Anda di halaman 1dari 18

1 015/1

SULIT

UNIT MATEMATIK
UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

PEPERIKSAAN BULAN MEI, TAHUN 4, 2017


MATEMATIK
015/1
Kertas 1
MEI
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA


DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.

4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

5. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala


kecuali dinyatakan.

6. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam


kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka depan


SULIT 2 015/1
1 Nombor 13 708 ditulis dalam perkataan ialah

A seribu tujuh ratus lapan.


B tiga belas ribu tujuh puluh lapan.
C tiga belas ribu tujuh ratus lapan.
D tiga belas ribu tujuh ratus lapan puluh.

2 Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.

38 703

Nyatakan nilai tempat bagi digit 8.


A Puluh
B Ribu
C Ratus
D Puluh ribu

3 Antara berikut, yang manakah nilai tempat dan nilai digit yang bergaris ditulis dengan betul?

Nombor Nilai tempat Nilai digit

A 24 600 Ribu 6 000


B 37 891 Sa 10
C 72 342 Ratus 200
D 86 506 Puluh 0

4 Cerakinkan nombor 45 608 mengikut nilai tempatnya.

A 4 puluh ribu + 5 ribu + 6 ratus + 8 puluh


B 4 puluh ribu + 5 ribu + 6 ratus + 8 sa
C 4 puluh ribu + 5 ratus + 6 puluh + 8 sa
D 4 ribu + 5 ratus + 6 puluh + 8 sa

015/1 SULIT
SULIT 3 015/1
5 Rajah di bawah menunjukkan empat keping kad nombor.

15 673 5 730 35 760 18 900

Susun nombor-nombor itu dalam tertib menaik.

A 5 730, 15 673, 18 900, 35 760


B 5 730, 35 760, 18 900, 15 673
C 35 760, 18 900, 15 673, 5 730
D 18 900, 15 673, 35 760, 5 730

6 3 762 + 59 304 =

A 96 924
B 90 066
C 63 066
D 6 696

7 Antara berikut, yang manakah hasil tambahnya paling kecil?

A 906 + 1 003 + 5 540 =


B 6 030 + 2 018 + 81 =
C 6 500 + 60 + 1 802 =
D 7 105 + 202 + 430 =

8 12 308 + 40 152 + = 59 580

Apakah nombor yang perlu diisi dalam petak itu?

A 7 120
B 7 340
C 8 401
D 8 903

9 Carikan jumlah 4 704 dan 36 808.

A 41 512
B 40 502
C 30 612
D 30 502

015/1 SULIT
SULIT 4 015/1
10 Syarikat Maju mengeksport 39 820 biji durian dan 20 979 biji betik ke luar negara.
Hitung jumlah buah-buahan yang dieksport oleh syarikat itu.

A 61 799
B 60 799
C 59 799
D 59 709

11 Rajah di bawah menunjukkan suatu situasi.

Damia ada 52 keping setem. Dia


memberikan beberapa keping setem kepada
rakannya. Dia masih mempunyai 41 keping
setem.

Ayat matematik manakah, yang melibatkan anu, mewakili situasi itu dengan betul?

A 41 = 52
B 41= 52
C + 41= 52
D = 41+ 52

12 39 504 27 109 =

A 12 305
B 12 395
C 12 405
D 12 495

13 79 000 2 873 13 028 =

A 37 242
B 37 352
C 63 090
D 63 099

14 Tolak 34 765 daripada 8 puluh ribu.

A 45 235
B 45 245
C 46 235
D 46 245

015/1 SULIT
SULIT 5 015/1
15 40 000 2 003 =

A 47 097
B 46 007
C 37 997
D 20 997

16 Syarikat S mengedarkan 76 020 biji telur. Semasa penghantaran, 359 biji telur telah pecah.
Berapakah bilangan telur yang masih elok?

A 40 120
B 72 430
C 75 661
D 76 431

17 Terdapat 25 125 batang pen merah dan biru di dalam sebuah kotak. Bilangan pen merah
ialah10 738 batang.
Cari beza bilangan antara pen merah dengan pen biru.

A 14 387
B 14 378
C 3 687
D 3 649

18 621 81 =

A 50 301
B 50 401
C 51 543
D 51 643

19 240 = 24 000

A 10
B 100
C 1 000
D 10 000

015/1 SULIT
SULIT 6 015/1
20 7 5 920 =

A 35 940
B 40 560
C 41 440
D 41 560

21 21 232 3 =

A 53 696
B 63 596
C 63 666
D 63 696

22 Sebuah kilang menghasilkan 2 784 buah kerusi setiap hari.


Berapakah bilangan kerusi yang dihasilkan dalam bulan Mac?

A 77 952
B 80 736
C 83 520
D 86 304

23 Sebuah kotak mengandungi 1 250 biji coklat.


Hitung bilangan coklat di dalam 59 buah kotak.

