Anda di halaman 1dari 32

RANCANGAN

PENGAJARAN MINGGU 1
HARIAN

Hari & Tarikh 20/09


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual
Tajuk Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik
Masa 1 Jam ( 60 X 2 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
i. Menjelaskan jenis Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat
Objektif Domestik di Malaysia dan fungsinya
ii. Memperihalkan tokoh dan sumbangannya
iii. Mengidentifikasikan jenis motif dalam Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan
Rakyat dan Alat Domestik
PAK - 21 Round Table - Bersifat Ingin Tahu - Bermaklumat
EMK Berkomunikasi secara berkesan

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


1.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Ragam Hias 1.1.1 Menjelaskan Seni Ragam Hias: kolaboratif
Pengangkutan,Alat i) Pengangkutan Aras 1: Inkuiri Terbuka
permainan Rakyat dan Alat ii) Alat Permainan Rakyat
Domestik iii) Alat Domestik -Tayangan multimedia
Pemahaman terhadap Seni - Aktiviti melalui:
Ragam Hias Pengangkutan, - Sumbang Saran
Alat Permainan Rakyat dan - Soal Jawab
Alat Domestik dalam bidang - Perbincangan
Sejarah dan Apresiasi Seni
Visual
1.2 Eksplorasi Seni dalam 1.2.1 Mengenal pasti tokoh Seni Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Ragam Hias Ragam Hias: Kolaboratif
Pengangkutan, Alat i) Pengangkutan Aras 2 : Inkuiri Berstruktur
Permainan Rakyat dan Alat ii) Alat Permainan Rakyat Kembara Visual Pereka Muda
Domestik iii) Alat Domestik (aktiviti outdoor)
Eksplorasi maklumat daripada 1.2.2 Meneroka motif Seni Ragam
pelbagai sumber bagi Hias: - Membuat kajian tokoh dan motif
pengukuhan terhadap Seni i) Pengangkutan Seni Ragam Hias dengan
Ragam Hias engangkutan,Alat ii) Alat Permainan menggunakan pendekatan kaedah
Permainan Rakyat dan Alat stesen:
Domestik - Pengangkutan
- Alat Permainan Rakyat
- Alat Domesti
Pelajar dapat menghayati Sejarah dan Apresiasi Seni Visual dan mampu membuat aktiviti
Penutup
Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 2
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual
Tajuk Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik
Masa 1 Jam ( 60 X 2 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif iv. Menjana hasil persembahan portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat
Permainan Rakyat dan Alat Domestik
v. Mempamerkan karya dan menjelaskan pengalaman sendiri
PAK - 21 Peta i-Think / Gallery walk - Prihatin
EMK Elemen kreativiti dan inovasi

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


1.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Ragam Hias 1.3.1 Menghasilkan dokumentasi kolaboratif
Pengangkutan, perkembangan Seni Ragam Hias Aras 2: Inkuiri Terbuka
Alat Permainan Rakyat Pengangkutan, Alat Permainan
dan Alat Domestik Rakyat dan Alat Domestik - Menyediakan portfolio berdasarkan
Penzahiran idea dan maklumat yang diperoleh dalam
konsep melalui pelbagai bentuk:
sumber dan teknologi - Lembaran Kerja
dalam penjanaan tugasan - Persembahan Multimedia
- Peta i-Think (Peta Alir)
- Artist Book
- Poster
Cadangan Aktiviti: Secara Tumpu
1.4 Apresiasi Seni dalam 1.4.1 Mempamerkan hasil karya Galeri
Seni Ragam Hias 1.4.2 Menghayati dan menjelaskan
Aras 3: Inkuiri Pengesahan
Pengangkutan,Alat hasil karya sendiri dan rakan dengan
Permainan Rakyat dan Alat menumpukan pada aspek Bahasa
Domestik Seni Visual - Menjana persembahan pameran
Penghayatan terhadap hasil 1.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri hasil karya
karya seni dalam Seni Ragam dalam penghasilan karya - Membuat pemerhatian terhadap
Hias Pengangkutan,Alat hasil karya yang dipamerkan
Permainan Rakyat dan Alat - Mengemukakan pengalaman sendiri
Domestik dengan dalam penghasilan karya
menggunakan Bahasa Seni
Visual
Pelajar dapat menghayati Sejarah dan Apresiasi Seni Visual dan mampu membuat aktiviti
Penutup
Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 3
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Lukisan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif i. Menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Lukisan
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses
penghasilan karya Seni Lukisan
PAK -21 Round Table - Bersifat Ingin Tahu
EMK Mengaplikasian kreativiti melalui ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

DESIGNOMIC Elemen kreativiti dan inovasi

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


2.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Lukisan 2.1.1 Menjelaskan definisi lukisan kolaboratif
Pemahaman terhadap 2.1.2 Memperihalkan tentang Aras 1: Inkuiri Terbuka
konsep Seni Lukisan perkembangan seni lukisan dari aspek:-Tayangan multimedia tentang
dalam bidang Seni Halus i) Sejarah Lukisan Gua Tempatan perkembangan contoh karya pelukis
ii) Pelukis Tempatan Tempatan
iii) Karya Lukisan Pelukis Tempatan - Aktiviti melalui:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Lukisan dan mampu membuat aktiviti Seni Lukisan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 4
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Lukisan - sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
iii. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik
Objektif
dalam
penghasilan karya Seni Lukisan dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan
kreatif
EMK Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran manipulatif tertentu)
Berinovasi serta pengaplikasian kreativiti melalui ubah suaian, membaiki dan
DESIGNOMIC
mempraktikkan idea.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
2.2 Eksplorasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Lukisan 2.2.1 Membuat eksperimentasi dan Berpasangan
Eksplorasi dan aplikasi penerokaan media dan teknik Aras 2: Inkuiri Terbimbing
pengetahuan dalam dalam penghasilan seni lukisan. - Membuat lakaran ekspresi wajah
penghasilan Seni Lukisan rakan
- Jenis ekspresi wajah:
- Gembira

