Anda di halaman 1dari 32

20____________________________ ____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a
3. (titlu de valoare) share; stock responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului)
~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o qualifying shares ~ ale companiilor care
relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.)
action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd plantations
detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares
share ~ directa (presiuni exercitate de muncitori asupra ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de
patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista - servicii publice -public utilities
strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation
promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu shares ~ ale societatilor din industria cauciucului
vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action - rubbers ~ ale societatilor din industria
~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune,
~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in teatru) amusement/ entertainment shares
etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for ~ ale societatilor din industria de automobile -
restauration, restitutio in integrum; automotive shares, motors
trover ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming,
~ mixta - (civila si penald) mixed shares ~ ale societatilor din industria textila
action - textiles
~ pentru daune - action for damages ~ ale societatilor din industria
~ reala - (pentru arestarea unei nave) tutunului - tobaccos
(mar.) action in rem ~ ale societatilor din sectorul
~ reconventionala - (dr.) cross action asigurarilor - insurance shares
~ subrogatorie - (dr.) indirect action ~ ale societatilor din sectorul
actiuni achitate integral - fully paid comercial - commercials
shares ~ ale societatilor din sectorul
~ active - (frecvent tranzactionate) extractiei si al prelucrarii aurului -
active shares gold shares
~ ale administratorilor - (acfiuni pe ~ ale societatilor din sectorul
care administratorii unei societdti extractiei si al prelucrarii cuprului -
coppers
~ alfa - (foarte sigure i rentabile)
alpha shares, blue chips
ACT-ACT 21
~ amanate - (cu plata dividendelor ~ detinute de public - outstanding
dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni shares
aufost achitate) - deferred shares ~ divizate (in alte actiuni cu valoare
~ americane - (ale societdtilor din mai mica) split shares
SUA) Yankees ~ emise la preturi foarte scazute -
~ atractive - (frecvent tranzactionate) (pentru speculatii) penny stock
leaders ~ emise pentru obtinerea de
~ australiene - (ale societdtilor din lichiditati - cash capital/shares
Australia, mai ales din industria ~ excedentare - (actiuni preferentiale
minierd si a prelucrdrii tutunului) necumpdrate la emisiune de actionarii
Kangaroos existent!) excess shares
~ - barometru - barometer stock ~ fara drept de vot - nonvoting/
~ comune/obisnuite - common/ voteless shares
ordinary shares/stock, equity shares ~ fara valoare nominala - shares of
~ cotate/listate - listed shares no par value/without par value,
~ cu drept de vot - voting shares unvalued shares
~ cu drept de vot restrictiv - ~ feroviare - (ale companiilor
restricted voting shares feroviare) railway/rail shares, rails;
~ cu drepturi multiple de vot - (SUA) railroads
multiple voting shares ~ fictive/diluate - (emise prin
~ cu perspective de crestere - growth supraevaluarea activelor) watering stock,
shares/stock waters
~ cu profit mare - high yielders ~ gemene (actiunile a doud societdti
~ cu sau fara drept de vot - (SUA) independente din punct de vedere juridic
classified common stock care au aceiasi actionari) twin shares
~ de compensare - (actiuni ale
~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de
statului oferite in compensate actiona-
capital ale societdtii si care sunt distribute
rilor de la unele societdti nationalizate)
compensation stock actionarilor existenti proportional cu
~ de folosinta - (titlu emis in locul actiunile detinute) bonus issue/shares
unei acfiuni rambursate si care da ~ indivize -joint shares ~ industriale -
drept la o parte din activele ce ar (emise de societdti comerciale industriale)
rezulta din lichidarea societdtii) bonus industrial shares, industrials
shares ~ la moda (foarte cdutate pentru o
~ de fondator - founder's/vendor's scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la
shares purtator - bearer shares, shares to bearer
~ de tezaur - (actiuni comune ~ la societati de investitii financiare -trust
rdscumpdrate de societatea emitentd de units
la actionari) (SUA) Treasury
shares/stock
22 ACT-ACU
~ manageriale - management/ consiliul de administratie al societdtii
managers' shares respective) directors '/qualification
~ marcate - (al cdror certificat de shares
acfiuni poartd dovada exercitdrii ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de
drepturilor specifice) marked shares redresare) recovery shares
~ neparticipative - (care nil participd ~ sud-africane - (al societdtilor din
la profit, dar au un dividend fix) Africa de Sud, mai ales din indiistria
nonparticipating shares extractiei de aur) Kaffirs
~ nepreferentiale/neprivilegiate - ~ suplimentare - (emise in contui
ordinary/common shares/stock dividendelor) scrips
~ nesigure - bazaar shares ~ tranzactionate in afara bursei -
~ noi - (emise in cadrul cresterii over-the-counter shares
capitahdui social) new shares ~ vechi - {care, la o eventuald
~ nominale - registered shares/stock emisiune, va avea o valoare mai mica
~ petroliere - {ale companiilor decdt o actiune noua) old shares
petroliere) oil shares acumula v.t. to accumulate, to amass;
~ preferentiale - (cu plata prioritard a (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard
dividendelor) preference/preferred up; (a inmagazina) to store; (a spori) to
shares, senior shares/stock increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to
~ preferentiale cumulative - {cu accrue acumulare s.f. \. accumulation 2.
dividend cumulativ) cumulative (mdrirea valoru unui activ prin crestere
preference/preferred shares/stock
naturala) accretion; accrual ~ de capital -
~ preferentiale cumulative $i cu par-
ticipare deplina - fully participating accumulation of capital, capital
and cumulative preference/preferred accumulation/formation ~ primara -
shares/stock primary/original accumulation
~ preferentiale necumulative - (jard acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with)
dividend cumulativ) noncumulative 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to
preference/preferred shares/stock lay an action/a charge against, to proceed
~ preferentiale nerecuperabile - (pe against; (im functionar public) to impeach
care societatea emitentd nu are dreptui acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge;
sd Ie rdscumpere) irredeemable (inculpare) inculpation, imputation,
preference/preferred shares/stock mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui
~ purtatoare de dividende - dividend- functionar public) impeachment; (pentru
-beanng shares diverse vmi) indictment
~ revocabile (pe care emitentui isi a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for
rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra)
tii^l, to .i.'.icH^i smb.
revocable shares
~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de
actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u;
detind pciilru a Candida, ca inembru m
^^,.
ADA-ADM 23
adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy;
increase, increment, rise; (plus) extra; assistant
(supliment) supplement; {completare) administra v.t. {a conduce) to manage, to
completion, appendage, pendant; administer; to husband; to superintend;
(anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (o afacere) to carry on, to run; (prost,
(amendament) amendment; (la o lege, un incompetent) to mismanage administrare
document) additional clause, rider; s.f. administration;
(la un testament} codicil; (la o polita) management; husbandry; superintendence
slip ~ a activelor - administration of assets ~ a
~ comercial - (trade) markup
averii - (apartindnd unei persoane
~ la greutate - makeweight
adauga v.t. to add decedate) (dr.) administration of estates
adaptabilitate s.f. adaptability ~ a contului - account management ~ a
~ a factorilor de productie - datoriei - debt management ~ a navei -
(capacitated de asociere a unei unitati management of the ship/ vessel, ship's
dintr-nn factor cu mai miilte unitati din management, husbandry ~ fiduciara -
alt factor de productie) production trusteeship ~ judiciara - trusteeship in
factors adaptability bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor)
adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, procuration
suitable ~ proasta/incompetenta
adept 5. m. partisan, follower, adherent; -mismanagement
(sprijinitor) supporter, backer, administrativ adj. administrative
advocate
administrator s.m. administrator;
~ al cartelarii - cartelist
(director) manager, director, executive;
"- al economiei planificate/dirijate -
{al unui spital, al unei mchisori) warden,
statist
adeverinta s.f. {certificat) certificate; governor; {al bunurilor altei persoane)
(de primire) receipt; {cupon) trustee; (supraveghetor) superintendent;
counterfoil; (recipisa de depunere a {econom al unui colegiu, al unui club)
marfurilor) warrant; {atestat) steward;
attestation (intendent) housekeeper; {custode)
~ de vama pentru provizii de bord - custodian, keeper
(mar.) ship's store bond ~ de chei - wharfinger
a elibera o ~ - to draw up/to issue a ~ de cont - account manager
certificate ~ de dana - (SUA) wharf
aditional adj. additional, extra; superintendent
(suplimentar) supplementary ~ de epave - receiver of wrecks
adjudeca v.t. {la licitatie) to knock ~ de nava - ship's husband
down - delegat - managing director, acting
adjudecatar s.m. (la licitatie) highest manager
bidder, successful tenderer
24 ADM-ADU
~ funciar - estate manager, land agent ~ ~ un proiect de lege - to adopt/to pass
judiciar - (al averii falitului) tmstee in a bill
bankruptcy, receiver (in bankruptcy), adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r.
