenggu berbagai-bagai Sesudah keluarga disempurnakan, jelas kepentingan peranan Baitul
siri pergaduhan sesama sendiri tanpa barulah masyarakat dapat disantuni muslim dalam menjayakan minhaj
penghujung, kehidupan mereka dengan sepenuhnya, Negara dapat taqyir dan islah dalam perjuangan
berlangsung penuh dengan krisis, tiada ditolak ke hadapan membuat peru- Islam dan dalam sejarahnya. Tanpanya,
keberkatan, menuju kehancuran. bahan, menyusun manusia yang ada masyarakat Islam tidak akan dapat
untuk di asuh dengan sempurna bagi digerakkan untuk melangsungkan
Di sinilah letaknya kepentingan
membolehkannya memainkan peranan perjuangan seterusnya memasuki
keluarga dan baitul muslim yang sem-
membangun umat baru secara keseluru- fasa baru yang perlu di langsungkan
purna, sebagai asas penting dan utama
han dan Negara baru yang berbeza, bagi menjana kejayaan perjuangan
bagi mewujudkan tapak perjuangan
yang mendaulatkan syariah Allah I hingga ke titik akhirnya.
umat, menolak umat memasuki fasa
dan menyampaikan risalah Islam yang

sambungan dari m/s 4

tanpa mempedulikan egonya, baginda baginda tidak sedikit pun berlaku 6. Memuji Pasangan
mengutip sendiri pinggan yang dipecah- kasar atau memarahi isterinya malah
Menyebut-nyebut kebaikan
kan di hadapan sahabat-sahabatnya masih menjenguk Saidatina Aisyah
untuk memotivasikan pasangan yang
sambil cuba mendamaikan keadaan. g untuk mengucapkan salam
dalam kesedihan, atau sebelum
dan bertanyakan bagaimanakah
memberi teguran kepada pasangan.
3. Memahami dan peka kepa- keadaannya sehinggalah peristiwa itu
da perasaan pasangan: selesai dengan turunnya wahyu yang
membuktikan kebenaran Aisyah g.
7. Menjadi pendengar yang
Diriwayatkan oleh Muslim, setia kepada pasangan.
Rasulullah bersabda kepada Aisyah
5. Berlemah-lembut/berhik- Selain kisah-kisah di atas, banyak
r.a, Sesungguhnya aku mengetahui
bila kamu senang terhadapku, dan bila mah dalam menegur pas- lagi kisah dari rumahtangga baginda

kamu sedang marah terhadapku. Aisyah


angan Rasulullah yang boleh kita teladani.
Mari kita sama-sama muhasabah diri,
ra berkata: Dari mana engkau mengeta- Banyak kisah-kisah yang
bagaimanakah layanan kita terhadap
huinya wahai Rasulullah ? . Baginda mempamerkan bagaimana baginda
pasangan kita (bagi yang sudah
menjawab: Bila kamu senang kepa- Rasulullah sangat berlemah lembut
berkahwin sahaja), yang adakalanya
daku, kamu menjawab, Tidak, demi dengan isteri. Diriwayatkan ketikamana
ianya lebih istimewa terhadap insan
Tuhan(nya) Muhammad, tapi bila kamu Saidina Abu Bakar d datang ke rumah
asing yang bukan mahram dibandingkan
sedang marah kepadaku, kamu berkata, baginda Rasulullah , dilihatnya
dengan pasangan yang halal untuk
Tidak, demi Tuhan Ibrahim a.s. Aisyah Saidatina Aisyah sedang meninggikan
kita, yang semestinya merupakan insan
g menjawab: Ya, benar begitu. suara kepada baginda Rasulullah .
yang paling maklum akan baik buruk
Lalu Saidina Abu Bakar d pun terus
dan kelemahan kita dan berjasa untuk
4. Mengawal/bersifat rasion- menghampiri dan memegang anaknya
kita. Teladanilah bagaimana tingginya
al ketika marah: kerana marah. Melihat keadaan itu,
penghargaan baginda Rasulullah
baginda Rasulullah terus meleraikan
Sifat Rasulullah yang rasional terhadap isteri pertamanya Saidatina
tangan mereka dikhuatiri Saidina Abu
dalam mengawal marah dapat dilihat Khadijah ummul mukminin walaupun
Bakar r.a berkasar terhadap isterinya.
ketika berlakunya peristiwa al-ifk ketika sesudah pemergian beliau.
Sejurus Saidina Abu Bakar d pulang
mana Saidatina Aisyah g telah
dari rumah baginda Rasulullah , bag- Moga kita sama-sama berusaha
difitnah. Saidatina Aisyah g telah
inda pun cuba menjernihkan keadaan, untuk mendalami dan mengenal lebih
ditimpa sakit akibat kesedihan
tanpa sedikitpun berkasar dengan dekat lagi setiap sisi kehidupan baginda
difitnah oleh golongan munafik. Dalam
Saidatina Aisyah, baginda hanya Rasulullah , seperti dalam ilmu kekel-
keadaan begitu, Saidatina Aisyah g
berkata, Aisyah, aku sudah meleraikan uargaan, ke arah membentuk baitul
dapat merasakan kesedihan baginda
tanganmu dari ayahmu wahai Aisyah.. muslim, yang mampu teguh menjadi
Rasulullah kerana baginda sudah
Lalu mereka pun berbaik semula. Lihat medium, untuk meraih keredhaanNya.
tidak menunjukkan kemesraan.
bagaimana berhikmah dan lemah-lem-
Namun begitu,walaupun runsing dan
butnya baginda terhadap pasangan. Wallahu alam..~
sedih dengan peristiwa yang berlaku,

