Anda di halaman 1dari 16

LAPORAN KARYA WISATA DATHENG

BALI
MARGI STUDY TOUR BALI
TAUN 2015
DISUSUN DENING :
ASMA : Rohman
Feri Fermansah
TEMBUNG PANDHEREKNE
Puji syukur kami panjatkan dhateng Tuhan ingkang mentis Esa ingkang
sampun melimpahkan rahmat mawi karunia-Nya dhateng panyerat
dadosipunkarya serat ingkang berjudul margi Study Tour Bali menika saged
dipunrampungaken sami rencana.
Karya serat sederhana menika kami susun lebet
saperlu memenuhi jejibahanbahasa Jawi Tiada gading ingkang
mboten retak, mekaten ugi kaliyan karyaserat ilmiah menika. panyerat ngemuti
menawi karya serat menika tebih sakingkesempurnaan. sarehdenten punika,
samukawis kritik mawi saran ingkang mungu saking para pamaos badhe panyerat
tampi kaliyan lapang penggalih dadosipun saged dados setunggal piwucal kagem
panyerat kersanipun mbenjing panyerat saged ngasta kaliyan langkung sae malih.
mugi-mugi karya serat ingkang berjudul margi Study Tour Bali nyaosaken gina
kagem masyarakat wonten umumnya ugi pamaos wonten khususnya mawi saged
mbiyantu meningkatkan harkat ugi aos bangsa kita sedaya lebet
mungubangsa Indonesia gandrung menika .

TUBAN , SEPTEMBER 2015


PANYERAT
DAFTAR ISI
JUDUL 1
tembung pandherekne 2
DAFTAR ISI 3

BAB I pangrumiyinan
1. Latar wingking
2. Tujuan
3. gina

BAB II ISI

1. Objek wisata
1. Tanah Lot
2. DANAU BEDUGUL
3. Pantai Kuta
4. MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
5. Cahayu
6. GARUDA WISNU KENCANA
7. Pantai Sanur
8. Tanjung Benoa
9. MUSEUM BALI

2. tuntunan angsal-angsal
1.KRISNA

lBAB III PENUTUP


A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN
BAB 1
PANGRUMIYINAN
1. LATAR WINGKING
sadherek kaliyan perkembangan dunia pariwisata teng nagari kita sedaya paling
utami peninggalanpeninggalan sejarah ingkang kedhawah
sakingSabang ngantos Merauke dados salah
satunggal alasan dipunwontenakenkarya wisata. Karya wisata ngrupikaken mukawis
kengungkukan rutin taunan ingkang
dipunwontenaken olehsekolah kami. Karya wisata taun menika mundhut objek
objek karya wisatadi Pulau Bali amargi teng ngrika kathah wonten panggen
panggen wisata yangtersohor utawi tepang teng Dunia.
Kaitanya kaliyan karya wisata, kami dipunjejibahani kagem ngasta laporanlebet
bentuk Karya serat ngengingi objek
objek wisata ingkang kamikunjungiteng Pulau Bali. lebet menyusun laporan kesebat, k
amimemerlukan data dataingkang akurat. lebet pangucalan data
data yangakurat kesebat kami ngalami remen ugi duka.

