Anda di halaman 1dari 11
KP(BS)B674-3/(8) Kementerian Pelajaran Malaysia, Rumah Persckutuan, Kuala Lumpur 01-34, 2hb, Jun, 1978. Pengarah Petajaran Negeri, Semua Negeri, Malaysia Tean, Surat Peketiling Thtisas No. 8/1978 Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Memandangkan etapa banyaknys bangunan-bangunan sckolah dan asrama yeng terdiri daripada bangunan-bangunan tinggi, Kementerian Pelajeian verase adh sangat penting Bahawa murid-murid seria gurt-gura dan kakitangst-kakitangen yang 2d2 di Fergani sekolah mengadakan kawad kawad keveinasan untuk membiasskanr mesciea ber “adak atau meny-lamatkan diy sendizi apabila beriakunya satu-setu kejacian kebakevin 2. Lads masa ani banyak sekolah-sekolah yang sudsh ada menyediskan peratieran, Persturan Kewad yang mereka (kirken sesuai dengan keadaan bangunan sekolan doe farama mereka sendisi, tetapi adalah sangst penting langkah-langksh kerelamstan yang eetbang at pmmusshan diadakan di semua sekolh khususaya sekolohsekolan yang paebenyal bangunan yang lebih dari dua tingkat. Meh demikian Nowe dari lou Pehbas Jabstan Ferkhidmatan Bomba Malaysia disertakan bersama ini buat panduan selleh sekolah yang memerlukannya. Fong shaeita sekiranys Aapat toan seborkan kandungan surat pekeliing dan juga Neta yang Glaertakan bersama kepada sernua Sekolah Menengah dan Rendah di negeri teen Saya yang meaueut perintah, td a Ln (en foo (KUM BOO) Bahagian Sekolah-sckolah, bp. Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajacan ck Sstiausaha Sulit kepada ¥.B, Menteri Pelajaran, Setinusalte Sulit kepads Y.B. Timbalen Menteri Pelajaran (1) Setiausaha Sullt kepada Y.B. Timbalan Menteri Pelajaran (1!) 238 REO RAN en Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua Pengorah Pelajaran Timbalan Ketua Setiausaha (1), Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (I). Timnbalon Ketuz Setiausahs (I) Timbalan Ketaa Pengarah Pelajaran (II) Scuua Ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran $.U. (Pobitik) kepada YB. Menteri Pelajaran. Pegawai Khas (1) kepada ¥.B, Menteri Pelajarain Pegawai Perhubungan Awarn. Ketwa Pengarah Perkiudmatan Bomba, Maleysia. AHMS/za PANDUAN KAWAD KECEMASAN KEBAKARAN DI SEKOLAH-SEKOLAH (Fie Drill In Schools} Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1978 Kawad Kecemasan Kebakaran di Sekolah KP (BS) 8674 — I/(8) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 23nv. Jun. 1978. KANDUNGAN Pendahuluan Perkara Yang Hendak Ditakuk an. - Membunyican Loceng Isyarat (Alarm) Mengosongkan Bangunan {Evacuation} Mentranggil Bomba (Calling the Fire Brigade) Tempat Berkumpul (Assembly) Panggiian Bacis (Roll Call) Penerangan Kepada Murid-murid Baru (New Intake} Papan papan Tanda (Notices) Ujian Kawad-kawad Kebakaran (Test Fire Drills) Melawan Kebakaran (Attacking the Fire) Lain-tain Nasihat (Furtber Advice] Lampiran ‘A’ Notis Kebakaran Untuk Perhatian Kakitangan 243 Muka Surat 24a 249 250 250 250 250 251 21 251 252 PENDAHULUAN Nota wm bertujuan memberi panduan kepade Guugure Besar di dalam menye diakan peraturan-peraturan Kawad kecemasan kebakaran, Peraturan sangat mustahale qiadakan untuk mengelakkan keadaan cemas di kalangan muric-murid dan kakicargan, Tindskan utama yang mesti dibuat oleh Gury Besar jikalau berlaku kebakaran ialah memindahkan murid-murid ke tempat yang sclamat dengen teratur dan cepat Dalam rasa keeemasan perhaGan Gure Besar juga petlu dimmpukan kepada beberapa bidang pentadbiran. Oleh yang demikian Jatihan kawad Kecemasan hendaklah diadakan cekutang:kurangnya sekali dalam saw