Anda di halaman 1dari 17

BENGKEL PERGERAKAN BERIRAMA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Peneraju Pendidikan Negara
Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

KANDUNGAN

Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Standard Prestasi

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK 1.0 PSIKOMOTOR ASPEK 2.0 KOGNITIF ASPEK 5.0 AFEKTIF

1.2.1 Mereka cipta dan 2.2.1 Memilih dan menetukan pergerakan 5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa
mempersembahkan rangkaian lokomotor, bukan lokomotor dan melakukan aktiviti.
pergerakan kreatif mengikut muzik konsep pergerakan yang sesuai
yang didengar. digunakan dalam rangkaian
pergerakan kreatif.
1.2.2 Melakukan langkah dalam tarian 2.1.2 Mengenal pasti pergerakan 5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa
inang mengikut muzik yang lokomotor, bukan lokomotor dan melakukan aktiviti fizikal.
didengar. konsep pergerakan yang digunakan
dalam langkah tarian inang.
1.2.3 Mereka cipta dan pergerakan tarian 2.1.3 Membuat justifikasi pemilihan 5.2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti secara
menggunakan langkah inang dan pergerakan lokomotor, pergerakan aktif.
mempersembahkan mengikut bukan lokomotor dan konsep 5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat
muzik yang didengar. pergerakan yang digunakan dalam dan kelebihan rakan.
mereka cipta pergerakan tarian.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

PENTAKSIRAN
STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN
TAFSIRAN

1 Boleh meniru langkah tarian inang yang ditunjukkan mengikut muzik yang didengar.

2 Boleh menyenaraikan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan untuk mereka cipta rangkaian pergerakan
kreatif.
Boleh menyatakan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan semasa melakukan langkah
tarian inang.
3 Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan kreatif.
Boleh mengingat dan mengaplikasikan konsep pergerakan semasa melakukan langkah tarian inang dan konsep pergerakan
mengikut muzik yang didengar.
4 Boleh melakukan tarian inang dan pergerakan kreatif dengan lakuan yang betul dan seragam mengikut muzik yang didengar.

5 Boleh merancang pergerakan tarian dengan mengimprovisasi langkah tarian inang dan pergerakan kreatif mengikut muzik yang
didengar dan mempersembahkannya.
Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama.
6 Boleh menilai prestasi persembahan kumpulan sendiri dan kumpulan lain serta mencadangkan penambahbaikan persembahan
tersebut.
Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Boleh mempraktikkan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

PEDAGOGI

PENDEKATAN PEMBELAJARAN
BERASASKAN
INKUIRI

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

INKUIRI
Suatu pendekatan yang membina pengetahuan dan
kefahaman sendiri melalui penyiasatan dan
penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada
(DSKP PJPK, 2017).

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

KONSEP PdP INKUIRI Pelibatan


(Engagement)

Penerokaan
Penilaian (Exploration)
(Evaluation) MODEL
PEMBELAJARAN
5E

Penerangan
Pengembangan (Elaboration) (Explanation)

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

JENIS INKUIRI Murid melakukan Murid melakukan


penyelidikan penyelidikan
berdasarkan persoalan berdasarkan
dan langkah yang persoalan dan langkah
ditentukan oleh guru yang ditentukan oleh
murid

1 2 Murid melakukan 3 4
Murid mengesahkan penyelidikan
prinsip/konsep berdasarkan persoalan
tertentu berdasarkan yang disediakan oleh
keputusan guru dan langkah-
penyelidikan langkah ditentukan oleh
terdahulu murid
Peneraju Pendidikan Negara
Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

Contoh PdP Inkuiri


KEMAHIRAN PERGERAKAN BERIRAMA

AKTIVITI 2 MUKA SURAT 17

Nota: Aktiviti dilakukan berdasarkan pilihan cadangan aktiviti dalam Panduan Pengajaran
Pendidikan Jasmani.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

Fasa 1 Memahami (Pelibatan & Penerokaan)


(Masa 10 minit)

