Anda di halaman 1dari 13

TAJUK PERUNCINGAN PERCUBAAN NEGERI 2017

TINGKATAN 4
SENARAI SEMAK

TEMA 7

BAB 1: TAMADUN MESIR PURBA

BIL TAJUK CATATAN


1 Latar belakang pembentukan Mesir Purba
2 Sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada peradaban dunia
3 Tugas/peranan Firaun
4 Tugas/peranan golongan bangsawan Mesir Purba
5 Bentuk/Sistem tulisan Mesir Purba
6 Pengertian/maksud nome Mesir Purba
7 Nyatakan eksport utama Mesir Purba
8 Mengapa Mesir purba dianggap sebagai anugerah Sungai
Nil
9 Sumbangan Mesir Purba dalam sains dan teknologi
10 Namakan bandar dalam tamadun Mesir Purba
11 Kegiatan ekonomi masyarakat Mesir Purba
12 Kepentingan sistem tulisan Mesir Purba
13 Pengiktirafan golongan wanita sebagai ketua pemimpin
berdasarkan kepimpinan Hatshepsut dalam tamadun Mesir
Purba
14 Sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada negara kita
15 Keistimewaan sistem pendidikan Mesir Purba melahirkan
cendekiawan menjadi iktibar kepada negara kita

1
BAB 1: TAMADUN HWANG HO

BIL TAJUK CATATAN


1 Proses pembentukan Tamadun Hwang Ho
2 Latar belakang pembentukan Tamadun Hwang Ho
3 Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian
4 Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam ekonomi dan
kepercayaan
5 Sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam peradaban
manusia
6 Struktur organisasi sosial Tamadun Hwang Ho
7 Ciri-ciri Tamadun Hwang Ho/ Petempatan kekal/ Kehidupan
berorganisasi/ Pengkhususan Pekerjaan dll.
8 Nama Bandar utama dalam Tamadun Hwang Ho- kajian
peta
9 Sikap/nilai penduduk Hwang Ho dalam membina tamadun
yang hebat
10 Sebab Tamadun Hwang Ho berjaya dalam bidang pertanian
11 Pendapat- Pertanian Satu Perniagaan dalam sesebuah
negara
12 Iktibar daripada Tamadun Hwang Ho dalam meningkatkan
pertanian
13 Kepentingan Inovasi dalam bidang pertanian
14 Kekuatan/kehebatan bidang pertanian dalam sesebuah
Negara
15 Keistimewaan Tamadun Hwang Ho
16 Bukti Tamadun Hwang Ho Berjaya dalam bidang pertanian
17 Kesan perkembangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang
pertanian kepada peradaban manusia hari ini

BAB 3: Tajuk Fokus: Kerajaan Maritim

Bil Tajuk Catatan


1. Ciri-ciri kerajaan maritim

2
2. Peranan pelabuhan pembekal/kerajaan/entreport
3. Faktor kerajaan Kedah Tua menjadi pelabuhan entrepot
4. Faktor yang menyebabkan kerajaan Srivijaya sebagai kerajaan
maritim yang unggul
5. Usaha untuk kekalkan Kedah Tua sebagai kerajaan maritim
sehingga kini
6. Sebab kerajaan maritim mampu menjadi pelaut yang hebat
7. Bukti kerajaan maritim menyumbang kepada tamadun dunia
8. Usaha menghidupkan kegemilangan kerajaan maritim
9. Bagaimana kerajaan maritim berjaya mencapai kegemilangan
10. Langkah untuk memajukan pelabuhan negara kita
11. Iktibar daripada kerajaan maritim

BAB 3: Tajuk Fokus: Pengaruh Hindu Buddha di Asia Tenggara

Bil Tajuk Catatan


1. Cara pengaruh Hindu dan Buddha tersebar
2. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan
pentadbiran
3. Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan
4. Peranan bahasa Sanskrit
5 Agama Hindu-Buddha menyebabkan pemerintah dapat
mengukuhkan kedudukannya.
6. Maksud monumen.
7. Kepentingan/Fungsi/Peranan candi
8. Struktur asas seni bina Candi Borobudur.
9. Candi melambangkan keagungan sesebuah negara- Bincangkan
10. Cara menghargai warisan seni bina
11. Peranan generasi muda dapat mengekalkan tradisi asal budaya
sendiri.
12. Kepentingan masyarakat perlu mempertahankan institusi beraja di
negara kita.
13. Agama menjamin kesejahteraan dan keharmonian- Ulaskan
14. Pengaruh Hindu Buddha yang masih diamalkan oleh masyarakat
pada masa kini

3
TEMA 8

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI KOTA


MAKKAH

BIL. TAJUK CATATAN


Kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum Dilantik sebagai Rasul
1. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW
2. Ketokohan Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan
3. Sebab-sebab Nabi dikagumi kawan dan lawan
4. Amalan sifat-sifat Nabi membentuk masy akhlak terpuji ulaskan
5. Kebaikan mengamalkan sifat terpuji dalam perdagangan
6. Sebab-sebab Malaysia menyambut Maulidur-Rasul
7. Cadangan aktiviti di sekolah dalam sambutan Maulidur-Rasul
Keperibadian Nabi Muhammad SAW
1. 4 sifat terpuji Nabi Muhammad SAW
2. 4 sifat Nabi mengubah corak hidup masy Arab Jahiliah
3. Sebab-sebab Nabi digelar sebagai al-Amin
4. Amalan sifat terpuji Nabi membentuk masy aman dan harmoni di
Malaysia
5. Persediaan menjadi pendakwah berwibawa aplikasi
6. Nabi Muhammad SAW kepimpinan contoh
7. Kewibawaan pemimpin Malaysia membentuk negara maju
8. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua keluarga contoh
9. Bagaimana pengamalan sifat2 Nabi Muhammad SAW dapat
menangani gejala social di Malaysia
Penyebaran Islam di Makkah
1. Kepentingan Wahyu pertama
2. Sebab-sebab galakan membaca melalui wahyu pertama
3. Sebab-sebab Dakwah secara Rahsia
4. Cara Penyebaran Islam secara terbuka
5. Strategi Nabi menarik minat orang Arab memeluk Islam
6. Kemurniaan ajaran Islam menarik ramai memeluk agama Islam
Reaksi Penyebaran Islam
1. Sebab-sebab penentangan masyrakat Arab Quraisy
2. Contoh-contoh penentangan Arab Quraisy
3. Islam dikaitkan dengan keganasan Langkah-langkah menyanggah
pendapat Islam itu Ganas

4
BAB 5: KERAJAAN ISLAM MADINAH (PERJANJIAN HUDAIBIYAH)

BIL. TAJUK CATATAN


1. Peristiwa yang membawa kepada perjanjian Hudaibiyah
2. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah
3. Perjanjian Hudaibiyah telah memudahkan penyebaran Islam secara
meluas.
4. Perjanjian Hudaibiyah menjadi perintis kepada pembukaan kota
Mekah
5. Sebab-sebab perjanjian Hudaibiyah ditandatangani
6. Isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah
7. Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada umat Islam hingga hari ini
8. Sebab sahabat Nabi Muhammad SAW tidak dapat menerima syarat
Perjanjian Hudaibiyah pada peringkat awal
9. Sebab orang Arab Quraisy mencabuli perjanjian Hudaibiyah
10. Bagaimana Perjanjian Hudaibiyah menguntungkan orang Isalm.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA

BIL TAJUK CATATAN


1. Faktor Penyebaran Islam di Asia Tenggara
2. Peranan/ cara pedagang Islam menyebarkan Islam.
3. Sebab orang Melayu terlibat dalam kegiatan pedagangan Islam
selepas kedatangan Islam.
4. Pengaruh Islam dalam sistem ekonomi Asia Tenggara
5. Sebab Islam mudah tersebar di Asia Tenggara
6. Peranan Malaysia menjadi pusat kegemilangan tamadun Islam di Asia
Tenggara. (KBAT)