3
BINGKISAN TARBAWI

RUMAHTANGGA RASULULAH

yang menyatukan dua jiwa yang ber- ya. Lihat bagaimana kesabaran baginda
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria, beza, di mana kedua-dua jiwa ini telah Rasulullah dalam melayani dan
Pengerusi JK Tarbiah Pusat di adun oleh keluarga masing-masing, meraikan minat/kegembiraan isteri
berlatar belakangkan suasana yang walaupun baginda tidak meminatinya.
berbeza selama sekurang-kurangnya Meraikan minat pasangan amat penting
20 tahun (anggaran), yang jika di fikir untuk diterapkan dalam sesebuah
secara logik, mana mungkin mampu perkahwinan kerana kegagalannya
Setiap pasangan yang mendirikan hidup dengan aman damai. Oleh dikhuatiri akan memberi ruang insan
rumahtangga, semestinya mengimpikan itu, pentingnya bagi pasangan yang lain di luar mengambil alih tanggung-
baitul muslim yang dibina akan kekal bakal berkahwin membetulkan cara jawab pasangan dalam meraikannya,
selama mungkin, insyaAllah hingga ke memandang perkahwinan, yang haki- lalu menjadi punca kepada goyahnya
syurga. Namun, adakalanya hari yang katnya ianya adalah medan untuk saling sesebuah rumahtangga.
disangka panas sampai ke petang, melengkapi, berkhidmat, bekerjasama,
mungkin juga disapa hujan di tengah belajar mematangkan dan memperbaiki 2. Menyantuni kepelbagaian
hari. Tidak dinafikan, adakalanya diri dalam meraih redha Ilahi, bukan sifat pasangan:
hujan yang menyapa mungkin juga sekadar hiburan alternatif untuk Islam tidak menafikan sifat kemanu-
merupakan rahmat, adakalanya mengelakkan maksiat semata-mata. siaan, di mana lumrah setiap manusia
perpisahan mungkin juga merupakan
ada sifat yang positif dan juga negatif.
cara terbaik menyelesaikan masalah Mari kita berkongsi antara
Namun, bagaimana patut seseorang itu
yang sudah menemui jalan buntu. petua-petua ke arah mewujudkan
menguruskan sifat negatif pasangan?
keharmonian dalam rumahtangga:
Dalam usaha untuk membina Diriwayatkan oleh An-Nasaie, pada
bahtera rumahtangga yang kukuh, suatu hari, isteri baginda Rasulullah
1. Meraikan minat/kesukaan/
apakah persediaan yang diperlukan kegembiraan pasangan , Ummu Salamah mengirimkan satu
oleh setiap pasangan? Antara yang piring makanan untuk Rasulullah
Diriwayatkan dari An Nasaie, pada
terpenting ialah persediaan dari segi dan sahabatnya. Kemudian, Saidatina
suatu hari, Saidina Abu Bakar ra ketika
ilmu agama dan ilmu kekeluargaan. Aisyah g yang cemburu melihat
mendatangi rumah anaknya Saidatina
Sering kali kita lihat di kaca tv, makanan dari Ummu Salamah datang
Aisyah g, terlihat ada dua orang anak
program-program yang membincangkan membawa seketul batu ditangannya lalu
perempuan sedang bermain rebana dan
isu kekeluargaan mengambil artis memecahkannya. Dengan tersenyum,
keduanya menyanyi. Dilihatnya baginda
atau selebriti sebagai panel untuk baginda mempelawa sahabat-sahabat
Rasulullah menutup kepalanya
memberikan pendapat dan berkongsi makan makanan yang disediakan
dengan kain. Melihat kedatangan Abu
rahsia kebahagiaan masing-masing. sambil mengutip piring yang pecah itu
Bakar ra, baginda membuka penutup
Secara peribadi, saya kurang bersetuju seraya berkata, jemputlah makan..ibu
kepala seraya berkata, Wahai Abu
dengan pendekatan sebegini, kerana kalian sedang cemburu.. Kemudian,
Bakar, biarkan sahaja. Hari ini adalah
dikhuatiri kita menjadikan contoh setelah sahabat-sahabat pulang,
hari raya. Dalam riwayat yang lain
dan mengambil pendapat tentang baginda menyerahkan piring dari
pula menceritakan bahawa baginda
sesuatu dari yang bukan ahlinya, Ummu Salamah yang pecah itu kepada
Rasulullah juga pernah menemani
yang malah belum cukup menegakkan Saidatina Aisyah g manakala piring
Saidatina Aisyah g menonton satu
agama dalam diri mahupun kehidupan milik Aisyah g pula diserahkan kepada
pertunjukan walaupun baginda tidak
seharian. Sebaiknya kita menyingkap Ummu Salamah bagi menggantikannya.
meminatinya. Namun baginda meraikan
kembali sirah baginda Rasulullah Lihat bagaimana Rasulullah , seorang
keinginan isterinya untuk menonton
, yang akhlak dan kehidupannya pemimpin yang agung, mampu bersabar
sambil membiarkan isterinya meletak-
sudah terpandu, untuk kita jadikan untuk menyantuni dan cuba memahami
kan dagu dibahunya. Dengan sabar
contoh dalam setiap sisi kehidupan sifat cemburu isterinya. Baginda tidak
baginda meraikan keinginan itu tanpa
termasuk dalam ilmu rumahtangga. merespons secara negatif terhadap
bersungut sebaliknya cuma bertanya,
kepelbagaian sifat pasangan, sebaliknya
Perkahwinan merupakan ikatan adakah kamu sudah puas dan hanya
bersambung di m/s 3
beredar sehingga isterinya mengiakann-

4
UMHE, Kolumnis Jemputan
AL-IRSYAD <
Peranan Murabbi Dalam
Menjayakan Baitul Muslim

6 sekiranya hubungan keluarga di antara mereka lemah.

Imam al-Banna rahimahullah mengatakan: (dan pemben-


tukan sebuah Baitul Muslim adalah dengan membawa kelu-
Segala puji bagi Allah Rabb sekelian alam yang telah
arganya untuk menghormati fikrah, dan mengekalkan akhlak
berfirman :
Islam dalam semua aspek kehidupan, memilih isteri yang

( baik, menunaikan hak dan kewajipan, memberikan pendidikan


yang sesuai bagi kanak-kanak dan pembantu, serta membe-

( sarkan mereka dengan prinsip-prinsip Islam. Itu demua adalah
kewajipan ke atas diri saudara sendiri. (Risalah al-Taalim)
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan
keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: Adalah jelas dalam kata-kata Imam itu bahawa
manusia dan batu (berhala) Al-Tahrim:6 tugas membentuk rumahtangga Islam qudwah itu
terletak di pundak al-Akh itu sendiri. Apabila dia memilih
Dan FirmanNya lagi:
isterinya dan mula membentuk rumahtangga, maka