Tugasan: Mereka cipta tarian inang dan mempersembahkan


1. Meneroka pelbagai langkah-langkah asas Tarian Inang.
Soalan guru:
a. Apakah pergerakan lokomotor dan pergerakan bukan lokomotor yang digunakan
dalam Tarian Inang?
2. Meneroka dan meniru langkah-langkah dalam tarian inang tanpa muzik dan mengikut
muzik.
Soalan guru:
a. Apakah langkah-langkah dalam Tarian Inang?
b. Apakah perbezaan langkah-langkah dalam Tarian Inang?
3. Murid juga bertanya pada diri sendiri atau guru dengan soalan.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

Fasa 2 Merancang (Pengembangan & Penerangan)


(Masa: 15 minit)

1. Murid berbincang dan merancang berdasarkan tugasan yang diberi. Soalan-soalan:


a. Bagaimanakah tarian inang dapat meningkatkan kemahiran sosial seseorang?
b. Mengapakah apresiasi estetika sangat penting dalam persembahan?
2. Analisis dan kenal pasti asas tarian yang sesuai dan boleh dilakukan dalam kumpulan.
Soalan-soalan:
a. Apakah konsep pergerakan yang paling penting dalam mereka cipta pergerakan
Tarian Inang? Mengapa?
3. Murid mencuba dan meneroka asas tarian inang yang telah dirancang secara
berkumpulan.
4. Berdasarkan hasil perbincangan, murid bekerjasama dalam kumpulan untuk
menganalisis dan mengenal pasti kemahiran yang sesuai bagi menyelesaikan tugasan.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

Fasa 3 Melakukan (Pengembangan & Penilaian)


(Masa: 30 minit)

1. Murid dalam kumpulan melakukan persembahan.

2. Setiap kumpulan mempersembahkan aktiviti yang telah dirancang secara


berkumpulan dalam masa yang ditetapkan.

3. Setiap kumpulan akan membuat penilaian terhadap kumpulan yang melakukan


persembahan secara bergilir-gilir.

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani
03

Fasa 4 Membuat Refleksi


(Masa: 5 minit)

Bimbingan dan membuat refleksi dan penambahbaikan dalam merancang aktiviti.


Soalan-soalan:
a. Apakah peranan setiap ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti?
b. Apakah kekuatan dan kelemahan kumpulan yang kamu nilai?
c. Apakah penambahbaikan yang boleh dilakukan?
d. Apakah kesan aktiviti yang dipelajari menyumbang ke arah amalan gaya hidup sihat?
e. Apakah kemahiran yang telah saya kuasai dan pelajari dalam sesi PdP pada hari ini?

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani
03

PENTAKSIRAN

FORMATIF
SUMATIF

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

CADANGAN PENTAKSIRAN FORMATIF


SENARAI SEMAK
PERSEMBAHAN KUMPULAN TARIAN INANG
Kenal pasti dan nyatakan aspek-aspek yang ditetapkan dalam jadual berikut berdasarkan persembahan kumpulan.
Kumpulan
K1 K2 K3 K4
Aspek
Jenis lokomotor dalam Tarian Inang
Jenis bukan lokomotor dalam Tarian Inang
Laluan atau formasi pelan lantai
Arah dan aras
Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak
Kesesuai an muzik

Nilai estetika
Maklum balas dan cadangan penambahbaikan

Peneraju Pendidikan Negara


Kursus Orientasi KSSM PJPK Tingkatan 2
Pendidikan Jasmani

CADANGAN PENTAKSIRAN SUMATIF


Pada akhir modul ini, murid akan dapat:
1. Murid menduduki satu ujian yang melibatkan konsep pergerakan
dan aplikasinya di dalam tarian inang.
2. Murid mereka cipta satu rangkaian pergerakan tarian inang yang
mudah, berestetika melalui penerokaan pergerakan dan
kepelbagaian menurut konsep pergerakan dalam masa yang
diperuntukan.
3. Murid membuat persembahan rangkaian pergerakan tarian inang
dalamkumpulan kecil menggunakan muzik, prop dan pakaian yang
sesuai dalam majlis rasmi sekolah.
Peneraju Pendidikan Negara
Sekian

Bahagian Pembangunan Kurikulum


http://bpk.moe.gov.my/

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara