Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

KECAMATAN JEPON
DESA / KELURAHAN BANGSRI

KEPUTUSAN KEPALA DESA / KELURAHAN BANGSRI


KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA ( PPKBD )
DESA / KELURAHAN BANGSRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penggerakan


masyarakat guna menyukseskan keberhasilan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga perlu
ditunjukPembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di
Desa/Kelurahan;
b. bahwa penunjukan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan tentang
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di
Desa/Kelurahan;
Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

MEMUTUSKAN
:
Menetapkan
PERTAMA : Nama : SRI RUBIAH
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 02 Februari 1968
NIK : 3316084202680004
Alamat : RT. 6 RW. 2 Desa Bangsri
Terhitung mulai 19 September 2017 sebagai Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) Desa/Kelurahan BANGSRI.
KEDUA : Tugas PPKBD sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah
melaksanakan kegiatan Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat Desa/Kelurahan
BANGSRI.
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa/Kelurahan BANGSRI


Pada tanggal : 19 Oktober 2017
KELAPA DESA / KELURAHAN BANGSRI

SUGIYO, Amd
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Dinas DALDUK dan KB Blora
2. Camat
3. PPKBD yang bersangkutan

Anda mungkin juga menyukai