BAB 8: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

5
Bil Tajuk Catatan
1 Ciri-ciri Adat Perpatih dan Adat Temenggung
2 Jenis-jenis pendidikan masyarakat Melayu Tradisional
3 Sistem pendidikan formal
4 Ciri-ciri sistem pondok
5 Ciri-ciri sistem madrasah
6 Sistem pendidikan tidak formal
7 Pengaruh Islam dalam gaya hidup masyarakat Melayu
8 Faktor Melaka sebagai pusat perdagangan yang penting
9 Pengaruh Islam dalam perdagangan
10 Sebab Islam mengharamkan amalan riba
11 Sebab orang Melayu terlibat dalam perdagangan
12 Bentuk/ciri-ciri mata wang
13 Pengaruh Islam ke atas mata wang
14 Peraturan/Sistem cukai di Melaka
15 Kepentingan undang-undang kepada Negara
16 Kepentingan adat kepada masyarakat
17 Kepentingan semangat kejiranan
18 Kepentingan amalan berbaik sangka dan bertoleransi
19 Langkah meningkatkan minat masyarakat terhadap perdagangan
20 Langkah untuk membangunkan kegiatan perdagangan di Malaysia
21 Kepentingan wang kepada masyarakat moden
22 Kesan penggunaan wang yang tidak terancang
23 Langkah untuk menstabilkan mata wang negara
24 Cara urusan jual beli tanpa wang dalam zaman globalisasi dilakukan
25 Kepentingan cukai kepada negara
26 Kebaikan /keburukan GST
27 Langkah untuk meningkatkan kesedaran rakyat untuk membayar cukai
28 Ciri-ciri pedagang berjaya

TEMA 9

Bab 10: Dasar British dan kesannya terhadap ekonomi negara

Bil Tajuk Catatan


.
1 Nama pengarah Botanical Garden di Singapura
2 Faktor-faktor perkembangan perusahaan getah
3 Peranan H.N Ridley meningkatkan getah di Tanah Melayu
4 Sebab getah mengalami kemerosotan antara tahun 1929 hingga
1934
5 Langkah-langkah British menstabilkan harga getah.

6
6 Perkembangan pengeluaran bijih timah oleh pemodal Eropah dan
China sehingga 1937.
7 Faktor penguasaan pengeluaran bijih timah oleh pemodal Eropah
selepas 1930 an
8. Faktor orang Melayu tidak melibatkan diri dalam penanaman getah
dan perlombongan bijih timah.
9 Faktor kedatangan buruh asing sebelum merdeka dan selepas
merdeka
10 Maksud pendidikan vernakular
11 Sebab pendidikan vernakular diwujudkan pada zaman British
12 Kesan dasar ekonomi British terhadap negara kita
13 Proses pembentukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia
14 Kesan ekonomi moden yang di bawa oleh penjajah British
15 Usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai kuasa ekonomi dunia.
16 Kepentingan perusahaan getah dan bijih timah kepada negara kita.
17 Cabaran memajukan perusahaan getah dan bijih timah.
18 Sebab Malaysia masih bergantung kepada tenaga asing dan
cadangan mengurangkan pergantungan.
19 Kejayaan kerajaan menangani kesan sistem pendidikan vernakular
20 Usaha ke arah perpaduan kaum

TINGKATAN 5
TEMA 10

BAB 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

BIL TAJUK Catatan


1 Maksud imperialisme
2 Faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara
3 Faktor kemunculan nasionalisme
4 Perkembangan sistem pengangkutan mendorong perluasan
kuasa di Asia Tenggara
5 Sebab-sebab negara A.Tenggara gagal menghalang
penjajahan barat
6 Revolusi Perindustrian menjadi faktor utama Imperialisme Barat
di Asia Tenggara
7 Kesan-kesan Imperialisme/negatif/positif
8 Sebab-sebab negara kita berjaya menghadapi ancaman
imperialisme bentuk baharu
9 Bentuk/Ciri Penjajahan bentuk baru (Neo-kolonialisme)
12 Cabaran menjaga kedaulatan