2. TUJUAN
Tujuan khusus:
kagem memenuhi jejibahan soca piwucal bahasa Jawi
Tujuan Umum:
panyerat kersa nepangaken profile objek-objek wisata ingkang wonten
tengpulau Bali dhateng pamaos.
dados wawasan minggahan informasi mawi menperbanyak pangapriksan.
dados latihan kagem memperlancar sastra ugi bahasa.
dados bandingan antawis teori teng kelas ugi keyektosan teng Lapangan.
nenemaken raos gandrung bantala tirta.
nepang kebudayaan Nusantara.
kagem berlatih menyusun Karya serat saupakara Sistematis.
3. gina panyeratan
dados minggahan materi dipunnjawi sekolah.
Melatih siswa kersanipun saged mengolah laporan widaya wisata.
mimbeti pembendaharaan pustaka sekolah ingkang menunjang minat waossiswa kersa
nipun ingkang ngemangertosanipun langkung wiyar
BAB II
ISI
A. OBJEK WISATA
1. BANTALA LOT
'bantala Lot' yaiku setunggal objek wisata teng Bali, Indonesia. teng mriki wonten
kalih pura ingkang manggen teng inggil sela agung. setunggal manggen teng
inggil bongkahan sela ugi setunggalipun manggen teng
inggil tebing miripkaliyan Pura Uluwatu. Pura bantala Lot menika ngrupikaken
kageman sakingpura Dang Kahyangan. Pura bantala Lot ngrupikaken pura samodra
panggenpemujaan dewa-dewa pangreksa samodra.
a. Legenda
ndherek legenda, pura menika dipunwungu dening
sapriyantun brahmanaingkang mengembara saking Jawi. panjenenganipun
yaiku DanghyangNirartha ingkang kedadosan mrataken kapitadosan para
wargi Bali badhe wucalan Hindu ugi mungu Sad Kahyangan kesebat
wonten abad datheng-16. wonten kala punika panguwaos
bantala Lot, Bendesa Beraben, iri majeng panjenenganipun amargi para panumutipun
miwiti sedakaken panjenenganipun ugi
numuti Danghyang Nirartha. Bendesa Beraben ngutus Danghyang Nirarthakagem
mengker bantala Lot. panjenenganipun nginggihi ugi sadereng mengker
bantala Lot panjenenganipun kaliyan kekiyatanipun mindhahaken Bongkahansela
datheng madya pantai (sanes datheng madya samodra) ugi mungu purateng ngrika.
panjenenganipun ugi mengubah selendangnya dados sawer pangreksa pura. sawer
menika taksih wonten sapriki ugi saupakara ilmiahsawer menika klebet jenis sawer
samodra ingkang kagungan ciri-ciri berekorpipih kados ulam, werni
cemeng berbelang jene ugi kagungan racun kaping 3langkung kiyat saking
sawer cobra. Akhir saking legenda mastanikaken
menawi Bendesa Beraben 'akhirnya' dados panumut Danghyang Nirartha.
b. Lokasi
Obyek wisata bantala lot manggen teng
dhusun Beraban Kecamatan kesaliraKabupaten Tabanan, sekitar 13 km kilen Tabanan
. dipunsisih ler Pura bantalaLot wonten setunggal Pura ingkang manggen teng
inggil tebing ingkangmenjorok datheng
samodra. Tebing menika menghubungkan Pura kaliyandaratan ugi nduwe bentuk
kados brug (melengkung). bantala Lot tepang dados panggen ingkang sae kagem
mriksani surya terbenam (sunset), turis-turisbiasanya ramai wonten sonten dinten
kagem mriksani kesaen sunset teng mriki.
c. riyadin
Odalan utawi riyadin teng Pura menika dipunengetakeni saben 210 dinten pisan, sami
kados damel-damel ingkang benten. dhawahipun celak
kaliyanperayaan Galungan danKuningan yaiku tepatnya wonten
dinten Suci BudaCemeng Langkir. kala punika, priyantun ingkang sujud
badhe ramai nyujud teng Pura menika.
2.DANAU BEDUGUL
a. Legenda
wonten beberapa cerios ingkang mastanikaken ngengingi sejarah asal urun
rembag namatempat wisata menika dadosipun kawastanan Bedugul. cerios ingkang
setunggal yaiku, Bedugul teng pundhut saking tembung kalih tembung
yaiku "Bedug" amargi
wontenipun kelompok masyarakat Muslim teng sekitarbedugul ugi Kul saking Kul-
kul ingkang ngrupikaken pirantos komuniksitradisional masyarakat Bali ingkang
ginanipun hampir sami kados kentongan.Penggabungan kaping kalih tembung punika
ingkang lajeng dadosaken asmadaerah menika kawastanan Bedugul. cerios
benten sejarah asal urun rembag asma Bedugul yaiku wonten jaman rumiyin wonten
sapriyantun nalendra ingkang nembe siram teng tlagi awratan ugi mboten sengaja teng
mriksa dening warga sekitar, kaliyan piyambakipun sedaya
ngendikakaken bedogolnalendra ketingal. punika beberapa versi panyamen
panggen wisata Bedugul.
teng Bedugul wonten setunggal masjid ingkang sampun nduwe yuswa yuswa ingkang
nduwe asma Masjid agung AL-Hidayah. Masjid menika wonten ing inggil
setunggal bukit timur teng sisi sisih kilen tlagi
awratan. Didaerah menikapara pemeluk agami islam ugi agami hindu toleran sanget.
teng sekitarpanggen wisata Bedugul kathah dipunpanggihi masjid-masjid dados kagem
panjenengan ingkang muslim mboten betah khuatir kala badhe nindakaken
kewajiban sholat. Beberapa panggen wisata ugi wonten teng kawasan Bedugulantawis
benten, Pura Luhur Ulun Danu Bedugul, tlagi awratan,
tlagi Tamblinganugi Buyan, pakawisan Raya Eka Karya Bedugul, tirta Terjun Git-git
ugi tirta benter Angseri. kaliyan kathahipun panggen wisata teng daerah menika,
panjenengan mboten badhe rumaos waleh.
b. Lokasi
Objek wisata menika manggen teng
dhusun Candi jene, Kecamatan Baturiti,Kabupaten Tabanan , Bali kirang langkung
ngantawis 45 km saking tuntunan kitha. utawi kirang langkung
ngantawis 50 km kea rah ler saking ibukotaprovinsi Bali yaiku
kitha Denpasar. panggen wisata Bedugul wonten ing waradinan inggil, teng
panggen wisata menika wonten tlagi awratan. tlagi awratan
manggen diketingian 1250 meter dipuninggil pasuryanan samodra. amargi
manggen didaerah waradinan inggil,
mila Bedugul ngagungani udaraingkang sejuk ugi suhu wonten
ing kisaran 17 ngantos 25 derajat celcius.sanes namung tlagi awratan, disekitar tlagi
menika ugi wonten ugi setunggalPura ingkang dipuntepang kaliyan
wasta Pura Ulun Danu.

