Anda di halaman 1dari 44

Sistem Sahsiah Diri Murid (SSDM) VERSI 2.

1. Konsep
2. Manual Prosedur Kerja
3. Panduan Penggunaan
i. Panduan Penggunaan Guru-guru
ii. Panduan Penggunaan Guru Disiplin / GPK HEM
iii. Panduan Penggunaan Pengetua / Guru Besar
iv. Panduan Penggunaan Guru Bimbingan dan Kaunseling

1
KONSEP SSDM V2.0

1. PENGENALAN

Sistem SSDM v2.0 ini merupakan penambahbaikan system SSDM sedia ada.
Sistem ini mementingkan Amalan Baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-
nilai murni dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara pada
masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata (markah) dalam system ini,
status sahsiah seseorang murid boleh dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan
budi pekerti.

2. TUJUAN

Antara tujuan sistem ini adalah untuk

i. Menambahbaik sistem SSDM sedia ada


ii. Membantu pihak sekolah dalam proses penentuan
hukuman supaya selaras dengan Surat Pekeliling
Ikhtisas serta peraturan-peraturan sedia ada
iii. Membantu pihak sekolah dalam memantapkan
pengurusan disiplin selaras dengan perkembangan
dunia teknologi maklumat dan komunikasi
iv. Memastikan murid-murid yang melakukan kesalahan
disiplin dibantu sepenuhnya oleh Guru Bimbingan dan
Kaunseling
v. Menjalin rangkaian kerja yang jelas antara guru-guru,
Ketua Guru Disiplin / GPK HEM, Pengetua, Guru
Bimbingan dan Kaunseling, murid-murid dan penjaga
vi. Sebagai pangkalan data disiplin murid dengan
penyediaan pelbagai bentuk laporan
vii.

3. PROSES KERJA (asas)

3.1 Perekodan Kes Salah Laku

I. Guru melaporkan kes salah laku ke dalam sistem


II. Ketua Guru Disiplin / GPK HEM menjalankan siasatan, dan jika
sah, akan mencadangkan hukuman
III. Pengetua boleh sama ada menukar hukuman, dan mengesahkan
hukuman
IV. Ketua Guru Disiplin / GPK HEM mengambil tindakan terhadap
hukuman yang disahkan oleh Pengetua
V. Pembantu Pejabat menguruskan fail dan pengeposan surat
VI. Guru Bimbingan dan Kaunseling akan menjalankan sesi bimbingan
dan kaunseling terhadap murid-murid tersebut

2
3.2 Perekodan Amalan Baik

I. Guru melaporkan amalan baik murid ke dalam sistem


II. Sistem akan memproses mata (markah) dan mengeluarkan
pelaporan Status Sahsiah murid

4. LATAR BELAKANG SSDM V2.0

4.1 CIRI-CIRI

4.1.1 PANGKALAN DATA DISIPLIN

SSDM V2.0 akan menjadi pangkalan data tunggal pengurusan disiplin murid,
daripada peringkat sekolah hingga peringkat nasional. Data-data dalam sistem ini
akan dijadikan rujukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan

4.1.2 SISTEM PEMANTAUAN DAN PENGAWALAN

Data-data dalam sistem ini boleh dijadikan asas dalam memantau tahap disiplin dan
sahsiah murid, seterusnya semua pihak boleh berganding bahu dalam usaha
membantu murid-murid, terutama yang bermasalah disiplin, ke arah kecemerlangan
sahsiah diri dan akademik.

4.1.3 MENGUTAMAKAN AMALAN BAIK

Sistem ini mengutamakan Amalan Baik sebagai proses pembentukan sahsiah.