ukhti itu akan turut sama bertanggungjawab kakaknya


(
( dalam membangunkan rumahtangga tersebut.
Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum ker-
Namun terdapat juga peranan sokongan yang dilakukan
abatmu yang dekat. As-Syuara:214
oleh jamaah dalam penubuhan sebuah rumah Muslim melalui
Selawat dan salam ke atas Rasul-Nya yang bersabda: jawatankuasa khas, institusi, manhaj dan para murabbi
( setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertang- dan nuqaba mereka, Tetapi peranan dan tugas mereka
gungjawab ke atas pimpinannya, Seorang pemerintah hanyalah dalam rangka bantuan dan sokongan, namun yang
adalah pemimpin dan bertanggungjawab untuk yang menjadi asas dalam melaksanakan tugas-tugas pembentukan
dipimpinnya , seorang lelaki di rumahnya, adalah seorang rumah tangga Muslim itu adalah al-akh dan al-ukht itu
pemimpin dan bertanggungjawab untuk yang dipimpinnya sendiri, seperti yang digariskan oleh Imam al-Banna :.
...), dan Baginda bersabda lagi: (yang terbaik dari kalangan Untuk membawa keluarganya agar
kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan menghormati fikrahnya.
saya adalah yang terbaik kepada keluarga saya). Mengekalkan adab-adab Islam dalam
semua aspek kehidupan di rumah.
Berkeluarga dalam Islam merupakan nizam
Pemilihan isteri yang baik, serta mendidiknya
Ilahi, petunjuk dari ajaran Nabi, keperluan kehidupan
mengetahui akan hak dan tanggungjawabnya.
insan. Kehidupan dalam rumah tangga kaum Muslimin
Mendidik anak-anak dan pembantu dan membe-
merupakan satu ibadat yang komprehensif, Sunnah yang
sarkan mereka dengan prinsip-prinsip Islam.
menjadi ikutan bahkan pendidikan yang berterusan.
Di sini kita akan memberi tumpuan kepada tugas-tugas
Sesungguhnya rumah tangga muslim jika sahih pem- para murabbi dan nuqaba dalam mengaktifkan Projek
bentukan dan persediaannya, serta betul perjalanan hidup Baitul Muslim, sebagai salah satu dari kewajipan usrah
di dalamnya mengikut nizam islami merupakan batu-bata yang dikendalikan olehnya. Tidak syak lagi bahawa
binaan yang kuat bagi membangun masyarakat Islam murabbi yang cemerlang menyumbang kepada
yang beriltizam dengan manhaj Allah dalam kehidupan. pemantapan program Baitul Muslim melalui program
Dan bukan satu rekaan untuk mengatakan bahawa usrah dan perlaksanaan manhaj tarbiah marhalah.
kerajaan Islam atau Negara Islam tidak wujud sama
sekali jika tidak ada Baitul Muslim yang beriltizam Tugas Murabbi dalam Projek Baitul Muslim:
dengan manhaj Islam. Sesungguhnya tidak akan soleh 1. Hendaklah murabbi itu menjadi model dan qudwah
sesebuah masyarakat yang memperlekeh hubungan dalam berumahtangga kepada ahli-ahli usrahnya. Samaada
kekeluargaan. Kehidupan umat tidak akan kuat dan perkasa dari sudut memilih pasangan atau didikan kepada anak-
bersambung di m/s 6

5
sambungan dari m/s 5
anak, dalam menggerakkan keluarga untuk membantu 7. Murabbi juga hendaklah melakukan mutabaah terh-
jamaah dan menjayakan objektifnya, begitu juga dalam adap pelaksanaan aktiviti dan tugasan dakwah berkenaan
mengukuhkan intima kaum keluarga kepada dakwah. Saya menjayakan Projek Baitul Muslim, seperti program (liqa
percaya bahawa kejayaan para murabbi dalam mentarbiah keluarga bahagia Penjagaan etika dan adab Islam dalam
ahli keluarga di jalan dakwah merupakan langkah pertama semua aspek kehidupan Tugas para suami membantu isteri
untuk menjayakan dan mengaktifkan projek Baitul Muslim dalam urusan rumah dan dakwah Memastikan anak-anak
terhadap ahli-ahli usrah yang berada di bawah asuhan mereka. ahli usrah hadir ke program dakwah sama ada program kanak-
kanak, remaja lelaki dan perempuan, pelajar dan lain-lain.)
2. Hendaklah dia membantu saudara-saudaranya dalam
usaha mendirikan rumahtangga agar membuat pilihan yang 8. Murabbi hendaklah memantau keluarga ahli usrah
betul. Murabbi hendaklah mendidik mereka agar mengambil untuk mengaktifkan peranan dalam berkomunikasi dengan
kira asas-asas yang syarie dalam pemilihan seorang isteri. Ini saudara-mara, jiran dan rakan sekerja atau teman belajar.
memerlukan keterbukaan murabbi terha- Murabbi juga memantau penyertaan
dap ahli usrah, bermuayasyah yang sebe- ahli keluarga dalam program-program
nar, mengetahui realiti dan keadaan hidup komuniti, dan bersifat terbuka kepada
mereka dari sudut sosial dan ekonomi, masyarakat untuk bersama menyebarkan
begitu juga memahami kehendak dan kebaikan di kalangan anggotanya.
aspirasi mereka. Dengan itu akan menjadi
9. Murabbi hendaklah menggalakkan
mudah untuk beliau membantu mereka
keluarga ahli usrah memanfaatkan
dalam membuat pilihan yang tepat.
acara-acara keagamaan, kebangsaan,
3. Murabbi hendaklah mengkhu- dan sosial untuk mencapai matlamat
suskan satu sesi tetap dalam liqa usrah Baitul Muslim, sebagai satu peluang
(minimum dua kali sebulan), di mana seperti memanfaatkan kedatangan
beliau melakukan mutabaah berkaitan keadaan rumahtangga Ramadan untuk mengukuhkan aspek keimanan dan ibadah
ahli usrahnya, bagi membincangkan bagaimana cara untuk ahli-ahli Baitul Muslim. Begitu juga memanfaatkan cuti
menaik taraf Baitul Muslim di jalan dakwah. Dan sekiranya seperti Hari Raya Eidulfitri dan Eidul Adha di lingkungan
ada beberapa perkara yang memerlukan perbincangan sosial seperti kaum kerabat, jiran-jiran dan lain-lain. Dan
lanjut atau membincangkan isu berkaitan di salah sebuah murabbi hendaklah menentukan bagi setiap keluarga
rumah ahli usrahnya maka beliau mestilah mengambil berat berapakah jemputan dakwah yang perlu disampaikan
mengenainya dan duduk bersama secara bersendirian dan kepada masyarakat sekitar demi menguatkuasakan konsep
membincangkan kesnya secara terperinci dan memban- membimbing masyarakat atau irsyadul mujtama.
tunya dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah.
10. Murabbi mestilah terlibat sama dengan daerah
4. Murabbi hendaklah mengawasi pelaksanaan dalam melaksanakan beberapa kursus khas di peringkat
program ziarah dua hala di antara rumah-rumah ahli daerah di mana para pesertanya adalah para isteri-isteri,
usrah dalam suasana kekeluargaan yang terbuka anak-anak dan untuk mereka mengambil bahagian
untuk mengukuhkan taaruf, persefahaman, hubungan, (bergantung kepada sasaran). Contohnya seperti; kursus
ikatan dan perkongsian pengalaman, kepakaran dalam membesarkan anak-anak - kursus dalam ekonomi
dan kerjasama untuk menyelesaikan masalah. rumahtangga - kursus dalam masalah remaja - sesi
untuk kecemerlangan akademik dan lain-lain.
5. Murabbi hendaklah menjayakan rukun takaful dalam
kalangan ahli usrahnya di peringkat rumahtangga, di mana Kesimpulannya, peranan murabbi adalah tersangat pent-
usrah dalam jamaah ini menjadi tunggak kepada pengukuhan ing dalam membantu proses menjayakan Projek Baitul Muslim,
institusi keluarga ahli. Para isteri saling bertakaful bersa- tetapi perlu diingat bahawa peranan murabbi tetap sebagai
ma-sama dalam mengatasi keperluan, meraikan peristiwa pembantu, adapun tugas utama adalah terletak di atas bahu
dan krisis. Di sinilah para naqib usrah berperanan menjadi al-akh dan isterinya dalam membangunkan Baitul Muslim ini.
penghubung dan pembantu untuk rumahtangga ahli-ahlinya..
(
(
6. Murabbi juga hendaklah menguruskan rehlah keluar-
ga untuk ahli-ahli usrahnya (sekurang-kurangnya dua kali seta- Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri
hun), untuk menguatkan perhubungan antara rumah-rumah dan zuriat keturunan kami: perkara-perkara yang menyuka-
(ibu bapa - ibu - anak-anak). Program-program sosial seperti kan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi
ini mempunyai kesan tarbiah dan dakwah yang sangat kuat orang-orang yang (mahu) bertakwa. Al- Furqan:74
kepada rumah tangga kita, dan ia juga mempunyai implikasi
Dan Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam
bagi mengukuhkan intima isteri dan anak-anak kepada
dakwah di mana mereka membesar dalam takungannya.

