Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, Rahmat dan Karunianya
sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Magister Manajemen Sumberdaya
Pantai di Fakultas Perikalan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (UNDIP)
Semarang Jawa Tenggah. Pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan
ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak
langsung mebantu penulis hingga menyelesaikan Studi.
Keluarga tercinta Ayahanda Muhtar Muhammad, Ibunda Siti Nur, Ayahanda,
Abang Arifin & Istri Rosdianah, Kakak Arinah, Alm. Abang Ihwan & Istri Eka,
Abang Ruslan & Istri Soraya, Sibungsu Nisri, Om Armyn Pane & Istri Rohana,
Abang Arwa & Istri Santi, Om Rangga Parewa & Istri Yuli.
Ponakan-Ponakan tercinta Muhammad Ramadhan, Ratu, Naufal, Putri Aprilia,
Imam, Rijki, Aqilah dan Asila.
Teman-teman seperjuangan di Magister Manajemen Sumberdaya Pantai khusunya
angkatan 2015 yang telah bersama-sama berjuang menyelesaikan perkuliahan.
Teman-Teman terbaik; Abang Kevin Paiki, Abang Lutvi, Mbak Agis Riyani
WWF, Marius Waliken Juventini, Irman Rumengan, Bli Farid Sariman, Frans,
Papa Erwin Awom, Promotor Maya yang telah memberikan dukungan baik secara
moril maupun material kepada penulis.
Staff prodi: Mas Heru, Mas Wawan, Mbak Siti dan staff lainya, yang telah banyak
membantu mengurus administrasi dan juga kelancaran perkuliahan.
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Berjuta-juta terimakasih penulis ucapkan kepada semuanya, semoga Allah SWT
mebalasnya dengan beribu-ribu kebaikan. Amin

Motto
Hal jazaa-ul ihsaani illa ihsaan.
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. (QS. Ar-Rahman: 60)