Anda di halaman 1dari 16

UITIVERSITI gEIltS $AIJAYSIA

Peperikeaan Tanbaban
gldang L9e2l93

ITPzOO - PRTNEIP-PRINSIP KEWAIIGAI'


ldasai [3 JanI

ARJA.HAN

Sila past,ikan bahawa kertas peperiksaan ini nengandungi ENAITIBELAS


muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab ElIAlt soalan. Soalan-soalan daripada Bahagian A dan B
adalah We^tIB. Jawab DUA soalan yang lain daripada Bahagian C.

Bahacrian A fWAJfB)

Soalan 1
L. Matlamat utama firna perniagaan ialahl
(a) Memaksimakan nilai aset-aset firma.
(b) Memaksimakan nilai pemiutang-pemiutang firma.
(c) Memaksirnakan pendapatan bersih firma.
(d) Memaksimakan nilai saham biasa pemilik-penilik.
a Asas utama di dalarn pengurusan kewangan ialah:
(a) Memaksimakan keuntungan.
(b) Pertinrbangan wajar antara risiko dan pulangan,
(c) lr[emaksimakan jua]an"
{d) Meminimakan risiko.

...2/-
t
-t_
:
-2;
ATP2OO

3. Tindakan yang manakah yang akan meningkatkan kecairan firma?


(a) penjualan sahan dan mengurangkan akaun belum bayar'
(b) Penjualan bon dan penambahan tunai'
(c) Pembelian bon.
(d) (a) dan (b).
4. Faedah mengadakan bursa saham yang teratur ialah:
(a) Menolong syarikat mendapatkan modal baru'
(b) Menentukan harga sekuriti'
(c) Mengadakan pasaran secara berterusan'
(d) Semua di atas.
5. Bon adalah lebih sensitif kepada perubahan kadar faedah
daripada saham utama kerana:
(a) TemPoh matang Yang Panjang'
(b) Pembayaran faedah yang tidak sama seperti bon'
(c) Jangkaan pulangan kadar faedah yang tinggi'
(d) Nilai muka Yang rendah'
6. Jika firma mempunyai jualan $330'O0o di dalan masa 3 bulan
dan nempuny.i-p'iuta-tempoh pungutan 6O hari. Berapakah
jurntah pong,rl.i1- i i11i setiiranya junlah awal akaun belurn
Lerima ialah $loo'000?
(a) $210, o0o.
(b) $1oo, ooo.

{c) $180,000-
(d) Tiada jawaPan-

.. .31-
n
(.
3-

ATP2OO

7 . L2* ^tahun ke
Jika sekiranya Encik Torn nremasukkan $2, ooo se_t1apdikonpaun-
dalam akaun persaraannya dan nendapat I.""9"1t
kan setiap tinun, berlpakah jurnlah wang di dalam akaunnya
selePas 3o tahun?
(a) $482 ,660.
(b) $328, e8O.
a
(c) $980, 1L8.
(d) $713,580.
8. Sekiranya and.a menyinpan $3r000 setahun di dalan pelaburan
yang mernberikan lot dikonpaunkan sekali setahun, selama L0
Lahqn, berapakah amaun ta-eaan yang diterina oleh anda?
(a) #27 ,81-1".
(b) $17,8L1.
(c) $37 ' 811.
(d) 947 ,811. "'l
g. Berapakah nilai kini bagi anuiti $rZ diterirna Plda ak!1r
Li"apigl.l tun,rtr selarna 7 lahun? Andaikan kadar diskaun 11?.
eemtayat'.r p"rtama akan diterirna satu tahun daripada seka-
rang fgenaptcan jawapan yang hampir ke $1) '
(a) $25 ' oo '
(b) $40. oo.
(c) $57.00.
(d) $118.00.
a
10. Berapakah kadar hasil sekarang bagi Lzz kadar kupon bon
dengin nilai nuka gtrOOO dan harga pasaran $1,500?
(a) 88.
(b) 1s8.
(c) e8.
(d) Lzz.

a
...4/-

3
-4
ATP2OO

atas saham utama j ika terdapatnya


11. Bagai-nanakah kesan kepurangan
pengurangl; ;"J"-ribtt yanq dikehendaki?
(a) Nilai saham utama akan berkurangan'
(b) Dividen bertarnbahan'
(c) Dividen berkurangan'
(d) Tiada jawaPan di atas'
L2. Yang manakah darip.ada berikutbagimerupakan kelenahan di dalarn
menggunaf""-ii.Uif"iti semasa nernbiayai aset?
(a) Risiko ketidakcairan tinggi'
(b) Kurang fleksibiliti'
(c) TingginYa kos faedah'
(d) Kedua (a) dan (c)'
1.3" Jika firma mempunyai pusingan jumlah aset 2,41 pusingan aset
tetap L.6 , nisbah trritang 0. 3 dan junlah hutang $ 15O ' 000 .
eeraiakah iurntah aset tetaP?
(a) $5oo' 0oo.
(b) $750' 0Oo.
(c) $1,200 ' ooo.
(d) $L75 ' oO0.
14. Jika penganda ekuiti bagi syalikat ABc ialah 2'a' nisbah
hutang o.5o dan nisbah s6rnasl 2,A. Berapakah ekuiti
f irma
tersebut jika jurnlah hutang $50'000?
(a) $12o, ooo.
(b) 956, OOO.

