Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran / Tahun : Pendidikan Kesihatan Tahun 4

Kelas : 4 Al Farabi

Tema/Tajuk : Modul 2 : Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial:Pengurusan Mental dan Emosi

Tarikh : 16 April 2017

Masa : 11:15 11:45

Bilangan murid : 26 Orang Murid

Standard Kandungan : 2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus
emosi untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menyatakan maksud konflik dan stress.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mengalami situasi bergaduh dengan rakan atau adik-beradik.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


1. Mengetahui maksud konflik dan stress.
2. Membezakan situasi konflik dan stress.

Sumber / Bahan Bantu Mengajar

1. Komputer 2. Pembesar Suara 3. Kertas mahjung 4. Kad Situasi

5. Marker 6. Perhiasan

EMK : Kreativiti Elemen Persekitaran- Menggalakkan idea kreatif.

Penilaian PdP : Pemerhatian dan kerja berkumpulan.

Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /


1. Membantu murid Guru memasang lagu Kalau
Permulaan BBM
(5 minit) membuat rasa gembira . - Komputer
persediaan untuk riba
1. Murid menyanyi lagu
pembelajaran. - Pembesar
kalau rasa gembira
bersama-sama. suara
2. Menarik minat
2. Murid menyanyi sambil
murid untuk
melakukan pergerakan Pendekatan :
penglibatan diri
mengikut lirik lagu.
dalam Pendekatan bermain
3. Murid bersoal jawab
pembelajaran. sambil belajar.
dengan guru.
Strategi PdP:
Contoh soalan :
Pembelajaran
1. Apa perasaan
berpusatkan bahan
anda
menyanyikan lagu Teknik :
Kalau rasa
Bermain
Gembira.
Nilai Murni :

1|Page
- Bergembir
a
- Mengharg
ai orang
lain

Fasa Permulaan

Perkembangan Langkah 1: Aktiviti 1: BBM


(20 minit) Memberi penerangan - Kertas
1. Guru menerangkan
kepada murid mengenai mahjung
maksud konflik dan
maksud konflik dan - Kad situasi
stress.
stress.
Pendekatan :
2. Murid diberikan contoh
kad situasi konflik dan Pendekatan
Konflik : stress. Komunikatif

Perselisihan atau Strategi PdP:


pertentangan idea dan 3. Murid bersoal jawab
mengenai kad situasi Pengajaran
kepentingan dalam diri
tersebut. berpusatkan guru
sendiri atau antara
individu. Pengajaran
berpusatkan murid
Stress :
Teknik :
Keadaan resah, cemas,
tegang dan sebagainya Kuliah dan soal
akibat tekanan mental jawab.
dan fizikal . stress di
sebabkan oleh tekanan Nilai :
dalam diri atau dari luar - Bertanggu
seperti konflik dengan ngjawab
orang lain. - Prihatin

Fasa Imaginasi

Aktiviti 2 :
Langkah 2: BBM
Murid membezakan 1. Murid dibahagikan - Kad
situasi konflik dan stress. kepada beberapa Situasi
kumpulan.
2. Wakil murid akan Pendekatan :
membaca kad situasi.
3. Setiap kumpulan akan Pendekatan
berbincang dan Komunikatif
menentukan kad situasi Strategi PdP:
tersebut sama ada
konflik/ stress. Bermain sambil
4. Kumpulan yang belajar
mendapat markah Kaedah :
tertinggi adalah
pemenang. Bermain

2|Page
Teknik :

bermain

Nilai :

- Kerjasama
- Kepercaya
an
- Semangat
berpasuka
n

Fasa Perkembangan

Langkah 3: Aktiviti 3 : BBM:


1. Menilai kefahaman Peta minda - Kertas
murid terhadap - Marker
1. Murid dibahagikan
pengajaran yang - Perhiasan
dalam beberapa
dijalankan secara individu
kumpulan. Pendekatan :
dan kumpulan.
2. Membantu murid 2. Murid dalam kumpulan Berpusatkan bahan
mengenal pasti tahap perlu menghasilkan
Strategi PdP:
kefahaman masing- satu peta minda
mengenai konflik dan Kemahiran
masing.
stress.
mengaplikasi.
3. Menghias peta minda Teknik :
mengikut kreativiti
murid sendiri. Perbincangan

Nilai :

- Kerjasama
- Kreativiti

Fasa Tindakan

1. Membuat 1. Meminta murid secara


Penutup BBM
(5 minit) kesimpulan sukarela membuat
tentang sesi rumusan berkaitan Strategi PdP:
pengajaran dan dengan apa yang telah Pengajaran
pembelajaran. dipelajarinya. berpusatkan murid
2. Memberikan kata
Kemahiran membuat
2. Mengimbas motivasi kepada murid/
kesimpulan.
kembali apa yang kumpulan yang kalah.
telah dipelajari. 3. Memberikan pujian Penerapan Nilai.
serta menerapkan nilai
murni kepada murid. -berusaha

Fasa Penutup

Refleksi: % murid mencapai objektif PdP.


% murid mencapai objektif PdP dengan bimbingan.
% murid perlukan bimbingan PdP.
3|Page