official receiver (cuiva) to address oneself to, to address
~ public/din oficiu - public trustee smb., to approach; (pentru a solicita
administratie s.f. 1. (conducere) ceva) to apply to
adresant^./n. addressee
administration, management; (directie)
adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul
direction; {inspectoral) superintendence
uncle se gdseste cinevd) address; (domi-
2. (serviciu) administrative ciliu) domicile, residence 3. (scrisoare
service/department 3. (guvernare, oficiald) address
guvern) government; (SUA) ~ completa - full address
administration ~ juridica - legal address
~ a drumurilor - road board ~ financiara ~ mobila - float address
- revenue office, tax administration ~ permanenta - permanent address
~ locala - local authority/body/ government ~ postala - postal address
~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de ~ privata - home address
stat - state management, civil service ~ sociala - registered address
admis adj. admitted; (acceptat) aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta)
accepted; received; (recunoscut) to transport, to convey 3. (a produce, a
da) to bring in, to yield; (cdstig; despre
acknowledged
o mar/a) to command
admisa asigurarea interesului total - aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure
(asig.) full interest admitted admisibil adj. up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to
admissible; allowable admite v.t. 1. (o lay in/up; (recolta) to gather/to get in,
cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to to harvest, to reap 3. (a colecta) to
admit, to let in, to matriculate collect 4. {la o adunare) to assemble
~ un apel - (dr.) to allow an appeal ~ impozite - to raise money, to levy/to
admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, collect taxes/money
grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) ~ prin colecta - to collect money/
admission, admittance; matriculation subscriptions
~ de noi membri - admission of new adunare s.f. (sedinta) sitting;
members (intrunire) meeting, rally; (plen)
~ temporara - (a mdrfurilor de import cu assembly; (politico} congress,
convention
scutire de taxe vamale) temporary
~ a actionarilor - shareholders'/
admission adoptav.?. to adopt
stockholders' meeting
~ a creditorilor - creditors' meeting
~ generala a actionarilor - general
meeting of shareholders
ADU-AFL 25
~ generala anuala - (a actionarilor) afaceri ale initiatilor - (directori de
annual general meeting societdti, inaiti functionari care detin
~ generala extraordinara - (a informatii suplimentare despre anumite
actionarilor) extraordinary general actiuni tranzactionate) (bur.) insider
meeting dealing/trading
~ legislative - legislative assembly ~ bancare - banking
~ statutara - (prima adunare generala ~ bancare de mare anvergura -
a actionarilor) statutory meeting/report (implicdnd sume mari de bani)
advertorial s.n. (articol de fond, wholesale banking
editorial special conceput pentru a face ~ de lunga durata - long-winded
publicitate unuiprodus) advertorial business
aeroports.n. airport ~ de navlosire - (mar.) chartering
afacere s.f. 1. {in sens general) affair 2. business
business; deal; (incheiatd si reusita) ~ maritime - maritime affairs/
bargain; (negot) trade, commerce; business, shipping business
(tranzactie) transaction 3. (judiciara) - potentiale/posibile - business
case, lawsuit prospects
~ banoasa - moneymaker a intra in ~ - to go into business
~ buna - good stroke of business a se lansa in ~ - to establish oneself in
~ cinstita - straight dealing business
~ civila - civil case/suit afacerism s.n. 1. (peiorativ)
~ de familie - family business profiteering, shady business 2. (spirit
~ de stat - state affair mtreprinzdtor) mercantile spirit,
~ dubioasa - shady deal/affair businesslike manner
~ necinstita - (a unui functionar afacerist s.m. 1. (peiorativ) trafficker,
public) jobbery racketeer 2. (pm de afaceri)
~ obisnuita - (asigurdri de afaceri, businessman
altele decdt cele care nu sunt din afilia v.t. to affiliate v.r. to affiliate, to
sectorul industrial) (asig.) ordinary be affiliated
business afi s.f. poster, bill, billboard
~ olandeza - (in care una dintre parti ~ mare - crown poster
obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ mic - handbill
~ proasta - bad stroke/piece of ~ publicitar - show bill
business, bad/losing bargain afisa v.t. to post up, to bill
~ producatoare de pierderi - loss afiare s.f. bill sticking
maker afisier s.n. notice board
~ rentabila - remunerative business, ailuenta s.f. 1. (belsug) affluence,
paying/going concern/bargain, capital plenty 2. (de lume, de clientela)
stroke of business affluence,rush
~ riscanta - adventure, gamble, ~ a ofertelor de vanzare - selling
wildcatting pressure
26 AFL-AGE
aflux s. n. (de capital, clienti, mdrfuri ~ de asigurari maritime - marine insurance
etc.) inflow, influx broker
afreta v.t. (mar.) to charter, to freight, ~ de bursa - (specializat in tranzactii cu
to affreight, to fix optiuni) option dealer/operator;
~ cu navlu forfetar/global - to charter (SUA) commission broker; (la bursa de
for lump sum mdrfuri) produce broker ~ de colectare a
~ spatiu pe nava - to charter space accizelor - exciseman ~ de companie - (mar.)
afretare s.f. (mar.) chartering, company's agent
freightage, affreightment, fixture ~ de cumparare - (care achizitioneazd mdrfuri
agenda s.f. 1. (cornet) note/pocket pentru patronul sail) purchasing agent
book 2. (ordine de zi) agenda, order of ~ de descarcare - unloading agent ~ de
the day
descarcare-primire - discharging contractor
agent s.m. 1. agent; (de schimb, bursa
~ de expeditie - (a mdrfurilor) forwarding
etc.) broker; (intermediar) go-between,
agent, freight forwarder ~ de export - export
medium, middleman 2, (substantd)
agent agent ~ de import - import agent ~ de investitii
~ al armatorului - (mar.) owner's - money manager ~ de incasari - collecting
agent agent ~ de Tncarcare - loading contractor ~ de
~ al carausului - carrier's agent incarcare si expeditie - shipping and
~ al navlositorului - (mar.) charterer's forwarding agent
agent, charter bound agent ~ de lichidare in vama - clearance/ clearing
~ al unei companii de mesagerie - agent; (SUA) customs broker ~ de navlosire -
(SUA) expressman (mar.) chartering agent/broker, freight
~ comercial - commercial agent; agent/broker ~ de onorare a cererilor de
(comis-voiajor) travelling salesman, despa-gubire - (in baza politelor de asigurare)
canvasser; (comisionar) mercantile
claims adjuster ~ de pariuri - bookmaker ~ de
agent; (intermediar) merchandise
presa - press agent ~ de primire - (a
broker
mdrfurilor) receiving clerk
~ comercial costier - (mar.) beachman
~ de publicitate - advertising/publicity agent
~ comisionar - commission agent
~ consular - consular agent ~ de schimb - (bur.) stockbroker; (de mdrfuri)
~ de aprovizionare a navelor - mercantile broker; (de cambii) cambist, running
shipchandler, ship's chandler broker; (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en:
~ de asigurare - insurance agent/
broker; (cdruia i se cedeazd un bun
asigurat) (asig. mar.) abandonee;
(membru al unei asociatii profesionale)
incorporated broker
~ de asigurare Lloyd - (asig. mar.) Lloyd's
agent
AGE-AGR 27
~ de schimb valutar - foreign ~ de garantare a creditelor de export
exchange broker/dealer - export credit agency
~ de scont - discount broker, bill ~ de informatii de credit - credit
broker reference agency
~ de subscriere - subscription agent ~ de informatii financiare - (despre
~ de transfer - (care inregistreazd firme) status enquiry agency
transferal titlurilor de valoare) (SUA) ~ de navigatie - shipping agency
transfer agent ~ de plasare - employment agency/
~ de transport - transport agent bureau
~ de transport si expeditie - shipping ~ de presa - press agency
and forwarding agent ~ de publicitate - advertising agency
~ de tranzitari - transit agent ~ de rating - rating agency
~ de vanzare a navei - ship sale ~ de recuperare a datoriilor - debt-
broker -recovery agency
~ de vanzari - selling agent, sales ~ de stiri - news agency
agent/representative ~ de verificare a solvabilitatii - (unui
~ del credere - del credere agent client sau a unei firme) credit agency
~ electoral - canvasser ~ de voiaj - travel/tourist agency
~ fiscal - tax collector, exacter, ~ guvernamentala - government
exactor; (care fixeazd impozitele) agency
assessor ~ imobiliara - estate agency
~ frigorific - cold carrier, cooling ~ maritima - maritime agency
agent, refrigerant ~ portuara - port agency
~ frigorific lichid - refrigerant fluid ~ vamala - customs agency
