Anda di halaman 1dari 19

PELAN TAKTIKAL MATEMATIK TAHUN 6

PANITIA MATEMATIK SK SENTOSA

Matlamat strategik : Peningkatan kualiti dan kuantiti prestasi mata pelajaran matematik SK Sentosa

SUMBER JANGKA INDIKATOR


BIL AKTIVITI HURAIAN / JUSTIFIKASI OBJEKTIF SASARAN
TENAGA MASA KEJAYAAN

1 Program Murid hadir ke kelas Murid dapat Guru Semua murid Februari Peningkatan gred
Kecemerlangan tambahan selepas waktu memanfaatkan masa matematik tahun 6 hingga pencapaian
Matematik (UPSR) persekolahan iaitu pada dengan mengikuti tahun 6 September disetiap ujian
jam 12.35-2.05, hari Sabtu kelas tambahan agar setara yang
Kelas dan cuti sekolah dapat meningkatkan diadakan.
tambahan pencapaian dalam
mata pelajaran
matematik

2 Program Murid membuat latihan Murid dapat Guru Murid yang Februari Bilangan murid
Kecemerlangan dalam kumpulan (4 orang meningkatkan matematik disasarkan hingga yang mendapat 5A
Matematik (UPSR) bagi setiap kumpulan) pengetahuan dan tahun 6 mencapai 5A September meningkat dari
kemahiran melalui masa ke semasa
Cemerlang aktiviti serta berdasarkan ujian
Bersama perbincangan dengan setara yang
rakan-rakan. diadakan.

3 Program Murid membuat latih tubi Murid dapat Guru Murid harapan Februari Bilangan murid
Kecemerlangan dengan menjawab mengusai kemahiran matematik dan murid hingga yang lulus
Matematik (UPSR) pelbagai soalan aras dan topik sebagai tahun 6 galus September bertambah dengan
mudah persediaan minda pencapaian
Santai Minda untuk mengikuti sekurang-
pelajaran seterusnya kurangnya gred C
SUMBER JANGKA INDIKATOR
BIL AKTIVITI HURAIAN / JUSTIFIKASI OBJEKTIF SASARAN
TENAGA MASA KEJAYAAN

4 Program Murid yang cemerlang Murid yang lemah Murid-murid Murid Jun hingga Bilangan murid
Kecemerlangan dalam sesuatu mata dapat meningkatkan cemerlang cemerlang dan September yang lulus
Matematik (UPSR) pelajaran membimbing pengetahuan dan murid galus bertambah dengan
rakan-rakan yang lemah kemahiran melalui Guru pencapaian
Berjaya untuk menguasai sesuatu rakan-rakan yang matematik sekurang-
Bersama topik dan kemahiran cemerlang tahun 6 kurangnya gred C

5 Program Murid-murid membuat Murid dapat Guru Murid galus Jun hingga Bilangan murid
Kecemerlangan latihan pada aras mudah meningkatkan matematik September yang lulus
Matematik (UPSR) dan sederhana dengan pengetahuan dan tahun 6 bertambah dengan
bimbingan guru kemahiran melalui pencapaian
Program bimbingan daripada sekurang-
Galus guru-guru kurangnya gred C

6 Program Murid-murid membuat Murid dapat Guru Semua murid April dan Peningkatan
Kecemerlangan latihan secara berfokus meningkatkan matematik tahun 6 Julai pencapaian dari
Matematik (UPSR) pengetahuan dan tahun 6 segi kualiti dan
kemahiran melalui kuantiti
Kolokium bimbingan daripada
Bestari guru-guru
SUMBER JANGKA INDIKATOR
BIL AKTIVITI HURAIAN / JUSTIFIKASI OBJEKTIF SASARAN
TENAGA MASA KEJAYAAN

7 Program Murid-murid diberi Murid dapat Jurulatih Semua murid Jun Peningkatan
Kecemerlangan pendedahan tentang meningkatkan Utama tahun 6 pencapaian dari
Matematik (UPSR) teknik menjawab soalan pengetahuan tentang segi kualiti dan
kaedah dan teknik Guru kuantiti
Teknik menjawab soalan Cemerlang
menjawab yang pelbagai dari
soalan sumber luar Guru
penanda
kertas UPSR