(c) $79, ooo.


(d) 960, ooo.

4
5

ArPz00

15. Kirakan inventori bagi Syarikat ABC Sdn' Bhd'


Nisbah semasa 2.5
Aset semasa $12'o0o
Nisbah jurnlah aset L.3
Tempoh purata Pungutan 60 hari
Pusingan inventori 5.0
(a) $e , z4o.
(b) $s,loo.
(c) $4, aao.
(d) 97 ,420.
16, Jika fi-rma mempunyai syarat kredit L/LA net 30 diubah sya-
berikut:
ratnya ke 3/10-net- :O i-ni nenyebabkan terjadinya
(a) Penambahan Pinjaman bank.
(b) Penambahan pusingan akaun belum terima'
(c) Penambahan purata tahap akaun belum terima'
(d) Pengurangan di dalam akaun belum terima'
L7.. Tentukan kadar kos tatrunan sekiranya diskaun perniagaan 3/LA
net 90 tidak dianbil.
(a) L2.4* .
tb) 14.58.
(c) L2"oZ,
(d) 13 , e8.
a
18. Apakah faktor yang sepatutnya dipertirnbangkan semasa menilih
sunber biayaan jangka Pendek?
(a)Keberkesanankosyangterdapatdidalanportfolio
pinjanan.
(b) Kecairan dan keuntungan.
(c) Analisis arah aliran Yang Ia1u.
(d) Perimbangan junlah dan tempoh pinjanan'

a
...6/-

5
6

ATPzOO

L9. Jumlah dan komposisi aset semasa fj,rma berkeputusan daripada


faktor-faktor berikut:
(a) Amalan perniagaan di dalam industri tersebut'
(b) TahaP jualan firna tersebut
(c) Polisi kredit firrna tersebut'
(d) Semua Yang di atas.
24. pendekatan pembiayaan secara konservatif boleh dicirikan
seperti berilcut:
(a) Risiko kecairan Yang rendah'
(b) Jangkaan kadar pulangan yang tinggi'
{c) Nisbah semasa Yang rendah'
(d) Kadar pusingan aset yant tinggi'
2L" yang dimaksudkan dengan ternpoh pertukaran akaun belum terima
ialah
(a) ternpoh pertukaran baranqan dan penjualan'
(b) tempoh jualan kredit dan masa punggutan'
tc)tempohtenpahanbarangandibuatdanpernbayaranbaran
gan dilakukannYa.
(d) tempoh belian tunai dan masa pertukarannya'
22. pusingan tunai yang tinggi. dikaitkan dengan faktor berikut:
(a) Purata keperluan tunai'yanlt rendah'
(b) Keperluan biayaan modal kerja )'ang t"inggi'
(c) Purata keperluan tunai yang tinggi'
(d) Belanjawan tunai tidak diperlulcan'

..7 l-

6
I

I, -7

ATP2OO

23. Apabila firna mengikut konsep pemadanan atau penjodohan


secara tidak langsung pihak pengurusan telah mencapai- peng-
gantian yang munasabah di antara
(a) Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
(b) Risiko dan kadar pulangan.
(c) Hutang dan ekuiti.
a
(d) Aset dan liabiliti.
24. Faedah-faedah penggunaan kotak berkuncj" (lock box system)
(a) Mengurangkan fungsi perkeranian.
(b) Pengetahuan awal tentang cek tidak laku.
(c) Menanbah tunai.
(d) Semua di atas.
25. Kadar pulangan boleh ditakrifkan
(a) Peratusan perubahan kadar risiko.
(b) Peratusan rnenunjukkan berapa banyak kekayaan pelabur
bertambah bagi setiap ringgit pelaburan.
(c) Peratusan perubahan di dalam pendapatan pelabur.
(d) Peratusan perubahan di dalan harga saham.
26. Jika purata tempoh pembayaran bagi firma ialah 40 hari,
jurnlah belian kredit ialah 5L6,667 sehari, kirakan purata
juralah pembayaran.
(a) $416 | 675.
(b) 97r.5,675.
(c) $565,580.
(d) $516,680.

a
...8/-
7
-8

ATPzOO

27. objektifmengadakansistemcekpengesahanterdahulu(PAc)
ia1ah untuk mengurangkan
(a) APongan Pos.
(b) APongan Pemerosesan'
(c) APongan PembaYaran'
(d) (a) dan (b).
28. Firma yang menggunakan pembayaran terpencil akan:
(a) MenguranEkan apongan Pos'
(b) Menambahkan apongan pernbayaran'
(c) Mengurangkan apongan pembayaran'
(d) I'lenambahkan apongan pemerosesan'
merupakan perjanjian nota
29. yang manakah daripada berikut yang-dijual
jangka penaeX tid;k U"rl.g"i oletr korporat
besar?
(a) sijil dePosit (cD) "
(b) Perjaniian belian bank (Repos) '
(c) Pasaran wang dana bersama'
(d) Kertas Perdangan (CP)'
30. Yangmanakahdaripadaberikutakanmengurangkankecairan
firma?
(a) Jualan saham dan rnengurangkan akaun belum bayar'
(b) Menjual nesin dan 'S"l?gl":I:l^. wans tersebut untu]<
janglca panlang'
menrbatalkan pinjaman
(c}Mengurangkanakaunbelumterimadanmembelisaham.
(d)Menjualsahamdanhasiljualandirnasukkankeakaun
tunai.
[ 3o rnarkah]