Murid-murid akan digalakkan melakukan Amalan Baik untuk mengingkatkan status
sahsiah diri. Dengan pemupukan Amalan Baik ini, diharap dapat mengawal
kecenderungan murid-murid melakukan kesalahan disiplin dari semasa ke semasa

4.1.4 PENGUKURAN SAHSIAH

Dalam mengklasifikasikan sahsiah murid-murid, sistem mata (markah)


diperkenalkan. Klasifikasi berasaskan sistem mata ini boleh digunakan dalam
membantu murid-murid, terutama yang hight risc, untuk meningkatkan status
sahsiah ke arah yang lebih baik. Mana kala murid-murid yang baik akan digalakkan
untuk mencapai status sahsiah Amat Baik dan terpuji. 5 Status Sahsiah

i. Terpuji
ii. Amat Baik
iii. Baik
iv. Perlukan Perhatian
v. Perlukan Perhatian Serius

4.1.5 KAWALAN SISTEM

Sistem ini akan mengawal tindakan / hukuman supaya selaras dengan Surat
Pekeliling Ikhtisas serta peraturan-peraturan bagi mengelakkan ketidakpuasan hati
masyarakat. Selain itu, sistem juga akan mengeluarkan surat-surat amaran dan
makluman tindakan dalam bentuk yang seragam dan standard, dan dicetak secara
automasi.

3
4.1.6 KES KHAS

Tambahan perkara dalam senarai salah laku telah dibuat, yang merujuk kepada Kes
Khas, iaitu kes-kes yang hanya untuk dilaporkan, dan bukan untuk diambil
tindakan / hukuman oleh pihak sekolah. Senarai kes khas ini dibuat dengan
mengambil kira Surat Pekeliling Ikhtisas serta keperluan data-data kementerian
untuk dilaporkan kepada Parlimen.

4.1.7 MESRA PENGGUNA

Sistem ini dibina dengan mengambil kira aspek mesra pengguna. Kemudahan-
kemudahan dan capaian sistem yang mesra pengguna ini diharap dapat
meyakinkan guru-guru untuk meggunakan sistem ini tahap yang maksimum, sekali
gus menghidangkan data-data nasional yang lebih tepat.

4.1.8 MUDAH DIAKSES

Sistem ini mudah diakses oleh semua pihak, terutama guru di sekolah, selain PPD,
JPN, KPM, murid-murid, dan penjaga.

4.1.9 MELIBATKAN SEMUA PIHAK YANG


BERKEPENTINGAN

Sistem ini membina rangkaian kerja yang jelas dalam kalangan semua pihak yang
berkepentingan dengan pendidikan, sama ada murid-murid, penjaga, guru-guru,
pegawai-pegawai PPD, JPN dan KPM

4.2 PERINGKAT AKSES

4.2.1 KPM

Pelaporan peringkat nasional


Pelaporan JPN
Pelaporan PPD
Pelaporan sekolah
Pelaporan individu murid

4.2.2 JPN

Pelaporan JPN
Pelaporan PPD
Pelaporan sekolah
Pelaporan individu murid

4.2.3 PPD

Pelaporan PPD
Pelaporan sekolah
4
Pelaporan individu murid

4.2.4 SEKOLAH

GURU-DURU

Melaporkan kes salah laku


Melaporkan amalan baik

KETUA GURU DISIPLIN / GPK HEM

Siasatan dan cadang hukuman


Pelaporan sekolah
Pelaporan individu murid

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Melaksanakan proses bimbingan dan kaunseling


Pelaporan sesi kaunseling
Pelaporan sekolah
Pelaporan individu murid

PENGETUA

Pengesahan hukuman
Pelaporan sekolah
Pelaporan individu murid

5
Carta Alir Am Pengurusan Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM V2.0)

Guru Lapor

Kes Salah Laku Amalan Baik

Ragu/Tiada Bukti Siasat Kes

Ada Kes
Kes Tiada Asas

Pertuduhan / Bela Diri

TerDELETE
dari Sistem
Cadang Hukuman

Sah hukuman

Laksana Hukuman

Pos/Fail Surat

Kaunseling

Prestasi Sahsiah

6
CARTA ALIR PENGURUSAN
SISTEM SAHSIAH DIRI MURID (SSDM v2.0)

1. PENGURUSAN SISTEM SALAH LAKU DISIPLIIN MURID (SSDM v2.0)

1.1 KES-KES HUKUMAN AMARAN LISAN

PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam system

2. Siasat kes
3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid
GDS
membela diri
4. Mencadangkan hukuman AMARAN LISAN