3.PANTAI KUTA
Pantai Kuta yaiku setunggal panggen pariwisata ingkang manggen teng sisih
kidul Denpasar, ibu kotaBali, Indonesia. Kuta manggen
teng KabupatenBadung. Daerah menika ngrupikaken
setunggal tujuan wisata turismancanegara, ugi sampun
dados objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal70-an. Pantai Kuta asring ugi
kawastanan dados pantai surya terbenam(sunset beach) dados mengsah
saking pantai Sanur.
teng Kuta wonten kathah tokonan, restoran ugi panggen panyiraman
mawimenjemur salira. kajawi kesaen pantainya, pantai Kuta ugi nawikaken
ngadosmacam jenis hiburan benten kados ta bar ugi restoran teng
sapanjang pantaimenuju pantai Legian. Rosovivo, Ocean Beach Club, Kamasutra, yaik
ubeberapa club paling ramai teng sapanjang pantai Kuta.
Pantai menika ugi ngagungani ombak ingkang cekap sae
kagem olahragaselancar (surfing), paling utami
kagem peselancar pangugi. Lapangan Udara IGusti Ngurah Rai manggen mboten tebih
saking Kuta.
4. MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
a. Legenda
Museum Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi) tercetus wonten
taun 1980ingkang berawal saking ide Prof. Dr. Ida sae japi ingkang kala punika
yaikuGubernur Bali. panjenenganipun mencetuskan ide awalnya tentang museumugi m
onumen kagem perjuangan rakyat Bali. lajeng wonten
taun 1981,dipunwontenaken sayembara dhusunaken monumen, ingkang
dipunmimpangaken dening Ida sae Yadnya, panjenenganipun yaiku
sapriyantun mahasiswa jurusan arsitektur Fakultas Teknik UniversitasUdayana.
lajeng wonten taun 1988 dipuntumindakaken pamanggenan sela setunggal ugi
salebetipun kirang langkung 13 taun pamungon monumen rampung.
taun 2001,wungon fisik monumen rampung. sataun lajeng, pengisian diorama ugi
panyocan lingkungan monumen dipuntumindakaken. wonten
wulan September2002, SK Gubernur Bali tentang panunjukan
mustaka UPTD Monumendipunwontenaken.
ugi akhirnya, wonten lukar 1 Agustus 2004, paladosan dhateng masyarakatdipunbikak
saupakara umum, saksampune saderengipun wonten
wulan Juni2003 peresmian monumen dipuntumindakaken dening Presiden RI wonten
kala punika, yakni ibu Megawati Soekarnoputri.
Monumen menika manggen teng kawasan Lapangan Renon ingkang tentunyanggeret
sanget mirengan kagem sedaya priyantun amargi panggenipun ingkang terawat kaliyan
sae ugi resik ugi pepak kaliyan menara ingkangmenjulang datheng angkasa ingkang
kagungan arsitektur khas Bali ingkang sae. Lokasi monumen menika
ugi strategis sanget amargi manggen teng ngajeng kantor Gubernur Bali ingkang ugi
teng
ngajeng Gedung DPRDProvinsi Bali tepatnya teng Lapangan Niti Mandala Renon. ngri
ki menika ngrupikaken
panggen pertempuran jaman kemerdekaan antawis rakyat Balimengsah pasukan penja
jah. Perang menika tepang kaliyan wasta PerangPuputan ingkang nduwe
artos perang telas-telasan. Monumen menika dipunsalirakaken kagem maringi
pambektosan wonten para pahlawan mawi ngrupikaken lambang pambektosan
inggil perjuangan rakyat Bali.
Museum menika dados simbol masyarakat Bali kagem ngaosi para pahlawanmawi
ngrupikaken lambang persemaian panglestantunan jiwa perjuanganrakyat Bali saking
generasi datheng generasi ugi
saking zaman dathengzaman, mawi lambang semangat kagem ngekahi kewetahan
nagari kesetunggalan Republik Indonesia. Hal menika saged dipunmriksa
saking 17putra tangga ingkang wonten teng konten utami, 8 buah tiang agung teng
lebetgedung monumen, ugi monumen ingkang menjulang sainggil 45 meter.
bentuk museum menika dipunpundhut berdasarkan cerios Hindu wonten
kalaPemutaran redi Mandara Giri dening Para Dewa ugi denawa gina
nyagedakenTirta Amertha utawi tirta Suci kesugengan.
kaasman Museum Bajra Sandi amargi bentuk museum menika
kados Bajrautawi Genta ingkang kagem dening para pangarsa agami Hindu lebet
ndherekipengucapan japa japi wonten kala
numindakaken upacara agami Hindu.menggah ing kageman-kageman ingkang wigatos
lebet museum menika yaiku dados punika :
wungon Museum ingkang menjulang melambangkan redi Mandara Giri
Guci Amertha dilambangkan lebet bentuk Kumba (periuk) tepat kageman
inggil museum.
Naga ingkang melilit museum melambangkan Naga Basuki ingkang dipunginakaken
dados tangsul dalm pemutaran Mandara Giri.
Kura-kura ingkang wonten teng kageman
ngandap museum ngrupikakensimbul saking Bedawang Akupa ingkang
dipunginakaken dados alaspemutaran Mandara Giri.
Kolam ingkang wonten disekeliling museum ngrupikaken simbul saking samodran
sesepan ingkang ngepang Mandara Giri panggen wontenipun tirtaSuci kesugengan
utawi Tirtha Amertha.
b. Lokasi
panggen monumen kesebat strategis sanget amergi wonten persis teng ngajeng
kantor Gubernur Bali, utawi tepatnya teng Lapangan Niti MandalaRenon Denpasar. wi
yar wungon monumen punika yaiku 4.900 m2 (70 m x 70m) ugi wiyar
bantala 138.830 m2.