...e1-
I
9-

ATPzOO

Bahaqian B (WAJIBI
Jawab semua soalan.
Soalan 2

(a) Eskimo Sdn. Bhd. rnenjangkakan jualan kredit $S juta untuk


tahun ini, Bank tempitan menawarkan Eskimo Sdn. Bhd. sistem
peti berkunci(Iock box) dengan harga $t,OOO sebulan. Eskino
a san. Bhd. menganggarkan jilqa penggunaan sisten ini akan
pulangan
mengiurangkan apong-Jn selama 5 hari. Berapakah kadar
daripadj perllburan di dalam sekuriti boleh pasar perlu
didaiati Uagi membolehkan penggunaan sistem ini. Gunakan
365 hari setahun.
[5 narkah]
(b) Bapa anda telah meninggalkan kepada anda $20,OOO setelah
Oeiiau meninggal dunia. Anda boleh rnelabur wang tersebut di
dalam pelabuiin yang nemPunyai kadar pulangan LZZ setahun.
ti) Jika anda berbelanja $3,540 tiap tahun darip.ada
pusaka ini, berapa larnakah stang tersebut dapat diha-
biskan
(ii)Jikaandaberbelanja$2,aootiaptahun,berapalama-
kah wang tersebut dapat dihabiskan.
(iii) Berapakah jumlah perbelanjaan yang sama tiap-tiap
tahuln dapal dibelinjakan daripada pusaka ini untuk
selama 2O t'ahun akan datang?
[5 narkah]

Soalan 3

(a) Syarikat XyZ Bhd. telah mengeluarkan bon pada 1- Januari,


tg67. Bon tersebut dijual pada harga nilai tara $t,ooo, dan
mempunyai i-2? kadar kupon, dan akan matang 3o tahun kemudian
-pada
iaiiu 31 Disernber, 1996. Pembayaran kupon dibuat 2
kali setahun (pada 30 Jun dan 31 Disember).
(i) Berapakah kadar perolehan hingga matang (YTM) bon
syarikat xYz Bhd. pada 1 Januari, L967?
(ii) Berapakah harga bagi bon tersebut pada.3- Januari,
Lg72, iaitu 5- tahun kenudian, j ika seki-ranya kita
mengandaikan kadar faedah telah jatuh kepada 1o8?

o
...Lo/-
I
10

ATP2OO

(iii) pada 1 Julai , Lgsg I bon syaritat xYZ Bhd' dijual pada
harga g9O8
'(YTM) .a7. eeiap.xan kadar perolehan hingga
rnatang pada tarikh tersebut?
[5 narkah]
dan
(b) Satrarn Syarikat MT Sdn" Bhd' sekarang b-erhyVl sy-ari-lcat
J-?!:?o ltr
dividen t"r.irtii ialah $z'+o' Memandangkan- baik dan risiko
Sdn.Bhd. *"*potty.i-Xeauarikan kewangan .yang
-iia.r pufanfir- yutg-dijlngkakan ialah LzZ'
yang rendah,
Jika dividen .iili"Ir; uerienUing pa_di tca-aar yan-g sama (q)
danjikakadarpulangan.y?nqairgngnfakirnasihLzz.Berapa- sekarang?
kah harga saham syarikat teiseUut E tahun daripada
[5 markah]

Soalan 4

Pada akhir Sept'ernber, 1991.,. cik z.u1aipa, Pegawai Kewangan Syari-


dengan iarnalan lcewangan bagi
-E;j"ilrnenghad"ii
kat trIAX Sdn. Bhd, ^.t.lah
l.mai"n tersebut ialah mengadakan perancan-
syarikatnya. pinjaman talian kredit dengan
gan bagi rnenaafiii-"" f-ernuaanan belanjawan telahpun
pihak ban]< ,rrri,ri tahun a"pin. eilf-ax inaklunat
berikut:
tip""g"t antaranya adalah- seperti
BuIan Jualan Eelian
November $2 0o , ooo $12O, OOO

Disember $2oo, ooo $rzo, ooo


Januari $240, ooo $roo, ooo
Februari $3oo, ooo $ 80, ooo
Mac 9220, Ooo $ 50, o0o
Daripada pengamalan IaIu' Cik Zuraida mendapati corak pungutan
pada
perolehan aaripiai- juatan' "d;i;t 2o? diterima-satu bulan bulan berlaku-
selepas
nya juaran, sbC airipada l-;li:t-gi::..titu
ji"fi", dan selebihnya pada bulan berikutnya'
Max sdn. Bhd. suka membayar setengah dari.pada belian
-ff,ir""'l""v""aip"ii
svari-kat a""- 1a9i padl buran berikutnva'
;Iff ""i"ng.n
Data-datalaindapatdisenaraikansepertiberikut:
Pembayarangajibulananialahlo8daripadajualandilakukan
dalarn bentuk tunai '
Belanja pelbagai $a,ooo'oo sebulan'

111-

10
a
11"

ATP2OO

Belanja pentadbiran $100,000 sebulan.