~ general al armatorului - (mar.) agio s.n. (bur., fin.) agio; premium
husband agiota v.t. to job, to speculate on the
~ imobiliar - real estate agent/ stock exchange, to bull and bear
operator, estate agent; (SUA) realtor agiotaj s.n. agiotage
~ intermediar - (comisionar cu agiotor.y.m. agio/stockjobber
ridicatd) factor agitare s.f. (a pietei bursiere prin
~ maritim - marine agent, ship agent/ cumpdrarea masivd de actiiim ale unei
broker; (de expeditie) shipping agent societdti neperfbrmante cu intentia de
~ monetar - circulating medium u-i create artificial valoarea) bubble
~ pentru brevete - patent agent agitat adj. (despre piata bursieru}
~ platitor - paying agent excited
~ sanitar - health officer agrar adj. agrarian
agentie A./' agen;,)1, {^euhi} uffice agregat s.n i. (uti/a]) (engine) unit,
~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi., plani. unit. :"-seinbly, geiieratsng sc;
agency 2. {indicts,..:' siati.Mic ci.! cme ,u' niasouici
~ de bilete - ticket agciicy acli':uutea econciii[(.n u ii/ici tan') a^gre^ti^
28 AGR-AJU
~ macroeconomic - macroeconomic ~ a salariilor - wage adjustment
aggregate ~ a valorii - (mdrirea sau scdderea
~ monetar - monetary aggregate valorii unui post de activ din bilant
agricol adj. agricultural pand la valoarea zilei respective)
agricultor s.m. farmer, cultivator; (cont.) value adjustment
agriculturist; (tdran) peasant agricultura ~ conjuncturala - (ansamblu de
s.f. agriculture, farming; politici si mdsuri macroeconomice
luate de stat) conjunctural adjustment

subsistence ^bsist
~ de subzistenta
agriculture/farming
~ ^mM a Droturilor
~ extensiva - extensive agriculture ~
intensiva - intensive agriculture, high
-corrcctiE
price adjustment
farming ~ la convertire - (sumd rezultatd, in
~ mecanizata - mechanized agriculture momentui convertirii obligatiunilor,
~ mixta - (cultivarea pdmantului si din diferenta dintre pretui de ram-
cresterea animalelor) mixed farming bursare al vechilor obligatiuni si pretui
agrimensor s.m. land surveyor
agrimensura s.f. land surveying color noi) adjustment on conversion
agrobiologie s.f. agrobiology, agricultural ~ la sfarsitui anului - (a conturilor in
biology vederea mcheierii bilan^ului) year-end
agrochimie s.f. agrochemistry, adjustment
agricultural chemistry agroindustrie s.f. ~ structurala - (modificdri promovate
agribusiness agronoms.m. agronomist de autoritdtile guvernamentale pentru
ameliorarea climatului general al
agronomic s.f. agronomy, agronomics,
economiei nationale) structural
agriculture
adjustment
agrotehnica s.f. agrotechnics, agricultural ajustari ale taxelor vamale la export
engineering, land use, farm practices - border tax adjustments
agrozootehnica s.f. agricultural ajuta v.t. to aid; to assist; (material) to
zootechnics ajun s.n. eve support; (a sustine) to sustain, to back
~ al lichidarii - (bur.) name day ajunge v.i. up; (la nevoie) to relieve
(la) 1. to arrive (at) 2. (despre o sumo) to ajutor s.n. aid; (asistentd) assistance;
amount (to) ~ la scadenta - to fall due ~ la (material) support; (la nevoie) relief;
un compromis - (cu creditorii) to (bdnesc) allowance; (alocatie) benefit
compound s.m. 1. aid; assistant 2. (loctiitor)
ajusta v.t. (la) to adjust (to) deputy; (adjunct) adjunct, adjoint
ajustare s.f. adjustment ~ de boala - sick(ness) allowance/
benefit/pay
~ de inmormantare - death grant
~ de maistru - charge hand
~ de natere - maternity allowance/
benefit/pay
~ de stat - (acordat familiilor
numeroase) state grant to large families
AJU-ALO 29
~ de omaj - unemployment ~ pentru consum rapid - (fast foods,
allowance/benefit/pay, dole alimente special ambalate si preparate
~ economic - economic assistance pentru a fi consumate imediat) convenience
~ extern - foreign aid goods alimenta v.t. 1. to feed, to nourish
~ financiar - financial assistance 2. (CM apd, energie electricd etc.) to supply;
~ mutual - mutual aid (cu combustibil) to fuel
~ pentru comert - (serviciile bancare,
3. (piata) to supply
de publicitate, asigurdri, transporturi)
alimentara s.f. provision/food store
aids/ancillaries to trade
aliniere s.f. (procesul prin care o
~ social - social security benefit
bancd isi coreleazd activul/creditele cu
alatura v.t. \. (a pune aldturi) to lay
pasivul/depozitele) matching
by, to join, to add/to adjoin/to subjoin
~ a fondurilor - (rnetodd de finantare
to; (a anexd) to annex; (intr-un plic) to
a creditelor prin depozite cu scadentd
enclose 2. (a compara) to compare; (a
comund) funds matching
confruntd) to confront; (a colationa) to
aloca v.t. to allocate, to allot, to assign;
collate
(din buget) to budget; (a destina) to
alaturat adj. (anexat) annexed,
earmark
enclosed
alocare s.f. allocation, allotment,
aici ~ - here enclosed, herewith
assignment; appropriation
album s.n. album; (pentru articole,
~ a activelor - asset allocation
decupaje etc.) scrap book
~ a capitalului - (criterii de decizie
~ de mostre - sample book
pentru investitii in active fixe care
alcatui v.t. 1. (a schita, a redacta) to
implied compararea costului investitiei
draw up 2. (un deviz) to estimate
cu beneficiile sale viitoare) capital
aleatoriu adj. aleatory, random
budgeting
alegator s.m. voter, elector
~ a costurilor individuale - (din
alege v.t. 1. to choose; (a selecta) to
costui total) cost allocation
select, to screen 2. (a vota) to elect, to
~ a resurselor - (distribuirea resur-
vote 3. {intr-un post) to vote in
selor, mtr-o economic, intre diferite
alegere s.f. 1. choice; selection; (a celei
utilizdri pentru a obtine un ansamblu
mai bune alternative) (man.) screening
de bunuri finale) allocation of
2. (yotare) election, polling
resources, resources allocation
alianta s.f. alliance
~ de actiuni - allotment of shares
aliena v.t. (dr.) to alienate
~ de sarcini specifice - (fiecdrui utilaj
alienabil adj. alienable
din cadrul fabricii) machine loading
alienare s.f. (dr.) alienation
alocatie s.f. allocation, allotment,
aliment s.n. food, foodstuff; pi.
assignment; (ajutor bdnesc) allowance,
victuals
benefit, compensation, grant-in-aid
alimente de prima necesitate -
~ bugetara - budget dole
essential foodstuff
30 ALO-AMB
~ de familie - (pentru copii) family to adjourn, to continue 3. (a pdsui) to
allowance reprieve, to respite
~ de hrana - food/victualling amanare s.f. 1. postponement; delay 2.
allowance (dr.) adjournment 3. (pdsuire) respite,
~ de tmbarcare - (mar.) shipping grace
allocation ~ sine die - adjournment sine die
~ de omaj - dole ambala v.t. to pack up, to package, to
~ individuals - capitation grant wrap up; (in baluri) to bale; (in sad) to
~ pentru copil - child benefit bag; (in Idzi, cutii) to encase; (cadouri)
~ pentru greviti - strike benefit/pay to gift-wrap
alonja s.f. (pagina atasatd unei cambii, ambalaj s.n. pack, package, packing,
destinatd andosdrilor succesive) wrapping
allonge, rider ~ cerut i platit de cumparator -
alterna v.t. to alternate special packing paid
alternative s.f. alternative ~ de export - export packing
alternative nonmonetare - (elemente ~ de maina - machine packing
implicate in luarea deciziilor privind ~ defectuos - deficient/faulty packing
utilizarea resurselor care nu pot fi ~ din hartie rezistenta - kraft paper
exprimate in forma monetard) ~ etan/impermeabil - waterproof
nonmonetary alternatives packing
amanets.n. pawn ~ facturat separat - packing extra
a da/a lasa ~ - to pawn ~ inclus in pret - packing included
a scoate de la ~ - to take out of pawn, ~ maritim - seaworthy packing
to redeem, to ransom ~ necorespunzator - inadequate
amaneta v.t. to pawn, to put in pawn packing, unsound package
amanetare s.f. pawnage ~ neinclus in pret - packing not
amara v.t. (incdrcdtura navel) (mar.) included
to lash, to secure, to fasten, to fix, to ~ pentru cadouri - giftwrapping
bind ~ pentru transportui pe mare -
amarare v.t. (mar.) lashing, securing, packing for shipment, overseas pack
fastening, fixing, binding ~ potrivit dupa forma obiectului - fit
~ a caricului/incarcaturii - (in packing
magazia navei sail pe punte) securing ~ refolosit - second-hand package
of cargo ~ returnabil - returnable package
~ a marfurilor - making fast, ~ transparent - blister pack
strapping ambalare s.f. packing, wrapping; (in
~ pentru mare - securing for sea baluri) baling; (in sad) bagging,
~ temporara - working fastening sacking; (in Idzi, ciitii) encasement,
amana v.t. 1. to postpone, to lay over, crating; (de cadouri) giftwrapping
to put off; (a intdrzia) to delay 2. (dr.) ambalator^.w. packer, wrapper
ambasada s.f. embassy
AMB-ANA 31
ambasador s.m. ambassador to sink, to clear off, to write off 2.