5. CAHAYU
Cahayu yaiku tuntunan / central angsal-angsal dhaharan khas Bali ingkang
dipunsalirakaken dening sapriyantun putra dhusun terpencil teng ngandaplereng redi
teng daerah Jateng (Jawi madya). kaliyan tekad melangkah kagem mengker
dhusun halaman teng awal taun 90-an kaliyan nyobi nggigat nasibingkang
wonten awalnya kagem ngupadi padamelan teng pulau Bali. dadosa sapriyantun abdi
dalem Tangga (PRT) ugi wonten dalu dintenipun ugiberaktifitas teng setunggal griya
sakit dados pangreksa (Waker).
kaliyan bergulirnya wanci Robani kathah nyobi ngados padamelan ugi upados saking
saden Sayur mayur, Mie ayam / Bakso / loloh dll, kaliyan ngginakakengerobak ngantos
wonten akhirnya ngutusaken kagem sade kacang goreng(ingkang wonten kala menika
langkung asring dipuntepang kaliyan wastaKacang Asin Bali).
ugi kaliyan keuletannya panjenenganipun (Robani) menika ngantos jumenenga
setunggal upadosan ugi Central angsal-angsal ingkang
cekap megah tenglintasan pariwisata (teng daerah peken Seni Sukawati). margi
setunggal kesugengan ingkang nate sapriyantun Robani margeni. ugi
wonten akhirnyaCahayu jumeneng wonten lukar 27 September 2002
Tujuan punika piyambak kaliyan mbikak upados tuntunan / Central angsal-
angsal Khas Bali menika khusus kagem
ngladosi wisatawan Nusantara kresaamancanegara ingkang sowan
datheng bali. kaliyan kekedadosanan menikaRobani ngampil dampak positif, amargi
panjenenganipun sampun nyanggi kesugengan ekonomi para panyregep timur ingkang
pikantukipun mboten saged dipunpekenaken. Cahayu mbiyantu
mekenaken produk saking panyregep timur dadosipun piyambakipun sedaya saged
sugeng kaliyan prayogi, disamping punika panjenenganipun pindhah mbiyantu
pangutus kagem tumut mawi
ngirangi pengangguran ugi mengembangkan industripariwisata, mawi
mimbeti Income daerah kresaa nagari.
mekaten sejarah singkat sapriyantun Robani ugi jumenengipun tuntunan
/central angsal-angsal khas bali, namung kaliyan bermodalkan tekad,ketlatosan,
ugi ketrampilan panjenenganipun dados priyantun ingkang sukses.