6
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH

KELUARGA SEJAHTERA TERAS


PEMBINAAN NEGARA RAHMAH
Ustazah Kamaliah Nordin
JK Pemantapan Keluarga Ahli

Keluarga adalah institusi yang sangat penting kepada negara rahmah adalah meluasnya suasana rahmah dalam
pembangunan masyarakat dan negara. Malah keluarga keluarga. Interaksi antara ahli keluarga akan berlandaskan
merupakan elemen penting dalam dakwah kerana keluarga rahmah dan ahli keluarga akan terdidik dengan uslub rahmah.
adalah tapak asas dalam pembinaan individu dan saff
Memandangkan peri pentingnya kesejahteraan
dalam menuju astizah lilalam. Dakwah Rasulullah dalam
keluarga ahli IKRAM dalam pembangunan dakwah
keluarga telah memberi qudwah yang jelas kepada kaum
dan saff, Jawatankuasa Pemantapan Keluarga Ahli
muslimin mengenai kepentingan mengujudkan keluarga yang
IKRAM (JK PeKA) telah melaksanakan satu kajian bagi
penuh cinta dan damai. Namun, pelbagai isu keluarga telah
menentukan indeks kesejahteraan keluarga IKRAM
timbul dalam masyarakat setempat, seperti pengabaian,
(IKKI). Indeks ini boleh memberi gambaran secara umum
penderaan dan masalah komunikasi antara ahli keluarga.
perihal kedudukan kesejahteraan keluarga ahli.
Dalam keadaan begini, maka sangatlah penting IKRAM
melaksanakan langkah-langkah bersepadu untuk memastikan Lapan domain dan lima indikator telah dikenal
perkara sebegini tidak menular masuk ke dalam keluarga ahli. pasti sebagai elemen-elemen yang dapat memberi
gambaran kesejahteraan keluarga IKRAM .
Membangunkan keluarga yang sejahtera adalah satu
proses yang lakukan bersama oleh semua ahli dalam keluarga.
Suami sebagai pemimpin rumahtangga perlu melaksanakan Dapatan Kajian
tanggungjawab yang diamanahkan ke atasnya seperti memberi i. Skor Lapan Domain IKKI
nafkah, melindungi dan memelihara seluruh ahli keluarganya.
Wanita sebagai rakan kongsi (partner) rumahtangga, berper-
8 7.9
anan sebagai pengurus rumahtangga, melaksanakan hak dan 7.45 7.44 7.44 7.35 7.19
7 6.84
tanggungjawab untuk memelihara, mendidik dan merawat 6.11
6
anak-anaknya. Namun yang paling utama ialah melaksanakan
5
perintah Allah I seperti dalam firmanNya yang bermaksud,
4

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan kelu- 3

arga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 2

manusia dan batu... ( At-Tahrim: 6) 1

Setiap keluarga akan melalui kitaran perkembangan


dan akan menghadapi pelbagai isu sehingga boleh
menjejaskan kesejahteraan keluarga. Namun, yang paling
malang ialah sekiranya anugerah Allah I, yang menjadi
tanda kebesaran Allah I, seperti dalam surah Ar Rum
Rajah 1.0. : Skor lapan Domain Kesejahteraan Keluarga ahli Ikram(IKKI)
: 21 tidak dapat di kecapi oleh sesebuah keluarga.
Pencapaian indeks kesejahteraan secara keseluru-
Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-
hannya ialah 7.27. Daripada Rajah di atas, ternyata ahli
Nya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu,
IKRAM mengambil berat hal kesihatan keluarga dengan
isteri-isteri(pasangan) dari jenis kamu sendiri, supaya
pencapaian indeks hampir 8.0, manakala Kerjaya,
kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan
Keluarga dan Dakwah, merupakan satu cabaran, di mana
dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih
skornya di anggap rendah iaitu 6.84. Walau bagaimanapun,
sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian
Keselamatan Keluarga mencatatkan skor paling rendah
itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbul-
(kurang 6.0) dan memerlukan perhatian yang serius.
kan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir. (surah Ar
Rum : 21)