penygal perscholahan untuk member: kemahizan jkepada mud, guru dan kakitangan sekolah. ~""Rementerian. Pelajaran mengucapkan ribuan terima kasth kepada tou Fejabat, Jar bacan Perkhidmaran Bomba, Malaysia yang telah sudi menyumbangkan Nota ini sebagai bahan panduan bag kawad kecemasan kebakaran di sckotah, Y fo Gao CE dé a _— (Kum Boo) Pengarah Sekolah sekolah, Kementerian Pelajaran, Malaysia 245 ] 1 Membunyikan Loceng leyarat Sesiopa juga jaitu sama ada morid atau guru setelah nampek kebakaran hendaklah tanpa reguragu lagi membunyikan loceng isyarat “pengiera kebakazan" (fire alarm) yang berhampiran sekali, Mund.murid keeil yang tidak dapat menggunakan pengiera Kebakaran itu hendaklah diajar cara-cara bagaimana hendak memberitahu guru yang ber hampiran sekali dengannya apabila mereka nampak satu satu kejadian kebakaran, Loceng pengiera kebakaran ialsh untuk member! amaran kepada tiap-tiap orang di dalam bangunan yang berkenaan din apabila loceng itu dibunyskan bererti satusatu Kejadian Kecemasan atau kebakaran berlaku di dalam bangunan itu, dan dengan bunyi itd murid-murid don kekitanganckakitengan headaklah dengan serte-mere mengamal- ken perkara-perkara yang diturunkan di dalam peraturan-peraturan kawad kecemasan Isyaiai keeetasan itu hendaklah berbeza daripada isyaratisyaret lain yang ada di sekolalt tu supaya mengelakkan kekeliruan. Sekiranya isyarat Kebakaran dak boleh didengar atau dilihat oleh murid-murid dan xekitangan-kakitangan yang berada di selurah Bahagian Bangunan, maka hendaklah meng adakan langkah-Jangkah yang sesuai supaya emeran kecemasan itu boleh diketabui oleh semua yang berada di bangunan itu. Misalnya ada bengunan yang hanya mempunyai loceng isyarat jenis “manuel” sahaja dan sesiapa yang nampak kebakaran di situ, hendak. Jah membunyikan loceng isyarat yang berhampiran, dan kakitangan yang lain setelah mendenger bunyi loceng yang pertama itu, akan membunyikan pula loceng isyarat yang ada di tempatnya, dan begitulah ceterusnya sehingga cemua crang di dalam bangunan, stu tahu akan adanys kejadian kebakaran. Sctesigalrsetenyalt banguiran digunakan oleh duz baden atau balragien, dat di dalam keadaan begini perlulah mendapatkan kerjasama daripada tisp-tiap bahagian. Pem- bonyian loceng daripada mana-mana bahagian d} bangunan itu bererti pengosongan se feral bangunan dan bukan sebahagian dasipada bangunan ite sabaja. 2. Mengosongkan Bangunan Apabila loceng isyarat dibunyikan murid-murid hendaklah berdin di sisi meja cubis ..Dmercka semeniara menunggu arzhan daripada guru darjah yang berkenaan, Guru itu akan memberitabu lorong, pintu dan tangga yang mesti digunakan uncuk keluar daripada angunan ilu dengan selamat. Murid-murid daripada satusatu daxjah mestilah membuat satu barisan (single line) dan Xemudian meninggalkan bilik darjab itu mengikut jalan yang tela ditentakan oleh gurunya, Mund-murid mestilah bergerak dengan senyap tidak terburv-bury atau berlari dan tanpa potong-memotong sehingga sampai ke tempat berkumpul yang ditentukan. Guru-gone darjah yang herkenaan juga hendaklah mengelant harisan muridemuria. nya dengan membawa buku daftar kedatangan, dan sambil itu menutupkan pinty bilik darjah dan lain [oin pince selepasnye jika pintu itu tidak akan digunakai oleh murid murid daripada lainlain dasjah Scielah menuenga: Lunyi foceng ini, Guru Besar pula hendaklaly pengi dengair seria merta ke tempat pethimpunan yang sudah ditetapkan, Di sana belisu akan berada di tempat yang mudah diuhat oleh mund.murid atau guru-guru. supaya senang ra mencama laporanJaporan