Anda di halaman 1dari 3

.

,


,

Kaum muslimin jemaah Jumah Rahimakumullah

aum muslimin rohimakumullah, Monggo kito ngatah-ngatahaken anggen kito taqwa dumateng Allah
SWT, kanti netepi punopo ingkang dados perintah2 ipun Allah, soho nebihi punopo ingkang dados
larangan2 ipun Allah, sami ugi wekdal samar utawi wekdal ngedeng. Monggo kito jagi iman kito,
ampun ngantos kito pejah kejawi netepi agami Islam

Kaum muslimin rahimakumullah, Wulan Ramadan sampun bade telas, tamu agung sampun bade
wangsul, ibadah siyam kita sampun kelampah kalih pertelon, kantun sak pertelon malih. Inggih
sepertelon ingkang paling utami sak lebete wulan Ramadan. Amargi wulan Ramdan meniko dipun bagi
tigang bagian.

Monggo wonten ing kesempatan ingkang sahe meniko kito ginaaken kangge muhasabah dateng amal
perbuatan kita, kangge memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, lan kangge nusuli prilaku kita ingkang
mboten sahe, kita ganti mawi ngatah-ngatahaken amal solih, salat tarawih, salat tasbih, tahajjud,
sedekah lan sanes-sanesipun. Monggo wulan Ramadan meniko kita manfaataken ingkang sahe.
Ampun ngantos wulan Ramadan meniko telas lan tamu agung meniko wangsul tanpa makna. Mangke
kita bakal tuno lan getun. Menawi kita mboten pikantuk berkah lan keuntungan sak lebetipun wulan
Ramadan meniko, lajeng kapan maleh kita seget merkoleh keuntungan. Awit wulan Ramadan meniko
wulan panen ganjaran. Ibadah sunnah dipun ganjar kados ibadah wajib, ingkang wajib dipun tikelaken
70 tikelan. Tilemipun mawon kaitung ibadah, kendelipun bertasbih, lan do'aipun mustajab. Monggo
kita ginaaken wulan Ramadan ingkang kantun 1/3 meniko kangge jungkung ibadah lan nyenyuwun
dateng Allah

Wonten ing sak lebetipun 10 dinten ingkang akhir meniko, Allah nurunaken malam lailatul qadr, Allah
nentoaken punopo mawon ingkang bakal kedadosan sak lebetipun setahun. Malam seribu bulan
ingkang penuh berkah. Sinten ingkang nglampahi qiyamullail wonten ing malam lailatul qadr kanti
iman bilih meniko haq, lan nyumprih ganjaran saking Allah mboten keranten riya', milo dosa-
dosanipun bakal diampuni dining Allah. Allah pancen sengaja nyamaraken tumibane malam lailatul
qadr, supados sami berusaha kanti sak estu wonten ing sak lebetipun sedoso dalu meniko, kanti salat
tarwih, tahajjud, darusan Al Qur'an lan sanesipun. Soho kangge bedaaken pundi tiyang ingkang sregep
lan pundi tiyang ingkang males. Amargi menawi dipun tentuaken wonten dalu tertentu, tentu tiyang-
tiyang kala wahu namung mempeng ibadah ing setunggal dalu kasebat lan ngosongaken dalu-dalu
sanesipun.