~ plenipotentiar - plenipotentiary (procedeu contabil ce constd in diminuarea
ambulant adj. itinerant, strolling treptatd a valorii capitalului fix,
ameliora v.t. to improve, to make survenitd in cursul perioadei de
better, to better functionare, ca urmare a uzurii normale
ameliorare s.f. improvement, si a invechirii previzibile} to depreciate
betterment
amortizabil adj. depreciable amortizare
~ a solului - soil improvement
s.f. 1. (a unei datorii) amortization,
amenaja v.t. 1. to arrange; (o casa) to
fit up, to dispose; (un oras) to plan; (a sinking 2. (cont.) depreciation, wear and
mobila) to furnish 2. (a echipa) to fit tear ~ accelerata - accelerated depreciation
out, to appropriate; (o nova pentru o ~ cumulata - accumulated
anumitd clasd de pasageri sau pentru depreciation
transportui de marfd) to accommodate ~ fixa - fixed depreciation ~ in cote egale
amenajare s.f. 1. arrangement; - straight-line depreciation
accommodation 2. pi. {ale navei) ~ in sume fixe - level payment amortization
accommodations, fittings, facilities ~ libera - free depreciation ~ normala -
~ de santier - construction fair wear and tear amplasa v.t. to place, to
management lay out, to site, to locate
~ forestiera - forest management amplasament^.n. site, location an
~ portuara - harbour accommodation
s.m. year
amenajari de dana - berthing
~ civil/calendaristic - civil/calendar year
facilities, berth fittings
~ comercial - commercial business ~
~ pentru animale - cattle fittings
~ pentru cereale - grain fittings contabil - accounting year ~ cu vin de
~ pentru pasageri - passenger calitate - vintage year ~ curent - current
accommodations year ~ de productie - working year ~ de
~ pentru transportui fructelor - referinta - base year ~ financiar - financial
(faguri de lemn) fruit fittings year ~ fiscal/bugetar - fiscal year ~ -
amenda v.t. 1. (a imbundtdti) to record/de varf- peak year ~ universitar -
amend, to improve; (o lege) to amend academic year ani de munca - (socotiti la
2. (a pune la amenda} to fine, to calcularea pensiei) pensionable service
penalize analists.m. analyst
amendamenti-.n. amendment
amenda s.f. fine, penalty; (penalitate
pentru mcalcarea unui contract)
forfeit, penalty
amiralitate s.f. admiralty
amnistia v.t. to amnesty
amortiza v.t. 1. {a rambursa treptat o
datorie prin pidti repetate) to amortize,
32 ANA-ANA
~ al pietei bursiere - (care intocmeste namentald a unui stat) political risk
grafice, tabele) chartist analysis
~ de investitii - investment analyst ~ a scadentelor - due date analysis
analiza v.t. to analyse; (a defaica) to ~ a seriilor cronologice - (pentru
break down elaborarea previziunilor comerciale)
analiza s.f. analysis; (defalcare) time-series analysis
breakdown ~ a sistemului - system analysis
~ a breselor - (identificarea ~ a timpului necesar miscarilor - (in
oportunitdtilor de marketing pe o procesul muncii) motion time analysis
piata) gap analysis ~ a titrului - assay
~ a calitatii - quality survey ~ a tranzactiei - (cont.) transaction
~ a cheltuielilor de capital - capital analysis
expenditure analysis - a valorii - (analiza componentelor fi
~ a componentelor activitatii - a operatiilor pentru obtinerea unui
operation breakdown produs, in vederea realizdrii aceleia^i
~ a componentelor postului - job calitdti la un cost mai redus) value
breakdown analysis
~ a concurentei - (de cdtre firmele ~ a vanzarilor - sales analysis,
rivale) competitor analysis breakdown of sales
~ a drumului critic - (analiza etapelor ~ a vanzarilor cu amanuntui -
pentru realizarea fiecdrei activitdti (debuseuri, stocuri, publicitate etc.}
succesive in vederea implementdrii shop audit
intregii strategii) critical path analysis ~ a vanzarilor in adancime - (de la
~ a fluxului de numerar - (cont., fin.) primirea comenzii pdnd la expedierea
funds-flow analysis mdrfii i afacturilor) sales depth test
~ a investitiei - investment analysis ~ a vechimii debitorilor - debtor age
~ a postului -job analysis analysis
~ a pragului de rentabilitate - ~ asociata - (tehnicd de lucru utilizatd
(metodd de a stabili ce nivel al in dezvoltarea noilor produse) conjoint
vdnzdrilor este necesar pentru ca un analysis
produs nou so. depdseascd pragul de ~ calitativa - (studiu de piata)
rentabilitate, adicd veniturile sdfie mat qualitative analysis
man decdt costurile) (cont.) break- ~ cantitativa - (studiu de piata}
-even analysis quantitative analysis
~ a preturilor - breakdown of prices ~ comportamentala - (initiatd dc
~ a proportiilor (pentru deter- conducerea unei intreprinderi pentru u
minarea performantelor unui agent afia cauza relafiilor necorespunzdtoare
economic) ratio analysis dintre patronat si salariati) attitude
~ a riscului - (fin.) risk analysis survey
~ a riscului politic - (evaluat de un ~ contabila - accounting analysis
investitor, referitor la politico guver-
ANA-AND 33
~ cost - beneficiu - (metoda de ~ macroeconomics - macroeconomic
evaluare a oportunitdtii implementdrii analysis
unui protect, a continuant unei afaceri ~ marginala - marginal analysis
prin compararea beneficiilor obtinute ~ pe categorii - category analysis
cu costurile /acute) cost-benefit ~ procentuala - percentage analysis
analysis ~ statistics - statistical analysis
~ de expertiza/arbitraj - umpire ~ strategics - (analiza factorilor-cheie
analysis care pot asigura succesul) (man.)
~ de grup - (tehnicd de analizd strategic analysis
statisticd prin intermediul cdreia o ~ structurala - (a unei ramuri indus-
mostrd este incadratd intr-o serie de triale, a unei economii nationale)
grupuri cu anumite trdsdturi comune) structural analysis
cluster analysis ~ volumetrica - measure analysis
~ de piata - market analysis ancheta s.f. 1. (dr.) inquest, inquiry,
~ de portofoliu - (analiza unui depozit investigation 2. (sociald etc.)
de titluri avdnd drept criteriu valoarea investigation; (studiu) survey
bursierd a acestora, profitui etc.) ~ de opinie - opinion survey
portfolio analysis ~ de piata - market survey
~ de trend - (analiza evolutiei situatiei ~ de teren - field research
financiare mregistratd de o firmd) -judiciara -judicial investigation
trend analysis ~ prin sondaj - sample survey
~ dispersionala/de variants - (analiza ~ sociala - social investigation
diferentelor dintre costurile si veni- andoca v.t. (mar.) to dock, to drydock
turile alocate si cele actuate) variance andosa v.t. (un efect de comert) to
analysis endorse, to back
~ economics - economic analysis andosabil adj. endorsable
~ factorials - factorial analysis andosant v. andosator
~ financiara - financial analysis andosare s.f. endorsement
~ globala - bulk analysis ~ completa - endorsement in full
~ incrementala - incremental analysis conditionata - conditional
~ intrare-iesire - (metoda de studiere endorsement
a interdependentelor cantitative dintre ~ cu rezerve - qualified endorsement ~ de
activitdti economice corelate, de complezenta - accommodation
analizare a relafiilor dintre divers ele endorsement
industrii producdtoare fi consumatoare ~ defectuoasa - incorrect endorsement ~
din cadrul unei economii nationale)
facultativa - facultative endorsement ~ in
input-output analysis
alb - endorsement in blank ~
~ in sectiune transversals - (calculul
ratelor financiare la doud momente neconditionata - unconditional/ absolute
diferite de timp) cross-sectional endorsement
analysis ~ prin procura - procuration
endorsement
34 AND-ANS
~ reglementara - regular endorsement ~ ~ ferm (a! subscriitorului fata de
restrictiva - restrictive/restricted endorsement intreaga emisiune de titluri de valoare)
speciala/nominala - special firm commitment
endorsement ~ neonorat/restant - outstanding
andosatar^.rn. endorsee andosator-y./n. liability
endorser, backer ~ precedent - previous ~ scris - (depus in custodia unei terte
endorser ~ ulterior - subsequent endorser al persoane care actioneazd conform unei
intelegeri prealabile} (dr.) escrow
doilea ~ - second endorser anex adj. annexed;
angajare s.f. employment, hire;
enclosed anexa v.t. to annex, to append, to join;
(intr-un post) induction
{intr-un plic) to enclose ~ continua (perioadd de functionare
anexat adj. annexed; (alaturat) nemtreruptd la o firmd, folositd pentru
enclosed calcularea unor beneficii) continuous
~ alaturat - annexed herewith employment
~ la prezenta - attached hereto ~ de forta de munca excedentara -
anexa s.f. 1. annex; (la un document} (pentru a evita lips a acesteia in viitor)
rider, schedule; (in plic) enclosure 2. labour hoarding
{dependinta} annex; dependency, ~ de personal - staffing
appurtenance angajat.s-.rn. person engaged/employed
angaja v.t. 1. to employ, to hire (on); ~ cu norma intreaga - whole timer,
