Anda di halaman 1dari 14

[ 60 markah ]

Jawab semua soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan 6 keping kad nombor.

8 5 9 7 2 3
Rajah 1

i. Dengan menggunakan nombor-nombor yang diberi, bentukkan satu nombor enam


digit yang terkecil.

..
[ 1 markah ]

ii. Berdasarkan jawapan di 1(i), bundarkan nombor itu kepada ribu yang terdekat.

...
[ 1 markah ]

2. Rajah menunjukkan tiga buah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang
sama besar.

3
i. Lorekkan 2 pada rajah di atas . [ 1 markah ]
5

ii. Tulis pecahan di atas dalam bentuk pecahan tak wajar.

..
[ 1 markah ]
3.
1 579 781

5
Zairy Dila Alayka

i. Nombor pada kad Zairy ditambah dengan nombor Alayka dan jumlahnya di
darab dengan nombor pada kad Dila.

..
[ 2 markah ]

ii. Rajah menunjukkan sebuah bentuk tiga dimensi.

Namakan bentuk tiga dimensi tersebut.

..
[ 1 markah ]
4. Sebuah konsert akan bermula pada pukul 8.00 p.m. Adli tiba di dewan konsert 15 minit
sebelum konsert itu bermula.

i. Pada pukul berapakah Adli tiba di dewan tersebut ?

......
[ 1 markah ]

ii. Konsert itu berlangsung selama 2 jam 30 minit. Adli meninggalkan dewan itu 25
minit lebih awal.
Pada pukul berapakah, Adli meninggalkan dewan tersebut ?

.
[ 3 markah ]

5. Jumlah semua buku yang dibaca


oleh Zamri, Aisyah dan Zaki Saya telah
ialah 680 buah. membaca 190 buah
buku.
Jumlah bilangan buku yang kami
baca adalah sama.

Zamri Aisyah Cikgu Hairi Zaki

Berdasarkan perbualan di atas, kira bilangan buku yang dibaca oleh Zamri.

......
[ 3 markah ]
6. Rajah menunjukkan panjang sebatang pensel.

cm

i. Nyatakan panjang, dalam cm, pensel itu.

......
[ 1 markah ]

ii. Berapakah jumlah panjang, dalam mm, 7 batang pensel yang sama ?

..
[ 2 markah ]

7. Rajah menunjukkan jisim gula.

i. Nyatakan jisim, dalam kg, gula itu.

.
[ 1 markah ]

ii. Gula yang berjisim 270 g ditambahkan lagi ke dalam bungkusan gula di atas
penimbang itu. Berapakah jumlah jisim, dalam kg, gula tersebut ?

..
[ 2 markah ]
iii. Kesemua gula tadi dimasukkan sama banyak ke dalam 3 buah bekas. Berapakah
jisim, dalam g, gula di dalam setiap bekas ?

..
[ 2 markah ]

8. Carta palang di bawah menunjukkan markah ujian Matematik bagi 10 orang murid.

Markah

80

70

60

50
Bilangan
0 1 2 3 4 Murid

i. Tentukan mod markah

..........
[ 1 markah ]

ii. Cari median markah

......
[ 1 markah ]

iii. Cari min markah


[ 2 markah ]
9. Rajah menunjukkan waktu mula dan waktu tamat satu ujian pada suatu pagi.

Mula Tamat

(i) Berapakah tempoh masa ujian itu dijalankan?


[2 markah]

1
(ii) Malik dapat menjawab kesemua soalan jam lebih awal
4
daripada masa yang diberi.
Nyatakan waktu sebenar Malik tamat menjawab soalan itu.
[2 markah]
10 Rajah menunjukkan gabungan tiga buah kubus yang sama besar.

12 cm

(i) Cari panjang sisi, dalam cm, setiap kubus itu.


[1 markah]

(ii) Hitung isi padu, dalam cm3, bentuk gabungan itu.


[2 markah]

(iii) Hani ingin membalut bentuk gabungan itu dengan kertas pembalut hadiah.
Hitung luas minimum, dalam cm2, kertas pembalut hadiah yang
diperlukannya.

[2 markah]
11. Piktograf yang tidak lengkap menunjukkan keuntungan yang diperolehi
Azly dalam lima hari.

Isnin

Selasa

Rabu

Khamis

Jumaat

mewakili RM 200

(i) Berapakah bilangan simbol yang mewakili keuntungan RM 900


yang diperoleh Azly pada hari Jumaat?
[2 markah]

(ii) Nyatakan keuntungan yang diperoleh Azly pada hari Selasa.


[1 markah]

(iii) Hitung purata keuntungan Azly dalam sehari.


[2 markah]
12. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus dengan panjang tepi 3cm dipotong keluar
daripada sebuah bongkah yang berbentuk kuboid.