Aras 2: Inkuiri Terbimbing


Kembara Visual Pereka Muda
(aktiviti outdoor)
- Lakaran Asas:
- Mendokumentasikan gambar aksi
manusia dan haiwan daripada
pelbagai media
- Meniru dengan cara melakar semula
struktur berdasarkan koleksi gambar
aksi manusia dan haiwan
- Menghasilkan lakaran figura dalam
bentuk artist book
- Lakaran Perspektif:
- Mendokumentasikan gambar
bangunan dan landskap yang
mempunyai jenis perspektif
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Lukisan dan mampu membuat aktiviti Seni Lukisan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 5
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Lukisan - sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya
PAK 21 Gallery walk - Pemikir
EMK Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam sekitar

DESIGNOMIC
Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran manipulatif tertentu);

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


2.3 Ekspresi Seni dalam 2.3.1 Menterjemahkan lakaran asas Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Seni Lukisan dan perspektif dengan berpandukan Nota:
Menzahirkan idea dan gambar secara kreatif berdasarkan Aras 3 : Inkuiri Pengesahan
konsep melalui pelbagai subjek pilihan: - Lakaran Asas:
sumber dalam penjanaan i) Figura manusia dan haiwan - Mendokumentasikan gambar aksi
tugasan a. Skala tubuh manusia dan haiwan manusia dan haiwan daripada
b. Aksi pelbagai media
ii) Lukisan Perspektif - Meniru dengan cara melakar semula
a. Satu Titik Lenyap struktur berdasarkan koleksi gambar
b. Dua Titik Lenyap aksi manusia dan haiwan
c. Tiga Titik Lenyap - Menghasilkan lakaran figura dalam
bentuk artist book
Aras 3 :
- Lakaran Perspektif:
- Mendokumentasikan gambar
bangunan dan landskap yang
mempunyai jenis perspektif berbeza
daripada pelbagai media
- Mengenal pasti dan membuat
catatan jenis perspektif berpandukan
gambar bangunan dan landskap
- Melakar perspektif berdasarkan
koleksi gambar bangunan dan
landskap
- Menghasilkan lakaran perspektif
dalam bentuk artist book
2.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Seni Lukisan 2.4.1 Mempamerkan hasil karya Aras 3 :
Penghayatan terhadap hasil 2.4.2 Menghayati dan menjelaskan - Menjana persembahan pameran
karya Seni Lukisan dengan hasil karya sendiri dan rakan dengan hasil karya
menggunakan Bahasa Seni menumpukan pada aspek Bahasa - Membuat pemerhatian terhadap
Visual Seni Visual hasil karya yang dipamerkan
2.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri - Mengemukakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya dalam penghasilan karya
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Lukisan dan mampu membuat aktiviti Seni Lukisan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 6
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Catan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )

Objektif Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :


i. Menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Catan

PAK 21 Peta i think - Bermaklumat


EMK Bersifat jujur dan menyayangi alam sekitar.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


3.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Catan 3.1.1 Menjelaskan definisi catan Kolaboratif
Pemahaman terhadap konsep 3.1.2 Memperihalkan tentang Aras 1 : Inkuiri Terbuka
Seni Catan dalam bidang Seni perkembangan seni catan dari aspek: -Tayangan multimedia
Halus i) Pelukis Cat Air Tempatan - Aktiviti melalui:
ii) Karya catan Pelukis Tempatan - Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot
Nota:
- Perkembangan Seni Catan Pelukis
Tempatan
- Tahun: 1930-an hingga 1950-an
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Catan dan mampu membuat aktiviti Seni Catan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 7
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Catan - sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses
Objektif penghasilan karya Seni Catan
iii. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik
dalam penghasilan karya Seni Catan dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan
kreatif
PAK 21 Role play - Kerja Sepasukan
EMK Menghargai dan mencintai alam sekitar.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


3.2 Eksplorasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Seni Catan -Demo penghasilan teknik cat air oleh
Eksplorasi dan aplikasi 3.2.1 Membuat eksperimentasi dan guru sebelum aktiviti penghasilan
pengetahuan dalam penerokaan media dan teknik oleh murid
penghasilan Seni Catan dalam penghasilan seni catan. Aras 2: Inkuiri Terbimbing
Kembara Visual Pereka Muda
(aktiviti outdoor)

- Meneroka teknik basah atas basah,


kering atas kering, basah atas kering
dan kering atas basah di atas
permukaan bahan berikut:
- Kertas Cartridge
- Kertas Cat Air
Nota:
- Contoh Media:
- Cat Air
- Contoh Teknik:
- Basah Atas Basah
- Kering Atas Kering
- Basah Atas Kering
- Kering Atas Basah
3.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Seni Catan 3.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Aras 2 : Inkuiri Terbimbing
Menzahirkan idea dan eksperimentasi dan penerokaan media - Menghasilkan seni catan dengan
konsep melalui pelbagai dan teknik dalam penghasilan media cat air bertemakan alam
sumber dalam penjanaan karyaseni catan dengan menggunakan semula jadi:
tugasan imaginasi dan idea secara kreatif - Flora
- Fauna
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Catan dan mampu membuat aktiviti Seni Catan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 8
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Catan - sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya
PAK 21 Gallery walk , Mahir Berkomunikasi
EMK Pengintegrasian Sains dan Teknologi

DESIGNOMIC Menjana dan mengapresiasi tugasan.