to take in one's service; (ca ucenic) to full-time employee
indent, to indenture 2. (o nava) to book, angro adv. wholesale
to hire, to fix 3. (a implied} to involve angrosist s.m. wholesale dealer/
v.r. 1. (a se obligd) (sd) to engage merchant, wholesaler; (comerciant care
oneself (to), to pledge/to bind oneself se aprovizioneazd de la un anumit
(to) 2. (intr-un serviciu) to become producdtor, pdstrdnd un anumit stoc de
employed, to go into service marfd, in schimbul unor bonificatii)
~ raspunderea - to pledge the liability stockist
of animal s. n. animal
angajament s.n. 1. engagement, - de povara - pack animal, beast of
commitment; pledge; (de naturd burden
contractuala) indenture 2. {obligatie) ~ de tractiune - beast of draught
obligation, liability; (datorie, pasiv) ~ producator de lana - wool bearer
liability animate de reproductie - bloodstock,
~ de contributie - (in avaria comund) pedigree stock
(asig. mar.) average bond ~ vii - {categoric de marfd) live
~ de garantie - suretyship cattle/stock
~ eventual - contingent liability animatic s.n. (fragmentele in miscare
dintr-un clip publicitar televizai)
animatic
ansamblu^.rt. ensemble; aggregate
ANS-ANU 35
~ de date catalogate - catalogued data ~ de consignatie - consignment
set warehouse
~ de elemente - (care afecteazd ~ frigoritic cold storehouse
randamentid) yield mix ~ pe tarm - warehouse ashore
~ de locuinte - housing development - portuar - harbour warehouse
~ de produse - product mix ~ vamal - bonded/customs warehouse,
antedata v.t. to antedate, to foredate public storehouse
antedata s.f. antedate antrepozitare s.f. warehousing
anteproiect s.n. preliminary/previous antreprenor s.m. contractor,
design/plan/project, first draft entrepreneur, enterpriser, undertaker
anterior adj. anterior (to), prior (to) ~ de chei - wharfinger
anterioritate s.f. anteriority, ~ de constructii - master-builder,
previousness; priority building contractor
~ a inventiei - priority of invention ~ de descarcare-primire - (a mdrfu-
aatets.n. heading of a letter, letterhead rilor) (mar.) landing coniractor
anticipa v.t., v.i. to anticipate, to ~ de incarcare - loading contractor
forestall ~ de pompe funebre - undertaker:
anticipare s.f. anticipation; (asteptare, (SUA) mortician
expectativa) expectation ~ de transporturi - haulage/cartage
~ si temporizare - (indicatorii contractor, transporter
activitdtii economice nationale sunt fie ~ general - prime/chief contractor
previzionati, fie confirmati dupa antrepriza s.f. undertaking, enterprise,
producerea transformdrilor) leading work by contract, contract for a work
and lagging a da in ~ - to put out to contract
anticipari de pret - price expectations a lua in ~ - to contract for, to take by
~ inflationiste - inflationary contract
expectations anual adj. yearly, annual adv. yearly,
~ rationale - (tendinta participantilor annually
la schimb de a prevedea actuinile anuar s.n. yearbook, directory
vizand modificarea rezultatelor pietei) ~ comercial/al societatilor comerciale
rational expectations - trade/commercial directory
anticipat adj. anticipated adv. ~ de publicitate - advertising directory
beforehand ~ statistic - statistical yearbook
antidumping s. n. antidumping anuitate s.f. annuity
antiinflationist adj. anti-inflationary ~ a politei comune de asigurare de
antiprotectionist s.m. (SUA) tariff viata -joint life annuity
reformer ~ a politei comune de asigurare de
antitrust adj. antitrust viata si pentru supravietuitor - (cu
antrepozit s.n. warehouse, storehouse, anuitatea diminuatd dupa decesul
entrepot unuia dintre cei doi asigurati) joint life
and survivor annuity
36 ANU-APE
~ aleatorie - (a unei polite de asigurare de ~ in ziar - newspaper advertisement ~
viatd, a caret platd este conditionatd de publicitar - (la radio si televiziune) spot
producerea unui eveniment) contingent annuity announcement/broadcast, commercial; (al
~ amanata - (as ig.) deferred annuity ~ unui detailist publicat aldturi de anuntui
perpetua - perpetual annuity ~ platibila fabricantului respective (SUA) tie-in a da
pentru o perioada limitata - (asig.) un ~ la ziar - to advertise in a newspaper,
terminable annuity ~ prin reversiune - to put an advertisement anunta v.t. to
(asig.) reversionary annuity announce, to notify;
~ sigura/la termen - (asigurare care prevede (printr-un afis) to bill; (in ziar, la radio
plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o etc.) to advertise
perioada determinata) annuity certain aparat s.n. apparatus, device,
anula v.t. 1. to annul, to disannul; (a revoca) to appliance; (marina) machine;
revoke; (a contramanda) to call off; (o (instrument) instrument; (mecanism)
comandd, un credit etc.) to withdraw; (o gear, mechanism
datorie) (cont.) to write off 2. (dr.) (a abrogd) ~ de productie - production apparatus
to nullify; (a rezilia) to cancel, to undo, to void, ~ pentru prelevare de probe -
to vacate; (a respinge, a casa) to overrule, to sampler, sampling device
reverse; (o lege, un testament etc.) to render aparatura s.f. apparatus; equipment
void, to void, to repeal anulabil adj. ~ electrocasnica - white goods
cancellable; voidable, vacatable apartament.s'.n. flat; suite
anulare s.f. 1. annulment, apartamente cu chirie/de inchiriat -
disannulment; (a unei comenzi, a unui credit lodgings
etc.) withdrawal; (a unei datorii) remittal, apatie s.f. apathy
write-off 2. (dr.) (abrogare) nullification, ~ la cumparare - (in ciuda reclame!)
defeasance; (reziliere) cancellation, voidance, sales apathy
avoidance; (a unui testament etc.) apa s.f. water
invalidation, voidance
~ poluata - polluted water
~ potabila - drinking/potable water
anunt s.f. announcement, notice,
ape continentale - continental waters
notification; (afis) bill; (in ziar) advertisement;
~ costiere - coastal/offshore waters
(informatie apdrutd in ziar) insertion;
~ cu trafic intens - congested waters
(fluturas, anunt distribuit trecdtorilor) ~ de pescuit - fishing waters
handbill ~ de reclama - (secvenfe din filme de ~ industriale - industrial waters
cinema si televiziune prezentate ca reclama) ~ interioare - intemal/interior/inland
trailer waters
~ Internationale - international waters
~ inchise - (pentru navigatie) closed
waters
~ maritime - maritime waters
~ nationale - inland waters
APE-ARE 37
~ navigable - navigable waters stock; ( cu alimente) to provision, to
~ portuare - harbour/port waters victual, to cater for v.r. to take/to lay in
~ reziduale/uzate - waste waters, a stock/supply, to buy in, to provide
effluents oneself
~ teritoriale - territorial waters ~ excesiv (o piatd, un magazin etc.)
apel s.n. 1. call 2. (dr.) appeal to overstock
~ de sinistru - {mar.) distress/SOS call ~ insuficient - to understock
a declara ~ - to lay/to lodge an appeal, aprovizionare s.f. supply; (furnizare)
to reclaim furnishing; (cu alimente) provisioning,
apelant s.m. (dr.) appellant, appealing victualling, catering
party, plaintiff in appeal ~ institutionalizata - (modalitate prin
aplana v.t. (un conflict) to settle care diversele organizatii identified si
aplica v.t. 1. (o lege) to enforce 2. (o evalueazd produsele pe care doresc sd
semndtura, o stampild) to append, to Ie achizitioneze) organizational buying
affix ~ in grup - (a detailistilor) group
apart s.n. contribution trading
~ de capital - contribution of capital ~ pe termen scurt - short-run supply
aprecia v.t. (a evalua) to appraise, to ar s.m. (unitate de mdsurd) are
evaluate, to estimate, to assess v.r. ara v.t. to plough, to till
(bur., cont.,fin.) to appreciate arabil adj. arable, tillable
aranjament s.n. arrangement;
apreciere s.f. 1. (evaluare) appraisal,
(intelegere) agreement, settlement
evaluation, estimate, assessment 2. (a
~ amical - friendly arrangement
valorii unui activ) (bur., cont., fin.)
aratura s.f. 1. (arat) ploughing, tilling
appreciation
2. ploughland, tillage
~ a capacitatii - (unui salariat)
arbitra v.t. to arbitrate; (un diferend) to
performance appraisal
umpire
~ a perspectivelor pietei - assessment
arbitraj s.n. 1. (solutionarea unui
of market prospects
diferend de cdtre o persoand sau
~ a unei valute - (in raport cu altele)
institutie automata) arbitration 2.
currency appreciation
(cumpdrarea si vdnzarea simultand de
aproba v.t. to approve; to sanction; (a
instrumente financiare similare pe
ratified) to ratify; (a fi de acord cu) to piete diferite cu scopul realizdrii unui
agree with/to profit sau pentru a prevent eventualele
aprobare s.f. approval schimbdri posibile in raporturile de
~ a cadastrului - planning permission preturi ale instrumentelor respective)
apropria v.t. to appropriate 2. (dr.) to arbitrage
convert ~ cu dobaiida acoperita - (fin.)