PENGETUA / GB 5. Mengesahkan cadangan hukuman

6. Melaksanakan hukuman
GDS 7. Memanggil murid berkenaan dan memaklumkan
tentang kesalahan dan hukuman yang dikenakan

GKK 8. Melaksanakan sesi kaunseling

7
CARTA ALIR KES-KES HUKUMAN AMARAN LISAN

Mula

Terima laporan kes

Siasat / Pertuduhan / Peluang bela diri

Cadang hukuman

Sahkan hukuman

Laksana hukuman

Jalankan sesi kaunseling

Tamat

8
1.2 KES-KES TIADA ASAS

PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam sistem

2. Menyiasat kes
GDS 3. Kes tidak dapat dibuktikan / diragui
4. Kes Tiada Asas

CARTA ALIR KES-KES TIADA ASAS

Mula

Terima laporan kes

Siasat kes, diragui / tidak dapat dibuktikan

Kes TIADA ASAS

TerDELETE dalam sistem

Tamat

9
1.3 KES-KES HUKUMAN AMARAN BERTULIS

PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam system

2. Siasat kes
3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid
GDS
membela diri
4. Mencadangkan hukuman AMARAN BERTULIS

PENGETUA / GB 5. Mengesahkan cadangan hukuman

6. Mencetak surat hukuman


GDS 7. Memanggil murid dan menjelaskan kesalahan dan
hukuman

PENGETUA / GB 8. Tandatangan surat amaran

GDS 9. Menyerahkan surat amaran kepada PO

10. Membuat salinan surat


a. Fail disiplin
b. Guru Kelas
PO
c. Guru Kaunseling
11. Failkan surat
12. Pos surat asal

GURU
13. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling
KAUNSELING

10
CARTA ALIR KES HUKUMAN AMARAN BERTULIS

Mula

Terima laporan kes

Siasat / Pertuduhan / Peluang bela diri

Cadang hukuman AMARAN BERTULIS

Sahkan hukuman

Laksana hukuman

Fail / Pos surat amaran

Jalankan sesi kaunseling

Tamat

11
1.4 KES-KES HUKUMAN GANTUNG SEKOLAH

A. PERTUDUHAN GANTUNG

PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah ke dalam system

2. Siasat kes
3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid
GDS membela diri
4. Mencadangkan hukuman GANTUNG SEKOLAH
(Pertuduhan)

PENGETUA / GB 5. Mengesahkan cadangan hukuman

6. Mencetak Surat Pertuduhan GANTUNG SEKOLAH


7. Memanggil murid dan menjelaskan kesalahan dan
GDS
hukuman serta menjelaskan bahawa rayuan boleh
dibuat terhadap Pengetua / GB

8. Tandatangan surat amaran Pertuduhan GANTUNG


PENGETUA / GB
SEKOLAH

GDS 9. Menyerahkan surat amaran kepada PO

10. Membuat salinan surat


i. Fail disiplin
ii. Guru Kelas
PO
iii. Guru Kaunseling
11. Failkan surat
12. Pos surat asal

GURU
13. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling
KAUNSELING

12
B. RAYUAN DITERIMA

PEGAWAI PROSES KERJA

1. Menerima rayuan murid untuk tidak Digantung


PENGETUA / GB Persekolahan
2. Mencadang dan mengesahkan hukuman lain

3. Melaksanakan tindakan
i. Jika hukuman Amaran Bertulis, ikuti proses
kerja 1.3 KES-KES HUKUMAN AMARAN
BERTULIS (langkah 5 hingga 10)
ii. Jika hukuman rotan, ikuti proses kerja 1.8 KES-
GDS
KES HUKUMAN ROTAN
iii. Jika hukuman denda, ikuti proses kerja 1.6
KES-KES HUKUMAN DENDA
iv. Jika hukuman Kelas Tahanan, ikuti proses kerja
1.7 KES-KES HUKUMAN KELAS TAHANAN

C. RAYUAN DITOLAK

13
PEGAWAI PROSES KERJA

1. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin


GDS 2. Mencetak surat hukuman GANTUNG SEKOLAH
(selepas 14 hari dari tarikh Surat Pertuduhan)

PENGETUA / GB 3. Tandatangan surat hukuman GANTUNG SEKOLAH

4. Memanggil murid dan menerangkan tentang hukuman


GDS GANTUNG SEKOLAH
5. Menyerahkan surat GANTUNG SEKOLAH kepada PO

6. Membuat salinan surat


i. Fail Disiplin
ii. Guru Kelas
iii. Guru Kaunseling
PO iv. JPN
7. Failkan surat
8. Poskan surat secara pos berdaftar
9. Hubungi penjaga denganb segera untuk maklumkan
hukuman