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


3.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Seni Catan 3.4.1 Mempamerkan hasil karya Aras 3 : Inkuiri Pengesahan
Penghayatan terhadap hasil 3.4.2 Menghayati dan menjelaskan - Menjana persembahan pameran
karya Seni Catan dengan hasil karya sendiri dan rakan dengan hasil karya
menggunakan Bahasa Seni menumpukan pada aspek Bahasa - Membuat pemerhatian terhadap
Visual Seni Visual hasil karya yang dipamerkan
3.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri - Mengemukakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya dalam penghasilan karya
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Catan dan mampu membuat aktiviti Seni Catan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 9
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Cetakan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )

Objektif Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :


i. Menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Cetakan

PAK 21 Peta i-Think berfikir dan bermaklumat


EMK Berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


4.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Cetakan 4.1.1 Menjelaskan definisi cetakan - Tayangan multimedia
Pemahaman terhadap konsep 4.1.2 Memperihalkan tentang sejarah - Aktiviti melalui:
Seni Cetakan dalam bidang perkembangan seni cetakan: - Sumbang Saran
Seni Halus i) Pelukis Cetak - Soal Jawab
ii) Karya Cetakan - Perbincangan
4.1.3 Menerangkan prinsip dan konsep- Nota Anekdot
seni cetakan konvensional Nota:
4.1.4 Menjelaskan kaedah dan teknik - Perkembangan Seni Cetakan
Seni cetakan Tempatan Sebelum dan selepas
kemerdekaan
- Contoh Kaedah dan Teknik Seni
Cetakan
- Timbulan (Relief)
- Benaman (Intaglio)
- Permukaan (Planografi)
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Cetakan dan mampu membuat aktiviti Seni Cetakan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 10
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Cetakan - sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media dan teknik dalam proses
Objektif penghasilan karya Seni Cetakan
iii. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik
dalam penghasilan karya Seni Cetakan dengan menggunakan imaginasi dan idea
dengan kreatif
PAK 21 Role Play kerja berpasukan
EMK Berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


4.2 Eksplorasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Cetakan Aras 2: Inkuiri Terbimbing
Eksplorasi dan aplikasi 4.2.1 Membuat eksperimentasi dan Kembara Visual Pereka Muda
pengetahuan dalam penerokaan media dan teknik dalam (aktiviti outdoor)
penghasilan Seni Cetakan seni cetakan menggunakan: - Mengenalpasti kesan jalinan pada
i) Alat permukaan bahan pada alam semula
ii) Media jadi dan objek buatan manusia
iii) Teknik menggunakan teknik capan sebelum
diterjemahkan kepada teknik cetakan
Nota:
- Contoh Alat:
- kertas pendua, kertas lukisan,
cermin,penggelek, tisu, pisau palit,
sutera saring,sekuji, pita masking dan
pisau
- Contoh Media:
- dakwat cetak, minyak turpentin dan
cat air
- Contoh Teknik:
- Monotaip (Potongan Kertas Pendua)
- Basah Atas Kering
- Kering Atas Basah
4.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Seni Cetakan 4.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Aras 2 : inkuari terbimbing
Menzahirkan idea dan eksperimentasi dan penerokaan media - Menghasilkan seni cetakan dengan
konsep melalui pelbagai dan teknik dalam penghasilan karya media cat air bertemakan alam
sumber dalam penjanaan seni cetakan dengan menggunakan semula jadi:
tugasan imaginasi dan idea secara kreatif - Flora
- Fauna
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Cetakan dan mampu membuat aktiviti Seni Cetakan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 11
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Halus
Tajuk Seni Cetakan - sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya
PAK 21 Gallary walk
EMK Berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan secara bertanggungjawab.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


4.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Seni Cetakan 4.4.1 Mempamerkan hasil karya Aras 3 : inkuiri penemuan
Penghayatan terhadap 4.4.2 Menghayati dan menjelaskan - Menjana persembahan pameran
hasil karya Seni Cetakan hasil karya sendiri dan rakan dengan
hasil karya
dengan menggunakan menumpukan pada aspek Bahasa - Membuat pemerhatian terhadap
Bahasa Seni Visual Seni Visual hasil karya yang dipamerkan
4.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
- Mengemukakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karyaSeni cetakandalam penghasilan karya Contoh
Kaedah dan Teknik Seni Cetakan
- Timbulan (Relief)
- Benaman (Intaglio)
- Permukaan (Planografi)
Pelajar dapat menyatakan maksud Seni Cetakan dan mampu membuat aktiviti Seni Cetakan
Penutup
dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 12
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Landskap
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
i. Menjelaskan sejarah dan prinsip Reka Bentuk Landskap

PAK 21 Peta i-Think Bermaklumat dan bersifat ingin tahu


EMK Memiliki Elemen Pendidikan Kewangan.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