8 Program Murid-murid menduduki Murid-murid dapat Guru Semua murid Januari Peningkatan
Kecemerlangan ujian simulasi UPSR secara mengetahui prestasi matematik tahun 6 hingga pencapaian dari
Matematik (UPSR) berterusan untuk diri masing-masing tahun 6 September segi kualiti dan
mengesan prestasi murid dan membuat kuantiti
Penilaian dari masa ke semasa tindakan susulan
berterusan terhadap kelemahan
sesuatu topik dan
kemahiran

9 Bulan Matematik Aktiviti panitia matematik Menanam minat Semua guru Semua murid Sepanjang Murid terlibat di
khusus disepanjang bulan murid terhadap panitia SK Sentosa bulan Mei dalam pelbagai
yang melibatkan aktiviti matematik. matematik aktiviti yang
seperti berikut: dijalankan
Majlis pelancaran Memberi pendedahan
Kuiz ilmu dan
Explore Race pengetahuan selain
Fun with symbol dari maklumat secara
formal di dalam kelas.
Mathematics Puzzles
Bijak kira
Sifira Challenge
SUMBER JANGKA INDIKATOR
BIL AKTIVITI HURAIAN / JUSTIFIKASI OBJEKTIF SASARAN
TENAGA MASA KEJAYAAN

10 Buletin Matematik Penerbitan berkala panitia Memberi pendedahan Semua guru Semua murid Januari Minima 3 buletin
yang mengandungi ilmu dan panitia SK Sentosa hingga dapat disiapkan
maklumat hal ehwal pengetahuan selain matematik September mengikut masa
sekolah dan maklumat dari maklumat secara yang ditetapkan
berkaitan matematik. formal di dalam kelas. Murid tahap 2 sepanjang tahun
Penerbitan adalah seperti 2013
berikut: Memberi peluang
kepada murid untuk
Terbitan berkala berkarya terutama
Januari Mac 2013 kepada murid tahap
2.
Terbitan berkala April
Jun 2013
Terbitan berkala Julai
September 2013

11 Kiraan congak Guru mengemukakan 5 Meningkatkan Semua guru Semua murid Januari Murid dapat
hingga 10 soalan congak kemahiran congak matematik SK Sentosa hingga mengira secara
dalam waktu dikalangan murid September congak untuk
Pembelajaran dan pelbagai topik dan
Pengajaran (P&P) dengan kemahiran.
kekerapan minima satu
kali dalam seminggu.
SUMBER JANGKA INDIKATOR
BIL AKTIVITI HURAIAN / JUSTIFIKASI OBJEKTIF SASARAN
TENAGA MASA KEJAYAAN

12 Bijik Sifir Program ini dijalankan Meningkatkan Guru Bertugas Semua murid Januari Murid dapat
ketika seisi pagi bacaan kemahiran sifir Mingguan hingga mengetahui dan
nilam di tapak dikalangan murid September menguasai sifir
perhimpunan. Murid dipilih dengan lancar dan
secara rawak untuk betul
membaca sifir.

13 Kumpulan Pertemuan guru-guru Guru dapat Semua guru Semua guru Januari Pertemuan dapat
Meningkatkan matematik untuk berbincang untuk matematik matematik hingga dilaksanakan
Mutu Kerja (KMK) membincangkan pelbagai menyelesaikan September minima 2 kali
topik dan masalah pelbagai masalah dalam sebulan
pembelajaran dan yang dihadapi
pengajaran
CARTA GANTT MATEMATIK TAHUN 6
PANITIA MATEMATIK SK SENTOSA

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEPT

1 Kelas tambahan
2 Cemerlang Bersama

3 Santai Minda
4 Berjaya Bersama
5 Program Galus

6 Kolokium Bestari
7 Teknik menjawab soalan
8 Penilaian berterusan

9 Bulan Matematik
10 Buletin Matematik
11 Kiraan congak

12 Bijik Sifir
Kumpulan Meningkatkan Mutu
13
Kerja (KMK)
PELAN OPERASI MATEMATIK TAHUN 6
PANITIA MATEMATIK SK SENTOSA

Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) - Kelas Tambahan

Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan mengikuti kelas tambahan agar dapat meningkatkan pencapaian
Objektif Khusus
dalam semua subjek UPSR