apropriere s.f. 1. appropriation 2. (dr.) covered interest arbitrage
conversion ~ de indici - (bur.) index arbitrage
aproviziona v.t. to supply; (a furniza)
to furnish; ( cu materiale, piese etc.) to
38 ARB-ARM
~ intre burse ale aceleiasi tari - ~ monetar/cu titlu legal - standard/
shunting ~ pentru normele de munca ~ sterling silver
arbitration of work standards arhivar s.m. archivist, keeper of the
~ speculativ - speculative arbitrage records
~ valutar - arbitrage in/of exchange, arhivas.f. archives, records
exchange arbitrage arhivele statului - public records
arbitru s.m. arbitrator, arbiter arie s.f. area; (siiprafatd) surface;
arbore s.m. tree (zond) zone; (intindere) extent, expanse ~ a
~ de decizie - (stabilirea grqflcd a vanzarilor - (de care rdspunde un agent de
tipului de relatie intre deciziile vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva -
manageriale si factorii probabilistici) (arie petroliferd} payable area/zone
(man.) decision tree arierat^.n. arrear, overdue debt arima v.t. (afrxa
arenda v.t. (a da sau a Ilia in arenda) incdrcdtura unei. nave sau a unm avion pentru
to lease, to rent; [a luu in arenda} to
mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to
tenant
stow
arendare s.f. (dare sau luare in
arenda) lease, leasing; (luare in arimare s.f. stowing, stowage ~ a marfurilor -
arenda) tenancy stowing goods ~ corecta - sound stowage arma
arenda? s.m. leaseholder, lessee, tenant v.t. 1. (o nava) to fit out, to outfit, to
~ abuziv (care continud sd ocupe o commission 2. (a incadra cu echipaj o navd) to
proprietate dupd expirarea contrac- man armare .s'./ (mar.) 1. (dotare cu
tului fdrd acordul proprielarului) echipament si materiale) fitting out, outfit,
tenant at sufferance commission 2. (incadrare cu echipaj) manning
~ cu contract (valabil un anumit armatorA'./H. (mar.) shipowner, owner ~ -
numdr de ani) tenant for years administrator - managing owner ~ al navei de
~ cu contract valabil un an - tenant
linie - berth owner/ shipowner
from year to year
~ al navei-tramp - tramp owner ~ -
- fara contract -- tenant at will ~ in cota
ciimparator merchant shipper
indiviza - tenant in common ~ pe viata - tenant
independent/necartelat
for life, life tenant arenda s.f. (drept) lease;
nonconference carrier ~ - Inchirietor -
(plata) rent
chartered/freight contractor
-- excesiva - rack-rent
- pe viata - perpetual lease - { na\ lositor - owner and charterer
- supiimentara - (p'ldtitd pentru terenuri cdnd armoniza v.i 1. {poliiici fi practici nationale
aceslea sunt insuficiente) scarcity rent Ci! stundardele inte:''r.a-honai.e} to
a da in ~ - to grant/to iet out on lease a lua in ~ harmonize 2. (d!fe"te'
- to lake on lease ar^mts.n. silver
- in. liiigoiiri - silver bullion
ARM-ARU 39
tipuri de registre contabile ale unei articole casnice - household articles ~ casnice
societdti) to reconcile de folosinta indelungata -
armonizare s.f. hamionization household durables
~ a taxelor vamale - (nniformizarea ~ de baza ale exportului - staple
nomenclatoarelor ^i a procedurilor exports
vamale in tdrile care coopereaza) - de fierarie - ironmongery
customs/tariff harmonization ~ de larg consum - consumer goods
~ strategica {corelarea dintre stra- ~ de lana - woollen goods
tegia companiei ^i resursele sale} ~ de lemn - woodenware
{man.) strategic fit ~ de menaj - small ware
arta s.f. art ~ de mercerie - haberdashery
~ a decorarii vitrinelor - window ~ de moda - fancy goods
dressing ~ de papetarie - paper goods
~ mestesugareasca - handicraft, ~ de prima/stricta necesitate -
craftsmanship (living) essentials, necessaries
articol s.n. 1. (de ziur) article 2. {de ~ de sezon - seasonal articles
lege) article, item 3. (comercial) article, desperecheate/dezasortate
commodity; pi. goods, wares broken/job lot, oddments ~ diverse -
~ contabil - entry, item sundries
~ de export - export ~ exceptionale - {cont.) exceptional items
~ de fond - {editorial) leader, leading
~ extraordinare - (cont.', extraordinary
article
items
~ de import - import, foreigner
~ returnate - (vdnzdtorului} saSes returns,
~ de inchidere - {cont.) closing entry
~ de lux- luxury article returns inwards ~ sanitare - sanitary articles ~
~ de ordine - {cont.) suspense entry semifabricate - semifinished
~ de virament - {cont.) transfer entry semimanufactured articles eel mai
~ debitor - {cont.) debit entry avantajos/competitiv ~ - best buy
~ economic - (in ziar) city article artizan s.m. artisan, handicraftsman, craftsman
~ fara cautare - (impiis artizan al adj. handmade artizanatj-.n.
consumatorului) (SU'A) tie-in handicraft arunca v.t. {mdrfnn, materiale etc
~ foarte cautat - best seller peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.) to
~ garantat - {ca origine) genuine jettison, to cast/to throw overboard
article ariincare ;c,/' {a incarcutiin, ':e:.!.. bord)
~ impozabil - taxable article (mar ) ieUison
~ patentat - proprietary article
~ recapitulativ - (cont.) compound
entry
~ vandut in pierdere - (pentru a
atrage clienieia fi a promova alie
articole) Joss leade'-
40 ARU-ASI
arvuna s.f. advance (money), earnest ~ a creditelor - (care ii garanteazd unui
(money), handsel creditor cd isi va recupera fondurile in
a da ~ - to bind a bargain cazul in care debitorul nu isi mat poate
arvuni v.t. to give earnest (money) for indeplini obligatiile de platd) credit
asambia v.t. to assemble insurance ~ a creditelor de export - export
asana v.t. 1. (o miastind) to reclaim; credit insurance
(tin lac, o baltd) to drain 2. (a
~ a depozitului bancar - bank deposit
imbundtdti, a redresa) to improve; to
normalize 3. (finantele) to reorganize insurance
ascundere s.f. (a activelor de cdtre un ~ a garantiei - guarantee insurance ~ a
falit, a adevdrului de cdtre un asigurat marfurilor depozitate -warehouse
etc.) concealment insurance
asesor^.m. (dr.) assessor ~ a navlului - (asig. mar.) freight insurance
asieta s.f. 1. (pozitie a planului de baza ~ a raspunderii - liability insurance ~ auto
al unei nave fata de planul orizontal) - automobile/motor insurance ~ aviatica -
trim 2. (baza de calcul a unui impozit) aviation insurance ~ casco - hull insurance
basis ~ colectiva - group insurance ~ concurenta
~ de exploatare - (mar.) operating - (la mai multi asigurdtori) concurrent
trim
insurance ~ cu anuitate - annuity insurance
~ de mar - (mar.) running/sailing
~ cu avarie particulars! - (asig. mar.)
trim
asigura v.t. \. (a da cele necesare) to insurance with particular average ~ cu
provide 2. (a garanta) to secure, to echipament si accesorii - (asig. mar.) outfit
ensure; to assure 3. (impotriva) to insurance
insure (against); (un rise) to cover; (o ~ de la depozit la depozit - warehouse to
proprietate maritimd) to underwrite warehouse insurance ~ de marfuri
v.r. (impotriva) to insure oneself periculoase - hazardous (goods) insurance
(against), to take out an insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a
(against) bolilor - personal accident and sickness
asigurabil adj. insurable insurance
asigurare s.f. 1. securing, ensuring; ~ de proprietate - property insurance ~ de
assurance 2. (impotriva accidentelor, a
raspundere civila - third-party insurance,
pierderilor) insurance; (a unui rise)
public liability insurance ~ de raspundere
cover; {de viatd) assurance; (maritimd)
underwriting personala - personal liability insurance
~ a animalelor - livestock insurance ~ de renta viagera - life annuity insurance
~ a calitatii - quality assurance ~ de somaj - uneployment insurance
~ a caricului/incarcaturii - insurance
of cargo, cargo insurance
~ a cheltuielilor extraordinare -
disbursement insurance
ASI-ASI 41
~ de viata - life assurance/insurance ~ de necinstea unui angajat) fidelity
viata din fonduri salariale - (cu insurance
prime achitate/refinute din salami) ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor
salary savings insurance, payroll contractuale - fidelity insurance
deduction insurance ~ Impotriva pierderii totale -
~ dubia - {la doi asigurdtori) double insurance against total loss
insurance ~ impotriva prejudiciilor aduse unui
~ efectuata de o societate comerciala tert - third-party insurance
de asigurari - (spre deosebire de o ~ impotriva riscurilor de razboi -
asigurare mutuala) proprietary insurance against war risks, war risk
insurance insurance
~ facultativa - voluntary insurance ~ impotriva riscului de transport -
~ fara avarie particular^ - (asig. transport insurance
mar.) insurance free from particular ~ impotriva riscurilor multiple -
average multiple peril insurance
~ flotanta - floating/open insurance ~ impotriva spargerii - insurance
~ fluviala - river insurance against breakage
~ generala - (impotriva tuturor ~ impotriva tuturor pierderilor sau a
riscurilor) general insurance avariilor - insurance against all losses
~ globala - (care acoperd un grup de or damages
riscuri multiple sau asigurd o ~ impotriva tuturor riscurilor -
proprietate in locuri diferite) blanket insurance against all risks
insurance; (SUA) package insurance ~ in bloc - (a mdrfurilor expediate in
~ inferioara (subasigurare, loturi mid cu diferite mijioace de