CARTA ALIR KES-KES HUKUMAN GANTUNG SEKOLAH

14
Mula

Terima laporan kes

Siasat / Pertuduhan / Peluang bela diri

Cadang hukuman GANTUNG SEKOLAH

Sahkan hukuman

Laksana hukuman

Fail / Pos surat amaran / Hubungi penjaga

Jalankan sesi kaunseling

Tamat

1.5 KES-KES HUKUMAN BUANG SEKOLAH

15
A. PERTUDUHAN BUANG SEKOLAH

PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah ke dalam system

2. Siasat kes
3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid
GDS membela diri
4. Mencadangkan hukuman BUANG SEKOLAH
(Pertuduhan)

PENGETUA / GB 5. Mengesahkan cadangan hukuman

6. Mencetak Surat Pertuduhan BUANG SEKOLAH


7. Memanggil murid dan menjelaskan kesalahan dan
GDS
hukuman serta menjelaskan bahawa rayuan boleh
dibuat terhadap Pengetua / GB

PENGETUA / GB 8. Tandatangan surat Pertuduhan BUANG SEKOLAH

GDS 9. Menyerahkan surat amaran kepada PO

10. Membuat salinan surat


a. Fail disiplin
b. Guru Kelas
PO
c. Guru Kaunseling
11. Failkan surat
12. Pos surat asal

GURU
13. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling
KAUNSELING

B. RAYUAN DITERIMA

16
PEGAWAI PROSES KERJA

1. Menerima rayuan murid untuk tidak Dibuang Sekolah


PENGETUA / GB
2. Mencadang dan mengesahkan hukuman lain

3. Melaksanakan tindakan
v. Jika hukuman Amaran Bertulis, ikuti proses
kerja 1.3 KES-KES HUKUMAN AMARAN
BERTULIS (langkah 5 hingga 10)
vi. Jika hukuman rotan, ikuti proses kerja 1.8 KES-
GDS KES HUKUMAN ROTAN
vii. Jika hukuman denda, ikuti proses kerja 1.6
KES-KES HUKUMAN DENDA
viii. Jika hukuman Kelas Tahanan, ikuti
proses kerja 1.7 KES-KES HUKUMAN KELAS
TAHANAN

C. RAYUAN DITOLAK

17
PEGAWAI PROSES KERJA

1. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin


GDS 2. Mencetak surat hukuman BUANG SEKOLAH (selepas
14 hari dari tarikh Surat Pertuduhan)

3. Tandatangan surat hukuman hukuman BUANG


PENGETUA / GB
SEKOLAH

4. Memanggil murid dan menerangkan tentang hukuman


GDS BUANG SEKOLAH
5. Menyerahkan surat kepada PO

6. Membuat salinan surat


v. Fail Disiplin
vi. Guru Kelas
vii. Guru Kaunseling
PO viii. JPN
7. Failkan surat
8. poskan surat secara pos berdaftar
9. Hubungi penjaga dengan kadar segera untuk
maklumkan tentang hukuman BUANG SEKOLAH

CARTA ALIR KES-KES HUKUMAN BUANG SEKOLAH

18
Mula

Terima laporan kes

Siasat / Pertuduhan / Peluang bela diri

Cadang hukuman BUANG SEKOLAH

Sahkan hukuman

Laksana hukuman

Fail / Pos surat amaran / hubungi penjaga

Jalankan sesi kaunseling

Tamat

1.6 KES-KES HUKUMAN ROTAN

19
PEGAWAI PROSES KERJA

GURU-GURU 1. Melapor kes salah laku ke dalam sistem


2. Siasat kes
3. Membuat pertuduhan dan membenarkan murid membela
GDS diri
4. Mencadangkjan hukuman ROTAN

PENGETUA / GB 5. Mengesahkan cadangan hukuman

GDS 6. Mencetak surat hukuman

PENGETUA / GB 7. Menandatangi surat hukuman ROTAN


8. Memanggil murid, menjelaskan kesalahan
GDS
9. Melaksanakan hukuman ROTAN
10. Membuat salinan surat
a. Fail disiplin
b. Guru Kelas
PO
c. Guru Kaunseling
11. Failkan surat
12. Pos surat asal
GURU
13. Melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling
KAUNSELING