6. GARUDA WISNU KENCANA


a. Legenda
pamungon
panggen wisata teng Bali GWK teng prakarsai dening YayasanGaruda Wisnu Kencana
wonten taun 1992. pamungon GWK Bali kaliyan tujuandadosaken
panggen wisata GWK Bali Landmark saking panggen wisatabudaya ingkang tepang
datheng mancanegara. salah satunggal panyalira
saking Yayasan Garuda Wisnu Kencana yaiku I Nyoman Nuarta ingkang
ugikonseptor ugi arsitek patung Garuda Wisnu Kencana.
kagem nyagedaken lokasi ingkang gathuk kagem setunggal proyek agung kados
pamungon Garuda Wisnu Kencana, sanesa jejibahan ingkang
gampil.Yayasan Garuda Wisnu Kencana saksampune
ndumugekaken konsep sakingproyek, mbetahaken wanci kalih taun kagem
nyagedaken lokasi kagem patungGaruda Wisnu Kencana ingkang sempurna. sadereng
wontenipun pamungon saking GKW Bali, lokasi ingkang wonten
ing bukit Ungasan menika, dipunginakaken dados panggen penambangan sela kapur.
Yayasan Garuda Wisnu Kencana nunjuk I Nyoman Nuarta dados pematungutami
lebet proyek GWK Bali, amargi I Nyoman Nuarta ngrupikaken salah
satunggal pematung modern paling sae Indonesia. wonten
taun 2013,manajemen kepemilikan saking GWK Bali teng
pundhut alih dening PT AlamSutera Realty Indonesia, salah satunggal
upadosan pengembang property tengIndonesia.
b. Lokasi
Taman budaya Garuda Wisnu Kencana menika wonten ing keinggilan 146meter teng
inggil pasuryanan bantala utawi 263 meter teng inggil pasuryanan samodra,
teng daerah perbukitan sela kapur ugi cadas, tepatnya inggil bukitPecatu Nusa kalih, K
abupaten Badung kinten kinten 40 kilometer sisih kidul
kitha Denpasar Bali, udakawis 30 menit margi saking Bandara ngurah Raimenawi
ngginakaken titihan montor.
7. PANTAI SANUR
A. SEJARAH PANTAI SANUR
Pantai Sanur manggen teng
dhusun Sanur, Kecamatan Denpasar kidulKotamadya Dati II Denpasar. Pantai menika
manggen teng sisih wetan ugi kidul dhusun Sanur, ingkang
ngrupikaken tepi Samudra Indonesia sisih kidulPulau Bali. panggen punika tepang
saprika, paling utami tembe kedadosanperang Puputan Badung wonten
lukar 20 September 1906 dipunpundi Walandimendaratkan tentaranya teng ngrika.
lebet sejarah Bali kina pantai Sanur ugi tepang, ugi masdih wonten tugu sela keserat
ingkang
ngrupikaken Prasastinalendra Kasari Warmadewa ingkang berkeraton teng Singhadw
ala taun 917,dipunpundi sakmenika wonten teng Blanjong kageman
kidul Pantai Sanur. tengkalangan Pariwisata, Pantai Sanur kaping setunggal
dipuntepangakenaken dening pelukis Belgia nduwe asma A.J.Le Mayeur sareng
garwanipun Ni Polokingkang menetap teng ngrika sejak taun 1937 ugi
ngawontenaken pameranlukisan karyanya piyambak.
Pantai Sanur tepang amargi pemandangan ugi atmosfir ingkang sae. wedi pethak
ingkang menutupi pantai sapanjang Hotel Bali Beach ngantos datheng
kidul (Pantai Mertasari). Pantai menika marak datheng arah wetan dadosipun badhe
salajeng saged menikmati kesaen surya terbit, ugi wonten sonten dinten
teng daerah pantai badhe nyagedaken kawontenan
ingkang spesifik.saupakara umum Sanur ngrupikaken panggen berlibur ingkang
ngersakaken kawontenan tenang.
Disisi benten pantai Sanur dipunginakaken dening masyarakat Hindusapanggen
ugi masyarakat kitha Denpasar kagem montenaken kengungkukanupacara kagamen
ugi upacara adat budaya sapanggen. Kondisi menika
betah dilindungi amargi pantai Sanur ngrupikaken kawasan suci. PantaiPadanggalah n
grupikaken teluk ingkang medi cemeng, ugi kados kageman benten
saking pantai Sanur, kawasan menika dipunginakaken kagem upacarakagamen.
B. panggen PANTAI SANUR
Pantai Sanur antawisipun 6 Km saking tuntunan
kitha Denpasar, saged dicapaikaliyan mobil, sepeda montor utawi
titihan umum ingkang menghubungkanpantai Sanur kaliyan
kitha Denoasar. titihan umum ramai sanget mondar-mandir antawis Sanur-Denpasar,
dadosipun mboten wonten
kerekaosanmasalah usungan. Pantai Sanur ramai sanget dikunjungi dening wisatawan
Mancanegara dening wisatawan Mancanegara kresaa Nusantara. dintenMinggu ugi
dinten libur, panggen punika dados pilihan para wargi
kithaDenpasar kagem rekreasi kaliyan siram teng samodra. wonten dinten
wulanPurnama dalunipun kathah priyantun rawuh ngeca-eca ugi siram mrika, kaliyan
mriksani kesaen pantai teng dalu dinten. kajawi pantainya Museum Le Mayeurugi
kathah mbeksa minat wisatawan.
C. kawontenan PANTAI SANUR
Pantai Sanur ngrupikaken salah satunggal pantai ingkang wonten
teng Bali.Pantai menika ngrupikaken panggen wisata ingkang sae sanget, dadosipun
mboten nate sepen saking pengunjung sae
saking wisatawan domestic kresaawisatawan mancanegara.
teng Pantai Sanur sampun dicaos ngados macam fasilitas antawis
bentenHotel bertaraf Internasional kados Hotel Grand Bali Beach, Hotel Hyatt, HotelS
anur Beach, Hotel Sindu Beach ugi kathah malih sapanjang wetan
ugiTenggara pantai Sanur. Kios barang kesenian ugi Art Shop ugi kathah teng
ngrika. Akomodasi ugi Restourant kagem wisatawan cekap kathah sampun dicaos
ingkang senantiasa jagi ngladosi kewigatosan para wisatawan.
Daya geret Pantai Sanur sisih leripun melingkar kados sepalih lingkaran ugi kageman
kidulipun berbelok saking wetan ngilen, dipunpundi gelombang tirta samodranipun
mboten mekaten agung ugi menawi tirtanipun surut kemriksaa
sela karang ingkang membentang arupi-warni. wonten dinten nyelaki wulan seda tirta
samodranipun minggah ugi gelombangnya radhi agung. teng
sisihTenggara kemriksaa gugusan pulau Nusa Penida teng seberang samodra ugi teng
sisih wetan ketingal panorama pantai kidul Pulau Bali kaliyan
redinipun.Pemandangan pantai Sanur ugi kemriksa sae wonten sonten dinten, amargi
kawontenan tirta
samodra biasanya surut ugi gelombangnya ngrupikaken riaktimur. Gugusan pulau tem
puhan ugi bukit sela karang ingkang menjorokdatheng samodra
teng seberang samodra kemriksa saking Pantai Sanur sisih
kidul. Panorama pantai Sanur sisih kidul langkung sae dipunmriksa wonten enjing
dinten. panggen meninjau ingkang strategis yaiku kageman wetan,
tengSemawang ugi Mertasari. kawontenan udara teng ngrika
kraos segar ugibertiup angin samodra ingkang nyaman. kawontenan teng
sapanjang pantaiSanur pajar
ugi teduh amargi penuh kaliyan pohon agung. Pantai Sanur sae
kagem menikmati surya terbit (Sun Rise)dan berjemur teng sapanjang pantaiingkang
medi peth
8. TANJUNG BENOA
Tanjung Benoa yaiku panggen wisata teng Bali pinten-pinten. Tanjung Benoa,manggen
teng ujung kidul pulau Bali sayangipun ngagungani daya geret ingkang benten.
panggen wisata teng Bali pinten-pinten ugi Tanjung benoa salah
satunggalipun.Nusa kalih ugi Tanjung Benoa, manggen
teng ujung kidul pulau Balisayangipun ngagungani daya geret ingkang benten.
Sementara punika, Tanjung benoa dipuntepang dados tuntunan wisata tirta miwiti
saking parasailing, banana boat, Jet Ski, Rolling Donut, Flying Fish,Snorkeling, Scuba
Diving, Glass Bottom Boat + Turtle island ugi olahraga tirta bentenipun
saged dinikmati teng mriki.

