Anda di halaman 1dari 9

www.autocadgunlugu.

com

XREF 1 Erhan Toker


XREF 2 Erhan Toker
XREF 3 Erhan Toker

Copyright 2006 Talia Cad Software Ltd.

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

!
"# $ %& '
% (
) *

+' #% $ ,%
-. / 0# $' $ )% 1 % $ 0 2# %
#%
% %
$2 3 4#1 % % 1 %' 5 2 %) %' % ) 2 #'
6# 3 % % 4 $ ## # 4 0 $ % 1% 0 3 $

0 4 '% $ +* + 2 $ 4 $%

7 $ 0 #% $ / 8 1 $2 4 5 9$ 4 $

)+ -0 ## : 1 $ ' - $ 4# $ 1 $ .'
4 )+ % ; % !

6# ' %
$ . % 1 3 5 *2 ' 0 4# 1 0 1 $
4#%
#'# : 2# 5 9 1 4# 1 $ % % . '3

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

5% 0 1 $ % 1 $ 1 %' 4 .0$ % %
$#2# )4 4 1
$ 3 93 $ "* 0 $ 5% % $ 1 % . % 0 5% %
0 1 $ 4 %' % $ 1 + % .0$ % 3 $ / 4# .0$ %

% 0 1 %' %

7 * % % 5 9% $ 5% % + )+ $2 )4 $$
%
#' <1 2# %
#% = >% % % #2 '
6# $ % 5 %5 9% $ .' % 3 1 % 0
5% % 0+ % ? ' $2 ) 2 5 $1 %
#'# #

1 - $ 0 5% $ 2' % % )% %0 %' $ 4
4 3 % 4 1 % $ )+ $ % 3 5% $ 1 %
0 % #$ %% @A B 1+ - - $ 0 5% $ 2' % %
$ 2 #$ $2 % .$ )+ -%4 %

&2 $ 5% % $ 0 5% 1 %' % $ 2 #$ 1 0
" 1 $ @A B % 4 %' % - $ 5% % 1 % 4 1
% 0%
$2 1 1 % $%4 %%
A3 0 %
% 1 0 5%4 %

; $ %
)# # # '%0' 4 )+ % !" !!# $ 4

5 9 3 3 4 %0 0 % $0 " 1 4 '3
!" !!# %# 5%
> !" !!# $% 3 .'

5% !" !!# &'(" %# : % $ $ 1


; %C!

% $ $ @A B ## #
'%0' ) 1% # % % 0
$ D( * +, - + .+ */8
-- $ ) 4% # ) $2 $

5% 1%* ; % !

% - $ 4 4# - -3 $
%
$ 4# 4 4# $# 3 :
A 0 $ &EB $ 0 %' 0!
'% 1 #%
% % 6 4# ' $ 1 %
%
)% $2 $ D 11 $% 23 /8 1 2 %
!" !!# $% 1 1% :

ekil 4
Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

)+ $ (45 1 ## 4 0 4 5 * 1%*
(# 0 % $ ) %' ' 4 4% # 3 1 $ $ 4 4% )4 $ 3
$* + %
%% 5 ; %F!

* - $ 1 $ 0 0%
# . 5 3 $ 0 0%
# % 5

4 % % $ &2 % (45 15 * % 0 $ 6# ' $ .


5 D 0 8 %* D!6 + 78 %% % #%
% $2 1 %$

#%
% % 3 $3 ' 0% . %$ D" 0 7 8 1 %' *2
$2 1 $ 0 0%
# 4%
) % % *2 4 %% D 08

1%
$2 $ $ 0 - $ % 0$ $% 6#$# # $ 1 4 4 '
0 )+ $ $2 $ 0 % + 05 0 4%
) 0 $ $ 4#%
# )

D 6 08 12 $ %1 % 1 % 0 $ $ 4#%
# $#2# #
4 % ' %
# ## $ 2 # 0 %' 4#$# "0 % $ 4%2# # #

1 $ 0 %' %' 3 % $ 5% 1 % 9
4 4 % 1 ' ' %

) 2 % ) 0
"0 '% !" !!#
&'(" 1 1 $ %0 %
: ' %8
$ )4 )+ - *

" % 4# ' $ 4 '%0

; $ !" !!# &'(" 1


15 0 %$ 4 0
$ 2' 1 %0 % ; % !

