Anda di halaman 1dari 7

Tarikh 20 Julai 2017

Masa 11.05 pagi 12.05 tengahari


Kelas Tahun 3
Kehadiran 8/8
Mata Pelajaran Sains
Tema Sains Fizikal
Tajuk Daya Magnetik sesebuah magnet
Standard Kandungan 5.1 Menganalisis pengetahuan tentang tindakan magnet.
Standard Pembelajaran 5.1.5 Mengitlak kekuatan magnet dengan menjalankan aktiviti menggunakan magnet pelbagai
saiz.
5.1.6 Membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan dengan kutub magnet dengan
menjalankan aktiviti.
Hasil Pembelajaran Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat :
i. Menyatakan bahawa kekuatan magnet tidak semestinya bergantung kepada saiz dan
bentuk magnet
ii. Menyatakan bahawa kutub yang sama menolak dan kutub yang berlainan akan
menarik satu sama lain.
Pendekatan Perbincangan, Hands-on, demonstrasi
Pengetahuan Sedia Ada Murid pernah melalui fenomena magnet dalam kehidupan seharian.
Kemahiran Proses Sains Memerhati, Meramal, Komunikasi, Mentafsirkan data,

Nilai Murni Menghargai sumbangan sains dan teknologi.


KBAT Tindakan magnet terhadap klip kertas dan fenomena tarikan, tolakan magnet dalam kehidupan
seharian
Bahan Bantu Mengajar Magnet kecil, besen, air, magnet berlainan saiz, klip kertas
Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Pembelajaran

PERSEDIAAN Guru membuat BBM:


1. Guru membuat demonstrasi
(5 minit) demonstrasi. Magnet, besen, air
kepada murid dengan
- Apakah yang terjadi
menggunakan besen diisi
Orientasi pada kedua-dua
dengan air dan magnet.
magnet tersebut? Kemahiran proses sains :
2. Guru melontarkan soalan
- Sekiranya magnet Memerhati, Meramal,
kepada murid-murid tentang
kecil digantikan Komunikasi
fenomena tersebut.
dengan magnet yang
Kemahiran berfikir
bersaiz besar, apa
Menjanakan idea
akan terjadi ?
1. Murid-murid dibahagikan BBM:
- Eksperimen 1:
kepada 2 kumpulan dan Magnet berlainan saiz,
Tarikan klip kertas
setiap kumpulan diberi klip kertas
magnet yang berlainan saiz
IMAGINASI dan klip kertas. Kemahiran proses sains:
(20 MINIT) 2. Murid melakukan eksperimen Komunikasi
dengan mendekatkan Kemahiran berfikir:
Pencetusan Idea magnet yang berlainan saiz Menghubungkaitkan
kepada klip kertas dan
merekodkan jumlah klip
kertas yang ditarik oleh
magnet.
3. Murid dikehendaki untuk
mencatatkan data daripada
eksperimen tersebut.
4. Guru bertanya kekuatan
magnet berdasarkan
bilangan klip kertas yang
ditarik oleh magnet bagi
setiap kumpulan.
5. Guru menerangkan dan
menyatakan bahawa
kekuatan magnet tidak
semestinya bergantung
kepada saiz ataupun jenis
magnet.

PERKEMBANGAN - Eksperimen 2 : 1. Guru memberi keterangan BBM:


(15 minit) Tolakan dan tarikan tentang eksperimen yang Magnet
kedua.
Penstrukturan Semula Idea 2. Murid dikehendaki untuk Kemahiran proses sains:
mendekatkan magnet yang Memerhati, Komunikasi
sama kutub dan berlainan
Kemahiran berfikir:
kutub kepada satu magnet
Membuat kesimpulan
bar.
3. Murid membuat kesimpulan
KBAT:
bahawa kutub yang sama
Memberi contoh kepentingan
menolak dan kutub yang
maklumat ini dalam
berlainan akan menarik.
kehidupan seharian selain
4. Guru memberi contoh
daripada guru
kepentingan maklumat ini di
dalam kehidupan seharian.

TINDAKAN - Lembaran Kerja 1. Murid diberi lembaran kerja BBM:


(15 MINIT) oleh guru. Lembaran kerja
2. Guru menyemak lembaran
Aplikasi idea kerja tersebut. Kemahiran proses sains:
Memerhati
Kemahiran berfikir:
Menjanakan idea,
menghubungkaitkan
PENUTUP - Sesi Perbincangan 1. Murid membuat kesimpulan Kemahiran proses sains:
(5 minit) berdasarkan pemerhatian. Berkomunikasi

2. Murid membuat lembaran


Refleksi Kemahiran berfikir:
kerja.
Membuat kesimpulan

Nilai murni:
Menghargai sumbangan sains
dan teknologi.

Anda mungkin juga menyukai