A 72 850
B 73 750
C 89 680
D 89 780

24 3 750 15 =

A 200
B 215
C 230
D 250

25 64 824 6 =

A 1 000 + 70 + 4
B 1 000 + 900 + 70
C 10 000 + 800 + 4
D 10 000 + 800 +70
015/1 SULIT
SULIT 7 015/1
26 Bahagi 51 315 dengan 50.

A 1 026 baki 3
B 1 026 baki 15
C 1 030 baki 3
D 1 030 baki 15

27 Seorang pustakawan dikehendaki menyusun 43 265 buah novel sama banyak di atas 10
buah rak buku.
Berapakah bilangan novel yang tidak dapat disusun di atas rak itu?

A 3
B 4
C 5
D 6

28 52 362 8 085 + 734 =

A 44 975
B 45 001
C 45 011
D 45 121

29 76 000 19 5 =

A 2 ratus
B 2 ribu
C 20 ribu
D 200 ribu

30 4 18 3 =

A 22
B 24
C 72
D 74

015/1 SULIT
SULIT 8 015/1
31 Amirah menggunakan 3 helai kertas untuk membungkus 12 kuntum bunga ros.
Berapa helai kertaskah yang diperlukan jika dia ingin membungkus 252 kuntum bunga ros?

A 62
B 63
C 1 000
D 1 008

32 Antara berikut, yang manakah pecahan tak wajar?

5
A
6
3
B 1
10
1
C
7
9
D
8

33 Antara berikut, yang manakah betul?

5 8
A 1 =
6 5
1 9
B 2 =
4 4
12 6
C =1
7 7
39 3
D =9
5 5

34 1 3 5
+ + =
2 4 8

13
A
8
5
B 1
8
7
C 1
8
3
D 2
4

015/1 SULIT
SULIT 9 015/1
35 Antara perpuluhan berikut, yang manakah mempunyai digit 6 pada nilai tempat perseratus?

A 1.65
B 4.386
C 6.2
D 7.96

36 4
3 =
1000

A 0.034
B 0.340
C 3.004
D 3.400

37 Jumlahkan 5.3 dan 39.528

A 40.931
B 44.531
C 44.828
D 48.558

38 0.5 =

A 55%
B 50%
C 5%
D 0.5%

39 Tukarkan 2% kepada nombor perpuluhan.


A 0.02
B 0.2
C 2.2
D 20.2

40 Antara berikut, yang manakah betul?


A 0.01 = 10%
B 0.14 = 14%
C 0.3 = 3%
D 0.62 = 6.2%

015/1 SULIT
SULIT Nama : ..
015/1
Sekolah : ..

Tarikh : ..

UNIT MATEMATIK
UNIT PENGURUSAN AKADEMIK

PEPERIKSAAN BULAN MEI, TAHUN 4, 2017


MATEMATIK 015/2
Kertas 2
MEI
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Calon dikehendaki menulis nama, kelas dan Untuk Kegunaan Pemeriksa


tarikh ujian pada ruang yang disediakan. Kod Pemeriksa :
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan. Markah Markah
Soalan
Penuh Diperoleh
3. Jawab semua soalan. 1 4
2 2
4. Tulis jawapan dengan jelas dalam ruang yang 3 2
disediakan dalam kertas soalan. 4 5
5 5
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 6 5
membantu kamu untuk mendapatkan markah. 7 4
8 4
9 4
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan,
10 5
padamkan jawapan yang telah dibuat. 4
11
Kemudian tulis jawapan yang baharu. 12 5
13 5
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis 14 4
mengikut skala kecuali dinyatakan. 15 5
Jumlah 60
8. Markah yang diperuntukan bagi setiap soalan
ditunjukkan dalam kurungan.

9. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas


peperiksaan di akhir peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak termasuk muka depan


SULIT 2 015/1

[60 Markah]
Jawab semua soalan.

Untuk 1 Rajah di bawah menunjukkan empat keping kad nombor.


Kegunaan
Pemeriksa
19 005 30 056 28 145 3 320

a) Nyatakan nombor paling kecil dan yang paling besar. [2 markah]


Nombor paling kecil : ..
Nombor paling besar : ..

b) Susun nombor-nombor itu dalam tertib menurun. [2 markah]

4
2 Rajah di bawah menunjukkan dua buah segi empat yang dibahagikan kepada
beberapa bahagian yang sama besar.

a) Tulis nombor bercampur yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh


rajah itu. [1 markah]

2 b) Tulis jawapan di soalan (a) dalam bentuk pecahan tak wajar.


[1 markah]

2
3 Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.

16.075

a) Tulis nombor itu dalam perkataan.


[1 markah]

b) Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 pada kad nombor itu.


[1 markah]

015/2 SULIT
SULIT 3 015/1
4 Jadual yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan buah-buahan di
sebuah gudang buah-buahan.