Belanja suspltnilai $10r000 sebulan'
Lori dijangka dibeli pada bulan Januari dengan harga
$fZO,OO0-dan disusulnilaikan dengan asas garis lurus selama
10 tahun tanPa nilai sisaan'
Pada bulan Februari, syarikat bercadang membayar dividen
sebanyak $18rooo.
Syarikat juga bercadang rnenyJ-rnpan .tunai minima sebanyak
$Zorooo sebulan baqi sepanjang tahun hadapan'
Tunai di tangan pada alchir Disember I L991 ialah $60'00O.
Sebarang pinjaman dikenakan faedah LZZ setahun, faedah nakadiba
yar seiafa 6,ti"tt"tt. (Jika pinjaman bulan Februari
ii"aitt"v" ait"v"r pada tiap-g1.1 bulan sehingga pinjaman
asal diselesaikan).

SoaIan
(a) Sediakan belanjawan tunai bagi Syarikat Max Sdn' Bhd' untuk
3 bulan iaitu Januari hingga Mac.
firma tersebut
(b) Sediakan proforma penyata pendapatan bagi cukai
yang treraklhir pada 6ufJn Mac. Gunakan kadar 372.
[3o markah]

...L2/-
11
L2-

ATPzOO

Bahagian C

Pilih dan jawab DUA soalan sahaja'

Soalan 5

Apakah yang dimaksudkan dengan. pengurusan nodal kerja? Apakah


dasar-dasar ;;;;;;;-I; dd;;iiton"tigx.tt sebelum nembuat polisi
modal kerja? Jqga t"r.nq-Xatt- t jenls model modal kerja yang
sedia ada?
[1O narkah]

Soalan 6

Apakah faktor-faktor yang perlu dipertirnbangkan di dalam rnenilih


sirnber kredit jangka ienaefa Bincangkan setiaP satu'
[10 narkah]

Soalan J
Apakah 4 faktor yang perlu dipertinbangkan dalam membentuk Polisi
kredit? Terangkan.
[1O narkah]

Soa1an 8

Terdapat berbagai jeni-s sekuriti boreh pasar. Apakah yang dimak-


sudkan dengan i"i"iiti uoren pas?f .d3t-Lpakah jenisannya? Apakah
kriteria unum ;;ti rnenilih seluriti boteh pasar?
[ 10 rnarkah]

...L3/-
T2
ggEF
56Sgb 3eq'lroco \.''oro'ir
;;;;; iS:r. +eqqq sinifr
88338
a
F*il59
Jr-:: .l:rHi#S-- -Fiijbci+
$ =NSEn Bn:FH
o
Ol EFidE$
rrr-.(.-'tC{
fini$$
.: 4.? q F? oq rl q r-\ q
Ot.a.?rf
Fg$Ffi
\ ? ! :
s$E$q H5;ilp
q. cr r_ o.r f.. co 5 o\ rs
tn \OCOc'-.ee "i,oFeNe.lra i.-r;ir1A
c! O $ O cO cO
E) r_-r
coct'.f rn (ylcO
r^C in 614
co N o' r.) co tri 66
q\O I N -f o-IN tr4 <l ry)
t-n r.. cr, -r ri Fl i\ K r iri
- Nab6,Fd;ioia' gL*n".i I

(-.| O\cc(^14.o Ji : ,i |\Ln


de
al rm\cc'1 \o-t'..?N c!F.) -, r.) -:J ar u1
E{
4 --..i-r.i oi ;..i+i'i
-rurn
dFi;=F SSgRh f.l <t rr
\O r f\ Ch C)
a-r a.l

N \oc) i.r or rilss


FAESe
\;Q ':.?{lo?.: 35hKs ssR$8
rl)() e oe c!66
qulqcq qTSqd6 iri H..r bd|i F
u1
(.{ (arr}sf li;G;.; 3:n$$
F r r a\ rt (O\O F-Or F e i F e aJ
-
g)\oo\\o14 .f ot<t<2v rnQco14tr, cocor4Nr tf O c\r r\
Q14QOQ
\o q \.o - o rO.ocOr!}e NCt (fr +rEioi\.o a.l
AS
I..l t'loqI
rrrr.{
N (? r
l.7)c.,l
noqr\!oC-t
rr^cCnco <i.ci
6- :
N. a + i\ + Aq:RR
C) rn t'. \.o a"]
<l c.rorcn".i.c P}SSg \tOf,oFl...
".i;;N;
Q14qQ \t r O<)9r \O t Cl1cOf'. N \O F rn(\r\\
-t
<l QC!qq
t4 l^qlrySf
r rratnD\O r
r 14o01N
r\.ou1 r\?u,'
r'l\OOt.nO
c.rcic{
1^rnf.i tri
\Or.irOF Nit.
- X b Nr.iio
inr<F.ia\i- q{fSs
('rN\OF.O