daripada semua gurugura darjah atau lain-lain kakitangan sama ada semua murid dan kakitangan sudah selamat, Perle ditegaskan di sini iaito satu sistem mesti diadakan untuk menyelamatkan mund-morid yang cacat atau morid-murid yang gentar dan hilang pedoman di ke)adian. Lejadian keeomasan, Di satu-satu kejadian kebakaran, ada kemungkinan yang buku-buku daftar kedstang an morid-murid tisk ada pada guewguru yang berkenaas dan silalah dapatkan buku itu - ~ 247 oT, | PE IR an ED dengan segera supaya panggilan baris dapat mengesan murid-morid yang tertinggal BERCAKAP atau KETAWA tidak dibenarkan semasa pengosongan bangunan di- lakukan kerana segala hukuman-hukuman akan tidak didengan oleh murd-murd dan kakitangan. Apabila sampai di tanga bangunan, murid-murid daripada satw-sacu darjah hendaklah curun di dalam sau barsan juge supzya barisan murd danpads daqjah lain dapat menggunakan bersama-sama. Barisan itu hendaklah menggunakan tepi tangga supaya tengeh-tengsh tanga dan tcpi tangga lagi satu boleh digunakav olch bavisan meund daripada darjah Jan, Potong-memotong dari satu barisan murid-murid atau individu tidak- Jah dibenarkan. Sekiranya ada sesiapa yang Gdak berada di bilik darjah semasa loceng isyarat ber- puny) umpamanya berad2 di tandas, di bilik lain, tangga dan di fain-lain cempat hendak- ah merela itu pergi dengan sertamerta terus ke tempat himpunan yang sudah ditentu kan, Kemudran berada bersama sama dengan rakan-rakan sedarjah atau kumpulanaya. Tukang Masak, pekerja pembersih sekolsh, pegawal pentadbir dan lainlain kaki tangan, apabila mendengar bunys loceng isyarat, hendaklah dengan serva-merta pergt ke tempat himpunan yang dimaksidiean di ate Tidak cearang pian dihenacican mematuili banguaan itu semula untuk mengambil barangbarang seperti baju, buku dan lain-lain se hhinggs mendapat kebenaran danpsda pegawai Bombe atau guru besar, 3 Memanggil Bomba ‘Apa juga corak kebakaran yang derlaku di dalam banguaan itu sama ada kecil atau pun Desar aca baru hendak bermula, Bomba hendakiah dihubungi dengan cara yang pantas sekali. Adalah tugas ketua pasukan sekolah yang hadir pada masa ity menentukan sema ada bomba telah dihubungi atau tidak. Penyampaian maklumat-maklumat kepada bomba mengenai kebakaran itu hendaklah dilakukan dengan segera 4. Tempat Berkumpul Tempat berkumpul hendaklah ditentukan teclebih dahule Tentukan tempat berdiri ciap-dap darjzh atau kumpulan di tempat berhimpun itu terlebih dahulu Mereka Derdin rapat-rapat dan tidak secera berselerak Tempat berkumpul hendaklah tempat yang selamat, sebaik-baikn ya di tempat lapang, atau di bangunan lain Panggilan Basis Seteiah murig morid dan kakitangan campai di tempat berkumpul itu barulah pang. gilan baris dilskukan, Sebaik-baiknya marma-nama ita dipanggil dengan menggunakan buku dafcacan Kedatenigan, Guru elanpun Kakitangars yang bertanggungjawab yang mer buat panggilan baris itu melaporkan dengan sertamemta kepada Guru Besar sana ada semua murid-murid dan kakitangan di bawah jagaanaya sudah berada é. tempat ber kumpul atau tidak Jika ada sesiapa yang diketahul tidak ada di site, hendaklah dengan: secta-merta mencari murid itu di tempat yang mangkin murid icu berada, Pihak sekolah mestitah me aemui pegawai Bomba yang tiba di situ dan membervtahu sama ada semua kakitangan dan mun sudah berada dengan selamatnya 5. Penorangan Kepada Murid-mmurid Baru Apakala satu-satu sekofah itu menerims murd-murd baru, guruegurl atau pegawai sekolah itu hendaklah mempeckenaikan kepada semua murid-murid itu letakn ya tanga besar dan tanga kecil dao tain-Jain jalan yang selamat kepada mereka di masa kecemasar. 