5.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Reka Bentuk Landskap 5.1.1 Memperihalkan sejarah Aras 1 : inkuiri terbuka
Pemahaman terhadap perkembangan Reka Bentuk Landskap - Tayangan multimedia
Reka Bentuk Landskap 5.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Aktiviti melalui:
dalam bidang Reka Bentuk Landskap dari aspek: - Sumbang Saran
i) Jenis Landskap - Soal Jawab
a. Landskap Lembut (softscape) - Perbincangan
b. Landskap Kejur (hardscape) - Nota Anekdot
ii) Peranan dan Fungsi Nota:
iii) Prinsip dan Elemen - Contoh konsep Landskap:
iv) Konsep - Islam Bali, Thai, Jepun, Taman
v) Ergonomik Inggeris dan lain-lain
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Landskap dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 13
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Landskap- sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam Reka Bentuk
Objektif Landskap
iii. Menterjemahkan lukisan simbol dan pelan induk landskap dengan menggunakan
imaginasi dan idea secara kreatif

EMK Memiliki Elemen Pendidikan Kewangan.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


5.2 Eksplorasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Reka Bentuk Landskap 5.2.1 Membuat eksperimentasi dan Kolaboratif
Eksplorasi dan aplikasi penerokaan alatan, bahan dan proses Aras 2 : inkuiri terbimbing
pengetahuan dalam dalam penghasilan lukisan simbol Kembara pereka muda
penghasilan lukisan simbol pelan Reka Bentuk Landskap - Mengenal alat dan bahan
dan pelan landskap dalam i) Proses mereka bentuk landskap - Mengenal dan melukis simbol dalam
Reka Bentuk Landskap 5.2.2 Pendedahan alatan dan bahan Reka Bentuk Landskap
dalam penghasilan model 3D Reka - Meneroka teknik mewarna pelan
Bentuk Landskap landskap
5.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Reka Bentuk Landskap 5.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Kolaboratif
Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan alat, Aras 2 : inkuiri bersyarat
konsep melalui pelbagai bahan, konsep dan symbol dalam Cadangan Tajuk Reka Bentuk
sumber dan teknologi penghasilan: Landskap Halaman Rumah Saya
dalam penjanaan tugasan i) Lukisan pelan Reka Bentuk - Penghasilan Tulisan Seni Bina
Landskap menggunakan skala - Architecture Lettering
yang sesuai - Penghasilan Pelan Induk Landskap
menggunakan pembaris skala
(metrik)
- Teknik pengolahan warna
(rendering)
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Landskap dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 14
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Landskap- sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya
PAK 21 Gallary Walk - Mahir Berkomunikasi
EMK Memiliki Elemen Pendidikan Kewangan.

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


5.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Reka Bentuk Landskap 5.4.1 Mempamerkan hasil karya seni Aras 3 : inkuiri penemuan
Penghayatan terhadap 5.4.2 Menghayati dan menjelaskan - Menjana persembahan pameran
hasil karya Reka Bentuk hasil karya seni sendiri dan rakan hasil karya seni
Landskap dengan dengan menumpukan pada aspek - Membuat pemerhatian terhadap
menggunakan istilah dan Bahasa Seni Visual hasil karya seni yang dipamerkan
Bahasa Seni Visual 5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri- Mengemukakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan karya seni dalam
penghasilan karya seni
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Landskap dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 15
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Hiasan Dalaman
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )

Objektif Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :


i. Menjelaskan sejarah dan prinsip Reka Bentuk Hiasan Dalaman

PAK 21 Peta i-Think Bersifat ingin tahu


EMK Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,keselamatan);

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


6.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Reka Bentuk Hiasan 6.1.1 Memperihalkan sejarah Aras 1 :inkuiri terbuka
Dalaman perkembangan Reka Bentuk Hiasan Tayangan multimedia
Pemahaman terhadap Dalaman Aktiviti melalui:
Reka Bentuk Hiasan 6.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk - Sumbang Saran
Dalaman dalam bidang Hiasan Dalaman dari aspek: - Soal Jawab
Reka Bentuk i) Jenis Ruang Dalaman - Perbincangan
ii) Peranan dan Fungsi - Nota Anekdot
iii) Prinsip dan Elemen
iv) Konsep
v) Ergonomik
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Hiasan Dalaman dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 16
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Hiasan Dalaman- sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam Reka Bentuk
Objektif
Hiasan Dalaman
iii. Menterjemahkan lukisan simbol dan pelan lantai dengan menggunakan imaginasi
dan idea secara kreatif
PAK 21 Role Play
EMK Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,keselamatan);

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


6.2 Eksplorasi Seni dalam 6.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti:
Reka Bentuk Hiasan penerokaan alatan, bahan dan proses Aras 2 : inkuiri terbimbing
Dalaman dalam penghasilan lukisan pelan lantai Kembara pereka muda
Eksplorasi dan aplikasi sebuah rumah kediaman Mengenal alat dan bahan dan
pengetahuan dalam 6.2.2 Pendedahan alatan dan bahan melukis simbol dalam Reka Bentuk
penghasilan lukisan simbol dalam penghasilan model 3D Reka Hiasan Dalaman
dan pelan lantai dalam Bentuk Hiasan Dalaman Meneroka teknik mewarna pelan
Reka Bentuk Hiasan lantai
Dalaman Nota:
Jenis Ruang:
- Ruang tamu
- Ruang makan
- Bilik tidur
- Bilik air
6.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Reka Bentuk Hiasan 6.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Kolaboratif
Dalaman eksperimentasi dan penerokaan alat, Cadangan Tajuk Reka Bentuk Hiasan
Penzahiran idea dan simbol, konsep dan symbol dalam Dalaman
konsep melalui pelbagai penghasilan: Rumah Idaman Saya
sumber dan teknologi i) Lukisan pelan lantai Reka Bentuk Penghasilan Tulisan Seni Bina
dalam penjanaan tugasan Hiasan Dalaman menggunakan Architecture Lettering
skala yang sesuai Penghasilan Pelan lantai
menggunakan
pembaris skala scale ruler (metrik)
Teknik pengolahan warna
(rendering)
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Hiasan Dalaman dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 17
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan 2
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Hiasan Dalaman- sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya
PAK 21 Gallart Walk Berprinsip dan berdaya tahan
EMK Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,keselamatan);

DESIGNOMIC Mengaplikasikan designomic dalam proses pembentukan karya

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN


6.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Reka Bentuk Hiasan 6.4.1 Mempamerkan hasil karya seni Aras 3 : inkuiri penemuan
Dalaman 6.4.2 Menghayati dan menjelaskan Menjana persembahan pameran
Penghayatan terhadap hasil karya seni sendiri dan rakan hasil karya seni
hasil karya Reka Bentuk dengan menumpukan pada aspek Membuat pemerhatian terhadap
Hiasan Dalaman dengan Bahasa Seni Visual hasil karya seni yang dipamerkan
menggunakan istilah dan 6.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri Mengemukakan pengalaman
Bahasa Seni Visual sendiri dalam penghasilan karya seni
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Hiasan Dalaman dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 18
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Industri
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
i. Menjelaskan sejarah dan prinsip Reka Bentuk Industri

PAK 21 Peta i-Think - bermaklumat


Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains
EMK
serta teknologi.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
7.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Reka Bentuk Industri 7.1.1 Memperihalkan sejarah Aras 1 : inkuiri terbuka
Pemahaman terhadap perkembangan memberi penerangan melalui :
Reka Bentuk Industri Reka Bentuk Industri - Tayangan multimedia
dalam bidang Reka Bentuk 7.1.2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk
Industri dari aspek: Aras 2 : inkuiri terbimbing
i) Bidang Reka Bentuk Industri: Mengumpul maklumat melalui aktiviti :
a. Reka Bentuk Produk - Sumbang Saran
b. Reka Bentuk Perabut - Soal Jawab
c. Reka Bentuk Automotif - Perbincangan
ii) Peranan dan Fungsi - Nota Anekdot
iii) Prinsip dan Elemen
iv) Ergonomik
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Industri dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 19
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Industri - Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan dan bahan dalam Reka Bentuk
Objektif Industri
iii. Menterjemahkan perkembangan idea melalui lakaran dengan menggunakan
imaginasi dan
idea secara kreatif

PAK 21 Role Play kerja berpasukan

Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains
EMK
serta teknologi.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
7.2 Eksplorasi Seni dalam 7.2.1 Membuat eksperimentasi dan Cadangan Aktiviti:
Reka Bentuk Industri penerokaan alatan, bahan dan proses Aras 1: inkuiri terbuka
Eksplorasi dan aplikasi dalam penghasilan lakaran Reka -Mengenal alat dan bahan
pengetahuan dalam Bentuk Produk - Mengolah idea melalui lakaran
penghasilan lakaran dan 7.2.2 Membanding beza penentuan
lukisan perincian Reka Bentuk Produk berdasarkan: Aras 2:inkuiri berstruktur
dalam Reka Bentuk Industri i) Bentuk mengikut fungsi Kembara Visual Pereka Muda
ii) Fungsi mengikut bentuk (aktiviti outdoor)
7.2.3 Pendedahan alatan dan bahan
dalam penghasilan model 3D Reka - Meneroka teknik mewarna lakaran
Bentuk Industri perincian
7.3 Ekspresi Seni dalam 7.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Cadangan Aktiviti: Secara
Reka Bentuk Industri eksperimentasi dan penerokaan alat, Kolaboratif
Penzahiran idea dan konsep bahan dan proses dalam penghasilan Aras 2: inkuiri terbimbing
melalui pelbagai sumber dan Menghasilkan Reka Bentuk Produk
teknologi dalam penjanaan Bekas Serbaguna
tugasan - Penghasilan lakaran dan lukisan
perincian
- Teknik pengolahan warna
(rendering)
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Industri dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 20
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Reka Bentuk
Tajuk Reka Bentuk Industri - Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
produk

PAK 21 Gallary walk- bermaklumat dan berdaya saing

Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains
EMK
serta teknologi.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
7.4 Apresiasi Seni dalam 7.4.1 Mempamerkan hasil produk seni Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Reka Bentuk Industri 7.4.2 Menghayati dan menjelaskan Aras 3: inkuiri penemuan
Penghayatan terhadap hasil hasil 1. Pameran hasil karya (gallery
karya Reka Bentuk Industri produk seni sendiri dan rakan dengan walk), Art talk .
dengan menumpukan pada aspek Bahasa
menggunakan Seni Visual - Menjana persembahan pameran
7.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri hasil produk seni
- Membuat pemerhatian terhadap
hasil produk seni yang dipamerkan
- Mengemukakan pengalaman
Pelajar dapat menyatakan maksud Reka Bentuk dan mampu membuat aktiviti Reka Bentuk
Penutup
Industri dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 21
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Kraf
Tajuk Seni Sulaman
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
i. Menjelaskan prinsip asas, jenis, alatan, bahan dan teknik seni sulaman