e.
HI
l

'.: - ; - ..i ..i.i,*i"-i+ *; <ji ; ;3 gF c.i


\.o \O (> a.r
P rq\O(\l-tf
^l
l C)\Ot^A\r !? n \9 (n Ol
\oNNrN
(1l Ot e4 crr N rnrn \O ra (\l O
cO art O\
rl ;e
v $':.i1qq
OOr:-Or1/1
clr cO CO a\f !OC!ryr\ N\ON(n'f,
Or C) [4) Lr.) O C\.1 r O\ \I) .n i'O
r Lrl cO N N c\l O rf, (.,{ r .: oJ |\ trr - fi qEESs
oj oic.r''dnd ++d.dri cj ri \O(>@Otn
-r-Fr do'=i-:! ^i C\ tn r l\ a..l
OC O\(n<t 9\q cq 9 a ql tnc? co rn dl r r4t\ rn F\OCO<fF
O \O c.l C) a{ CJ ry !' 6
!r rn t g\cO V !" F.. \O + i'\ (.,i Fa r f.. t\ -i
6\
.n c-1 F.* $ c"l r+
r(\{tf@CO 4t 14 Llr e
Oc.\OO.'1 r! crt ra rn
cO.ncornc\t \o - dl F iri dF'.U
':"(\.loa+l
;;--- c.ic.ie.i c.ir-i ,.;++dd QqCi ;; r: o\ rn rn ir-)
Nl-cri== (\rYlrtF
o$olrnf4
osv14c.{
NTNON\.o
assEn 3s'HSF HEHFS FE8B
6orwiiF
NrNltrO
u66co.c :!eqq
NO\\.o
\oN o! i33gh
ioJ=J:4\ ; ri c.i r.i c.i r'i + ri {n \o
rFr--Fr e.i r c! o\..r co co

s
Or@re
C) rrl N cO .n
FF1 \,orCO ssgE$ FE38* EEHsR sSsHs
!! I c\l F) u':9
Frr-rF
ahqqq eqEn
J ai r.i c.i ..i
a.i .ri c.i .t v rn tn \o Fr g *nF;ii
Ie4fr r F c.r \.o r.rt
O(>OrU') .ON99\h, t: 6olNN
:tCe!ni{ OtnO-rOrtn rnsrg\qr
OOr\lO rcpcnNq4 frl rvi+rh&+
\4InE nic"ic.ir"i"t E4q;q:I:di
.Y OFc'')\or
rno.lni oi EqEqt
'6<6rrF.
I .L rF{.?qq
rrrrF +,rir.ri d'd Fi:VFH
('ra ,
eF(:\O@ i- Q \.QC'! :f it N09t.\
(}l t- N Oc.l !O ql\Or N S FrOOrcOfO
OcOtnrCO r it O r-. x F + ci.E (>6
qqqiH
co
qqfiq
Fl
l-. rD
6qdflq q:=5F
Ol CO (Jr F tY) C)
I
tl
qa(.la14
rrrrF FFFl-.l(\l a{f1 rnr'1 rn c'.tti!tra|J1 COrrqfiF
.r<
Ottt\l^an
O\Og\CtO.| g3s8s psERN fi88hP
c
o
(O \I, rn \O \l'
(9FN14rt
FFFFF
n\qqr
COFrnOrl
FrFrr{
q4'iq+
(vrFr
{\|(\|N(\rn
qEEfiq
ff)dt-i+tf
H5$5i
\dFNiF=
bo dq. o co.o
tv
.13
.t Qtrna(\l
F\\tNFO HEFH$ gilERf; ilHRPb Nil$bH
t^\oNoor FNtqu?\
o
OFNFA\T qiF?eq gg:*l
to (U

)?
\o
FJFFTF

O\O o u1 (\l
OtY)r(\lcO
\O C.{ Ch \g ftl
----;
srnrn\oN $ilil$H
FEFE$ cooF(\tc') SH$H5
ninic.rF{c{
H$H$$
l't6d(Jd fl\J;.i
(1 .v)r.!r"lco uixJXii;

00 c OFrt\aY)
FFFFF
----r -cioi {*id oiFif.i,tiJ =-FFri
t o Qt4tO|')19.Fr.!nlflorr
o QOlt\rn\g'oFrNrC
<tONtr)trl
u !Oe!OFl'\
QFra{Fl
.-;--
rntlqrn\O
--;5-
Ea$B H$9fiq H$gr$
r F r F (\ (\a{ N N (\l rY)rrl lr. r F
Q \O O\ g\ F\ (n Ch \O fv) (\
F c)rqor\o rnrnco(nc|
z
t! (!
!a
v 9!9c.r\0F
('OFrN \oF\oNco
a\CAl.4\t*
*--JJ $EFFF F$nHI fi$FFg
(

-o
-FJ--
a c
tu SghaE sRsEs $Kss3
rgrt9ch F{rn\OO \e!tt|)E
rrycr|Yl |nog\@
\9 E!t\G|(YlF (
(, o 88gFp FNa-t(')fn dil|.trnrn 3SRR8 8$KHS
--**- -t- --F ----- ----- eiF,i Fisr/i
=
z G' 88SS5 r\.+|\\q\F
{\l?\OOO
(\t1\,F\FQ
\O !- t1O\
q(\t\OrnC
rft fn olr t')
v\oo\Ftq RBRgg STTHE
cO

o
O(f,OOr
*---- FFFFT\ NF{N14fn
J-J*- n.qaaa qq.-{qc-t
: J -;-;- rFrFF Fr(\lalCr) N
8588P u.)Fo\N\o l.\Ft'lc) 91
FSF=F NENsH
EFld(lnst lf|\CrO\F
* eo9c)o !t rtt
(Y1
8b88e SSSSF
s t
= F F{