9. MUSEUM BALI
a. Legenda
Museum menika ngrupikaken museum paling yuswa ingkang wonten
teng Bali,jenis Museum menika klebet museum ethnografi, menika saged teng
mriksaberdasarkan saking koleksi koleksi ingkang tersimpan. sedaya unsurkebudayaa
n Bali salira saking koleksi arkeologi, koleksi historika, koleksi senirupi
ugi koleksi etnografika badhe teng panggihi dipunmriki, kados pepakan sugeng,
pepakan upacara adat, perkembangan agami
ugi aspeknya ugibudaya masyarakat Bali sejak saking zaman prasejarah (Bali kina)
ngantos kala sakmenika menika.
Museum Bali menika dipunsalirakaken wonten beberapa taun saksampune
kenalendran Badung dipunlenggahi Walandi yaiku
taun 1910. Perencanaanawal panyaliran Museum Bali yaiku pejabat pangutus
Walandi, AsistenResiden ingkang nduwe asma W.F.I.Kroon ingkang lebet
pamontenanpengembangannya teng bantu arsitek Jerman nduwe
asma Curt Grundler, IGusti Ngurah Alit (Besturder panagari Badung), I Gusti sae Jela
ntik (nalendraKarangasem), I Gusti Ketut Djelantik (nalendra Buleleng), nalendra Tab
anan,ugi beberapa undagi (ahli seni wungon tradisional Bali) dipunantawisipun IGusti
Ketut Gede Kandel, I Gusti Ketut Rai, ugeni Gusti Alit Ngurah.
bentuk
wungon museum ngrupikaken perpaduan arsitektur antawis pura ugipuri. dipunsalira
kaken teng
inggil areal sawiyar 2.600 m2 meliputi 3 halamanyaiku : halaman njawi (jaba), halama
n madya (jaba madya) ugi halamandalam(jeroan) ingkang dipunwatesi
kaliyan tembok ugi gapura.Pada dasarnyaseni banguan tradisional Bali sae banguan su
ci, dalem panggen tilar
salajengberdasarkan wonten perencanaan ugi pola arsitektur tradisional ingkangberak
ar wonten agami Hindu. kados halnya museum menika pelatarannyadipunkagem
inggil 3 kageman baken yaiku halaman njawi, halaman madya ugihalaman lebet.
Masing-masing halaman dihubungkan kaliyan candi (kontengerbang).
b. Lokasi
Museum Bali manggen teng lokasi strategis teng tuntunan
kitha Denpasar,tepatnya teng margi Mayor Wisnu. wonten kageman sisih
kidul museumwonten Pura Jagatnatha, nembekaken lapangan Puputan Badung ugi Pat
ungcatur pasuryan (Patung Catur pasuryan) wonten ing ngajeng Museum Bali.menawi
ngginakaken titihan montor, antawis tempuh menuju Museum Balimbetahaken wanci
udakawis kirang langkung 45 menit udakawis 13 km margi
saking Bandara Ngurah Rai.