CARTA ALIR KES HUKUMAN ROTAN

Mula 20
Tamat
Terima laporan kes

Siasat / Pertuduhan / Peluang bela diri

Cadang hukuman ROTAN

Sahkan hukuman

Laksana hukuman

Fail / Pos surat amaran

Jalankan sesi kaunseling

1.7 MELAPOR AMALAN BAIK

21
PEGAWAI PROSES KERJA

Guru-Guru 1. Melapor Amalan Baik ke dalam sistem

SSDM VERSI 2.0

22
PANDUAN PENGGUNAAN

1. GURU-GURU

Peranan Guru-guru adalah untuk melapor kes dan amalan baik murid ke dalam
sistem
Langkah-langkah (Ringkasan)

i. Log in sistem
ii. [Carian Murid] Taip sama ada No KP Murid, atau Nama murid, dan klik
[Cari Rekod Murid]
iii. Klik [PAPAR] pada maklumat murid yang berkenaan
iv. Pilih / Klik urusan
a. [Tambah Kes] untuk menambah maklumat kes
b. [Tambah Amalan Baik] untuk menambah rekod amalan baik
v. Log Keluar untuk keluar sistem

Panduan

Log In sistem

1. Taip URL https://ssdm.moe.gov.my

Paparan berikut akan muncul

ID Pengguna: KOD SEKOLAH


2. Taip ruang LOG
Katalaluan: DISP+KODSEKOLAH
MASUK
Dan klik [Masuk]

Fungsi menu [Masuk] untuk log masuk ke sistem

23
[Lupa kata laluan?] untuk memohon kata laluan, jika terlupa

CATATAN: Katalaluan juga boleh doperolehi daripada GDS


dan Pengetua/Guru Besar sekolah masing-masing

3. Klik [Masuk]
Paparan berikut
akan muncul

[Borang] adalah untuk membuat carian maklumat murid


Fungsi Menu
[Log Keluar] adalah untuk keluar daripada sistem

1. Taipkan No KP murid, atau


4. Carian Maklumat
2. Taipkan nama murid
Murid
Dan klik [Carian Rekod Murid]
Paparan berikut akan
muncul

5. Klik [PAPAR] pada nama murid yang dikehendaki

Paparan berikut akan muncul

24
[Kembali] adalah untuk kembali ke paparan sebelumnya
Fung adalah untuk menambah rekod kesalahan ke
[Tambah Kes]
si dalam sistem
menu
Adalah untuk menambah rekod Amalan Baik
[Tambah Amalan Baik]
murid ini
6. Merekod kesalahan murid 1. Klik menu [Tambah Kes]

2. Pilih Kategori Kes


3. Pilih Perincian Kes
4. Pilih Masa
5. Pilih Tempat Kejadian
6. Pilih Punca Salah Laku
7. Taip Keterangan Kes : Masukkan butiran kes
yang lengkap seperti bahan bukti dan saksi
8. Pilih Nama Guru Pelapor Kes
9. Klik [Simpan] untuk menyimpan rekod
Fung [Simpan] Untuk menyimpan rekod kes
si
menu
[Kembali] Untuk kembali ke paparan sebelum
7. Merekod Amalan Baik

1. Klik [Tambah Amalan Baik]


Borang merekod Amalan Baik akan muncul

25
2. Pilih Amalan Baik
3. Pilih Tarikh
4. Pilih Masa
5. Pilih Tempat
6. Taipkan keterangan Amalan Baik yang
mengandungi maklumat ringkas berkaitan
7. Pilih Guru Pelapor
8. Klik [Simpan] untuk menyimpan rekod
Fung [Simpan] Untuk menyimpan rekod
si [Kembali]
menu Untuk kembali ke paparan sebelum

Guru-guru yang berperanan sebagai Guru Kelas perlu merekodkan ketidakhadiran


(ponteng sekolah) ke dalam sistem dan mencetak surat-surat Amaran Ponteng
Sekolah daripada sistem

8. Merekod kes Ponteng Sekolah

1.. Klik menu [Tambah Kes]

Paparan borang laporan kes

26
2. Pada Kategori Kes: pilih Ponteng
3. Pada Perincian Kes: pilih Ponteng Sekolah
4. Pada Jenis Status Ponteng: Pilih sama ada BERTURUT atau
TIDAK BERTURUT
5. Penuhkan maklumat seterusnya. Pastikan semua maklumat
diisi dengan betul
6. Masa Kes: Pilih waktu; contohnya 8.00 AM
7. Tempat Kejadian: Pilih Luar Sekolah
8. Punca Salah Laku: Pilih punca salah laku
9. Keterangan Kes: Taipkan keterangan kes, contohnya:

Bahawa kamu sengaja tidak hadir ke sekolah tanpa


alasan munasah

10. Klik [Simpan]

27
9. Mencetak Surat Amaran Ponteng Sekolah

Klik menu Cetakan Surat

Paparan berikut akan muncul

Klik pautan pada paparan MAKLUMAT TERKINI

28
Pilih format surat untuk dicetak
Klik Log Keluar untuk keluar sistem

2. KETUA GURU DISIPLIN (GDS) / GPK HEM

29
GDS berperanan menyiasat kes, membuat pertuduhan, memberi peluang murid
membela diri, mencadangkan hukuman, Mengadakan mesyuarat Lembaga
Disiplin, dan melaksanakan hukuman
Langkah-langkah (Ringkasan)

i. Log in sistem
ii. Mencadangkan hukuman melalui pautan Senarai Murid Untuk
Proses Tindakan
iii. Mencetak / mengambil tindakan terhadap surat-surat / tindakan
yang telah disahkan oleh Pengetua / Guru Besar melalui link
Penjanaan Surat Pertuduhan Tindakan Gantung Sekolah / Buang
Sekolah / Surat Amaran
iv. Mencetak surat Hukuman Gantung Sekolah / Buang Sekolah
melalui link Cetak Surat Gantung / Buang Sekolah
v. Mengisi maklumat pada link Kemaskini Maklumat Selepas Selesai
Hukuman

Panduan

Log In sistem

1. Taip URL https://ssdm.moe.gov.my

Paparan berikut akan muncul

30
Log In Guru Disiplin

ID Pengguna: No KP Ketua Guru Disiplin


(GDS)
Katalaluan: GDS
Dan klik [Masuk]
2. Taip ruang LOG MASUK
Log In GPK HEM

ID Pengguna: No KP
Katalaluan: PK2
Dan klik [Masuk]

Fungsi menu [Masuk] untuk log masuk ke sistem

[Lupa kata laluan?] untuk memohon kata


laluan, jika terlupa

CATATAN: Katalaluan juga boleh doperolehi


daripada GDS dan Pengetua/Guru Besar
sekolah masing-masing

Paparan berikut akan muncul

adalah untuk melihat


pelaporan ringkas, dan
Fungsi Menu [Maklumat Terkini]
tindakan-tindakan yang
perlu diambil oleh GDS

31
[Tukar Kata Laluan]Adalah untuk menukar
kata laluan GDS
[Maklumat Sekolah] Adalah untuk melihat
maklumat sekolah
[Borang] Adalah untuk membuat
carian murid
[Laporan] Adalah untuk melihat
laporan-laporan
[Muat Turun] Adalah untuk memuat
turun maklumat-maklumat
[Laporan Adalah untuk melapor jika
Pengesahan] tiada sebarang laporan
kes pada tempoh tertentu
[Laporan Prestasi Adalah untuk melihat
Sahsiah] ranking sahsiah murid
berdasarkan prestasi
sahsiah
[Log Keluar] Adalah untuk keluar
daripada sistem