7
13 Langkah-langkah menangani Imperialisme moden
14 Pemimpin yang berkaliber berjaya menghalang penjajahan
asing
15 Keunikan dan keistimewaan negara Thailand berbeza dengan
negara Asia Tenggara lain.
16 Sebab-sebab Thailand berjaya mengekalkan kedaulatan
negara
17 Peranan pelajar utk mengekalkan kedaulatan negara
18 Langkah-langkah menangani Imperialisme moden

BAB 2: Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

BIL TAJUK CATATAN

1 Sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap penjajah


2 Faktor pemangkin gerakan nasionalisme
3 Peranan akhbar, majalah dan novel untuk meningkatkan semangat
kebangsaan
4 Cadangan untuk menarik generasi muda menerapkan amalan
membaca
5 Semangat perjuangan silam di negara kita wajar dicontohi
6 Cadangan kepada generasi muda untuk mempertahankan Negara
7 Keberkesanan perjuangan melalui akhbar, majalah dan novel

TEMA 11

BAB 5: Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka

Bil Tajuk Catatan


Sistem Ahli
1 Maksud Sistem Ahli
2 Tujuan/ Matlamat Pelaksanaan Sistem Ahli
3 Sistem Ahli Langkah persediaan ke arah mencapai
kemerdekaan Tanah Melayu
4 Kebaikan Sistem Ahli
Parti Perikatan
1 Proses penubuhan Parti Perikatan
2 Manifesto Parti Perikatan dalam Pilihanraya MPP 1955
3 Faktor kemenangan Parti Perikatan
4 Iktibar dari kejayaan Parti Perikatan
Suruhanjaya Reid
1 Isu-isu yang diberikan perhatian oleh Suruhanjaya Reid
2 Isu-isu menjadi panduan SR melaksanakan peranannya
3 Tujuan pembentukan Suruhanjaya Reid
4 Cadangan-cadangan Suruhanjaya Reid yang diterima Raja-Raja

8
Melayu
5 Tokoh-tokoh yang menganggotai Suruhanjaya Reid
Perjanjian PTM 1957
1 Isi-isi kandungan Perjanjian PTM 1957
2 Kepentingan PTM 1957 kepada pembinaan N&B
3 Cara kita menghargai sumbangan tokoh-tokoh Kemerdekaan
4 Pembentukan PTM menjadi asas kepada pembentukan sistem
pentadbiran Malaysia hari ini.
5 Kepentingan Perjanjian PTM1957- manfaat kpd rakyat Malaysia
6 Iktibar drp proses PTM 1957
7 Perjanjian PTM 1957 mempengaruhi perjalanan system
pemerintahan negara kita
8 Pembentukan PTM 1957 telah berjaya memperkukuhkan
perpaduan rakyat Malaysia.

BAB 6: Faktor-faktor Pembentukan Malaysia

Bil Tajuk Catatan


1 Faktor- faktor terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun
1963- politik, ekonomi dan sosial
2 Sebab sebab Singapura berminat bergabung dengan gagasan
Persekutuan Malaysia 1961.
3 Faktor sosial yang menyebabkanTunku Abdul Rahman
memasukkan Sabah, Sarawak dan Brunei ke dalam Persekutuan
Malaysia.
4 Sebab-sebab Tunku Abdul Rahman menolak idea penggabungan
Lee Kuan Yew.
5 Langkah-langkah pembentukan Malaysia
6 Faedah pembentukan Malaysia kepada rakyat Malaysia hari ini.
7 Nilai- nilai yang terserlah melalui kejayaan pembentukan
Malaysia.
8 Iktibar yang boleh diteladani daripada usaha pemimpin negara
dalam menjayakan pembentukan Malaysia.
9 Cara- cara meningkatkan kerjasama negeri-negeri dalam
Malaysia.
10 Sebab- sebab pembentukan Malaysia perlu dikekalkan.
11 Manfaat pembentukan Malaysia kepada Tanah Melayu, Sabah
dan Sarawak.
12 Cara- cara untuk mengekalkan keharmonian dan perpaduan