B. TUNTUNAN ANGSAL-ANGSAL

1.KRISNA
a. Sejarah
Perkembangan setunggal upadosan utawi seseorang ingkang
dados sukses,asring dilatar wingkingi dening kisash miris, hal-hal makotena
ngrupikakenramuan usada pahit dados tembung memacu keingininan kagem
salajeng tegarmajeng rintangan. Kisah makoten kedadosan ugi wonten perintis toko
angsal-angsal khas Bali ingkang tepang kaliyan
asma Krisna. Berawal saking kisahsekelipun seseorang ingkang nduwe
asma Gusti Ngurah Anom kala lulusSMP, berencana kagem nglajengaken pamucalan
datheng jenjang bangkuSMA, sayangipun kekajengan menika kedah dipunsarekaken
lebet-lebet amargi priyantun yuswanipun ngutusaken ngendelaken panjenenganipun
amargi mboten saged membiayainya.
kaliyan raos sekel, jengah ugi mangkel berkecamuk nyobi
nggigatkeberuntungan datheng kitha Denpasar , tindak ampeyan berkilo-kilometer,
nguwawi salit ugi luwe, ngantos katampi dados pegawai resik-bersihmobil
wonten setunggal hotel teng kawasan objek wisata Sanur, dados karyawangarment ugi
saksampune lukar masa lajangnya nyalirakaken konveksi timur-timuran ugi saking
mrikia akhirnya nyaosaken ide kagem nyalirakaken toko angsal-
angsal khas Bali nduwe asma Krisna. Kisah insfiratif menika pancen nggeret pisan.
toko angsal-angsal menika dipunsalirakaken wonten
taun 2007 teng Nusa saeDenpasar berkembang kaliyan sae sanget, apalagi panggenipun
nyelakan kaliyan objek wisata taman budaya Art Centre, panggen ingkang
asringdikunjungi wisatawan kala margi tour teng Bali kala numindakaken
margi citytour datheng
kitha Denpasar, dipuntanduk event taunan Pesta Kesenian Bali,digelar salebetipun
sewulan dipunsaben taunipun kala liburan sekolah. Lokasiingkang strategis, regi
sami kualitas yaiku aset utami kagem setunggal upadosan.
b. Lokasi
teng margi Nusa sae no.77 Denpasar, beberapa cabang dipunbikak malih kados
margi Nusa Kambangan Denpasar, margi Sunset Road Kuta ugi margiRaya Tuban.
BAB III
PENUTUP
Puji syukur kehadirat Allah SWT inggil rampungipun panyeratan laporanmenika.
panyerat matur sembah nuwun dhateng sedaya pihak ingkang sampun
mbiyantu pelisan menika, dadosipun bermanfaaf kagem para pamaos.
lebet penyusunan laporan menika taksih kathah kalepatan lebet penguraianseratan ugi
bentenipun, mila saking punika kami nyuwun apunten saagung-agungipun.
inggil kritik ugi saran ingkang sifatnya mungu saking pamaos pindhah, badhe nggina
sanget kagem menyempurnakan laporan menika.

A. Kesimpulan
kaliyan mriksani uraian ingkang sampun panyerat ngantosaken
miladisimpulkan menawi :
1. kaliyan wontenipun objek-objek wisata ingkang nggeret
saged meningkatkanwilangan wisatawan saking mancanegara dadosipun saged
mimbeti devisateng provinsi Bali wonten khususnya ugi devisa nagari
wonten umumnya.

B. Saran
1. betah ditingkannya tenaga-tenaga profesional lebet bidang pariwisataingkang
ngagungani pandalon, keterampilan ugi kasagedan berinteraksiingkang sae kaliyan
upakara nyalirakaken guron inggil pariwisata, pamucalan
madya pariwisata, tuntunan penelitian ugi pengembangan pariwisata.
2. betah wontenipun paminggahan fasilitas-fasilitas ingkang taksih dianggapkirang
kados
panggen parkir, transportasi, ugi akomodasi. amargi hal kesebatberpengaruh sanget
kagem kamajengan jasa pariwisata Bali.

LAMPIRAN