Ayat ini juga menunjukkan bahawa asas bagi sebuah


bersambung di m/s 9

7
sambungan dari m/s 7

ii. Skor Indikator IKKI


Daripada lima belas indikator kesejahteraan keluarga lebih 20 tahun Kurang 5 tahun
dalam kajian ini, dua indikator mendapat skor yang 21% 20%
Kurang 5 tahun
terendah iaitu Masa Bersama Keluarga(6.75) dan Tindakan
5-10 tahun
Kecemasan Keluarga(6.11). Tiada perbezaan signifikan antara
10-15 tahun
ikhwah dan akhawat dalam skor kedua-dua indikator ini.
15-20 tahun 5-10 tahun 15-20 tahun
20% 19%
lebih 20 tahun
Usaha untuk memberi masa dan fokus yang lebih
baik kepada keluarga memerlukan perhatian yang serius.
10-15 tahun
Kesejahteraan keluarga mudah menjadi lemah, sekiranya 20%
masa untuk bersama antara suami isteri atau ibu bapa
dan anak-anak kekal pada tahap yang rendah, kerana
pembentukan suasana keluarga rahmah yang dapat Rajah 3.0. Skor mengikut tempoh perkahwinan

memupuk rohani dan emosi sejahtera mungkin terjejas. Ternyata umur perkahwinan antara 5-10 tahun
adalah yang paling kurang sejahtera, di mana skornya
Keluarga ahli IKRAM juga kurang bersedia untuk
adalah hanya 6.87, sebelum ianya menunjukkan trend
mengambil tindakan-tindakan yang perlu semasa kecemasan.
peningkatan. Ini bermakna rumahtangga yang tempoh
Dengan giatnya kejadian jenayah dan banyaknya kemalan-
perkahwinannya antara 5-10 tahun mungkin mengalami
gan dalam rumah yang berlaku hari ini, perkara ini perlu
tekanan-tekanan yang hebat dan perlukan perhatian khusus.
dipertingkatkan. Tambahan pula aktiviti mingguan IKRAM
memerlukan ibu bapa dan anggota keluarga meninggalkan
rumah sama ada di waktu siang mahu pun di waktu malam.
Implikasi kajian dan cadangan langkah pem-
baikan
iii. Skor mengikut umur ahli. Tarbiah IKRAM menjurus kepada satu cara hidup
yang diwarisi dari junjungan mulia Nabi Muhammad
Rasulullah , para sahabatnya dan pengikutnya. Ia
juga diwarisi melalui para pejuang dan ulama sejak
7.6
7.5
dahulu. Melaluinya, setiap ahli dipersiapkan secara sedar
7.4 agar berusaha dan menyumbang tenaga, wang ringgit
7.3
7.2
dan masa demi mencapai sebuah Negara Rahmah.
7.1
7 7.4 7.6 Salah satu syaratnya ialah kebahagiaan keluarga
7.01 7.41
6.9 7.08 yang menjadi pemboleh kepada pelaksanaan dakwah
6.8
6.7 yang cemerlang dan seterusnya terbentuknya Negara
20-30 tahun Rahmah. Namun, kesejahteraan keluarga ahli IKRAM
31-40 tahun
41-50 tahun
51-60 tahun hanya dicatatkan sebagai sederhana (7.27).
60 tahun ke
atas
Justeru, tindakan bersepadu harus diambil oleh
semua pihak, baik secara individu mahupun jamaai, untuk
memastikan tahap kesejahteraan keluarga IKRAM ialah
Rajah 2.0: Skor mengikut umur pada tahap yang dapat memlicinkan pelaksanaan dakwah
Dapatan kajian ini jelas menunjukkan kesejahteraan ahli dan bukannya membentutnya dengan pelbagai masalah.
IKRAM berbeza mengikut usia. Ahli yang berusia muda dalam
Fokus utama perlu diberi kepada isu keseimbangan
golongan 20 - 30 tahun memperoleh skor indeks kesejahter-
antara kerjaya, dakwah dan keluarga, masa bersama keluarga,
aan yang terendah (7.01). Skor kesejahteraan bertambah
keselamatan keluarga dan juga kelaurga-keluarga muda.
bersama meningkatnya usia. Pada usia antara 31-40 tahun
skor kesejahteraan meningkat kepada 7.08 dan melompat Adalah dicadangkan pihak IKRAM melalui agensinya
pada nilai 7.35 pada usia 41-60 tahun dan kekal hingga mengambil langkah pro-aktif mencari jalan yang sesuai
usia mencapai 60 tahun. Skor kesejahteraan IKKI terus untuk benar-benar mewujudkan mitigasi kepada persoalan
meningkat ke tahap 7.60 pada usia ahli melewati 60 tahun. perseimbangan antara kerjaya, keluarga dan dakwah.

iv. Skor Mengikut Tempoh Perkahwinan Polisi jelas yang menyokong masa bersama keluarga dan
Trend skor kesejahteraan keluarga mengikut bersepadu dengan keperluan lain dalam organisasi diperlukan
umur juga adalah konsisten dengan pencapaian skor bagi tujuan tersebut. Polisi ini juga boleh melibatkan penghas-
kesejahteraan mengikut tempoh perkahwinan seperti ilan manual pengurusan masa IKRAM yang meliputi panduan
yang dipaparkan dalam gambar rajah di bawah. menguruskan
bersambung di m/s 9

