Anda di halaman 1dari 4

Kedudukan Alat Titik yang Pembacaan Sudut Pembacaan Bak

Diincar Horizontal Vertikal Ukur (Mistar)


A B 265 40 94 30 Ca = 1400
Ct = 1200
Cb = 1100
Tinggi alat: 140 C 265 40 92 00 Ca = 1800
cm Ct = 1200
Cb = 1000
D 265 40 85 30 Ca = 1600
Ct = 1200
Cb = 800
E 265 40 89 00 Ca = 1300
Ct = 1200
Cb = 700
F 265 40 91 30 Ca = 1400
Ct = 1200
Cb = 900
G 265 40 89 30 Ca = 1900
Ct = 1200
Cb = 700
TUGAS MATA KULIAH ILMU UKUR TANAH
Oleh: Rahma Nafila Fitri Sabrina (16/397510/GE/08389)
1. Diatas adalah hasil pengamatan di lapangan menggunakan alat Theodolite T-0, ukur:
jarak datar antara titik pengamatan dengan objek
jarak miring antara titik pengamatan dengan objek
beda tinggi antara titik pengamatan dengan objek
tinggi absolut titik yang diamati jika tinggi absolut dititik pengamatan adalah 200
m dpal
2. Buat profil melintang titik A-G!
JAWAB
1.
2. Titik A-B Jarak Miring
S = Ca-Cb = 1400 1100 = 300 D = 100 . S . Cos
= 90 94,5 = -4,5 D = 100 . (Ca Cb) . Cos
D = 100 . 300 . Cos (-4,5)
Jarak Datar = 100 . 300 . 0,9969
D = 100 . S . Cos = 29907,5200 mm
D = 100 . (Ca Cb) . Cos = 29,9075 m
D = 100 . 300 . Cos (-4,5)
= 100 . 300 . 0,9938 Beda Tinggi
= 29815,3251 mm H = H D . Tg - Ct
= 29,8153 m = 1400 - 29815,3251 . Tg (4,5)
1200
= 200 - 2346,5170
= -2146,517 mm
= -2,1465 m Jarak Datar
D = 100 . S . Cos
Tinggi Absolut Titik B D = 100 . (Ca Cb) . Cos
Tinggi absolut = 200 - 2,1465 D = 100 . 800 . Cos (4,5)
mdpal = 100 . 800 . 0,9938
= 197,8535 mdpal = 79507,5336 mm
= 79,5075 m
Titik A-C
Ca-Cb = 1800 1000 = 800 Jarak Miring
= 90 92 = -2 D = 100 . S . Cos
D = 100 . (Ca Cb) . Cos
Jarak Datar D = 100 . 800 . Cos (4,5)
D = 100 . S . Cos = 100 . 800 . 0,9969
D = 100 . (Ca Cb) . Cos = 79753,3867 mm
D = 100 . 800 . Cos (-2) = 79,7534 m
= 100 . 800 . 0,9988
= 79902,5620 mm Beda Tinggi
= 79,9026 m H = H D . Tg - Ct
= 1400 + 79507,5336 . Tg (4,5)
Jarak Miring 1200
D = 100 . S . Cos = 200 + 6257,3786
D = 100 . (Ca Cb) . Cos = 6457,3786 mm
D = 100 . 800 . Cos (-2) = 6,4574 m
= 100 . 800 . 0,9994
= 79951,2662 mm Tinggi Absolut Titik B
= 79,9513 m Tinggi absolut = 200 + 6,4574
mdpal
Beda Tinggi = 206,4574 mdpal
H = H D . Tg - Ct
= 1400 - 79902,5620 . Tg (2) Titik A-E
1200 Ca-Cb = 1300 700 = 600
= 200 - 2790,2589 = 90 89 = 1
= -2590,2589 mm
= -2,5903 m Jarak Datar
D = 100 . S . Cos
Tinggi Absolut Titik B D = 100 . (Ca Cb) . Cos
Tinggi absolut = 200 - 2,5903 D = 100 . 600 . Cos (1)
mdpal = 100 . 600 . 0,9997
= 197,4097 mdpal = 59981,7248 mm
= 59,9817 m
Titik A-D
Ca-Cb = 1600 800 = 800
= 90 85,5 = 4,5 Jarak Miring
D = 100 . S . Cos = 1400 - 49965,7384 . Tg (1,5)
D = 100 . (Ca Cb) . Cos 1200
D = 100 . 600 . Cos (1) = 200 - 1308,3989
= 100 . 600 . 0,9998 = -1108,3989 mm
= 59990,8617 mm = -1,1084 m
= 59,9907 m
Tinggi Absolut Titik B
Beda Tinggi Tinggi absolut = 200 - 1,1084
H = H D . Tg - Ct mdpal
= 1400 + 59981,7248 . Tg (1) = 198,8916 mdpal
1200
= 200 + 1046,9849 Titik A-G
= 1246,9849 mm Ca-Cb = 1900 700 = 1200
= 1,2470 m = 90 89,5 = 0,5

Tinggi Absolut Titik B Jarak Datar


Tinggi absolut = 200 + 1,2470 D = 100 . S . Cos
mdpal D = 100 . (Ca Cb) . Cos
= 201,2470 mdpal D = 100 . 1200 . Cos (0,5)
= 100 . 1200 . 0,9999
Titik A-F = 119990,8617 mm
Ca-Cb = 1400 900 = 500 = 119,9909 m
= 90 91,5 = -1,5
Jarak Miring
Jarak Datar D = 100 . S . Cos
D = 100 . S . Cos D = 100 . (Ca Cb) . Cos
D = 100 . (Ca Cb) . Cos D = 100 . 1200 . Cos (0,5)
D = 100 . 500 . Cos (-1,5) = 100 . 1200 . 0,9999
= 100 . 500 . 0,9993 = 119995,4308 mm
= 49965,7384 mm = 119,9954m
= 49,9657 m
Beda Tinggi
Jarak Miring H = H D . Tg - Ct
D = 100 . S . Cos = 1400 + 119990,8617 . Tg
D = 100 . (Ca Cb) . Cos (0,5) 1200
D = 100 . 500 . Cos (-1,5) = 200 + 1047,1444
= 100 . 500 . 0,9997 = 1247,1444mm
= 49982,8662 mm = 1,2471 m
= 49,9829 m
Tinggi Absolut Titik B
Beda Tinggi Tinggi absolut = 200 + 1,2471
H = H D . Tg - Ct mdpal
= 201,2471 mdpal
3. Profil Melintang Titik A-G

206,4574 MDPL
201,2470 MDPL D
A
200 MDPL E

B F G
198,8916 MDPL C
197,8535 197,4097 MDPL 201,2471 MDPL
MDPL

Skala Vertikal Dan Horizontal 1:1000