----- ri rrrF
IIi.!F! Gl''!qqe
FTFFF .o
o U -F-;; FFFFF

z :'t F{\{cr}!fr \gNCOOrOtF(\|arir{'rn


FFFFFF PFPPR Kggff8
bo
t {
z it o
o
.nt
13 LJ
!,
o
13 I
cr
.!! G
ggtBH ts6ddd didS= 6.oo\r(r\ rr!5r,NrJ r.
P
g! ID & hJ
I
(D
Io
0J

FEI}T fi$gFg $88$$ HHH{E $5XHg


s rg
o
rO tt\
oo
\ UI
o
N
<t
l
N
o
o
H;*$g 8$Hid d$EH$ HH$HE fi8$ a
Ot
c

:' o eubib hqsbb $sbil$ iabgh inessq
E$BX Sgi'8H didix sBgsd Hff3Hg tQ
o
o
qJ
o
c {tc
o biitlirLr bbLrr'i, intnb.b,b. b,\\\\ iBbbioio T t'
EP
n
o
o.
EEFU H}HEH $}FX* dFHS :SEHS a .E

3
g (,
qbibh .rsl tr, g\ $ gFq>i
\i N r t.n dutLttCt\cq bssus
abi8ts xgsss
(.! + S Q O 9)l\)
Ul
s 5
vtNba(, @\9ru,,a oJtroo\l \oo\e\N 9|\es \r Lr, hr
n E.
OJ
o
o 888iH sSHqg:tsEs ss$sd xd8E8
ttrSdS gdXsg ilHE8g
e\ ll
ctl
8&N3H 688iH ae ^l.-. I
*l-rI
b b b i :" ur\\or(.l,
;.r iJ i.ri.Jir iri^,,
g\e++.\b i L i/t
9!bFNql \ \ b
h in tn b, +c iD io
+\(.) FI I

dusdt rfissq
=t-aF(ro Hdgts EEts\s SusHs x xl
bbbb
6F5';6a
i iJ iei.,i'., ie L"irliiri4 b b i4v, tr il b
jbJ(^\\o
r5o\\oN, cnOS@ur co(,r.o9tN) \ b io s'
-\
Eagf g *iB8d $8f,:E SBEHS EgSdS !s

b?be= ibHbH \tskHs bsshs


qHdgg 8ffts=d h!\rs
fissgd N8dtss SrNix
1^o

*
t
bbbbb '-.iiii"r ;"Ji.ri-JL-,t^.l L^,tbL"i4 ;t b,\bio H
6-FGrrD 5|Cn\\OJ UtO\@J(,l OotJO\Jg\ t{@(.l.lhJO
r;6tJ\N
fuG:iurUr
@(,\0\\
orqoooi
\9(.)\OD9 (/t utJ9tN(Jr
+uJ\c rn5$99+ C)W.+9.\O
roourAJ s $'.
I

OOOOO rrJrJ a.)t'JhJl.'JL, 9JU?+Agl


(,n|OUJJtrlJ qlq\\@\O
66J5{J NUJ(.rTC co OLIJ(JrTCOJ TO(JTUJJO
Jr5(J|{*)9i 5\JhJ\.oCp \ON\t/r\ (/J NgUJCOA UJ@rJO a<
\o ! 5 \cF O\0oo'uJ oo(,r@ t'J(or.o \ o\ Lrt \ Nor\o

EBeBa
JGiourcD
J(Jr{AO
b:bi;
uJ< O(.'rUr btsNhH
\J(>O\r
NA\Ocn\
\O\N)!(-rr
NOq)No\
Og\\OUJcr\
bHbhs
\lLn:r\N
S(.rrCohJ\O
sb:;b l\}
bs

tr b b b b bbf i
cb\OJtUJr i'i'-i'ri.r
tJtCoO(rO\ re ;e i. i^, i
(.ot,\f,.)@ b IJ\OCD@\ b
qn b. b, (,
--ONraF' \
6rrJ!Ln OaCOO('tr \OO5 OO 5 t"JO\Cfl O N UJ UJ(r(.n
\i-JLrto|\-i @JCoN{.fl \O\tQ\! C \I)}JJt! coL!r{C) ie
ll
l)'
8883b a8b3r ^;d8S HgHBh sbAiq
C J (.'r\O \
55UJ6\CO
hJ|.JA \ 19 O\OhJ
CO\OO\@\O J\JO1 \O
O\
\O\ O\O(Jl
\(/rO\OlCn
(O l".J (Jl!.)
SJOlnt\)
\
A
;s
i=
l-()
IH
ln
t>\
t-
bbb'ob
oooJlJJ
bbbbi
o\\@r.oo -irrr.r coJ
hJSc
i,r;-)trira
5Qol.J\GJ
r'ivrb,xb
\o\lrrurcn
{
9t I
(>O(r(JrO dOOlJg\ 1!JN)O\5 \5O\91
(J., ('l \O \O N) l'.J \J\ct\\.o s
hJ \O \ J 5 J (rJ @ \O \O rO UJ \^o (O UJ l..J Co (Jr r O\ l-

b bbbb bbbbb :. i :J
i-Ji'Jtrt^, L
+. Lrin r i"
ooo.lhJ J t'l|!rr|\cDlo
J |.o\OOUJ olJAc i:r \o l.Jo\c)(.rlr \(J] }|ao-, c'\
6ot-J J\
r ct o\ o\(Jt S Cn r FJO \(|rrLrr@Vi O\ r!9r(' c) cr\ r.J OUJhJ
\O |.Jl..J('r 5 \ O OCo 5 J L! ! l'.J J s
bbbbb
e'e c) o J bbbbb
5 (Jr lJt o\@
bJJ-J
@ J |' )(/r \
i.J;.JirLrL^r bLnb,\oo
o a @ r-Jco (Jr gJ l-,JuJvl \;e
ooJ\o\o wo\o\or
(rO\N{.)J 5J\otJ! @rdA(!\o o\(r$c)A
J\t5(.rt..I
J.b..oc)\ \.o(f,\OCcE O5@tJ@ F
H
H