248 Juga Cunjukkan kepada mereka pengetera-pengetera kebakaran serta menerangkan segala posteianperauran Kecemasan yang telah disusun oleh pihak se¥olah itu. Jika dilikir kan sesusi adakan kawad-kewad kebakaran seberapa segere pada penggal yang pertama itu. 7. Papan-papan Tanda Tiapetiap suis pengters kebakaran hendekiah ditanda dengan terang dengan per kataan PENGETERA KEBAKARAN (fire alarm) diikuti dengan cara-cara menggunakan- nyse Notis ‘DILARANG MEROKOK" atau "PINTU KECEMASAN’ dipamerkan dengan horsthurul yang mudab dilihat di tempattempat yang sepaiutaya dipasangkan 8. Ujian Kawad-kawad Kebakaran Biasanya latihan-latihan kawad kecemasan diadakan sekali dalam satu penggal ‘jian-ujian yang berulanguulang (stereotyped) akan memborankan kerana satu satu ke bakeran adalah berbeza dengan satu kebakaran yang lain. Misalnya di kejadian kebakaran didanati tanga ‘A’ di situ bole digunslisn cetapi di kejadian yang Jain counykier Langa » odak boleh digunakan kerana diselimuti oleh asap atau lsinlain sebab Arahan arahan semass kejadian keucntasant diventukan gan arshan-sraban itu ditubs- kan di papan notis yang sesuai besamya, mudah dilihat serta mudah dibaca supaya semua murid-onusid dan kakitangan dapat mengetahus akan tugas masing-masing jikalau berlaku kebakaran. Notis-natis bolehiah berupa:— NOTIS KEBAKARAN 1) Kalau anda melihat kejadian kebakaran, bunyikan dengan segera pengeterd kebakar an yang berhampiran schali denyan anda II) Apabita anda mendengar bunyi loceng isyarat hendaklah:— JIRA DI WAKTU SLANG Pakai baju, seluar tidur dan kasut seliper. Jagakan mnurid-murid Jain, pergi ke tempat berkumpul yang sudah ditentukan dan semasa di dalam perjalanan tutop pintu-pintu di kala meninggatkan bilik dan dewan JIA DI WAKTU MALAM Pergi ke tcnpat berkumpul yang ditetapkan DAN PADA BILABILA MASA KECEMASAN Hendaklah diam {atau tdak bising atau sebok). ° ~ Jangan bertolak-tolek, bendaklah berbaris Jangan pocong-memotong, TEMPAT BERKUMPUL 9. Melawan Kebakaran Api-api kecil bolehlah dipadamkan tetapi apa yang pentingnya diingatkan di sini Sati wichwwan kebakaran jaluh laagkah kedua berbanding dengan keselamatan nyaiva murid-smurid, umpamanya kebakaran-hebakasan kecil danpada pertumpahan minyak. 249 minyak di bik makmal bolehtah dipsdamtan cetapi jilea ada kebakaran besor apa yang penting sekali jatah mengosongkan tempat itu dengan seca-merta, 10. Lain-lain Nasihat Masihat-nasibat ian berhubung dengan kawad kecemasan dan pencegahan kebakaran di sekolal-sekolah bolehlah didapati di Pejabat, Pengarah Bomba Negert berkenaan arm pegewai-pegawai Bombe tempaten. 250 Kat LAMPIRAN ‘A’ NOTIS KEBAKARAN Untuk Perhatian Kakitangan Kelau ands temampak kejadian kebakaran. fa) e) ©) Bunyikan loceng isyarat yang paling dekat sekali dengan anda, Lawan api itu dengan alat-alat Bemadam api yang ada jika api itu kecil dan tidak akan mengancam keselamatan divi Keselamatan murid-murid adalah yang paling diutamakan daripada yang lain: Jain. Bils Mendenger Bunyi Loceng {2} Pegawai atau guru yang bertanggungiawab hendaklah menghubungi bomb= dengan segera, (b} Ketuai pergerakan mengosongkan bangunan seperti yang diarahkan oleh pegawai kanan bertugas, c) Panggilan baris hendoklals dibuat di wempat berkumpul. VEMPAT BERKUMPUL coeeeeeee Adalah kewajipan kalitangan mengetahni serta melakinnakan tugascugas atau peranan-peranan yang sudah diteatukan buainya semasa kejadian keceras- an. Juge hendskdah menentulian jaitu dak zeorang pun memasulei