9
antara negeri- negeri dalam Malaysia.
13 Iktibar daripada usaha penubuhan Malaysia.
14 Bukti kesepakatan dan semangat setiakawan dalam
pembentukan Malaysia.
15 Kepentingan semangat kerjasama untuk keamanan negara
16 Manfaat daripada pembentukan Malaysia
17 Cara mengekalkan perpaduan antara negeri di Malaysia
18 Hubung kait pembentukan Malaysia dengan kemakmuran negara
hari ini

BAB 7: Sistem Pemerintahan & Pentadbiran Malaysia

BIL TAJUK CATATAN


YANG DIPERTUAN AGONG
1 Maksud sistem Raja Berperlembagaan
2 Cara pemilihan Yang diPertuan Agong dilakukan
3 Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan
Malaysia.
4 Cara pelaksanaan konsep raja berperlembagaan di negara kita
5 Bukti bukti Yang di-Pertuan Agong berperanan penting dalam
mengekalkan kestabilan dan keamanan negara
6 Sebab sebab segelintir masyarakat menghina institusi raja
berperlembagaan
7 Cara mengatasi masalah masyarakat yang menghina YDPA /
Institusi Raja Berperlembagaan.
8 Cara untuk mempertahankan Institusi Raja Berperlembagaan
supaya terus kekal unggul di negara kita
9 Kepentingan Raja sebagai payung kedaulatan negara.
10 Bukti sistem Raja Berperlembagaan masih relevan dan penting
kepada negara kita.
11 Bukti keunikan institusi Raja Berperlembagaan di Malaysia
12 Sebagai wakil rakyat, apakah tindakan anda untuk memajukan
negara
LAMBANG LAMBANG NEGARA
1 Maksud yang terdapat pada lambang-lambang berikut:
i) Dua ekor harimau
2 Maksud pengertian Bersekutu Bertambah Mutu yang digunakan
dalam jata negara
3 Maksud lambang pada jata negara berikut
i) Lima bilah keris
4 Sejarah/kronologi penciptaan bendera kebangsaan negara kita
5 Maksud warna dan simbol yang terdapat pada bendera

10
kebangsaan kita
6 Ulaskan maksud lirik Jalur Gemilang tersebut
7 Kepentingan lambang-lambang negara kepada negara
8 Bukti kita bertanggungjawab menghargai, menghormati, dan
memuliakan bendera kebangsaan kita
PILIHAN RAYA
1 Proses pilihan raya yang dijalankan di Malaysia
2 Syarat menjadi calon dalam pilihan raya
3 Buktikan pilihan raya di Malaysia dijalankan secara adil dan telus

BAB 8: Pembangunan dan Perpaduan untuk Kesejahteraan

BIL TAJUK CATATAN


Rancangan Malaysia Kedua
1 Matlamat RMK-2
2 Agensi-agensi yang ditubuhkan
Dasar Ekonomi Baru
1 Matlamat DEB
2 Langkah kerajaan dalam mencapai DEB
3 Kejayaan yang dicapai melalui DEB
Dasar Pertanian Negara
1 Matlamat DPN
2 Strategi kerajaan untuk mencapai DPN
Dasar Penswastaan dan Persyarikatan
1 Matlamat Dasar Penswastaan
2 Strategi bagi mencapai matlamat Dasar Penswastaan dan Dasar
Persyarikatan
3 Kejayaan Dasar Penswastaan dan Dasar Persyarikatan
Dasar Hala Tuju Cara Baru
1 Matlamat Dasar Hala Tuju Cara Baru
Dasar Kependudukan
1 Matlamat Dasar Kependudukan
2 Usaha kerajaan bagi mencapai sasaran 70 juta penduduk
3 Cabaran dan cara mengatasi cabaran dasar
Akta Bahasa Kebangsaan
1 Kedudukan Bahasa Melayu dalam perlembagaan PTM
2 Usaha-usaha kerajaan mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai
Bahasa kebangsaan
3 Peranan pelajar untuk mendaulatkan Bahasa kebangsaan
Wawasan 2020
1 Matlamat Wawasan 2020
2 Cabaran dalam Wawasan 2020

