Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN MAKLUMAT SKPMg2

NAMA SEKOLAH :
TARIKH LAWATAN :

NYATAKAN SAMA ADA ' ADA @ TIADA ' DENGAN MENANDAKAN ( ) DALAM RUANGAN YANG BERKENAAN

BIL PEKARA ADA TIADA CATATAN


1 Fail Induk SKPM Sekolah (Am 435-Pin.1/80)
2 Fail lain/fail sokongan SKPM (Ring fail atau lain-lain)
3 Senarai Jawatankuasa SKPM Sekolah tahun semasa
4 Surat perlantikan Ahli Jawatankuasa SKPM Sekolah
Surat jemputan JPN ke majlis taklimat pengenalan & penataran
5
SKPMg2 kepada PGB
6 Bahan SKPMg2 Softcopy
Surat jemputan PPD ke majlis taklimat/promosi SKPMg2 peringkat
7
PPD kepada PGB
Taklimat Promosi SKPMg2 untuk Warga Sekolah
8
Tarikh Taklimat :
9 Surat jemputan kepada pegawai JPN/PPD
10 Minit mesyuarat Jawatankuasa SKPM Sekolah Bil.1/2017
Catatan perbincangan/taklimat/minit curai perbincangan
11 Jawatankuasa SKPM Sekolah berhubung persediaan promosi dan
pelaksanaan SKPMg2 fasa 1(Jan-Mac)
Surat KPM.600-1/5/5-Jld.2(30) bertarikh 24 Mac 2017: Pelaksanaan
12
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2)
Dokumen Prosedur pelaksanaan dan dokumen edaran PPS berkaitan
13
SKPMg2 bertarikh 1 April 2017 (Bahan dari portal NKRA) dimuat turun
Senarai Pasukan Pelaksana Standard (PPS) dalam portal ada &
14
kemaskini*
15 Surat pelantikan PPS disediakan
16 Pengisian Dokumen SKPMg2 secara manual dibuat / disediakan
Menyediakan salinan Aspek / TUMS yang mencukupi bagi PPS
17
mengikut bidang masing-masing
Semua PPS mengembalikan Borang Aspek / TUMS yang telah
18 disempurnakan kepada PK masing-masing dan ditandatangani
(Borang Manual)
19 Senarai eviden dalam portal diisi dan dikemaskini*
20 Skor PdPC guru dalam portal diisi dan dikemaskini*
21 Skor PdPC guru (hardcopy) asal dan kemaskini disimpan
22 Pekara-pekara lain/maklumat tambahan (Nyatakan)

Tandatangan / Cap Pemantau Tandatangan / Cap Guru Besar


Tarikh : Tarikh : ..

FAUZAN FT19