Paparan Maklumat Terkini


Untuk melihat penglibatan guru dalam
[Bil Guru yang Melapor Kes]
pelaporan kes
Untuk melihat kes dan mencadangkan
[Senarai Murid untuk Proses
hukuman yang sesuai kepada
Tindakan]
Pengetua / Guru Besar
[Penjanaan Surat Pertuduhan Bagi Untuk mencetak surat / mengambil
Tindakan Gantung Sekolah/Buang tindakan terhadap hukuman yang telah
Sekolah/Amaran] disahkan oleh Pengetua / Guru Besar
Untuk mengemaskini cadangan
[Pengemaskinian Hukuman Bagi
hukuman Gantung Sekolah / Buang
Tindakan Gantung dan Buang
Sekolah, jika rayuan diterima oleh
Sekolah]
Pengetua / Guru Besar
Untuk mencetak surat hukuman
[Cetakan Surat Gantung / Buang Gantung Sekolah / Buang Sekolah
Sekolah] (Selepas 14 hari daripada tarikh Surat
Pertuduhan)
[Kemaskini Hukuman Selepas Untuk mengemaskini rekod kes setelah
Selesai Hukuman] hukuman diambil terhadap murid

32
Untuk melihat aktiviti Guru Bimbingan
[Senarai Rujukan Kaunseling]
dan Kaunseling
3. Senarai Murid untuk Proses Tindakan

1. Klik [Senarai Murid untuk Proses Tindakan]

3. Klik Nama Murid untuk utnuk melihat rekod kes


4. Pada ruang Tindakan, pilih hukuman yang sesuai
5. Klik [Simpan] untuk menyimpan cadangan hukuman, dan menunggu
pengesahan Pengetua / Guru Besar
6. [Kembali] adalah untuk kembali ke paparan sebelum
4. Penjanaan Surat Pertuduhan Bagi Tindakan Gantung Sekolah/Buang
Sekolah/Amaran

33
Page ini adalah untuk mencetak surat-surat hukuman yang telah disahkan oleh
Pengetua / Guru Besar.
Juga untuk mencetak surat-surat yang pernah dikeluarkan sebelum ini
Sila pilih jenis janaan surat sama ada dalam bentuk format MS Word, atau Format
PDF

5. Pengemaskinian Hukuman Bagi Tindakan Gantung dan Buang Sekolah

Adalah untuk mengemaskini hukuman Gantung sekolah dan Buang sekolah,


jika rayuan diterima oleh Pengetua / Guru Besar

6. Kemaskini Hukuman Selepas Selesai Hukuman

Adalah untuk mengemaskini maklumat kes setelah semua tindakan diambil

1. Klik [PAPAR] pada murid berkenaan

34
2. Pilih [SIARAN MEDIA]
3. Pilih [PEMAKLUMAN PENJAGA]
4. PIlih [TINDAKBALAS PENJAGA]
5. Klik [Kemaskini] untuk simpan dalam system
6. Klik [Kembali] untuk ke paparan sebelum

7. Edit Kes

Untuk edit kes

1. Klik [Borang] -> [Carian Murid]

2. Taip No KP Murid pada ruang No KP/Surat Beranak, atau taipkan nama


murid pada ruangan NAMA MURID
3. Klik [Cari Rekod Murid]

Paparan berikut akan muncul

35
4. Klik [PAPAR]

Paparan berikut akan muncul

5. Klik [Papar Kes]

Paparan berikut akan muncul

6. Klik kes yang berkenaan

Paparan berikut akan muncul

7. Klik [Kemaskini]

Paparan berikut akan muncul

36
8. Tukar / edit maklumat kes yang hendak diedit
9. Klik [Kemaskini] untuk menyimpan perubahan rekod ke dalam sistem

Klik Log Keluar untuk keluar sistem

37
4. PENGETUA / GURU BESAR

Berperanan untuk mengesahkan cadangan hukuman oleh Ketua Guru Disiplin


(GDS) dan memantau penggunaan sistem
Langkah-langkah (Ringkasan)

vi. Log in sistem


vii. Mengesahkan / menukar hukuman yang dicadangkan oleh Guru Disiplin
(GDS)