PA 21 Peta i-Think Patriotik - Bermaklumat


Memiliki semangat patriotik dengan semangat cintakan negara dan berbangga
EMK
sebagai rakyat Malaysia.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
8.1 Persepsi Seni dalam 8.1.1 Menjelaskan prinsip asas Seni Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Seni Sulaman Sulaman Aras 1: inkuiri terbuka
Pemahaman terhadap 8.1.2 Menyatakan jenis, alatan dan Tayangan multimedia
prinsip Seni Sulaman dalam bahan Seni Sulaman Aktiviti melalui:
bidang Seni Kraf 8.1.3 Menerangkan teknik Seni - Sumbang Saran
Sulaman - Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot
Nota:
Jenis Seni Sulaman:
- Sulaman Tangan
- Sulaman Mesin
Contoh Jenis Alatan dan Bahan:
- Jarum Trapestry
- Kain Velvet
- Reben
Contoh Teknik:
- Bunga Sakura
- Bunga Carnation
Pelajar dapat menghargai dan menyayangi Seni Kraf dan mampu membuat aktiviti Seni
Penutup
Sulaman dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 22
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Kraf
Tajuk Seni Sulaman - Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, bahan dan teknik berdasarkan
Objektif kefahaman terhadap prinsip penghasilan seni sulaman
iii. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan alatan, bahan dan
teknik dalam penghasilan produk seni sulaman dengan menggunakan imaginasi dan
idea secara kreatif
PA K - 21 Think pair share - Kerja Sepasukan
Memiliki semangat patriotik dengan semangat cintakan negara dan berbangga sebagai
EMK
rakyat Malaysia.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
8.2 Eksplorasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Sulaman 8.2.1 Membuat eksperimentasi dan Kolaboratif
Eksplorasi dan aplikasi penerokaan alatan, bahan dan teknik Aras 1: Inkuiri Terbuka
teknik Seni Sulaman bagi berdasarkan kefahaman terhadap Mencerakinkan komponen prinsip
pengukuhan pemahaman prinsip penghasilan seni sulaman asas, jenis, alatan, bahan dan teknik
terhadap prinsip asas seni sulaman dengan menggunakan
sulaman peta pemikiran
Menjelaskan peta pemikiran yang
dihasilkan melalui sesi pembentangan
8.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Seni Sulaman 8.3.1 Menterjemahkan hasil daripada Kembara pereka muda
Penzahiran idea dan eksperimentasi dan penerokaan alat, Aras 2: Inkuiri Terbimbing
konsep melalui pelbagai bahan dan teknik dalam penghasilan Murid diminta memilih satu
sumber dan teknologi produk seni sulaman dengan daripada produk seni berikut:
dalam penjanaan tugasan menggunakan imaginasi dan idea - Uncang
secara kreatif - Napkin meja
- Hiasan dinding
Pelajar dapat menghargai dan menyayangi Seni Kraf dan mampu membuat aktiviti Seni
Penutup
Sulaman dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 23
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Kraf
Tajuk Seni Sulaman- Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
produk
PA K - 21 Gallary walk - Mahir Berkomunikasi - Berprinsip
Berkebolehan menggunakan imaginasi untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea
EMK atau mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan idea yang
ada.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
8.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu Galeri
Seni Sulaman 8.4.1 Mempamerkan hasil produk seni Aras 3: Inkuiri Pengesahan
Penghayatan terhadap 8.4.2 Menghayati dan menjelaskan Menjana persembahan pameran hasil
hasil produk Seni Sulaman hasil produk seni sendiri dan rakan produk seni
dengan menggunakan dengan menumpukan pada aspek Membuat pemerhatian terhadap hasil
Bahasa Seni Visual Bahasa Seni Visual produk seni yang dipamerkan
8.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri Mengemukakan pengalaman sendiri
dalam penghasilan produk seni dalam penghasilan produk seni
Pelajar dapat menghargai dan menyayangi Seni Kraf dan mampu membuat aktiviti Seni
Penutup
Sulaman dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 24
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Kraf
Tajuk Seni Seramik
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
