Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KESEHATAN LUMAJANG


PUSKESMAS TEMPURSARI
Jl. Dahlia No. 07 Tempurari ! Luma"a#$% No.Hp 0&'()*+(')''
TEMPURSARI 67375

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS TEMPURSARI
NOMOR: 440/ /427.35.01/2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN SOP TENTANG LOKAKARYA MINI LINTAS SEKTOR

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibuatnya SOP tentang SOP lokakarya mini
lintas sektor
b. bahwa sehubungan dengan butir tersebut diatas perlu dib uat
dan diberlakukan SK pemberlakuan SOP lokakarya mini lintas
sektor

Mengingat : a. Undang-Undang No. 3 tahun !""# tentang Kesehatan.


b. Peraturan pemerintah Nomor $ tahun !""3 tentang pedoman
organisasi perangkat daerah %embaran Negara &ahun !""3
nomor '() &ambahan %embaran Negara Nomor (!!.
*. Peraturan pemerintah +epublik ,ndonesia Nomor 3$ &ahun

!"" tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara


Pemerintah aerah Propinsi an Pemerintah aerah Kabupaten /
Kota.
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor '!$ M0NK0S/Per/!""$

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Surat Keputusan Ke pala Pu skesmas &empursari te ntang SO P


lokakarya mini lintas sektor
Kesatu : Menetapkan SOP tentang SOP lokakarya mini lintas sektor

Kedua : Surat Ke putusan in i berlaku se1ak tanggal ditetapkan dengan


ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

itetapkan di : &empursari
Pada &anggal : "' 2anuari !"'

K0P% PUSK0SMS &0MPU+S+,

dr. ARY DIAN SARI


N,P. '#$!"4!"!""#"!!""

TEMBUSAN :
Keputusan ini disampaikan kepada 5th :
'. Kepala inas Kesehatan Kabupaten %uma1ang
!. 5ang bersangkutan
3. r s i p

%ampiran ' : Surat Keputusan Kepala Puskesmas &empursari


Nomor : (("/ /(!.34."'/!"'
&anggal : "' 2anuari !"'

P0M60+%KUN SOP &0N&N7 %OKK+5 M,N, %,N&S S0K&O+

K0P% PUSK0SMS &0MPU+S+,

dr. ARY DIAN SARI


N,P. '#$!"4!"!""#"!!""