Menikolah ujian kangge kito sedoyo supados kita meniko tansah sregep ibadah lan waspada. Mugi-
mugi kita sedoyo pikantuk malam lailatul qadr ingkang ibadah qiyamullail sepindah kemawon
langkung utami tinimbang ibadah sewu wulan utawi sami kalih 83 tahun. Dipun riwayataken, Arikolo
Rasulullah cerito kehebatanipun ummat rumiyin ingkang umuripun panjang lan fisikipun kuat tur
semangatipun ibadah meniko inggil. Ngantos wonten salah setunggaling tiyang Bani Israil ingkang
dalunipun qiyamullail lan rintenipun poso soho memanggul senjata perang fi sabilillah. Milo para
sahabat Nabi Muhammad lajeng sami nelongso rumongso kalah perolehanipun ganjaran dibanding
ummat zaman rumiyin ingkang kados mekaten hebatipun. Milo Allah SWT lajeng nurunaken surat Al
Qadr :. , ,
: (.
) -
" Satemene Ingsun wus nurunake (Alquran) ana wengi kang muya. Lan apata sira ngerti apa wengi
kang mulya iku? Wengi kang mulya yaiku luwih becik tinimbang sewu wulan. Ana wengi iku temurun
para malaikat lan malaikat Jibril kang nggawa izin seka Pangerane kanggo ngatur sakabehe urusan,
wengi iku (kebak) kesejahteraan teka mletheking srengenge" (Al Qodar: 1-5)

Ing surat punika Allah SWT paring warta bilih wengi lailatul qadar punika salah satunggaling wengi
ingkang langkung utami tinimbang ing wengi-wengi sasanesipun. Allah paring pirsa bilih saenipun
wengi punika langkung utami menawi dipun bandingaken kalian ibadah sewu wulan utawi 83 tahun.
Ing wengi punika Gusti Allah nurunaken Alquran saking Louhul Mahfudz dumugi Baitul Izzah (langit
dunya) kedadosan mekaten punika ing wulan Ramadhan, Allah SWT ngendika:


)(
Wulan Ramadhan, kang diturunake Alquran kanggo pituduh tumrap manungsa lan aweh
katerangan saking pituduh lan pembeda. (QS.Al Baqarah; 185)

Lailatul Qadar menika kalebet rahasianipun Allah SWT, umat muslim dianjuraken nggoleki ing 10
malam terakhir ing sasi Ramadhan, luwih tepate ing tanggal-tanggal ganjil (malam 21,23, 25, 27 lan
29) nanging kemuten tibaning sasi Ramadhan ing negara-negara menika benten-benten dadosipun
disimpulaken kemawon 10 malam sakdurungipun sasi Ramadhan menika rampung.

Tanda-tanda malam Lailatul Qadar inggih menika kaya ta malamipun cerah utawi nggadahi arti
mboten panas lan mboten adem, matahari menika sinare keabrit-abritan. Para malaikat ing wekdal
menika kathah sing medhun teng bumi ngluwihi jumlah pasir, lan ing wekdal enjing, mataharinipun
terbit cerah nanging mboten wonten sinaripun.

Umat islam ingkang pengen angsal Lailatul Qadar saged dipun padhosi ing saben malam, salah
satunggaling cara kaya buka puasa sakwontene kemawon, maksude boten sah berlebihan supadhos
awak boten dados abot lan memeng amargi ngantuk lan gampang sare, saengga napa sing dipun dadi
karep kangge angsal Lailatul Qadar saged kawujud. Kangge ngadepi Malem Lailatul Qodar, Rosululloh
SAW paring toladan, sabuk dipun kencengaken, keluwarga dipun gigah, dipun ajak ngathah
ngathahaken ngibadah (sholat tarawih, sholat witir, tadarus, tahajud, iktikaf) lan sakpanunggalane.

Kaum muslimin jemaah Jumah Rahimakumullah

Ing wengi punika para Malaikat kalebet malaikat Jibril tumurun ing bumi, sami ngreksa dhateng
perkawisipun piyambak-piyambak. Kagem tiyang ingkang pinanggih malam lailatul qadar punika
badhe dipun gampilaken urusanipun, amargi daya upayanipun dipun tulung dening para malaikat.
Amargi sedaya harapan badhe dipun laporaken dhateng Allah.

Akhiripun mugi-mugi ing wulan Ramadhan punika kita dipun paring kekiyatan ningkasaken shiyam
Ramadhan kanthi tansah nyempurnakaken syarat lan rukunipun. Nilaraken sedaya ingkang batalaken
lan ngrisak ibadah puasa. Lan tansah nindakaken amal-amal sunnah sanesipun.