i. Menjelaskan prinsip asas, jenis, alatan, bahan dan teknik seni seramik
PA K - 21 Peta i-think - Bersifat Ingin Tahu
EMK Kesedaran mencintai dan menyayangi seni tradisional.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
9.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Seramik 9.1.1 Menjelaskan prinsip asas Aras 1 : Inkuiri Terbuka
Pemahaman terhadap Seni Seramik Tayangan multimedia
prinsip Seni Seramik dalam 9.1.2 Menyatakan jenis Seni Aktiviti melalui:
bidang Seni Kraf Seramik - Sumbang Saran
i) Tradisional - Soal Jawab
ii) Kontemporari - Perbincangan
9.1.3 Menerangkan teknik Seni
- Nota Anekdot
Seramik:
i) Teknik Picit
ii) Teknik Lingkaran
iii) Teknik Acuan
iv) Teknik Kepingan
v) Teknik Lempar Alin
9.1.4 Menjelaskan fungsi Seni
Seramik
Pelajar dapat menghargai dan menyayangi Seni Kraf dan mampu membuat aktiviti Seni
Penutup
Seramik dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 25
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Kraf
Tajuk Seni Seramik- Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, bahan dan teknik berdasarkan
Objektif kefahaman terhadap prinsip penghasilan seni seramik
iii. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan alatan, bahan
dan teknik dalam penghasilan produk seni seramik dengan menggunakan imaginasi
dan idea secara kreatif
PA K - 21 Role Play - Berprinsip
Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat meningkatkan literasi sains serta
EMK
teknologi dalam kalangan murid.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan sehingga
DESIGNOMIC
menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
9.2 Eksplorasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Kolaboratif
Seni Seramik 9.2.1 Membuat eksperimentasi dan Aras 2: Inkuiri Terbimbing/ Berstruktur
Eksplorasi dan aplikasi penerokaan alatan, bahan dan Mencerakinkan komponen prinsip
teknik Seni Seramik bagi teknik berdasarkan kefahaman asas, jenis,alatan, bahan dan teknik
pengukuhan pemahaman terhadap konsep penghasilan seni seni tembikar dengan
terhadap prinsip asas seramik menggunakan peta pemikiran
seramik Menjelaskan peta pemikiran yang
dihasilkan melalui sesi pembentangan
9.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Seni Seramik 9.3.1 Menterjemahkan hasil Aras 2: Inkuiri Terbuka
Penzahiran idea dan daripada eksperimentasi dan Kembara pereka muda
konsep melalui pelbagai penerokaan alat,bahan dan teknik Murid memilih satu daripada
sumber dan teknologi dalam dalam penghasilan produk seni produk seni berikut:
penjanaan tugasan seramik dengan menggunakan - Pasu bunga meja
imaginasi dan idea secara kreatif - Aksesori wanita
- Mangkuk kecil (gula/ potpuri)
Pelajar dapat menghargai dan menyayangi Seni Kraf dan mampu membuat aktiviti Seni
Penutup
Seramik dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 26
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Seni Kraf
Tajuk Seni Seramik- Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan produk
PAK 21 Gallary walk - Berdaya Tahan dan berdaya tahan
EMK Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran manipulatif tertentu)
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
9.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu
Seni Seramik 9.4.1 Mempamerkan hasil produk Galeri
Penghayatan terhadap seni Aras 3: Inkuiri Pengesahan
hasil produk Seni Seramik 9.4.2 Menghayati dan menjelaskan Menjana persembahan pameran
dengan menggunakan hasil produk seni sendiri dan rakan hasil produk seni
Bahasa Seni Visual dengan menumpukan pada aspek Membuat pemerhatian terhadap
Bahasa Seni Visual hasil produk seni yang
9.4.3 Menjelaskan pengalaman dipamerkan
sendiri dalam penghasilan produk Mengemukakan pengalaman
seni sendiri dalam penghasilan produk
seni
Pelajar dapat menghargai dan menyayangi Seni Kraf dan mampu membuat aktiviti Seni
Penutup
Seramik dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 27
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Komunikasi Visual
Tajuk Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
i. Menjelaskan definisi, jenis serta ciri simbol dan logo