H bbbtt
*'C)J\o^
oooJ
irbbbb
reJ$tno\\ bbi:i-
@\oJuror -i..rfu1"1"
\oN)C'\J\
ii/rcn\ao
UJJoJA
t!
orrL^,C)Oc) tJrcpql \J J('lor\trC) \urCD@\ s
UJ(,OO 91 Jcnc)CO UrLnUJh.'j\.o JUlO\O<b JCcO\tJ(J.r
I

irirbtr
(3OOJ bbbbb
(rJtrlt.'tO\ bb,i;:J :.i.:i.;ivLo b"r'Ln\oc
J\.o\oc)&
e
- oJ(Jlt. \coQnJj>
tr\aa\ \OA\oLn
Ln\o&urhJ \.o@rrc
l.C
c)oll*Jh.JJ cl\O}JO('\ .tO!rtJ O\l 5l.-)UJ<f,
N)O5{O @!\O@ 0:Q

.8883
'ooao
gbAss 8Q8 j; e;UVU
J(rlJv)5 ebqbA
JN@st,
f\)

J!t\,tr c J\urA
JtJo\JJ a\lwNJ5
\o\oL4hJo\ ur@o\J\o \ouJ!arrJ x
r.
bbb
c)c}C)
bbbbb
JJJN)f\.) bbbbb
UJ+(ttcr.cE OLJ(t\c)O\
L.r-vrb,cp
+--i...ri'..r l.JOJlO t\,
lJl
''-OJ(*J JJr@N)@ \$\\Ou
5l*,rio trrL6trrr
VrStICO(/)
NJoc)\\c shJoc'..1 i \\DNJC)a
{55-|5 s

l4
gf gfii $F$$fr
frBtHF xs$iE f E$$.
EEFf;$ fiilHIR qF$q{ E8}:3 ISfiH.
:iHfii XsepF Hh+xs RHFFp SHiiH
EEFFS F3il8fi FFf;EH Sg{!q q4}:
O :i3ti *sFPd RsSHd NIFFS HFf F'
q$q35:i3an
C\J

F FEHsx
:it;R sNNfin F{ieE I

t-l
iFiFN hHs+H $EnFF R$npR
tl II
ci
O ls< EEH*E $isFI iHH$; HFIgF iFHg$
F(\ld]rn\O cOrrFa*{ (\a-./)\f rn 6
-Ll 88K$F h**Xi
GI 'l I
5t
Au)F\O\rf
$gqqF iEEiI
nsdEF $${FF
r'!(tt\l
:i;?i iF$PR snss+ ii$FF*
z ll (fQ@rr
d.
I 8395F HFeh $5gE$ f;E$$8 SSFHn
OF.(fO\\O
= a Jeidi+.o :dddoi
cclFFre i,i\crhrr
F{(\l .4rn9 eoeor
ralh\6tiO. .oHSEB
F.'iFiF

RHhf $ gEHH* SFilRk qsiss


J
+ OOercOcr)
O(t\Ogro
r orno\t
OFslcOll
c [,1] - fri ,-i 'r d iEPp= ExiRss $niee FnFSi
n**qF
t?

ll
oc>rC14co
8RRRfi
OFt.F\tvt
nsERs
FOtYlNfr rDrO R$Rqq rSpE:
-.ir'i -rd ;PSSF Rxssh $$nsN FFRXR
-v
* 88FhR
OFtC)N r!ocoFt. EPgBg
&3ffSN r^r\c.rgH EEESB
PHgAR f,tr.t'cor
Yqoqadu;
Lt-
OFtY'lN(\l
.e.i
''i 'i d F5:iF tN$;s= s$Hfi3 i$f;F$
\9 fv\O gt F\ F *+ rY)llN a qrO Ofn F\ qr Or Ol
o gFf;5P FDqhE q3q5\ 44Ee\ fi-1Yr.l;
I OOOOT
rn ut tsE

o -c.id.q\d R;f ep Pnxnn H?end Sp$EH


ir o QOrrN
a o()(\{.no\ frEEEF FFSBF E$HEg FqFqT
oo6fn<t
aorNN@

o
F(\lanrful liFFp >dFisn Sgs** $FhHS
8g$Eg
qq(.!40q $fr0$$ SS$mF SF$$R Fry\il
?o
q,
F${.Yt.cl'1 f gFsi PFFxN snhFs iFfiilF
88SSb
qqnrt\qt $fiETE {$EEfl qE$$H SEqqq
o. oNFfftt't
o
o- {1 fa rn i$ii;E FIFhR RBnhe ei$$g
"-
tt) 3E$FS Kf;HqE $Eqg{ $EHRE sER$P
o
@OF14\O
-.ir'i+ui 3$S;F SFFiR RRBnE ;Ff nfr
a
'5 9f;il5H gs$B* Rhrfrs bE$fi8 Nsqan
c ;Fir'i+ui E;*id ieF$; tfrsHfi *$FRm
OOFrY)l,) q
(t
oi c
v.!o
Gl ch

