Anda di halaman 1dari 5

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA Upsr/pmt 01

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

INSTRUMEN PEMANTAUAN (SENARAI SEMAK) UPQ4-42


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM - PAFA

Nama dan alamat sekolah : _______________________________________________

Panduan :
Sila bulatkan pada skor yang berkaitan

Bil Perkara 1 2 3 4 Catatan


A Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1 Carta Organisasi disediakan dengan lengkap 1 2 3 4
2 Petugas Pentaksiran telah dilantik secara rasmi 1 2 3 4
3 Minit mesyuarat disediakan 1 2 3 4
B Dokumen Kurikulum & Pentaksiran
4 Surat pekeliling PBS PAFA difailkan 1 2 3 4
5 Manual Pengurusan Pentaksiran PAFA UPSR 1 2 3 4
6 Buku Panduan PAFA difailkan 1 2 3 4
C Pelan Tindakan Pentaksiran
7 Disediakan dan difailkan 1 2 3 4
8 Dipamerkan untuk makluman murid 1 2 3 4
D Pelaksanaan Pentaksiran
9 Semasa / di luar waktu pengajaran & pembelajaran 1 2 3 4
E Portfolio murid
10 Borang Pencapaian Individu murid disediakan 1 2 3 4
11 Borang Berkelompok disediakan 1 2 3 4
F Fail Pentaksir
12 Borang Pencapaian Individu murid difailkan 1 2 3 4
13 Borang Berkelompok difailkan 1 2 3 4
14 Disimpan dengan selamat 1 2 3 4
G Fail Penyelarasan Pentaksir
15 Surat Perlantikan Pentaksir 1 2 3 4
16 Borang maklumat pentaksir & agihan tugas 1 2 3 4
pentaksiran difailkan.
H Pemantauan Dalaman
17 Laporan pemantauan pentaksiran oleh pentadbir 1 2 3 4
18 Dokumen pemantauan difailkan 1 2 3 4
I Taklimat dan pemakluman
19 Taklimat kepada murid dilaksanakan 1 2 3 4
20 Surat makluman kepada ibu bapa telah diedarkan 1 2 3 4

Panduan Skor:
4 - Sangat Memuaskan
3 - Memuaskan
2 - Kurang Memuaskan
1 - Tidak Memuaskan
Ulasan Pemantau:

Nama Pemantau : _________________________________________________

Jawatan : ________________________________________________________

Nama Jabatan / Sekolah :___________________________________________

No. Tel : ____________________________________

Tandatangan :______________

Tarikh : __________________
Lampiran D
FPP2 / 01

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


FORMAT PELAPORAN PEMANTAUAN DALAMAN

NAMA DAN ALAMAT NO TELEFON :

SEKOLAH : NO FAX :

NAMA DAN JAWATAN NO TELEFON :

PEMANTAU LUARAN : NO. FAX :

KOMEN DAN CADANGAN

1. Kekuatan :

2. Kelemahan :

3. Tindakan :

4. Cadangan :

Disahkan Oleh :

Tarikh :
Tandatangan dan Cop Pengetua

Tarikh :
Tandatangan dan Cop Pemantau
Lampiran E
LAPORAN PEMANTAUAN DALAMAN
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PERKARA ASAS FARDU AIN
(OLEH PENTADBIR SEKOLAH)
NAMA SEKOLAH :
NAMA DAN :

JAWATAN PEMANTAU :
NAMA PENTAKSIR :
KELAS / TAHUN :

DAPATAN PEMANTAUAN
KOMEN DAN CADANGAN:

1. Kekuatan :

2. Kelemahan :

3. Tindakan :

4. Cadangan :

Tandatangan Pemantau,

.... Tarikh :..................................


(Cop Jawatan)

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA Upsr/pmt 02


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN


PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS
(Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN)

Nama dan alamat sekolah: Kod Sekolah:

Tarikh:

Nama Pemantau:

Objektif Pemantauan:

1. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar


2. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan.
3. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan laporan kepada
urus setia di JPN

DAPATAN PEMANTAUAN
Komen dan Cadangan
Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan:
(Rujuk kepada Instrumen pemantauan)

1. Kekuatan

2. Kelemahan

3. Tindakan

4. Cadangan

Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman Tandatangan Pengetua / Guru Besar

__________________________ ___________________________
(Nama Pemantau) (Nama dan cop Pengetua / Guru Besar)
Tarikh