bangunan itu schingga mendapat tahu daripada pegawai kanan bomba yang bertugas di sity sane ade sudah selarnai acm tidak memasuki Vangungn yang verlibat itu Mengosongkan Bangunan SUMUA PENGTUNT HENDAKLAM KELUAR KE TEMPAT YANG SE. LAMAT DENGAN CEPAT, LICIN TANPA KEKECOHAN. Keselamatan penghunt ialah paling penting diberi pertimbangan dan dengan itu pengosongan bangunan hendaklah dijalanken dengan baik dan ecpat. Ini boleh dilaksanakan jika tindakan-tindakan ini dirancang dengan teliti. Pegawai atau guru hendaklah mengelolakas pengocangen bangunan ite spaya proses itu terlaksana dengan baik, Lanpa bising dan kekeliruan. Perhatian juga perls ditumpukan supaya menutupkan’ pinta pinty dan tngkap-tingkap scmasa penghuni-penghuni hendak meninggalkan bilik atau dewan, Murid-murid hendaklsh keluar dengan selamainya dan betada di tempat beskunpul yang sudah ditentukan, Buku-byku daftar peng honé hendaklah Iengkap setip masa, Panggilen namg-nama penghvai hendaklah di lakukan oleh pegawai atau guru yang terkanan, dan pemanggilan nama-nama ini berpandukan kepada buku daftar, Pegawai atau guru yang melaksanakan tugas ini hendaklah ditetapkan terlebih dahulu dan pegawai yang dilantik inilah yang akan melaporkan kedudukan penghuni setelah panggilan berbaris dibuat. NAMA-NAMA orang yang diketahui tidak berada di situ hendaklah disempai kan Kepada Pegawai Kanan Bomba yang mptamula hadir di tempat hejadiua untuk tindakanaya, Semus penghuni hendaklah tahu semua tanggatangga di dalam ba- ngunan lermasullah tenugartangys keceiuiasan yay, selamat Tahu juga cara-cara bergerak dalam asap dan kegunaan dan cara-caza alat men. cegalt pusebakan asap bertindak. bi = an. a eo Moenggunakan Alat Pemadam Apt Semua kakitangan hendaklah mahis dengan penggunaan alat-alat pemadam api secta tahu tempattempat ia dipasangkan, Bolehlah memadamkan kebakaran ict jika sekiranya api itu kecil sahaja dan boleh dipadamkan dengan alavalat tersebut Tatihan Asas Untick Kakicangan Kakitangan hendaklah dilatih di dalam mencegah kebakaran sccara asas dan segala butir-outir perlaksanaan berikut adalah sesuai uncuk apa jus jens banguaan bangunan, Walau bagaimanapun, Keselamacan murid-mund adalah yang paling dintamatcan daripada yang lain-tain. Kebanyakan kebakaran adalah disebabkan kelalaian-kelalaian dan kesemuar nya ini boleh dicegah (erutama sekali di waktu malam jika sekicanya kakitangan diberi tugas.tugas untuk melaksanakan perkara-perkara berikut sebelum tidur ate undur daripada tempat beztueas 1. . Periksa semua punca kebakaran 2. -Tentukan semua suis perkakas.perkakas elektrik ditucupkan jika ja tidak digunakan untuk lainclain perkara 3. Tentukan segala suis dapur yas, atau suisssuis Iaindain tabung gas yang metbahaya ditotupkan 4, Periksa kakitangan dani bilik-bilik untuk menentukan puntung puntung rokok tidak dihuangkan di sana sini, atau merokok di tempat yang di- larang tidak dilakukan. Lentukan semua pintu jenis penyekat asap ditutupkan. Jilea Inceng rangan ada dipasangkan teatukan pemasangannya sesuai untuk digunakan. 7. Bekalan-bekalan untuk lampu elekctik (Secondary Lylting) hencaklale di- periksa, Kalau lampo biasa digunakan, Jampu-lampy itu hendaklah diletak kan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan dipersksa selalu uacuke menentukan lampu-lampu itu berkeadaan baik 8, Berkiati-hati tentang menggunaken ubat nyamuk Sama ada hukuman-hukuman ini dituliskan atau diterangkan secara isan ada Inh terpulang kepada pegawai yang menguachuasaka keheudak keselamatan kebs- learan 252 aise tele 28), Kad bah