STRATEGI SUMBER ANGGARAN JANGKA MASA INDIKATOR


PROGRAM OBJEKTIF SASARAN
BIL PELAKSANAAN TENAGA KOS PELAKSANAAN KEJAYAAN

1 Kelas Murid dapat memanfaatkan 1. Mesyuarat Semua Calon RM1500 Februari hingga Peningkatan
tambahan masa dengan mengikuti Jawatankuasa guru UPSR 2013 September bilangan 5A
kelas tambahan agar dapat Tahun 6 matemati dan peratus
Sesi meningkatkan pencapaian 2. Agihan tugas dalam k tahun 6 kelulusan
petang dalam mata pelajaran penyediaan bahan dalam ujian
Hari matematik untuk kelas setara
Sabtu tambahan meningkat
Cuti Guru dapat memberi lebih 3. Edaran jadual dari masa ke
sekolah masa untuk berbincang dan waktu kepada guru semasa
menghabiskan sukatan 4. Makluman kepada
pelajaran bersama murid ibu bapa
5. Pelaksanaan
program
6. Pemantauan dan
penilaian
Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Cemerlang Bersama

Objektif Khusus Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik

STRATEGI SUMBER ANGGARAN JANGKA MASA INDIKATOR


BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN
PELAKSANAAN TENAGA KOS PELAKSANAAN KEJAYAAN

2 Cemerlang Murid dapat meningkatkan 1. Mesyuarat Semua Murid RM200 Februari hingga Bilangan
Bersama pengetahuan dan Jawatankuasa guru sasaran September murid yang
kemahiran melalui aktiviti Tahun 6 matemati mencapai mendapat
serta perbincangan dengan 2. Agihan tugas dalam k tahun 6 5A 5A
rakan-rakan. penyediaan bahan meningkat
dan modul dari masa ke
Mengeratkan hubungan dan 3. Pembentukan semasa
semangat kerjasama untuk kumpulan murid berdasarkan
mencapai kejayaan 4. Pelaksanaan ujian setara
program yang
5. Pemantauan dan diadakan.
penilaian
Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Santai Minda

Murid-murid dapat memanfaatkan masa dengan melakukan aktiviti berfaedah dan mengingati kembali kemahiran
Objektif Khusus
asas aras mudah dan sederhana

STRATEGI SUMBER ANGGARAN JANGKA MASA INDIKATOR


BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN
PELAKSANAAN TENAGA KOS PELAKSANAAN KEJAYAAN

3 Santai minda Murid dapat mengusai 1. Mesyuarat Semua Murid RM200 Februari hingga Bilangan
kemahiran dan topik Jawatankuasa guru harapan September murid yang
sebagai persediaan minda Tahun 6 matemati dan murid lulus
untuk mengikuti pelajaran 2. Agihan tugas dalam k tahun 6 galus bertambah
seterusnya penyediaan bahan dengan
3. Makluman kepada pencapaian
ibu bapa sekurang-
4. Pelaksanaan kurangnya
program gred C
5. Pemantauan dan
penilaian
Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Berjaya Bersama

Pembangunan Insan melalui Bimbingan Rakan Sebaya khusus untuk pencapaian akademik khusus untuk pencapaian
Objektif Khusus
peratus kelulusan

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

4 Berjaya Murid yang lemah dapat 1. Mesyuarat Murid- Murid RM200 Jun hingga Bilangan
Bersama meningkatkan pengetahuan Jawatankuasa murid cemerlang September murid yang
dan kemahiran melalui Tahun 6 cemerlang dan murid lulus
rakan-rakan yang 2. Agihan tugas dalam galus bertambah
cemerlang penyediaan bahan Semua dengan
dan modul guru pencapaian
Murid cemerlang dapat 3. Melatih murid matemati sekurang-
mengasah bakat dan sebagai jurulatih k tahun 6 kurangnya
menajamkan kemahiran 4. Mengesan murid gred C
mereka terhadap sesuatu yang bersesuaian
topik untuk mengikuti
program
Mengeratkan hubungan dan 5. Menggandingkan
semangat kerjasama untuk murid sebagai
mencapai kejayaan mentor mentee
6. Pelaksanaan
program
7. Pemantauan dan
penilaian
Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Program Galus