uo
o
FFi$H E$$3F TEs$H H$$R5 $HHil$ s h
6
fit g88gg q$$gg H*FP$ s$iiF srqsH E |9
?tr
|!
o rniriqrn rcir.(ir-r FFFrr NFRRR S+RFF
o
5
tu
{tl
g
r!
o
FFH[$ F$f,fi9 $ig$r $Hi5$ F$B$3 {u
a0 .o
:' .2
f
IA EEF$F EnsHg r$3$s FFEgn x$$38 ut!
o Cfl

o
a t o
Ft tu
{ x F (\{ f.t l? Irl \gf\!O(hCt
PFFPR Rfie88
00

-a6! s
z i#=*F I o.
.o
tl
It n
o ET
10 F
an
gBtBU tsddid didSi 6oo\.,.F vrrurN- }F P
s
o
'q r
cg
TSSHB 6iddi ddSi6 pt:.retr ty"Fne o
Ef$$F $EE$J q{q$ *bgEU FHSFs
r.o a
e atr
o
(t
tsqFF 66iFF FFiFe p.e;r9.!n i!,Pr'P g,
}' g8$g$ a E.
$F$HH $6ETB HfiH8F d$E5F o
o
=
A, qHBGn iiFi$ iiFpp F).r)evt f !,r.rre g,
3 a
o-
ET'
$ddFa sHHd5 ssEEH HdQHS w$HH o
@
N!6i6 FiFFi:SpeP c
n
o P;..eep irdl.,riP \ !J
a
5
B*gBg $E$6$ AEHHH dB{Eg g$TgH )
9J

n. iFiSF nFSiF FepeDP I:.rrr irPie frl


|Q ;.
$$gHE Efi$!g $HH$F {$$F H$NFF o
6,r!rtrF
{tJJJJJAI'
. i99p 99FF){ ).l99"1' P i !r!ei9 Or aa

$E$SE ilEgH$ gSHF; ilA8FF


a
F5E$F o
FFFFi FFFeP ePPlt rtitl" 5 ri'bbio
5!'JNJo
I
bbibh
sQiB$
sisit dihrb bsi'\
ss=Es 5g:iA{ FFdES gStsFF
o
f.
o
o-
FFiiF e:oppF 90F:.r;r;.r g.Fln:,i tt,trig a
I
I HHH$8 gF;*F $5H$g i'EdFg $;.sdH |a o I

o\
() ro
Jooe\o \oco9D9o !n:.ly)P (o I

SSItF SS;f i b\c:.b beY'P'a :rP!.ri"s>


9!n!t!^i b.\ri^\io ;t o
:.
EixrH nssH* QSgQF 3$SgB ggSg!
pPpPp g',lnlnf
FPgoF:.t){]:P9
3HtsBr t-J6a J\r'r@t'ri P!"lyr"P
\t{5\cD a
2
s9\sQ
I
sass; Hsidd EQF(S $g$FE gSSSg |e

IgFtF:.r:'l)):.t )*999 4 !,':/rlJ'ti r!"y.-P


8sss sE-'sg gEdSH gq$iE SH$Jg * 5
Hd:Ht H8dBX, .o*o\oatJr |.J(>JNo \os\vr,.o
PgoF!D:.{:):{)'.9 9999Y] If i}P g?lyi9
8$EEE s$$8 H$*E$ gH$$: g$gsg
IU ll r-
a<
TM. =
t
f:{)].v :{p'pPF
sSiss sdusS 9P9!"} !^: }ii l"lYl.--P :l.l
s$ss3 sSsrg
xst{8 SBSsg'!ud}s $iEH} 3Hst
Jsisg Ee *l-
x-l
\'!v!s o\o\oo.o' 69\euvt ha,r5w uNl.JJo vl
r J - bb btn i iri'J :- bbb.L iripb,i..,b 5 bi.b,i,o A cd
q$gd EHsds fiE*s$ digE EHqs $ il
lr
9p99
b\66sa
9 9999!"
NrdO\O
$$*g$ $HES$ iHsHg disFg $EFq$
y!n|a:r!^ y'lilP
@\qOtJ Ct\AJ!
tsP?'J:'9O
9r@l-JC
AQ
*l=
lr
|
9n 9999 :":rlr! :, lr:r!^ :n:/t 3.i r n !, !, l-rlr, i I
EHHse $$3d$ il$ssF E$HF$ $EU$s
q\
fQ
Iq-
trt,vrrJrvt 9{ttvlvlI (nvtvr55 &e5wu urN)a\'rc)
Fl
ggiqFd $HE*g $$;FF $*3F $dHHg et H

l\)
glv!vtyr|/r ut,lt'fr|/t(/i uuAaA 555rrw (rt\,, lgrc'

usnH$ gEtHF sE$*B sEs;9 ss*H$


Co
iF

u('r/isu ('ruvrJ.a &&555 aAtrtr9, l.rhJltrJ(>

AggEq sEEg 8$dA$ g$Fd$ 3fi*$$


\o
a
&5$5$ $'b5a5 55555 &et.JHU hJl$NrO

$$*$$ $$Fi* $$$g$ $g3B$ H$d$E 5

t6