Panduan

Log In sistem

1. Taip URL https://ssdm.moe.gov.my

Paparan berikut akan muncul

ID Pengguna: No K/P Pengetua / Guru Besar


2. Taip ruang LOG MASUK Katalaluan: PGB
Dan klik [Masuk]

Fungsi menu [Masuk] untuk log masuk ke sistem


[Lupa kata laluan?] untuk memohon kata laluan, jika
terlupa

CATATAN: Katalaluan juga boleh doperolehi daripada


GDS dan Pengetua/Guru Besar sekolah masing-
masing

38
3. Klik [Masuk]
Paparan berikut akan muncul

Pengesahan hukuman yang dicadangkan oleh GDS

1. Klik [3.Senarai Murid yang Perlu Pengesahan Tindakan]

Paparan berikut akan muncul

39
Pengenalan kepada menu
Memaparkan pelbagai senarai berkaitan
[Maklumat Terkini]
pengurusan disiplin

[Tukar Katalaluan] Untuk menukar katalaluan


[Maklumat Untuk melihat maklumat sekolah
Sekolah]
[Log Keluar] Untuk keliar daripada sistem

4. Klik [Log Keluar] untuk keluar daripada sistem

Pengenalan pautan
Untuk melihat senarai guru terlibat dalam
[Bil. Guru yang Melapor Kes]
melapor kes
[Senarai Murid Untuk Proses Untuk melihat senarai murid yang belum
Tindakan] diambil tindakan oleh GDS
Untuk melihat senarai cadangan
[Senarai Murid yang Perlu
hukuman oleh GDS, yang perlu disahkan
Pengesahan Hukuman]
oleh Pengetua / Guru Besar

[Penjanaan Surat Pertuduhan Untuk melihat surat-surat yang telah


] dikeluarkan - GDS

Untuk menukar Pertuduhan Gantung


[Pengemaskinian Hukuman
Sekolah / Buang Sekolah jika rayuan
bagi tindakan Gantung]
diterima - GDS

40
[Cetakan Surat Gantung / Untuk melaksanakan proses hukuman
Buang Sekolah .] gantung dan buang sekolah - GDS
Untuk melihat proses bimbingan dan
[Senarai rujukan Kaunseling]
kaunseling - GKK

41
4. Guru Bimbingan dan Kaunseling (GKK)

Peranan GKK adalah untuk melaksanakan sesi bimbingan dan kaunseling terhadap
murid-murid yang melakukan kesalahan

Langkah-langkah (Ringkasan)

viii. Log in sistem


ix. Lihat senarai murid untuk bimbingan
x. Laksanakan sesi bimbingan
xi. Lapor sesi yang telah dilaksanakan

Panduan

Log In sistem

1. Taip URL https://ssdm.moe.gov.my

Paparan berikut akan muncul

ID Pengguna: No KP Guru Bimbingan dan


Kaunseling
2. Taip ruang LOG MASUK
Katalaluan: GKK
Dan klik [Masuk]

Fungsi menu [Masuk] untuk log masuk ke sistem

42
[Lupa kata laluan?] untuk memohon kata laluan, jika
terlupa

CATATAN: Katalaluan juga boleh doperolehi daripada


GDS dan Pengetua/Guru Besar sekolah masing-
masing
3. Klik [Masuk]

Paparan berikut akan muncul

[Senarai Murid untuk Proses Kaunseling]

Adalah untuk
1. Melihat senarai murid yang perlu menjalani proses kaunseling
2. Melaporkan sesi yang telah dilaksanakan
Klik pautan [Senarai Murid untuk Proses Kaunseling]
Paparan berikut akan muncul

43
Adalah untuk mencetak senarai murid
[Cetak dalam PDF]
yang perlu menjalasi proses kaunseling
[Kembali] Adalah untuk ke paparan sebelum
Untuk melapor sesi yang telah dilaksanakan, klik pautan nama murid tersebut

TARIKH PELAKSANAAN KAUNSELING Sila pilih tarikh sesi dijalankan


JENIS KAUNSELING Sila pilih jenis bimbingan dan kaunseling
Fungsi menu
[Kembali] Adalah untuk kembali ke paparan
sebelum
[Kemaskini] Adalah untuk mengemaskini / edit sesi
yang telah dijalankan
[Cetak PDF] Adalah untuk mencetak maklumat ini
[Maklumat Terkini] Memaparkan maklumat untuk sesi
bimbingan dan kaunseling
[Tukar Katalaluan] Adalah untuk menukar katalaluan
[Maklumat Adalah untuk melihat maklumat sekolah
Sekolah]
[Log Keluar] Adalah untuk keluar daripada sistem

44

Anda mungkin juga menyukai