Objektif Khusus Peningkatan peratus kelulusan mata pelajaran dan peratus kelulusan keseluruhan sekolah

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

5 Program Murid dapat meningkatkan 1. Mesyuarat Semua Murid galus RM200 Jun hingga Bilangan
Galus pengetahuan dan Jawatankuasa guru September murid yang
kemahiran melalui Tahun 6 matemati lulus
bimbingan daripada guru- 2. Agihan tugas dalam k tahun 6 bertambah
guru. penyediaan bahan dengan
dan modul pencapaian
3. Mengesan murid sekurang-
yang memerlukan kurangnya
bimbingan gred C
4. Menetapkan jadual
perjumpaan
5. Pelaksanaan
program
6. Pemantauan dan
penilaian
Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Kolokium Bestari

Objektif Khusus Murid-murid dapat membiasakan diri dengan soalan berformat UPSR

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

6 Kolokium Murid dapat meningkatkan 1. Mesyuarat Semua Semua RM100 April (fasa 1) Peningkatan
Bestari pengetahuan dan jawatankuasa guru murid tahun pencapaian
kemahiran melalui panitia matemati 6 Julai (fasa 2) murid dari
bimbingan daripada guru- 2. Pembinaan modul k tahun 6 segi kualiti
guru dan set soalan dan kuantiti
3. Murid menjawab set
Murid dapat melatih dan soalan yang
membiasakan diri dengan disediakan
set soalan berformat UPSR 4. Perbincangan
kaedah
mendapatkan
markah untuk
setiap soalan
5. Murid membuat
penandaan dan
pembetulan
6. Ujian sekali lagi
untuk kertas soalan
yang sama bagi
murid yang lemah
7. Prestasi murid
dipantau oleh guru
8. Penilaian dan
pemantauan
program
Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Teknik menjawab soalan

Objektif Khusus Pendedahan kelemahan, kekuatan dan strategi menjawab kertas soalan UPSR

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

7 Teknik Murid dapat meningkatkan 1. Mesyuarat Jurulatih Semua RM200 Jun Peningkatan
menjawab pengetahuan tentang Jawatankuasa Utama murid tahun pencapaian
soalan kaedah dan teknik Tahun 6 6 dari segi
menjawab soalan yang 2. Mengenalpasti Guru kualiti dan
pelbagai dari sumber luar sumber tenaga Cemerlang kuantiti
penceramah
3. Pemakluman Guru
kepada murid, ibu penanda
bapa dan penjaga kertas
4. Pelaksanaan UPSR
program
5. Pemantauan dan
penilaian
Aktiviti Program Kecemerlangan Matematik (UPSR) : Penilaian Berterusan

Objektif Khusus Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan UPSR dengan lebih pantas dan berkualiti

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

8 Penilaian Murid-murid dapat 1. Mesyuarat Semua Semua RM1500 Januari hingga Peningkatan
Berterusan mengetahui prestasi diri Jawatankuasa guru murid tahun September pencapaian
masing-masing dan Tahun 6 matemati 6 dari segi
membuat tindakan susulan 2. Penyediaan modul k tahun 6 kualiti dan
terhadap kelemahan sesuatu dan bank soalan kuantiti
topik dan kemahiran 3. Pelaksanaan
program
4. Penandaan kertas
penilaian
5. Merekod prestasi
murid
6. Penilaian kemajuan
murid dan prestasi
keseluruhan
Aktiviti Bulan Matematik

Menanam minat murid terhadap matematik dengan menghapuskan jurang perasaan negatif murid terhadap mata pelajaran
Objektif Khusus tersebut

STRATEGI SUMBER ANGGARAN JANGKA MASA INDIKATOR


BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN
PELAKSANAAN TENAGA KOS PELAKSANAAN KEJAYAAN

9 Bulan Menanam minat murid 1. Mesyuarat Semua Semua RM1000 Sepanjang bulan Murid
Matematik terhadap matematik jawatankuasa guru murid SK Mei terlibat di
pelaksana panitia Sentosa dalam
Majlis Memberi pendedahan ilmu 2. Menyusun matemati pelbagai
pelancaran dan pengetahuan selain dari aktiviti program k aktiviti yang
Kuiz maklumat secara formal di 3. Penyediaan dijalankan
Explore dalam kelas bahan aktiviti
Race 4. Pelaksanaan
Fun with Murid dapat mengamalkan program
symbol sikap kerjasama dalam satu 5. Pemantauan
pasukan. dan penilaian
Mathemati
program
cs Puzzles
Murid dapat menjawab
Bijak kira soalan dengan seronok dan
Sifira berkeyakinan.
Challenge
Aktiviti Buletin Matematik