3 cm
4 cm

5 cm

6 cm

(i) Hitung jumlah luas, dalam cm2, permukaan yang berlorek.

[2 markah]

(ii) Pada petak yang disediakan di bawah, lukis sebuah segi empat tepat yang
luasnya adalah sama dengan jumlah luas permukaan yang berlorek itu.

[3 markah]

1 cm
13. Jadual di bawah menunjukkan harga bagi empat jenis makanan yang dijual di sebuah kantin
sekolah.

Makanan Harga

Pizza RM 1.00

Nasi Ayam RM 2.00

Air Sirap RM 0.80

Air Oren RM 1.20

Wang saku Ruzaimi ialah RM4.00. Dia ingin membelanjakan RM 2.80 .

(i) Dia ingin membeli sejenis makanan dan sejenis minuman.


Apakah pilihan makanan yang akan dibeli ?
[2 markah]

(ii) Dengan baki wang yang ada, Ruzaimi ingin membeli dua keping pizza.
Adakah wangnya mencukupi? Buktikan jawapan kamu.
[3 markah]
14. Rajah di bawah ialah carta pai yang menunjukkan peratusan bagi 200 orang pelancong yang
mengunjungi empat tempat semasa cuti sekolah.

T R
30% 50%

S
10%

(i) Peratusan pelancong yang mengunjungi tempat Q adalah sama dengan


peratusan pelancong yang mengunjungi tempat S.
Buktikan.
[2 markah]

(ii) Berdasarkan maklumat pada rajah di atas, lengkapkan carta palang di bawah
untuk menunjukkan bilangan pelancong yang mengunjungi empat tempat
itu semasa cuti sekolah.
[3 markah]
Bilangan Pelancong

80
70
60
50
40
30
20
10
0 Tempat
Q R S T
15. Jadual menunjukkan bilangan baju yang dijual dalam suatu bulan tertentu oleh
Kedai Baju Mega.

Saiz baju Bilangan baju yang dijual

Saiz M Sama dengan saiz XL


5
Saiz L daripada saiz XL
6

Saiz XL 12

(i) Hitung jumlah bilangan baju yang dijual dalan bulan itu.
[3 markah]

(ii) Harga jual bagi sehelai baju ialah RM12.90. Keuntungan yang diperolehi
bagi sehelai baju itu ialah RM3.50. Berapakah harga kos sehelai baju itu?
[2 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


SKEMA JAWAPAN TAHUN 6 (KERTAS 2)

NO. SOALAN SKEMA PEMARKAHAN MARKAH CATATAN


i. 235 789 1
1.
ii 236 000 1

i. Lorekkan mana-mana 13 bahagian. 1


2.
13
ii. 1
5
3. 2 360 x 5 = 1
i.
11 800 1
ii. kon 1
4. i. 7:45 p.m. @ jam 1945 1
0800 + 0230 = 1030 1
ii. 1030 - 25 minit = 1
10:05 p.m. / Jam 2205 1
680 190 = 490 1
5. i.
490 2 = 245 2
i. 4.5 cm 1
6.
ii. 4.5 cm x 7 = 31.5 cm / 315 mm 2
i. 3.3 kg 1
ii. 3.3 kg + 0.27 kg = 3.57 kg 2
7.
3.57 x 1000 =3 570 g 1
iii.
3 570 g 3 = 1 190 g 1
i. Mod = 50 markah 1
Median = 50, 50,50, 50, 60, 70, 70, 80, 80, 80
ii. 1
8. Median = (60 + 70) 2 = 65
Min = 50+50+50+50+60+70+70+80+80+80
1
iii. 10
Min = 64 1
i. 9:15a.m. 8:15a.m. = 1 jam 2
9.
ii. 9:15 a.m 15 minit = 9:00 a.m. 2
i. 4 cm 1

10 ii. 12cm x 4cm x 4cm = 192cm3 2


(4 x 4 )cm x 14 / [(12x4x4)cm+(4x4x2)cm] = 1
iii.
224cm2 1
i. RM900 RM200 = 4.5 2

11. ii. RM 1000 1


(18 x RM200) 5 = 1
iii.
RM 720 1
(3cm x 3cm)x3 = 1
i.
27 cm2 1
12.
Terima sebarang lukisan segiempat sama tepat
ii. 3
yang mempunyai luas 27cm2
i. Nasi ayam dan air sirap 2
13. RM4.00 RM2.80 = RM1.20 1
ii. Pizza =RM 1, maka 2 pizza = RM2 1
Tidak cukup 1
i. 100 % - (30% + 10% + 50%)=10% 2
14.
ii. Q = 20 , R=100 , T = 60 3
L = 10 1
i.
10 + 12 + 12 = 34 2
15.
RM12.90 RM3.50= 1
ii.
RM9.40 1