asigurare in care suma asiguratd este transport} block insurance
mult mai mica decdt valoarea reald a ~ maritima - marine/sea insurance
bunului asigurat) underinsurance ~ mobiliara - movable property
~ impotriva accidentelor - insurance
accident/casualty insurance ~ mutuala - mutual insurance
~ impotriva accidentelor de munca - ~ partiala - partial insurance
workmen's compensation insurance ~ pe viata - whole life insurance;
~ impotriva avariilor - insurance (SUA) straight life insurance
against damages ~ pe voiaj - (asig. mar.) voyage
~ Impotriva furtului - theft/burglary insurance
insurance ~ pentru accidente de munca -
~ impotriva incendiului - fire industrial injuries insurance
insurance ~ pentru sectorul tehnic - engineering
~ impotriva lipsei de onestitate - insurance
(incheiatd de patronul care se asigurd ~ pentru toate riscurile - all-risks
impotriva pierderilor cauzate de insurance
42 ASI-ASO
~ pentru vreme rea - (asig. mar.} ~ economica - economic assistance
weather insurance ~ juridica - legal aid
~ perfecta impotriva riscurilor - ~ maritima/pe mare - (in caz de
(bur., fin.) perfect hedge ~ provizorie - pericol) salvage
provisional insurance ~ pentru dezvoitare - development
suplimentara - additional/ assistance
supplementary insurance asigurari de sanatate ~ sociala - social welfare, welfare
- medical/health insurance work
~ tehnica - technical assistance
- de stat - state/national insurance
asocia v.r. (cu) to associate (with), to
- maritime pe caile navigabile
enter into partnership (with)
interioare - inland marine/transit
asocial.?.;. associate; partner
insurance
~ sociale social/national insurance ~ activ - active/acting partner
~ sociale din fonduri salariale - - - administrator - managing partner
contributory insurance ~ cu numele - quasi-partner
asigurat adj. insured s.m. insured ~ in participate - (cu raspundere in
person, insurance carrier limitele capitaliilui subscris) special
integral - fully insured asigurator s.m. partner
insurer; (asig. mar.) underwriter ~ nominal - nominal partner
~ principal - senior partner
- ;il earicului - cargo underwriter
-- casco - {at corpuhd navei} hull underwriter ~ putin cunoscut - (comanditar,
partener care nil ia parte acliva la
- de navlu - freight underwriter
afaceri) silent/sleeping partner
- Lloyd - Lloyd's underwriter
~ secundar - junior partner
- maritini - marine underwriter
~ unic - sole trader
- principal - leading underwnter asimetrie
a lua pe cineva ca - to take smb. into
.;,,/. asymmetry ~ intre nivelurile de
partnership
dezvoitare economica - [aspect esential cil asociatie s.f. 1. association; (socielate)
eco-nomici mondiale conlemporane, society 2. (economica) partnership
conferit de structura elerogend a acesieia, cure ~ de asigurare mutuala - mutual
este alcutuitd din tdri en niveJuri economice insurance association
difenie'} asymmetry '1 economic development ~ de economii si credite - (SUA)
levels asistent s.m. assistant savings and loan association
-- social - welfare/social worker asistenta s.f. 1, - de intrajutorare - (a muncitorilor)
{anuor} assistance, aici; jiroviderit society
tc. i relief ^. ~ familiala - family firm
nonprofit - unicorporated
.issociation
- patronalii - trade' association
prolesionala/necomerciai;'
ASO-ATI 43
~ voluntara - (de detailisti care au mdeplini sarcmile si obiectivele de
convenit sd cumpere de la un singur lucru) {man.) expectancy
angrosist, in schimbul unor facilitdti si ~ la descarcare - waiting for discharge
avantaje) voluntary groups ~ la incarcare waiting for loading
asociere s.f. association; (economica) a^teptari Hexibile - (referitor la
partnership valoarea viitoare a unei variahile,
~ fara contract - partnership at will estimatd mfunctie de mai multi factori)
asolament s.n. (rotatie a cultiirilor adaptive expectations
agricole) rotation/alternation/ ~ rationale (explicarea comporta-
succession/shift of crops, crop rotation/ mentului economic al indivizilor sou al
succession companiilor in functie de. optiunea
~ de cinci ani five-course rotation pentru una dintre previziunile
~ furajer - fodder rotation realizate) rational expectations
asorta v.t. 1. to assort, to sort: to ataffats.m. attache
match, to suit, to fit 2. (a aproviziona ~ cultural - cultural attache
un magazin cu mdrfuri variate) to ~ comercial - commercial attache
assort ~ militar - military attache
asortiment s.'n. (corn.) assortment, atelier s.n. workshop, shop
range, variety ~ de montaj - assembly shop
~ de eantionare - variety of patterns ~ de reparatii auto motor repair
~ in vanzare - sales mix shop
asumare s.f. assumption ~ mecanic - machine shop
~ a riscului (acceptarea riscului ~ mesteugaresc - small plan!
chiar si in conditiile in care existd operation
numeroase incertitudini legate de posi- ~ plutitor - (mar.) repair ship/vessel.
bilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i workshop ship/vessel, floating facton,"'
de stabilitatea acestuia) risk works
assumption atesta r t. to attest, to certify
~ a riscului de credit - assumption of atestat s.n. certificate
credit risk - de recomandare - testimonial atinge v.t. 1.
asa adv. (cum) as (un nivel) to reach; (') cifrd, o suma) to run to 2.
~ cum este prezentat - (refentor Ju (un scop} to achie'\ e. to gain, to attain; {a
semnarea iinui conosameiit) (nun: i as realiza) to achieve
presented - Tn medie - to average
~ cum se prezinta - (conditie in ~- pragul de rentabiSitate - to breai<
asigurarea maritimd} tale qiiale even
a^teptare s.f. 1, waiting 2, (speri.inSe
atin^ere A/.' (a firii^iihii/citr'isni/i
perspective} expectation 3 (rnvel a!
/';;'';/?;) (but.) grounding
eforliilui pe care un. salanat cnn.sici(:'i'ci atltudine s.''". attitude
cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.i-fi
44 ATI-AUT
~ in fata riscului - (felul in care ~ social - (justificarea costurilor si a
diferite persoane se raporteazd, in beneficiilor impuse societdtii de cdtre
procesul ludrii deciziilor, la caracterul mtreprinderf) social audit
probabilist al evenimentelor) risk auditoriu s.n. audience
attitude ~ captiv - (obligat sd asculte material
atomicitate s.f. (caracteristicd esen- publicitar in timpul receptiondrii unor
tiald a pietei in cadrul cdreia existd programe de radio si televiziune)
numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori, captive audience
fdrd ca vreunul dintre ei sdfie prepon- aur s.n. gold
derenf) atomicity ~ afectat.. ./in custodie - gold
atribui v.t. to allot, to assign earmarked
atribuire s.f. allotment, assigning ~ monetar/cu titlu legal - standard
~ a actiunilor - allotment of shares gold
atribut^.n. attribute ~ nemonetar - nonstandard gold
~ evident/caracteristic - (al unui aurifer adj. auriferous, gold-bearing
produs) salient attribute austeritate s.f. austerity
atributie s.f. prerogative, competence; autarhie s.f. autarchy, autarky
(insdrcinare) task, obligation; (de ~ economica - economic self-
serviciu) duty, function -sufficiency
atributii de serviciu - functions autentic adj. authentic, genuine;
audienta s.f. audience (despre o copie) certified
~ tinta {segment de consumatori ~ si valabil - (despre cecuri) genuine
vizat de o campanie publicitara) target and valid
audience autenticitate s.f. authenticity,
audit s. n. audit genuineness
~ al resurselor - (in vederea realizdrii autentifica v.t. to authenticate, to
unei strategii economice) (man.) legalize, to certify; (la notarial) to
resource audit notarize
~ bancar - banking audit autoaprindere s.f. (a unor mdrfuri)
~ casnic - home audit spontaneous combustion/ignition, auto-
~ de marketing - marketing audit -ignition
~ detaliat - detailed audit autobuz s.n. bus; (pentru curse lungi)
~ ecologic - environmental audit coach
~ extern - (efectuat de specialist! din autocamion s.n. (motor) lorry,
afara institutief) external audit (automotive/motor) truck
~ general (la sfdrsitui anului ~ cu remorca - motor lorry and trailer
financial general audit ~ de transportat busteni lungi -
~ intern - (efectuat de specialisti din timber truck
institutia respectivd) internal audit autocisterna s.f. tank lorry/truck, road
~ permanent - continuous audit tank car/tanker, bulk lorry
AVT-A^A 45

autoconsum 5.7!. (consumul de bunuri ~ de import - import licence ~ de reimport


si servicii finale de cdtre producatorul cu scutire de taxe vamale (a mdrfurilor
msusi) self-consumption care au fost exportate din Marea Britanie
autoevaluare s.f. (a impunerii; sistem cu mai putin de cinci ani inainte de data
reimportului) bill of store ~ de retragere -
practical in unele tdri prin care
(de sume din cont) drawing authorization ~
contribuabilul isi calculezd singur de vanzare - selling licence ~ scrisa -
cuantumul impozitelor) self-assessment authorization in writing ~ vamala pentru
autofinantare s.f. self-financing, provizii de bord -(mar.) victualling bill
internal financing autoservire s.f. 1. self-service 2.
autoimpunere s.f. self-taxation (magazin) self-service store autostrada s.f.
automacara s.f. crane tmck, truck motorway, expressway autotransport s.n.
