Anda di halaman 1dari 4

PENGENALAN

Perisian pendidikan multimedia menggabungjalinkan elemen-elemen seperti teks,


grafik,animasi, bunyi, dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian.Seiring dengan
perkembangan multimedia dalam pendidikan, video telah menjadi salah satu media yang
popular. Gabungan elemen mutimedia seperti teks, grafik, dan audio terbukti dapat menarik
minat dan perhatian pelajar. Antara isu yang berkaitan dengan aplikasi video dalam
pendidikan ialah kebaikan penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran, di mana
ianya dapat meransang deria penglihatan dan pendengaran. Selain daripada itu,
pengukuhan pembelajaran dapat dilakukan melaui gerak perlahan dan pegun.

Berdasarkan video yang telah saya hasilkan terdapat beberapa kelebihan dan
kekurangan yang boleh dikenalpasti. Media pembelajaran multimedia merupakan media
pembelajaran yang memanfaatkan penggabungan antara gambar, suara atau audio, dan
video. Video pembelajaran yang saya hasilkan merupakan contoh media pembelajaran
multimedia yang mampu digunakan untuk penyampaian pembelajaran. Hal ini kerana saya
cuba untuk menyempaikan pembelajaran melalui gambar bergerak yang terdiri dalam
banyak frame yang disusun dan ditampilkan secara bergiliran dengan cepat sehingga
video tersebut dapat menampilkan objek bergerak. Saya menggunakan motion pictures

Video dibuat berdasarkan konsep cerita atau storyboard yang telah dirancang
sebelumnya. Warna latar belakang yang digunakan juga perlulah sesuai. Antara kelebihan
video yang saya hasilkan ialah penggunaan warna yang sesuai, tidak terlampau terang dan
tidak terlampau gelap. Semrau, P. Dan Boyer, B.A. (1994), pelajar berfikiran kritikal untuk
melihat maklumat dari pelbagai format. Media yang baik menawarkan kualiti dan ketajaman
paparan visual dalam penghasilannya.

Semrau, P. Dan Boyer, B. A. (1994), video menarik minat pelajar dari aspek saiz,
jenis teks menarik yang digunakan,warna teks sesuai, kebolehbacaan teks dan margin teks
yang sesuai. Seterusnya penggunaan text. Penggunaan teks dalam video ini dapat
membantu murid yang lemah dalam pembelajaran serta dapat keupayaan membaca untuk
mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Media pembelajaran
yang menggunakan text sangat berkesan digunakan untuk mempelajari pelajaran yang
disajikan tanpa menggunakan media. Dalam video yang telah dihasilkan seharusnya
penggunaan text yang penting haruslah menjadi highlight dan menggunakan bold. Bagi
penerangan kata adjektif yang saya lakukan haruslah menggunakan text yang berwarna.
Text style juga sangat penting agar dapat menarik perhatian dan dapat memfokuskan
tulisan serta dapat memberikan kejelasan.
2.0 ELEMEN DI DALAM PENGHASILAN VIDEO

Menurut Benjamin (1998), animasi meningkatkan kebolehan pengguna untuk mengkonstruk


pengetahuan mereka. Penggunaan animasi saya sangat kurang dan hanya menggunakan
paparan susunan imej-imej seni 2D dan seharusnya lebih banyak menghasilkan ilusi
gerakan. Kaedah persembahan animasi yang digunakan juga haruslaha lebih kemas dan
tersusun. Di samping itu juga tidak terlalu lambat penyusunan peralihan dari satu animasi
ke animasi yang seterusnya Animasi yang saya gunakan haruslah lebih bersifat dinamik.
Kartun yang saya masukkan di dalam video saya ada yang kurang bersesuaian dan ada
yang terlampau banyak animasi sehingga menggangu mesej yang cuba disampaikan.

Norazlin (2007), definisi multimedia ialah satu teknik yang digunakan untuk
mengintegrasikan pelbagai media seperti teks, grafik, audio, video dan animasi dalam satu
persekitaran digital. Jamaluddin dan Zaidatun (2003), setiap elemen tersebut mempunyai
peranan yang tersendiri dalam mewujudkan informasi yang menarik dan berkesan.Kesemua
elemen reka bentuk, latar, warna, corak serta aturan perisian juga telah saya masukkan ke
dalam video dan saya dapat mengenalpasti beberapa kelebihan dan juga kekurangan

Video yang bersifat realistik mampu meraih emosi dengan lebih mudah berbanding
penggunaan imej yang bersifat statik. Imej yang statik akan menjadikan video hambar dan
tidak menarik. Kelebihan dalam penghasilan video saya ialah saya menggunakan effect
gambar rajah yang bergerak untuk menerangkan maksud kata adjektif. Video yang saya
hasilkan memiliki kemampuan dalam menampilkan unsur suara (audio) dan gambar
(visual) berupa gambar bergerak atau moving images.

Dari aspek muzik dan suara latar pula, saya telah menggunakan muzik yang bersifat
motivation. Hal ini dapat mempengaruhi minat serta emosi pendengar. Video ini dapat
digunakan untuk memotivasi atau membangkitkan emosi orang yang melihatnya. Selain
membangkitkan emosi, program video dapat juga digunakan dapat menyampaikan sebuah
peristiwa yang diterangkan dalam bentuk pembelajaran. Video yang dihasilkan juga dapat
digunakan untuk memotivasi murid agar melakukan suatu tindakan (action) contohnya
dengan mencatat nota atau melukis berdasarkan gambar yang mereka lihat pada video
yang dihasilkan.

Namun kekurangan yang dapat saya kenalpasti ialah saya tidak menyelitkan rakaman
suara di dalam video saya. Hal ini menampakkan video saya sukar untuk difahami pada
tahap murid sekolah rendah. Saya juga terlalu bergantung kepada animasi dalam Powtoon
sahaja. Seharusnya saya boleh menyelitkan banyak lagi gambar sebenar agar video
Nampak lebih nyata dan realistik.
PENUTUP

Jelaslah berdasarkan penghasilan video yang telah saya buat dan berdasarkan komen
penilaian yang telah diberikan oleh rakan-rakan dapatlah saya simpulkan bahawa untuk
penghasilan video yang menarik banyak menggunakan bantuan daripada media lain seperti
audio dan gambar yang bergerak.Contohnya, satu minit video menggunakan lebih banyak
penggunaan teks dan gambar sahaja . Oleh itu, video sesuai digunakan dalam penghasilan
bahan bantu mengajar tetapi memerlukan masa yang panjang untuk menghasilkannya
Peralatan-peralatan untuk menghasilkan video seperti kamera, lampu, dan alatan untuk
mengedit diperlukanuntuk menghasilkan satu video. Tambahan pula, mesti mempunyai
perkakasan dan perisian yang sesuai untuk menghasilkan video yang berkualiti. Video
adalah khas untuk menunjukkan pergerakan, ia tidak sesuai untuk ilustrasi konsep abstrak,
menunjukkan objek atau situasi yang statik. Dalam keadaan ini, teksa tau grafik dapat
menyampaikan konsep abstrak dengan lebih afektif berbanding dengan video.
RUJUKAN

Baharuddin Aris, Mohammad Bilal Ali, Jamalludin Harun and Zaidatun Tasir. (2001).

Sistem Komputer & Aplikasinya, Kuala Lumpur: Venton Publishings.

Semrau, P. & Boyer, B.A. (1994). Using interactive video in education. Boston: Allyn and

Bacon.

Jamaludin, H. & Zaidatun Tasir. (2003). Multimedia Dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS

Publication.

Jamalludin H. & Zaidatun Tasir. (2001) Pengenalan Kepada Multimedia. KualaLumpur:

Venton Publishing.

RUJUKAN INTERNET

Diakses dari https://www.slideshare.net/SitiZulaikhaSalleh/bab7-video-dalam-pendidikan

pada 12/10/17

Diakses dari https://www.scribd.com/doc/6578946/ciri-ciri-video-pembelajaran-yang-

berkesan-dan-peranannya-dalam-pendidikan pada 12/10/17