Buah-buahan Bilangan

Oren 25 010

Epal 32 985

Mangga

Jumlah 70 220

a) Cari bilangan mangga di gudang itu. [3 markah]

b) Sebanyak 10 922 biji mangga telah dijual. [2 markah]


Berapakah biji mangga yang tinggal?

5
5 Dalam satu kuiz, Zakiah menjawab 47 soalan daripada 100 soalan dengan
betul.

a) Nyatakan peratusan soalan yang dijawab dengan betul.


[1 markah]

b) Nyatakan peratusan soalan yang tidak dijawab dengan betul.


[1 markah]

2
015/2 SULIT
SULIT 4 015/1
6 Syarikat K mempunyai 10 032 orang pekerja, iaitu 7 918 orang lebih daripada
syarikat L.

a) Hitung bilangan pekerja di syarikat L. [2 markah]

b) Bilangan pekerja perempuan syarikat L ialah 968 orang. Beza bilangan


antara pekerja lelaki dengan pekerja perempuan di syarikat L ialah 178
orang. Buktikan.
[3 markah]

5
7 Sebuah syarikat membeli 20 pek cip setiap bulan. Setiap pek mengandungi 320
keping cip.

a) Berapakah jumlah cip yang dibeli oleh syarikat itu? [2 markah]

b) Hitung jumlah cip yang dibeli oleh syarikat itu dalam masa setahun.
[2 markah]

4
015/2 SULIT
SULIT 5 015/1
8 Jadual di bawah menunjukkan jisim dua bungkusan, P dan Q.
Bungkusan Jisim
7
P
8
1
Q lebih ringan daripada P
4

a) Cari jisim bungkusan Q. [2 markah]

1
b) Bungkusan R adalah kg lebih berat daripada bungkusan Q.
8
Berapakah jisim bungkusan R?
[2 markah]

4
9 Isi padu sekotak jus oren ialah 0.75 .
Amran membeli 5 kotak jus oren itu.

a) Berapakah jumlah isi padu jus oren yang dibelinya?


[2 markah]

b) Jus oren itu diisikan sama banyak ke dalam 2 buah jag.


Cari isi padu jus oren di dalam setiap jag.
[2 markah]

4
015/2 SULIT
SULIT 6 015/1
10 Encik Hashim mengumpul 83 200 biji anak jagung daripada kebunnya.

a) Dia membungkus anak jagung itu lapan-lapan.


Berapakah bungkusan anak jagung yang diperolehnya? [2 markah]

b) Semua anak jagung itu diagihkan sama banyak kepada 40 orang penjual
sayur.
Hitung bilangan bungkusan anak jagung yang diterima oleh dua orang
penjual sayur.
[3 markah]

10

5
11 Rajah di bawah menunjukkan sekeping kad nombor.

41 440

a) Ada berapa puluhkah dalam nombor pada kad itu? Buktikan. [2 markah]

b) Bahagikan 41 440 dengan 8. [2 markah]

11

4
015/2 SULIT
SULIT 7 015/1
12 Sebuah kilang mengeluarkan 15 360 buah telefon bimbit dalam masa 1 minggu.

a) Cari bilangan telefon bimbit yang dikeluarkan setiap hari jika kilang itu tidak
beroperasi pada hari Ahad.
[2 markah]

b) Harga 5 buah telefon bimbit itu ialah RM12 345.


Berapakah harga bagi dua buah telefon bimbit itu?
[3 markah]

12

5
13 Nisa ada 5 243 keping setem. Ivan ada 188 keping setem kurang daripada Nisa
dan 1 007 keping setem kurang daripada Gunalan.

a) Cari bilangan setem Gunalan. [3 markah]

b) Cari jumlah bilangan setem yang ada pada mereka bertiga. [2 markah]

13

5
015/2 SULIT
SULIT 8 015/1
14 Berikut adalah perbualan antara Cikgu Tan dan dua orang muridnya, Mira dan
Firdaus.
Selesaikan Saya bahagi
504 8 2. dahulu sebelum
darab.

Saya darab
dahulu sebelum
Cikgu Tan bahagi.
Mira Firdaus

a) Berdasarkan perbualan, adakah jawapan Mira dan Firdaus sama?


Buktikan.
[3 markah]

b) Langkah pengiraan siapakah yang betul? [1 markah]

14

015/2 SULIT
SULIT 9 015/1
15 Rajah di bawah menunjukkan bilangan guli di dalam dua karung, M dan N.

Taufik mengeluarkan sejumlah guli daripada karung M dan karung N. Bilangan


guli yang tinggal di dalam dua karung itu ialah 7 036 biji.

a) Cari bilangan guli yang telah dikeluarkan. [3 markah]

b) Taufik memasukkan semua guli yang dikeluarkannya sama banyak ke


dalam 9 buah kotak.
Berapakah bilangan guli yang ada pada setiap kotak?
[2 markah]

15

KERTAS SOALAN TAMAT

015/2 SULIT