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

; $ 4# 1 5 5 1
$+ % 5 * $ !"
!!# &'(" 1 5

-- - . 2 #'# %
4 !) % 3 D 8 1 2

' %0 % ; %G!

" 1 . ' $ 2' % %


0 2 )+ * 2 ; %H!

6 0 $ 1 1 $

@A B8
% $2 + %
%% $
4 $ *2 /5 0 1 %' %

$%

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

F" % I# H

!
"# $ %& '
% (
) *

6 +* 7 :; 8
% #%
% 1 ' % $ 5% $ $ % ' 0
5 90 1 % 4 0 5% 0 +2 $ "* $ % #% )+ - $
1 0* < .' 1 $ 5%
> % $- % % 05 1

$# 6# 4 5% 0 %' !< = > %% ! 1 2$ #%


% *%
# #% #'# !< = >8 8 . % 1 % 4 0 )
1 ' % 3 $ I- %0 $ %'% % 1 + 2 $+ %
2 .'1 + ? ! 1 + +0 !

%% % 0 1 + ! 4# 1 %'

11 $% ! 1 % .' 1 $ %% % 4#%
# 0 1
1 ' 0* "# I"& %% % 4#%
# 1 $ 2 #$ %0 *

)% %1 $ 0$ ) % 5% 0 #' )4 %* 2 ; $
4# '% %0 5%0 4 % 4 %

"0 0 %' )4 11 $% ## # #%
% 0 4 '%0 # ; % !
"* 1% 5 * $ D .+ 17 8% D!6 + 78 ' %0 # / 5 4#J
" .' +% $ 2%)+ 0 5 *2 ; % !

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

K 0 $ 1 $ 4% 3 0 %
% %
#%
% %4 %* 2 4 *2 /5 01 %L

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

" % ' 4 H

!
"# $ %& '
% (
) *

: 4 0 $ 4 $ 1 0 %' $2 $ 4# *1 % 1 $
4#%
# 4% 0 %)4 + %
%% %4% % $ $3 '
1 % "# I"& 4 % % $ 1 4% % 0 %
% 34

#%
% 3 "* % $ :- - 1 0+ 4 2%
% % 0 4 2 %0 / * 1 %% )% %
$- %1 % ; % !

0 4% % M N % 1 $ )+ 4 %
$2 %
$ (45 1 ## $ 4%

% $ 4#% 0 6# 4 5% "# & K @(42 % ## ) %' '


# ) $2 $ 4 4 5 * % '%' ; % !

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.
www.autocadgunlugu.com

K%
$ 5 * $ * 1 % 4 % 3 6# % $ $2 4 '%
% $ $2 % 2 . 4#%
# 5 * 0 4% " %
% % 0 0 $- $ )%
$2 $ $ 6# # 4 4

1 ' % +% 6# ' $ % ) @(42 %


1 %' % ' % , =! 2 % % 0 * 2$ :- - 4#
% 1 % % #'# / * 1 % 4 %' % '
7 0 $ "# I"& 1 $ *1 5% 1 %' 1 2$

3 $ ; %C!

6# '% 0+ 5% $ 054 % "* 4# ' %


$ 4 %' % '
*1 % + %
%% 04 $ % 6# # #*# $ *1 %$

0 5% $ 2' % % 1 0 ' %
@A B % %
)% + 1 % 00 % - 4 %$2 4 % 0

$ %0 # / 01 %L

Bu dokman, Talia Cad Software Ltd. irketinin sahibi oldu u Autocad Gnl sitesinde yaynlanan yazlardan olu turulmu tur.
www.autocadgunlugu.com sitesinde kan yazlarn tm haklar Talia ile birlikte yazarlarna aittir. Yazlarn kopyalanmas ve izinsiz da tlmas,
referans gsterilmesi, bir al mada kullanlmas kesinlikle yasaktr. 1994-2006 Talia Cad Software Ltd.