crane truck haul(ing) autotren s.n. truck/motor
automat adj. automatic s.n. automatic
lorry and trailer, trailer truck
machine; (pentru vdnzarea de bilete,
tigdri, ziare etc.) slot/vending machine autoturism s.n. touring car, (motor) car,
automatizare s.f. automation tourer
automobil s.n. (motor) car; (SUA) autoutilitara s.f. utility car/vehicle
automobile autovehicul s.n. motor vehicle, power--
~ de proba - test car driven vehicle
autoritate s.f. authority aval s.n. (garantie speciald de platd a unei
~ civila - civil authority cambii) bill guarantee, surety for a bill of
~ delegata - vicarious authority exchange
~ executiva - executive authority avalist s.m. (eel care garanteazd plata unei
~ fiscala - revenue authority cambii prin aval) referee in case of need,
~ ierarhica - line authority guarantor
~ maritima - maritime authority
avaliza v.t. (a gira o cambje) to guarantee,
autoritati portuare - harbour/port
to warrant
authorities
~ vamale - customs authorities avanport s.n. outer harbour/port, outside
autoriza v.t. to authorize; (a permite) port
to allow, to permit; {a imputernici) to avans s.n. advance (money), earnest
empower, to warrant; (a either a o (money), handsel; (acordat unei
licentd/autorizatie) to licence; mtreprinderi care produce pentru stat sou
(publicarea in presd) to release pentru derularea unor servicii publice)
autorizare s.f. authorization imprest
~ de retragere - {de sume din cont) ~ de contributie la avaria comuna -(asig.
drawing authorization mar.) general average deposit
autorizatie s.f. authorization, permit;
licence
~ de brevet - patent licence
~ de export - export licence
46 AVA-AVA
'- de tmprumut maritim - advance on avarie s.f. 1. damage; (asig. mar.)
bottomry average 2. (defectiune) breakdown,
~ din navlu - (mar.) freight advance failure
~ in contui marfurilor - advance ~ (a marfii) prin contaminare -
against goods damage by contamination
~ in contui platii - account of payment ~ accidentals - accidental damage
~ in numerar - cash advance ~ anticipata/probabila - anticipatory
avansa v.t. 1. (pe cinevd) to promote 2. damage
(bani) to advance; to pay in advance, to ~ ascunsa/neobservata - (asig. mar.}
make an advance payment v.i. (in hidden damage
junctie) to advance, to be promoted ~ comuna - {asig. mar.') general/gross
avantaj s.n. 1. advantage 2. pi. average
(acordate angajatilor in afara ~ comuna in strainatate - (asig. mar.)
salariului) amenities foreign general average
~ absolut - (detinut de o tara sail o ~ comuna $i salvare - (asig. mar.)
regiune in raport cu altele datorita general average and salvage
resurselor naturale, fortei de mimed ~ de abordaj - (asig. mar.) collision
etc., fapt care determina scdderea damage
costurilor de productie) absolute ~ de euare - (asig. mar.) damage
advantage through grounding/stranding
~ comparativ (principiu care ~ de manipulare - damage by
considerd cd o tara sail o regiune ar handling
trebui sd se specializeze in productia si ~ evaluabila - assessable damage
exportui acelor bunuri pentru care evaluata cu subiectivitate -sentimental
eficienta este relativ crescutd, in damage ~ grava - heavy damage ~ inerenta -
comparatie cu alte bunuri si servicii) (datorita naturii marfurilor sail viciilor
comparative advantage proprii acestora) natural damage ~ in sarcina -
~ competitiv - (ideea conform cdreia damage chargeable to ~ la descarcare -
punctele forte si slabe ale unei societdti discharging damage ~ particulars - (asig. mar.)
se pot determina mimai prin particular average
comparatie cu concurenta) competitive ~ produsa - damage done/incurred ~ produsa
advantage de apa marii - wash damage
avantaj e si dezavantaje - assets and
~ produsa de deplasarea incarcaturii -
drawbacks
shifting damage
avantaj os adj. advantageous,
favourable; profitable, beneficial ~ produsa de frecare - chafing damage ~
avaria v.t. to damage produsa de sudatie - sweat damage
avariat adj. damaged
~ de conditii atmosferice
nefavorabile - (despre mdrfuri)
weather-beaten
AVA-AV1 47
produsa de valuri - wave damage, avicultura s.f. poultry farming
damage through stress of waves ~ usoara - avion s.n. (air)plane, aircraft
slight damage ~ vizibila - (asig. mar.) ~ charter - charter plane
~ de linie/curse regulate - airliner
apparent damage
~ de pasageri - passenger aircraft; (de
avarii acceptate si evaluate - (asig. mar.)
mari dimensiuni) airbus
agreed and liquidated damages avants.n. ~ de transport - commercial/transport
(economic) boom avea v.t. to have; (a aircraft, air carrier
posedd) to possess ~ avantajul intr-o aviz s.n. 1. note, notice, advice:
tranzactie/afacere - to get the best of the notification 2. (sfat) advice; (pdrere)
bargain ~ cautare - to be in opinion
request/demand, to go off/through ~ competent - expert advice/opinion
~ cent debitor - to be in the red ~ cont ~ de angajament - (de spatiu pe nava)
deschis la banca - to bank at/with (mar.) (freight) booking note
~ drept de optiune - to have the first ~ de angajament in conditii de linie -
(mar.) berth note
refusal
~ de atribuire a actiunilor - letter of
~ legatura cu - to have a connection/
allotment, allotment letter
relation to ~ de concediere - notice of dismissal
avere s.f. fortune, wealth ~ imobiliara - ~ de confirmare - (expediat titularului
immovable property, immovables, chattels unui cont sail al unui depozit de titluri.
real, reality ~ mobiliara - movable acesta returndndu-l semnat bdncii sale
property, movables, chattels pentru a confirma exactitatea unui
(personal), personalty extras) reconciliation statement;
~ mobiliara si imobiliara - movable and confirmation slip
immovable property ~ sub tutela - trust ~ de convocare - (a actionarilor}
fund a face ~ - to make fortune avers s.n. notice of meeting
~ de credit (care indicd faptui cd in
(al unei monede) obverse aversiune s.f.
creditui unui cont a fost fdcutd o
aversion ~ fata de rise - (a investitorilor)
inregistrare) credit advice
risk aversion ~ de debit - (care indicd faptui cd in
~ fata de riscul absolut - (sumd de bani la debitiil unui cont a fost fdcutd o
care tin investitor poate renunta ca inregistrare) debit advice
alternativd la o investitie cu rise ridicaf) ~ de dispensa - (notd a unuia dintre
absolute risk aversion aviatie s.f. aviation titularii unui cont comun prin care
~ civila - civil aviation avicultor s.m. renunta la dreptui de a primi extras de
poultry farmer/breeder cont separaf) notice of dispensation
~ de expediere/expeditie - advice of
dispatch, forwarding agent's notice;
(mar.) advice of shipment, shipping advice
48 AVI-AZI
~ de expeditie pe mare - arrival notice barrister; (in instantele consumatorului
sailing ~ de nava ,,gata de inferioare) solicitor; (care individual, ipoteze ale
advice operare" - (mar.) pregdteste actele in analizei
~ de incasare - collection notice of readiness vederea unui transfer de comportamentului
advice ~ de nava ,,la rand" - proprietate) conveyancer consumatorului si ale
~ de incarcare si expeditie - (mar.) stem ~ cu drept de acces la o testdrii caracterului
(mar.) note
anumita instanta - rational al acestui
shipping note avizier s.n. notice/poster
attorney special ~ cu drept comportament)
~ de incetare a platilor - board,
notice to billboard de acces la toate consumer's preferences
suspend payments avocat s.m. lawyer, instantele - attomey-at- assumptions azil s.n.
~ de livrare - delivery advice advocate, attorney large asylum; (pentru
~ de nava ,,gata de operare" (-at-law); (in instantele a consulta un ~ - to take bdtrdni, sdraci)
acceptat superioare) legal advice avocatura almshouse
- (mar.) accepted notice of s.f. legal/lawyer's
readiness profession, bar
~ de neonorare - (a unei avut adj. rich, wealthy,
cambii) well-off, able in estate;
notice of dishonour (despre close) propertied,
~ de plata - demand note proprietary s. n. wealth;
~ de primire - notice of receipt
property ~ public - public
~ de retragere de fbnduri -
withdrawal notice wealth/property avutie s.f.
~ de sosire a marfii pe calea wealth ~ nationala -
ferata - national wealth axa s.f.
railway advice axis
aviza v.t. to advise; to give ~ temporala - (instrument
smb. notice; de analizd monetard prin
(a instiinta) to inform, to care se abordeazd
notify; (a evenimentele dintr-o
avertizd) to warn anumita conjuncture
avizare s.f. advice; notice, financiara) time line
notification axioma s.f. assumption ~ a
~ a interesului asigurat -
preferintelor revelate -
(asig.)
(funda-mentui unei teorii a
notice of interest declared
~ a tncasarii - advice of cererii care se bazeazd
collection numai pe fenomene obser-
~ a plecarii - (navei) (mar.) vabile si mdsurabile)
sailing revealed preferences
notice assumption axiomele
~ a scadentei - notice to pay preferintelor consuma-
~ a sosirii - (navei, a torului - (in teoria
mdrfurilor) subiectivd a