8
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH

SILIBUS BAITUL MUSLIM


Dr Azizah Mohd Radzi,
Unit Manhaj IKRAM Pusat
DALAM MANHAJ
Ketika menjelaskan Rukun Amal, Hasan Al Banna kan dan meningkatkan pergaulan yang baik
menyebut Tahap-tahap pembangunan umat dilaksanakan e. Berusaha untuk mencegah berlaku
dengan beransur-ansur, dimulai dari individu muslim, keluarga permasalahan rumah tangga
muslim, masyarakat muslim, perintahan Islami, kemudian f. Cekap dalam menyelesaikan persoalan
daulah Islamiyah alamiyah atau khilafah Islam dan kepimpinan dan konflik keluarga, jika berlaku
dunia. Apabila pembentukan individu dilaksanakan dengan 3. Kemampuan ibu-bapa dalam mentarbiah
baik, maka tahapan berikut juga akan menjadi kukuh. Menjadi anak-anak dan pembantu serta membe-
sebuah kewajipan bagi seorang muslim untuk membangun sarkan mereka dengan prinsip Islam:
keluarga muslim qudwah yang menerapkan Islam dalam
a. Berusaha untuk mewujudkan suasana Islam serta
semua aktiviti dan aspek kehidupan berkeluarga. Keluarga
menanamkan komitmen terhadap adab-adab
merupakan batu asas bagi bangunan kukuh, tiada lain yang
dan etika Islam dalam setiap aktiviti kehidupan
dapat menggantikan kedudukannya dalam membangunkan
b. Membentuk keperibadian muslim secara syumul
sebuah masyarakat. Tidak pernah tergambar bahawa
melalui pembinaan 10 muwasofat muslim
terdapat sebuah masyarakat muslim yang mulia menegakkan
c. Mampu berinteraksi dengan anak-anak secara
prinsip Islam, padahal rumah tangga dan keluarganya lemah
baik di setiap fasa pertumbuhan dengan
dan asasnya serta corak kehidupan jauh dari manhaj Allah I.
tetap memperhatikan ciri-ciri setiap fasa
Hasan Al Banna juga melanjutkan, Islam telah meletak- d. Menggunakan cara tarbiah yang berkesan
kan asas yang kukuh, memberi panduan supaya tepat dalam terhadap anak-anak peringkat umur berbeza
memilih pasangan, menjelaskan cara-cara terbaik dalam e. Mampu mengatasi sebarang masalah yang
mengukuhkan ikatan, menentukan hak-hak dan kewajipan, dihadapi semasa mentarbiah mereka
mewajibkan kedua pihak merawat hasil pernikahan hingga 4. Menjalankan peranan sosial dalam rumah tangga:
matang tanpa terganggu. Islam juga menunjukkan cara
a. Mendorong ahli keluarga untuk
rawatan yang tepat dan cermat bagi sebarang permasalahan
menghormati fikrahnya
yang mungkin timbul dalam kehidupan seharian.
b. Berusaha memastikan ahli keluarga be-
Bagi menjayakan visi, melaksanakan misi IKRAM, Unit rada dalam susunan tarbiah serta terlibat
Manhaj di bawah Jawatankuasa Tarbiah Pusat telah menyusun aktif dalam aktiviti dakwah bersama
silibus khusus (perkara dasar, prinsip-prinsip serta falsafah) c. Menggali dan mengembangkan potensi mereka
pembinaan baitul muslim atau rumah tangga Islam, berdasar- d. Menjaga adab-adab Islam dalam se-
kan objektif yang ingin dicapai mengikut marhalah tarbiah: genap aspek kehidupan keluarga
e. Menghidupkan aktiviti keluarga dalam nuansa
1. Memahami bahawa mendirikan baitul muslim
Islam bagi mewujudkan persekitaran Rabbani
merupakan tuntutan Islam, mengetahui asas-asas
syariat dalam membinanya serta mengetahui 5. Mendidik anak-anak agar mampu
ciri-ciri khusus baitul muslim qudwah berperanan dalam masyarakat:
a. Mengajar dan melatih mereka untuk menjalin
2. Komitmen terhadap prinsip syariah
hubungan yang baik dengan ibubapa, saudara
dalam membangun baitul muslim:
perempuan-lelaki, kerabat, jiran, kawan-kawan
a. Membangun baitul muslim daripada dan lain-lain) serta menunaikan hak-hak mereka
pasangan suami-isteri yang soleh, berlan- b. Membekalkan mereka dengan kemahiran yang
daskan ketakwaan kepada Allah I diperlukan dalam menjalinkan ikatan tersebut
b. Masing-masing pasangan memahami
Mentauzif mereka sesuai potensi dan
hakikat kebahagiaan rumah tangga
kecenderungan ke medan amal
c. Kedua-duanya saling menunaikan kewajipan
dan bekerjasama dalam melaksanakan c. Menjadikan keluarga sebagai media penyebaran
tugas terhadap pasangan masing-masing dakwah dengan melibatkan mereka bersama
d. Berusaha mewujudkan suasana mawaddah dan 6. Memberikan perhatian terhadap pembangunan
rahmah, dan dari semasa ke semasa menyubur- wanita agar dapat menyumbang ke arah pembinaan
bersambung di m/s 10

9
sambungan dari m/s 9
generasi, pembentukan keluarga justeru melahirkan d. Memperhatikan hak Allah I dalam
masyarakat bahagia. Mereka juga dibekalkan dengan pengeluaran zakat pada waktunya
ilmu kontemporari dan fiqh semasa di samping e. Mengawal perbelanjaan yang berlebihan,
meningkatkan kecerdasan intelek dan emosi memerangi sikap boros dan kebiasaan
berhutang kecuali pada masa darurat
7. Melindungi keluarga daripada pengaruh
Sesungguhnya silibus yang disusun bukanlah program
negatif samada dari dalam atau luar, yang
untuk disampaikan melalui wasail tarbiah semata-mata
boleh meretakkan institusi rumah tangga:
tetapi untuk dilaksanakan sehingga terlahir sebuah rumah
a. Mengetahui dan mengawasi perancangan musuh tangga ideal. JK PeKa (JK Pemantapan Keluarga Ahli) juga
dalam merosakkan institusi rumah tangga melaksanakan program-program melalui pendekatan praktikal
b. b. Memeliharanya daripada anasir yang ber- melalui sesi daurah, bengkel dan kaunseling, mengenal
canggah dengan pasti permasalahan rumah tangga,
nilai-nilai Islam mencadangkan cara-cara rawatan,
8. Mengurus ekonomi melakukan penyelidikan dan
rumah tangga kajian tahap kesejahteraan rumah
dengan baik: tangga serta merancang strategi
ke depan bagi membangun dan
a. Mencari rezeki
memantapkan keluarga solehah
yang halal
dan sejahtera. Keluarga solehah
dan baik serta
adalah asas kegemilangan dakwah.
menghindari yang haram lagi buruk
b. Membudayakan syura dalam berbelanja untuk me- Semoga manhaj ini juga dapat dimanfaatkan untuk
mastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan membina seluruh rumah tangga Islam dalam masyarakat
c. Menanamkan budaya berjimat cermat dalam melalui kaedah yang bervariasi, sesuai dengan kefa-
pengurusan kewangan, menabung dan men- haman dan penerimaan masyarakat umum. Semua ini
cukupkan diri dengan perkara yang utama

sambungan dari m/s 8


masa usrah, mesyuarat dan aktiviti mengandungi panduan mengenai Allah I kepada kaum wanita.
agar ahli mempunyai masa untuk kecemasan, manual mendepani kece- Justeru, ibu muda yang terlibat aktif di
bersama keluarga mereka secara masan, dan nombor hotline kecemasan dalam program IKRAM perlu diberi pelu-
munasabah. Komitmen ini mestilah keluarga yang boleh dicapai oleh ang seluasnya juga untuk fokus kepada
dilaksanakan oleh semua ahli dan semua ahli IKRAM sama ada mengikut mendidik dan mengasuh anak kecil.
tidak memandang masa bersama daerah, negeri mahu pun pusat.
keluarga sebagai satu perkara yang Penutup
Rancangan IKRAM 2015 dan ke
remeh. IKRAM harus ada polisi mesra hadapan telah menggariskan pelbagai IKRAM membawa satu gagasan
keluarga (family friendly) dalam harapan kepada golongan muda IKRAM masyarakat menuju Negara Rahmah.
susuknya, dan diikuti dalam semua . Tenaga orang muda selalunya Namun perlulah ditekankan di sini
perancangan, program dan aktivitinya. dilihat sebagai tenaga yang bergerak bahawa sekiranya gagasan ini ingin
maju dan penuh dengan kemungkinan dilaksanakan dengan jayanya dalam
Isu keselamatan keluarga perlu
potensi yang sangat baik. Namun, masyarakat dan negara, maka tidak
juga mendapat perhatian. Sebagai
mereka yang berumur di bawah 40 dapat dinafikan bahawa ianya bermula
sebuah pertubuhan yang memberi
tahun dan berkahwin di bawah 10 tahun di rumah, dalam keluarga masing-mas-
perhatian kepada pembangunan ahli,
merekodkan tahap kesejahteraan yang ing. Ahli keluarga IKRAM perlu merasai
IKRAM mestilah memberi tumpuan
rendah. Dari itu keluarga muda juga keluarga mereka diselubungi rahmah,
kepada aspek keselamatan keluarga
perlu diberi perhatian dan bimbingan kasih sayang, saling faham memahami,
ahli. Berkait dengan soal pengurusan
sebaiknya oleh semua pihak. saling percaya mempercayai dan saling
masa, hal keselamatan keluarga juga
bantu membantu dalam pelaksanaan
ada hubungan dengan ahli IKRAM Walaupun para bapa mempunyai peranan dan tanggungjawab, baik
yang terpaksa meninggalkan rumah peranan yang penting dalam pendidikan dalam keluarga dan rumah tangga
kerana pelbagai komitmen dan anak-anak serta bertanggung jawab ter- mahupun dalam dakwah. Dari itu
tanggung jawab yang di amanahkan. hadap hala tujunya, namun tidak dapat IKRAM dan ahlinya perlu memberi
Adalah dicadangkan IKRAM dinafikan, peranan para ibu sangat fokus yang lebih serius kepada
mengeluarkan satu polisi bersepadu diperlukan dan sungguh bermakna kesejahteraan keluarga dalam polisi
mengenai keselamatan keluarga yang dalam mengasuh anak-anak, kerana dan pelaksanaan program dan aktiviti.
sifat keibuan yang telah di anugerah

10
MAKTABAH TARBIAH /

K
KELUARGA AL BANNA
Ustazah Maznah Daud ,
Naib Ketua Wanita IKRAM
Antara warga Ismailiyyah yang menyahut seruan dakwah anak-anaknya. Aku masih ingat
Ikhwan Muslimin ialah sebuah keluarga mulia yang dikenali ketika seorang ukhti datang mengadu kepadanya tentang sua-
dengan keluarga as-Souli. Mereka terdiri dari peniaga yang minya, ibu melayaninya dan berbincang dengannya seolah-olah
berpendapatan sederhana. Keluarga ini juga termasuk beliau adalah ibu kepada ukhti itu dan pada masa yang sama
dalam golongan beragama atau mutadayyinah dan mem- beliau juga bertindak sebagai ibu mertua. Beliau bertanya
berikan penekanan agama dalam pendidikan anak-anak. ukhti tersebut, apa yang kamu telah lakukan terhadap anakku
(suami ukhti itu) sehingga dia melayan kamu begitu rupa?
Ibu ISHAB sering menziarahi keluarga ini. Suatu kali,
ketika beliau menziarahi keluarga ini di waktu malam, beliau Sesungguhnya dia benar-benar berkongsi rasa
terdengar suara merdu mengalunkan ayat-ayat suci al-Quran. dengan seluruh ahli Ikhwan, suka dan duka mereka.
Beliau sangat kagum
Isteri yang solehah
dengan kemerduan suara itu
pendamping kepada suami
lantas bertanya dari mana
yang soleh.ISHAB merupakan
datangnya suara itu? Beliau
ketua keluarga yang mithali.
diberitahu bahawa itu suara
Beliau tidak pernah cuai
fulanah sedang solat.
dalam menjaga dan mendidik
Pulang ke rumah, anak-anaknya dan sentiasa
beliau memberitahu mengambil berat terhadap
puteranya bahawa gadis segala urusan yang berkaitan
solehah itulah yang layak dengan mereka. Beliau menye-
untuk menjadi isterinya. diakan sebuah buku catatan
ISHAB menerima cadangan khas tentang setiap orang
ibunya. Dan itulah wanita anak-anaknya. Ditulis dengan
solehah yang menjadi ibu tangannya sendiri tarikh lahir,
kepada anak-anaknya, yang berkongsi suka duka, sen- nombor sijil kelahiran, tarikh mula beri makan dan lain-lain.
ang susah di sepanjang jalan dakwah.Wanita solehah
Semua itu disimpan bersama dengan kad-kad
yang terpilih menjadi teman kepada lelaki yang hebat
kesihatan, tarikh pemeriksaan, waktu sakit dan waktu
sudah pasti memiliki ciri-ciri mulia yang selayaknya.
waktu sembuh dari sakit juga sijil-sijil pengajian
Puterinya menyifatkan ibunya sebagai insan yang selalu dengan diselitkan komentar-komentarnya.
mendahulukan kepentingan dakwah daripada kepentingan
Puterinya, Thana berkata: Ketika ayah pulang ke
diri dan rumahnya. Beliau berkata: Ibu menjaga kami
rumah pada waktu malam, jika beliau mendapati kami
dengan sebaik-baiknya. Beliau menyediakan suasana
telah tidur, beliau akan menghampiri setiap orang daripada
rumah yang selayaknya untuk menyambut kepulangan
kami, membetulkan selimut kami dan mengucup kami.
ayah yang penat memikul beban dakwah dan pekerjaannya
Malah kadang-kadang beliau membangunkan salah
supaya bila ayah pulang dia dapat menikmati ketenangan
seorang daripada kami dan menemaninya ke bilik air.
dan kerehatan untuk beberapa saat yang singkat sahaja,
kemudian terus berangkat semula ke medan dakwah. Beliau sangat pemurah dengan anak-anaknya. Beliau
memberikan duit belanja harian kepada setiap orang
Ketika ayah mula-mula menubuhkan Markaz Am (Ibu
sebanyak tiga qurusy. Kepada anak lelaki tunggalnya
Pejabat) Ikhwan Muslimin, ibu dengan segala senang hati
Saiful-Islam beliau memberikan elaun bulanan sebagai
meminta supaya ayah mengambil perabot-perabot dari
tambahan sebanyak 50 qurusy untuk membeli buku
rumah kami untuk memakmurkan dan menghiasi pejabat.
dan membuat perpustakaan khas untuknya. Dan beliau
Lalu diambil daripada rumah kami permaidani, langsir,
memantau setiap apa yang dibaca oleh anak-anaknya
meja dan banyak lagi peralatan-peralatan lain. Aku melihat
meskipun terlalu sibuk dengan urusan dakwahnya.
ibu sangat-sangat gembira dengan sumbangannya itu.
Uslubnya dalam mendidik anak-anak adalah dengan
Selain itu, beliau menganggap setiap ahli jamaah adalah
bersambung di m/s 12

11
SEBAHAGIAN AKTIVITI KITA .
Mukhayyam Tarbawi Wanita IKRAM
Nasional memacu Islah

TARBIATUNA
JAWATANKUASA TARBIAH PUSAT
- PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA -

Penaung
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria

Ketua Editor
Azamuddin Mohd Maarof

Penulis Kehormat:
Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh
Ahmad
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria
1- 3 Mei 2015, Skudai. Program yang dilak- 17-19 Mei 2015, Klang. Muktamar Nasional
Penulis Tamu:
Ustazah Kamaliah Nordin sanakan selama 3 hari ini di hadiri oleh wakil-wakil Akhawat Ahli Aktif telah di adakan di Hotel
Dr Azizah Mohd Radzi tarbiah dari peringkat daerah dan negeri. Dengan Goldcourse, Klang bersama para hadirin
Ustazah Maznah Daud pengisian yang mantap, adalah diharapkan supaya dari pelusuk tanahair. Hadirin telah bersama
Pengurus/Susunatur/Grafik para peserta dapat memanfaatkan wasliah tarbiah berbincang serta berdialog bagi membina dan
Hanafi Sudi@Yusoff ini untuk di bawa pulang ke tempat masing-mas- menyusun langkah bagi membina dan mem-
ing untuk dijelmakan dalam bentuk amal. perkasa ummah dan menuju negara Rahmah.
Diterbitkan oleh :
Jawatankuasa Tarbiah Pusat, sambungan dari m/s 11
Pertubuhan IKRAM Malaysia cara memberi peringatan secara tidak atau membiarkan kami tanpa perhatian.
(IKRAM),
Tel + 603 - 8945 6999, langsung. Beliau pernah memberitahu anaknya Beliau menemani kami pulang ke rumah datuk
. + 603 - 8945 3666 Saiful-Islam bahawa memasuki panggung dan pakcik-pakcik kami supaya kami bercuti
Fax +603 - 8945 1772
wayang adalah sesuatu yang tidak sesuai bersama mereka, menikmati kehijauan kebun
tarbiatuna.ikram@gmail.com
dengan seorang muslim. Maka Saiful-Islam dan ladang. Di situ, abangku Saiful-Islam
Dicetak oleh : tidak pernah memasukinya langsung. Beliau menjalani senaman menunggang kuda.
Mashi Publication Sdn Bhd
Tel: 03-9076 6311
juga memantau setiap aktiviti yang dilakukan
ISHAB juga sangat memuliakan ahli keluarga
Fax: 03-9075 4311 mereka. Suatu ketika, Saiful-Islam membeli
mashipublication@yahoo.com isterinya. Beliau berusaha mengenali ahli kelu-
novel asing tentang kisah cinta. Beliau tidak
arga, kaum kerabat dan semua yang ada hubun-
melarangnya membaca novel itu. Sebaliknya
gan dengan isterinya serta menziarahi mereka.
beliau menggantikannya dengan novel-novel
Beliau juga melayani pembantunya seperti ahli
yang lebih baik yang mengisahkan tentang
keluarga sendiri. Disediakan katil dan almari
pahlawan-pahlawan Islam yang terbilang.
baju khusus sama seperti anak-anaknya. Di
Di dalam bulan Ramadhan, beliau waktu petang, dia menyuruh anak perempuan-
duduk bersama anak-anak sebelum berbuka nya Wafa mengajar pembantunya membaca,
dan meminta anak-anaknya memperden- menulis dan solat. Selepas pembantu berhenti
garkan bacaan Al-Quran kepadanya. kerana berkahwin, beliau tetap menziarahinya.

Beliau juga mendidik anaknya supaya Thana menceritakan: Aku masih ingat,
mempunyai kemahiran untuk bekerja. Untuk suatu hari aku melayani pembantu dengan cara
itu beliau menghantar anak lelaki tunggalnya yang tidak sepatutnya. Ayah memahamkan aku
Saiful-Islam ke bahagian percetakan Ikhwan bahawa apa yang aku lakukan itu salah kerana
supaya anaknya belajar kemahiran percetakan. pembantu adalah saudaraku dalam Islam. Maka
hukuman ke atasku ialah beliau mengambil
Thana menceritakan: ketika cuti musim
sebatang pensel dan memukul tanganku. Itu
panas, ayah menghabiskan masa bersama
sudah cukup untuk aku merasai bahawa dia
Ikhwan di kawasan pendalaman atau di tepi
benar-benar marah dan ia merupakan penga-
laut. Namun beliau tidak melupakan kami
jaran yang aku tidak lupa sepanjang hayatku.
12