PAK 21 Peta i-think Bersifat ingin tahu dan bermaklumat

Memiliki Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid berdaya fikir lestari
EMK
yang bersikap responsive terhadap persekitaran dalam kehidupan harian.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
10.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Reka Grafik 10.1.1 Menjelaskan definisi Simbol Aras 1:
Pemahaman terhadap dan Logo Tayangan multimedia
Seni Reka Grafik dalam 10.1.2 Menyatakan jenis Simbol Maklumat jalinan diperolehi
bidang Komunikasi Visual dan Logo daripada:
i) Alam Semula Jadi - Sumbang Saran
ii) Objek Buatan Manusia - Soal Jawab
10.1.3 Menjelaskan ciri Simbol dan - Perbincangan
Logo - Nota Anekdot
Nota:
Contoh Alam Semula Jadi
- Kosmos
- Flora
- Fauna
Pelajar dapat memahami Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- dan mampu
Penutup
membuat aktiviti Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 28
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Komunikasi Visual
Tajuk Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan rekaan simbol dan logo dengan
Objektif pelbagai media dan teknik
iii. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan rekaan
simbol dan logo dalam penghasilan karya dengan menggunakan imaginasi dan
idea dengan kreatif
PAK 21 Role-play kerja berpasukan
Memiliki Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid berdaya fikir lestari
EMK
yang bersikap responsive terhadap persekitaran dalam kehidupan harian.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
10.2 Eksplorasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
dalam 10.2.1 Membuat eksperimentasi Kolaboratif
Seni Reka Grafik dan Penerokaan rekaan Simbol Aras 2: inkuiri terbimbing
Eksplorasi dan aplikasi dan Logo dengan pelbagai media Kembara pereka muda
rekaan Simbol dan Logo dan teknik Mengumpulkan jenis Simbol dan
bagi pengukuhan Logo
pemahaman terhadap Mengkategorikan rekaan Simbol
Seni Reka Grafik dan Logo
Mendokumentasikan rekaan
Simbol dan Logo dalam portfolio
10.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara Individu
Seni Reka Grafik 10.3.1 Menterjemahkan hasil Aras 2: inkuiri berstruktur
Menzahiran idea dan daripada eksperimentasi dan Menghasilkan rekaan Simbol
Konsep melalui pelbagai penerokaan rekaan Simbol dan dan Logo berdasarkan imej visual
sumber dan teknologi Logo untuk menghasilkan karya berunsurkan kosmos, flora dan
dalam penjanaan tugasan dengan menggunakan imaginasI fauna (edaran guru)
dan idea secara kreatif
Pelajar dapat memahami Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- dan mampu
Penutup
membuat aktiviti Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 29
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Komunikasi Visual
Tajuk Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya
PAK 21 Gallary walk Berpengetahuan dan bermaklumat
Memiliki Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid berdaya fikir lestari
EMK
yang bersikap responsive terhadap persekitaran dalam kehidupan harian.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
10.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu
Seni Reka Grafik 10.4.1 Mempamerkan hasil produk Galeri
Penghayatan terhadap seni Aras 3 : inkuiri peneman
hasil karya seni 10.4.2 Menghayati dan enjelaskan Menjana persembahan pameran
hasil karya seni sendiri dan rakan hasil karya seni
dengan menumpukan pada aspek Membuat pemerhatian terhadap
Bahasa Seni Visual hasil karya seni yang dipamerkan
10.4.3 Menjelaskan pengalaman Mengemukakan pengalaman
sendiri dalam penghasilan karya sendiri dalam penghasilan karya
seni seni
Pelajar dapat memahami Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- dan mampu
Penutup
membuat aktiviti Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)- dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 30
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Komunikasi Visual
Tajuk Seni Foto (Pinhole) - Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Objektif Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
i. Menjelaskan definisi, ciri dan fungsi Pinhole
PAK 21 Peta i-think Bersifat ingin tahu
EMK Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan sains dan teknologi.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
11.1 Persepsi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
Seni Foto 11.1.1 Menjelaskan definisi dan Aras 1 : inkuiri terbuka
Pemahaman terhadap fungsi Pinhole dalam fotografi Tayangan multimedia
Seni Foto dalam bidang 11.1.2 Menjelaskan ciri imej yang Maklumat jalinan diperolehi
Komunikasi Visual terhasil daripada Pinhole daripada:
11.1.3 Memperihalkan sejarah - Sumbang Saran
Pinhole dalam - Soal Jawab
fotografi - Perbincangan
- Nota Anekdot
Pelajar dapat memahami Seni Foto (Pinhole) dan mampu membuat aktiviti Seni Foto
Penutup
(Pinhole) dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 31
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Komunikasi Visual
Tajuk Seni Foto (Pinhole) - Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan Pinhole dengan pelbagai media
Objektif dan teknik
iii. Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan Pinhole
dalam penghasilan produk dengan menggunakan imaginasi dan idea dengan
kreatif
PAK 21 Role play - Kerja Sepasukan dan bermaklumat
EMK Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan sains dan teknologi.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
11.2 Eksplorasi Seni Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
dalam 11.2.1 Membuat eksperimentasi Kolaboratif
Seni Foto dan penerokaan alatan dan bahan Aras 2 : Inkuiri terbimbing
Eksplorasi dan aplikasi dalam penghasilan Pinhole Membuat lakaran Pinhole
penghasilan Pinhole bagi Melabelkan bahagian Pinhole
pengukuhan pemahaman Mencatatkan fungsi Pinhole
terhadap Seni Foto
11.3 Ekspresi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Secara
Seni Foto 11.3.1 Menterjemahkan hasil Kolaboratif
Penzahiran idea dan daripada Kembara pereka muda
konsep melalui pelbagai eksperimentasi dan penerokaan Aras 2 : Inkuiri terbimbing
sumber dan teknologi penghasilan Pinhole dengan Murid diminta untuk
dalam penjanaan tugasan berpandukan tatacara yang menghasilkan Pinhole
disediakan
melalui edaran oleh guru
Pelajar dapat memahami Seni Foto (Pinhole) dan mampu membuat aktiviti Seni Foto
Penutup
(Pinhole) dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.
RANCANGAN
PENGAJARAN MINGGU 32
HARIAN

Hari & Tarikh


Masa
Tingkatan
Subjek Pendidikan Seni Visual
Bidang Komunikasi Visual
Tajuk Seni Foto (Pinhole) - Sambungan
Masa 1 Jam ( 60 X 3 )
Di akhir pengajaran, pelajar dijangka dapat :
Objektif
iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan produk
PAK 21 Gallery walk - Patriotik
EMK Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan sains dan teknologi.
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri dan amalan keusahawanan
DESIGNOMIC
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
11.4 Apresiasi Seni dalam Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Tumpu
Seni Foto 11.4.1 Mempamerkan hasil produk Galeri
Penghayatan terhadap seni Aras 3 : Inkuiri penemuan
hasil produk seni 11.4.2 Menghayati dan Menjana persembahan pameran
menjelaskan hasil produk seni hasil produk seni
sendiri dan rakan dengan Membuat pemerhatian terhadap
menumpukan pada aspek Bahasa hasil produk seni yang
Seni Visual dipamerkan
11.4.3 Menjelaskan pengalaman Mengemukakan pengalaman
sendiri dalam penghasilan produk sendiri dalam penghasilan produk
seni seni
Pelajar dapat memahami Seni Foto (Pinhole) dan mampu membuat aktiviti Seni Foto
Penutup
(Pinhole) dengan baik.
Objektif hasil pembelajaran tercapai.
Refleksi
Dijangka 100% murid mampu mencapai TP 3 & 4.