Anda di halaman 1dari 2

Matematik

Kertas 1 SK BOTA KIRI


JULAI
2016 32600 BOTA, PERAK
1 Jam 015/1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2016

MATEMATIK TAHUN 6
Kertas 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimaksudkan untuk memberi
maklumat yang berguna bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya dilukiskan
mengikut skala.

4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang telah
dibuat itu. Kemudian hitamkan jawapan anda yang baru.

6. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak.

[Lihat halaman sebelah


2016
Nama :

SK TAHUN
DATO6KAMARUDDIN BEHRANG STESEN

Penilaian Pertengahn Tahun (PPT)


MATEMATIK 015/2
Kertas 2
MEI 2016
1 Jam Satu Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Untuk Kegunaan Pemeriksa
Nama pemeriksa:
1. Kamu dikehendaki menulis nama dan kelas
Markah Markah
Soalan
kamu pada tempat kosong yang disediakan. Penuh Diperolehi
1 2
2 2
3 4
2. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 4 3
5 4
6 3
3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului 7 5
8 5
soalan yang sepadan dalam bahasa 9 5
10 5
Melayu. 11 5
12 4
13 5
14 5
4. Kamu dibenarkan menjawab keseluruhan
15 3
atau sebahagian soalan sama ada dalam Jumlah 60

bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.


[Lihat halaman sebelah