Objektif Khusus Murid-murid dapat menyumbang bahan kreativiti dan menambah maklumat berkaitan matematik

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

10 Buletin Memberi pendedahan ilmu 1. Mengadakan Semua Semua RM200 Januari hingga Minima 3
Matematik dan pengetahuan selain dari mesyuarat guru murid SK September buletin
maklumat secara formal di membentuk panitia Sentosa dapat
Januari dalam kelas. jawatankuasa matemati disiapkan
Mac 2. Menyediakan bahan k mengikut
Memberi peluang kepada untuk pelaksanaan masa yang
April Jun murid untuk berkarya program Murid ditetapkan
terutama kepada murid 3. Memberi taklimat tahap 2 sepanjang
Julai tahap 2. dan penerangan tahun 2013
September kepada murid untuk
berkarya
4. Mengumpul bahan
dari murid
5. Melakukan kerja
ubah suai / edit
karya murid
6. Memperbanyakkan
hasil dan
mengedarkan
kepada semua
murid dan guru
7. Membuat penilaian
terhadap program
Aktiviti Kiraan Congak

Objektif Khusus Murid-murid dapat menjawab soalan ringkas dan mudah dari masa ke semasa

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

11 Kiraan Meningkatkan kemahiran 1. Mesyuarat Semua Semua Tiada Januari hingga Murid dapat
Congak congak dikalangan murid Jawatankuasa guru murid SK September mengira
Panitia matemati Sentosa secara
2. Guru k congak
Penerangan program: menyediakan untuk
bahan dan pelbagai
Guru mengemukakan 5 modul aktiviti topik dan
hingga 10 soalan congak 3. Pelaksanaan kemahiran
dalam waktu Pembelajaran program
dan Pengajaran (P&P) 4. Pemantauan
dengan kekerapan minima dan penilaian
satu kali dalam seminggu.
Aktiviti Bijik Sifir

Objektif Khusus Meningkatkan kemahiran sifir dikalangan murid

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

12 20 minit Meningkatkan kemahiran 1. Mesyuarat Guru Semua Tiada Januari hingga Murid dapat
sifir dikalangan murid jawatankuasa bertugas murid September menguasai
panitia mingguan terutama (setiap hari dan
Penerangan program: 2. Menyediakan jadual murid dari Isnin) menghafal
tugasan untuk kelas Pintar sifir dengan
Program ini dijalankan pembinaan modul lancar dan
ketika seisi pagi bacaan 3. Pengumpulan betul
nilam di tapak bahan / modul
perhimpunan. Murid dipilih aktiviti
secara rawak untuk 4. Pelaksanaan
membaca sifir. program
5. Pemantauan dan
penilaian
Aktiviti Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)

Objektif Khusus Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan diri masing-masing

JANGKA MASA
STRATEGI SUMBER ANGGARAN INDIKATOR
BIL PROGRAM OBJEKTIF SASARAN PELAKSANAA
PELAKSANAAN TENAGA KOS KEJAYAAN
N

13 Kumpulan Guru dapat berbincang 1. Mesyuarat Semua Semua guru Tiada Januari hingga Pertemuan
Meningkatka untuk menyelesaikan jawatankuasa guru matematik September dapat
n Mutu Kerja pelbagai masalah yang panitia matemati dilaksanaka
(KMK) dihadapi dengan 2. Penetapan masa k Pertemuan n minima 2
mendapatkan maklum pertemuan diadakan pada kali dalam
balas dari rakan setugas 3. Melaksanakan setiap hari tempoh
aktiviti pertemuan Selasa seperti sebulan
Penerangan program: 4. Pemantauan dan berikut:
penilaian
Pertemuan guru-guru Sesi pagi jam
matematik untuk 10:05 11:05.
membincangkan pelbagai
topik dan masalah Sesi petang jam
pembelajaran dan 12:30 01:30.
pengajaran

Anda mungkin juga menyukai