11
3 Usaha-usaha untuk mencapai Wawasan 2020

TEMA 12

BAB 9: Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

Bil. Tajuk Catatan


DASAR LUAR NEGARA
1 Faktor /asas penggubalan dasar luar Malaysia.
2 Bentuk hubungan dasar luar Malaysia.
3 Perkembangan dasar luar Malaysia.
4 Kepentingan /matlamat dasar luar Malaysia.
5 Sebab-sebab dasar pro Barat dan anti komunis pada tahap
pertama.
6 Perubahan dasar luar Malaysia tahap ke-2.
7 Dasar luar Malaysia tahap ke-3,sebab-sebab penekanan kepada
kepentingan ekonomi.
8 Langkah-langkah mengerat hubungan dengan negara luar.
9 Kepentingan Malaysia jalin hubungan luar dengan negara lain
tanpa mengira ideologi.
10 Kewajaran negara lain campur tangan hal ehwal negara kita.
11 Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik dapat merealisasikan
Malaysia menjadi negara maju.
12 Ramalkan dasar luar Malaysia pada masa depan.
13 Sebab-sebab negara perlu memberi tumpuan kepada
pembentukan dasar luar negara.
14 Sebab-sebab dasar luar mementingkan kemajuan ekonomi pada
masa kini.
15 Langkah-langkah erat hubungan dengan negara luar.
16 Dasar luar Malaysia yang dinamik banyak memberi sumbangan
kepada pertubuhan antarabangsa.
17 Sebab-sebab dasar luar Malaysia berubah dari masa ke semasa.
Pergerakan Negara-negara Selatan (NAM)
1 Ciri-ciri negara anggota NAM
2 Maksud NAM
3 Contoh negara anggota NAM
4 Matlamat penubuhan
5 Prinsip perjuangan
6 Sumbangan Malaysia kepada NAM
7 Kejayaan yang dicapai Malaysia dalam pengendalian Mesy NAM
ke-13
8 Sebab-sebab Malaysia tidak menganggotai NAM sebelum 1970

12
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
1 Matlamat penubuhan
2 Peranan Malaysia
3 Contoh negara-negara anggota OIC
4 Faedah Malaysia perolehi menyertai OIC
5 Sebab-sebab Malaysia menyokong perjuangan rakyat Palestin
6 Cadangan meningkatkan keberkesanan OIC
7 Menilai kelemahan OIC dan langkah-langkah mengatasi
KOMANWEL
1 Latar belakang penubuhan
2 Matlamat penubuhan
3 Faedah Malaysia menyertai KOMANWEL
4 Contoh negara-negara anggota KOMANWEL
5 Sumbangan Malaysia dalam KOMANWEL
6 Cara-cara negara anggota dapat bergiat cergas setanding
dengan pertubuhan dunia lain
7 Sebab-sebab Malaysia perlu menjalinkan hubungan diplomatik
dengan negara lain
8 Pengajaran hasil penyertaan Malaysia dalam KOMANWEL
PBB
1 Matlamat Piagam PBB
2 Maksud PBB
3 Sumbangan Malaysia kepada PBB
4 Faedah/Kejayaan Malaysia menyertai PBB
GLOBALISASI
1 Maksud globalisasi
2 Usaha-usaha Malaysia hadapi cabaran

i.Teknologi Maklumat dan Komunikasi(ICT)


ii.K-ekonomi
iii.K-masyarakat
3 Sebab-sebab rakyat Malaysia perlu capai status K-masyarakat dan
K-ekonomi.
4 Bukti globalisasi mempengaruhi kehidupan manusia.
5 Ancaman globalisasi kepada masyarakat masa kini
6 Cara/ Langkah yang harus dilakukan oleh rakyat Malaysia agar
tidak ketinggalan dalam persaingan dengan dunia luar.

13